EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europos statistika: kaip veikia Europos statistikos sistema

Europos statistika: kaip veikia Europos statistikos sistema

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Šiuo reglamentu siekiama sukurti teisinę Europos statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos sistemą, kuri atitiktų šiuos principus:

 • profesinio nepriklausomumo*;
 • nešališkumo;
 • objektyvumo;
 • patikimumo;
 • statistinių duomenų konfidencialumo;
 • ekonomiškumo.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

 • Statistinė informacija svarbi Europos Sąjungos veiklai. Šiame reglamente išdėstytas taisyklių, skirtų geriau valdyti statistikos procesą, rinkinys.
 • Statistikos valdymą įgyvendina šios įstaigos:
  • EurostatasEuropos Komisijos generalinis direktoratas, kuris yra už ES institucijų statistinės veiklos koordinavimą atsakinga Europos institucija.
  • ES šalys paskiria nacionalinius statistikos institutus (NSI), į kuriuos Eurostatas gali kreiptis statistikos klausimais.
  • Tuo tarpu Europos statistikos sistema (ESS) yra Eurostato, NSI ir kitų nacionalinių institucijų partnerystė. Šiuo reglamentu įsteigiamas iš NSI atstovų sudarytas ESS komitetas, kuriam pirmininkauja Eurostatas. Jis kartu su Komisija dirba, be kita ko, su Europos statistikos programa; sprendžia klausimus, susijusius su statistinių duomenų konfidencialumu ir tolesniu Europos statistikos praktikos kodekso plėtojimu (kurį ESS taip pat atnaujina). ESS taip pat glaudžiai bendradarbiauja su Europos centrinių bankų sistema.
 • Eurostatas, NSI ir kitos nacionalinės institucijos rūpinasi Europos statistikos sklaida, kad visiems vartotojams būtų užtikrinta plati ir nešališka prieiga.
 • Konfidencialūs duomenys gali būti naudojami išimtinai statistikos tikslams, nebent taikomos tam tikros sąlygos (pvz., juos gali naudoti mokslininkai mokslo tikslams). Konfidencialius duomenis viena ESS institucija gali perduoti kitai ESS institucijai su sąlyga, jei pripažįstama, kad tai būtina siekiant tobulinti, rengti ir skleisti Europos statistiką.
 • Šis reglamentas iš dalies pakeičia ES reglamentą 2015/759 sustiprinant:
  • NSI vaidmenį koordinuojant statistikos veiklą;
  • NSI ir Eurostato generalinio direktorato vadovų profesinį nepriklausomumą ir
  • Praktikos kodekso įgyvendinimą.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Šis reglamentas taikomas nuo 2009 m. balandžio 1 d.

KONTEKSTAS

Buvo iš dalies pakeista ankstesnė Europos statistikos sistema, siekiant išspręsti po pasaulinės finansų krizės susidariusias problemas ir politinius poreikius. Tai buvo atlikta stengiantis užtikrinti geresnį Europos statistikos koordinavimą ir lankstesnę jos sklaidą. Taigi šiame reglamente iš naujo apibrėžiama Europos statistikos sistema sutelkiant ESS veiklą ir aiškiai apibrėžiant Eurostato, NSI ir kitų nacionalinių institucijų vaidmenis.

* SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Profesinis nepriklausomumas: reiškia statistikos tobulinimo, rengimo ir sklaidos procesą, pasitelkiant metodus, apibrėžtis, metodologijas ir šaltinius, kuriems neturėtų būti daromas politinis ar interesų grupių, Bendrijos ar nacionalinių institucijų spaudimas.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą (OL L 87, 2009 3 31, p. 164–173)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 223/2009 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

paskutinis atnaujinimas 06.02.2017

Top