EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Daugiakalbystė - Europos turtas ir bendras rūpestis

Šiame Europos Komisijos komunikate pabrėžiama kalbų įvairovės ES vertė. Jame pristatomi veiksmai, kurių reikia imtis norint užtikrinti, kad daugiakalbystė būtų įtraukta į ES politiką, taip siekiant Barselonos tikslo (kad europiečiai be savo gimtosios kalbos galėtų bendrauti dar bent dviem kalbomis).

DOKUMENTAS

Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui „Daugiakalbystė - Europos turtas ir bendras rūpestis“ (KOM(2008) 566 galutinis, 2008 9 18).

SANTRAUKA

Šiame Europos Komisijos komunikate pabrėžiama kalbų įvairovės ES vertė. Jame pristatomi veiksmai, kurių reikia imtis norint užtikrinti, kad daugiakalbystė būtų įtraukta į ES politiką, taip siekiant Barselonos tikslo (kad europiečiai be savo gimtosios kalbos galėtų bendrauti dar bent dviem kalbomis).

KAM SKIRTAS ŠIS KOMUNIKATAS?

  • Šiame komunikate kalbų mokymosi skatinimui, kalbos įgūdžių vertinimui ir vertėjams raštu bei žodžiu skirtų mokymo programų tobulinimui siūloma naudotis jau esančiomis ES programomis ir iniciatyvomis.
  • Juo skatinamas studentų ir darbuotojų judumas, pateikiami kalbos įgūdžių tyrimo rezultatai, skatinamas kūrybiškumas ir novatoriškumas mokantis kalbų bei sukuriama gerosios patirties mainų platforma suinteresuotiesiems subjektams.
  • Jame raginama naudotis subtitrais, skatinama Europos kūrinių apyvarta, remiami su kalbos bei ryšių technologijomis susiję projektai ir tarpvalstybinis administracinis bendradarbiavimas, siekiant mažinti kalbos barjerus.
  • Komunikatu taip pat skatinamas Europos kalbų vartojimas ne ES šalyse, siekiant sustiprinti ekonominius ir kultūrinius ryšius.

PAGRINDINIAI ASPEKTAI

  • Daugiakalbystė yra svarbus socialinės sanglaudos ir darbuotojų judumo veiksnys. Tai - pagrindinis 2008 m. Tarybos rezoliucijos dėl ES daugiakalbystės strategijos aspektas.
  • Daugiau dėmesio turi būti skiriama suaugusiesiems ir tiems oficialioje švietimo sistemoje nedalyvaujantiems asmenims, kurie, tikėtina, temoka tik vieną kalbą. Ši idėja įtraukta į 2012 m. Tarybos rekomendacijoje suformuluotą mokymosi visą gyvenimą principą. Minėtoje rekomendacijoje ES šalys raginamos siūlyti savo piliečiams darbo galimybių pagal savišvietos patirtį.
  • Mokymosi visą gyvenimą principas taip pat yra svarbiausia programos„Erasmus +“ dalis. Šioje programoje apjungiamos esamos ES sporto, švietimo, jaunimo ir mokymo programos bei daugiau europiečiui siūloma galimybė gyventi ir įgyti įgūdžių užsienyje.
  • Kalbos barjerus ES galima sumažinti pasitelkiant žiniasklaidą, naująsias technologijas ir vertimo paslaugas.
  • Kalbų mokymosi ir kalbų įgūdžių vertinimo svarba dar kartą pabrėžta 2014 m. Tarybos išvadose dėl daugiakalbystės ir kalbinių kompetencijų tobulinimo.

SVARBIAUSIOS SĄVOKOS

Mokymosi visą gyvenimą programa (MVGP) - tai programa, kuri leidžia europiečiams pasinaudoti mokymosi galimybėmis bet kuriame gyvenimo etape. Ji yra „Erasmus +“ programos dalis.

Daugiau informacijos pateikiama Europos Komisijos švietimo ir kultūros generalinio direktorato interneto svetainėje.

SUSIJĘ DOKUMENTAI

2008 m. lapkričio 21 d. Tarybos rezoliucija dėl Europos daugiakalbystės strategijos (2008/C 320/01) (Oficialusis leidinys C 320, 2008 12 16, p. 1-3).

2012 m. gruodžio 20 d. Tarybos rekomendacija dėl neformaliojo mokymosi ir savišvietos rezultatų patvirtinimo (2012/C 398/01) (Oficialusis leidinys C 398, 2012 12 22, p. 1-5).

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1288/2013, kuriuo sukuriama Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programa „Erasmus +“ ir kuriuo panaikinami sprendimai Nr. 1719/2006/EB, Nr. 1720/2006/EB ir Nr. 1298/2008/EB (Oficialusis leidinys L 347, 2013 12 20, p. 50-83).

2014 m. gegužės 20 d. Tarybos išvados dėl daugiakalbystės ir kalbinių kompetencijų tobulinimo (2014/C 183/06) (Oficialusis leidinys C 183, 2014 6 14, p. 26-29).

paskutinis atnaujinimas 19.12.2014

Top