EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document DD_2007_05_007_BG_TOC

Официален вестникна Европейския съюз
Специално издание 2007 г.
05.Свободно движение на работници и социална политика
TOM 07

  The document is unavailable in your User interface language.

Официален вестник

на Европейския съюз

-

European flag

Издание на български език

05.   Свободно движение на работници и социална политика

TOM 007

 


Виж

 

Съдържание

 

Година

ОВ

Страница

 

 

 

 

Увод

1

2003

L 299

9

 

 

32003L0088

 

 

 

Директива 2003/88/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 година относно някои аспекти на организацията на работното време

3

2003

L 326

28

 

 

32003L0103

 

 

 

Директива 2003/103/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 17 ноември 2003 година за изменение на Директива 2001/25/ЕО относно минималната степен на обучение на морските лица (текст oт значение за ЕИП)

14

2003

L 336

6

 

 

32003R2257

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2257/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2003 година за изменение на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността с оглед привеждане в съответствие на списъка с характеристики на изследването (текст oт значение за ЕИП)

18

2003

L 345

97

 

 

32003L0105

 

 

 

Директива 2003/105/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2003 година за изменение на Директива 96/82/ЕО на Съвета относно контрола на опасностите от големи аварии, които включват опасни вещества

20

2004

L 032

15

 

 

32004D0108

 

 

 

Решение на Комисията от 28 януари 2004 година за изменение на приложение В към Директива 92/51/ЕИО на Съвета относно втора обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО (нотифицирано под номер С(2003) 5381) (1)

29

2004

L 100

1

 

 

32004R0631

 

 

 

Регамент (ЕО) № 631/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 31 март 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността, и на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71, по отношение на уеднаквяването на правата и опростяването на процедурите (текст от значение за ЕИП и за Швейцария)

32

2004

L 143

1

 

 

32004D0803

 

 

 

Решение № 803/2004/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 година за приемане на програма за действие на Общността (2004–2008) за предотвратяване и борба с насилието над децата, младежите и жените и за защита на жертвите и рисковите групи (програма Дафне II)

37

2004

L 158

50

 

 

32004L0037

 

 

 

Директива 2004/37/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно защитата на работниците от рискове, свързани с експозицията на канцерогени или мутагени по време на работа (шеста специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО на Съвета) (кодифициран вариант) (1)

45

2004

L 158

77

 

 

32004L0038

 

 

 

Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите–членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (1)

56

2004

L 159

1

 

 

32004L0040

 

 

 

Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета)(осемнадесета специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)

72

2004

L 166

1

 

 

32004R0883

 

 

 

Регламент (EО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година за координация на системите за социално осигуряване (Текст от значение за ЕИП и Швейцария)

82

2004

L 314

8

 

 

32004D0689

 

 

 

Решение на Съвета от 4 октомври 2004 година за създаване на Комитет за социална закрила и за отмяна на Решение 2000/436/ЕО

127

2004

L 326

45

 

 

32004D0740

 

 

 

Решение на Съвета от 4 октомври 2004 година относно насоките за политиките по заетостта на държавите-членки

130

2004

L 355

1

 

 

32004R2051

 

 

 

Регламент (ЕО) № 2051/2004 на Съвета от 25 октомври 2004 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 337/75 за създаване на Европейски център за развитие на професионалното обучение

132

2004

L 373

37

 

 

32004L0113

 

 

 

Директива 2004/113/ЕО на Съвета от 13 декември 2004 година относно прилагане на принципа на равното третиране на мъжете и жените по отношение на достъпа до стоки и услуги и предоставянето на стоки и услуги

135

2005

L 016

3

 

 

32005R0077

 

 

 

Регламент (ЕО) № 77/2005 на Комисията от 13 януари 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 година за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) 1408/71 за прилагането на схеми за социално осигуряване на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността

142

2005

L 061

23

 

 

32005R0384

 

 

 

Регламент (ЕО) № 384/2005 на Комисията от 7 март 2005 година за приемане на програма от ad hoc модули за 2007—2009 г. за извадковото изследване на работната сила, предвидено в Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета (1)

182

2005

L 062

14

 

 

32005L0023

 

 

 

Директива 2005/23/ЕО на Комисията от 8 март 2005 година за изменение на Директива 2001/25/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно минималната степен на обучение на морските лица (1)

184

2005

L 071

36

 

 

32005R0430

 

 

 

Регламент (ЕО) № 430/2005 на Комисията от 15 март 2005 година за прилагане на Регламент (ЕО) № 577/98 на Съвета относно организацията на извадково изследване на работната сила в Общността по отношение на кодификацията, която ще се използва за предаване на данни от 2006 година нататък и на използването на подизвадка за събиране на данни по структурните променливи

186

2005

L 117

1

 

 

32005R0647

 

 

 

Регламент (ЕО) № 647/2005 на Европейския Парламент и на Съвета от 13 април 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета за прилагане на схеми за социално осигуряване на заети, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността и Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71

211

2005

L 136

1

 

 

32005D0367

 

 

 

Решение на Съвета от 14 април 2005 година за упълномощаване на държавите-членки да ратифицират, в интерес на Европейската общност, Конвенцията за документите за самоличност на морските лица на Международната организация на труда (Конвенция 185)ПРИЛОЖЕНИЕ

223

2005

L 184

1

 

 

32005R1111

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1111/2005 на Съвета от 24 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕИО) № 1365/75 относно създаването на Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд

244

2005

L 184

5

 

 

32005R1112

 

 

 

Регламент (ЕО) № 1112/2005 на Съвета от 24 юни 2005 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2062/94 за създаване на Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

248

2005

L 205

21

 

 

32005D0600

 

 

 

Решение на Съвета от 12 юли 2005 година относно насоки за политиките по заетостта на държавите-членки

253

2005

L 255

1

 

 

32005R1552

 

 

 

Регламент (ЕС) № 1552/2005 на Европейския Парламент и на Съвета от 7 септември 2005 година относно статистиката, свързана с професионалното обучение в предприятията (1)

260

 


 

 

(1)   Текст от значение за ЕИП.

Top