EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nauji maisto produktai ir maisto komponentai

This summary has been archived and will not be updated. See 'Nuo 2018 m. įsigaliojusios taisyklės dėl naujų maisto produktų' for an updated information about the subject.

Nauji maisto produktai ir maisto komponentai

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų

SANTRAUKA

KAM REIKALINGAS ŠIS REGLAMENTAS?

 • Šiuo reglamentu siekiama suderinti naujų maisto produktų ir maisto komponentų pateikimo į rinką taisykles ES lygmeniu.
 • Jame reikalaujama, kad Europos maisto saugos tarnyba atliktų tyrimus, patvirtinančius, jog šie produktai nekelia jokios rizikos žmonių sveikatai ir aplinkai.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

Šis reglamentas taikomas naujiems maisto produktams ir maisto komponentams, kurie iki šiol nebuvo skirti žmonėms vartoti.

Nauji maisto produktai ir maisto komponentai

Šis reglamentas taikomas naujiems maisto produktams ir maisto komponentams, skirstomiems į šias grupes:

 • maisto produktai ir maisto komponentai su nauja ar sąmoningai modifikuota pirmine molekulių struktūra;
 • maisto produktai ir maisto komponentai, kuriuos sudaro arba kurie yra išskirti iš mikroorganizmų, grybų ar jūros dumblių;
 • maisto produktai ir maisto komponentai, kurie susidaro arba yra išskirti iš augalų, bei maisto komponentai, kurie yra išskirti iš gyvūnų;
 • maisto produktai ir maisto komponentai, kuriems buvo pritaikytas gamybos procesas, sukeliantis esminius pokyčius, turinčius įtakos jų maistinei vertei, medžiagų apykaitai ar nepageidaujamų medžiagų kiekiui.

Reglamentas netaikomas maisto priedams, kvapiosioms medžiagoms, ekstrahentams ir maisto fermentams. Genetiškai modifikuotiems organizmams taikomas jau ne šis reglamentas, o Reglamentas (EB) Nr. 1823/2003.

Į šio reglamento taikymo sritį patenkantys maisto produktai ir maisto komponentai privalo:

 • nekelti pavojaus vartotojui;
 • neklaidinti vartotojo;
 • nesiskirti mitybos požiūriu.

Vertinimo tvarka

Prieš pateikiant šiame reglamente minimus naujus maisto produktus ir maisto komponentus į rinką, jie turi būti įvertinti vadovaujantis ES galiojančia tvarka.

Vadovaujantis šia tvarka, ES šalies kompetentinga institucija, gavusi prašymą, privalo atlikti pirminį įvertinimą ir nuspręsti, ar reikalingas papildomas įvertinimas. Jei Europos Komisija ir ES šalys nepareiškia prieštaravimų ir jei nereikia papildomo įvertinimo, ES šalis informuoja pareiškėją, kad jis (ji) gali pateikti produktą į rinką. Kitais atvejais būtinas sprendimas dėl leidimo. Šis sprendimas priimamas, atsižvelgiant į Komisijos ir Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pasiūlytas priemones.

Sprendime apibrėžiama leidimo taikymo sritis ir, jei reikia, nurodomos maisto produkto ar maisto komponento vartojimo sąlygos, paskirtis, specifikacijos ir specifiniai ženklinimo reikalavimai.

Dėl sprendimų ar klausimų, susijusių su naujais produktais ar produktų komponentais ir galinčių turėti įtakos visuomenės sveikatai, turi būti konsultuojamasi su EFSA.

Ženklinimas

Reglamente išdėstyti konkretūs reikalavimai dėl naujų maisto produktų ir maisto komponentų ženklinimo, kurie buvo įtraukti į Europos bendruosius reikalavimus dėl maisto produktų ženklinimo.

Nepažeidžiant kitų ES teisės reikalavimų dėl maisto produktų ženklinimo, naujų maisto produktų ir maisto komponentų etiketėse nurodoma:

 • tokios maisto produkto savybės, kaip jo sudėtis, maistinė vertė ir vartojimo paskirtis;
 • medžiagos, kurios gali turėti pasekmių tam tikrų gyventojų grupių sveikatai;
 • medžiagos, kurios gali kelti susirūpinimą dėl etinių priežasčių.

Sustabdymo tvarka

Jei ES šalis mano, kad nauji maisto produktai ar maisto komponentai kelia pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai, ji savo teritorijoje gali laikinai apriboti ar sustabdyti šių produktų ar komponentų realizavimą rinkoje ar jų vartojimą. Apie tai būtina informuoti Komisiją, kuri imasi priemonių vadovaudamasi leidimų pateikti produktus į rinką išdavimo tvarka.

Panaikinimas

Reglamentu (ES) 2015/2283 panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 258/97 nuo 2018 m. sausio 1 d.

NUO KADA TAIKOMAS ŠIS REGLAMENTAS?

Reglamentas taikomas nuo 1997 m. gegužės 14 d.

KONTEKSTAS

Daugiau informacijos žr. Europos Komisijos interneto svetainės skiltyje Nauji maisto produktai

DOKUMENTAS

1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (OL L 43, 1997 2 14, p. 1–6)

Paskesni Reglamento (EB) Nr. 258/97 daliniai pakeitimai buvo įterpti į pradinį tekstą. Ši konsoliduota versija yra tik dokumentinio pobūdžio.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 2015/2283 dėl naujų maisto produktų, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1169/2011 ir panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 ir Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1852/2001 (OL L 327, 2015 12 11, p. 1–22)

paskutinis atnaujinimas 18.04.2016

Top