EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vienoda ES leidimų apsigyventi forma

Vienoda ES leidimų apsigyventi forma

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002 dėl vienodos leidimų apsigyventi ES nepriklausančių šalių piliečiams formos

KOKS ŠIO REGLAMENTO TIKSLAS?

Reglamentu nustatoma vienoda leidimų apsigyventi ES nepriklausančių šalių piliečiams, kurie teisėtai gyvena ES, forma ir joje pateiktina informacija.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Leidimas turi būti atskiras dokumentas, išduodamas kortelės forma (iš pradžių leidimai taip pat buvo išduodami kaip įklija kitame oficialiame dokumente).
  • Reglamente nurodoma forma ir visos matomos informacijos, kuri turi būti pateikta dokumente, turinys, kaip antai asmens pavardė ir vardas (tokia seka), leidimo galiojimo pradžios ir pabaigos datos.
  • Techninės specifikacijos yra taikomos spalvai, spausdinimo procesui ir priemonėms, leidimams naudojamai medžiagai.
  • Specifikacijos apima apsaugines savybes, skirtas užkirsti kelią klastojimui ir padirbinėjimui. Jos yra slaptos ir atskleidžiamos tik toms nacionalinėms valdžios institucijoms, kurios yra atsakingos už leidimų spausdinimą.
  • ES šalys gali nustatyti papildomas apsaugines savybes pagal šio reglamento priede pateiktą sąrašą. Papildomos apsauginės savybės negali keisti vienodos kortelės formos.
  • Reglamentas netaikomas:

Reglamentu (EB) Nr. 380/2008 iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002 dėl biometrinių identifikatorių* integravimo į vienodą leidimų apsigyventi formą.

  • Biometriniai identifikatoriai yra skirti patvirtinti leidimo autentiškumą ir turėtojo asmens tapatybę. Juos sudaro prašymą pateikusio asmens neseniai padaryta nuotrauka ir du pirštų atspaudai.
  • Šių identifikatorių ėmimo procedūra turi atitikti nacionalinius teisės aktus ir Jungtinių Tautų žmogaus teisių bei vaiko teisių konvencijose nustatytas apsaugos priemones.
  • Biometrinių identifikatorių duomenys turi būti saugomi ir apsaugoti, kad būtų garantuotas jų vientisumas, autentiškumas ir konfidencialumas.

Dabartinės formos leidimai gyventi naudojami daugiau kaip 20 metų, todėl buvo priimtas Reglamentas (ES) 2017/1954.

Juo nustatoma nauja vienoda leidimų forma su naujomis apsaugos priemonėmis, skirtomis užkirsti kelią klastojimui. Reglamento (ES) 2017/1954 priede pateiktomis iliustracijomis ir teksto specifikacijomis pakeičiamos tos, kurios buvo nustatytos pradinio 2002 m. reglamento priede. ES šalims numatomas šešių mėnesių pereinamasis laikotarpis, per kurį jos turi sunaudoti turimas leidimų gyventi atsargas.

Šis reglamentas nėra taikomas Airijai ir Jungtinei Karalystei (1), o Danija per šešis mėnesius nuo reglamento priėmimo turi nuspręsti, ar jį įgyvendins savo nacionalinėje teisėje.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas (EB) Nr. 1030/2002 taikomas nuo 2002 m. birželio 15 d.

Reglamentas (ES) 2017/1954 taikomas ne vėliau kaip praėjus 15 mėnesių po to, kai Europos Komisija priėmė naujas papildomas leidimų gyventi technines specifikacijas.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr.:

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Biometriniai identifikatoriai: vieno ar daugiau asmenų fizinių savybių (pirštų atspaudų, veido struktūros, rainelės), saugomų laikmenoje, kaip antai mikroprocesorinėje kortelėje, brūkšniniame kode ar dokumente, naudojimas tikrinant dokumentą pateikiančio asmens tapatybę.

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

2002 m. birželio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1030/2002, nustatantis vienodą leidimų apsigyventi trečiųjų šalių piliečiams formą (OL L 157, 2002 6 15, p. 1–7)

Vėlesni Reglamento (EB) Nr. 1030/2002 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pagrindinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra skirta tik informacijai.

SUSIJĘS DOKUMENTAS

2001 m. kovo 15 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 539/2001, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (OL L 81, 2001 3 21, p. 1–7)

Žr. konsoliduotą versiją.

paskutinis atnaujinimas 04.04.2018(1) Nuo 2020 m. vasario 1 d. Jungtinė Karalystė išstoja iš Europos Sąjungos ir tampa trečiąja šalimi (ne ES šalimi).

Top