EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jaunimo švietimo ir įgūdžių darbotvarkė

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Jaunimo švietimo ir įgūdžių darbotvarkė

 

DOKUMENTAS, KURIO SANTRAUKA PATEIKIAMA:

Komunikatas (KOM(2010) 477 galutinis) „Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir integracinis

KOKS ŠIO KOMUNIKATO TIKSLAS?

Šiuo komunikatu siekiama sudaryti visapusišką politikos iniciatyvų, skirtų jaunimo švietimui ir užimtumui Europos Sąjungoje (ES), rinkinį. Strategija „Judus jaunimas“ yra pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo strategijos „Europa 2020“ dalis.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Iniciatyvos „Judus jaunimas“ tikslas – sustiprinti kelis esamus jaunimo srities veiksmus ir pristatyti kelis naujus. Jie bus įgyvendinami nacionaliniu ir ES lygmenimis, pasitelkiant susijusių ES programų ir struktūrinių fondų finansinę paramą.
  • Viena iš naujų iniciatyvų (nuo 2013 m.) yra Jaunimo garantijų iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti, kad visi jaunesni kaip 25 metų gyventojai gautų kokybišką darbo, tolesnio mokymosi, gamybinės praktikos ar stažuotės pasiūlymą per keturis mėnesius nuo darbo netekimo ar mokyklos baigimo.
  • Kitas svarbus iniciatyvos „Judus jaunimas“ tikslas yra suteikti jauniems europiečiams galimybę studijuoti ir mokytis užsienyje. Šio tikslo padeda siekti mainų programa „Erasmus+“.
  • ES šalių patarėjų užimtumo klausimais ir viešųjų įdarbinimo tarnybų tinklas EURES siekia suteikti jauniems europiečiams daugiau galimybių rasti darbą visoje ES. Iniciatyva „Europass“ taip pat prisideda prie šio tikslo, sukurdama standartizuotą įgūdžių ir kvalifikacijų aplanką, skirtą padėti rasti darbą bet kur ES.
  • Europos laisvų darbo vietų stebėjimo sistema stebi profesijų poreikį ir taip remia iniciatyvą „Judus jaunimas“.
  • EaSi programos mikrofinansų ir socialinio verslumo kryptis yra skirta padėti jauniems verslininkams pradėti ir plėsti savo verslą.
  • Prie iniciatyvos „Judus jaunimas“ tikslų prisideda ir kitos iniciatyvos, kaip antai ES aukštojo mokslo modernizavimas, ES masto strateginės inovacijų darbotvarkės sukūrimas ir įvairių sektorių politikos sprendžiant jaunimo problemas stiprinimas.

KONTEKSTAS

Tam, kad būtų pasiektas strategijos „Europa 2020“ tikslas padidinti 20–64 metų amžiaus asmenų bendrą užimtumo lygį iki 75 %, būtina mažinti didelį jaunimo nedarbo lygį. 2014 m. nedirbo beveik 5 mln. jaunuolių (iki 25 metų amžiaus). Tai sudaro 21,7 % nedarbo lygį, kuris yra dvigubai didesnis nei suaugusiųjų nedarbo lygis. Be to, 7,5 % 15–24 metų amžiaus europiečių nei dirbo, nei mokėsi.

Daugiau informacijos žr.:

PAGRINDINIS DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Judus jaunimas“ – iniciatyva išlaisvinti jaunimo potencialą, kad Europos Sąjungos ekonomikos augimas būtų pažangus, tvarus ir integracinis (KOM(2010) 477 galutinis, 2010 9 15)

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2010 m. lapkričio 19 d. Tarybos išvados dėl iniciatyvos „Judus jaunimas“ – integruotas požiūris į problemas, su kuriomis susiduria jaunimas (OL C 326, 2010 12 3)

2011 m. birželio 28 d. Tarybos rekomendacija – Iniciatyva „Judus jaunimas“ – besimokančio jaunimo judumo skatinimas (OL C 199, 2011 7 7, p. 1–5)

paskutinis atnaujinimas 20.10.2016

Top