Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai

KOKS YRA ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiame reglamente:

 • nustatoma, kaip Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai (EŽŪFKP) siekia išvystyti žemės ūkio sektorių 2014–2020 m. laikotarpiu, kad jis būtų:
  • labiau subalansuotas geografiniu ir aplinkos požiūriu bei nekenkiantis klimatui,
  • atsparus, konkurencingas ir naujoviškas;
 • išdėstytos taisyklės, kuriomis reglamentuojama ES parama kaimo plėtrai, finansuojama EŽŪFKP;
 • paaiškinami EŽŪFKP tikslai ir kaip jis veikia.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Tikslai

EŽŪFKP tikslai:

 • didinti žemės ūkio konkurencingumą;
 • užtikrinti tvarų gamtos išteklių valdymą ir veiksmingą kovos su klimato kaita priemonių įgyvendinimą;
 • užtikrinti, kad visosES kaimo vietovės gautų plėtrai skirtą paramą, be kita ko, kuriant naujas darbo vietas ir išlaikant esamas.

Prioritetai

ES remia veiksmus, kuriais siekiama šešių prioritetinių tikslų:

 • 1.

  didinti žinių perdavimą ir inovacijas;

 • 2.

  didintimiškų valdymą žemės ūkio sektoriaus konkurencingumąmiškų valdymą ir užtikrinti tvarųmiškų valdymą ;

 • 3.

  užtikrinti geresnį maisto grandinės organizavimą, įskaitant perdirbimą, rinkodarą ir rizikos valdymą;

 • 4.

  atkurti, išsaugoti ir stiprinti ekosistemas;

 • 5.

  didinti efektyvų ištekliųnaudojimą ir užtikrinti sklandų perėjimą prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos;

 • 6.

  didinti socialinę įtrauktį, mažinti skurdągeresnę ekonominę ir užtikrintigeresnę ekonominę kaimo vietovių plėtrą.

ES šalys ir regionai taip pat gali skirti dėmesio joms ypač svarbiems klausimams, kaip antai klausimams, susijusiems su:

 • jaunaisiais ūkininkais,
 • smulkiais ūkiais,
 • kalnų vietovėmis,
 • moterimis kaimo vietovėse,
 • klimato kaitos švelninimu bei prisitaikymu prie jos ir biologine įvairove,
 • trumpomis tiekimo grandinėmis (t. y. procesų, kurie sudaro žemės ūkio produktų gamybą ir paskirstymą, seka).

Biudžetas

 • EŽŪFKP biudžetas 2015 m. siekė 99,3 mlrd. EUR. Bent 30 % šios sumos turi būti skirta aplinkosaugos ir kovos su klimato kaita priemonėms, 5 % – vietos strategijų kūrimui.
 • Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2015/791 patikslinamas ES paramos kaimo plėtros programų biudžeto paskirstymas (Reglamento (ES) Nr. 1305/2013 I priedas).

Įgyvendinimas

Reglamente reikalaujama, kad kaimo plėtros politika būtų suderinta su kitomis politikos kryptimis šioje srityje. ES lygmens taisyklėmis ir ES šalių susitarimais užtikrinamas ES lėšų efektyvus naudojimas, mažinant dubliavimąsi ir neatitikimus.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 2014 m. sausio 1 d.

KONTEKSTAS

EŽŪFKP yra vienas iš dviejų fondų, skiriančių lėšas ES bendros žemės ūkio politikos įgyvendinimui. Jis remia strategijos „Europa 2020“ tikslus, skatindamas kaimo plėtrą visoje ES ir veikdamas šalia kitų šios srities iniciatyvų, kad būtų užtikrintas veiksmingas ES pinigų panaudojimas.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1698/2005 (OL L 347, 2013 12 20, p. 487–548)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 1305/2013 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1303/2013, kuriuo nustatomos Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui, Europos žemės ūkio fondui kaimo plėtrai ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui bendros nuostatos ir Europos regioninės plėtros fondui, Europos socialiniam fondui, Sanglaudos fondui ir Europos jūros reikalų ir žuvininkystės fondui taikytinos bendrosios nuostatos ir panaikinamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 (OL L 347, 2013 12 20, p. 320–496)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. kovo 11 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) Nr. 807/2014, kuriuo papildomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, ir nustatomos pereinamojo laikotarpio nuostatos (OL L 227, 2014 7 31, p. 1–17)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 808/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis, taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 18–68)

Žr. konsoliduotą versiją.

2014 m. liepos 17 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 809/2014, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1306/2013 nuostatų dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, kaimo plėtros priemonių ir kompleksinės paramos taikymo taisyklės (OL L 227, 2014 7 31, p. 69–124)

Žr. konsoliduotą versiją.

2015 m. balandžio 27 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2015/791 kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1305/2013 dėl paramos kaimo plėtrai, teikiamos Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšomis, I priedas (OL L 127, 2015 5 22, p. 1–4)

paskutinis atnaujinimas 31.08.2016

Top