EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0406

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, dėl to susitarimo 4 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ pakeitimo

COM/2020/406 final

Briuselis, 2020 08 24

COM(2020) 406 final

2020/0190(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, dėl to susitarimo 4 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ pakeitimo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.Pasiūlymo dalykas

Šis pasiūlymas teikiamas dėl sprendimo, kuriuo nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi pagal ES ir Izraelio asociacijos susitarimą įsteigtoje Asociacijos taryboje dėl numatomo sprendimo, kuriuo iš dalies keičiamas ES ir Izraelio asociacijos susitarimo 4 protokolas, priėmimo.

2.Pasiūlymo aplinkybės

2.1.Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimas, įsteigiantis asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės 1 (toliau – Susitarimas), siekiama sudaryti sąlygas palaipsniui liberalizuoti prekybą prekėmis, paslaugomis ir kapitalu. Susitarimas įsigaliojo 2000 m. birželio 1 d.

2.2.Asociacijos taryba

Pagal Susitarimo 67 straipsnio nuostatas įsteigta Asociacijos taryba gali nuspręsti iš dalies pakeisti 4 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ nuostatas (4 protokolo 39 straipsnis). Asociacijos taryba savo sprendimus ir rekomendacijas priima abiejų Šalių sutarimu.

2.3.Numatomas Asociacijos tarybos aktas

Asociacijos taryba kitame savo posėdyje arba pasikeisdama laiškais turi priimti sprendimą dėl 4 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ nuostatų pakeitimo (toliau – numatomas aktas).

Numatomo akto tikslas – iš dalies pakeisti 4 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ nuostatas.

Numatomas aktas Šalims taps privalomas pagal Asociacijos susitarimo 69 straipsnio 2 dalį.

3.Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu

Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninėje konvencijoje (toliau – PEM konvencija arba Konvencija) išdėstytos nuostatos dėl prekių, kuriomis prekiaujama pagal atitinkamus Susitariančiųjų Šalių sudarytus susitarimus, kilmės. ES ir Izraelis Konvenciją pasirašė atitinkamai 2011 m. birželio 15 d. ir 2013 m. spalio 10 d.

ES ir Izraelis savo priėmimo dokumentus Konvencijos depozitarui deponavo atitinkamai 2012 m. kovo 26 d. ir 2014 m. rugpjūčio 28 d. Todėl Konvencija, taikant jos 10 straipsnio 2 dalį, ES ir Izraeliui įsigaliojo atitinkamai 2012 m. gegužės 1 d. ir 2017 m. gruodžio 1 d.

Konvencijos 6 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena Susitariančioji Šalis imasi tinkamų priemonių veiksmingam Konvencijos taikymui užtikrinti. Todėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės asociacijos susitarimu įsteigta Asociacijos taryba turėtų priimti sprendimą, kuriuo 4 protokole „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ nustatomos Konvencijos taisyklės. Tai daroma į keičiamą protokolą įtraukiant nuorodą į Konvenciją, pagal kurią ji bus taikoma.

Tuo pačiu metu, vykstant Konvencijos keitimo procesui, nustatytos naujos modernizuotos ir lankstesnės prekių kilmės taisyklės. Oficialius Konvencijos pakeitimus Susitariančiosios Šalys turi priimti vienbalsiai. Kadangi kai kurios Susitariančiosios Šalys vis dar prieštarauja pakeitimams, esama rizikos, kad jie bus priimti vėliau. Be to, atsižvelgiant į Susitariančiųjų Šalių skaičių ir į atitinkamas jų vidaus procedūras, reikalingas norint balsuoti dėl oficialaus priėmimo ir pasirengti iš dalies pakeistų taisyklių įsigaliojimui, neįmanoma nustatyti aiškaus pakeistos Konvencijos taikymo termino.

Dėl šių priežasčių, kol paaiškės keitimo proceso rezultatai, Izraelis paprašė leisti kuo greičiau pradėti taikyti iš dalies pakeistas taisykles kaip alternatyvą dabartinėms Konvencijos taisyklėms. Šis prašymas paaiškintas toliau.

 

Numatoma, kad šias alternatyvias kilmės taisykles ES ir Izraelis dvišaliu pagrindu pasirinktinai taikys laikinai, kol bus priimti ir įsigalios Konvencijos pakeitimai. Jas ketinama taikyti kaip alternatyvą Konvencijos taisyklėms, nes pastarosios nustatytos nedarant poveikio principams, nustatytiems atitinkamuose susitarimuose ir kituose susijusiuose dvišaliuose Susitariančiųjų Šalių susitarimuose. Taigi šios taisyklės nebus privalomos ir jas pasirinktinai galės taikyti ekonominės veiklos vykdytojai, norintys naudotis lengvatomis, kurios grindžiamos naujomis taisyklėmis, o ne Konvencijos nuostatomis. Jomis nesiekiama pakeisti Konvencijos (ji ir toliau bus taikoma Susitariančiosioms Šalims) ir jos nepakeis pagal Konvenciją galiojančių Susitariančiųjų Šalių teisių ir pareigų.

Taryba turėtų nustatyti poziciją, kurios ES turi laikytis Asociacijos taryboje.

Su dabartine Konvencija susiję siūlomi pakeitimai yra techninio pobūdžio ir nekeičia šiuo metu galiojančio protokolo dėl kilmės taisyklių esmės. Taigi jų poveikio vertinimo atlikti nebūtina.

3.1.Išsami informacija apie alternatyvias kilmės taisykles

Siūlomuose pakeitimuose dėl alternatyvių kilmės taisyklių įvedimo numatytos papildomos lankstumo priemonės ir modernizavimo elementai, dėl kurių Sąjunga jau susitarė kituose dvišaliuose susitarimuose (ES ir Kanados išsamiame ekonomikos ir prekybos susitarime, ES ir Vietnamo laisvosios prekybos susitarime, ES ir Japonijos ekonominės partnerystės susitarime ir ES ir Pietų Afrikos vystymosi bendrijos ekonominės partnerystės susitarime) arba lengvatų sistemose (bendrojoje lengvatų sistemoje). Pagrindiniai pakeitimai:

a)Tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje gauti produktai. Laivams taikomos sąlygos

Alternatyviose taisyklėse nustatytos vadinamosios laivams taikomos sąlygos yra paprastesnės ir suteikia daugiau lankstumo. Palyginti su dabartiniu tekstu (5 straipsnis), išbrauktos tam tikros sąlygos (t. y. konkretūs įgulai taikomi reikalavimai); kai kurios kitos sąlygos iš dalies pakeistos siekiant užtikrinti didesnį lankstumą (nuosavybė).

b)Pakankamas apdorojimas arba perdirbimas. Vidurkis

Siūlomomis alternatyviomis taisyklėmis (4 straipsnis) eksportuotojui suteikiama galimybė prašyti muitinės leidimo apskaičiuoti kilmės statuso neturinčių medžiagų gamintojo kainą (ex-works kainą) ir vertę pagal vidurkį, siekiant atsižvelgti į sąnaudų ir valiutų kurso svyravimus. Tai eksportuotojams turėtų užtikrinti didesnį nuspėjamumą.

c)Leistinasis nuokrypis

Dabartinis leistinasis nuokrypis (6 straipsnis) yra 10 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Siūlomame tekste (5 straipsnis) žemės ūkio produktams nustatomas 15 % leistinasis nuokrypis nuo produkto neto masės, o pramonės produktams – 15 % leistinasis vertės nuokrypis nuo produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

Leistinasis svorio nuokrypis yra objektyvesnis kriterijus, o 15 % riba turėtų užtikrinti pakankamai švelnias sąlygas. Be to, taip užtikrinama, kad tarptautinis biržos prekių kainų svyravimas neturėtų įtakos žemės ūkio produktų kilmei.

d)Kumuliacija

Siūlomame tekste (7 straipsnis) išlaikoma nuostata dėl įstrižinės kumuliacijos taikymo visiems produktams su sąlyga, kad kumuliaciją taikantiems partneriams yra priimtinos tos pačios alternatyvios kilmės taisyklės. Be to, numatoma galimybė taikyti visišką bendrąją kumuliaciją visiems produktams, išskyrus Suderintos sistemos (SS) 50–63 skirsniuose išvardytus tekstilės gaminius ir drabužius.

Maža to, numatoma galimybė taikyti visišką dvišalę kumuliaciją SS 50–63 skirsniams priskiriamiems produktams. Galiausiai Sąjunga ir Izraelis turės galimybę susitarti išplėsti visiškos bendrosios kumuliacijos taikymo sritį – įtraukti ir SS 50–63 skirsniams priskiriamus produktus.

e)Apskaitos atskyrimas

Pagal dabartines taisykles (Konvencijos 20 straipsnis) muitinė gali leisti taikyti apskaitos atskyrimą tais atvejais, kai „atskirai laikant [...] medžiagas patiriamos didelės išlaidos ar kyla materialinių sunkumų“. Iš dalies pakeistoje taisyklėje (12 straipsnis) nustatyta, kad muitinė gali leisti taikyti apskaitos atskyrimo metodą „jei [...] naudojamos kilmės statusą turinčios ir jo neturinčios pakeičiamos medžiagos“.

Prašydamas leisti taikyti apskaitos atskyrimo metodą eksportuotojas nebeturės pagrįsti, kad laikant medžiagas atskirai patiriama didelių išlaidų ar kyla materialinių sunkumų; pakaks nurodyti, kad yra naudojamos pakeičiamos medžiagos.

Kilmės statusą turinčios ir jo neturinčios cukraus – medžiagos ar galutinio produkto – atsargos nebeturės būti laikomos fiziškai atskirtos.

f)Teritoriškumo principas

Pagal dabartines taisykles (12 straipsnis) tam tikras apdorojimo arba perdirbimo operacijas tam tikromis sąlygomis leidžiama atlikti už teritorijos ribų, išskyrus SS 50–63 skirsniams priskiriamų produktų, pvz., tekstilės gaminių, atveju. Siūlomose taisyklėse (12 straipsnis) tekstilės gaminiams išimties nebėra.

g)Nekeitimas

Siūloma nekeitimo taisyklė (14 straipsnis) sudaro švelnesnes sąlygas kilmės statusą turinčių produktų judėjimui tarp Susitariančiųjų Šalių. Ji turėtų padėti išvengti situacijų, kai produktų, dėl kurių kilmės statuso nekyla jokių abejonių, neleidžiama importuoti taikant lengvatinį tarifą, nes nėra tenkinami formalūs tiesioginio gabenimo nuostatos reikalavimai.

h)Draudimas taikyti sąlyginį apmokestinimą arba neapmokestinimą muitais

Pagal dabartines taisykles (15 straipsnis) bendras draudimo taikyti sąlyginį apmokestinimą principas taikomas medžiagoms, panaudotoms gaminant bet kurį produktą. Pagal siūlomas taisykles (16 straipsnis) draudimas panaikinamas visiems produktams, išskyrus medžiagas, panaudotas gaminant SS 50–63 skirsniams priskiriamus produktus. Vis dėlto tekste taip pat nustatytos kai kurios draudimo taikyti sąlyginį apmokestinimą muitais šiems produktams išimtys.

i)Kilmės įrodymas

Tekste vietoj dvejopo kilmės įrodymo (EUR.1 ir EUR.MED) nustatytas vieno tipo kilmės įrodymas (EUR.1 arba kilmės deklaracija) ir taip iš esmės supaprastinta sistema. Tai turėtų padėti ekonominės veiklos vykdytojams geriau laikytis reikalavimų ir išvengti klaidų dėl sudėtingų taisyklių, taip pat palengvinti valdymą muitinėms. Be to, tai neturėtų turėti įtakos kilmės įrodymų tikrinimo pajėgumams, kurie išlieka tokie patys.

Iš dalies pakeistose taisyklėse (17 straipsnis) taip pat numatoma galimybė susitarti dėl registruotųjų eksportuotojų sistemos (REX) taikymo. Šie bendroje duomenų bazėje registruoti eksportuotojai patys bus atsakingi už pareiškimų apie prekių kilmę surašymą, taigi nebereikės taikyti patvirtintų eksportuotojų procedūros. Pareiškimas apie prekių kilmę turės tokią pačią teisinę galią kaip ir kilmės deklaracija arba EUR.1 judėjimo sertifikatas.

Be to, iš dalies pakeistose taisyklėse numatyta galimybė susitarti dėl kilmės įrodymų, kurie išduodami ir (arba) pateikiami elektroninėmis priemonėmis, naudojimo.

Kad būtų galima atskirti produktus, kuriems kilmės statusas suteiktas pagal alternatyvias taisykles, nuo produktų, kuriems kilmės statusas suteiktas pagal Konvenciją, alternatyviomis taisyklėmis pagrįstuose kilmės sertifikatuose arba sąskaitos faktūros deklaracijose turės būti pateikiamas įrašas, nurodantis taikytas taisykles.

j)Kilmės įrodymo galiojimas

Kilmės įrodymo galiojimo laikotarpį siūloma pratęsti nuo 4 iki 10 mėnesių. Tai taip pat turėtų sudaryti švelnesnes sąlygas kilmės statusą turinčių produktų judėjimui tarp Šalių.

3.2.Sąrašo taisyklės

3.2.1.Žemės ūkio produktai

a)Vertė ir svoris

Kilmės statuso neturinčių medžiagų apribojimai buvo išreikšti tik verte. Siekiant išvengti kainų ir valiutos kurso svyravimų, naujos ribos išreikštos svoriu (pvz., ex 19, 20 skirsniai arba 2105, 2106 pozicijos), kartu išbraukiant kai kuriuos cukrui taikomus apribojimus (pvz., 8 skirsnis arba SS 2202).

Alternatyviomis taisyklėmis padidinta svorio riba (nuo 20 % iki 40 %) ir numatyta galimybė kai kurių pozicijų atveju rinktis vertę arba svorį. Pakeitimai susiję su šiais SS skirsniais ir pozicijomis: ex 1302, 1704 (pagal alternatyvią taisyklę pasirenkamas svoris arba vertė), 18 (1806 – pagal alternatyvią taisyklę pasirenkamas svoris arba vertė), 1901.

b)Pritaikymas prie tiekimo praktikos

Kitiems žemės ūkio produktams (t. y. aliejams, riešutams, tabakui) taikomos lankstesnės taisyklės, pritaikytos prie ekonominių realijų, ypač tai pasakytina apie SS 14, 15, 20 (įskaitant 2008 poziciją), 23 ir 24 skirsnius. Alternatyviomis taisyklėmis užtikrinama regioninio ir pasaulinio tiekimo pusiausvyra, pvz., 9 ir 12 skirsnių atveju. Taip pat supaprastintos taisyklės (sumažinta išimčių) 4, 5, 6, 8, 11 ir ex 13 skirsniuose.

3.2.2.Pramonės produktai (išskyrus tekstilės gaminius)

Kompromisiniame pasiūlyme yra esminių pakeitimų, palyginti su dabartinėmis taisyklėmis:

- daugelio produktų atveju pagal dabartines atitinkamų skirsnių taisykles taikoma dviguba kumuliacinė sąlyga. Ji bus pakeista tik viena sąlyga (SS 74, 75, 76, 78 ir 79 skirsniai);

- išbraukta daug specialių taisyklių, kuriomis nukrypstama nuo atitinkamų skirsnių taisyklių (SS 28, 35, 37, 38 ir 83 skirsniai). Dėl šio horizontalesnio požiūrio veiklos vykdytojams ir muitinėms bus paprasčiau dirbti;

- į dabartines atitinkamų skirsnių taisykles įtraukiamos alternatyvios taisyklės, kurios eksportuotojui suteikia daugiau galimybių pasirinkti, kaip tenkinti kilmės kriterijų (27, 40, 42, 44, 70 ir 83, 84 ir 85 skirsniai).

Visais šiais pakeitimais atnaujinamos ir modernizuojamos sąrašo taisyklės ir dėl to apskritai bus lengviau atitikti kriterijus, kad produktas įgytų kilmės statusą. Be to, minėta galimybė taikyti tam tikro laikotarpio vidurkį apskaičiuojant kilmės statuso neturinčių prekių gamintojo kainą (ex-works kainą) ir vertę eksportuotojams sudarys dar paprastesnes sąlygas.

3.2.3.Tekstilės gaminiai

Nustatytos naujos tekstilės gaminių ir drabužių laikinojo išvežimo perdirbti ir leistinųjų nuokrypių taikymo galimybės. Be to, šiems produktams (ypač audiniams, kuriuos taps lengviau gauti) nustatyti nauji kilmės statuso suteikimo procesai. Galiausiai šiems produktams bus taikoma ir visiška dvišalė kumuliacija. Tokia kumuliacija leis atsižvelgti į atliktas tekstilės medžiagų perdirbimo operacijas (t. y. audimą, verpimą ir t. t.), susijusias su gamybos procesu kumuliacijos zonoje.

4.Teisinis pagrindas

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų [...] turinį“ 2 .

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Asociacijos taryba yra susitarimu, būtent Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, įsteigtas organas.

Aktas, kurį turi priimti Asociacijos taryba, yra teisinę galią turintis aktas. Numatomas aktas bus privalomas pagal tarptautinę teisę, vadovaujantis Asociacijos susitarimo 69 straipsnio 2 dalimi.

Numatomu aktu Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama.

Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas pirmiausia priklauso nuo numatomo akto, dėl kurio Sąjungos vardu nustatoma pozicija, tikslo ir turinio.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Pagrindinis numatomo akto tikslas ir turinys yra susiję su bendra prekybos politika.

Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas yra SESV 207 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 207 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa kartu su 218 straipsnio 9 dalimi.

5.Poveikis biudžetui

Siūlomi pakeitimai, susiję su alternatyvių kilmės taisyklių įvedimu, grindžiami kilmės taisyklių modernizavimo principu siekiant jas suderinti su naujomis tendencijomis, nustatytomis neseniai sudarytuose laisvosios prekybos susitarimuose. Iš dalies pakeistos PEM konvencijos taisyklės daugiausia apima tokius muitinės procedūrų paprastinimo elementus ir modernizavimo elementus kaip:

Pakankamas apdorojimas arba perdirbimas. Vidurkis Produktų gamintojo kainos (ex-works kainos) ir kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės apskaičiavimas pagal vidurkį atsižvelgiant į rinkos svyravimus eksportuotojams užtikrina didesnį nuspėjamumą.

Kilmės įrodymas. Kilmės įrodymas bus supaprastintas, nes bus naudojamas tik vieno tipo – EUR1 – kilmės sertifikatas.

Kilmės įrodymo galiojimas. Galiojimo laikotarpis pailginamas nuo 4 iki 10 mėnesių ir taip sudaromos švelnesnės sąlygos kilmės statusą turinčių produktų judėjimui.

Šie PEM konvencijos pakeitimai neturi apčiuopiamo poveikio ES biudžetui, kadangi jų taikymo sritis daugiausia susijusi su palankesnių prekybos sąlygų sudarymu ir šiuolaikinės muitinių praktikos konsolidavimu. Jie suteikia galimybę sudaryti neprivalomas palankesnes sąlygas tose srityse, kurios ir toliau priklauso valdžios institucijų kompetencijai, tačiau nedaro poveikio taisyklių esmei (apskaitos atskyrimui, prekių kilmės įrodymams, vidurkio nustatymui). Vieni paprastinimo aspektai (pvz., laivams taikomų kriterijų sumažinimas) užtikrina didesnį nuspėjamumą, nes panaikinamos sąlygos, kurias muitinei šiuo metu sunku kontroliuoti, o kiti aspektai (nekeitimas) yra susiję su logistika ir nedaro poveikio taisyklių esmei.

Nors sąlyginio apmokestinimo muitais nuostatos iš dalies keičiamos, draudimas taikyti sąlyginį apmokestinimą muitais išlieka tekstilės gaminių ir drabužių sektoriuje, kuris tebėra vienas iš pagrindinių prekybos PEM zonoje sektorių. Iš dalies pakeistomis taisyklėmis kodifikuojamas status quo – išlaikomas kai kuriose Susitariančiosiose Šalyse šiuo metu taikomas draudimas. Siūlomu platesniu visiškos kumuliacijos taikymu PEM zonoje siekiama stiprinti esamus prekybos modelius joje ir jų papildomumą, tačiau tai neturėtų daryti didelio poveikio ES renkamiems muitams, nes produktai, kuriems taikoma kumuliacija, turės atitikti jiems taikomą pridėtinės vertės zonoje reikalavimą, kad būtų galima pasinaudoti lengvatomis, kaip dabar ir yra.

Žemės ūkio ir perdirbtų žemės ūkio produktų sektoriui taikomų sąrašo taisyklių pakeitimus iš esmės sudaro pritaikyta metodika, nedaranti poveikio taisyklių esmei. Dabartinės ribos, šiuo metu išreikštos verte, bus išreikštos svoriu. Šis kriterijus objektyvesnis, taigi muitinei lengviau kontroliuoti jo taikymą. Konkretiems pramonės produktams taikomų taisyklių paprastinimo poveikis pajamoms iš muitų turėtų būti nedidelis, nes daugeliu atvejų dėl to gali labiau keistis tiekimo šaltiniai, o ne augti lengvatinis importas iš PEM šalių, pakeisdamas importą, kuriam anksčiau buvo taikomi importo muitai. Todėl šių pakeitimų poveikis pajamoms iš importo muitų nėra kiekybiškai įvertinamas. Kalbant apie prekybą ir jos poveikį lengvatų taikymui, naujose taisyklėse numatyti palengvinimai orientuoti į visos zonos (pavyzdžiui, tekstilės sektoriaus, kuriame lengvatos jau taikomos labai plačiai) ekonominę integraciją. Patobulintomis tekstilės gaminių ir kumuliacijos taisyklėmis iš esmės siekiama padidinti jau esamą regiono integraciją ir medžiagų prieinamumą zonoje, o ne leisti importuoti didesnį kiekį kilmės statuso neturinčių medžiagų iš zonai nepriklausančių šalių.

6.Siūlomo akto skelbimas

Asociacijos tarybos aktu bus iš dalies pakeistas Asociacijos susitarimas, todėl tikslinga priimtą aktą paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2020/0190 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, dėl to susitarimo 4 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ pakeitimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Sąjunga Tarybos ir Komisijos sprendimu 2000/384/EB, EAPB 3 sudarė Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, įsteigiantį asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės (toliau – Susitarimas), ir jis įsigaliojo 2000 m. birželio 1 d.;

(2)į Susitarimą įtrauktas 4 protokolas „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“. Remiantis to protokolo 39 straipsniu, pagal Susitarimo 67 straipsnį įsteigta Asociacijos taryba (toliau – Asociacijos taryba) gali nuspręsti iš dalies pakeisti to protokolo nuostatas;

(3)Asociacijos taryba kitame savo posėdyje turi priimti sprendimą dėl 4 protokolo pakeitimo;

(4)tikslinga nustatyti poziciją, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu Asociacijos taryboje, nes Asociacijos tarybos sprendimas bus privalomas Sąjungai;

(5)Sąjunga Tarybos sprendimu 2013/93/ES 4 sudarė Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninę konvenciją (toliau – Konvencija) ir ji Sąjungoje įsigaliojo 2012 m. gegužės 1 d. Konvencijoje išdėstytos nuostatos dėl prekių, kuriomis prekiaujama pagal atitinkamus Susitariančiųjų Šalių sudarytus susitarimus, kilmės; jos taikomos nedarant poveikio tuose susitarimuose nustatytiems principams;

(6)Konvencijos 6 straipsnyje nustatyta, kad kiekviena Susitariančioji Šalis turi imtis tinkamų priemonių veiksmingam Konvencijos taikymui užtikrinti. Todėl Asociacijos taryba turėtų priimti sprendimą, kuriuo į Susitarimo 4 protokolą įtraukiama nuoroda į Konvenciją;

(7)po diskusijų dėl Konvencijos pakeitimo nustatytos naujos modernizuotos ir lankstesnės kilmės taisyklės, kurios turi būti įtrauktos į Konvenciją. Sąjunga ir Izraelis išreiškė norą kuo greičiau pradėti alternatyviai taikyti naująsias taisykles dvišaliu pagrindu kartu su dabartinėmis taisyklėmis, kol paaiškės galutiniai keitimo proceso rezultatai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu Asociacijos taryboje, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu Asociacijos tarybos akto projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    OL L 147, 2000 6 21, p. 3.
(2)    2014 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Vokietija prieš Tarybą, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 punktai.
(3)    2000 m. balandžio 19 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos - Viduržemio jūros regiono susitarimo, įsteigiančio Europos Bendrijų ir jų valstybių narių bei Izraelio valstybės asociaciją, patvirtinimo (OL L 147, 2000 6 21, p. 1).
(4)    2011 m. balandžio 14 d. Tarybos sprendimas 2013/93/ES dėl Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L 54, 2013 2 26, p. 4).
Top

Briuselis, 2020 08 24

COM(2020) 406 final

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Asociacijos taryboje, įsteigtoje Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimu, įsteigiančiu asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, dėl to susitarimo 4 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ pakeitimo


Projektas 

ES IR IZRAELIO VALSTYBĖS ASOCIACIJOS TARYBOS SPRENDIMAS NR. ...

(data)

kuriuo iš dalies keičiamas Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, 4 protokolas „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“

ES IR IZRAELIO VALSTYBĖS ASOCIACIJOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimą, įsteigiantį asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės 1 , ypač į jo 4 protokolo „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ 39 straipsnį,

kadangi:

(1)Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės (toliau – Susitarimas), 28 straipsnyje daroma nuoroda į Susitarimo 4 protokolą (toliau – 4 protokolas), kuriame nustatytos kilmės taisyklės;

(2)4 protokolo 39 straipsnyje nustatyta, kad pagal Susitarimo 67 straipsnį įsteigta Asociacijos taryba gali nuspręsti iš dalies pakeisti to protokolo nuostatas;

(3)Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regionine konvencija 2 (toliau – Konvencija) siekiama, nedarant poveikio atitinkamuose Susitariančiųjų Šalių tarpusavio susitarimuose nustatytiems principams, esamas dvišales kilmės taisyklių sistemas perkelti į daugiašalę sistemą;

(4)Europos Sąjunga ir Izraelio Valstybė Konvenciją pasirašė atitinkamai 2011 m. birželio 15 d. ir 2013 m. spalio 10 d.;

(5)Europos Sąjunga ir Izraelio Valstybė savo priėmimo dokumentus Konvencijos depozitarui deponavo atitinkamai 2012 m. kovo 26 d. ir 2014 m. rugpjūčio 28 d. Todėl Konvencija, taikant jos 10 straipsnio 3 dalį, Europos Sąjungai ir Izraelio Valstybei įsigaliojo atitinkamai 2012 m. gegužės 1 d. ir 2017 m. gruodžio 1 d.;

(6)Europos Sąjunga ir Izraelio Valstybė susitarė įvesti iš dalies pakeistas taisykles, kurios, kol bus užbaigtas dabartinis Konvencijos keitimo procesas ir įsigalios pakeitimai, kuriais grindžiamos pereinamojo laikotarpio taisyklės, galėtų būti dvišaliu lygmeniu taikomos kaip alternatyva Konvencijoje nustatytoms kilmės taisyklėms;

(7)todėl, siekiant pateikti dinamišką nuorodą į Konvenciją bei galimus paskesnius jos pakeitimus ir nustatyti alternatyvias taisykles, 4 protokolas turėtų būti iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Europos ir Viduržemio jūros regiono šalių susitarimo, įsteigiančio asociaciją tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Izraelio Valstybės, 4 protokolas „Dėl sąvokos „produktų kilmė“ apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų“ pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo ...

Priimta

   Asociacijos tarybos vardu

   Pirmininkas

Priedas

„4 protokolas

Dėl sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžties ir administracinio bendradarbiavimo metodų

1 straipsnis

Taikytinos kilmės taisyklės

1.    Įgyvendinant šį susitarimą taikomas Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos 3 (toliau – Konvencija) su galimais vėlesniais pakeitimais, paskelbtais Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, I priedėlis ir atitinkamos II priedėlio nuostatos.

2.    Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos I priedėlyje ir atitinkamose II priedėlio nuostatose pateiktos nuorodos į atitinkamą susitarimą laikomos nuorodomis į Susitarimą.

2 straipsnis

Alternatyvios taikytinos kilmės taisyklės

1.    Nepaisant 1 straipsnio, įgyvendinant šį susitarimą, produktai, kurie pagal šio protokolo A priedėlio nuostatas įgyja lengvatinės kilmės statusą, taip pat laikomi Europos Sąjungos arba Izraelio Valstybės kilmės produktais.

2.    Alternatyvios taisyklės taikomos iki tol, kol įsigalios Konvencijos pakeitimai, kuriais tos taisyklės yra grindžiamos.

3 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.    Jeigu dėl Konvencijos I priedėlio 32 straipsnyje arba Protokolo A priedėlio 34 straipsnyje nurodytų tikrinimo procedūrų kyla ginčų, kurių negali išspręsti tikrinimo prašanti muitinė ir už to tikrinimo atlikimą atsakinga muitinė, tie ginčai perduodami spręsti Asociacijos tarybai.

2.    Importuotojo ir importuojančios šalies muitinės ginčai visais atvejais sprendžiami pagal tos šalies teisės aktus.

4 straipsnis

Protokolo pakeitimai

Asociacijos taryba gali nuspręsti iš dalies pakeisti šio protokolo nuostatas.

5 straipsnis

Pasitraukimas iš Konvencijos

1.    Jeigu Europos Sąjunga arba Izraelio Valstybė raštu praneša Konvencijos depozitarui apie ketinimą pasitraukti iš Konvencijos pagal jos 9 straipsnį, Europos Sąjunga ir Izraelio Valstybė nedelsdamos pradeda derybas dėl kilmės taisyklių, kad būtų galima įgyvendinti šį susitarimą.

2.    Iki tol, kol įsigalios tokios naujos per derybas sutartos kilmės taisyklės, Susitarimui toliau taikomos Konvencijos I priedėlyje pateiktos kilmės taisyklės ir, jei taikytina, atitinkamos II priedėlio nuostatos, galiojančios pasitraukimo momentu. Tačiau nuo pasitraukimo momento laikoma, kad Konvencijos I priedėlyje pateiktomis kilmės taisyklėmis ir, jei taikytina, atitinkamomis II priedėlio nuostatomis dvišalė kumuliacija leidžiama tik tarp Europos Sąjungos ir Izraelio Valstybės.

A PRIEDĖLIS

ALTERNATYVIOS TAIKYTINOS KILMĖS TAISYKLĖS

Taisyklės, kurias Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos Susitariančiosios Šalys gali pasirinktinai taikyti, kol bus užbaigtas Konvencijos keitimo procesas ir pakeitimai įsigalios

(toliau – taisyklės arba pereinamojo laikotarpio taisyklės)

Sąvokos „kilmės statusą turintys produktai“ apibrėžtis ir administracinio bendradarbiavimo metodai

TURINYS

TIKSLAI

I ANTRAŠTINĖ DALIS    BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis    Apibrėžtys

II ANTRAŠTINĖ DALIS    SĄVOKOS „KILMĖS STATUSĄ TURINTYS PRODUKTAI“ APIBRĖŽTIS

2 straipsnis    Bendrieji reikalavimai

3 straipsnis    Tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje gauti produktai

4 straipsnis    Pakankamas apdorojimas ar perdirbimas

5 straipsnis    Leistinojo nuokrypio taisyklė

6 straipsnis    Nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas

7 straipsnis    Kilmės kumuliacija

8 straipsnis    Kilmės kumuliacijos taikymo sąlygos

9 straipsnis    Kvalifikacinis vienetas

10 straipsnis    Rinkiniai

11 straipsnis    Neutralūs elementai

12 straipsnis    Apskaitos atskyrimas

III ANTRAŠTINĖ DALIS    TERITORINIAI REIKALAVIMAI

13 straipsnis    Teritoriškumo principas

14 straipsnis    Nekeitimas

15 straipsnis    Parodos

IV ANTRAŠTINĖ DALIS    SĄLYGINIS APMOKESTINIMAS ARBA NEAPMOKESTINIMAS MUITAIS

16 straipsnis    Sąlyginis apmokestinimas arba neapmokestinimas muitais

V ANTRAŠTINĖ DALIS    PREKIŲ KILMĖS ĮRODYMAS

17 straipsnis    Bendrieji reikalavimai

18 straipsnis    Kilmės deklaracijos surašymo sąlygos

19 straipsnis    Patvirtintas eksportuotojas

20 straipsnis    EUR.1 judėjimo sertifikato išdavimo tvarka

21 straipsnis    EUR.1 judėjimo sertifikatų išdavimas atgaline data

22 straipsnis    EUR.1 judėjimo sertifikato dublikato išdavimas

23 straipsnis    Kilmės įrodymo galiojimas

24 straipsnis    Laisvosios zonos

25 straipsnis    Importo reikalavimai

26 straipsnis    Importavimas dalimis

27 straipsnis    Atleidimas nuo reikalavimo pateikti kilmės įrodymą

28 straipsnis    Neatitikimai ir formalios klaidos

29 straipsnis    Tiekėjo deklaracijos

30 straipsnis    Eurais apskaičiuotos sumos

VI ANTRAŠTINĖ DALIS    BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI IR PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI

31 straipsnis    Patvirtinamieji dokumentai, kilmės įrodymų ir papildomų dokumentų saugojimas

32 straipsnis    Ginčų sprendimas

VII ANTRAŠTINĖ DALIS    ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

33 straipsnis    Pranešimas ir bendradarbiavimas

34 straipsnis    Kilmės įrodymų tikrinimas

35 straipsnis    Tiekėjo deklaracijų tikrinimas

36 straipsnis    Sankcijos

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS    A PRIEDĖLIO TAIKYMAS

37 straipsnis    Europos ekonominė erdvė

38 straipsnis    Lichtenšteinas

39 straipsnis    San Marino Respublika

40 straipsnis    Andoros Kunigaikštystė

41 straipsnis    Seuta ir Melilja


Priedų sąrašas

I PRIEDAS    II priedo sąrašo įvadinės pastabos

II PRIEDAS    Apdorojimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas

III PRIEDAS    Kilmės deklaracijos tekstas

IV PRIEDAS    EUR.1 judėjimo sertifikato ir prašymo išduoti EUR.1 judėjimo sertifikatą pavyzdžiai

V PRIEDAS    Su Seutos ir Meliljos kilmės produktais susijusios specialios sąlygos

VI PRIEDAS    Tiekėjo deklaracija

VII PRIEDAS    Ilgalaikė tiekėjo deklaracijaTIKSLAI

Šias taisykles Visos Europos ir Viduržemio jūros regiono valstybių preferencinių kilmės taisyklių regioninės konvencijos (toliau – PEM konvencija arba Konvencija) Susitariančiosios Šalys gali pasirinktinai taikyti dvišaliu lygmeniu, kol bus užbaigtas Konvencijos keitimo procesas ir pakeitimai įsigalios. Taisyklės bus taikomos prekybai tarp tų Susitariančiųjų Šalių, kurios pasirinks jas taikyti ir įtrauks tas taisykles arba nuorodą į jas į savo dvišalius lengvatinio prekybos režimo susitarimus. Jos skirtos taikyti kaip alternatyva Konvencijoje nustatytoms taisyklėms, kurios pagal Konvenciją nedaro poveikio atitinkamuose susitarimuose ir kituose susijusiuose dvišaliuose Susitariančiųjų Šalių susitarimuose nustatytiems principams. Todėl jos nebus privalomos ir jas galės savanoriškai rinktis taikyti tie ekonominės veiklos vykdytojai, kurie pageidaus prašyti lengvatų remdamiesi jomis, o ne Konvencijoje nustatytomis taisyklėmis.

Šiomis alternatyviomis taisyklėmis nesiekiama keisti nei Konvencijos, kurią Susitariančiosios Šalys ir toliau taikys visą, nei joje nustatytų Susitariančiųjų Šalių teisių ir įpareigojimų.

I ANTRAŠTINĖ DALIS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis 
Apibrėžtys

Šiose taisyklėse vartojamų terminų apibrėžtys:

   a) taikančioji Susitariančioji Šalis – PEM konvencijos Susitariančioji Šalis, šias taisykles įtraukusi į savo dvišalius lengvatinio prekybos režimo susitarimus su kita PEM konvencijos Susitariančiąja Šalimi. Terminas „taikančioji Susitariančioji Šalis“ reiškia ir Susitarimo Šalį;

   b) skirsniai, pozicijos ir subpozicijos – skirsniai, pozicijos ir subpozicijos (žymimos keturių ar šešių skaitmenų kodais), į kuriuos suskirstyta Suderintą prekių aprašymo ir kodavimo sistemą (toliau – Suderinta sistema) sudaranti nomenklatūra, iš dalies pakeista remiantis 2004 m. birželio 26 d. Muitinių bendradarbiavimo tarybos rekomendacija;

   c) žodis „klasifikuojama“ reiškia, kad prekė yra priskiriama tam tikrai Suderintos sistemos pozicijai ar subpozicijai;

   d) siunta – produktai, kurie:

   - i)    vieno eksportuotojo vienu metu siunčiami vienam gavėjui arba

   - ii)    siunčiami su vienu transporto dokumentu, su kuriuo jie vežami nuo eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, su viena sąskaita faktūra;

   e) terminas „Šalies arba taikančiosios Susitariančiosios Šalies muitinė“ Europos Sąjungos atveju reiškia bet kurią Europos Sąjungos valstybių narių muitinę;

   f) muitinė vertė – vertė, nustatyta pagal 1994 m. Susitarimą dėl Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos VII straipsnio įgyvendinimo (PPO susitarimą dėl muitinio įvertinimo);

   g) gamintojo kaina (ex-works kaina) – kaina, ex-works sąlygomis už produktą sumokėta Šalyje gamintojui, kurio įmonėje atlikta paskutinė apdorojimo arba perdirbimo operacija, jeigu į šią kainą įtraukta visų panaudotų medžiagų vertė ir visos kitos su produkto gamyba susijusios sąnaudos ir iš jos išskaičiuoti visi vidaus mokesčiai, kurie yra arba gali būti grąžinti gautąjį produktą eksportavus. Jei paskutinė apdorojimo ar perdirbimo operacija atliekama pagal subrangos sutartį su gamintoju, terminas „gamintojas“ reiškia subrangovą įdarbinusią įmonę.

   Jei į sumokėtą faktinę kainą nėra įtrauktos visos su produkto gamyba susijusios sąnaudos, faktiškai patirtos Šalyje, gamintojo kaina (ex-works kaina) yra lygi visų šių sąnaudų sumai, iš kurios išskaičiuoti visi vidaus mokesčiai, kurie yra ar gali būti grąžinti gautąjį produktą eksportavus;

   h) pakeičiamos medžiagos, arba pakeičiami produktai, – tos pačios rūšies ir prekinės kokybės medžiagos arba produktai, kurių techninės ir fizinės charakteristikos yra vienodos ir kurių negalima atskirti vienų nuo kitų;

   i) prekė – medžiaga ir produktas;

   j) gamyba – apdorojimas ar perdirbimas, įskaitant surinkimą;

   k) medžiaga – produkto gamyboje naudojama sudedamoji dalis, žaliava, komponentas, detalė ir kt.;

   l) didžiausias kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekis – didžiausias leidžiamas kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekis, kurį panaudojus gamyba laikoma pakankamu apdorojimu ar perdirbimu, kad produktas įgytų kilmės statusą. Šis kiekis gali būti išreikštas produkto gamintojo kainos (ex-works kainos) procentine dalimi arba tokių panaudotų medžiagų, priskiriamų nurodytai skirsnių grupei, skirsniui, pozicijai ar subpozicijai, neto masės procentine dalimi;

   m) produktas – gaminamas produktas, net jei jis skirtas vėliau naudoti atliekant kitą gamybos operaciją;

   n) teritorija – Šalies sausumos teritorija, vidaus vandenys ir teritorinė jūra;

   o) pridėtinė vertė – gamintojo kaina (ex-works kaina), iš kurios išskaičiuota visų panaudotų kitų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių, su kuriomis taikoma kumuliacija, kilmės medžiagų muitinė vertė, arba, jei muitinė vertė nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji galima nustatyti kaina, sumokėta už medžiagas eksportuojančioje Šalyje;

   p) medžiagų vertė – panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importo metu arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji galima nustatyti kaina, sumokėta už medžiagas eksportuojančioje Šalyje. Jei reikia nustatyti panaudotų kilmės statusą turinčių medžiagų vertę, šis punktas taikomas mutatis mutandis.

II ANTRAŠTINĖ DALIS
SĄVOKOS „KILMĖS STATUSĄ TURINTYS PRODUKTAI“ APIBRĖŽTIS

2 straipsnis 
Bendrieji reikalavimai

Įgyvendinant Susitarimą, kilusiais iš Šalies laikomi šie į kitą Šalį eksportuojami produktai:

(a)tik toje Šalyje gauti produktai, kaip apibrėžta 3 straipsnyje;

(b)toje Šalyje gauti produktai, kuriuose yra ne vien tik joje gautų medžiagų, jeigu tos medžiagos toje Šalyje buvo pakankamai apdorotos arba perdirbtos, kaip apibrėžta 4 straipsnyje.

3 straipsnis

Tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje gauti produktai

1.Tik Šalyje gautais produktais laikomi šie į kitą Šalį eksportuojami produktai:

a)mineraliniai produktai ir natūralus vanduo, išgauti iš jos žemės gelmių arba jūros dugno;

b)joje išauginti arba surinkti augalai, įskaitant vandens augalus, ir augaliniai produktai;

c)joje atsivesti ir užauginti gyvi gyvūnai;

d)produktai, gauti iš joje užaugintų gyvų gyvūnų;

e)produktai, pagaminti paskerdus joje atsivestus ir užaugintus gyvūnus;

f)produktai, gauti iš joje vykdomos medžioklės ar žvejybos;

g)akvakultūros produktai, jei žuvys, vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai joje veisiami ir auginami iš ikrų, lervų, mailiaus arba jauniklių;

h)jūrų žvejybos ir kiti produktai, išgauti iš jūros jos laivais už teritorinės jūros ribų;

i)produktai, pagaminti jos žvejybos produktų perdirbimo laivuose tik iš h punkte nurodytų produktų;

j)joje surinkti naudoti gaminiai, tinkami tik žaliavoms atgauti;

k)joje vykdomos gamybos atliekos ir laužas;

l)produktai, išgauti iš jūros dugno arba podugnio, esančių už jos teritorinės jūros ribų, jei ji turi išimtinę teisę juos eksploatuoti;

m)prekės, joje pagamintos tik iš a–l punktuose nurodytų produktų.

2.Atitinkamai šio straipsnio 1 dalies h ir i punktuose vartojami terminai „jos laivai“ ir „jos žvejybos produktų perdirbimo laivai“ taikomi tik tiems laivams ir žvejybos produktų perdirbimo laivams, kurie atitinka visus šiuos reikalavimus:

a)yra registruoti eksportuojančioje arba importuojančioje Šalyje;

b)plaukioja su eksportuojančios arba importuojančios Šalies vėliava;

c)atitinka vieną iš toliau nurodytų sąlygų:

i)ne mažiau kaip 50 % jų nuosavybės teise priklauso eksportuojančios arba importuojančios Šalies piliečiams arba

ii)jie priklauso bendrovėms, kurių:

pagrindinė buveinė ir pagrindinė verslo vieta yra eksportuojančioje arba importuojančioje Šalyje ir

ne mažiau kaip 50 % nuosavybės teise priklauso eksportuojančiai arba importuojančiai Šaliai arba šių Šalių viešiesiems subjektams ar piliečiams.

3.Taikant 2 dalį, kai eksportuojanti arba importuojanti Šalis yra Europos Sąjunga, laikoma, kad tai yra Europos Sąjungos valstybės narės.

4.Taikant 2 dalį, ELPA valstybės laikomos viena taikančiąja Susitariančiąja Šalimi.

4 straipsnis 
Pakankamas apdorojimas ar perdirbimas

1.Nedarant poveikio šio straipsnio 3 dalies ir 6 straipsnio taikymui, produktai, kurie nėra tik Šalyje gauti produktai, laikomi pakankamai apdorotais ar perdirbtais, jei įvykdomos II priedo sąraše atitinkamoms prekėms nustatytos sąlygos.

2.Jeigu pagal šio straipsnio 1 dalį kurioje nors Šalyje kilmės statusą įgijęs produktas panaudojamas kaip medžiaga kitam produktui pagaminti, į kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurios galėjo būti panaudotos jam pagaminti, neatsižvelgiama.

3.Kiekvieno produkto atveju nustatoma, ar laikomasi šio straipsnio 1 dalyje nustatytų reikalavimų.

Tačiau kai atitinkama taisyklė yra grindžiama didžiausio kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekio kriterijumi, Šalių muitinės gal leisti eksportuotojams produktų gamintojo kainą (ex-works kainą) ir kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę apskaičiuoti pagal vidurkį, kaip nustatyta šio straipsnio 4 dalyje, siekiant atsižvelgti į sąnaudų ir valiutų kurso svyravimus.

4.Kai taikoma šio straipsnio 3 dalies antra pastraipa, vidutinė produkto gamintojo kaina (ex-works kaina) ir vidutinė panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė apskaičiuojama atitinkamai remiantis visų ankstesniais finansiniais metais parduotų tokių pačių produktų gamintojo kainų (ex-works kainų) suma ir visiems tokiems patiems produktams pagaminti ankstesniais finansiniais metais, kaip nustatyta eksportuojančioje Šalyje, panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų verčių suma, arba, jeigu nėra visų finansinių metų statistikos, pasirinkus ne trumpesnį kaip trys mėnesiai laikotarpį.

5.Eksportuotojai, pasirinkę skaičiavimą pagal vidurkį, šį metodą taiko nuosekliai kitais metais po ataskaitinių finansinių metų arba prireikus kitais metais po trumpesnio laikotarpio, naudojamo kaip ataskaitinis laikotarpis. Jie gali nustoti taikyti šį metodą, kai konkrečiais finansiniais metais arba atitinkamu ne trumpesniu kaip trys mėnesiai laikotarpiu nustato, jog sąnaudų arba valiutų kurso svyravimai, dėl kurių buvo pasirinkta taikyti šį metodą, pasibaigė.

6.Siekiant nustatyti, ar laikomasi reikalavimo neviršyti didžiausio kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekio, šio straipsnio 4 dalyje nurodyti vidurkiai naudojami kaip gamintojo kaina (ex-works kaina) ir kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė.

5 straipsnis 
Leistinojo nuokrypio taisyklė

1.Nukrypstant nuo šio straipsnio 4 straipsnio ir laikantis šio straipsnio 2 ir 3 dalių, kilmės statuso neturinčias medžiagas, kurių, vadovaujantis II priedo sąraše nustatytomis sąlygomis, negalima naudoti atitinkamam produktui pagaminti, vis dėlto šiuo tikslu galima naudoti, jeigu įvertinta bendra produkto neto masė ar vertė neviršija:

a)15 % produkto neto masės, jei produktas priskiriamas 2 ir 4–24 skirsniams, išskyrus 16 skirsniui priskiriamus žuvininkystės gaminius;

b)15 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), jei tai yra a punkte nenurodytas produktas.

Ši dalis netaikoma produktams, kurie priskiriami Suderintos sistemos 50–63 skirsniams ir kuriems taikomi I priedo 6 ir 7 pastabose minimi leistinieji nuokrypiai.

2.Taikant šio straipsnio 1 dalį, neleidžiama viršyti nė vieno didžiausio kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekio procentinio dydžio, nurodyto II priedo sąraše nustatytose taisyklėse.

3.Šio straipsnio 1 ir 2 dalys netaikomos tik Šalyje gautiems produktams, kaip apibrėžta 3 straipsnyje. Tačiau, nedarant poveikio 6 straipsnio ir 9 straipsnio 1 dalies taikymui, minėtose nuostatose numatytas leistinasis nuokrypis vis dėlto taikomas produktui, kuriam pagal II priedo sąraše nurodytą taisyklę pagaminti turi būti naudojamos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje gautos medžiagos.

6 straipsnis 
Nepakankamas apdorojimas ar perdirbimas

1.Nedarant poveikio šio straipsnio 2 dalies taikymui ir neatsižvelgiant į tai, ar 4 straipsnio reikalavimai įvykdyti, kilmės statusas nesuteikiamas dėl šių nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo operacijų:

a)operacijų, kuriomis užtikrinama, kad produktai išliktų geros būklės juos vežant ir saugant;

b)pakuočių išardymo ir surinkimo;

c)plovimo, valymo; dulkių, oksido, alyvos, dažų ar kitokių dangų nuvalymo;

d)tekstilės lyginimo arba presavimo;

e)paprastų dažymo ir poliravimo operacijų;

f)ryžių lukštenimo ir dalinio ar visiško malimo; grūdų ir ryžių poliravimo ir glazūravimo;

g)cukraus dažymo ar aromatizavimo arba cukraus gabalėlių formavimo operacijų; dalinio arba visiško cukraus kristalų malimo;

h)vaisių, riešutų ir daržovių lupimo, kauliukų išėmimo ir lukštenimo;

i)galandimo, paprasto šlifavimo arba paprasto pjaustymo;

j)sijojimo, atrankinės patikros, rūšiavimo, klasifikavimo, kategorizavimo, derinimo (įskaitant rinkinių sudarymą);

k)paprasto išpilstymo į butelius, skardines, flakonus, dėjimo į maišus, dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimo ir visų kitų paprastų pakavimo operacijų;

l)ženklų, etikečių, logotipų ir kitų panašių skiriamųjų ženklų tvirtinimo ar spausdinimo ant produktų ar jų pakuočių;

m)paprasto vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymo;

n)cukraus sumaišymo su bet kokia medžiaga;

o)paprasto vandens pridėjimo arba produktų praskiedimo, dehidratacijos arba denatūracijos;

p)paprasto gaminio surinkimo iš dalių sudarant užbaigtą gaminį arba produktų išardymo į dalis;

q)gyvūnų skerdimo;

r)dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–q punktuose, derinio.

2.Nustatant, ar konkretaus produkto apdorojimas ar perdirbimas turi būti laikomas nepakankamu, kaip apibrėžta šio straipsnio 1 dalyje, atsižvelgiama į visas eksportuojančioje Šalyje su tuo produktu atliktas operacijas.

7 straipsnis 
Kilmės kumuliacija

1.Nedarant poveikio 2 straipsnio taikymui, į kitą Šalį eksportuojami produktai yra laikomi eksportuojančios Šalies kilmės produktais, jeigu jie yra gauti toje Šalyje ir juose yra taikančiosios Susitariančiosios Šalies, išskyrus eksportuojančią Šalį, kilmės medžiagų ir jeigu eksportuojančioje Šalyje atliktų apdorojimo ar perdirbimo operacijų mastas yra didesnis nei 6 straipsnyje nurodytų operacijų mastas. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdorotos arba perdirbtos.

2.Jeigu eksportuojančioje Šalyje atliktų apdorojimo ar perdirbimo operacijų mastas nėra didesnis nei 6 straipsnyje nurodytų operacijų mastas, gautas produktas, kuriame yra kitos taikančiosios Susitariančiosios Šalies kilmės medžiagų, laikomas eksportuojančios Šalies kilmės produktu tik tuo atveju, jei joje sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų bet kurios iš kitų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių kilmės medžiagų vertę. Priešingu atveju gautas produktas laikomas kilusiu iš tos taikančiosios Susitariančiosios Šalies, kuriai priskiriama didžiausia kilmės statusą turinčių medžiagų, panaudotų gamybai eksportuojančioje Šalyje, vertė.

3.Nedarant poveikio 2 straipsnio taikymui, jei tai yra ne 50–63 skirsniams priskiriami produktai, taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyje, išskyrus eksportuojančią Šalį, atliktos apdorojimo arba perdirbimo operacijos laikomos atliktomis eksportuojančioje Šalyje, jeigu gauti produktai buvo vėliau apdoroti ar perdirbti toje eksportuojančioje Šalyje.

4.Nedarant poveikio 2 straipsnio taikymui, jei tai yra 50–63 skirsniams priskiriami produktai ir tik jei vykdoma dvišalė prekyba tarp Šalių, importuojančioje Šalyje atliktos apdorojimo ar perdirbimo operacijos laikomos atliktomis eksportuojančioje Šalyje, jeigu produktai buvo vėliau apdoroti arba perdirbti toje eksportuojančioje Šalyje.

Taikant šią dalį, Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos proceso dalyvės ir Moldovos Respublika laikomos viena taikančiąja Susitariančiąja Šalimi.

5.Šalys gali pasirinkti vienašališkai išplėsti šio straipsnio 3 dalies taikymo sritį įtraukdamos 50–63 skirsniams priskiriamų produktų importą. Galimybę išplėsti taikymo sritį pasirinkusi Šalis apie tai praneša kitai Šaliai ir informuoja Europos Komisiją pagal 8 straipsnio 2 dalį.

6.Taikant kumuliaciją pagal šio straipsnio 3–5 dalis, kilmės statusą turintys produktai laikomi eksportuojančios Šalies kilmės produktais tik tuo atveju, jei joje atliktų apdorojimo arba perdirbimo operacijų mastas yra didesnis nei 6 straipsnyje nurodytų operacijų mastas.

7.Eksportuojančioje Šalyje neapdorotų arba neperdirbtų šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių kilmės produktų kilmės šalis išlieka ta pati eksportuojant juos į vieną iš kitų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių.

8 straipsnis Kilmės kumuliacijos taikymo sąlygos

1.7 straipsnyje numatyta kumuliacija gali būti taikoma tik jei:

a)taikančiosios Susitariančiosios Šalys, dalyvaujančios kilmės statuso įgijimo procese, ir paskirties taikančioji Susitariančioji Šalis taiko lengvatinio prekybos režimo susitarimą pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnį ir

b)prekės kilmės statusą įgijo taikant šioms taisyklėms tapačias kilmės taisykles.

2.Pranešimai apie kumuliacijai taikyti būtinų reikalavimų įvykdymą skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir Izraelio oficialiajame leidinyje, laikantis juose galiojančios tvarkos.

7 straipsnyje numatyta kumuliacija taikoma nuo tuose pranešimuose nurodytos datos.

Šalys Europos Komisijai pateikia išsamią informaciją apie susitarimus su kitomis taikančiosiomis Susitariančiosiomis Šalimis, įskaitant šių taisyklių įsigaliojimo datas.

3.    Tais atvejais, kai produktai kilmės statusą įgijo pagal 7 straipsnį taikant kilmės kumuliaciją, kilmės įrodyme turėtų būti įrašas anglų kalba „CUMULATION APPLIED WITH (atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimas (-ai) anglų kalba)“.

Jei kaip kilmės įrodymas naudojamas EUR.1 judėjimo sertifikatas, šis įrašas pateikiamas EUR.1 judėjimo sertifikato 7 langelyje.

4. Šalys gali nuspręsti tuo atveju, kai į jas eksportuojami produktai kilmės statusą įgijo eksportuojančioje Šalyje taikant kilmės kumuliaciją pagal 7 straipsnį, atleisti nuo pareigos į kilmės įrodymą įtraukti šio straipsnio 3 dalyje nurodytą įrašą 4 .

Šalys apie šį atleidimą nuo pareigos praneša Europos Komisijai pagal 8 straipsnio 2 dalį.

9 straipsnis 
Kvalifikacinis vienetas

1.Taikant šių taisyklių nuostatas, kvalifikaciniu vienetu laikomas konkretus produktas, kuris, klasifikuojant pagal Suderintos sistemos nomenklatūrą, laikomas baziniu vienetu.

Todėl: a) kai produktas, kurį sudaro gaminių grupė arba rinkinys, pagal Suderintos sistemos taisykles yra klasifikuojamas jį priskiriant vienai pozicijai, ta visuma sudaro kvalifikacinį vienetą; b) kai siuntą sudaro tam tikras skaičius vienodų produktų, priskiriamų tai pačiai Suderintos sistemos pozicijai, šių taisyklių nuostatos taikomos atskirai kiekvienam produktui.

2.Jei pagal Suderintos sistemos 5 bendrąją taisyklę pakuotė klasifikuojama kartu su produktu, nustatant kilmę ji taip pat vertinama kartu su produktu.

3.Reikmenys, atsarginės dalys ir įrankiai, siunčiami kartu su įranga, mechanizmu, aparatu ar transporto priemone, įeinantys į įprastą jų sudėtį ir įtraukti į jų gamintojo kainą (ex-works kainą), yra laikomi neatskiriama tos įrangos, mechanizmo, aparato ar transporto priemonės dalimi.

10 straipsnis 
Rinkiniai

Rinkiniai, kaip apibrėžta Suderintos sistemos 3 bendrojoje taisyklėje, laikomi turinčiais kilmės statusą, jei kilmės statusą turi visos jų sudėtinės dalys.

Jei rinkinį sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys produktai, pats rinkinys vis dėlto laikomas turinčiu kilmės statusą, jeigu kilmės statuso neturinčių produktų vertė neviršija 15 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

11 straipsnis 
Neutralūs elementai

Siekiant nustatyti, ar produktas turi kilmės statusą, neatsižvelgiama į tolesnių elementų, kurie gali būti naudojami produkto gamyboje, kilmę:

a)energijos ir kuro;

b)įrangos ir įrenginių;

c)mechanizmų ir įrankių;

d)kitų prekių, kurios neįeina į galutinę produkto sudėtį ir nėra tam skirtos.

12 straipsnis 
Apskaitos atskyrimas

1.Jeigu produktui apdoroti ar perdirbti naudojamos kilmės statusą turinčios ir jo neturinčios pakeičiamos medžiagos, ekonominės veiklos vykdytojai gali užtikrinti, kad tos medžiagos būtų apskaitomos taikant apskaitos atskyrimo metodą, neprivalant atskirai jų laikyti.

2.Ekonominės veiklos vykdytojai gali užtikrinti, kad 1701 pozicijai priskiriami kilmės statusą turintys ir jo neturintys produktai būtų apskaitomi taikant apskaitos atskyrimo metodą, neprivalant atskirai jų laikyti.

3. Šalys gali reikalauti, kad apskaitos atskyrimo metodą būtų galima taikyti tik gavus išankstinį muitinės leidimą. Muitinė gali leidimą suteikti taikydama tokias sąlygas, kokios, jos manymu, yra tinkamos, ir stebi, kaip naudojamasi leidimu. Muitinė gali panaikinti leidimą, jei metodą taikantis asmuo netinkamai juo naudojasi arba nesilaiko kurių nors kitų šiose taisyklėse nustatytų sąlygų.

Taikant apskaitos atskyrimo metodą turi būti užtikrinta, kad eksportuojančios Šalies kilmės produktais bet kuriuo metu būtų laikoma ne daugiau produktų, nei tuo atveju, jei atsargos būtų fiziškai atskirtos.

Metodas taikomas ir jo taikymas registruojamas pagal eksportuojančioje Šalyje taikomus bendruosius apskaitos principus.

4.Šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą metodą taikantis asmuo surašo prekių kilmės įrodymus arba kreipiasi, kad jie būtų surašyti produktų, kurie gali būti laikomi eksportuojančios Šalies kilmės produktais, kiekiui. Metodą taikantis asmuo muitinės prašymu pateikia tų kiekių apskaitos ataskaitą.

III ANTRAŠTINĖ DALIS TERITORINIAI REIKALAVIMAI

13 straipsnis 
Teritoriškumo principas

1.II antraštinėje dalyje išdėstytų sąlygų atitinkamoje Šalyje laikomasi nepertraukiamai.

2.Jei kilmės statusą turintys produktai, eksportuoti iš Šalies į kitą šalį, grąžinami, jie laikomi neturinčiais kilmės statuso, jeigu muitinei nepateikiama jai priimtinų įrodymų, kad:

a)grąžinami produktai yra tie patys, kurie buvo eksportuoti, ir

b)su jais nebuvo atlikta jokių kitų operacijų, išskyrus tas, kurios yra būtinos gerai produktų būklei išlaikyti, kol jie yra laikomi toje šalyje arba eksportuojami.

3.Kai prekės įgyja kilmės statusą pagal II antraštinės dalies sąlygas, laikoma, kad ne eksportuojančioje Šalyje atliktas iš tos Šalies eksportuotų ir vėliau reimportuotų medžiagų apdorojimas ar perdirbimas neturi poveikio tam statusui, jeigu:

a)tos medžiagos yra gautos tik eksportuojančioje Šalyje arba jų apdorojimo ar perdirbimo operacijų, atliktų prieš jas eksportuojant, mastas yra didesnis nei 6 straipsnyje nurodytų operacijų mastas ir

b)muitinei priimtinu būdu galima įrodyti, kad:

i)reimportuoti produktai yra gauti apdorojant ar perdirbant eksportuotas medžiagas ir

ii)bendra pridėtinė vertė, sukurta ne eksportuojančioje Šalyje taikant šį straipsnį, neviršija 10 % galutinio produkto, kuriam prašoma suteikti kilmės statusą, gamintojo kainos (ex-works kainos).

4.Taikant šio straipsnio 3 dalį, II antraštinėje dalyje išdėstytos kilmės statuso įgijimo sąlygos netaikomos ne eksportuojančioje Šalyje atliekamam apdorojimui ar perdirbimui. Tačiau jeigu nustatant galutinio produkto kilmės statusą taikoma II priede pateiktame sąraše esanti taisyklė, kuria nustatoma didžiausia leistina kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė, bendra eksportuojančios Šalies teritorijoje panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė kartu su ne toje Šalyje sukurta bendra pridėtine verte, taikant šį straipsnį, negali viršyti nurodyto procentinio dydžio.

5.Taikant šio straipsnio 3 ir 4 dalis, bendra pridėtine verte laikomos visos sąnaudos, patirtos ne eksportuojančioje Šalyje, įskaitant ten įkomponuotų medžiagų vertę.

6.Šio straipsnio 3 ir 4 dalys netaikomos produktams, kurie neatitinka II priedo sąraše nustatytų sąlygų arba kuriuos pakankamai apdorotais arba perdirbtais galima laikyti tik tuo atveju, jei taikomas 4 straipsnyje nustatytas bendras leistinasis nuokrypis.

7.Bet koks ne eksportuojančioje Šalyje atliekamas apdorojimas ar perdirbimas, kuriam taikomas šia straipsnis, atliekamas pagal laikinojo išvežimo perdirbti ar panašias procedūras.

14 straipsnis 
Nekeitimas

1.Susitarimu numatytas lengvatinis režimas taikomas tik šių taisyklių reikalavimus atitinkantiems ir importui į Šalį įforminti deklaruojamiems produktams, jei tie produktai yra tie patys produktai, kurie buvo eksportuoti iš eksportuojančios Šalies. Prieš tai, kai produktai deklaruojami vidaus vartojimui įforminti, jie neturi būti kaip nors pakeičiami arba su jais neturi būti atliekamos kitos operacijos, išskyrus tas, kurios yra būtinos gerai produktų būklei išlaikyti arba ženklams, etiketėms, plomboms ar dokumentams, kuriais užtikrinamas specialių importuojančioje Šalyje taikomų vidaus reikalavimų laikymasis, pridėti ar pritvirtinti, jeigu jas prižiūri trečiosios (-iųjų) tranzito šalies (-ių) arba trečiosios (-iųjų) šalies (-ių), kurioje (-iose) siunta skaidoma, muitinė (-ės).

2.Produktus arba siuntas galima saugoti, jeigu juos prižiūri trečiosios (-iųjų) tranzito šalies (-ių) muitinė (-ės).

3.Nedarant poveikio A priedėlio V antraštinės dalies nuostatų taikymui, siuntas galima skaidyti, jei jas prižiūri trečiosios (-iųjų) šalies (-ių), kurioje (-ose) jos skaidomos, muitinė (-ės).

4.Kilus abejonių, importuojanti Šalis gali prašyti, kad importuotojas arba jo atstovas bet kuriuo metu pateiktų visus reikiamus dokumentus, kuriais įrodoma, kad laikomasi šio straipsnio; tai gali būti bet kokie patvirtinamieji dokumentai, visų pirma:

a)sutartiniai transporto dokumentai, pvz., konosamentai;

b)faktiniai ar konkretūs įrodymai, pagrįsti pakuočių ženklinimu ar numeracija;

c)neklastojimo sertifikatas, išduotas tranzito ar šalies (-ių) arba šalies (-ių), kurioje siunta skaidoma, muitinės (-ių), arba bet kurie kiti dokumentai, kuriais įrodoma, kad prekės buvo prižiūrimos tranzito šalies (-ių) arba šalies (-ių), kurioje siunta skaidoma, muitinės (-ių); arba

d)su pačiomis prekėmis susiję įrodymai.

15 straipsnis 
Parodos

1.Kilmės statusą turintiems produktams, eksponavimo tikslais siunčiamiems į šalį, išskyrus šalis, kurioms pagal 7 ir 8 straipsnius taikoma kumuliacija, ir po parodos parduodamiems importuoti į Šalį, importo metu taikomas atitinkamas susitarimas, jeigu muitinei priimtinu būdu įrodoma, kad:

a)eksportuotojas išsiuntė šiuos produktus iš Šalies į šalį, kurioje organizuojama paroda, ir ten juos eksponavo;

b)tas eksportuotojas produktus pardavė ar kitaip perleido asmeniui kitoje Šalyje;

c)vykstant parodai ar iškart po jos produktai buvo siunčiami tokios būklės kaip ir siunčiant į parodą ir

d)į parodą išsiųsti produktai nebuvo naudojami jokiems kitiems tikslams, išskyrus jų demonstravimą parodoje.

2.Kilmės įrodymas išduodamas arba surašomas pagal A priedėlio V antraštinę dalį ir įprastu būdu pateikiamas importuojančios Šalies muitinei. Jame nurodomas parodos pavadinimas ir adresas. Prireikus gali būti reikalaujama pateikti papildomus patvirtinamuosius dokumentus, kuriuose nurodomos produktų eksponavimo sąlygos.

3.Šio straipsnio 1 dalis taikoma bet kuriai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam viešojo demonstravimo renginiui, kurie nėra organizuojami parduotuvėse ar verslo patalpose asmeniniais tikslais parduodant užsieninius produktus ir kurių metu produktus prižiūri muitinė.

IV ANTRAŠTINĖ DALIS SĄLYGINIS APMOKESTINIMAS ARBA NEAPMOKESTINIMAS MUITAIS

16 straipsnis 
Sąlyginis apmokestinimas arba neapmokestinimas muitais

1.Kilmės statuso neturinčioms medžiagoms, panaudotoms Suderintos sistemos 50–63 skirsniams priskiriamiems Šalies kilmės produktams, dėl kurių pagal A priedėlio V antraštinę dalį yra išduotas arba surašytas kilmės įrodymas, pagaminti, eksportuojančioje Šalyje netaikomas joks sąlyginis apmokestinimas arba neapmokestinimas muitais.

2.Šio straipsnio 1 dalyje nustatytas draudimas taikomas bet kokiam susitarimui dėl eksportuojančioje Šalyje gamybai panaudotoms medžiagoms taikomų muitų arba jiems lygiaverčio poveikio privalomųjų mokėjimų dalinio ar visiško grąžinimo, atsisakymo juos išieškoti ar leidimo jų nemokėti, tuo atveju, kai toks grąžinimas, atsisakymas išieškoti ar leidimas nemokėti specialiai ar faktiškai yra taikomas tada, kai iš nurodytų medžiagų pagaminti produktai yra eksportuojami, bet netaikomas tada, kai jie paliekami vidaus vartojimui.

3.Produktų, dėl kurių išduotas arba surašytas kilmės įrodymas, eksportuotojas turi būti pasirengęs muitinės prašymu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, kuriais įrodoma, kad kilmės statuso neturinčioms medžiagoms, panaudotoms atitinkamiems produktams gaminti, nebuvo taikytas sąlyginis apmokestinimas muitais ir kad visi šioms medžiagoms taikytini muitai ar jiems lygiaverčio poveikio privalomieji mokėjimai buvo faktiškai sumokėti.

V ANTRAŠTINĖ DALIS PREKIŲ KILMĖS ĮRODYMAS

17 straipsnis 
Bendrieji reikalavimai

1.Vienos iš Šalių kilmės produktams, importuojamiems į kitą Šalį, Susitarimo nuostatos taikomos pateikus vieną iš šių kilmės įrodymų:

a)EUR.1 judėjimo sertifikatą, kurio pavyzdys pateikiamas A priedėlio IV priede;

b)18 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais – deklaraciją, kurią eksportuotojas surašo sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kuriame nors kitame komerciniame dokumente, kuriame atitinkami produktai pakankamai išsamiai apibūdinti, kad juos būtų galima identifikuoti (toliau – kilmės deklaracija). Kilmės deklaracijos tekstas pateikiamas šio priedėlio III priede.

2.Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiose taisyklėse, 27 straipsnyje nurodytais atvejais Susitarimo nuostatos taikomos nereikalaujant pateikti nė vieno iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų kilmės įrodymų.

3.Nedarant poveikio šio straipsnio 1 dalies taikymui, Šalys gali susitarti, kad joms vykdant lengvatinę tarpusavio prekybą šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išvardyti kilmės įrodymai būtų pakeisti pareiškimais apie prekių kilmę, kuriuos surašo elektroninėje duomenų bazėje pagal tų Šalių vidaus teisės aktus registruoti eksportuotojai.

Pareiškimo apie prekių kilmę, kurį surašo elektroninėje duomenų bazėje registruoti eksportuotojai, naudojimas, dėl kurio susitaria dvi ar daugiau taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių, neturi trukdyti taikyti įstrižinės kumuliacijos su kitomis taikančiosiomis Susitariančiosiomis Šalimis.

4.Taikydamos 1 dalį, Šalys gali susitarti sukurti sistemą, kuri leistų šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išvardytus kilmės įrodymus išduoti ir (arba) pateikti elektroniniu būdu.

5. 7 straipsnio taikymo tikslais, kai taikoma 8 straipsnio 4 dalis, taikančiosios Susitariančiosios Šalies eksportuotojas, išduodantis arba prašantis išduoti kilmės įrodymą remiantis kitu kilmės įrodymu, kurio atveju taikomas atleidimas nuo pareigos įtraukti 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą pareiškimą, imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų įvykdytos kumuliacijos taikymo sąlygos, ir turi būti pasirengęs pateikti muitinei visus susijusius dokumentus.

18 straipsnis 
Kilmės deklaracijos surašymo sąlygos

1.17 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą kilmės deklaraciją gali surašyti:

a)19 straipsnyje apibrėžtas patvirtintas eksportuotojas arba

b)bet kuris eksportuotojas dėl bet kurios siuntos, sudarytos iš vienos ar daugiau pakuočių, kuriose yra kilmės statusą turinčių produktų, kurių bendra vertė neviršija 6 000 EUR.

2.Kilmės deklaracija gali būti surašyta, jeigu produktai gali būti laikomi taikančiosios Susitariančiosios Šalies kilmės produktais ir atitinka kitus šių taisyklių reikalavimus.

3.Kilmės deklaraciją surašantis eksportuotojas turi būti pasirengęs bet kuriuo metu eksportuojančios Šalies muitinės prašymu pateikti visus reikiamus dokumentus, kuriais įrodomas atitinkamų produktų kilmės statusas ir atitiktis kitiems šių taisyklių reikalavimams.

4.Rengdamas kilmės deklaraciją eksportuotojas sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente spausdinimo mašinėle ar spausdintuvu atspausdina arba antspauduoja deklaracijos tekstą, pateiktą šio priedėlio III priede; šiuo tikslu jis pasirenka tame priede pateiktą deklaracijos tekstą kuria nors kalba ir laikosi eksportuojančios šalies nacionalinės teisės nuostatų. Jei deklaracija surašoma ranka, reikia rašyti rašalu ir spausdintinėmis raidėmis.

5.Kilmės deklaraciją ranka pasirašo pats eksportuotojas. Tačiau nereikalaujama, kad šias deklaracijas pasirašytų 19 straipsnyje apibrėžtas patvirtintas eksportuotojas, jeigu jis eksportuojančios Šalies muitinei raštiškai įsipareigoja prisiimti visą atsakomybę už bet kurią kilmės deklaraciją, kurioje jis identifikuojamas, tarsi būtų pats tą deklaraciją pasirašęs ranka.

6.Kilmės deklaraciją eksportuotojas gali surašyti, kai joje nurodyti produktai yra eksportuojami arba jau eksportuoti (toliau – atgaline data surašyta kilmės deklaracija), jei ta deklaracija importuojančioje šalyje pateikiama per dvejus metus nuo joje nurodytų produktų importo.

Jei siunta skaidoma pagal 14 straipsnio 3 dalį ir jei laikomasi to paties dvejų metų termino, kilmės deklaraciją atgaline data surašo patvirtintas produktų eksporto Šalies eksportuotojas.

19 straipsnis 
Patvirtintas eksportuotojas

1.Eksportuojančios Šalies muitinė, vadovaudamasi nacionaliniais reikalavimais, gali leisti toje Šalyje įsisteigusiam eksportuotojui (toliau – patvirtintas eksportuotojas) surašyti kilmės deklaracijas, nepriklausomai nuo atitinkamų produktų vertės.

2.Tokio leidimo prašantis eksportuotojas muitinei priimtinu būdu turi pateikti visas garantijas, būtinas produktų kilmės statusui ir atitikčiai kitiems šių taisyklių reikalavimams patikrinti.

3.Muitinė patvirtintam eksportuotojui suteikia muitinės leidimo numerį, kuris nurodomas kilmės deklaracijoje.

4.Muitinė tikrina, ar leidimu naudojamasi tinkamai. Ji gali panaikinti leidimą, jei patvirtintas eksportuotojas netinkamai juo naudojasi, ir jį panaikina, jei patvirtintas eksportuotojas nebeteikia šio straipsnio 2 dalyje nurodytų garantijų.

20 straipsnis EUR.1 judėjimo sertifikato išdavimo tvarka

1.Eksportuojančios Šalies muitinė EUR.1 judėjimo sertifikatą išduoda eksportuotojui arba eksportuotojo atsakomybe jo įgaliotajam atstovui pateikus raštišką prašymą.

2.Tuo tikslu eksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas užpildo EUR.1 judėjimo sertifikatą ir prašymo formą, kurių pavyzdžiai pateikiami A priedėlio IV priede. Tos formos pildomos viena iš kalbų, kuria sudarytas Susitarimas, laikantis eksportuojančios šalies nacionalinės teisės nuostatų. Jei pildoma ranka, turi būti rašoma rašalu ir spausdintinėmis raidėmis. Produktų aprašymas pateikiamas tam skirtame langelyje, nepaliekant tuščių eilučių. Jeigu užpildytame langelyje lieka tuščios vietos, po paskutiniąja aprašymo eilute brėžiama horizontali linija, o tuščias plotas perbraukiamas.

3. EUR.1 judėjimo sertifikato 7 langelyje turėtų būti įrašas anglų kalba „TRANSITIONAL RULES“.

4. EUR.1 judėjimo sertifikatą išduoti prašantis eksportuotojas turi būti pasirengęs EUR.1 judėjimo sertifikatą išduodančios eksportuojančios Šalies muitinės prašymu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, kuriais įrodomas atitinkamų produktų kilmės statusas ir atitiktis kitiems šių taisyklių reikalavimams.

5. Jei atitinkami produktai gali būti laikomi kilmės statusą turinčiais produktais ir atitinka kitus šių taisyklių reikalavimus, kilmės sertifikatą išduoda eksportuojančios Šalies kompetentingos institucijos.

6. EUR.1 judėjimo sertifikatus išduodanti muitinė imasi visų būtinų priemonių produktų kilmės statusui ir atitikčiai kitiems šių taisyklių reikalavimams patikrinti. Tuo tikslu ji turi teisę reikalauti pateikti bet kokius įrodymus ir atlikti bet kokius eksportuotojo apskaitos registrų patikrinimus ar bet kokias kitas patikras, kurios, jos nuomone, yra būtinos. Be to, muitinė užtikrina, kad šio straipsnio 2 dalyje nurodytos formos būtų užpildytos tinkamai. Visų pirma ji patikrina, ar produktams aprašyti skirta vieta užpildyta taip, kad neliktų vietos apgaulingiems papildomiems įrašams.

7. EUR.1 judėjimo sertifikato išdavimo data nurodoma EUR.1 judėjimo sertifikato 11 langelyje.

8. Muitinė EUR.1 judėjimo sertifikatą išduoda ir perduoda eksportuotojui iš karto po to, kai produktai yra faktiškai eksportuoti arba toks jų eksportas užtikrintas.

21 straipsnis EUR.1 judėjimo sertifikatų išdavimas atgaline data

1.Nepaisant 20 straipsnio 8 dalies, EUR.1 judėjimo sertifikatas gali būti išduotas po produktų, kuriems jis skirtas, eksporto, jeigu:

a)eksporto metu jis nebuvo išduotas dėl klaidų, netyčinio aplaidumo ar ypatingų aplinkybių,

b)muitinei priimtinu būdu įrodoma, kad EUR.1 judėjimo sertifikatas buvo išduotas, bet dėl techninių priežasčių nebuvo priimtas importuojant,

c)galutinė atitinkamų produktų paskirties vieta eksporto metu nebuvo žinoma ir buvo nustatyta jų pervežimo arba saugojimo metu ir po galimo siuntų suskaidymo pagal 14 straipsnio 3 dalį;

d)EUR.1 arba EUR.MED judėjimo sertifikatas buvo išduotas pagal PEM konvencijos taisykles ir yra skirtas produktams, kuriems kilmės statusas suteiktas ir pagal šias taisykles. Eksportuotojas imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad būtų įvykdytos kumuliacijos taikymo sąlygos, ir turi būti pasirengęs pateikti muitinei visus susijusius dokumentus, kuriais įrodoma, kad produktas turi kilmės statusą pagal šias taisykles; arba

e)EUR.1 judėjimo sertifikatas buvo išduotas vadovaujantis 8 straipsnio 4 dalimi, o importuojant į kitą taikančiąją Susitariančiąją Šalį reikalaujama taikyti 8 straipsnio 3 dalį.

2.Siekdamas įgyvendinti šio straipsnio 1 dalį, eksportuotojas savo prašyme nurodo produktų, kuriems skirtas EUR.1 judėjimo sertifikatas, eksporto vietą bei datą ir prašymo pateikimo priežastis.

3.Muitinė EUR.1 judėjimo sertifikatą atgaline data gali išduoti per dvejus metus nuo produktų eksporto ir tik patikrinusi, ar eksportuotojo prašyme pateikta informacija atitinka kituose atitinkamuose dokumentuose pateiktą informaciją.

4. Nepaisant 20 straipsnio 3 dalies, atgaline data išduodami EUR.1 judėjimo sertifikatai turi būti patvirtinti šiuo įrašu anglų kalba: „ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5.4 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas EUR.1 judėjimo sertifikato 7 langelyje.

22 straipsnis 
EUR.1 judėjimo sertifikato dublikato išdavimas

1.Jei EUR.1 judėjimo sertifikatas pavagiamas, pametamas ar sunaikinamas, eksportuotojas gali kreiptis į jį išdavusią muitinę, kad pagal jos turimus eksporto dokumentus būtų surašytas dublikatas.

2. Nepaisant 20 straipsnio 3 dalies, pagal šio straipsnio 1 dalį išduotas dublikatas patvirtinamas šiuo įrašu anglų kalba: „DUPLICATE“.

3.2 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas EUR.1 judėjimo sertifikato dublikato 7 langelyje.

4.Dublikate nurodyta EUR.1 judėjimo sertifikato originalo išdavimo data laikoma jo įsigaliojimo data.

23 straipsnis Kilmės įrodymo galiojimas

1.Kilmės įrodymas galioja dešimt mėnesių nuo išdavimo ar surašymo eksportuojančioje Šalyje dienos ir per tą laikotarpį pateikiamas importuojančios Šalies muitinei.

2.Pareiškimai apie prekių kilmę, kurie importuojančios Šalies muitinei pateikiami pasibaigus 1 dalyje nurodytam galiojimo laikotarpiui, gali būti priimami lengvatinių muitų tarifų taikymo tikslais, jei šie dokumentai nebuvo pateikti iki nustatyto galutinio termino dėl išimtinių aplinkybių.

3.Kitais pavėluoto pateikimo atvejais importuojančios Šalies muitinė gali priimti kilmės įrodymus, jei produktai jai buvo pateikti iki minėtojo galutinio termino.

24 straipsnis 
Laisvosios zonos

1.Šalys imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad produktai, kuriais prekiaujama pateikus kilmės įrodymą ir kuriuos vežant naudojamasi jų teritorijoje esančia laisvąja zona, nebūtų pakeisti kitomis prekėmis ir su jais nebūtų atliekamos jokios operacijos, išskyrus įprastas operacijas, skirtas tam, kad jų būklė nesuprastėtų.

2.Nukrypstant nuo 1 dalies, kai taikančiosios Susitariančiosios Šalies kilmės produktai importuojami į laisvąją zoną su kilmės įrodymu ir yra apdorojami ar perdirbami, gali būti išduotas arba surašytas naujas kilmės įrodymas, jei atliktos apdorojimo ar perdirbimo operacijos atitinka šių taisyklių nuostatas.

25 straipsnis 
Importo reikalavimai

Kilmės įrodymai pateikiami importuojančios Šalies muitinei toje Šalyje galiojančia tvarka.

26 straipsnis 
Importavimas dalimis

Jeigu, importuotojo prašymu ir laikantis importuojančios Šalies muitinės nustatytų sąlygų, išmontuoti arba nesurinkti produktai, apibrėžti Suderintos sistemos 2 bendrosios aiškinimo taisyklės a punkte ir priskiriami XVI ir XVII skyriams arba 7308 ir 9406 pozicijoms, yra importuojami dalimis, importuojant pirmąją siuntos dalį muitinei gali būti pateiktas bendras tokių produktų kilmės įrodymas.

27 straipsnis 
Atleidimas nuo reikalavimo pateikti kilmės įrodymą

1.Produktai, kuriuos privatūs asmenys mažose siuntose siunčia kitiems privatiems asmenims arba kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis, pripažįstami kilmės statusą turinčiais produktais; pateikti kilmės įrodymo nereikalaujama, jei tokie produktai nėra importuojami prekybos tikslais ir dėl jų pateiktas pareiškimas, kad jie atitinka šių taisyklių reikalavimus, be to, nėra abejonių dėl tokio pareiškimo teisingumo.

2.Importas nelaikomas prekybiniu importu, jeigu paisoma visų šių sąlygų:

a)importas yra nereguliarus;

b)importuojami produktai yra skirti tik gavėjų, keleivių ar jų šeimų asmeninėms reikmėms;

c)iš produktų pobūdžio ir kiekio aišku, kad nesiekiama jokių komercinių tikslų.

3.Bendra tų produktų vertė mažų siuntų atveju neturi viršyti 500 EUR, o produktų, kurie yra keleivių asmeninio bagažo dalis, atveju – 1 200 EUR.

28 straipsnis Neatitikimai ir formalios klaidos

1.Aptikus nedidelių kilmės įrodyme pateiktų duomenų ir duomenų dokumente, kuris muitinės įstaigai pateikiamas produktų importo formalumams atlikti, neatitikimų, kilmės įrodymas ipso facto netampa niekiniais, jeigu tinkamai nustatoma, kad tame dokumente pateikti duomenys atitinka pateiktus produktus.

2.Šio straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai neturi būti atmetami dėl akivaizdžiai formalių kilmės įrodymo klaidų (pvz., spausdinimo klaidų), jeigu dėl šių klaidų nekyla abejonių dėl tuose dokumentuose pateiktų duomenų teisingumo.

29 straipsnis 
Tiekėjo deklaracijos

1.Kai EUR.1 judėjimo sertifikatas yra išduodamas arba kilmės deklaracija yra surašoma Šalyje kilmės statusą turintiems produktams, kuriems pagaminti pagal 7 straipsnio 3 arba 4 dalį buvo panaudotos iš kitos taikančiosios Susitariančiosios Šalies įvežtos prekės, kurios buvo apdorotos ar perdirbtos joje, bet neįgijo lengvatinės kilmės statuso, atsižvelgiama į pagal šį straipsnį surašytą šioms prekėms skirtą tiekėjo deklaraciją.

2.1 dalyje nurodyta tiekėjo deklaracija yra naudojama kaip įrodymas, kad atitinkamos prekės buvo apdorotos ar perdirbtos taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyje, siekiant nustatyti, ar produktai, kuriuos gaminant buvo panaudotos šios prekės, gali būti laikomi eksportuojančios Šalies kilmės produktais ir ar jie atitinka kitus šių taisyklių reikalavimus.

3.Išskyrus 4 dalyje nurodytus atvejus, tiekėjas kiekvienai prekių siuntai surašo atskirą tiekėjo deklaraciją VI priede nustatyta forma popieriaus lape, pridedamame prie sąskaitos faktūros, pristatymo pranešimo ar kurio nors kito komercinio dokumento, kuriame atitinkamos prekės pakankamai išsamiai apibūdintos, kad jas būtų galima identifikuoti.

4.Jeigu tiekėjas konkrečiam klientui reguliariai tiekia prekes, kurių apdorojimas ar perdirbimas taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyje kurį laiką, tikėtina, nesikeis, jis gali pateikti bendrą tiekėjo deklaraciją, kuri taikoma ir vėlesnėms tų prekių siuntoms (toliau – ilgalaikė tiekėjo deklaracija). Ilgalaikė tiekėjo deklaracija paprastai gali galioti ne ilgiau kaip dvejus metus nuo jos surašymo. Ilgesnio deklaracijos galiojimo sąlygas nustato taikančiosios Susitariančiosios Šalies, kurioje ji surašoma, muitinė. Tiekėjas ilgalaikę tiekėjo deklaraciją surašo VII priede nustatyta forma ir apibūdina atitinkamas prekes pakankamai išsamiai, kad jas būtų galima identifikuoti. Atitinkamam klientui ji pateikiama prieš išsiunčiant jam pirmąją prekių, kurioms ta deklaracija skirta, siuntą arba kartu su pirmąja siunta. Jeigu ilgalaikė tiekėjo deklaracija tiekiamoms prekėms nebegalioja, tiekėjas apie tai nedelsdamas praneša savo klientui.

5.Šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytos tiekėjo deklaracijos spausdinamos spausdinimo mašinėle ar spausdintuvu viena iš kalbų, kuria sudarytas Susitarimas, ir laikantis taikančiosios Susitariančiosios Šalies, kurioje ta deklaracija surašoma, nacionalinės teisės; deklaraciją ranka pasirašo pats tiekėjas. Deklaracija taip pat gali būti surašoma ranka. Jei deklaracija surašoma ranka, reikia rašyti rašalu ir spausdintinėmis raidėmis.

6.Deklaraciją surašantis tiekėjas turi būti pasirengęs taikančiosios Susitariančiosios Šalies, kurioje surašoma deklaracija, muitinės prašymu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, kuriais įrodoma, kad toje deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga.

30 straipsnis 
Eurais apskaičiuotos sumos

1.Taikant 18 straipsnio 1 dalies b punktą ir 27 straipsnio 3 dalį, kai sąskaitose faktūrose produktų kainos nurodomos ne eurais, o kita valiuta, kiekvienais metais nacionaline Šalių valiuta kiekviena atitinkama šalis nustato sumas, lygiavertes eurais apskaičiuotoms sumoms.

2.18 straipsnio 1 dalies b punktas arba 27 straipsnio 3 dalis siuntai taikomos atsižvelgiant į tą valiutą, kuri buvo nurodyta sąskaitoje faktūroje, pagal atitinkamos šalies nustatytą sumą.

3.Sumos, kurios turi būti nurodytos bet kuria nacionaline valiuta, ta valiuta turi būti lygiavertės sumoms, apskaičiuotoms eurais pirmąją spalio mėn. darbo dieną. Tos sumos Europos Komisijai pranešamos iki spalio 15 d. ir taikomos nuo kitų metų sausio 1 d. Europos Komisija atitinkamas sumas praneša visoms atitinkamoms šalims.

4.Šalis gali suapvalinti sumą, gautą konvertavus eurais apskaičiuotą sumą į jos nacionalinę valiutą, iki didesnio arba mažesnio skaičiaus. Suapvalinta suma nuo sumos, gautos po konvertavimo, negali skirtis daugiau kaip 5 %. Šalis gali išlaikyti nepakeistą savo ekvivalentą nacionaline valiuta, atitinkantį eurais apskaičiuotą sumą, jei 3 dalyje nurodyto metinio patikslinimo metu konvertuojant tą sumą prieš jos suapvalinimą ekvivalentas nacionaline valiuta padidėja mažiau nei 15 %. Ekvivalentas nacionaline valiuta gali likti nepakeistas, jeigu po konvertavimo ekvivalento vertė sumažėtų.

5.Susitariančiajai Šaliai paprašius Asociacijos taryba peržiūri eurais apskaičiuotas sumas. Atlikdama tą peržiūrą, Asociacijos taryba įvertina, ar pageidautina faktiškai išlaikyti atitinkamų ribų poveikį. Tuo tikslu ji gali nuspręsti pakeisti eurais apskaičiuotas sumas.

VI ANTRAŠTINĖ DALIS BENDRADARBIAVIMO PRINCIPAI IR PATVIRTINAMIEJI DOKUMENTAI

31 straipsnis 
Patvirtinamieji dokumentai, kilmės įrodymų ir papildomų dokumentų saugojimas

1.Kilmės deklaraciją surašęs arba prašymą išduoti EUR.1 judėjimo sertifikatą pateikęs eksportuotojas ne mažiau kaip trejus metus nuo kilmės deklaracijos išdavimo arba surašymo saugo šių kilmės įrodymų ir visų produkto kilmės statusą patvirtinančių dokumentų spausdintą kopiją arba elektroninę versiją.

2.Tiekėjas, surašantis tiekėjo deklaraciją, deklaracijos ir visų sąskaitų faktūrų, pristatymo pranešimų ar kitų komercinių dokumentų, prie kurių pridedama ta deklaracija, kopijas ir 29 straipsnio 6 dalyje nurodytus dokumentus saugo ne trumpiau kaip trejus metus.

Tiekėjas, surašantis ilgalaikę tiekėjo deklaraciją, deklaracijos ir visų sąskaitų faktūrų, pristatymo pranešimų ar kitų komercinių dokumentų, susijusių su prekėmis, kurioms skirta minėta atitinkamam klientui išsiųsta deklaracija, kopijas ir 29 straipsnio 6 dalyje nurodytus dokumentus saugo ne trumpiau kaip trejus metus. Tas laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo ilgalaikės tiekėjo deklaracijos galiojimo pabaigos dienos.

3.Taikant šio straipsnio 1 dalį, kilmės statusą patvirtinantys dokumentai yra, inter alia:

a)tiesioginiai eksportuotojo arba tiekėjo vykdomų procesų, kuriais siekiama gauti produktą, įrodymai, esantys, pavyzdžiui, jo apskaitos registruose arba vidaus buhalterinės apskaitos dokumentuose;

b)dokumentai, kuriais įrodomas panaudotų medžiagų kilmės statusas, išduoti ar surašyti atitinkamoje taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyje pagal jos nacionalinės teisės aktus;

c)atitinkamoje Šalyje pagal jos nacionalinės teisės aktus išduoti ar surašyti dokumentai, kuriais įrodoma, kad medžiagos buvo apdorotos ar perdirbtos toje Šalyje;

d)Šalyse pagal šias taisykles išduotos ar surašytos kilmės deklaracijos arba EUR.1 judėjimo sertifikatai, kuriais įrodomas panaudotų medžiagų kilmės statusas;

e)tinkami ne Šalyse pagal 13 ir 14 straipsnius atliktų apdorojimo ar perdirbimo operacijų įrodymai, kad tų straipsnių reikalavimai įvykdyti.

4.EUR.1 judėjimo sertifikatus išduodanti eksportuojančios Šalies muitinė 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą prašymo formą saugo ne trumpiau kaip trejus metus.

5.Importuojančios Šalies muitinė jai pateiktus EUR.1 judėjimo sertifikatus ir kilmės deklaracijas saugo ne trumpiau kaip trejus metus.

6.Tiekėjo deklaracijos, kuriomis įrodomas taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyje atliktas panaudotų medžiagų apdorojimas arba perdirbimas ir kurios yra surašytos toje taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyje, laikomos 18 straipsnio 3 dalyje, 20 straipsnio 3 dalyje ir 29 straipsnio 6 dalyje nurodytu dokumentu, naudojamu siekiant įrodyti, kad produktai, kuriems skirtas EUR.1 judėjimo sertifikatas ar kilmės deklaracija, gali būti laikomi tos taikančiosios Susitariančiosios Šalies kilmės produktais ir kad jie atitinka kitus šių taisyklių reikalavimus.

32 straipsnis 
Ginčų sprendimas

Jeigu dėl 34 ir 35 straipsniuose nurodytų tikrinimo procedūrų arba šio priedėlio aiškinimo kyla ginčų, kurių negali išspręsti tikrinimo prašanti muitinė ir už to tikrinimo atlikimą atsakinga muitinė, tie ginčai perduodami spręsti Asociacijos tarybai.

Importuotojo ir importuojančios Šalies muitinės ginčai visais atvejais sprendžiami pagal tos šalies teisės aktus.

VII ANTRAŠTINĖ DALIS
ADMINISTRACINIS BENDRADARBIAVIMAS

33 straipsnis 
Pranešimas ir bendradarbiavimas

1.Šalių muitinės pateikia viena kitai antspaudų, kuriuos jų muitinės įstaigos naudoja išduodamos EUR.1 judėjimo sertifikatus, pavyzdžius, patvirtintiems eksportuotojams suteikiamų leidimų numerių pavyzdžius ir muitinių, kurios atsakingos už tų sertifikatų ir kilmės deklaracijų tikrinimą, adresus.

2.Siekdamos užtikrinti tinkamą šių taisyklių taikymą, Šalys, naudodamosi kompetentingomis muitinės institucijomis, padeda viena kitai tikrinti EUR.1 judėjimo sertifikatų, kilmės deklaracijų ir tiekėjo deklaracijų autentiškumą ir tuose dokumentuose pateiktos informacijos teisingumą.

34 straipsnis 
Kilmės įrodymų tikrinimas

1.Kilmės įrodymų paskesnis tikrinimas atliekamas atsitiktine tvarka arba kai importuojančios Šalies muitinė turi pagrįstų abejonių dėl tų dokumentų autentiškumo, atitinkamų produktų kilmės statuso arba kitų šių taisyklių reikalavimų vykdymo.

2.Kai importuojančios Šalies muitinė pateikia prašymą atlikti paskesnį tikrinimą, ji grąžina EUR.1 judėjimo sertifikatą ir sąskaitą faktūrą (jei ji pateikta), kilmės deklaraciją arba tų dokumentų kopijas eksportuojančios Šalies muitinei ir prireikus nurodo prašymo atlikti tikrinimą priežastis. Kartu su prašymu atlikti tikrinimą siunčiami visi turimi dokumentai ir informacija, kuriais remiantis galima daryti prielaidą, kad kilmės įrodyme pateikta informacija yra neteisinga.

3.Tikrinimą atlieka eksportuojančios Šalies muitinė. Tuo tikslu ji turi teisę reikalauti pateikti bet kokius įrodymus ir atlikti bet kokius eksportuotojo apskaitos registrų patikrinimus ar bet kokias kitas patikras, kurios, jos nuomone, yra būtinos.

4.Jei importuojančios Šalies muitinė, laukdama tikrinimo rezultatų, nusprendžia sustabdyti lengvatinių muitų tarifų taikymą atitinkamiems produktams, importuotojui leidžiama išleisti produktus, laikantis visų būtinų atsargumo priemonių.

5.Tikrinimo prašanti muitinė kuo skubiau informuojama apie jo rezultatus. Iš tų rezultatų turi būti aiškiai matyti, ar dokumentai yra autentiški, ar atitinkami produktai gali būti laikomi vienos iš Šalių kilmės produktais ir ar jie atitinka kitus šių taisyklių reikalavimus.

6.Jeigu, kilus pagrįstų abejonių, per dešimt mėnesių nuo prašymo atlikti tikrinimą pateikimo dienos negaunama atsakymo arba jeigu atsakyme nėra pakankamai informacijos, kad būtų galima nustatyti atitinkamo dokumento autentiškumą arba tikrąją produktų kilmę, tikrinimo prašanti muitinė atsisako suteikti teisę taikyti lengvatinius muitų tarifus, išskyrus išimtinėmis aplinkybėmis.

35 straipsnis 
Tiekėjo deklaracijų tikrinimas

1.Tiekėjo deklaracijų arba ilgalaikių tiekėjo deklaracijų paskesnis tikrinimas gali būti atliekamas atsitiktine tvarka arba kai Šalies, kurioje į šias deklaracijas buvo atsižvelgta išduodant EUR.1 judėjimo sertifikatą arba surašant kilmės deklaraciją, muitinė turi pagrįstų abejonių dėl tų dokumentų autentiškumo arba juose pateiktos informacijos teisingumo.

2.Įgyvendindama šio straipsnio 1 dalies nuostatas, šio straipsnio 1 dalyje nurodytos Šalies muitinė grąžina tiekėjo deklaraciją arba ilgalaikę tiekėjo deklaraciją ir sąskaitas faktūras, pristatymo pranešimus ar kitus komercinius dokumentus, susijusius su prekėmis, kurioms tokia deklaracija skirta, taikančiosios Susitariančiosios Šalies, kurioje buvo surašyta ta deklaracija, muitinei, nurodydama, jei reikia, esmines prašymo atlikti tikrinimą priežastis arba formą.

Kartu su prašymu atlikti paskesnį tikrinimą muitinė perduoda visus turimus dokumentus ir informaciją, kuriais remiantis galima daryti prielaidą, kad tiekėjo deklaracijoje arba ilgalaikėje tiekėjo deklaracijoje pateikta informacija yra neteisinga.

3.Tikrinimą atlieka taikančiosios Susitariančiosios Šalies, kurioje buvo surašyta tiekėjo deklaracija arba ilgalaikė tiekėjo deklaracija, muitinė. Tuo tikslu ji turi teisę reikalauti pateikti bet kokius įrodymus ir atlikti bet kokius tiekėjo apskaitos registrų patikrinimus ar bet kokias kitas patikras, kurios, jos nuomone, yra būtinos.

4.Tikrinimo prašanti muitinė kuo skubiau informuojama apie jo rezultatus. Iš tų rezultatų turi būti aiškiai matyti, ar tiekėjo deklaracijoje arba ilgalaikėje tiekėjo deklaracijoje pateikta informacija yra teisinga ir pagal juos muitinei turi būti galima nustatyti, ar į tokią tiekėjo deklaraciją galima atsižvelgti išduodant EUR.1 judėjimo sertifikatą ar surašant kilmės deklaraciją ir kiek į ją galima atsižvelgti.

36 straipsnis 
Sankcijos

Kiekviena Šalis numato taikyti baudžiamąsias, civilines arba administracines sankcijas už jos nacionalinės teisės aktų, susijusių su šiomis taisyklėmis, pažeidimus.

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS
A PRIEDĖLIO TAIKYMAS

37 straipsnis 
Europos ekonominė erdvė

Europos ekonominei erdvei (EEE), kaip apibrėžta Europos ekonominės erdvės susitarimo 4 protokole, priklausančių šalių kilmės prekės laikomos Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino arba Norvegijos (EEE Šalių) kilmės prekėmis, kai jos eksportuojamos atitinkamai iš Europos Sąjungos, Islandijos, Lichtenšteino arba Norvegijos į Izraelį, jeigu taikomi Izraelio ir EEE Šalių laisvosios prekybos susitarimai, į kuriuos įtrauktos šios taisyklės.

38 straipsnis 
Lichtenšteinas

Nedarant poveikio 2 straipsnio taikymui, Lichtenšteino kilmės produktai pagal Šveicarijos ir Lichtenšteino muitų sąjungos reikalavimus laikomi Šveicarijos kilmės produktais.

39 straipsnis 
San Marino Respublika

Nedarant poveikio 2 straipsnio taikymui, San Marino Respublikos kilmės produktai pagal Europos Sąjungos ir San Marino Respublikos muitų sąjungos reikalavimus laikomi Europos Sąjungos kilmės produktais.

40 straipsnis 
Andoros Kunigaikštystė

Nedarant poveikio 2 straipsnio taikymui, Andoros Kunigaikštystės kilmės produktai, priskiriami Suderintos sistemos 25–97 skirsniams, pagal Europos Sąjungos ir Andoros Kunigaikštystės muitų sąjungos reikalavimus laikomi Europos Sąjungos kilmės produktais.

41 straipsnis 
Seuta ir Melilja

1.Įgyvendinant šias taisykles terminas „Europos Sąjunga“ neapima Seutos ir Meliljos.

2.Į Seutą ir Melilją importuojamiems Izraelio kilmės produktams visais atžvilgiais taikomas toks pats muitų režimas, koks taikomas Europos Sąjungos muitų teritorijos kilmės produktams pagal Akto dėl Ispanijos Karalystės ir Portugalijos Respublikos stojimo ir Sutarčių pritaikomųjų pataisų 5 2 protokolą. Pagal atitinkamą susitarimą importuojamiems Seutos ir Meliljos kilmės produktams Izraelis taiko tokį patį muitų režimą, koks yra taikomas iš Europos Sąjungos importuojamiems Europos Sąjungos kilmės produktams.

3.    Taikant šio straipsnio 2 dalį Seutos ir Meliljos kilmės produktams, šios taisyklės taikomos mutatis mutandis, laikantis V priede nustatytų specialiųjų sąlygų.I PRIEDAS

II PRIEDO SĄRAŠO ĮVADINĖS PASTABOS

1 pastaba. Bendroji informacija

Sąraše išdėstytos sąlygos, kurias įvykdžius visi produktai laikomi pakankamai apdorotais ar perdirbtais vadovaujantis A priedėlio II antraštinės dalies 4 straipsniu. Yra keturių rūšių taisyklės, kurios skiriasi priklausomai nuo produkto:

a)apdorojus ar perdirbus neviršijamas didžiausias leidžiamas kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekis;

b)apdorojus ar perdirbus pagamintiems produktams taikoma 4 skaitmenų Suderintos sistemos pozicija arba 6 skaitmenų Suderintos sistemos subpozicija skiriasi nuo naudotoms medžiagoms taikomos 4 skaitmenų Suderintos sistemos pozicijos arba 6 skaitmenų Suderintos sistemos subpozicijos;

c)atlikta konkreti apdorojimo ar perdirbimo operacija;

d)vykdytas tik toje šalyje ar teritorijoje gautų tam tikrų medžiagų apdorojimas ar perdirbimas.

2 pastaba. Sąrašo struktūra

2.1.Pirmose dviejose sąrašo skiltyse aprašomas gautas produktas. 1 skiltyje nurodomas pozicijos arba skirsnio numeris pagal Suderintą sistemą, o 2 skiltyje pateikiamas prekių, priskiriamų tai pozicijai ar skirsniui, aprašymas pagal šią sistemą. Greta kiekvieno pirmų dviejų skilčių įrašo 3 skiltyje nurodyta jam skirta taisyklė. 1 skiltyje tam tikrais atvejais prieš įrašą nurodytas simbolis „ex“ reiškia, kad 3 skiltyje nurodytos taisyklės taikomos tik 2 skiltyje nurodytai tos pozicijos daliai.

2.2.Kai 1 skiltyje yra sugrupuoti kelių pozicijų numeriai arba nurodytas skirsnio numeris ir todėl 2 skiltyje pateiktas nedetalizuotas produktų aprašymas, greta 3 skiltyje nurodyta taisyklė taikoma visiems produktams, kurie pagal Suderintą sistemą priskiriami to skirsnio pozicijoms arba 1 skiltyje sugrupuotoms pozicijoms.

2.3.Jeigu tai pačiai pozicijai priskiriamiems skirtingiems produktams taikomos skirtingos taisyklės, kiekvienoje įtraukoje pateikiamas tos pozicijos dalies, kuriai taikoma greta 3 skiltyje nurodyta taisyklė, aprašymas.

2.4.Kai 3 skiltyje pateikiamos dvi alternatyvios taisyklės, atskirtos jungtuku „arba“, eksportuotojas pats renkasi, kurią iš jų taikyti.

3 pastaba. Taisyklių taikymo pavyzdžiai

3.1.A priedėlio II antraštinės dalies 4 straipsnis dėl kilmės statusą įgijusių produktų, naudojamų kitiems produktams gaminti, taikomas neatsižvelgiant į tai, ar tas kilmės statusas įgytas toje gamykloje, kurioje šie produktai naudojami, ar kitoje Šalies gamykloje.

3.2.Remiantis šio priedėlio II antraštinės dalies 6 straipsniu, apdorojimo ar perdirbimo operacijų mastas turi būti didesnis nei tame straipsnyje išvardytų operacijų mastas. Jeigu taip nėra, prekėms negali būti taikomos lengvatos pagal lengvatinį muitų tarifų režimą, net jeigu paisoma toliau pateiktame sąraše išvardytų sąlygų.

Taikant A priedėlio II antraštinės dalies 6 straipsnį, sąrašo taisyklėse apibrėžiamas būtinas minimalus apdorojimas ar perdirbimas – apdorojus arba perdirbus daugiau kilmės statusas taip pat suteikiamas, o apdorojus ar perdirbus mažiau, nesuteikiamas.

Taigi, jei taisyklėje numatyta, kad tam tikrame gamybos etape gali būti panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga, ją leidžiama panaudoti ankstesniame gamybos etape, bet neleidžiama vėlesniame.

Jei taisyklėje numatyta, kad tam tikrame gamybos etape negali būti panaudota kilmės statuso neturinti medžiaga, medžiagas leidžiama panaudoti ankstesniame gamybos etape, bet neleidžiama vėlesniame.

Pavyzdys. Jeigu 19 skirsnio sąrašo taisyklėje nustatyta, kad „1101–1108 pozicijoms priskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų dalis negali būti didesnė nei 20 % masės“, 10 skirsniui priskiriamų grūdų (ankstesnio gamybos etapo medžiagų) naudojimas (t. y. importas) neribojamas.

3.3.Nedarant poveikio 3.2 pastabos taikymui, jei taisyklėje nurodyta, kad gali būti panaudotos „bet kuriai pozicijai priskiriamos medžiagos“, gali būti naudojamos tai (toms) pačiai (-ioms) pozicijai (-oms) kaip ir produktas priskiriamos medžiagos, tačiau tokiu atveju laikomasi konkrečių apribojimų, kurie gali būti numatyti toje taisyklėje.

Tačiau frazė „gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant … pozicijai priskiriamas kitas medžiagas“ arba „gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamas kitas medžiagas“ reiškia, kad gali būti panaudotos bet kuriai (-ioms) pozicijai (-oms) priskiriamos medžiagos, išskyrus medžiagas, kurios yra to paties aprašymo kaip ir sąrašo 2 skiltyje nurodytas produktas.

3.4.Kai sąraše pateiktoje taisyklėje nurodyta, kad produktas gali būti pagamintas iš daugiau kaip vienos medžiagos, reiškia, kad gali būti panaudota viena ar daugiau medžiagų. Nėra privaloma panaudoti jas visas.

3.5.Jei sąraše pateiktoje taisyklėje nurodyta, kad produktas turi būti pagamintas iš tam tikros medžiagos, ši sąlyga nedraudžia naudoti kitų medžiagų, dėl savo pobūdžio negalinčių atitikti taisyklės.

3.6.Jei sąraše pateiktoje taisyklėje nurodyti du maksimalūs kilmės statuso neturinčių galimų naudoti medžiagų procentiniai dydžiai, tai tų procentinių dydžių negalima sumuoti. Kitaip tariant, maksimali visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė niekada negali būti didesnė už didžiausią iš nurodytų procentinių dydžių. Be to, konkrečiai medžiagai taikomi procentiniai dydžiai negali būti viršyti.

4 pastaba. Bendros nuostatos dėl tam tikrų žemės ūkio prekių

4.1.6, 7, 8, 9, 10 bei 12 skirsniams ir 2401 pozicijai priskiriamos žemės ūkio prekės, išaugintos ir surinktos Šalies teritorijoje, yra laikomos tos Šalies teritorijos kilmės prekėmis, net jeigu jos išaugintos iš importuotų sėklų, svogūnėlių, šakniastiebių, auginių, skiepūglių, ūglių, žiedpumpurių ar kitų gyvų augalų dalių.

4.2.Kai ribojamas tam tikrame produkte esančio kilmės statuso neturinčio cukraus kiekis, apskaičiuojant šį kiekį, atsižvelgiama į 1701 (sacharozė) ir 1702 (fruktozė, gliukozė, laktozė, maltozė, izogliukozė ar invertuotasis cukrus) pozicijoms priskiriamo cukraus, panaudoto galutiniam produktui ir į galutinio produkto sudėtį įeinantiems kilmės statuso neturintiems produktams pagaminti, masę.5 pastaba. Tam tikrų tekstilės gaminių srities terminologija

5.1.Terminas „natūralūs pluoštai“ sąraše reiškia ne dirbtinius ir ne sintetinius pluoštus. Tai taikoma tik prieš verpimą esančių gamybos etapų pluoštams, įskaitant atliekas, ir, jei kitaip neapibrėžta, karštiems, šukuotiems arba kitaip perdirbtiems, bet nesuverptiems pluoštams.

5.2.Terminas „natūralūs pluoštai“ apima 0511 pozicijai priskiriamus ašutus, 5002 ir 5003 pozicijoms priskiriamą šilką, 5101–5105 pozicijoms priskiriamus vilnos pluoštus, švelniavilnių ir šiurkščiavilnių gyvūnų plaukus, 5201–5203 pozicijoms priskiriamus medvilnės pluoštus ir 5301–5305 pozicijoms priskiriamus kitus augalinius pluoštus.

5.3.Terminai „tekstilinė masė“, „cheminės medžiagos“ ir „popieriaus gamybos medžiagos“ sąraše vartojami 50–63 skirsniams nepriskiriamoms medžiagoms, kurios gali būti naudojamos dirbtiniams, sintetiniams arba popieriaus pluoštams ar verpalams gaminti, aprašyti.

5.4.Terminas „cheminiai kuokšteliniai pluoštai“ sąraše reiškia 5501–5507 pozicijoms priskiriamas sintetinių ar dirbtinių gijų gniūžtes, kuokštelinius pluoštus ar atliekas.

5.5.Marginimas (derinant jį su audimu, mezgimu ir (arba) nėrimu, pūko įsiuvimu arba flokavimu) apibrėžiamas kaip technika, pagal kurią, taikant trafaretinės, ruloninės, skaitmeninės ar transferinės spaudos metodus, tekstilės medžiagai suteikiama nuolatinė objektyviai įvertinama funkcija, pvz., spalva, dizainas ar techninė kokybė.

5.6.Marginimas (kaip atskira operacija) apibrėžiama kaip technika, pagal kurią, taikant trafaretinės, ruloninės, skaitmeninės ar transferinės spaudos metodus, tekstilės medžiagai suteikiama nuolatinio pobūdžio objektyviai įvertinama funkcija, pvz., spalva, dizainas ar techninė kokybė, ir kuri taip pat derinama su bent dviem paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., plovimu, balinimu, merserizavimu, terminiu fiksavimu, šiaušimu, kalandravimu, apdorojimu netraukumui, permanentiniu užbaigimu, dekatavimu, įmirkymu, taisymu ir mazgų paslėpimu), jeigu visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

6 pastaba. Iš tekstilės medžiagų mišinio pagamintiems produktams taikomi leistinieji nuokrypiai

6.1.Jei sąraše prie produkto yra nuoroda į šią pastabą, sąrašo 3 skiltyje pateiktos sąlygos netaikomos jokioms pagrindinėms tekstilės medžiagoms, panaudotoms tam produktui pagaminti, jei jos drauge sudaro ne daugiau kaip 15 % bendros visų pagrindinių panaudotų tekstilės medžiagų masės (žr. taip pat 6.3 ir 6.4 pastabas).

6.2.Tačiau 6.1 pastaboje minimas leistinasis nuokrypis gali būti taikomas tik mišriems produktams, pagamintiems iš dviejų ar daugiau pagrindinių tekstilės medžiagų.

Pagrindinės tekstilės medžiagos:

šilkas,

vilna,

šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai,

švelniavilnių gyvūnų plaukai,

ašutai,

medvilnė,

medžiagos popieriui gaminti ir popierius,

linas,

kanapės,

džiutas ir kiti tekstilės pluoštai iš karnienos,

sizalis ir kiti Agave genties augalų tekstilės pluoštai,

kokoso, abakos, ramės (kiniškosios dilgėlės) ir kiti augaliniai tekstilės pluoštai,

sintetiniai cheminiai gijiniai polipropileno pluoštai,

sintetiniai cheminiai gijiniai poliesterių pluoštai,

sintetiniai cheminiai gijiniai poliamido pluoštai,

sintetiniai cheminiai gijiniai poliakrilnitrilo pluoštai,

sintetiniai cheminiai gijiniai poliimido pluoštai,

sintetiniai cheminiai gijiniai politetrafluoretileno pluoštai,

sintetiniai cheminiai gijiniai polifenileno sulfido pluoštai,

sintetiniai cheminiai gijiniai polivinilchlorido pluoštai,

kiti sintetiniai cheminiai gijiniai pluoštai,

dirbtiniai cheminiai gijiniai viskozės pluoštai,

kiti dirbtiniai cheminiai gijiniai pluoštai,

srovei laidžios gijos,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polipropileno pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliesterių pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliamido pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliakrilnitrilo pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai poliimido pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai politetrafluoretileno pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polifenileno sulfido pluoštai,

sintetiniai cheminiai kuokšteliniai polivinilchlorido pluoštai,

kiti sintetiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai viskozės pluoštai,

kiti dirbtiniai cheminiai kuokšteliniai pluoštai,

verpalai iš poliuretano, segmentuoti su elastingais polieterio segmentais, apvytiniai arba ne,

produktai, priskiriami 5605 pozicijai (metalizuotieji siūlai) su ne platesne kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostele, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais,

kiti produktai, priskiriami 5605 pozicijai,

stiklo pluoštas,

metaliniai pluoštai,

mineraliniai pluoštai.

6.3.Kai produktų sudėtyje yra „verpalų, pagamintų iš poliuretano, segmentuotų su elastingais polieterio segmentais, apvytinių arba ne“, šiems verpalams taikomas 20 % leistinasis nuokrypis.

6.4.Kai produktų sudėtyje yra „ne platesnė kaip 5 mm aliuminio folijos ar plastikinės plėvelės, padengtos arba nepadengtos aliuminio milteliais, juostelė, įtvirtinta tarp dviejų plastikinės plėvelės sluoksnių skaidriais arba spalvotais klijais“, šiai juostelei taikomas 30 % leistinasis nuokrypis.

7 pastaba. Kiti tam tikriems tekstilės gaminiams taikomi leistinieji nuokrypiai

7.1.Kai sąraše daroma nuoroda į šią pastabą, tekstilės medžiagos (išskyrus pamušalus ir intarpus), neatitinkančios sąrašo 3 skiltyje konkrečiam gatavam produktui nurodytos taisyklės, gali būti panaudotos su sąlyga, kad jos priskiriamos kitai nei produktas pozicijai ir kad jų vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % prekės gamintojo kainos (ex-works kainos).

7.2.Nedarant poveikio 6.3 pastabos taikymui, medžiagos, kurios nėra priskiriamos 50–63 skirsniams, gali būti be apribojimų naudojamos tekstilės gaminiams gaminti, neatsižvelgiant į tai, ar jų sudėtyje yra ar nėra tekstilės.

7.3.Jei taikoma procentinio dydžio taisyklė, apskaičiuojant panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertę turi būti įskaityta ir 50–63 skirsniams nepriskiriamų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė.

8 pastaba. Tam tikriems 27 skirsniui priskiriamiems produktams taikomų specifinių procesų ir paprastų operacijų apibrėžtys

8.1.Ex 2707 ir 2713 pozicijų atveju terminas „specifiniai procesai“ reiškia šias operacijas:

a)vakuuminį distiliavimą;

b)perdistiliavimą, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)krekingą;

d)riformingą;

e)ekstrakciją, naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)procesą, kurį sudaro visos šios operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)polimerizaciją;

h)alkilinimą;

i)izomerizaciją.

8.2.2710, 2711 ir 2712 pozicijų atveju terminas „specifiniai procesai“ reiškia šias operacijas:

a)vakuuminį distiliavimą;

b)perdistiliavimą, naudojant giluminį frakcinį distiliavimo procesą;

c)krekingą;

d)riformingą;

e)ekstrakciją, naudojant selektyviuosius tirpiklius;

f)procesą, kurį sudaro visos šios operacijos: apdorojimas koncentruota sieros rūgštimi (sulfato rūgštimi), oleumu arba sieros rūgšties anhidridu; neutralizacija šarminiais agentais; spalvos pašalinimas (balinimas) ir valymas gamtinėmis aktyviosiomis žemėmis, aktyvintomis žemėmis, aktyvintomis medžio anglimis arba boksitais;

g)polimerizaciją;

h)alkilinimą;

i)izomerizaciją;

j)tik ex 2710 pozicijai priskiriamų sunkiųjų alyvų atveju – desulfuraciją (sieros šalinimą) vandeniliu, kurią atliekant apdorojamuose produktuose redukuojama ne mažiau kaip 85 % sieros (ASTM D 1266-59 T metodas);

k)tik 2710 pozicijai priskiriamų produktų atveju – deparafinavimą, naudojant bet kurį procesą, išskyrus filtravimą;

l)tik ex 2710 pozicijai priskiriamų sunkiųjų alyvų atveju – veikimą vandeniliu esant didesniam kaip 20 barų slėgiui ir aukštesnei kaip 250 °C temperatūrai, naudojant katalizatorių, nesukeliantį desulfuracijos, kai vandenilis yra aktyvusis cheminės reakcijos elementas. Tačiau tolesnis tepalinių alyvų, priskiriamų ex 2710 pozicijai, veikimas vandeniliu (pavyzdžiui, vandenilinis valymas arba spalvos pašalinimas (balinimas)), visų pirma siekiant pagerinti spalvą arba stabilumą, nelaikomas specifiniu procesu;

m)tik ex 2710 pozicijai priskiriamo mazuto atveju – distiliavimą esant atmosferos slėgiui, jeigu mažiau kaip 30 % šių produktų tūrio (įskaitant nuostolius) distiliuojasi 300 °C temperatūroje, taikant ASTM D 86 metodą;

n)tik ex 2710 pozicijai priskiriamų sunkiųjų alyvų, išskyrus gazolį ir mazutą, atveju – apdorojimą aukšto dažnio elektros iškrovomis;

o)tik nevalytų produktų (išskyrus vazeliną, ozokeritą (kalnų vašką), lignito (rusvųjų anglių) vašką, durpių vašką, parafiną, kurio sudėtyje alyva sudaro mažiau kaip 0,75 % masės), priskiriamų ex 2712 pozicijai, atveju – alyvų pašalinimą frakciniu kristalizavimu.

8.3.Ex 2707 ir 2713 pozicijų atveju paprastos operacijos, pvz., valymas, dekantavimas, nudruskinimas, vandens atskyrimas, filtravimas, dažymas, žymėjimas, skirtingą sieros kiekį turinčių produktų sumaišymas sieros kiekiui nustatyti arba šių ar kitų panašių operacijų derinimas, nėra kilmės statuso suteikimo veiksniai.

9 pastaba. Tam tikriems produktams taikomų specifinių procesų ir operacijų apibrėžtys

9.1 pastaba.30 skirsniui priskiriami produktai, gauti Šalyje naudojant ląstelių kultūras, laikomi tos Šalies kilmės produktais. Ląstelių kultūra – žmogaus, gyvūnų ir augalų ląstelių auginimas kontroliuojamomis sąlygomis (pvz., nustatytoje temperatūroje, auginimo terpėje, dujų mišinyje, pH) ne gyvame organizme.

9.2 pastaba.Produktai, priskiriami 29 (išskyrus 2905 43–2905 44), 30, 32, 33 (išskyrus 3302 10, 3301), 34, 35 (išskyrus 3501, 3502 11–3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (išskyrus 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) ir 39 (išskyrus 3916–3926) skirsniams ir gauti Šalyje naudojant fermentaciją, laikomi tos Šalies kilmės produktais. Fermentacija – biotechnologinis procesas, per kurį žmogaus, gyvūnų, augalų ląstelės, bakterijos, mielės, grybai arba fermentai naudojami 29–39 skirsniams priskiriamiems produktams gaminti.

9.3 pastaba.Produktų, priskiriamų 28, 29 (išskyrus 2905 43–2905 44), 30, 32, 33 (išskyrus 3302 10, 3301), 34, 35 (išskyrus 3501, 3502 11–3502 19, 3502 20, 3505), 36, 37, 38 (išskyrus 3809 10, 3823, 3824 60, 3826) ir 39 (išskyrus 3916–3926) skirsniams, atveju pagal 4 straipsnio 1 dalį pakankamais laikomi šie virsmai:

Cheminė reakcija. Cheminė reakcija – procesas (įskaitant biocheminį procesą), kuriam įvykus suyra tarpmolekuliniai ryšiai ir susiformuoja nauji tarpmolekuliniai ryšiai arba pasikeičia erdvinis atomų išsidėstymas molekulėje ir molekulė įgyja naują struktūrą. Cheminę reakciją galima išreikšti pakeitus CAS numerį.

Nustatant kilmės statusą neatsižvelgiama į šiuos procesus: a) tirpinimą vandenyje arba kituose tirpikliuose, b) tirpiklių, įskaitant tirpiklinį vandenį, šalinimą arba c) kristalizacinio vandens pridėjimą arba šalinimą. Pirmiau apibrėžta cheminė reakcija turi būti laikoma kilmės statuso suteikimo veiksniu.

Mišiniai. Sąmoningas ir proporcingai kontroliuojamas medžiagų maišymas ar derinimas (įskaitant dispergavimą), išskyrus skiediklių pridėjimą, siekiant laikytis iš anksto nustatytų specifikacijų, kurio rezultatas – prekė, kurios fizinės ar cheminės savybės atitinka jos naudojimo tikslus ar paskirtį ir skiriasi nuo žaliavų fizinių ir cheminių savybių, turi būti laikomas kilmės statuso suteikimo veiksniu.

Gryninimas. Gryninimas laikomas kilmės statuso suteikimo veiksniu, jeigu jis atliekamas vienos ar abiejų Šalių teritorijoje ir juo užtikrinama atitiktis vienam iš šių kriterijų:

a)gryninant prekę pašalinama bent 80 % esamų priemaišų kiekio arba

b)gryninant pakankamai sumažinamas priemaišų kiekis arba priemaišos panaikinamos ir prekę galima naudoti viena ar keliomis iš šių paskirčių:

i)kaip farmacines, medicinines, kosmetines, veterinarines arba maistines medžiagas;

ii)kaip cheminius produktus ir reagentus, skirtus analizės, diagnostikos arba laboratorijų reikmėms;

iii)kaip elementus ir komponentus, skirtus mikroelektronikos reikmėms;

iv)specializuotoms optikos reikmėms;

v)biotechnikos reikmėms (pvz., kamieninių ląstelių kultūrai, genetikos technologijoms ar kaip katalizatorių);

vi)kaip atskyrimo procese naudojamus nešiklius arba

vii)branduoliniams tikslams.

Dalelių dydžio keitimas. Sąmoningas ir kontroliuojamas prekės dalelių dydžio modifikavimas, išskyrus vien trupinimą ar spaudimą, kai gaunama prekė, kurios konkretus dalelių dydis, dalelių dydžio pasiskirstymas ar paviršiaus plotas atitinka jos naudojimo tikslus ir kurios fizinės ar cheminės savybės skiriasi nuo žaliavų fizinių ir cheminių savybių, turi būti laikomas kilmės statuso suteikimo veiksniu.

Standartinės medžiagos. Standartinės medžiagos (įskaitant standartinius tirpalus) – analizės, kalibravimo ar referenciniais tikslais tinkami naudoti ruošiniai, kurių grynumo laipsnis ar proporcijos yra tiksliai tokie, kokius patvirtino gamintojas. Standartinių medžiagų gamyba turi būti laikoma kilmės suteikimo veiksniu.

Izomerų atskyrimas. Izomerų izoliavimas ar atskyrimas nuo izomerų mišinio turi būti laikomas kilmės statuso suteikimo veiksniu.

II PRIEDAS

Apdorojimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti su kilmės statuso neturinčiomis medžiagomis, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas

Pozicija

Produkto aprašymas

Apdorojimo ar perdirbimo operacijos, kurias atlikus kilmės statuso neturinčioms medžiagoms suteikiamas kilmės statusas

(1)

(2)

(3)

1 skirsnis

Gyvi gyvūnai

Visi 1 skirsniui priskiriami gyvūnai yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

2 skirsnis

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai

Gamyba, kai panaudota visa šiam skirsniui priskiriamiems produktams naudojama mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

3 skirsnis

Žuvys ir vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai

Gamyba, kai panaudotos visos 3 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.


4 skirsnis

Pienas ir pieno produktai; paukščių kiaušiniai; natūralus medus; gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba, kai panaudotos visos 4 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

ex 5 skirsnis

Gyvūninės kilmės maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

ex 0511 91

Nevalgomieji žuvų ikreliai ir ikrai

Visi ikreliai ir ikrai yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

6 skirsnis

Augantys medžiai ir kiti augalai; svogūnėliai, šaknys ir kitos panašios augalų dalys; skintos gėlės ir dekoratyviniai žalumynai

Gamyba, kai panaudotos visos 6 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

7 skirsnis

Valgomosios daržovės ir kai kurie šakniavaisiai bei gumbavaisiai

Gamyba, kai panaudotos visos 7 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

8 skirsnis

Valgomieji vaisiai ir riešutai; citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos

Gamyba, kai panaudoti visi 8 skirsniui priskiriami vaisiai, riešutai ir citrusinių vaisių arba melionų žievelės ir luobos yra gauti tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

9 skirsnis

Kava, arbata, matė ir prieskoniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

10 skirsnis

Javai

Gamyba, kai panaudotos visos 10 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

11 skirsnis

Malybos produkcija; salyklas; krakmolas; inulinas; kviečių glitimas

Gamyba, kai panaudotos visos 8, 10 ir 11 skirsniams, 0701, 0714, 2302 ir 2303 pozicijoms bei 0710 10 subpozicijai priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

12 skirsnis

Aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai; įvairūs grūdai, sėklos ir vaisiai; augalai, naudojami pramonėje ir medicinoje; šiaudai ir pašarai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 13 skirsnis

Šelakas; lipai, dervos ir kiti augalų syvai bei ekstraktai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

ex 1302

Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

14 skirsnis

Augalinės pynimo medžiagos; augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

ex 15 skirsnis

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų skilimo produktai; paruošti valgomieji riebalai; gyvūninis arba augalinis vaškas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

1504–1506

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos; avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną); kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

1508

Žemės riešutų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Gamyba iš bet kuriai subpozicijai, išskyrus subpoziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų.

1509 ir 1510

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos

Gamyba, kai panaudotos visos augalinės medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

1511

Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Gamyba iš bet kuriai subpozicijai, išskyrus subpoziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų.

ex 1512

Saulėgrąžų aliejus ir jo frakcijos:

- Skirtas naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus maisto produktų gamybą

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

- Kitas

Gamyba, kai panaudotos visos augalinės medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

Gamyba iš bet kuriai subpozicijai, išskyrus subpoziciją, kuriai priskiriamas produktas, priskiriamų medžiagų.

ex 1516

Žuvų taukai ir aliejus bei jų frakcijos

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

1520

Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

16 skirsnis

Gaminiai iš mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų ar kitų vandens bestuburių

Gamyba, kai panaudotos visos 2, 3 ir 16 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

ex 17 skirsnis

Cukrūs ir konditerijos gaminiai iš cukraus, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

- Chemiškai gryna maltozė ir fruktozė

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant 1702 pozicijai priskiriamas kitas medžiagas.

- Kiti

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudotų visų 1101–1108, 1701 ir 1703 pozicijoms priskiriamų medžiagų masė sudaro ne daugiau kaip 30 % galutinio produkto masės.

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės

arba

   kai panaudoto cukraus vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 18 skirsnis

Kakava ir gaminiai iš kakavos, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

ex 1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės

arba

   kai panaudoto cukraus vertė sudaro ne daugiau kaip 30 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

1806 10

Kakavos milteliai, į kuriuos pridėta cukraus arba kitų saldiklių

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, priskiriamų 0401–0404 pozicijoms, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje:

- Salyklo ekstraktas

Gamyba iš 10 skirsniui priskiriamų javų.

- Kiti

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudoto cukraus ir 4 skirsniui priskiriamų medžiagų atskiroji masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spageti, makaronai, lakštiniai, lazanja, gnocchi, ravioliai (koldūnai), cannelloni; kuskusas, paruoštas arba neparuoštas

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudotų 1006, 1101–1108 pozicijoms priskiriamų medžiagų masė sudaro ne daugiau kaip 20 % galutinio produkto masės ir

   kai panaudotų 2, 3 ir 16 skirsniams priskiriamų medžiagų masė sudaro ne daugiau kaip 20 % galutinio produkto masės.

1903

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, išskyrus 1108 pozicijai priskiriamą bulvių krakmolą.

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudotų 1006, 1101–1108 pozicijoms priskiriamų medžiagų masė sudaro ne daugiau kaip 20 % galutinio produkto masės ir

   kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

1905

Duona, pyragaičiai, pyragai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudotų visų 1006 ir 1101–1108 pozicijoms priskiriamų medžiagų masė sudaro ne daugiau kaip 20 % galutinio produkto masės.

ex 20 skirsnis

Daržovių, vaisių, riešutų arba kitų augalų dalių produktai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

2002 ir 2003

Pomidorai, grybai ir trumai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudotos visos 7 skirsniui priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

2006

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos)

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

2007

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

ex 2008

Produktai, išskyrus:

- Riešutus, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus arba alkoholio

- Žemės riešutų sviestą; javų mišinius; palmių šerdis; kukurūzus

- Vaisius ir riešutus, išvirtus ne garuose ar vandenyje, kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, užšaldytus

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

ex 21 skirsnis

Įvairūs maisto produktai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

2103

- Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudoti garstyčių miltai ar rupiniai arba paruoštos garstyčios.

- Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų

2105

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudoto cukraus ir 4 skirsniui priskiriamų medžiagų atskiroji masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės

ir

   kai panaudoto cukraus ir 4 skirsniui priskiriamų medžiagų suminė masė sudaro ne daugiau kaip 60 % galutinio produkto masės.

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudoto cukraus masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės.

ex 22 skirsnis

Nealkoholiniai ir alkoholiniai gėrimai bei actas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudotos visos 0806 10, 2009 61, 2009 69 subpozicijoms priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, priskiriamas 2009 pozicijai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

2207 ir 2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, didesnė arba mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 2207 arba 2208 pozicijas, priskiriamų medžiagų, kai panaudotos visos 0806 10, 2009 61, 2009 69 subpozicijoms priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

ex 23 skirsnis

Maisto pramonės liekanos ir atliekos; paruošti pašarai gyvūnams, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams

Gamyba,

   kai panaudotos visos 2 ir 3 skirsniams priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje,

   kai panaudotų 10 bei 11 skirsniui ir 2302 bei 2303 pozicijoms priskiriamų medžiagų masė sudaro ne daugiau kaip 20 % galutinio produkto masės,

   kai panaudoto cukraus ir 4 skirsniui priskiriamų medžiagų atskiroji masė sudaro ne daugiau kaip 40 % galutinio produkto masės ir

   kai panaudoto cukraus ir 4 skirsniui priskiriamų medžiagų suminė masė sudaro ne daugiau kaip 50 % galutinio produkto masės.

ex 24 skirsnis

Tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, kai panaudotų 2401 pozicijai priskiriamų medžiagų masė sudaro ne daugiau kaip 30 % 24 skirsniui priskiriamų panaudotų medžiagų bendros masės.

2401

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos

Gamyba, kai panaudotos visos 2401 pozicijai priskiriamos medžiagos yra gautos tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

ex 2402

Cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

Gamyba iš bet kuriai kitai pozicijai negu produktas priskiriamų medžiagų, išskyrus rūkomąjį tabaką, priskiriamą 2403 19 subpozicijai, kai panaudotų visų 2401 pozicijai priskiriamų medžiagų dalis, sudaranti ne mažiau kaip 10 % masės, yra gauta tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

ex 2403

Gaminiai, skirti įkvėpti kaitinant ar kitais būdais, nesudeginant

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, kai panaudotų visų 2401 pozicijai priskiriamų medžiagų dalis, sudaranti ne mažiau kaip 10 % masės, yra gauta tik tam tikroje šalyje ar teritorijoje.

ex 25 skirsnis

Druska; siera; žemės ir akmenys; tinkavimo medžiagos, kalkės ir cementas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 2519

Susmulkintas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas) hermetiškuose konteineriuose ir magnio oksidai, gryni arba negryni, išskyrus lydytą magneziją arba perdegtą (sukepintą) magneziją

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotas gamtinis magnio karbonatas (magnezitas).

26 skirsnis

Rūdos, šlakas ir pelenai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 27 skirsnis

Mineralinis kuras, mineralinės alyvos ir jų distiliavimo produktai; bituminės medžiagos; mineraliniai vaškai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 2707

Alyvos, kurių sudėtyje esančių aromatinių sudėtinių dalių masė didesnė už nearomatinių sudėtinių dalių masę, panašios į mineralines alyvas, gaunamas distiliuojant aukštoje temperatūroje akmens anglių dervas, kurių daugiau kaip 65 % tūrio distiliuojasi iki 250 °C temperatūroje (įskaitant ligroino ir benzolo mišinius), naudojamas kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų(1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių medžiagų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių medžiagų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvų atliekos

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų(1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

2711

Naftos dujos ir kiti dujiniai angliavandeniliai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų(1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

2712

Vazelinas; parafinas, mikrokristalinis naftos vaškas, anglių dulkių vaškas, ozokeritas (kalnų vaškas), lignito (rusvųjų anglių) vaškas, durpių vaškas, kiti mineraliniai vaškai ir panašūs produktai, gauti naudojant sintezės arba kitus procesus, dažyti arba nedažyti

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų(1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

Valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų(1)

arba

kitos operacijos, kurioms panaudotos visos medžiagos priskiriamos kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

28 skirsnis

Neorganiniai chemikalai; organiniai arba neorganiniai tauriųjų metalų, retųjų žemių metalų, radioaktyviųjų elementų arba izotopų junginiai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 29 skirsnis

Organiniai chemikalai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 2901

Alifatiniai angliavandeniliai, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų(1),

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 2902

Cikloalkanai ir cikloaklenai (išskyrus azulenus), benzenas, toluenas, ksilenas, skirti naudoti kaip variklių degalai arba šildymo kuras

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

valymo operacijos ir (arba) vienas ar daugiau specifinių procesų(1),

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 2905

Metalų alkoholiatai iš alkoholių, priskiriamų šiai pozicijai, ir etanolio

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų, įskaitant kitas 2905 pozicijai priskiriamas medžiagas. Tačiau gali būti panaudoti šiai pozicijai priskiriami metalų alkoholiatai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

30 skirsnis

Farmacijos produktai

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

31 skirsnis

Trąšos

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

32 skirsnis

Rauginimo arba dažymo ekstraktai; taninai ir jų dariniai; dažikliai, pigmentai ir kitos dažiosios medžiagos; dažai ir lakai; glaistai ir kitos mastikos; rašalai

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

33 skirsnis

Eteriniai aliejai ir kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

34 skirsnis

Muilas, organinės paviršinio aktyvumo medžiagos, skalbikliai, tepimo priemonės, dirbtiniai vaškai, paruošti vaškai, blizginimo arba šveitimo priemonės, žvakės ir panašūs dirbiniai, modeliavimo pastos, stomatologiniai vaškai, taip pat stomatologijos preparatai, daugiausia iš gipso

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

35 skirsnis

Albumininės medžiagos; modifikuoti krakmolai; klijai; fermentai (enzimai)

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

36 skirsnis

Sprogmenys; pirotechnikos gaminiai; degtukai; piroforiniai lydiniai; tam tikros degiosios medžiagos

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

37 skirsnis

Fotografijos ir kinematografijos prekės

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 38 skirsnis

Įvairūs chemijos produktai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai pozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 3811

Antidetonaciniai preparatai, oksidacijos inhibitoriai, dervų susidarymo inhibitoriai, tirštikliai, antikoroziniai preparatai ir kiti paruošti alyvų (įskaitant benziną) arba kitų skysčių, naudojamų tiems patiems tikslams kaip ir alyvos, priedai:

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

- Paruošti tepalinių alyvų priedai, kurių sudėtyje yra naftos alyvų arba alyvų, gautų iš bituminių mineralų

gamyba, kai panaudotų visų 3811 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 3824 99 ir ex 3826 00

Biodyzelinas

Gamyba, kai biodyzelinas gaunamas peresterinimo ir (arba) esterifikavimo arba hidrovalymo būdu.

39 skirsnis

Plastikai ir jų gaminiai

Specifinis (-iai) procesas (-ai)(4)

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos ir tai pačiai subpozicijai kaip ir produktas priskiriamos medžiagos su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 20 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 40 skirsnis

Kaučiukas ir jo gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 4012

Restauruotos pneumatinės, pilnavidurės (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu padangos, iš gumos

Naudotų padangų restauravimas.

ex 41 skirsnis

Žaliavinės odos (išskyrus kailius) ir išdirbta oda, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

4104–4106

Odos, raugintos arba krastas, be vilnos arba plaukų, skeltinės arba neskeltinės, bet toliau neapdorotos

Raugintos odos pakartotinis rauginimas

arba

gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

42 skirsnis

Odos dirbiniai; pakinktai ir balnai; kelionės reikmenys, rankinės ir panašūs daiktai; dirbiniai iš gyvūnų žarnų (išskyrus šilkaverpių žarnas)

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 43 skirsnis

Kailiai ir dirbtiniai kailiai; jų dirbiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 4302

Rauginti arba išdirbti kailiai, sujungti:

- Plokščių, kryžių ir panašių formų

Nesujungtų raugintų arba išdirbtų kailių sukirpimas ir sujungimas, taip pat balinimas arba dažymas.

- Kiti

Gamyba iš nesujungtų raugintų arba išdirbtų kailių.

4303

Drabužiai, drabužių priedai ir kiti kailių dirbiniai

Gamyba iš nesujungtų raugintų arba išdirbtų kailių, priskiriamų 4302 pozicijai.

ex 44 skirsnis

Mediena ir medienos gaminiai; medžio anglys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 4407

Mediena, kurios storis didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta arba perskelta, drožtinė arba lukštinta, obliuota, šlifuota ar sujungta galais

Obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais.

ex 4408

Lakštinė faneruotė (įskaitant gautą drožiant sluoksniuotąją medieną), skirta fanerai gaminti, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, sudurta, ir kita mediena, kurios storis ne didesnis kaip 6 mm, išilgai perpjauta, drožtinė arba lukštinta, obliuota, šlifuota, sudurta ar sujungta galais

Sujungimas, obliavimas, šlifavimas arba sujungimas galais.

ex 4410–ex 4413

Užkarpos ir bagetai, įskaitant profiliuotas grindjuostes ir kitas profiliuotas lentas

Užkarpų profiliavimas arba išpjovimas pagal šablonus.

ex 4415

Medinės dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės, būgnai ir panaši tara

Gamyba iš lentų, kurios nėra supjautos reikiamais dydžiais.

ex 4418

- Statybiniai stalių ir dailidžių gaminiai iš medienos

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudotos akytosios medienos plokštės, malksnos ir skalos.

- Užkarpos ir bagetai

Užkarpų profiliavimas arba išpjovimas pagal šablonus.

ex 4421

Ruošiniai degtukams; medinės vinys arba kaišteliai avalynei

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 4409 poziciją, priskiriamos medienos.

45 skirsnis

Kamštiena ir kamštienos dirbiniai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

46 skirsnis

Dirbiniai iš šiaudų, esparto arba iš kitų pynimo medžiagų; pintinės ir pinti dirbiniai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

47 skirsnis

Medienos arba kitų pluoštinių celiuliozinių medžiagų plaušiena; perdirbti skirtas popierius arba kartonas (atliekos ir liekanos)

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

48 skirsnis

Popierius ir kartonas; popieriaus plaušienos, popieriaus arba kartono gaminiai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

49 skirsnis

Spausdintos knygos, laikraščiai, reprodukcijos ir kiti poligrafijos pramonės gaminiai; rankraščiai, mašinraščiai ir brėžiniai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).


ex 50 skirsnis

Šilkas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 5003

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą), karštos arba šukuotos

Šilko atliekų karšimas arba šukavimas.

5004–ex 5006

Šilko siūlai ir šilko atliekų verpalai

(2)

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių ištisinių gijų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

cheminių ištisinių gijų ekstrudavimas kartu su sukimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

5007

Šilko arba šilko atliekų audiniai

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu,

arba

sukimas ar bet kuri mechaninė operacija kartu su audimu,

arba

audimas kartu su dažymu,

arba

verpalų dažymas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

ex 51 skirsnis

Vilna, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai; ašutų verpalai ir audiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

5106–5110

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ar ašutų verpalai

(2)

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

5111–5113

Vilnos, švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų ar ašutų audiniai:

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su dažymu,

arba

verpalų dažymas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

ex 52 skirsnis

Medvilnė, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

5204–5207

Medvilnės verpalai ir siūlai

(2)

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

5208–5212

Medvilniniai audiniai

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu,

arba

sukimas ar bet kuri mechaninė operacija kartu su audimu,

arba

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu,

arba

verpalų dažymas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

ex 53 skirsnis

Kiti augaliniai tekstilės pluoštai; popieriniai verpalai ir popierinių verpalų audiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

5306–5308

Kitų augalinių tekstilės pluoštų verpalai;

popieriniai verpalai

(2)

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

5309–5311

Kitų augalinių tekstilės pluoštų audiniai; popierinių verpalų audiniai:

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu,

arba

verpalų dažymas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

5401–5406

Vienagijai siūlai ir siūlai iš cheminių gijų

(2)

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

5407 ir 5408

Audiniai iš cheminių gijinių siūlų

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu,

arba

sukimas ar bet kuri mechaninė operacija kartu su audimu,

arba

verpalų dažymas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu,

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

5501–5507

Cheminiai kuokšteliniai pluoštai

Cheminių pluoštų ekstrudavimas.

5508–5511

Verpalai ir siuvimo siūlai iš cheminių kuokštelinių pluoštų

(2)

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

5512–5516

Audiniai iš cheminių kuokštelinių pluoštų:

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu,

arba

sukimas ar bet kuri mechaninė operacija kartu su audimu,

arba

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu,

arba

verpalų dažymas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

ex 56 skirsnis

Vata, veltinys ir neaustinės medžiagos; specialieji siūlai; virvės, virvelės, lynai ir trosai bei jų dirbiniai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

(2)

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

5601

Vata iš tekstilės medžiagų ir jos dirbiniai; tekstilės plaušeliai, kurių ilgis ne didesnis kaip 5 mm (flock), tekstilės dulkės ir gumuliukai

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

padengimas, flokavimas, laminavimas arba metalizavimas kartu su bent dviem kitomis pagrindinėmis paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., kalandravimu, apdorojimu netraukumui, terminiu fiksavimu, permanentiniu užbaigimu), su sąlyga, kad visų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

5602

Veltinys, įmirkytas arba neįmirkytas, aptrauktas arba neaptrauktas, padengtas arba nepadengtas, laminuotas arba nelaminuotas:

- Smaigstytinis veltinys

(2)

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su medžiagos formavimu.

Tačiau:

   polipropileno sintetiniai gijiniai siūlai, priskiriami 5402 pozicijai,

   polipropileno pluoštai, priskiriami 5503 arba 5506 pozicijai, arba

   polipropileno gijų gniūžtės, priskiriamos 5501 pozicijai,

kurių atskiros gijos arba pluošto ilginis tankis visais atvejais mažesnis kaip 9 deciteksai, gali būti naudojami su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

vien tik neaustinės medžiagos formavimas, kai veltinys pagamintas iš natūralių pluoštų.

- Kitas

(2)

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su medžiagos formavimu

arba

vien tik neaustinės medžiagos formavimas, kai kitas veltinys pagamintas iš natūralių pluoštų.

5603

Neaustinės medžiagos, įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba neaptrauktos, padengtos arba nepadengtos, laminuotos arba nelaminuotos

5603 11–5603 14

Neaustinės medžiagos iš cheminių gijų, įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba neaptrauktos, padengtos arba nepadengtos, laminuotos arba nelaminuotos

Gamyba iš

   kryptingai arba atsitiktinai orientuotų gijų

arba

   natūralių arba cheminių medžiagų ar polimerų;

abiem atvejais pagamintas gaminys surišimo būdu sujungiamas su neaustine medžiaga.

5603 91–5603 94

Neaustinės medžiagos ne iš cheminių gijų, įmirkytos arba neįmirkytos, aptrauktos arba neaptrauktos, padengtos arba nepadengtos, laminuotos arba nelaminuotos

Gamyba iš

   kryptingai arba atsitiktinai orientuotų kuokštelinių pluoštų

ir (arba)

   natūralių arba cheminių kapotų verpalų;

abiem atvejais pagamintas gaminys surišimo būdu sujungiamas su neaustine medžiaga.

5604

Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis; tekstilės siūlai, juostelės ir panašūs dirbiniai, priskiriami 5404 arba 5405 pozicijai, įmirkyti, aptraukti, padengti guma arba plastikais:

- Guminiai siūlai ir kordas, aptraukti tekstilės medžiagomis

Gamyba iš guminių siūlų arba kordo, neaptrauktų tekstilės medžiagomis

- Kiti

(2)

Natūralių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

5605

Metalizuoti siūlai, apvytiniai arba neapvytiniai, sudaryti iš tekstilinių siūlų, juostelių ar panašių dirbinių, priskiriamų 5404 arba 5405 pozicijai, kombinuoti su siūlų, juostelių arba miltelių pavidalo metalu arba padengti metalu

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu,

arba

sukimas kartu su bet kuria mechanine operacija.

5606

Apvytiniai siūlai, apvytosios juostelės arba panašūs dirbiniai, priskiriami 5404 arba 5405 pozicijai (išskyrus priskiriamus 5605 pozicijai ir apvytinius ašutų verpalus); šeniliniai siūlai (įskaitant plaušelių šenilinius (flock chenille) siūlus); apskritai megztieji – kilpoti siūlai (loop wale-yarn)

(2)

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su verpimu

arba

sukimas kartu su apvytinimu,

arba

natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas,

arba

flokavimas kartu su dažymu.

57 skirsnis

Kilimai ir kita tekstilinė grindų danga:

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu,

arba

gamyba iš kokoso pluošto (plaušų), sizalio pluošto arba džiuto pluošto verpalų arba klasikinio žiedinio verpimo būdu suverptų viskozės siūlų,

arba

pūkų įsiuvimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su neaustinių medžiagų technologijomis, įskaitant daigstymą.

Džiuto audinys gali būti panaudotas kaip pagrindas.

ex 58 skirsnis

Specialieji audiniai; siūtinės pūkinės tekstilės medžiagos; nėriniai; gobelenai; apsiuvai; siuvinėjimai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu arba pūkų įsiuvimu,

arba

audimas kartu su dažymu, flokavimu, padengimu, laminavimu arba metalizavimu,

arba

pūkų įsiuvimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

verpalų dažymas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

5805

Rankomis austi Gobelins, Flanders, Aubusson, Beauvais ir panašių rūšių gobelenai, taip pat siuvinėti (pavyzdžiui, mažu dygsneliu, kryželiu) gobelenai, gatavi arba negatavi

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

5810

Siuvinėjimai rietime, juostelėmis arba atskirais fragmentais

Siuvinėjimas, kuriam panaudotų visų medžiagų, priskiriamų bet kuriai pozicijai, išskyrus poziciją, kuriai priskiriamas produktas, vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

5901

Tekstilės audeklai, padengti dervomis (gum) arba krakmolingomis medžiagomis, naudojami knygoms įrišti arba turintys panašią paskirtį; techninė audinio kalkė; paruoštos tapybai gruntuotos drobės; klijuotės, kolenkorai ir panašūs sustandinti tekstilės audiniai, naudojami skrybėlių pagrindams

Audimas kartu su dažymu, flokavimu, padengimu, laminavimu arba metalizavimu

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu.

5902

Padangų kordo audinys iš labai atsparių tempimui nailono arba kitų poliamidų, poliesterių arba viskozės siūlų:

- Kuriame tekstilės medžiagos sudaro ne daugiau kaip 90 % masės

Audimas

- Kitas

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su audimu.

5903

Tekstilės audeklai, įmirkyti, apvilkti, padengti arba laminuoti plastikais, išskyrus priskiriamus 5902 pozicijai

Audimas kartu su įmirkymu, padengimu, aptraukimu, laminavimu ar metalizavimu

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

5904

Linoleumas, supjaustytas arba nesupjaustytas reikiamų formų gabalais; grindų danga, sudaryta iš apvalkalo arba iš dangos, pritvirtintos prie tekstilinio pagrindo, supjaustytos arba nesupjaustytos reikiamų formų gabalais

(2)

Audimas kartu su dažymu, padengimu, laminavimu ar metalizavimu.

Džiuto audinys gali būti panaudotas kaip pagrindas.

5905

Tekstilinė sienų danga:

- Įmirkyta, aptraukta, padengta arba laminuota guma, plastikais arba kitomis medžiagomis

Audimas, mezgimas ar neaustinių medžiagų formavimas kartu su įmirkymu, padengimu, aptraukimu, laminavimu ar metalizavimu.

- Kita

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su audimu,

arba

audimas, mezgimas ar neaustinių medžiagų formavimas kartu su dažymu, padengimu arba laminavimu,

arba

audimas kartu su marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

5906

Gumuoti tekstilės audiniai, išskyrus priskiriamus 5902 pozicijai:

- Megztinės arba nertinės medžiagos

 
(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su mezgimu ir (arba) nėrimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su mezgimu ir (arba) nėrimu,

arba

mezgimas arba nėrimas kartu su gumavimu,

arba

gumavimas kartu su bent dviem kitomis pagrindinėmis paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., kalandravimu, apdorojimu netraukumui, terminiu fiksavimu, permanentiniu užbaigimu), su sąlyga, kad visų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

– Kiti audiniai, pagaminti iš sintetinių gijinių siūlų, kuriuose tekstilės medžiagos sudaro daugiau kaip 90 % masės

Cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su audimu.

- Kiti

Audimas, mezgimas ar neaustinių medžiagų technologija kartu su dažymu, padengimu ir (arba) gumavimu

arba

verpalų dažymas kartu su audimu, mezgimu ar neaustinių medžiagų technologija,

arba

gumavimas kartu su bent dviem kitomis pagrindinėmis paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., kalandravimu, apdorojimu netraukumui, terminiu fiksavimu, permanentiniu užbaigimu), su sąlyga, kad visų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

5907

Kitu būdu įmirkyti, aptraukti arba padengti tekstilės audiniai; tapybos būdu dekoruotos drobės, naudojamos kaip teatro dekoracijos, studijų fonai arba panašūs gaminiai

Audimas arba mezgimas, arba neaustinių medžiagų formavimas kartu su dažymu, marginimu, padengimu, įmirkymu ar aptraukimu

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

marginimas (kaip atskira operacija).

5908

Tekstiliniai dagčiai, austi, pinti arba megzti, skirti lempoms, viryklėms, žiebtuvėliams, žvakėms arba panašiems dirbiniams; dujų degiklių kaitinimo tinkleliai ir apskritai megztos medžiagos dujų degiklių kaitinimo tinkleliams, įmirkytos arba neįmirkytos:

- Dujų degiklių kaitinimo tinkleliai, įmirkyti

Gamyba iš apskritai megztų arba nertų medžiagų dujų degiklių kaitinimo tinkleliams.

- Kiti

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

5909–5911

Tekstilės dirbiniai, tinkami naudoti pramonėje:

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu

arba

cheminių pluoštų ekstrudavimas kartu su audimu,

arba

audimas kartu su dažymu, padengimu ar laminavimu,

arba

padengimas, flokavimas, laminavimas arba metalizavimas kartu su bent dviem kitomis pagrindinėmis paruošiamosiomis ar baigiamosiomis operacijomis (pvz., kalandravimu, apdorojimu netraukumui, terminiu fiksavimu, permanentiniu užbaigimu), su sąlyga, kad visų panaudotų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

60 skirsnis

Megztinės arba nertinės medžiagos

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su mezgimu ir (arba) nėrimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su mezgimu ir (arba) nėrimu,

arba

mezgimas ir (arba) nėrimas kartu su dažymu, flokavimu, padengimu, laminavimu ar marginimu,

arba

flokavimas kartu su dažymu arba marginimu,

arba

verpalų dažymas kartu su mezgimu ir (arba) nėrimu,

arba

sukimas arba tekstūravimas kartu su mezgimu ir (arba) nėrimu, su sąlyga, kad panaudotų nesusuktų (netekstūruotų) siūlų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

61 skirsnis

Megzti arba nerti drabužiai ir jų priedai:

- Pagaminti susiuvant arba kitaip sujungiant du ar daugiau megztų arba nertų medžiagų gabalus, kurie buvo sukirpti pagal formą arba numegzti (nunerti) reikiamos formos

(2)(3)

Mezgimas arba nėrimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

- Kiti

(2)

Natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su mezgimu arba nėrimu

arba

cheminių gijinių siūlų ekstrudavimas kartu su mezgimu arba nėrimu,

arba

mezgimas ir gaminio užbaigimas per vieną operaciją.

ex 62 skirsnis

Drabužiai ir jų priedai, išskyrus megztus ir nertus, išskyrus toliau nurodytas prekes:

(2)(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

ex 6202, ex 6204,  
ex 6206, ex 6209  
ir ex 6211

Moteriški, mergaičių, kūdikių drabužiai ir kūdikių drabužių priedai, išsiuvinėti

(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 6210 ir 
ex 6216

Ugniai atspari įranga, pagaminta iš audinių, padengtų aliumininto poliesterio folija

(2)(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

padengimas arba laminavimas, su sąlyga, kad nepadengto arba nelaminuoto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), kartu su produkto užbaigimu (įskaitant audinio sukirpimą).

ex 6212

Liemenėlės, apjuostys, korsetai, petnešėlės, petnešos, keliaraiščiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys, megzti ar nerti arba nemegzti ar nenerti, pagaminti susiuvant arba kitaip sujungiant du ar daugiau megztų arba nertų medžiagų gabalus, kurie buvo sukirpti pagal formą arba numegzti (nunerti) reikiamos formos

(2)(3)

Mezgimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas kartu su audinio sukirpimu, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

6213 ir 6214

Nosinės, šalikai, kaklaskarės, skraistės, mantilijos, vualiai ir panašūs dirbiniai:

- Išsiuvinėti

(2)(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gaminio užbaigimas, įskaitant audinio sukirpimą,

prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

- Kiti

(2)(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gaminio užbaigimas, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

6217

Kiti gatavi drabužių priedai; drabužių arba drabužių priedų dalys, išskyrus priskiriamus 6212 pozicijai:

- Išsiuvinėti

(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio, su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gaminio užbaigimas, prieš kurį atliekamas marginimas (kaip atskira operacija).

- Ugniai atspari įranga, pagaminta iš audinių, padengtų aliumininto poliesterio folija

(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

padengimas arba laminavimas, su sąlyga, kad nepadengto arba nelaminuoto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos), kartu su produkto užbaigimu (įskaitant audinio sukirpimą).

- Įdėklai apykaklėms ir rankogaliams, iškirpti

Gamyba

   iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

- Kiti

(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

ex 63 skirsnis

Kiti gatavi tekstilės dirbiniai; rinkiniai; dėvėti drabužiai ir dėvėti tekstilės dirbiniai; skudurai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

6301–6304

Antklodės, kelioniniai pledai, lovos baltiniai ir pan.; užuolaidos ir pan.; kiti patalpų įrengimui skirti dirbiniai:

 

- Iš veltinių, iš neaustinių medžiagų

(2)

Neaustinių medžiagų formavimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

- Kiti:

-- Išsiuvinėti

(2)(3)

Audimas, mezgimas ir (arba) nėrimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą,

arba

gamyba iš neišsiuvinėto audinio (išskyrus megztą arba nertą), su sąlyga, kad panaudoto neišsiuvinėto audinio vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

-- Kiti

(2)(3)

Audimas, mezgimas ir (arba) nėrimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

6305

Maišai ir krepšiai, naudojami prekėms pakuoti

(2) Cheminių pluoštų ekstrudavimas arba natūralių ir (arba) cheminių kuokštelinių pluoštų verpimas kartu su audimu arba mezgimu ir produkto užbaigimu (įskaitant sukirpimą).

6306

Dirbiniai iš brezento, tentai ir markizės; palapinės; laivų, burlenčių ir antžeminio transporto priemonių burės; stovyklavimo įranga:

- Iš neaustinių medžiagų

(2)(3)

Neaustinių medžiagų formavimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

- Kiti

(2)(3)

Audimas kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą.

6307

Kiti gatavi dirbiniai, įskaitant drabužių iškarpas (lekalus)

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

6308

Audinių ir verpalų rinkiniai su priedais arba be priedų, skirti kilimėliams, gobelenams, siuvinėtoms staltiesėms ar servetėlėms arba panašiems tekstilės dirbiniams gaminti, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

Kiekvienas rinkinio vienetas turi atitikti jam taikomą prekių kilmės taisyklę, kuri jam būtų taikoma, jei jis nebūtų įtrauktas į rinkinį. Tačiau į rinkinį gali įeiti ir kilmės statuso neturintys dirbiniai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 64 skirsnis

Avalynė, getrai ir panašūs dirbiniai, tokių dirbinių dalys; išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš bet kurios pozicijos medžiagų, išskyrus sujungtas batviršių detales, pritvirtintas prie vidpadžių arba prie kitų pado dalių, priskiriamų 6406 pozicijai.

6406

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); nuimami vidpadžiai, kulninės paminkštės ir panašūs dirbiniai; getrai, antkurpiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

65 skirsnis

Galvos apdangalai ir jų dalys

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

66 skirsnis

Skėčiai, skėčiai nuo saulės, lazdos, lazdos-sėdynės, vytiniai, botagai ir jų dalys

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

67 skirsnis

Paruoštos naudoti plunksnos ir pūkai bei dirbiniai iš plunksnų arba iš pūkų; dirbtinės gėlės; dirbiniai iš žmonių plaukų

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

68 skirsnis

Dirbiniai iš akmens, gipso, cemento, asbesto, žėručio arba panašių medžiagų

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

69 skirsnis

Keramikos dirbiniai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 70 skirsnis

Stiklas ir stiklo dirbiniai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

7010

Didbuteliai, buteliai, flakonai, stiklainiai, ąsoti indai, buteliukai, ampulės ir kitos stiklinės talpyklos, naudojamos prekėms gabenti arba pakuoti; konservavimo stiklainiai; stikliniai kamščiai, dangteliai ir kiti uždarymo reikmenys

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

stiklo dirbinių raižymas, su sąlyga, kad neraižytų stiklo dirbinių bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

7013

Stiklo dirbiniai, naudojami stalui serviruoti, virtuvėje, tualetui, biure, interjerams dekoruoti arba turintys panašią paskirtį (išskyrus dirbinius, priskiriamus 7010 arba 7018 pozicijai)

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 71 skirsnis

Gamtiniai arba dirbtiniu būdu išauginti perlai, brangakmeniai arba pusbrangiai akmenys, taurieji metalai, metalai, plakiruoti tauriuoju metalu, bei jų dirbiniai; dirbtinė bižuterija; monetos, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 70 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 7102, ex 7103 ir ex 7104

Apdoroti brangakmeniai ar pusbrangiai akmenys (gamtiniai, sintetiniai arba regeneruoti)

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai subpozicijai negu produktas.

7106, 7108 ir 7110

Taurieji metalai:

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 7106, 7108 ir 7110 pozicijas, priskiriamų medžiagų arba

elektrolitinis, šiluminis arba cheminis tauriųjų metalų, priskiriamų 7106, 7108 arba 7110 pozicijai, atskyrimas, arba

7106, 7108 arba 7110 pozicijai priskiriamų tauriųjų metalų sulydymas ir (arba) legiravimas vienų su kitais arba su netauriaisiais metalais, arba gryninimas.

- Neapdoroti

- Pusiau apdoroti arba turintys miltelių pavidalą

Gamyba iš neapdorotų tauriųjų metalų.

ex 7107, ex 7109 ir ex 7111

Metalai, plakiruoti tauriaisiais metalais, pusiau apdoroti

Gamyba iš metalų, plakiruotų tauriaisiais metalais, neapdorotų.

ex 72 skirsnis

Geležis ir plienas, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

7207

Geležies arba nelegiruotojo plieno pusgaminiai

Gamyba iš 7201, 7202, 7203, 7204 arba 7205 pozicijai priskiriamų medžiagų.

7208–7212

Plokšti valcavimo produktai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš 7207 pozicijai priskiriamų pusiau apdirbtų medžiagų.

7213–7216

Juostos ir profiliai, juostos ir strypai, kampuočiai, fasoniniai ir specialieji profiliai iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, priskiriamų 7206 pozicijai.

7217

Viela iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš 7207 pozicijai priskiriamų pusiau apdirbtų medžiagų.

7218 91 ir 7218 99

Pusgaminiai

Gamyba iš 7201, 7202, 7203, 7204 arba 7205 pozicijai priskiriamų medžiagų.

7219–7222

Plokšti valcavimo produktai, strypai ir juostos, kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš nerūdijančiojo plieno

Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, priskiriamų 7218 pozicijai.

7223

Viela iš nerūdijančiojo plieno

Gamyba iš 7218 pozicijai priskiriamų pusiau apdirbtų medžiagų.

7224 90

Pusgaminiai

Gamyba iš 7201, 7202, 7203, 7204 arba 7205 pozicijai priskiriamų medžiagų.

7225–7228

Plokšti valcavimo produktai, karštai valcuoti strypai ir juostos, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo; kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai iš kito legiruotojo plieno; tuščiaviduriai gręžimo strypai ir juostos iš legiruotojo arba iš nelegiruotojo plieno

Gamyba iš luitų arba kitų pirminių formų pavidalų, priskiriamų 7206, 7218 arba 7224 pozicijai.

7229

Viela iš kito legiruotojo plieno

Gamyba iš 7224 pozicijai priskiriamų pusiau apdirbtų medžiagų.

ex 73 skirsnis

Geležies arba plieno gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 7301

Lakštinės atraminės konstrukcijos

Gamyba iš 7207 pozicijai priskiriamų medžiagų.

7302

Geležinkelių ir tramvajų kelių konstrukcijos iš geležies arba iš plieno: bėgiai, gretbėgiai ir krumpliniai bėgiai, iešmų plunksnos, aklinių sankirtų kryžmės, iešmų smailės ir kitos kryžmės, pabėgiai (kryžminiai žuoliai), sandūrinės tvarslės, bėgių guoliai, bėgių guolių pleištai, atraminės plokštės, pamatinės plokštės, bėgių sąvaržos, padėklinės plokštės, žuoliai ir kitos bėgių sujungimo arba tvirtinimo detalės

Gamyba iš 7206 pozicijai priskiriamų medžiagų.

7304, 7305 ir 7306

Vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai iš geležies arba iš plieno

Gamyba iš 7206–7212 ir 7218 arba 7224 pozicijai priskiriamų medžiagų.

ex 7307

Vamzdžių arba vamzdelių jungiamosios detalės iš nerūdijančiojo plieno (ISO Nr. X5CrNiMo 1712), susidedančios iš kelių dalių

Kaltinių ruošinių tekinimas, gręžimas, praplatinimas, įsrieginimas, šerpetų pašalinimas ir šlifavimas smėlio srove, su sąlyga, kad bendra kaltinių ruošinių vertė sudaro ne daugiau kaip 35 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

7308

Metalinės konstrukcijos (išskyrus surenkamuosius statinius, priskiriamus 9406 pozicijai) ir metalinių konstrukcijų dalys (pavyzdžiui, tiltai ir tiltų sekcijos, šliuzų vartai, bokštai, ažūriniai stiebai, stogai, stogų konstrukcijų karkasai, durys ir langai bei jų rėmai, durų slenksčiai, langinės, baliustrados, atramos ir kolonos) iš geležies arba iš plieno; plokštės, strypai, kampuočiai, fasoniniai profiliai, specialieji profiliai, vamzdžiai ir panašūs gaminiai, paruošti naudoti statybinėse konstrukcijose, iš geležies arba iš plieno

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau 7301 pozicijai priskiriami suvirintieji kampuočiai, fasoniniai profiliai ir specialieji profiliai negali būti panaudoti.

ex 7315

Apsaugos nuo slydimo grandinės

Gamyba, kai panaudotų visų 7315 pozicijai priskiriamų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 74 skirsnis

Varis ir vario gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

7403

Neapdorotas rafinuotasis varis ir neapdoroti vario lydiniai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

7408

Varinė viela

Gamyba

   iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

75 skirsnis

Nikelis ir nikelio gaminiai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 76 skirsnis

Aliuminis ir aliuminio gaminiai, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba

   iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

7601

Neapdorotas aliuminis

Gamyba

   iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

   kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos),

arba

gamyba šiluminiu arba elektrolitiniu apdorojimu iš nelydyto aliuminio arba aliuminio atliekų ir laužo.

7602

Aliuminio atliekos arba laužas

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

ex 7616

Aliuminio gaminiai, išskyrus metalinius tinklelius, audinius, groteles, tinklus, aptvarus, sutvirtinimo audinius ir panašias medžiagas (įskaitant transporterių juostas) iš aliuminio vielos, ir prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš aliuminio

Gamyba

   iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau gali būti panaudoti metaliniai tinkleliai, audiniai, grotelės, tinklai, aptvarai, sutvirtinimo audiniai ir panašios medžiagos (įskaitant transporterių juostas) iš aliuminio vielos ir prakirtinėti išplėstiniai metalo lakštai iš aliuminio, ir

   kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

78 skirsnis

Švinas ir švino gaminiai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

79 skirsnis

Cinkas ir cinko gaminiai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

80 skirsnis

Alavas ir alavo gaminiai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

81 skirsnis

Kiti netaurieji metalai; kermetai; gaminiai iš šių medžiagų

Gamyba iš bet kuriai pozicijai priskiriamų medžiagų.

ex 82 skirsnis

Įrankiai, padargai, peiliai, šaukštai ir šakutės iš netauriųjų metalų; jų dalys iš netauriųjų metalų, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8206

Įrankiai, priskiriami ne mažiau kaip dviem pozicijoms, esančioms intervale nuo 8202 iki 8205, sukomplektuoti į rinkinius, skirtus mažmeninei prekybai

Gamyba iš bet kuriai pozicijai, išskyrus 8202–8205 pozicijas, priskiriamų medžiagų. Tačiau į rinkinius gali būti įtraukti ir 8202–8205 pozicijoms priskiriami įrankiai su sąlyga, kad jų bendra vertė sudaro ne daugiau kaip 15 % rinkinio gamintojo kainos (ex-works kainos).

83 skirsnis

Įvairūs gaminiai iš netauriųjų metalų

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 84 skirsnis

Branduoliniai reaktoriai, katilai, mašinos ir mechaniniai įrenginiai; jų dalys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8407

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su kibirkštiniu uždegimu ir grįžtamai slenkamuoju arba rotaciniu stūmoklio judėjimu

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8408

Stūmokliniai vidaus degimo varikliai su slėginiu uždegimu (dyzeliniai arba pusiau dyzeliniai varikliai)

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8425–8430

Blokai skrysčiniai ir keltuvai, išskyrus kaušinius (skipinius) keltuvus; gervės ir špiliai (kabestanai); kėlikliai (domkratai):

Laivų derikai (kėlimo kranai su strėlėmis); kėlimo kranai, įskaitant kabelinius kranus; mobiliosios kėlimo konstrukcijos, apžarginiai transporteriai (straddle carriers) ir sandėliuose naudojamos važiuoklės su kėlimo kranais

Šakiniai krautuvai; kiti darbiniai krautuvai su kėlimo arba pernešimo įtaisais

Kiti kėlimo, pernešimo, pakrovimo arba iškrovimo mechaniniai įrenginiai (pavyzdžiui, liftai, eskalatoriai, konvejeriai, lynų keliai)

Savaeigiai buldozeriai, buldozeriai su paslankiu verstuvu (angledozers), greideriai, lygintuvai, skreperiai, mechaniniai semtuvai, ekskavatoriai, vienkaušiai krautuvai, plūktuvai ir plentvoliai

Kiti, žemės, mineralų arba rūdų perstūmos, rūšiavimo, išlyginimo, grandymo, kasimo, plūkimo, sutankinimo, ištraukimo arba gręžimo mašinos; poliakalės ir poliatraukės; plūginiai ir rotoriniai sniego valytuvai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, išskyrus 8431 pozicijai priskiriamas medžiagas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8444–8447

Cheminių tekstilės medžiagų išspaudimo (ekstruzijos), pratempimo, tekstūravimo arba pjaustymo mašinos:

Tekstilės pluoštų paruošimo mašinos; verptuvai, dvejinimo arba sukimo mašinos ir kitos tekstilės siūlų gamybos mašinos; tekstilės lenkimo arba pervijimo mašinos (įskaitant ataudų pervijimo mašinas) ir mašinos, paruošiančios tekstilės siūlus ir verpalus naudoti mašinose, priskiriamose 8446 arba 8447 pozicijai

Audimo staklės:

Mezgimo mašinos, susiuvimo ir sumezgimo mašinos, apvytinių verpalų, tiulio, nėrinių, siuvinėjimų, aplikacijų gamybos mašinos, pynimo arba tinklų mezgimo mašinos ir pūko įsiuvimo mašinos

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, išskyrus 8448 pozicijai priskiriamas medžiagas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8456–8465

Staklės, naudojamos bet kurioms medžiagoms apdirbti pašalinant dalį medžiagos

Mechaninio apdirbimo centrai, vienpozicinės ir daugiapozicinės agregatinės metalo apdirbimo staklės

Metalo tekinimo staklės

Staklės:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, išskyrus 8466 pozicijai priskiriamas medžiagas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8470–8472

Skaičiavimo mašinos ir kišeninės duomenų įrašymo, atkūrimo ir rodymo ekrane mašinėlės, atliekančios skaičiavimo funkcijas; apskaitos mašinos, pašto siuntų frankavimo mašinos, bilietų išdavimo mašinos ir panašios mašinos su skaičiavimo įtaisais; kasos aparatai

Automatinio duomenų apdorojimo mašinos ir jų įtaisai; magnetiniai arba optiniai (duomenų) skaitymo skaitliai, užkoduotų duomenų perrašymo į informacijos laikmenas mašinos ir tokių duomenų apdorojimo mašinos

Kitos biuro mašinos

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, išskyrus 8473 pozicijai priskiriamas medžiagas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 85 skirsnis

Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizinio vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8501–8502

Elektros varikliai ir generatoriai

Elektros generatoriniai agregatai ir vieninkariai elektros keitikliai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, išskyrus 8503 pozicijai priskiriamas medžiagas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8519, 8521

Garso įrašymo arba atkūrimo aparatai

Vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai, su imtuviniais vaizdo derintuvais (tiuneriais) arba be jų

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, išskyrus 8522 pozicijai priskiriamas medžiagas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8525–8528

Radijo transliacijos arba televizinio signalo perdavimo aparatūra, televizijos kameros, skaitmeniniai fotoaparatai ir vaizdo kameros su vaizdo įrašymo įrenginiu

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

Radijo transliacijos priėmimo aparatūra

Monitoriai ir projektoriai be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra arba vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, išskyrus 8529 pozicijai priskiriamas medžiagas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8535–8537

Elektros aparatūra, naudojama elektros grandinėms įjungti, išjungti, perjungti ar apsaugoti, taip pat elektros grandinėms prijungti arba sujungti; šviesolaidžių, šviesolaidžių grįžčių arba kabelių jungtys; skydai, plokštės, pultai, stendai, skirstomosios spintos ir kiti konstrukcijų pagrindai, naudojami elektros srovės valdymui arba paskirstymui:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas, išskyrus 8538 pozicijai priskiriamas medžiagas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8542 31–8542 39

Monolitiniai integriniai grandynai

Difuzija, kurioje integriniai grandynai yra formuojami ant puslaidininkio substrato, selektyviai įvedant atitinkamą difuzantą, taip pat kai surenkama ir (arba) išbandoma trečiojoje šalyje,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8544–8548

Izoliuotieji laidai, kabeliai ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, šviesolaidžių kabeliai

Angliniai elektrodai, angliniai šepetėliai, lempų angliukai, baterijų angliukai ir kiti grafito arba kiti anglies gaminiai, skirti naudoti elektrotechnikoje

Elektros izoliatoriai iš bet kurių medžiagų

Elektros mašinų, aparatų arba įrangos izoliaciniai įtaisai, elektros grandinių izoliaciniai vamzdeliai ir jų jungtys, pagaminti iš netauriųjų metalų, padengtų izoliacinėmis medžiagomis

Galvaninių elementų, galvaninių baterijų ir elektros akumuliatorių atliekos ir laužas; išeikvoti galvaniniai elementai, išeikvotos galvaninės baterijos ir išeikvoti elektros akumuliatoriai; mašinų arba aparatų elektros įrangos dalys, nenurodytos kitoje šio skirsnio vietoje

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

86 skirsnis

Geležinkelio arba tramvajaus lokomotyvai, riedmenys ir jų dalys; geležinkelių arba tramvajų bėgių įrenginiai ir įtaisai bei jų dalys; visų rūšių mechaninė (įskaitant elektromechaninę) eismo signalizacijos įranga

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 87 skirsnis

Antžeminio transporto priemonės, išskyrus geležinkelio ir tramvajaus riedmenis, jų dalys ir reikmenys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 45 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8708

Transporto priemonių, priskiriamų 8701–8705 pozicijoms, dalys ir reikmenys

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

8711

Motociklai (įskaitant mopedus), dviračiai ir panašios transporto priemonės su pagalbiniais varikliais, su priekabomis arba be jų; priekabos

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

88 skirsnis

Orlaiviai, erdvėlaiviai ir jų dalys

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

89 skirsnis

Laivai, valtys ir plaukiojantieji įrenginiai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas. Tačiau 8906 pozicijai priskiriami korpusai negali būti panaudoti,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

ex 90 skirsnis

Optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, tikrinimo, tikslieji, medicinos arba chirurgijos prietaisai ir aparatai; jų dalys ir reikmenys, išskyrus toliau nurodytas prekes:

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

9001 50

Akinių lęšiai iš kitų nei stiklas medžiagų

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai atliekama viena iš šių operacijų:

   lęšio ruošinio įstatymas į gatavą optinį lęšį su optine korekcine galia, įmontuojamą į akinius,

   lęšio padengimas atitinkama danga siekiant pagerinti naudotojo regėjimą ir užtikrinti jo apsaugą,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

91 skirsnis

Laikrodžiai ir jų dalys

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 40 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

92 skirsnis

Muzikos instrumentai; šių dirbinių dalys ir reikmenys

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

93 skirsnis

Ginklai ir šaudmenys; jų dalys ir reikmenys

Gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

94 skirsnis

Baldai; patalynės reikmenys, čiužiniai, čiužinių karkasai, dekoratyvinės pagalvėlės ir panašūs kimštiniai baldų reikmenys; šviestuvai ir apšvietimo įranga, nenurodyti kitoje vietoje; šviečiantieji ženklai, šviečiančiosios iškabos ir panašūs dirbiniai; surenkamieji statiniai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

95 skirsnis

Žaislai, žaidimai ir sporto reikmenys; jų dalys ir reikmenys

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

96 skirsnis

Įvairūs pramonės dirbiniai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas,

arba

gamyba, kai panaudotų visų medžiagų vertė sudaro ne daugiau kaip 50 % produkto gamintojo kainos (ex-works kainos).

97 skirsnis

Meno kūriniai, kolekcionavimo objektai ir antikvariniai daiktai

Gamyba iš medžiagų, priskiriamų bet kuriai kitai pozicijai negu produktas.

________________

(1)Dėl specialiųjų su specifiniu (-ais) procesu (-ais) susijusių reikalavimų žr. 8.1–8.3 įvadines pastabas.

(2)Dėl specialiųjų reikalavimų gaminiams, pagamintiems iš tekstilės medžiagų mišinio, žr. 6 įvadinę pastabą.

(3)Žr. 7 įvadinę pastabą.

(4)Žr. 9 įvadinę pastabą.

III priedas

KILMĖS DEKLARACIJOS TEKSTAS

Tekstas albanų kalba

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. .............. 1) deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale ……………..2 n​  në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës​.​

Tekstas arabų kalba

Tekstas bosnių kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. .... (1)) izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ....... (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Tekstas bulgarų kalba

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение №………1) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ……………..2 преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Tekstas kroatų kalba

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. ………1) izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi ……………..2 preferencijalnog podrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Tekstas čekų kalba

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení ………1) prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …………….2.

Tekstas danų kalba

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. ………1) erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ……………..2 i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Tekstas nyderlandų kalba

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ………1), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële …………….2 oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Tekstas anglų kalba

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No………1) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ……………..2 preferential origin according to the transitional Rules of origin.

Tekstas estų kalba

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliasutuse luba nr. ……… 1) deklareerib, et päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt on need tooted …………….. 2 sooduspäritolu, välja arvatud juhul, kui on selgelt osutatud teisiti.

Tekstas farerų kalba

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)) váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Tekstas suomių kalba

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ………1) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja……………..2 alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Tekstas prancūzų kalba

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière nº ………1) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ……………..2 selon les règles d’origine transitoires.

Tekstas vokiečių kalba

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ……… 1) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …………….. 2 Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Tekstas gruzinų kalba

Tekstas graikų kalba

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. ………1) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ................. 2 σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Tekstas hebrajų kalba

Tekstas vengrų kalba

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: ………1) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális ……………..2 származásúak.

Tekstas islandų kalba

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. ............(1)), lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af ..........................(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Tekstas italų kalba

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ……… 1) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale …………….. 2 conformemente alle norme di origine transitorie.

Tekstas latvių kalba

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. .………… 1) deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir……………..2 preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Tekstas lietuvių kalba

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr. .……… 1) deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi ……………..2 lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Tekstas makedonų kalba

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. ………… (1)) изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со .........…………. (2) преференциjaлно потекло.

Tekstas maltiečių kalba

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru………1) jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …………….2 skont ir-regoli ta’ oriġini tranżizzjonali

Tekstas juodkalniečių kalba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ......(1) ) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи ..........(2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. .... 1) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi ………. 2 preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Tekstas norvegų kalba

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr……(1)) erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2) .

Tekstas lenkų kalba

Eksporter produktów objętych tym dokumentem („upoważnienie władz celnych nr………1) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają ……………..2 preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Tekstas portugalų kalba

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.º......... 1) declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ……………..2 de acordo com as regras de origem transitórias.

Tekstas rumunų kalba

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. ………1) declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială ……………...2 în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Tekstas serbų kalba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. ...... (1)) изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи .......... (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br................ (1)) izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito наvedeno, ovi proizvodi .................................. (2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Tekstas slovakų kalba

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia ………1) vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v ……………...2.

Tekstas slovėnų kalba

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št ...................(1)), izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno ..........................................(2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Tekstas ispanų kalba

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.º……… 1) declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial…………….. 2 con arreglo a las normas de origen transitorias.

Tekstas švedų kalba

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ………1) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande …………….2 ursprung i enlighet med övergångsbestämmelserna om ursprung.

Tekstas turkų kalba

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: ................ (1)), aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiş menşe kurallarına göre ........................................... (2) tercihli menşeli olduğunu beyan eder

Tekstas ukrainiečių kalba

Експортер продукції, на яку поширюється цей документ (митний дозвіл  № ………. 1)  заявляє, що, за винятком випадків, де це явно зазначено, ця продукція має …………….2 преференційне походження згідно з перехідними правилами походження.”.

................................................................................................................................................... (Vieta ir data)3

.....................................................................................................................................................

(Eksportuotojo parašas; be to, turi būti įskaitomai nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)4

Jei kilmės deklaraciją surašo patvirtintas eksportuotojas, šioje vietoje turi būti įrašytas patvirtinto eksportuotojo leidimo numeris. Jei kilmės deklaraciją surašo ne patvirtintas eksportuotojas, žodžiai skliausteliuose praleidžiami arba vieta paliekama tuščia.

2 Nurodoma produktų kilmės šalis. Jei kilmės deklaracija visiškai arba iš dalies susijusi su Seutos ir Meliljos kilmės produktais, eksportuotojas turi juos aiškiai nurodyti dokumente, kuriame surašoma deklaracija, naudodamas simbolį CM.

3 Galima nenurodyti, jei ši informacija pateikiama pačiame dokumente.

4 Jei nereikalaujama, kad eksportuotojas pasirašytų, nereikia nurodyti ir pasirašančio asmens vardo ir pavardės.

IV priedas

EUR.1 judėjimo sertifikato ir prašymo išduoti EUR.1 judėjimo sertifikatą pavyzdžiai

Spausdinimo nurodymai

1.Kiekvienos formos matmenys – 210 × 297 mm; leistinasis ilgio nuokrypis negali būti didesnis kaip −5 mm arba 8 mm. Turi būti naudojamas nustatytų matmenų rašomasis baltos spalvos popierius, kurio sudėtyje nėra mechaninės plaušienos ir kuris sveria ne mažiau kaip 25 g/m2. Jo fone turi būti atspausdinta žalios spalvos giljoširuotė, kad būtų įmanoma pastebėti, ar sertifikatas nėra kaip nors suklastotas mechaniniu ar cheminiu būdu.

2.Šalių kompetentingos institucijos gali pasilikti teisę spausdinti formas pačios arba pavesti jas spausdinti įgaliotoms spaustuvėms. Pastaruoju atveju kiekvienoje formoje turi būti nurodomas toks įgaliojimas. Kiekvienoje formoje privalo būti nurodytas spaustuvės pavadinimas ir adresas arba skiriamasis spaustuvės atpažinimo ženklas. Joje taip pat turi būti išspausdinamas arba kitu būdu nurodomas serijos numeris, pagal kurį galima ją identifikuoti.


EUR.1 JUDĖJIMO SERTIFIKATAS

1.    Eksportuotojas (pavadinimas (vardas, pavardė), tikslus adresas, šalis)

EUR.1    Nr. A    000.000

Prieš pildydami šią formą, perskaitykite pastabas kitoje lapo pusėje.

2.    Sertifikatas naudojamas lengvatinei prekybai tarp

.......................................................................................

3.    Gavėjas (pavadinimas (vardas, pavardė), tikslus adresas, šalis) (nurodyti neprivaloma)

   ir

.......................................................................................

(įrašyti atitinkamas šalis, šalių grupes arba teritorijas)

4.    Produktų kilmės vieta laikoma šalis, šalių grupė arba teritorija

5.    Paskirties šalis, šalių grupė arba teritorija

6.    Informacija apie transportą (nurodyti neprivaloma)

7.    Pastabos

8.    Prekės numeris; ženklai ir numeriai; pakuočių skaičius ir rūšis(1); prekių aprašymas

9.    Bruto masė (kg) arba kitas matavimo vienetas (litrai, m3 ir kt.)

10.    Sąskaitos faktūros

   (nurodyti neprivaloma)

(1)Jeigu prekės nesupakuotos, nurodykite jų skaičių arba pažymėkite „nepakuotos prekės“.

11.    MUITINĖS PATVIRTINIMAS

Deklaracija patvirtinta

Eksporto dokumentas(2)

Forma .................................. Nr. ….……...

………………………………………. (data)

Muitinės įstaiga: .................................……

Dokumentą išduodanti šalis arba teritorija:    Antspaudas

...................................................................

...................................................................

Vieta ir data: ……………......................

...................................................................

……...........................................................

(Parašas)

12.    EKSPORTUOTOJO DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs asmuo, pareiškiu, kad pirmiau aprašytos prekės atitinka šio sertifikato išdavimo sąlygas.

Vieta ir data: ………………........................

..........................................................................

(Parašas)

13.    PRAŠYMAS ATLIKTI PATIKRINIMĄ, skirtas

14.    PATIKRINIMO REZULTATAI

Atlikus patikrinimą nustatyta, kad šis sertifikatas(1)

išduotas nurodytoje muitinės įstaigoje ir kad jame pateikta informacija yra tiksli;

neatitinka autentiškumo ir tikslumo reikalavimų (žr. pridedamas pastabas).

Prašome patikrinti šio sertifikato autentiškumą ir tikslumą. 


...............................................…………….............................

(Vieta ir data)

   Antspaudas

.....................................................……………………………

(Parašas)

 
.........................................………………………………..

(Vieta ir data)

   Antspaudas

.....................................................…………………………

(Parašas)

_____________

(1)    Tinkamą langelį pažymėti kryželiu (X).

(2)Pildykite tik jeigu to reikalaujama eksporto šalies arba teritorijos teisės aktuose.


PASTABOS

1.Sertifikate negali būti ištrintų vietų arba vienas ant kito užrašytų žodžių. Bet kokie pakeitimai turi būti daromi užbraukiant neteisingus duomenis ir įrašant reikiamus pataisymus. Tokie pakeitimai turi būti pažymimi sertifikatą užpildžiusio asmens inicialais ir patvirtinami dokumentą išduodančios valstybės ar teritorijos muitinės.

2.Įrašai apie prekes sertifikate turi būti daromi nepaliekant tarp jų tarpų ir numeruojami. Iš karto po paskutiniojo įrašo turi būti užbrėžta horizontali linija. Likęs neužpildytas plotas turi būti perbrauktas taip, kad vėliau jame nebūtų įmanoma padaryti jokių papildomų įrašų.

3.Prekės turi būti aprašytos vadovaujantis komercine praktika ir pakankamai išsamiai, kad jas būtų galima identifikuoti.

PRAŠYMAS IŠDUOTI EUR.1 JUDĖJIMO SERTIFIKATĄ

1.    Eksportuotojas (pavadinimas (vardas, pavardė), tikslus adresas, šalis)

EUR.1    Nr. A    000.000

Prieš pildydami šią formą, perskaitykite pastabas kitoje lapo pusėje.

2.    Prašymas išduoti sertifikatą, skirtą lengvatinei prekybai tarp

   .......................................................................................

3.    Gavėjas (pavadinimas (vardas, pavardė), tikslus adresas, šalis) (nurodyti neprivaloma)

   ir

   .......................................................................................

(įrašyti atitinkamas šalis, šalių grupes arba teritorijas)

4.    Produktų kilmės vieta laikoma šalis, šalių grupė arba teritorija

5.    Paskirties šalis, šalių grupė arba teritorija

6.    Informacija apie transportą (nurodyti neprivaloma)

7.    Pastabos

8.    Prekės numeris; ženklai ir numeriai; pakuočių skaičius ir rūšis(1); prekių aprašymas

9.    Bruto masė (kg) arba kitas matavimo vienetas (litrai, m3 ir kt.)

10.    Sąskaitos faktūros 
(nurodyti neprivaloma)

(1)    Jeigu prekės nesupakuotos, nurodykite jų skaičių arba pažymėkite „nepakuotos prekės“.


EKSPORTUOTOJO DEKLARACIJA

Aš, toliau pasirašęs kitoje lapo pusėje aprašytų prekių eksportuotojas,

PAREIŠKIU, kad prekės atitinka pridedamo sertifikato išdavimo sąlygas;

NURODAU aplinkybes, dėl kurių šios prekės atitinka pirmiau nurodytas sąlygas:

   

   

   

   

PATEIKIU šiuos deklaraciją papildančius dokumentus 6 :

   

   

   

   

ĮSIPAREIGOJU atitinkamų institucijų prašymu pateikti visus patvirtinamuosius įrodymus, kurių gali prireikti šioms institucijoms išduodant pridedamą sertifikatą, ir įsipareigoju, jei reikia, sutikti, kad minėtos institucijos atliktų bet kokius mano sąskaitų ir pirmiau minėtų prekių gamybos procesų patikrinimus;

PRAŠAU išduoti pridedamą toms prekėms skirtą sertifikatą.

   
(Vieta ir data)

   
(Parašas)V PRIEDAS

SU SEUTOS IR MELILJOS KILMĖS PRODUKTAIS SUSIJUSIOS SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

Vienintelis straipsnis

1.Jei toliau nurodyti produktai atitinka A priedėlio 14 straipsnyje nustatytą nekeitimo taisyklę, jie laikomi:

(1)Seutos ir Meliljos kilmės produktais:

a)tik Seutoje ir Meliljoje gauti produktai;

b)Seutoje ir Meliljoje gauti produktai, kuriems pagaminti buvo panaudoti kiti nei tik Seutoje ir Meliljoje gauti produktai, jeigu:

i)tie produktai buvo pakankamai apdoroti ar perdirbti, kaip apibrėžta A priedėlio 4 straipsnyje, arba

ii)tai Izraelio arba Europos Sąjungos kilmės produktai ir jų apdorojimo ar perdirbimo operacijų mastas yra didesnis nei šio priedėlio 6 straipsnyje nurodytų operacijų mastas.

(2)Izraelio kilmės produktais:

a)tik Izraelyje gauti produktai;

b)Izraelyje gauti produktai, kuriems pagaminti buvo panaudoti kiti nei tik jame gauti produktai, jeigu:

i)tie produktai buvo pakankamai apdoroti ar perdirbti, kaip apibrėžta A priedėlio 4 straipsnyje, arba

ii)tai Seutos ir Meliljos arba Europos Sąjungos kilmės produktai ir jų apdorojimo ar perdirbimo operacijų mastas yra didesnis nei A priedėlio 6 straipsnyje nurodytų operacijų mastas.

2.Seuta ir Melilja laikomos viena teritorija.

3.Eksportuotojas arba jo įgaliotasis atstovas EUR.1 judėjimo sertifikatų 2 langelyje arba kilmės deklaracijose įrašo eksportuojančios Šalies pavadinimą ir „Seuta ir Melilja“. Be to, jeigu tai Seutos ir Meliljos kilmės produktai, tai nurodoma EUR.1 judėjimo sertifikatų 4 langelyje arba kilmės deklaracijose.

4.Ispanijos muitinė yra atsakinga už šių taisyklių taikymą Seutoje ir Meliljoje.VI PRIEDAS

TIEKĖJO DEKLARACIJA

Tiekėjo deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašoma vadovaujantis išnašomis. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

TIEKĖJO DEKLARACIJA
skirta prekėms, kurios buvo apdorotos ar perdirbtos taikančiosiose Susitariančiosiose Šalyse, bet neįgijo lengvatinės kilmės statuso

Aš, toliau pasirašęs prekių, nurodytų pridedamame dokumente, tiekėjas, pareiškiu, kad:

1.Šioms prekėms pagaminti [nurodyti atitinkamų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių pavadinimus] buvo panaudotos šios [nurodyti atitinkamų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių pavadinimus] kilmės statuso neturinčios medžiagos:

Tiekiamų prekių aprašymas(1)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų aprašymas

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų SS pozicija(2)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė(2)(3)

Iš viso:

2.Visų kitų medžiagų, panaudotų [nurodyti atitinkamų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių pavadinimus] gaminant tas prekes, kilmės vieta yra [nurodyti atitinkamų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių pavadinimus].

3.Šios prekės buvo apdorotos arba perdirbtos ne [nurodyti atitinkamų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių pavadinimus] pagal A priedėlio 13 straipsnį ir ten įgijo šią bendrą pridėtinę vertę:

Tiekiamų prekių aprašymas

Bendra pridėtinė vertė, įgyta ne [nurodyti atitinkamų taikančiųjų Susitariančiųjų Šalių pavadinimus](4)

(Vieta ir data)

(Tiekėjo adresas ir parašas;  
be to, turi būti įskaitomai nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)

________________

(1)Jei sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente, prie kurio pridedama deklaracija, nurodytos įvairių rūšių prekės arba prekės, kurių sudėtyje yra nevienodas kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekis, tiekėjas turi jas aiškiai atskirti.

Pavyzdys.

Dokumente nurodyti skirtingų modelių 8501 pozicijai priskiriami elektros varikliai, skirti naudoti gaminant 8450 pozicijai priskiriamas skalbykles. Skirtingų modelių variklių gamyboje naudojamų kilmės statuso neturinčių medžiagų pobūdis ir vertė skiriasi. Todėl pirmoje skiltyje turi būti nurodyti skirtingi modeliai, o kitose skiltyse informacija turi būti pateikiama atskirai apie kiekvieną modelį, kad skalbyklių gamintojas galėtų tinkamai įvertinti savo produktų kilmės statusą, atsižvelgdamas į naudojamą elektros variklio modelį.

(2)Šiose skiltyse prašoma informacija turėtų būti pateikiama tik tuo atveju, jei ji būtina.

Pavyzdžiai.

Gaminant ex 62 skirsniui priskiriamus drabužius, taisyklė leidžia taikyti audimą kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą. Jeigu tokių drabužių gamintojas taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyje naudoja iš Europos Sąjungos importuotą audinį, kuris buvo ten gautas audžiant kilmės statuso neturinčius verpalus, Europos Sąjungos tiekėjui pakanka jo deklaracijoje nurodyti kilmės statuso neturinčią medžiagą, kuri naudojama kaip verpalai, o tokių verpalų pozicijos ir vertės nurodyti nebūtina.

Gamintojas, iš kilmės statuso neturinčių geležies juostų gaminantis 7217 pozicijai priskiriamą geležinę vielą, antroje skiltyje turėtų įrašyti „geležies juostos“. Jei ši viela skirta naudoti gaminant mašiną, kuriai skirtoje taisyklėje yra nustatyta procentinė visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės riba, trečioje skiltyje būtina nurodyti kilmės statuso neturinčių juostų vertę.

(3)Medžiagų vertė – panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importo metu arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji galima nustatyti kaina, sumokėta už medžiagas [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)].

Nurodoma kiekvienos kilmės statuso neturinčios medžiagos, panaudotos gaminant pirmoje skiltyje nurodytų prekių vienetą, tiksli vertė.

(4)Bendra pridėtinė vertė – visos ne [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)] patirtos sąnaudos, įskaitant visų ten panaudotų medžiagų vertę. Nurodoma tiksli bendra pridėtinė vertė, įgyta ne [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)], gaminant pirmoje skiltyje nurodytų prekių vienetą.VII PRIEDAS

ILGALAIKĖ TIEKĖJO DEKLARACIJA

Tiekėjo deklaracija, kurios tekstas pateikiamas toliau, turi būti surašoma vadovaujantis išnašomis. Tačiau išnašų teksto pateikti nereikia.

ILGALAIKĖ TIEKĖJO DEKLARACIJA
skirta prekėms, kurios buvo apdorotos ar perdirbtos taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyse, bet neįgijo lengvatinės kilmės statuso

Aš, toliau pasirašęs šiame dokumente nurodytų prekių, reguliariai tiekiamų(1) ……………., tiekėjas, pareiškiu, kad:

1.Šioms prekėms pagaminti [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)] buvo panaudotos šios [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)] kilmės statuso neturinčios medžiagos:

Tiekiamų prekių aprašymas(2)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų aprašymas

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų SS pozicija(3)

Panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė(3)(4)

Iš viso:

2.Visų kitų medžiagų, panaudotų [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)] gaminant tas prekes, kilmės vieta yra [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)].

3.Šios prekės buvo apdorotos arba perdirbtos ne [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)] pagal A priedėlio 13 straipsnį ir ten įgijo šią bendrą pridėtinę vertę:

Tiekiamų prekių aprašymas

Bendra pridėtinė vertė, įgyta ne [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)](5)

Ši deklaracija galioja visoms vėlesnėms tų prekių siuntoms, išsiųstoms nuo ……………………………………………..

iki………………………………………………(6)

Jei ši deklaracija nustotų galioti, įsipareigoju nedelsdamas apie tai informuoti ……………………………..(1).

(Vieta ir data)

(Tiekėjo adresas ir parašas; be to, turi būti įskaitomai nurodytas deklaraciją pasirašiusio asmens vardas ir pavardė)

________________

(1)Kliento pavadinimas (vardas, pavardė) ir adresas.

(2)Jei sąskaitoje faktūroje, pristatymo pranešime ar kitame komerciniame dokumente, prie kurio pridedama deklaracija, nurodytos įvairių rūšių prekės arba prekės, kurių sudėtyje yra nevienodas kilmės statuso neturinčių medžiagų kiekis, tiekėjas turi jas aiškiai atskirti.

Pavyzdys.

Dokumente nurodyti skirtingų modelių 8501 pozicijai priskiriami elektros varikliai, skirti naudoti gaminant 8450 pozicijai priskiriamas skalbykles. Skirtingų modelių variklių gamyboje naudojamų kilmės statuso neturinčių medžiagų pobūdis ir vertė skiriasi. Todėl pirmoje skiltyje turi būti nurodyti skirtingi modeliai, o kitose skiltyse informacija turi būti pateikiama atskirai apie kiekvieną modelį, kad skalbyklių gamintojas galėtų tinkamai įvertinti savo produktų kilmės statusą, atsižvelgdamas į naudojamą elektros variklio modelį.

(3)Šiose skiltyse prašoma informacija turėtų būti pateikiama tik tuo atveju, jei ji būtina.

Pavyzdžiai.

Gaminant ex 62 skirsniui priskiriamus drabužius, taisyklė leidžia taikyti audimą kartu su gaminio užbaigimu, įskaitant audinio sukirpimą. Jeigu tokių drabužių gamintojas taikančiojoje Susitariančiojoje Šalyje naudoja iš Europos Sąjungos importuotą audinį, kuris buvo ten gautas audžiant kilmės statuso neturinčius verpalus, Europos Sąjungos tiekėjui pakanka jo deklaracijoje nurodyti kilmės statuso neturinčią medžiagą, kuri naudojama kaip verpalai, o tokių verpalų pozicijos ir vertės nurodyti nebūtina.

Gamintojas, iš kilmės statuso neturinčių geležies juostų gaminantis 7217 pozicijai priskiriamą geležinę vielą, antroje skiltyje turėtų įrašyti „geležies juostos“. Jei ši viela skirta naudoti gaminant mašiną, kuriai skirtoje taisyklėje yra nustatyta procentinė visų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės riba, trečioje skiltyje būtina nurodyti kilmės statuso neturinčių juostų vertę.

(4)Medžiagų vertė – panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importo metu arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji galima nustatyti kaina, sumokėta už medžiagas [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)].

Nurodoma kiekvienos kilmės statuso neturinčios medžiagos, panaudotos gaminant pirmoje skiltyje nurodytų prekių vienetą, tiksli vertė.

(5)Bendra pridėtinė vertė – visos ne [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)] patirtos sąnaudos, įskaitant visų ten panaudotų medžiagų vertę. Nurodoma tiksli bendra pridėtinė vertė, įgyta ne [nurodyti atitinkamos (-ų) taikančiosios (-iųjų) Susitariančiosios (-iųjų) Šalies (-ių) pavadinimą (-us)], gaminant pirmoje skiltyje nurodytų prekių vienetą.

(6)Įrašyti datas. Ilgalaikės tiekėjo deklaracijos galiojimo laikotarpis paprastai neturėtų viršyti 12 mėnesių, atsižvelgiant į taikančiosios Susitariančiosios Šalies, kurioje surašoma ilgalaikė tiekėjo deklaracija, muitinės nustatytas sąlygas.

(1)    OL L 147, 2000 6 21, p. 3.
(2)    OL L 54, 2013 2 26, p. 4.
(3)    OL L 54, 2013 2 26, p. 4.
(4)    Šalys susitaria atleisti nuo pareigos į kilmės įrodymą įtraukti 8 straipsnio 3 dalyje nurodytą įrašą.
(5)    OL L 302, 1985 11 15, p. 23.
(6)    Tokius kaip importo dokumentai, judėjimo sertifikatai, sąskaitos faktūros, gamintojų deklaracijos ir kt., susiję su gamyboje naudojamais produktais arba prekėmis, kurios reeksportuojamos tokios pat būklės.
Top