EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Energetikos chartijos sutartis ir protokolas

Energetikos chartijos sutartis ir protokolas

 

DOKUMENTAI, KURIŲ SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Sprendimas 98/181/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos Bendrijų Energetikos chartijos sutarties ir Energetikos chartijos protokolo dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių aplinkosaugos aspektų sudarymo

Baigiamasis tarptautinės konferencijos aktas ir energetikos chartijos konferencijos priimtas sprendimas dėl energetikos chartijos sutarties nuostatų, susijusių su prekyba, pakeitimo. Bendri pareiškimai. I priedas „Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimas“. II priedas „Sprendimas dėl Energetikos chartijos sutarties nuostatų, susijusių su prekyba, pakeitimo priėmimo“

Europos energetikos konferencijos baigiamasis aktas. 1 priedas „Energetikos chartijos sutartis“. 2 priedas Sprendimai dėl Energetikos chartijos sutarties

KOKS ŠIO SPRENDIMO IR SUTARTIES TIKSLAS?

 • Energetikos chartijos sutartis yra daugiašalis bendradarbiavimo energetikos srityje susitarimas, skirtas skatinti energetinį saugumą per atviresnes ir konkurencingesnes energijos rinkas, laikantis tvaraus vystymosi bei suverenumo energetikos išteklių srityje principų ir remiantis Energetikos chartijos principais.
 • ES Tarybos ir Europos Komisijos sprendimu ES ir Euratomo vardu patvirtinama Energetikos chartijos sutartis ir Energetikos chartijos protokolas.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Pagrindiniai Energetikos chartijos sutarties punktai yra susiję su investicijų apsauga, prekyba energetinėmis medžiagomis ir produktais, tranzitu ir ginčų sprendimu.

Komercija, investicijos, prekyba ir apsauga

Tarp sutarties nuostatų yra šios:

 • skatinti patekimą į tarptautines rinkas komerciniais pagrindais ir apskritai kurti atvirą ir konkurencingą energetikos medžiagų ir produktų rinką;
 • apsaugoti užsienio investicijas, remiantis ne mažiau palankiu požiūriu nei tas, kuris taikomas geriausiomis nacionalinėmis investicijų sąlygomis, ir apsaugoti nuo pagrindinės nekomercinės rizikos;
 • stengtis sušvelninti rinkos iškraipymus ir kliūtis konkurencijai vykdant ekonominę veiklą energetikos sektoriuje;
 • užtikrinti patikimus tarpvalstybinius energijos tranzito srautus vamzdynais, tinklais ir kitomis transporto rūšimis;
 • pripažinti atvirų kapitalo rinkų svarbą skatinant kapitalo srautus finansuoti prekybą energetinėmis medžiagomis bei produktais ir investicijas į ekonominę veiklą energetikos sektoriuje;
 • skatinti ir kurti stabilias, teisingas ir skaidrias sąlygas kitų šalių investuotojams investuoti į sutarties taikymo sritį.

Teisė valdyti energijos išteklius

Sutartimi pripažįstamos šalių suverenios teisės valdyti energijos išteklius ir joje dar kartą patvirtinama, kad tomis teisėmis turi būti naudojamasi laikantis tarptautinės teisės normų, nepakenkiant pagrindiniam tikslui skatinti prieigą prie energijos išteklių, jų žvalgymą ir komercinę plėtrą.

Aplinkosaugos dalykai

 • Sutarties šalys susitaria skatinti energijos vartojimo efektyvumą ir stengiasi kuo labiau sumažinti energijos gamybos ir naudojimo poveikį aplinkai.
 • Teršėjas iš esmės turėtų padengti taršos, įskaitant tarpvalstybinę taršą, išlaidas, neiškreipdamas investicijų į energijos ciklą ar tarptautinę prekybą.

Skaidrumas

Sutarties šalys turi paskirti bent vieną informacijos punktą, į kurį būtų galima kreiptis dėl informacijos apie įstatymus, kitus teisės aktus, teisinius sprendimus ir bendruosius administracinius sprendimus dėl energetinių medžiagų ir produktų.

Ginčų sprendimas

Sutartyje numatomas susitariančiųjų šalių ginčų sprendimas diplomatiniais kanalais ir ad hoc tribunoluose. Investicijų atveju tokie ginčai gali kilti tarp investuotojų ir priimančiųjų šalių. Jei investuotojų ginčo nepavyksta išspręsti taikiai per tris mėnesius, investuotojai gali:

 • perduoti jį spręsti teismams arba administraciniams tribunolams;
 • spręsti jį pagal anksčiau sutartą ginčų sprendimo procedūrą;
 • perduoti jį spręsti tarptautiniam arbitražui arba taikintojui.

Signatarai, Energetikos chartijos konferencija, protokolai ir pareiškimai

 • Sutartį pasirašiusios šalys yra ES šalys ir regioninės ekonominės integracijos organizacijos (tokios kaip ES), įsipareigojusios laikytis atviros ir nediskriminacinės energijos rinkos principų.
 • Šalys periodiškai susirenka į Energetikos chartijos konferenciją, kurioje kiekviena turi teisę turėti vieną atstovą. Eiliniai posėdžiai vyksta Chartijos konferencijos nustatytais intervalais. Ji taip pat gali leisti derėtis dėl Energetikos chartijos protokolų ar pareiškimų, kad būtų pasiekti chartijos tikslai ir principai.

Išimtys

Šalys negali daryti jokių su prekyba susijusių investicijų, neatitinkančių 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT), kuriuo buvo įsteigta Pasaulio prekybos organizacija (PPO), ir nė viena sutarties nuostata neatleidžia PPO narių nuo susitarimo.

Jokiai susitariančiajai šaliai nekliudoma priimti ar taikyti kokios nors priemonės:

 • būtinos žmonių, gyvūnų ar augalų gyvybei ar sveikatai apsaugoti;
 • kuri yra esminė įsigyjant ar skirstant energetikos medžiagas ir produktus trūkumo sąlygomis, kurios susidaro dėl išorės priežasčių;
 • numatytos investuotojų, kurie yra vietiniai gyventojai arba nepalankioje socialinėje ar ekonominėje padėtyje esantys asmenys ar grupės, naudai.

Energetikos chartijos protokolas

Protokolas buvo priimtas pagal sutartį. Jo tikslai:

 • skatinti energijos vartojimo efektyvumo politiką, suderinamą su tvariu vystymusi;
 • sudaryti sąlygas gamintojams ir vartotojams efektyviai naudoti energiją, tausojant aplinką;
 • skatinti bendradarbiavimą energijos vartojimo efektyvumo srityje;
 • kurti energijos vartojimo efektyvumo politiką ir teisines bei reguliavimo sistemas, kad būtų skatinami veiksmingi rinkos mechanizmai, įskaitant rinkos vadovaujamas kainas.

Tarptautinė energetikos chartija

2015 m. daugiau nei 65 šalys ir organizacijos, įskaitant ES ir visas ES šalis, priėmė ir pasirašė naują Tarptautinę energetikos chartiją. Naujosios chartijos tikslas – įtraukti kuo daugiau naujų šalių, norinčių bendradarbiauti energetikos srityje ir pripažįstančių energetinio saugumo svarbą energiją gaminančioms, energijos tranzito ir energiją vartojančioms šalims. Naująja chartija atnaujinama 1991 m. energetikos chartija, kurios pagrindu ji parengta.

ĮSIGALIOJIMO DATA

Energetikos chartijos sutartis įsigaliojo 1998 m. balandžio 16 d., o su prekyba susijusių nuostatų pakeitimai, kuriais pirmiausia siekta pakeisti nuorodas į GATT nuorodomis į PPO, taikomi nuo 1998 m. liepos 23 d.

KONTEKSTAS

Taip pat. žr.:

PAGRINDINIAI DOKUMENTAI

1997 m. rugsėjo 23 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas 98/181/EB, EAPB, Euratomas dėl Europos Bendrijų Energetikos chartijos sutarties ir Energetikos chartijos protokolo dėl energijos efektyvumo ir su tuo susijusių aplinkosaugos aspektų sudarymo (OL L 69, 1998 3 9, p. 1–116)

Baigiamasis tarptautinės konferencijos aktas ir energetikos chartijos konferencijos priimtas sprendimas dėl energetikos chartijos sutarties nuostatų, susijusių su prekyba, pakeitimo. Bendri pareiškimai. I priedas „Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimas“. II priedas „Sprendimas dėl Energetikos chartijos sutarties nuostatų, susijusių su prekyba, pakeitimo priėmimo“ (OL L 252, 1998 9 12, p. 23–46)

Europos energetikos konferencijos baigiamasis aktas. 1 priedas „Energetikos chartijos sutartis“. 2 priedas Sprendimai dėl Energetikos chartijos sutarties (OL L 380, 1994 12 31, p. 24–88)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

Energetikos chartijos konferencija. Tranzito ginčų taikinimo tvarkos taisyklės (OL L 11, 1999 1 16, p. 39–44)

2001 m. liepos 13 d. Tarybos sprendimas 2001/595/EB dėl Europos bendrijos atliekamo Energetikos chartijos sutarties su prekyba susijusių nuostatų pakeitimo (OL L 209, 2001 8 2, p. 32)

1998 m. lapkričio 26 d. Tarybos sprendimas 1999/37/EB dėl Europos bendrijos pozicijos dėl tranzito ginčų taikinimo tvarkos taisyklių, kurias priims Energetikos chartijos konferencija (OL L 11, 1999 1 16, p. 37–38)

paskutinis atnaujinimas 25.05.2020

Top