EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES šalyse

Pacientų teisės į sveikatos priežiūros paslaugas kitose ES šalyse

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Direktyva 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo

KOKS ŠIOS DIREKTYVOS TIKSLAS?

 • Ja nustatomos sąlygos, kuriomis pacientas gali keliauti į kitą ES šalį ir gauti saugias bei aukštos kokybės sveikatos priežiūros paslaugas, o jo išlaidas kompensuoja jo sveikatos draudimo sistema.
 • Ji taip pat skatina nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų bendradarbiavimą.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Sveikatos priežiūros paslaugas teikianti ES šalis užtikrina, kad:
  • pacientams teikiama visa susijusi informacija apie gydymo galimybes, sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą, kokybę ir saugą, ir informacija apie kainas, leidimą arba registraciją, kad padėtų pacientams rinktis remiantis jų turima informacija;
  • įdiegta skaidri skundų teikimo tvarka;
  • įdiegta profesinės atsakomybės draudimo ar panašių garantijų sistema;
  • apsaugoma teisė į privatumą tvarkant asmens duomenis;
  • pacientai turi teisę į rašytinius arba elektroninius gaunamo gydymo medicininius dokumentus;
  • taikomos tokios pat sveikatos priežiūros paslaugų kainos, kokias medicininiu požiūriu panašiu atveju moka vietiniai pacientai, arba nustatoma kaina, apskaičiuojama taikant objektyvius ir nediskriminacinius kriterijus, jei vietiniams pacientams tokia kaina nėra nustatyta
 • ES šalis, kurioje pacientas yra apdraustas, užtikrina, kad:
  • sveikatos priežiūros paslaugų išlaidos bus kompensuojamos;
  • bus teikiama informacija apie paciento teises ir galimybes;
  • pacientai gali gauti būtiną tolesnę sveikatos priežiūrą;
  • pacientai turi galimybę susipažinti su savo medicininiais dokumentais.
 • Įsteigti nacionaliniai kontaktiniai centrai teikia informaciją ir konsultuojasi su pacientų organizacijomis, sveikatos priežiūros paslaugų teikėjais ir sveikatos draudikais.
 • Sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai teikia visą reikalingą informaciją pacientams, kad pastarieji galėtų nuspręsti remdamiesi turima informacija, įskaitant:
  • gydymo galimybes;
  • prieinamumą;
  • teikiamos sveikatos priežiūros kokybę ir saugą;
  • kainas;
  • turimą leidimą arba registraciją.
 • Paciento gyvenamoji šalis privalo kompensuoti gydymo išlaidas, neviršijančias toje šalyje nustatytų ribų.
 • Prieš vykstant gydytis į kitą šalį, pacientui gali tekti gauti išankstinį savo šalies leidimą. Išankstinis leidimas reikalingas, jei pacientas bent vienai nakčiai turi būti apgyvendintas ligoninėje, jei reikia labai specializuotos ir išlaidų požiūriu brangios medicininės įrangos arba jei gydymas yra itin pavojingas pacientui ar gyventojams.
 • Nacionalinė institucija gali atsisakyti išduoti išankstinį leidimą, jei ji mano, kad gali suteikti pacientui būtiną sveikatos priežiūrą per mediciniškai pagrįstą laikotarpį.
 • Prašymai dėl gydymosi kitoje ES šalyje turi būti išnagrinėti per protingą terminą.
 • Vienoje ES šalyje išrašyti receptai galioja ir kitose šalyse.
 • Nacionalinės sveikatos institucijos turi bendradarbiauti viena su kita įgyvendindamos teisės aktus ir kurdamos Europos referencijos centrų tinklus, vienijančius sveikatos priežiūros paslaugų teikėjus ir specializuotus centrus.
 • Bendradarbiaujama gydant retąsias ligas, kuriant e. sveikatą ir vertinant naują sveikatos technologiją.
 • Šie teisės aktai netaikomi ilgalaikės priežiūros paslaugoms ar organų transplantacijai skirtų organų paskirstymui ir galimybei jų gauti, arba skiepijimui.
 • Šia direktyva nedaromas poveikis ES šalims dėl nacionalinių sveikatos priežiūros sistemų organizavimo ir finansavimo.
 • Europos Komisija kas 3 metus parengia ataskaitą, kurioje nurodo, kaip veikia sistema ir taikoma direktyva. Pirmoji ataskaita buvo priimta 2015 m. rugsėjo mėn. o kita ataskaita buvo priimta 2018 m. rugsėjo mėn.

Komisija priėmė kelis įgyvendinimo ir deleguotuosius aktus, susijusius su Direktyva 2011/24/ES. Šie aktai:

 • Įgyvendinimo direktyva 2012/52/EU dėl kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimo;
 • Sprendimas 2013/329/ES, kuriuo nustatomos nacionalinių institucijų arba tarnybų, atsakingų už sveikatos technologijų vertinimą, tinklo įsteigimo, valdymo ir skaidraus veikimo taisyklės;
 • Įgyvendinimo sprendimas 2014/286/ES, kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo;
 • Deleguotasis sprendimas 2014/287/ES, kuriuo nustatomi Europos referencijos centrų tinklų ir jų narių steigimo bei vertinimo kriterijai ir lengvesnių sąlygų keistis informacija bei praktinėmis žiniomis apie tokių tinklų steigimą ir vertinimą sudarymo kriterijai;
 • Įgyvendinimo sprendimas 2019/1765, kuriuo nustatomos už e. sveikatą atsakingų nacionalinių institucijų tinklo sukūrimo, valdymo ir veikimo taisyklės, kuris buvo vėliau iš dalies pakeistas Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/1023 dėl nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių tarpvalstybinio keitimosi duomenimis kovojant su COVID-19 pandemija. Pirmiausia keičiančiu Įgyvendinimo sprendimu (ES) 2020/1023 pridedami du priedai prie Įgyvendinimo sprendimo 2019/1765, kuriuose atitinkamai nurodomos šios atsakomybės sritys:
  • dalyvaujančių ES šalių kaip sietinio tinklų sietuvo bendrų duomenų valdytojų atsakomybė už tarpvalstybinį nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių vienų kitoms perduodamų duomenų tvarkymą ir
  • Komisijos kaip sietinio tinklų sietuvo bendrų duomenų tvarkytojos atsakomybė už tarpvalstybinį nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių vienų kitoms perduodamų duomenų tvarkymą.

NUO KADA TAIKOMA ŠI DIREKTYVA?

Direktyva taikoma nuo 2011 m. balandžio 24 d., o ES šalys turėjo ją perkelti į savo teisę ne vėliau kaip 2013 m. spalio 25 d.

KONTEKSTAS

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2011 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo (OL L 88, 2011 4 4, p. 45–65)

Paskesni Direktyvos 2011/24/ES daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Žr. konsoliduotą versiją.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2020 m. liepos 15 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1023, kuriuo dėl nacionalinių kontaktų atsekimo ir įspėjimo programėlių tarpvalstybinio keitimosi duomenimis kovojant su COVID-19 pandemija iš dalies keičiamas Įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1765 (OL L 227I, 2020 7 16, p. 1–9)

2019 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2019/1765, kuriuo nustatomos už e. sveikatą atsakingų nacionalinių institucijų tinklo sukūrimo, valdymo ir veikimo taisyklės ir panaikinamas Įgyvendinimo sprendimas 2011/890/ES (OL L 270, 2019 10 24, p. 83–93)

Žr. konsoliduotą versiją.

Komisijos ataskaita Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 2011/24/ES dėl pacientų teisių į tarpvalstybines sveikatos priežiūros paslaugas įgyvendinimo taikymo (COM(2018) 651 final, 2018 9 21)

2014 m. kovo 10 d. Komisijos deleguotasis sprendimas 2014/286/ES, kuriuo nustatomi kriterijai ir sąlygos, kuriuos Europos referencijos centrų tinklai ir sveikatos priežiūros paslaugų teikėjai turi atitikti, kad galėtų prisijungti prie Europos referencijos centrų tinklo (OL L 147, 2014 5 17, p. 71–78)

2014 m. kovo 10 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/287/ES, kuriuo nustatomi Europos referencijos centrų tinklų ir jų narių steigimo bei vertinimo kriterijai ir lengvesnių sąlygų keistis informacija bei praktinėmis žiniomis apie tokių tinklų steigimą ir vertinimą sudarymo kriterijai (OL L 147, 2014 5 17, p. 79–87)

Žr. konsoliduotą versiją.

2013 m. birželio 26 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2013/329/ES, kuriuo nustatomos nacionalinių institucijų arba tarnybų, atsakingų už sveikatos technologijų vertinimą, tinklo įsteigimo, valdymo ir skaidraus veikimo taisyklės (OL L 175, 2013 6 27, p. 71–72)

2012 m. gruodžio 20 d. Komisijos įgyvendinimo direktyva 2012/52/ES, kuria nustatomos priemonės, skirtos kitoje valstybėje narėje išrašytų vaistų receptų pripažinimui palengvinti (OL L 356, 2012 12 22, p. 68–70)

paskutinis atnaujinimas 14.09.2020

Top