EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52020PC0214

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu

COM/2020/214 final

Briuselis, 2020 05 27

COM(2020) 214 final

2020/0088(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Politika, kuria siekiama tarptautiniu lygmeniu puoselėti ir plėsti esamų geografinių nuorodų apsaugą, yra viena iš prioritetinių tarptautinės prekybos žemės ūkio produktais tvarumo didinimo strategijų. Ji turėtų padėti sustiprinti Europos Sąjungos kokybės politiką, kovoti su apgaulinga praktika ir užkirsti kelią netinkamam geografinių nuorodų naudojimui. Be to, ji padės didinti pridėtinę ES žemės ūkio produktų eksporto vertę, o drauge ir ES ekonomikos konkurencingumą.

Kinija yra antra pagal dydį ES prekybos partnerė, o ES yra didžiausia Kinijos prekybos partnerė. Kinijos ir Europos tarpusavio prekybos vidutinė vertė viršija 1 mlrd. EUR per dieną. Prekyba žemės ūkio maisto produktais yra svarbi šių santykių dalis, o ES ir Kinijos prekybos balansas yra akivaizdžiai naudingas Europos Sąjungai. 2018 m. ES užregistravo 5,4 mlrd. EUR prekybos su Kinija šiame sektoriuje perteklių. Kinija buvo antra pagal dydį ES eksporto paskirties šalis (11 mlrd. EUR) ir trečia pagal ES importo apimtį (5,6 mlrd. EUR). Šie skaičiai skiriasi nuo bendro ES prekybos prekėmis su Kinija deficito, kuris 2018 m. sudarė 184,9 mlrd. EUR (209,9 mlrd. EUR eksporto ir 394,8 mlrd. EUR importo).

Kinijos viduriniosios klasės atstovų skaičius per ateinančius trejus metus turėtų pasiekti 500 mln., ir tokia jos plėtra didina kokybiškų produktų, o drauge ir Europos geografinėmis nuorodomis žymimų produktų paklausą. Remiantis 2013 m. Žemės ūkio ir kaimo plėtros GD užsakytu tyrimu 1 , geografine nuoroda pažymėto produkto pardavimo kaina yra vidutiniškai daugiau nei du kartus didesnė už panašaus geografine nuoroda nepažymėto produkto kainą. Todėl šis susitarimas bus naudingas Europos gamintojams ir turėtų suteikti postūmį kaimo vietovėms, kuriose gaminami šie produktai.

Šis susitarimas taip pat yra dar vienas žingsnis siekiant bendro geografinių nuorodų ir jų apsaugos svarbos pripažinimo, t. y. proceso, kurį ES vykdo naudodamasi įvairiais pastaraisiais metais savo pasirašytais laisvosios prekybos susitarimais.

Susitarimas bus naudingas ne tik ekonomikai – jį sudarydami pradėsime svarbų mūsų santykių su Kinija etapą, nes tai bus pirmasis svarbus ES ir Kinijos pasirašytas dvišalis prekybos susitarimas. Be to, jis rodo, kad abi susitariančiosios šalys yra įsipareigojusios stiprinti prekybos santykius, ir yra mūsų atvirumo ir įsipareigojimo laikytis tarptautinių taisyklių, kuriais grindžiami prekybos santykiai, simbolis.

2010 m. rugsėjo 10 d. Taryba įgaliojo pradėti derybas 2 dėl susitarimo su Kinija, kad būtų užtikrinta kuo aukštesnio lygio geografinių nuorodų, patenkančių į susitarimo taikymo sritį, apsauga ir numatytos kovos su apgaulinga praktika ir netinkamu geografinių nuorodų naudojimu priemonės.

Remdamasi šiais derybiniais nurodymais, Komisija derėjosi su Kinijos Liaudies Respublika dėl plataus užmojo ir išsamaus susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos.

Komisija teikia šiuos pasiūlymus dėl Tarybos sprendimų:

pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu;

pasiūlymą dėl Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos sudarymo.

Pridedamas pasiūlymas dėl Tarybos sprendimo yra teisinė Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos pasirašymo priemonė.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Susitarimo sudarymas atitinka bendrą ES strategiją, kuria siekiama puoselėti ES geografinių nuorodų politiką. Iniciatyva siekiama užtikrinti aukštą į sąrašą įtrauktų ES geografinių nuorodų apsaugos Kinijos Liaudies Respublikoje ir Kinijos geografinių nuorodų apsaugos Europos Sąjungoje lygį, atitinkantį bent TRIPS+ 23 straipsnyje nustatytą lygį. Iniciatyva suteiks geografinėmis nuorodomis pažymėtų produktų gamintojams konkurencinį pranašumą.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Dvišalio susitarimo dėl geografinių nuorodų su Kinijos Liaudies Respublika sudarymas atitinka ES išorės politiką, visų pirma Sąjungos tikslus, susijusius su ES geografinių nuorodų politikos puoselėjimo strategija.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

ES ir Kinijos susitarimas dėl geografinių nuorodų turi būti Sąjungos pasirašytas remiantis Tarybos sprendimu pagal SESV 218 straipsnio 5 dalį ir turi būti Sąjungos sudarytas remiantis Tarybos sprendimu pagal SESV 207 straipsnio 3 dalį, 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą ir 218 straipsnio 6 dalį, gavus Europos Parlamento pritarimą.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Tarybai pateiktas Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas neapima jokių klausimų, nepriklausančių išimtinei ES kompetencijai.

Proporcingumo principas

Šis pasiūlymas dera su strategijoje „Europa 2020“ nustatyta vizija ir juo prisidedama prie ES prekybos ir vystymosi tikslų.

Priemonės pasirinkimas

Šis pasiūlymas pagrįstas SESV 218 straipsniu, kuriame numatyta dėl tarptautinių susitarimų priimti Tarybos sprendimus. Kitų teisinių priemonių, kuriomis būtų galima pasiekti šio pasiūlymo tikslą, nenumatyta.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Netaikoma.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Netaikoma.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Netaikoma.

Poveikio vertinimas

Netaikoma.

Reglamentavimo tinkamumas ir supaprastinimas

Netaikoma.

Pagrindinės teisės

Sąjungos pagrindinių teisių apsaugai pasiūlymas poveikio neturi.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Susitarimas neturės tiesioginio poveikio ES biudžetui.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos apima institucines nuostatas, kuriomis įsteigiamas Jungtinis komitetas, kurio paskirtis – stebėti, kaip įgyvendinamas susitarimas, ir stiprinti bendradarbiavimą ir dialogą geografinių nuorodų klausimais.

Jungtinis komitetas taip pat rūpinasi, kad susitarimas tinkamai veiktų, ir gali svarstyti visus klausimus, susijusius su jo įgyvendinimu ir veikimu.

Aiškinamieji dokumentai (direktyvoms)

Netaikoma.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

ES ir Kinijos susitarime dėl geografinių nuorodų nustatytos siūlomų geografinių nuorodų aukšto lygio apsaugos Kinijos rinkoje sąlygos.

Atsižvelgdama į derybiniuose nurodymuose nustatytus tikslus, Komisija, be kita ko, užtikrino:

„TRIPS plius“ lygio ES geografinių nuorodų apsaugą įsigaliojus susitarimui, kuriuo užtikrinama apsauga nuo vertimo, transkripcijos ar transliteracijos ir nuo minėtų geografinių nuorodų naudojimo kartu su žodžiais „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“ ar kitais panašiais žodžiais kilmės statuso neturintiems produktams žymėti;

175 papildomų geografinių nuorodų apsaugą ketverių metų laikotarpiu nuo susitarimo įsigaliojimo ir pasiūlė papildomų geografinių nuorodų įtraukimo vėlesniu laikotarpiu mechanizmą;

geografinės nuorodos bus naudojamos kartu su teisėtais anksčiau įregistruotais prekių ženklais, kurių didžioji dalis priklauso teisėtiems jų savininkams Europoje.

2020/0088 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 3 dalį ir 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 5 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)2010 m. rugsėjo 10 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybe dėl susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos. Sėkmingai užbaigus derybas, susitarimas parafuotas;

(2)siūlomu susitarimu siekiama užtikrinti kuo aukštesnį geografinių nuorodų apsaugos lygį ir nustatyti kovos su apgaulinga praktika ir netinkamu geografinių nuorodų naudojimu priemones; 

(3)todėl susitarimas turėtų būti Sąjungos vardu pasirašytas su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos pasirašymas su sąlyga, kad minėtas susitarimas bus sudarytas.

Pasirašyti numatyto susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos generalinis sekretoriatas parengia įgaliojamąjį raštą, kuriuo susitarimo derybininko nurodytam (-iems) asmeniui (-ims) suteikiami įgaliojimai pasirašyti susitarimą su sąlyga, kad jis bus sudarytas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    Value of production of agricultural products and foodstuffs, wines, aromatised wines and spirits protected by a geographical indication (GI); https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/32b62342-b151-4bf3-8ba8-18568f37f43b .
(2)    Dokumentas 13325/10, https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13325-2010-INIT/lt/pdf .
Top

Briuselis, 2020 05 27

COM(2020) 214 final

PRIEDAS

prie

pasiūlymo dėl

TARYBOS SPRENDIMO

dėl Europos Sąjungos ir Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo geografinių nuorodų srityje ir geografinių nuorodų apsaugos pasirašymo Europos Sąjungos vardu


PRIEDAS

EUROPOS SĄJUNGOS IR KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS  
DĖL BENDRADARBIAVIMO GEOGRAFINIŲ NUORODŲ SRITYJE  IR GEOGRAFINIŲ NUORODŲ APSAUGOS 
[PROJEKTAS]

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

ir

EUROPOS SĄJUNGA,

toliau vadinamos Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Šalys susitaria puoselėti darnų bendradarbiavimą Sutarties dėl intelektinės nuosavybės teisių aspektų, susijusių su prekyba (TRIPS), 22 straipsnio 1 dalyje apibrėžtų geografinių nuorodų srityje ir tas geografines nuorodas plėtoti, taip pat skatinti prekybą tokiomis geografinėmis nuorodomis pažymėtais produktais, kurie yra kilę iš Šalių teritorijų,

NUSPRENDĖ SUDARYTI ŠĮ SUSITARIMĄ:

1 straipsnis 
Susitarimo taikymo sritis

1.Susitarimas taikomas bendradarbiavimui iš Šalių teritorijų kilusių produktų geografinių nuorodų srityje ir tų geografinių nuorodų apsaugai.

2.Šalys susitaria, atsižvelgdamos į savo teisės aktų raidą, apsvarstyti galimybę įsigaliojus Susitarimui geografines nuorodas, kurioms taikomas Susitarimas, papildyti kitų klasių produktų, visų pirma, rankdarbių, geografinėmis nuorodomis, kurioms netaikomi 2 straipsnyje nurodyti teisės aktai.

1 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytais tikslais Šalys į VII priedą įtraukė pavadinimus, pagal kuriuos identifikuojami iš jų teritorijų kilę ir jose saugomi produktai, kurie, išplėtus Susitarimu suteikiamos apsaugos mastą, saugomi prioritetine tvarka, laikantis Susitarimo 3 straipsnyje nustatytų procedūrų.

Per dvejus metus nuo Susitarimo įsigaliojimo, o vėliau kas dvejus metus Šalys vertina Susitarimu suteikiamos apsaugos masto išplėtimo pažangą.

2 straipsnis 
Pripažintos geografinės nuorodos

1.Šalys daro išvadą, kad jų atitinkamais teisės aktais, išvardytais Susitarimo I priede, nustatyti esminiai TRIPS susitarimo 22 straipsnio 1 dalyje apibrėžtų geografinių nuorodų registravimo ir saugojimo tvarkos elementai.

Šalys susitaria, kad 2 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti esminiai elementai yra šie:

(a)vienas ar daugiau atitinkamoje teritorijoje saugomų geografinių nuorodų registrų;

(b)administracinis tikrinimo, ar geografinė nuoroda suteikiama prekei, kurios kilmės vieta – vienos iš Šalių teritorija, regionas ar vietovė, kurioje konkreti prekės savybė, geras vardas ar kita ypatybė neabejotinai susijusi su tos prekės geografine kilme, procesas;

(c)reikalavimas, kad registruotas pavadinimas atitiktų konkretų (-čius) produktą (-us), kurio (-ių) specifikacija yra nustatyta ir gali būti keičiama tik taikant tinkamą administracinį procesą;

(d)produkcijos kontrolės nuostatos;

(e)registruotų pavadinimų apsaugos užtikrinimas tinkamais valdžios institucijų administraciniais veiksmais;

(f)bet kurio atitinkamame rajone įsisteigusio gamintojo, kuriam taikoma kontrolės sistema, teisė prekiauti produktais, kurių etiketėje nurodytas saugomas pavadinimas, jei tas gamintojas laikosi produkto specifikacijų;

(g)prieštaravimo procedūra, kuria sudaromos sąlygos atsižvelgti į subjektų, anksčiau vartojusių pavadinimus, teisėtus interesus, nepriklausomai nuo to, ar tie pavadinimai saugomi kaip intelektinė nuosavybė, ar ne.

2.Išnagrinėjusi III priede nurodytų Kinijos Liaudies Respublikos geografinių nuorodų, kurias Kinijos Liaudies Respublika įregistravo pagal I priede išvardytus savo teisės aktus, II priede nustatytos formos technines specifikacijas, Europos Sąjunga įsipareigoja toms geografinėms nuorodoms suteikti ne žemesnio nei Susitarime nustatyto lygo apsaugą.

3.Išnagrinėjusi IV priede nurodytų Europos Sąjungos geografinių nuorodų, kurias Europos Sąjunga įregistravo pagal I priede išvardytus savo teisės aktus, II priede nustatytos formos technines specifikacijas, Kinijos Liaudies Respublika įsipareigoja toms geografinėms nuorodoms suteikti ne žemesnio nei Susitarime nustatyto lygio apsaugą.

4.Šis straipsnis taikomas nedarant poveikio jokiems ankstesniems Šalių įsipareigojimams, prisiimtiems taikant TRIPS sutarties 3 straipsnį dėl nacionalinio režimo.

3 straipsnis 
Geografinių nuorodų papildymas

1.Šalys susitaria, kad V ar VI prieduose nurodytos geografinės nuorodos, laikantis Susitarimo sąlygų, bus apsvarstytos per pirmuosius ketverius metus nuo Susitarimo įsigaliojimo 1 .

2.III ir IV prieduose nurodytos geografinės nuorodos papildomos naujomis išnagrinėjus II priede nustatytos formos jų technines specifikacijas ir laikantis 10 straipsnio 3 dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų 2 .

4 straipsnis 
Geografinių nuorodų apsaugos mastas 3

1.Kiekviena Šalis III arba IV prieduose nurodytas geografines nuorodas, įskaitant pagal Susitarimo 3 straipsnį į tuos priedus įtrauktas papildomas geografines nuorodas, saugo nuo 4 :

(a)prekės žymėjimo ar pateikimo priemonės, pagal kurią galima nustatyti ar suprasti, kad ta prekė yra kilusi iš kitos geografinės vietovės nei tikroji jos kilmės vieta, ir dėl to visuomenė gali būti klaidinama dėl prekės geografinės kilmės, naudojimo;

(b)geografinės nuorodos, kuria žymimas identiškas ar panašus produktas, kilęs ne iš vietovės, kurią ta geografinė nuoroda nurodo, net jei nurodoma tikroji prekių kilmė arba jei geografinė nuoroda yra išversta, transkribuota 5 , transliteruota arba prie jos prirašomi žodžiai „rūšis“, „tipas“, „stilius“, „imitacija“ ar kiti panašūs žodžiai, naudojimo;

(c)geografinės nuorodos, kuria žymimas identiškas ar panašus produktas,    neatitinkantis produkto saugomu pavadinimu specifikacijos, naudojimo.

2.Kai geografinės nuorodos visiškai arba iš dalies sutampa, apsauga teikiama kiekvienai iš jų. Tačiau geografinė nuoroda, kurioje teritorija, regionas ar vietovė, iš kurios kilusios prekės, paraidžiui nurodyta teisingai, bet ja formuojamas klaidingas visuomenės įsitikinimas, kad tos prekės kilusios iš kitos teritorijos, nėra saugoma.

Kiekviena Šalis, kiek įmanoma, konsultuojasi su kita Šalimi prieš nustatydama praktines naudojimo sąlygas, kuriomis atitinkamos sutampančios geografinės nuorodos skiriamos viena nuo kitos, ir drauge atsižvelgia į poreikį atitinkamiems gamintojams užtikrinti lygias teises ir į tai, kad nebūtų klaidinami vartotojai.

3.Kiek tai susiję su geografinių nuorodų papildymu pagal 3 straipsnį, Šalis neprivalo kaip geografinės nuorodos saugoti pavadinimo, kuris sutampa su augalo ar gyvūno veislės pavadinimu arba yra į jį labai panašus, todėl vartotojas galėtų susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąją produkto kilmę.

4.Jei Šalis, derėdamasi su trečiąja valstybe, siūlo teikti apsaugą tos trečiosios valstybės geografinei nuorodai, o ji sutampa su kitos Šalies geografine nuoroda, saugoma pagal Susitarimą, pastarajai Šaliai apie tai pranešama ir jai suteikiama galimybė pateikti pastabų prieš tokiam pavadinimui suteikiant apsaugą.

5.Nė viena Susitarimo nuostata neįpareigoja Šalies saugoti kitos Šalies geografinės nuorodos, kuri nėra saugoma ar tampa nebesaugoma savo kilmės šalyje arba kuri toje šalyje daugiau nebenaudojama. Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai, jei kuri nors iš jos geografinių nuorodų nustoja būti saugoma jos kilmės šalyje arba toje šalyje nebenaudojama.

6.Susitarimu nedaromas poveikis asmenų teisei prekiaujant vartoti savo asmenvardį arba savo verslo pirmtako asmenvardį, išskyrus atvejus, kai vartojant tokį asmenvardį klaidinama visuomenė.

5 straipsnis 
Geografinių nuorodų naudojimo teisė

1.Pagal Susitarimą saugoma geografinė nuoroda gali būti naudojama ant bet kurio teisėto produkto, atitinkančio tos geografinės nuorodos technines specifikacijas ir visus I priede išvardytų Šalies, iš kurios kilusi geografinė nuoroda, atitinkamų teisės aktų reikalavimus.

2.Kai geografinė nuoroda tampa saugoma pagal Susitarimą, produktai, kuriems taikoma ši geografinė nuoroda, laikantis atitinkamų I priede išvardytų teisės aktų gali būti žymimi oficialiais kitos Šalies geografinės nuorodos simboliais tos Šalies teritorijoje.

III priede nurodytos geografinės nuorodos nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos įrašomos į atitinkamą ES registrą 6 . Produktai, kuriems taikoma pagal Susitarimą saugoma geografinė nuoroda, nurodyta III priede, įskaitant pagal Susitarimo 3 straipsnį į III priedą įtrauktas geografines nuorodas, Sąjungos teritorijoje gali būti žymimi saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą žyminčiu Europos simboliu. Įvertinusi kiekvieną konkretų atvejį, ES priima sprendimą dėl III priede nurodytų geografinių nuorodų, įskaitant pagal Susitarimo 3 straipsnį į III priedą įtrauktas geografines nuorodas, įrašymo į atitinkamą ES registrą suteikiant joms saugomos kilmės vietos nuorodos arba saugomos geografinės nuorodos statusą. Šios geografinės nuorodos įtraukiamos į registrą nuo tokio sprendimo taikymo pradžios dienos.

IV priede nurodytoms geografinėms nuorodoms gali būti naudojami geografinėmis nuorodomis žymimus produktus atitinkantys simboliai, nustatyti Kinijos Liaudies Respublikos teisės aktuose.

Kai geografinė nuoroda tampa saugoma pagal Susitarimą, produktai, kuriems ši geografinė nuoroda taikoma, gali būti žymimi oficialiais simboliais pagal atitinkamus I priede išvardytus kilmės šalies teisės aktus kitos Šalies teritorijoje, jei įvykdyti pastarosios Šalies bendrieji ženklinimo reikalavimai.

Šia dalimi nedaromas poveikis nė vienos Šalies teisei nustatyti ar toliau taikyti sistemą, pagal kurią leidžiama jos teritorijos kilmės geografinėms nuorodoms naudoti oficialius simbolius.

3.Kai geografinė nuoroda tampa saugoma pagal Susitarimą, tokiam saugomam pavadinimui, kurį naudoja bet kuris naudotojas kitos Šalies teritorijoje, naudoti nereikia jokio administracinio naudotojų patvirtinimo ar papildomų administracinių mokesčių. Siekiant palengvinti vykdymo užtikrinimą pagal Susitarimą, teisių turėtojas arba geografinės nuorodos kontrolės įstaiga raginami pateikti kitos Šalies kompetentingoms institucijoms naudotojų sąrašą.

6 straipsnis 
Santykis su prekių ženklais

1.Šalys ex officio arba suinteresuotosios šalies prašymu, laikydamosi savo atitinkamų taisyklių, atsisako registruoti prekės ženklą, kurį sudaro 7  geografinė nuoroda arba jos vertimas ar transkripcija ir kuris skirtas identiškiems arba panašiems produktams, kurių kilmės nenurodo ta geografinė nuoroda, arba panaikina jo registraciją, jei prekės ženklo registravimo paraiška atitinkamoje teritorijoje pateikta po apsaugos suteikimo III arba IV priede nurodytoms geografinėms nuorodoms datos arba po Susitarimo 3 straipsnyje nurodytų geografinių nuorodų apsaugos paraiškos pateikimo datos.

2.Šalys suinteresuotosios šalies prašymu taip pat atsisako registruoti prekės ženklą, kuriuo nurodoma, kad atitinkama prekė yra kilusi iš geografinės vietovės, kuri nėra tikroji kilmės vieta, ir kuris skirtas identiškiems arba panašiems produktams, arba panaikina jo registraciją, jei prekės ženklo registravimo paraiška atitinkamoje teritorijoje pateikta po apsaugos suteikimo III arba IV priede nurodytoms geografinėms nuorodoms datos arba po Susitarimo 3 straipsnyje nurodytų geografinių nuorodų apsaugos paraiškos pateikimo datos 8 .

3.Nė viena Susitarimo nuostata neįpareigoja Šalies saugoti kitos Šalies geografinės nuorodos pagal Susitarimą, jei, suteikus tokią apsaugą, dėl prekės ženklo gero vardo ir žinomumo vartotojai galėtų susidaryti klaidingą įspūdį apie tikrąjį produkto tapatumą.

4.III ir IV prieduose nurodytoms geografinėms nuorodoms Susitarimu suteikiama apsauga nedaro poveikio tolesniam prekės ženklo, dėl kurio iki apsaugos suteikimo III ar IV prieduose nurodytoms geografinėms nuorodoms datos arba iki Susitarimo 3 straipsnyje nurodytų geografinių nuorodų apsaugos paraiškos pateikimo datos sąžiningai pateikta paraiška, jis įregistruotas arba (jei tokia galimybė numatyta atitinkamos Šalies teisės aktuose) teisės į tą prekės ženklą įgytos jį naudojant, naudojimui ir jo galiojimo pratęsimui.

6 straipsnio 4 dalies pirmoje pastraipoje nurodyti prekių ženklai gali būti toliau naudojami ir jų galiojimas gali būti pratęsiamas, jei pagal Šalių teisės aktus, kuriais reglamentuojami prekių ženklai, nėra pagrindo tuos prekių ženklus pripažinti negaliojančiais ar panaikinti. Susitariama, kad geografinių nuorodų apsauga gali būti numatyta kituose teisės aktuose nei prekių ženklų teisės aktai, pavyzdžiui, teisės aktais, kuriuose numatyta sui generis geografinių nuorodų apsauga.

Apsaugos suteikimo data ir apsaugos paraiškos pateikimo data nustatomos pagal 5 dalį.

5.Taikant šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalis, apsaugos suteikimo data ir apsaugos paraiškos pateikimo data laikomos šios datos:

III arba IV priede nurodytų geografinių nuorodų apsaugos suteikimo data laikoma ne vėlesnė nei Susitarimo įsigaliojimo data;

V ir VI prieduose nurodytų geografinių nuorodų apsaugos paraiškos pateikimo data laikoma Susitarimo įsigaliojimo data, o apsaugos suteikimo data laikoma ne vėlesnė nei atitinkamo III arba IV priedo pakeitimo įsigaliojimo data;

3 straipsnio 2 dalyje nurodytų geografinių nuorodų apsaugos paskelbimo data laikoma tų geografinių nuorodų apsaugos paraiškos pateikimo data, o apsaugos suteikimo data laikoma ne vėlesnė nei atitinkamo III arba IV priedo pakeitimo įsigaliojimo data.

6.Jei su geografinėmis nuorodomis, kurios Susitarimo įsigaliojimo dieną yra nurodytos V ir VI prieduose, susijusių prekių ženklų paraiškos pateiktos įsigaliojus Susitarimui ir tie prekių ženklai atitinka vieną iš 1 dalyje apibūdintų atvejų, tos paraiškos atmetamos.

Jei su geografinėmis nuorodomis, kurios Susitarimo įsigaliojimo dieną yra nurodytos III priede, susijusių prekių ženklų paraiškos Europos Sąjungoje pateiktos nuo prieštaravimo pareiškimo paskelbimo dienos iki Susitarimo įsigaliojimo ir tie prekių ženklai atitinka vieną iš 1 dalyje apibūdintų atvejų, laikoma, kad paraiškos pateiktos turint nesąžiningų ketinimų.

Jei su geografinėmis nuorodomis, kurios Susitarimo įsigaliojimo dieną yra nurodytos IV priede, susijusių prekių ženklų paraiškos Kinijos Liaudies Respublikoje pateiktos po 2017 m. birželio 3 d. ir tie prekių ženklai atitinka vieną iš 1 dalyje apibūdintų atvejų, tos paraiškos atmetamos.

7 straipsnis 
Apsaugos užtikrinimas

Šalys užtikrina Susitarime numatytą apsaugą atitinkamais savo valdžios institucijų veiksmais. Tokią apsaugą jos taip pat užtikrina suinteresuotosios šalies prašymu. Šiuo straipsniu nedaromas poveikis suinteresuotųjų šalių teisei siekti teisminio vykdymo.

8 straipsnis 
Bendrosios taisyklės

1.Susitarimo nuostatos taikomos nedarant poveikio ankstesniems Šalių įsipareigojimams, prisiimtiems pagal tarptautinius susitarimus dėl geografinių nuorodų apsaugos ir jos užtikrinimo.

2.III arba IV priede nurodytomis geografinėmis nuorodomis pažymėti produktai importuojami, eksportuojami ir jais prekiaujama laikantis Šalies, kurios rinkai jie pateikiami, teritorijoje taikomų įstatymų ir kitų teisės aktų.

3.Visus su registruotų produktų techninėmis specifikacijomis susijusius klausimus svarsto remiantis 10 straipsniu įsteigtas Jungtinis komitetas.

4.Informaciją apie geografines nuorodas, visų pirma technines geografinės nuorodos registracijos specifikacijas, nurodytas II priede, įskaitant visus būsimus pakeitimus, vertina ir tvirtina Šalies, iš kurios teritorijos yra kilusi atitinkama geografinė nuoroda, valdžios institucijos.

9 straipsnis 
Skaidrumas ir keitimasis informacija

1.Šalys per Jungtinį komitetą, įsteigtą pagal 10 straipsnį, arba tiesiogiai per įsteigtus ryšių centrus, kai Jungtinis komitetas neposėdžiauja, palaiko ryšius visais su Susitarimo įgyvendinimu ir veikimu susijusiais klausimais. Visų pirma Šalis gali prašyti kitos Šalies pateikti informaciją, susijusią su atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais, informaciją apie geografines nuorodas ir jų pakeitimus, taip pat apie ryšių centrus, į kuriuos galima kreiptis informacijos apie kontrolės nuostatas. Ryšių centrai taip pat atsako už būtinų dokumentų, susijusių su prieduose nurodytais pavadinimais, priėmimą.

Kiekviena Šalis nustato ryšių centrą, kuris bus naudojamas 1 dalyje nurodytoms reikmėms, ir praneša apie jį.

Kinijos Liaudies Respublikos Vyriausybės ryšių centras yra Kinijos prekybos ministerijos Sutarčių ir teisės departamentas.

Europos Sąjungos ryšių centras yra Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas.

2.Kiekviena Šalis gali viešai skelbti informaciją apie 8 straipsnio 4 dalyje nurodytas geografines nuorodas, įskaitant jų technines specifikacijas arba santrauką, taip pat ryšių centrus, į kuriuos galima kreiptis informacijos apie kontrolės nuostatas, susijusias su kitos Šalies geografinėmis nuorodomis, kurios saugomos pagal Susitarimą.

10 straipsnis 
Jungtinis komitetas

1.Šalys įsteigia Jungtinį komitetą, kurį sudaro abiejų Šalių atstovai ir kurio paskirtis – stebėti, kaip įgyvendinamas Susitarimas, ir stiprinti Šalių bendradarbiavimą ir dialogą geografinių nuorodų klausimais.

2.Jungtinis komitetas sprendimus priima bendru sutarimu. Jis nustato savo darbo tvarkos taisykles. Jungtinis komitetas renkasi bent kartą per metus arba bet kuriuo Šalių sutartu laiku pakaitomis Europos Sąjungoje ir Kinijos Liaudies Respublikoje, o jo posėdžių laiką, vietą ir posėdžiavimo būdą (tai gali būti ir vaizdo konferencija) bendrai nustato Šalys; posėdis surengiamas ne vėliau kaip per 90 dienų nuo prašymo pateikimo.

3.Jungtinis komitetas taip pat rūpinasi, kad Susitarimas tinkamai veiktų, ir gali svarstyti visus su jo įgyvendinimu ir veikimu susijusius klausimus. Komiteto atsakomybės sritys visų pirma yra šios:    

(a)I priedo, kuriame pateikiamos nuorodos į Šalyse taikomus teisės aktus, ir kitų Susitarimo priedų dalinis keitimas;

(b)dalijimasis informacija apie geografinių nuorodų srities teisėkūros ir politikos pokyčius, taip pat apie visus kitus su geografinėmis nuorodomis susijusius bendros svarbos klausimus;

(c)dalijimasis informacija apie geografines nuorodas, siekiant apsvarstyti jų apsaugą pagal Susitarimą.

11 straipsnis 
Bendradarbiavimas

Šalys susitaria bendradarbiauti remdamos pagal Susitarimą prisiimtų įsipareigojimų ir nustatytų prievolių įgyvendinimą. Bendradarbiavimo sritys, be kita ko, apima šią veiklą:

(a)keitimąsi informacija Jungtinio komiteto veikimo reikmėms;

(b)keitimąsi vykdymo užtikrinimo patirtimi kitos Šalies prašymu;

(c)gebėjimų, be kita ko, susijusių su apsaugos užtikrinimu ir su prekių ženklų ir geografinių nuorodų ryšiu, stiprinimą;

(d)keitimąsi informacija, siekiant kuo geresnio Susitarimo veikimo, ir

(e)informacijos apie geografines nuorodas sklaidą, inter alia, verslo bendruomenėms ir pilietinei visuomenei, taip pat geresnį vartotojų ir teisių turėtojų informavimą.

12 straipsnis 
Teritorinė aprėptis

Susitarimas taikomas teritorijose, kuriose galioja Europos Sąjungos sutartis ir Europos Sąjungos steigimo sutartis, laikantis tose sutartyse nustatytų sąlygų, ir, kiek tai susiję su Kinijos Liaudies Respublika, visoje Kinijos muitų teritorijoje.

13 straipsnis 
Autentiški tekstai

Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais anglų ir standartine kinų skalbomis. Taip pat pateikiamas jo vertimas į bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra vienodai autentiški. Kilus nesutarimams dėl Susitarimo aiškinimo, remiamasi jo tekstu anglų ir kinų kalbomis.

14 straipsnis 
Įsigaliojimas, pakeitimas ir nutraukimas

1.Susitarimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai diplomatiniais kanalais gaunamas paskutinis Šalių rašytinis pranešimas, kad šiam Susitarimui įsigalioti būtinos atitinkamos jų teisinės procedūros yra baigtos.

2.Šalys gali iš dalies keisti Susitarimą abipusiu rašytiniu susitarimu. Susitarimo pakeitimas įsigalioja pirmąją mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai Šalys išreiškia raštišką sutikimą. Priedų pakeitimai įsigalioja pagal 10 straipsnį sudarytam Jungtiniam komitetui priėmus atitinkamą sprendimą.

3.Bet kuri Šalis gali nutraukti Susitarimą diplomatiniais kanalais apie tai raštu pranešusi kitai Šaliai prieš vienus metus.I PRIEDAS 
Šalių teisės aktai

A dalis 
Kinijos Liaudies Respublikos teisės aktai

Kinijos Liaudies Respublikos civilinės teisės bendrosios nuostatos

Kinijos Liaudies Respublikos prekių ženklų įstatymas

Kinijos Liaudies Respublikos produktų kokybės įstatymas

Kinijos Liaudies Respublikos standartizacijos įstatymas

Kinijos Liaudies Respublikos žemės ūkio įstatymas

Kinijos Liaudies Respublikos žemės ūkio produktų kokybės ir saugos įstatymas

Kinijos Liaudies Respublikos prekių ženklų įstatymo įgyvendinimo nuostatai

Kolektyvinių ir sertifikuotų prekių ženklų registracijos ir administravimo priemonės (buvusios Valstybinės pramonės ir prekybos administracijos potvarkis Nr. 6)

Plačiai žinomų prekių ženklų pripažinimo ir apsaugos nuostatai (buvusios Valstybinės pramonės ir prekybos administracijos potvarkis Nr. 66)

Geografinėmis nuorodomis žymimų produktų apsaugos nuostatai (buvusios Kinijos Liaudies Respublikos kokybės priežiūros, inspekcijos ir karantino generalinės administracijos potvarkis Nr. 78)

Užsienio geografinių nuorodų produktų apsaugos priemonės

Žemės ūkio produktų geografinių nuorodų administravimo priemonės

Užsienio žemės ūkio produktų geografinių nuorodų registravimo kontrolės įstaigos nuostatai


B dalis 
Europos Sąjungos teisės aktai

2012 m. lapkričio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1151/2012 dėl žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemų

2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (ir jo įgyvendinimo taisyklės)

2014 m. vasario 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 251/2014 dėl aromatizuotų vyno produktų apibrėžties, aprašymo, pateikimo, ženklinimo ir geografinių nuorodų apsaugos, kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 1601/91

2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/787 dėl spiritinių gėrimų apibrėžties, apibūdinimo, pateikimo ir ženklinimo, spiritinių gėrimų pavadinimų naudojimo pateikiant ir ženklinant kitus maisto produktus, spiritinių gėrimų geografinių nuorodų apsaugos ir žemės ūkio kilmės etilo alkoholio ir distiliatų naudojimo gaminant alkoholinius gėrimus, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 110/2008II PRIEDAS 
GEOGRAFINĖS NUORODOS 
REGISTRACIJOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS

1. Geografinės nuorodos pavadinimas

[Įrašyti kilmės šalyje įregistruotą (-us) pavadinimą (-us) ir jo (jų) transkripciją, įskaitant informacinio pobūdžio vertimą]

2. Produkto, kurio pavadinimas yra saugomas, kategorija

[Kilmės Šalis nurodo geografinės nuorodos kategoriją, nustatytą jos vidaus teisės aktuose]

3. Pareiškėjas

[Įrašyti pareiškėjo / gamintojų grupės ar asociacijos pavadinimą ir adresą]

4. Apsauga Kinijoje / Europos Sąjungos kilmės valstybėje narėje

[Įrašyti anksčiausią atitinkamos kompetentingos institucijos suteiktos apsaugos taikymo datą ir pateikti apsaugos įrodymų]

5. Produkto apibūdinimas

[Pateikti trumpą techninį galutinio produkto, kurio pavadinimą prašoma įregistruoti, aprašymą (nurodyti rūšį, formą, svorį, dydį, spalvą, skonį, fizines ir (arba) chemines savybes ir t. t.). Perdirbtųjų produktų atveju taip pat pateikti informaciją apie žaliavas.

Vynų ir spiritinių gėrimų atveju pateikti informaciją apie žaliavas, alkoholio kiekį ir fizinę išvaizdą. Vynų atveju nurodyti vyninių vynuogių veislę, ar tai raudonasis, ar baltasis vynas ir ar tai neputojantis, ar putojantis vynas.]

[Jei registruojama kaip saugoma kilmės vietos nuoroda, įrašyti nuorodą, kuria įrodoma, kad laikomasi atitinkamuose Europos Sąjungos teisės aktuose nustatytų sąlygų, susijusių su pašarais (dėl gyvūninių produktų) ir žaliavomis.]

6. Glaustas geografinės vietovės apibūdinimas

[Aprašyti nustatytas geografinės vietovės ribas ir konkrečius gamybos etapus, kurie turi vykti nustatytoje geografinėje vietovėje.]

[Jei registruojama kaip saugoma kilmės vietos nuoroda, įrašyti nuorodą, kuria įrodoma, kad visa gamybos veikla bus vykdoma geografinėje vietovėje.]

7. Ryšys su geografine vietove

[Pateikti trumpą priežastinio geografinės vietovės ir kurios nors produkto savybės, gero vardo ar kitos ypatybės ryšio apibūdinimą; pavyzdžiui, turėtų būti įrodyta, kaip produkto savybes lemia geografinė vietovė ir kokie yra natūralūs (pvz., dirvožemio būklė ir klimato savybės), žmogiškieji ir kiti elementai (pvz., produkto geras vardas ir gamybos tradicijos), dėl kurių produktas yra išskirtinis, palyginti su tos pačios kategorijos produktais, pagamintais kitose geografinėse vietovėse.]

[Jei registruojama kaip saugoma kilmės vietos nuoroda, įrašyti nuorodą, kuria įrodoma, kad laikomasi atitinkamuose Sąjungos teisės aktuose nustatytų sąlygų, susijusių su ryšiu (produkto savybės ar ypatybės išimtinai arba iš esmės priklauso nuo konkrečios geografinės aplinkos).]

8. Specialios ženklinimo etiketėmis (jei taikoma) taisyklės

[Pareiškėjo / gamintojų grupės valdymo arba administravimo taisyklės, susijusios su produkto ženklinimu ir (arba) oficialių geografinės nuorodos simbolių naudojimu.]

9. Kontrolės įstaiga / kontrolės institucija, atsakinga už produkto specifikacijų laikymosi tikrinimąIII PRIEDAS 
2 straipsnio 2 dalyje nurodytos Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktų geografinės nuorodos

Kinijos Liaudies Respublikoje įregistruotas pavadinimas

Transkripcija lotyniškais rašmenimis

Produkto rūšis

Informacinio pobūdžio vertimas

安吉白茶

Anji Bai Cha

Kiti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Anji White Tea

安溪铁观音

Anxi Tie Guan Yin

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Anxi Tie Guan Yin

保山小粒咖啡

Baoshan Xiao Li Ka Fei

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – kava

Baoshan Arabica Coffee

赣南脐橙

Gannan Qi Cheng

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Gannan Navel Orange

霍山黄芽

Huoshan Huang Ya

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Huoshan Yellow Bud Tea

郫县豆瓣

Pixian Dou Ban

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – pupų pasta

Pixian Bean Paste

普洱茶

Pu’er Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Pu'er Tea

山西老陈醋

Shanxi Lao Chen Cu

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – actas

Shanxi Aged Vinegar

烟台苹果

Yantai Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Yantai Apple

坦洋工夫

Tanyang Gong Fu

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Tanyang Gongfu Black Tea

白城绿豆

Baicheng Lü Dou

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – pupelės

Baicheng Mung Bean

肇源大米

Zhaoyuan Da Mi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ryžiai

Zhaoyuan Rice

婺源绿茶

Wuyuan Lü Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Wuyuan Green Tea

福州茉莉花茶

Fuzhou Mo Li Hua Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Fuzhou Jasmine Tea

房县香菇

Fangxian Xiang Gu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – grybai

Fangxian Mushroom

南丰蜜桔

Nanfeng Mi Ju

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Nanfeng Sweet Orange

苍山大蒜

Cangshan Da Suan

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – česnakai

Cangshan Garlic

房县黑木耳

Fangxian Hei Mu Er

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – grybai

Fangxian Black Fungus

凤冈锌硒茶

Fenggang Xin Xi Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Fenggang Zinc Selenium Tea

库尔勒香梨

Ku’erle Xiang Li

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Korla Pear

邳州大蒜

Pizhou Da Suan

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – česnakai

Pizhou Garlic

安岳柠檬

Anyue Ning Meng

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Anyue Lemon

正山小种 9

Zhengshan Xiao Zhong

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Lapsang Souchong

兴化香葱

Xinghua Xiang Cong

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – dehidratuoti laiškiniai česnakai

Xinghua Chive

六安瓜片

Lu'an Guapian

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Lu'an Melon-seed-shaped Tea

宜宾芽菜

Yibin Ya Cai

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daigintos pupelės (marinuotos daržovės)

Yibin Bean Sprout

静宁苹果

Jingning Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Jingning Apple

安丘大姜

Anqiu Da Jiang

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – imbieras

Anqiu Ginger

建宁通心白莲

Jianning Tong Xin Bai Lian

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – lotosai

Jianning White Lotus Nut

松溪绿茶

Songxi Lü Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Songxi Green Tea

罗平小黄姜

Luoping Xiao Huang Jiang

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – imbieras

Luoping Yellow Ginger

苍溪红心猕猴桃

Cangxi Hong Xin Mi Hou Tao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Cangxi Red Kiwi Fruit

庆元香菇

Qingyuan Xiang Gu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – grybai

Qingyuan Mushroom

长寿沙田柚

Changshou Sha Tian You

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Changshou Shantian Pomelo

凤凰单丛

Fenghuang Dan Cong

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Fenghuang Single Cluster

涪城麦冬

Fucheng Mai Dong

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – gumbavaisiai

Fucheng Ophiopogon japonicus

狗牯脑

Gou Gu Nao

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Gougunao Tea

武夷山大红袍

Wuyishan Da Hong Pao

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Mount Wuyi Da Hong Pao

晋州鸭梨

Jinzhou Ya Li

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Jinzhou Pear 

吐鲁番葡萄干

Turpan Pu Tao Gan

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – razinos

Turpan Raisin

安化黑茶

Anhua Hei Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Anhua Dark Tea

嵊泗贻贝

Shengsi Yi Bei

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – midijos

Shengsi Mussel

辽中玫瑰

Liaozhong Mei Gui

Gėlės ir kiti dekoratyviniai augalai – gėlės

Liaozhong Rose

横县茉莉花茶

Hengxian Mo Li Hua Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Hengxian Jasmine Tea

蒲江雀舌

Pujiang Que She

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Pujiang Que She Tea

峨眉山茶

Emeishan Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Mount Emei Tea

朵贝茶

Duobei Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Duobei Tea

五常大米

Wuchang Da Mi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ryžiai

Wuchang Rice

福鼎白茶

Fuding Bai Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Fuding White Tea

吴川月饼

Wuchuan Yue Bing

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai – pyragaičiai

Wuchuan Mooncake

兴隆咖啡

Xinglong Ka Fei

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – kava

Xinglong Coffee

绍兴酒

Shaoxing Jiu

Alkoholinis ryžių gėrimas

Shaoxing Rice Wine

贺兰山东麓葡萄酒

Helanshan Dong Lu Pu Tao Jiu

Vynas

Wine in Helan Mountain East Region

桓仁冰酒

Huanren Bing Jiu

Vynas

Huanren Icewine

烟台葡萄酒

Yantai Pu Tao Jiu

Vynas

Yantai Wine

惠水黑糯米酒

Huishui Hei Nuo Mi Jiu

Alkoholinis ryžių gėrimas

Huishui Black Glutinous Rice Wine

西峡香菇

Xixia Xiang Gu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – grybai

Xixia Mushroom

红崖子花生

Hongyazi Hua Sheng

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – žemės riešutai

Hongyazi Peanut

武夷岩茶

Wuyi Yan Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Wuyi Rock Tea

英德红茶

Yingde Hong Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Yingde Black Tea

剑南春酒

Jian Nan Chun Jiu / Jian Nan Chun Chiew

Spiritinis gėrimas

Jian Nan Chun Liquor

高炉家酒(高炉酒)

Gao Lu Jia Jiu /Gao Lu Jiu

Spiritinis gėrimas

Gao Lu Jia Liquor / Gao Lu Liquor

扳倒井酒

Ban Dao Jing Jiu

Spiritinis gėrimas

Ban Dao Jing Liquor

沙城葡萄酒

Shacheng Pu Tao Jiu

Vynas

Shacheng Wine

茅台酒(贵州茅台酒)

Moutai Jiu(Kweichow Moutai Jiu / Moutai Chiew(Kweichow Moutai Chiew)

Spiritinis gėrimas

Moutai Liquor / Kweichow Moutai Liquor

五粮液

Wu Liang Ye

Spiritinis gėrimas

Wuliangye Liquor

盘锦大米

Panjin Da Mi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ryžiai

Panjin Rice

吉县苹果

Jixian Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Jixian Apple

鄂托克阿尔巴斯山羊肉

Etuoke Aerbasi Shan Yang Rou

Šviežia mėsa (ir subproduktai) – ožkiena

Otog Arbas Goat Meat

扎兰屯黑木耳

Zhalantun Hei Mu Er

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – grybai

Zhalantun Black Fungus

岫岩滑子蘑

Xiuyan Hua Zi Mo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – grybai

Xiuyan Pholiota Nameko

东港大黄蚬

Donggang Da Huang Xian

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – dvigeldžiai moliuskai

Donggang Surf Clam

东宁黑木耳

Dongning Hei Mu Er

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – grybai

Dongning Black Fungus

南京盐水鸭

Nanjing Yan Shui Ya

Mėsos gaminiai (virti, sūdyti, rūkyti) – antiena

Nanjing Salted Duck

千岛银珍

Qiandao Yin Zhen

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Qiandao Rare Tea

泰顺三杯香茶

Taishun San Bei Xiang Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Taishun Three Cups of Incense Tea

金华两头乌猪

Jinhua Liang Tou Wu Zhu

Šviežia mėsa (ir subproduktai) – kiauliena

Jinhua Pig

罗源秀珍菇

Luoyuan Xiu Zhen Gu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – grybai

Luoyuan Pleurotus Geesteranus

桐江鲈鱼

Tongjiang Lu Yu

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – žuvys

Tongjiang Bass

乐安竹笋

Le'an Zhu Sun

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Le'an Bamboo Shoots

莒南花生

Junan Hua Sheng

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – žemės riešutai

Junan Peanut

文登苹果

Wendeng Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Wendeng Apple

安丘大葱

Anqiu Da Cong

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Anqiu Chinese Onion

香花辣椒

Xianghua La Jiao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Xianghua Chilli

麻城福白菊

Macheng Fu Bai Ju

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Macheng Chrysanthemum Tea

潜江龙虾

Qianjiang Long Xia

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – plačiažnypliai vėžiai

Qianjiang Crayfish

宜都宜红茶

Yidu Yi Hong Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Yidu Black Tea

大埔蜜柚

Dapu Mi You

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Tai Po Honey Pomelo

桂平西山茶

Guiping Xi Shan Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Guiping Xishan Tea

百色芒果

Baise Mang Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Baise Mango

巫溪洋芋

Wuxi Yang Yu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Wuxi Potato

四川泡菜

Sichuan Pao Cai

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – marinuotos daržovės

Sichuan Style Pickles

纳溪特早茶

Naxi Te Zao Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Naxi Early-Spring Tea

普洱咖啡

Pu’er Ka Fei

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – kava

Pu'er Coffee

横山大明绿豆

Hengshan Da Ming Lü Dou

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – pupelės

Hengshan Daming Mung Bean

眉县猕猴桃

Meixian Mi Hou Tao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Meixian Kiwifruit

天祝白牦牛

Tianzhu Bai Mao Niu

Šviežia mėsa (ir subproduktai) – jakų mėsa

Tianzhu White Yak

柴达木枸杞

Chaidamu Gou Qi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ožerškio uogos

Chaidamu Goji Berry

宁夏大米

Ningxia Da Mi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ryžiai

Ningxia Rice

精河枸杞

Jinghe Gou Qi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ožerškio uogos

Jinghe Goji BerryIV PRIEDAS 
2 straipsnio 3 dalyje nurodytos  Europos Sąjungos kilmės produktų geografinės nuorodos

Europos Sąjungoje įregistruotas pavadinimas

Transkripcija kinų kalbos rašmenimis

Produkto rūšis

Kipras

Ζιβανία / Τζιβανία / Ζιβάνα / Zivania

塞浦路斯鱼尾菊酒

Spiritinis gėrimas

Čekija

Českobudějovické pivo

捷克布杰约维采啤酒

Alus

Žatecký chmel

萨兹啤酒花

Kiti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – apyniai

Vokietija

Rheinhessen

莱茵黑森葡萄酒

Vynas

Mosel

摩泽尔葡萄酒

Vynas

Franken

弗兰肯葡萄酒

Vynas

Münchener Bier

慕尼黑啤酒

Alus

Bayerisches Bier

巴伐利亚啤酒

Alus

Danija

Danablu

丹麦蓝乳酪

Sūris

Airija

Irish cream

爱尔兰奶油利口酒

Spiritinis gėrimas

Irish whiskey / Irish whisky / Uisce Beatha Eireannach

爱尔兰威士忌

Spiritinis gėrimas

Graikija

Σάμος / Samos

萨摩斯甜酒

Vynas

Σητεία Λασιθίου Κρήτης / Sitia Lasithiou Kritis

西提亚橄榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

Ελιά Καλαμάτας / Elia Kalamatas

卡拉马塔黑橄榄

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – valgomosios alyvuogės

Μαστίχα Χίου / Masticha Chiou

希俄斯乳香

Natūralūs lipai ir dervos – kramtomoji guma

Φέτα / Feta 10

菲达奶酪

Sūris

Ispanija

Rioja

里奥哈

Vynas

Cava

卡瓦

Vynas

Cataluña

加泰罗尼亚

Vynas

La Mancha

拉曼恰

Vynas

Valdepeñas

瓦尔德佩涅斯

Vynas

Brandy de Jerez

雪莉白兰地

Spiritinis gėrimas

Queso Manchego 11

蒙切哥乳酪

Sūris

Jerez / Xérès / Sherry

赫雷斯- 雪莉 / 雪莉

Vynas

Navarra

纳瓦拉

Vynas

Valencia

瓦伦西亚

Vynas

Sierra Mágina

马吉那山脉

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

Priego de Córdoba

布列高科尔多瓦

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

Prancūzija

Alsace

阿尔萨斯

Vynas

Armagnac

雅文邑

Spiritinis gėrimas

Beaujolais

博若莱

Vynas

Bordeaux

波尔多

Vynas

Bourgogne

勃艮第

Vynas

Calvados

卡尔瓦多斯

Spiritinis gėrimas

Chablis

夏布利

Vynas

Champagne

香槟

Vynas

Châteauneuf-du-Pape

教皇新堡

Vynas

Cognac / eau-de-vie de cognac / eau-de-vie des charentes

干邑/干邑葡萄蒸馏酒 /夏朗德葡萄蒸馏酒

Spiritinis gėrimas

Comté

孔泰(奶酪)

Sūris

Côtes de Provence

普罗旺斯丘

Vynas

Côtes du Rhône

罗讷河谷

Vynas

Côtes du Roussillon

露喜龙丘

Vynas

Graves

格拉夫

Vynas

Languedoc

朗格多克

Vynas

Margaux

玛歌

Vynas

Médoc

梅多克

Vynas

Pauillac

波亚克

Vynas

Pays d'Oc

奥克地区

Vynas

Pessac-Léognan

佩萨克-雷奥良

Vynas

Pomerol

波美侯

Vynas

Pruneaux d'Agen / Pruneaux d'Agen mi-cuits

阿让李子干

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – džiovintos virtos slyvos

Roquefort

洛克福(奶酪)

Sūris

Saint-Emilion

圣埃米利永/圣埃米利隆

Vynas

Vengrija

Tokaj

托卡伊葡萄酒

Vynas

Italija

Aceto balsamico di Modena

摩德纳香醋

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – padažai

Asiago 12

艾斯阿格

Sūris

Asti

阿斯蒂

Vynas

Barbaresco

巴巴列斯科

Vynas

Bardolino Superiore

超级巴多利诺

Vynas

Barolo

巴罗洛

Vynas

Brachetto d'Acqui

布拉凯多

Vynas

Bresaola della Valtellina

瓦特里纳风干牛肉火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

Brunello di Montalcino

布鲁内洛蒙塔奇诺

Vynas

Chianti

圣康帝

Vynas

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco

科内利亚诺瓦尔多比亚德尼 – 普罗塞克

Vynas

Dolcetto d'Alba

阿尔巴杜塞托

Vynas

Franciacorta

弗朗齐亚科达

Vynas

Gorgonzola

戈贡佐拉

Sūris

Grana Padano

帕达诺干奶酪

Sūris

Grappa

格拉帕酒

Spiritinis gėrimas

Montepulciano d'Abruzzo

蒙帕塞诺阿布鲁佐

Vynas

Mozzarella di Bufala Campana 13

坎帕尼亚水牛马苏里拉奶酪

Sūris

Parmigiano Reggiano 14

帕马森雷加诺

Sūris

Pecorino Romano 15

佩克利诺罗马羊奶酪

Sūris

Prosciutto di Parma

帕尔玛火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

Prosciutto di San Daniele 16

圣达涅莱火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

Soave

苏瓦韦

Vynas

Taleggio

塔雷吉欧乳酪

Sūris

Toscano / Toscana

托斯卡诺/托斯卡纳

Vynas

Vino nobile di Montepulciano 17

蒙特普齐亚诺贵族葡萄酒

Vynas

Lietuva

Originali lietuviška degtinė / Original Lithuanian vodka

立陶宛原味伏特加

Spiritinis gėrimas

Austrija

Steirisches Kürbiskernöl

施泰尔南瓜籽油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – moliūgų sėklų aliejus

Lenkija

Polska Wódka / Polish Vodka

波兰伏特加

Spiritinis gėrimas

Portugalija

Alentejo

阿兰特茹

Vynas

Dão

杜奥

Vynas

Douro

杜罗

Vynas

Pêra Rocha do Oeste

西罗沙梨

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

Porto / Port / Oporto

波特酒

Vynas

Vinho Verde

葡萄牙绿酒

Vynas

Rumunija

Cotnari

科特纳里葡萄酒

Vynas

Slovakija

Vinohradnícka oblasť Tokaj

托卡伊葡萄酒产区

Vynas

Slovėnija

Vipavska dolina

多丽娜葡萄酒

Vynas

Suomija

Suomalainen Vodka / Finsk Vodka / Vodka of Finland

芬兰伏特加

Spiritinis gėrimas

Švedija

Svensk Vodka / Swedish Vodka

瑞典伏特加

Spiritinis gėrimas

Jungtinė Karalystė

Scotch Whisky

苏格兰威士忌

Spiritinis gėrimas

Scottish farmed salmon

苏格兰养殖三文鱼

Žuvys

West Country Farmhouse Cheddar

西乡农场切德(奶酪)

Sūris

White Stilton cheese / Blue Stilton cheese

斯提尔顿白奶酪/斯提尔顿蓝奶酪

Sūris

Belgija, Vokietija, Prancūzija, Nyderlandai

Genièvre / Jenever / Genever

仁内华

Spiritinis gėrimas

Kipras, Graikija

Ούζο / Ouzo

乌佐茴香酒

Spiritinis gėrimasV PRIEDAS 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytos Kinijos Liaudies Respublikos kilmės produktų geografinės nuorodos

Kinijos Liaudies Respublikoje įregistruotas pavadinimas

Transkripcija lotyniškais rašmenimis

Produkto rūšis

Informacinio pobūdžio vertimas

1.1

临沧坚果

Lincang Jian Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – riešutai

Lincang Macadamia

2.2

曹县芦笋

Caoxian Lu Sun

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Caoxian Asparagus

3.

莱芜生姜

Laiwu Sheng Jiang

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės 

Laiwu Ginger

4.

桂林罗汉果

Guilin Luo Han Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Guilin Momordica Grosvenori

5.

杞县大蒜

Qixian Da Suan

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Qixian Garlic

6.

伍家台贡茶

Wujiatai Gong Cha

Kiti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)

Wujiatai Tribute Tea

7.

贵州绿茶

Guizhou Lü Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Guizhou Green Tea

8.

金塔番茄

Jinta Fan Qie

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Jinta Tomato

9.

阿拉善白绒山羊

Alashan Bai Rong Shan Yang

Kiti gyvūniniai produktaikašmyras

Alxa Cashmere Goats

10.

径山茶

Jingshan Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Jingshan Tea

11.

霍城薰衣草

Huocheng Xun Yi Cao

Gėlės ir dekoratyviniai augalai – levandos

Huocheng Lavender

12.

勃利红松籽

Boli Hong Song Zi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – riešutai

Boli Pinenut

13.

周至猕猴桃

Zhouzhi Mi Hou Tao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Zhouzhi Kiwi Fruit

14.

内黄花生

Neihuang Hua Sheng

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – žemės riešutai

Neihuang Peanut

15.

北票荆条蜜

Beipiao Jing Tiao Mi

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – medus

Beipiao Chaste Honey

16.

彭州莴笋

Pengzhou Wo Sun

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Pengzhou Asparagus Lettuce

17.

阿拉善双峰驼

Alashan Shuang Feng Tuo

Šviežia mėsa (ir subproduktai) – kupranugarių mėsa

Alxa Bactrian Camel

18.

穆棱大豆

Muling Da Dou

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

MuLing Soy

19.

鄂托克螺旋藻

Etuoke Luo Xuan Zao

Vandens augalai – vingrūnė

Otog Spirulina

20.

广昌白莲

Guangchang Bai Lian

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės 

Guangchang White Lotus Seed

21.

小金苹果

Xiaojin Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Xiaojin Apple

22.

九寨沟蜂蜜

Jiuzhaigou Feng Mi

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – medus

Jiuzhaigou Honey

23.

三亚芒果

Sanya Mang Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Sanya Mango

24.

黑水中蜂蜜

Heishui Zhong Feng Mi

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – medus

Heishui Chinese Honey

25.

覃塘毛尖

Qintang Mao Jian

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Qintang Mao Jian Tea

26.

滕州马铃薯

Tengzhou Ma Ling Shu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – bulvės

Tengzhou Potato

27.

普陀佛茶

Putuo Fo Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Putuo Buddha Tea

28.

江津花椒

Jiangjin Hua Jiao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti – smulkialapės uosrūtės vaisiai

JiangjinZanthoxylum bungeanum

29.

中宁枸杞

Zhongning Gou Qi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ožerškio uogos

Zhongning Goji Berry

30.

三亚甜瓜

Sanya Tian Gua

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Sanya Melon

31.

临海西兰花

Linhai Xi Lan Hua

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Linhai Broccoli

32.

大连苹果

Dalian Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Dalian Apple

33.

榆林马铃薯

Yulin Ma Ling Shu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – bulvės

Yulin Potato

34.

攀枝花芒果

Panzhihua Mang Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Panzhihua Mango

35.

水城猕猴桃

Shuicheng Mi Hou Tao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Shuicheng Kiwi Fruit

36.

宜昌蜜桔

Yichang Mi Ju

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Yichang Sweet Orange

37.

湟中燕麦

Huangzhong Yan Mai

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti,avižos

Huangzhong Oats

38.

博湖辣椒

Bohu La Jiao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Bohu Chilli

39.

平和白芽奇兰

Pinghe Bai Ya Qi Lan

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Pinghe Bai Ya Qi Lan Tea

40.

白莲鹅

Bailian E

Šviežia mėsa (ir subproduktai) – žąsiena

Bailian Goose

41.

广汉缠丝兔

Guanghan Chan Si Tu

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) triušiena

Guanghan Bunny Rabbit

42.

茶淀玫瑰香葡萄

Chadian Mei Gui Xiang Pu Tao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Chadian Muscat Humberg Grape

43.

策勒红枣

Cele Hong Zao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Cele Red dates

44.

隆化小米

Longhua Xiao Mi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti,soros

Longhua Millet

45.

保靖黄金茶

Baojing Huang Jin Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Baojing Golden Tea

46.

五指山红茶

Wuzhishan Hong Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Wuzhishan Black Tea

47.

张北马铃薯

Zhangbei Ma Ling Shu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – bulvės

Zhangbei Potato

48.

都江堰方竹笋

Dujiangyan Fang Zhu Sun

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Dujiangyan Square Bamboo Shoots

49.

安顺山药

Anshun ShanYao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Anshun Chinese Yam

50.

嘉峪关洋葱

Jiayuguan Yang Cong

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – daržovės

Jiayuguan Onion

51.

北京鸭

Beijing Ya

Šviežia mėsa (ir subproduktai) – antiena

Peking Duck

52.

从江香禾糯

Congjiang Xiang He Nuo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ryžiai

Congjiang Fragrant Glutinous Rice

53.

北苑贡茶

Beiyuan Gong Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Beiyuan Tribute Tea

54.

肃宁裘皮

Suning Qiu Pi

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – kailiai

Suning Fur

55.

宜州桑蚕茧

Yizhou Sang Can Jian

Kiti gyvūniniai produktai – šilkas

Yizhou Silkworm Cocoon

56.

镇湖刺绣

Zhenhu Ci Xiu

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – šilkas

Zhenhu Embroidery

57.

舒席

Shu Xi

Karklai

Shu Mat

58.

霍邱柳编

Huoqiu Liu Bian

Karklai

Huoqiu Wickerwork

59.

宣纸

Xuan Zhi

Šienas

Xuan Paper

60.

连史纸

Lian-shi Zhi

Bambukai

Lian-shi Paper

61.

黄梅挑花

Huangmei Tiao Hua

Medvilnė

Huangmei Cross-stitch

62.

香云纱

Xiangyun Sha

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – šilkas

Xiangyun Gambiered Gauze

63.

蜀锦

Shu Jin

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – šilkas

Shu Brocade

64.

蜀绣

Shu Xiu

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – šilkas

Shu Embroider

65.

青神竹编

Qingshen Zhu Bian

Karklai

Qingshen Bamboo Weaving

66.

石泉蚕丝

Shiquan Can Si

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – šilkas

Shiquan Silk

67.

黄岗柳编

Huanggang Liu Bian

Karklai

Huanggang Wicker

68.

遂昌竹炭

Suichang Zhu Tan

Bambukai

Suichang Bamboo Charcoal

69.

牛栏山二锅头

Niulanshan Er Guo Tou

Spiritinis gėrimas

Niulanshan Erguotou Liquor

70.

涉县柴胡

Shexian Chai Hu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – šakniavaisiai

Shexian Bupleurum

71.

泊头鸭梨

Botou Ya Li

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – kriaušės

Botou Ya Pear

72.

戎子酒庄葡萄酒

Rongzi Wine Pu Tao Jiu

Vynas

Chateau Rongzi wine

73.

老龙口白酒

Laolongkou Bai Jiu

Spiritinis gėrimas

Laolongkou Liquor

74.

新农寒富苹果

Xinnong Han Fu Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – obuoliai

Xinnong Hanfu Apple

75.

吉林长白山人参

Jilin Changbaishan Ren Shen

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – gumbavaisiai

Jilin Changbai Mountain Ginseng

76.

露水河红松母林籽仁

Lushuihe Hong Song Mu Lin Zi Ren

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – sėklos

Lushuihe pine seeds and kernel

77.

太保胡萝卜

Taibao Hu Luo Bo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – morkos

Taibao Carrot

78.

佳木斯大米

Jiamusi Da Mi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ryžiai

Kiamusze Rice

79.

饶河东北黑蜂蜂蜜

Raohe Dong Bei Hei Feng Feng Mi

Kiti gyvūniniai produktai (kiaušiniai, medus, įvairūs pieno produktai, išskyrus sviestą, ir kt.) – medus

Honey of Raohe Northeast Black Bees

80.

雨花茶

Yu Hua Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Yuhua Tea

81.

洞庭(山)碧螺春茶

Dongtingshan Bi Luo Chun Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Dongting Mountain Biluochun Tea

82.

阳澄湖大闸蟹

Yangchenghu Da Zha Xie

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – krabai

Yangcheng Lake Crab

83.

盱眙龙虾

Xuyi Long Xia

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – paprastieji langustai

Xuyi Crawfish

84.

洋河大曲

Yanghe Da Qu

Spiritinis gėrimas

Yanghe Daqu Liquor

85.

舟山三疣梭子蟹

Zhoushan San You Suo Zi Xie

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – melsvieji krabai plaukikai

Zhoushan Portunus trituberculatus

86.

舟山带鱼

Zhou Shan Dai Yu

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – paprastosios siūlauodegės kalavijos

Zhoushan Hairtail

87.

金华火腿

Jinhua Huo Tui

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

Jinhua Ham

88.

文成粉丝

Wencheng Fen Si

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vermišeliai

Wencheng Vermicelli

89.

常山胡柚

Changshan Hu You

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – didieji greipfrutai

Changshan Pomelo

90.

文成杨梅

Wencheng Yang Mei

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaškuonės

Wencheng Waxberry

91.

太平猴魁茶

Taiping Hou Kui Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Taiping Hou Kui Tea

92.

黄山毛峰茶

Huangshan Mao Feng Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Huangshan Maofeng Tea

93.

霍山石斛

Huoshan Shi Hu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – stiebai

Huoshan Dendrobe

94.

岳西翠兰

Yuexi Cui Lan

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Yuexi Cuilan Tea

95.

古井贡酒

Gujing Gong Jiu

Spiritinis gėrimas

Gujing Gongjiu Liquor

96.

涡阳苔干

Guoyang Tai Gan

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – smidrinės salotos

GuoYang TaiGan

97.

政和白茶

Zhenghe Bai Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Zhenghe White Tea

98.

松溪红茶

Songxi Hong Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Songxi Black Tea

99.

南日鲍

Nanri Bao

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – jūrinės ausinukės

Nanri Abalone

100.

云霄枇杷

Yunxiao Pi Pa

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti,– lokvos

Yunxiao Loquat

101.

宁德大黄鱼

Ningde Da Huang Yu

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – didieji geltonieji kupriai

Ningde Large Yellow Croaker

102.

河龙贡米

Helong Gong Mi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ryžiai

Helong Rice

103.

会昌米粉

Huichang Mi Fen

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ryžių vermišeliai

Huichang Rice Noodle

104.

赣南茶油

Gannan Cha You

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – aliejus

Gannan Camellia Oil

105.

泰和乌鸡

Taihe Wu Ji

Šviežia mėsa (ir subproduktai) – vištiena

Tai he Silk Chicken

106.

浮梁茶

Fuliang Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Fuliang Tea

107.

信丰红瓜子

Xinfeng Hong Gua Zi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – melionų sėklos

Xinfeng red Melonseed

108.

寻乌蜜桔

Xunwu Mi Ju

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – apelsinai

Xunwu Orange

109.

日照绿茶

Rizhao Lv Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Rizhao Green Tea

110.

沾化冬枣

Zhanhua Dong Zao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – zizifai

Zhanhua Winter Jujube

111.

沂水苹果

Yishui Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – obuoliai

Yishui Apple

112.

平阴玫瑰

Pingyin Mei Gui

Gėlės ir dekoratyviniai augalai – gėlės

Pingyin Rose

113.

菏泽牡丹籽油

Heze Mu Dan Zi You

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – aliejus

Heze Peony Seed Oil

114.

陈集山药

Chenji Shan Yao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – dioskorėjos

Chenji Yam

115.

水沟庙大蒜

Shuigoumiao Da Suan

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – česnakai

Shuigoumiao Garlic

116.

灵宝苹果

Lingbao Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – obuoliai

Lingbao Apple

117.

正阳花生

Zhengyang Hua Sheng

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – žemės riešutai

Zhengyang Peanut

118.

柘城辣椒

Zhecheng La Jiao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – aitriosios paprikos

Zhecheng Chili

119.

泸州老窖酒

Luzhou Laojiao Jiu

Spiritinis gėrimas

Luzhou Laojiao Liquor

120.

赤壁青砖茶

Chibi QIng Zhuan Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Chibi Qing Brick Tea

121.

英山云雾茶

Yingshang Yun Wu Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Yingshan cloud and mist Tea

122.

襄阳高香茶

Xiangyang Gao Xiang Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Xiangyang high-aroma Tea

123.

五峰五倍子

Wufeng Wu Bei Zi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Wufeng Gallnuts

124.

孝感米酒

Xiaogan Mi Jiu

Alkoholinis ryžių gėrimas

Xiaogan Rice Wine

125.

酒鬼酒

Jiu Gui Jiu

Spiritinis gėrimas

Jiu Gui Liquor

126.

古丈毛尖

Guzhang Mao Jian

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Guzhang Maojian Tea

127.

永丰辣酱

Yongfeng La Jiang

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – padažai

Yongfeng Chili Sauce

128.

新会陈皮

Xinhui Chen Pi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Xinhui Orange Peel

129.

化橘红

Hua Ju Hong

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – vaisiai

Hua Reddish Orange

130.

高州桂圆肉

Gaozhou Gui Yuan Rou

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – longanai

Gao Zhou Longan Pulp

131.

增城荔枝

Zengcheng Li Zhi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ličiai

Zengcheng Litchi

132.

梅州金柚

Meizhou Jin You

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – didieji greipfrutai

Meizhou Golden Pomelo

133.

六堡茶

Liu Pao Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Liu Pao Tea

134.

凌云白毫

Lingyun Bai Hao

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Lingyun Pekoe Tea

135.

姑辽茶

Guliao Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Guliao Tea

136.

融安金桔

Rong'an Jin Ju

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – kinkanai

Rong'an Kumquat

137.

北海生蚝

Beihai Sheng Hao

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – austrės

Beihai Oyster

138.

博白桂圆

Bobai Gui Yuan

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – longanai

Bobai Longan

139.

澄迈桥头地瓜

Chengmai Qiao Tou Di Gua

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – bulvės

Chengmai bridge head sweet Potato

140.

涪陵榨菜

Fuling Zha Cai

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – gumbavaisiai

Fuling Hot Pickled Mustard Tuber

141.

丰都牛肉

Fengdu Niu Rou

Šviežia mėsa (ir subproduktai) – jautiena

Fengdu Beef

142.

奉节脐橙

Feng Jie Qi Cheng

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – apelsinai

Fengjie Navel Orange

143.

合川桃片

Hechuan Tao Pian

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai – pyragaičiai

Hechuan Peach Slices

144.

忠州豆腐乳

Zhongzhou Dou Fu Ru

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – sojų varškė

Zhongzhou Fermented Bean Curd

145.

石柱黄连

Shizhu Huang Lian

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – šakniavaisiai

Shizhu Coptis Root

146.

汉源花椒

Hanyuan Hua Jiao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – pipirai

Hanyuan red pepper

147.

攀枝花块菌

Panzhihua Kuai Jun

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – trumai

Panzhihua Truffle

148.

蒙顶山茶

Mingdingshan Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Mingding Mountain Tea

149.

遂宁矮晚柚

Suining Ai Wan You

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – didieji greipfrutai

Suining Dwarf-Late Pomelo

150.

峨眉山藤椒油

Emeishan Teng Jiao You

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

Mount Emei Pepper oil

151.

米易枇杷

Miyi Pi Pa

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – lokvos

Miyi Loquat

152.

修文猕猴桃

Xiuwen Mi Hou Tao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – kiviai

Xiuwen Kiwi

153.

织金竹荪

Zhijin Zhu Sun

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – poniabudės Dictyophora indusiata

Zhijin Dictyophora indusiata

154.

兴仁薏仁米

Xingren Yi Ren Mi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ašarių kruopos

Xinren Coix Seed

155.

盘县火腿

Panxian Huo Tui

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

Panxian Ham

156.

都匀毛尖茶

Duyun Mao Jian Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Duyun Maojian Tea

157.

麻江蓝莓

Majiang Lan Mei

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – mėlynės

Majiang Blueberry

158.

宣威火腿

Xuanwei Huo Tui

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

Xuanwei Ham

159.

文山三七

Wenshan San Qi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – pietinis ženšenis

Wenshan Notoginseng

160.

勐海茶

Menghai Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Menghai Tea

161.

朱苦拉咖啡

Chucola Ka Fei

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – kava

Chucola Coffee

162.

撒坝火腿

Saba Huo Tui

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

Saba Ham

163.

紫阳富硒茶

Ziyang Fu Xi Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Ziyang Se-enriched Tea

164.

泾阳茯砖茶

Jingyang Fu Zhuan Cha

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Jingyang Brick Tea

165.

汉中仙毫

Hanzhong Xian Hao

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – arbata

Hanzhong Xianhao Tea

166.

铜川苹果

Tongchuan Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – obuoliai

Tongchuan Apple

167.

韩城大红袍花椒

Hancheng Da Hong Pao Hua Jiao

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – pipirai

Hancheng Da Hong Pao Red Pepper

168.

富平柿饼

Fuping Shi Bing

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – persimonai

Fuping Dried Persimmon

169.

兰州百合

Lanzhou Bai He

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – lelijų svogūnėliai

Lanzhou Lily

170.

武都油橄榄

Wudu You Gan Lan

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – alyvuogės

Wudu Olive

171.

甘南羊肚菌

Gannan Yang Du Jun

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – briedžiukai

Gannan Morchella fungi

172.

定西马铃薯

Dingxi Ma Ling Shu

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – bulvės

Dingxi Potato

173.

岷县当归

Minxian Dang Gui

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – šakniavaisiai

Minxian Angelica

174.

宁夏枸杞

Ningxia Gou Qi

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – ožerškio uogos

Ningxia Goji Berry

175.

阿克苏苹果

Aksu Ping Guo

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – obuoliai

Aksu AppleVI PRIEDAS 
3 straipsnio 1 dalyje nurodytos Sąjungos kilmės produktų geografinės nuorodos 

[ES pastaba: galutinis sąrašas, visų pirma tam tikrų geografinių nuorodų transkripcija kinų kalbos rašmenimis, turi būti atnaujintas]

Europos Sąjungoje įregistruotas pavadinimas

Transkripcija kinų kalbos rašmenimis

Produkto rūšis

Austrija

1.

Inländerrum

茵蓝朗姆酒

Spiritinis gėrimas

2.

Jägertee / Jagertee / Jagatee

猎人茶

Spiritinis gėrimas

3.

Tiroler Bergkäse

蒂罗尔高山奶酪

Sūris

4.

Tiroler Speck

蒂罗尔熏肉

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

5.

Vorarlberger Bergkäse

福拉尔贝格高山奶酪

Sūris

Bulgarija

6.

Българско розово масло (Bulgarsko rozovo maslo)

保加利亚玫瑰精油

Eteriniai aliejai – rožių eterinis aliejus

7.

Дунавска равнина (Dunavska ravnina)

多瑙河平原

Vynas

8.

Тракийска низина (Trakiiska nizina)

色雷斯平原

Vynas

Kroatija

9.

Baranjski kulen

巴拉尼亚库兰腊肠

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

10.

Dalmatinski pršut

达尔马提亚熏火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

11.

Vynas

丁嘎池葡萄酒

Vynas

12.

Drniški pršut

达尼斯熏火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

13.

Lički krumpir

利卡土豆

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – bulvės

14.

Neretvanska mandarina

内雷特瓦橘子

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – marokiniai mandarinai

Kipras

15.

Κουμανδαρία (Commandaria)

古曼达力亚

Vynas

16.

Λουκούμι Γεροσκήπου (Loukoumi Geroskipou)

圣花园糖膏

Konditerijos gaminiai – cukrus

Čekija

17.

Budějovické pivo

布杰约维采啤酒

Alus

18.

Budějovický měšt'anský var

布杰约维采市民啤酒

Alus

19.

České pivo

捷克啤酒

Alus

Estija

20.

Estonian vodka

爱沙尼亚伏特加

Spiritinis gėrimas

Suomija

21.

Suomalainen Marjalikööri / Suomalainen Hedelmälikööri / Finsk Bärlikör / Finsk Fruktlikör / Finnish berry liqueur / Finnish fruit liqueur

芬兰浆果利口酒 / 芬兰水果利口酒

Spiritinis gėrimas

Prancūzija

22.

Anjou

安茹

Vynas

23.

Bergerac

贝尔热拉克

Vynas

24.

Brie de Meaux

莫城布里

Sūris

25.

Camembert de Normandie

诺曼底卡门培尔

Sūris

26.

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

西南地区用于制鸭肝的鸭(沙洛斯,加斯科涅,热尔,朗德,佩里戈尔,凯尔西-省)

Mėsos gaminiai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – šviežia mėsa (antiena)

27.

Clos de Vougeot

武若园

Vynas

28.

Corbières

科比埃

Vynas

29.

Costières de Nîmes

龙姆丘

Vynas

30.

Côte de Beaune

博纳山坡

Vynas

31.

Echezeaux

埃雪索

Vynas

32.

Emmental de Savoie

萨瓦安文达

Sūris

33.

Faugères

福热尔

Vynas

34.

Fitou

菲图

Vynas

35.

Haut-Médoc

上梅多克

Vynas

36.

Huile d'olive de Haute-Provence

上普罗旺斯橄榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

37.

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence / Essence de lavande de Haute-Provence

上普罗旺斯薰衣草精油

Eteriniai aliejai – levandų eterinis aliejus

38.

Huîtres Marennes Oléron

马雷讷奥莱龙牡蛎

Šviežios žuvys, moliuskai bei vėžiagyviai ir jų produktai – austrės

39.

Jambon de Bayonne

巴约纳火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

40.

La Tâche

拉塔西

Vynas

41.

Montravel

蒙哈维尔

Vynas

42.

Moselle

摩泽尔

Vynas

43.

Musigny

蜜思妮

Vynas

44.

Pineau des Charentes

夏朗德皮诺酒

Vynas

45.

Reblochon / Reblochon de Savoie

雷布洛 / 萨瓦雷布洛

Sūris

46.

Romanée-Conti

罗曼尼-康帝

Vynas

47.

Saint-Estèphe

圣爱斯泰夫

Vynas

48.

Saint-Nectaire

圣∙耐克泰尔

Sūris

49.

Sauternes

苏玳/索泰尔讷

Vynas

50.

Selles-sur-Cher

谢尔河畔塞勒

Sūris

51.

Touraine

都兰

Vynas

52.

Vacqueyras

瓦给拉斯

Vynas

53.

Val de Loire

卢瓦尔河谷

Vynas

54.

Ventoux

旺度

Vynas

Vokietija

55.

Aachener Printen

亚琛烤饼

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

56.

Bremer Klaben

不来梅克拉本蛋糕

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

57.

Hopfen aus der Hallertau

哈勒陶啤酒花

Kiti Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – Sutartis) I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – apyniai

58.

Lübecker Marzipan

吕贝克杏仁膏

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai – marcipanas

59.

Mittelrhein

中莱茵

Vynas

60.

Nürnberger Bratwürste / Nürnberger Rostbratwürste

纽伦堡香肠 / 纽伦堡烤香肠

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – dešros

61.

Nürnberger Lebkuchen

纽伦堡姜饼

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai – meduoliai su imbiero priedais

62.

Rheingau

莱茵高

Vynas

63.

Schwarzwälder Schinken

黑森林德火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

64.

Tettnanger Hopfen

泰特南啤酒花

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – apyniai

Graikija

65.

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης (Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis)

米洛普塔莫斯油 油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

66.

Γραβιέρα Κρήτης (Graviera Kritis)

克里特格雷维拉

芝士

Sūris

67.

Καλαμάτα (Kalamata)

卡拉马塔油 油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

68.

Κεφαλογραβιέρα (Kefalograviera)

克法罗格拉维拉

Sūris

69.

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης (Kolimvari Chanion Kritis)

克里瓦瑞哈尼亚克里提斯

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

70.

Κρόκος Κοζάνης (Krokos Kozanis)

科扎尼西红花

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – šafranas

71.

Λακωνία (Lakonia)

 拉蔻尼亚油 油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

72.

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης (Peza Irakliou Kritis)

派撒伊拉克利翁克里特油 油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

73.

Ρετσίνα Αττικής (Retsina Attikes)

阿提卡的松香葡萄酒

Vynas

74.

Τσίπουρο / Tsipouro

其普罗

Spiritinis gėrimas

Vengrija

75.

Szegedi szalámi / Szegedi téliszalámi

塞格德泰利萨拉米  / 塞格德萨拉米

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

76.

Törkölypálinka

特颗帕林卡

Spiritinis gėrimas

Italija

77.

Aceto balsamico tradizionale di Modena

摩德纳传统香醋

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – padažai

78.

Aprutino Pescarese

佩斯卡拉阿普鲁蒂诺榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – 
alyvuogių aliejus

79.

Arancia Rossa di Sicilia

西西里岛血橙

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

80.

Bolgheri Sassicaia

博格利西施佳雅

Vynas

81.

Campania

坎帕尼亚

Vynas

82.

Chianti Classico

古典基安蒂油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

83.

Chianti classico

古 典 基 安 蒂

Vynas

84.

Cotechino Modena

摩德納哥齊諾香腸

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

85.

Culatello di Zibello

齐贝洛的库拉泰洛

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

86.

Fontina

芳媞娜

Sūris

87.

Kiwi Latina

拉蒂纳猕猴桃

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

88.

Lambrusco di Sorbara

索巴拉蓝布鲁斯科红葡萄

酒/索巴拉蓝布鲁斯科桃红葡萄酒

Vynas

89.

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

格拉斯帕罗萨•迪•卡斯特韦特罗蓝布鲁斯科红酒 / 格拉斯帕罗萨·迪·卡斯特韦特罗蓝布鲁斯科桃红葡萄酒

Vynas

90.

Marsala

马莎拉

Vynas

91.

Mela Alto Adige / Südtiroler Apfel

南蒂罗尔苹果

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

92.

Mortadella Bologna

博洛尼亚源自波洛尼亚的莫塔德拉大红肠摩泰台拉香肚

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

93.

Pecorino Sardo

佩克利诺 撒德干酪

Sūris

94.

Pecorino Toscano

托斯卡纳羊奶酪

佩克利诺

Sūris

95.

Pomodoro di Pachino

帕基诺蕃茄

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

96.

Pomodoro San Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

阿格洛 - 萨尔内斯 – 诺切利诺地区圣马尔扎诺番茄

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

97.

Prosciutto di Modena

莫德纳火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

98.

Prosciutto Toscano

托斯卡纳火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

99.

Prosecco

普罗塞克

Vynas

100.

Provolone Valpadana

瓦尔帕达纳硬奶酪

Sūris

101.

Salamini italiani alla cacciatora

意大利佳诗雅托乐萨拉米香肠

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

102.

Sicilia

西西里

Vynas

103.

Speck Alto Adige / Südtiroler Markenspeck / Südtiroler Speck

上阿迪杰烟熏风干火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

104.

Toscano

托斯卡纳橄榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

105.

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

威尼托瓦柏里切拉/威尼托艾卡内依以及柏里齐/ 威尼托德尔格拉帕

Vynas

Lenkija

106.

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass / Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

北波德拉谢低地区野牛草香味伏特加

Spiritinis gėrimas

107.

Jabłka grójecke

格鲁耶茨苹果

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – obuoliai

108.

Jabłka łąckie

翁茨科苹果

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – obuoliai

109.

Wielkopolski ser smażony

大波兰油炸奶酪

Sūriai

110.

Wiśnia nadwiślanka

维斯瓦樱桃

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

Portugalija

111.

Azeite de Moura

摩尔橄榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

112.

Azeite do Alentejo Interior

内阿连特茹橄榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

113.

Azeite de Trás-os-Montes

山后省橄榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

114.

Bairrada

拜拉达

Vynas

115.

Vin de Madère / Madère / Madera / Madeira Wijn / Vino di Madera / Madeira Wein / Madeira Wine / Madeira / Vinho da Madeira

马德拉

Vynas

116.

Presunto de Barrancos / Paleta de Barrancos

巴兰科斯火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

117.

Queijo S. Jorge

圣若热奶酪

Sūris

Rumunija

118.

Dealu Mare

马雷丘陵

Vynas

119.

Murfatlar

穆法特拉

Vynas

120.

Pălincă

巴林卡

Spiritinis gėrimas

121.

Recaş

雷卡什

Vynas

122.

Salam de Sibiu

西比鸟腊肠

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

123.

Târnave

塔尔纳瓦

Vynas

124.

Ţuică Zetea de Medieşu Aurit

泽泰亚梅迪耶舒奥里特 栗子酒

Spiritinis gėrimas

125.

Vinars Murfatlar

穆法特拉烧酒

Spiritinis gėrimas

126.

Vinars Târnave

塔尔纳瓦烧酒

Spiritinis gėrimas

Slovėnija

127.

Goriška Brda

戈里察巴尔达

Vynas

128.

Slovenski med

斯洛文尼亚蜂蜜

Medus

129.

Štajerska Slovenija

施塔依尔斯洛文尼亚

Vynas

130.

Štajersko prekmursko bučno olje

施塔依尔穆拉南瓜籽油

Kiti maistiniai aliejai – moliūgų sėklų aliejus

Ispanija

131.

Aceite del Bajo Aragón

下阿拉贡橄榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

132.

Alicante

阿利坎特

Vynas

133.

Antequera

安特戈拉

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

134.

Azafrán de la Mancha

拉曼恰番红花

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.) – šafranas

135.

Baena

巴埃纳

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

136.

Bierzo

比埃尔索

Vynas

137.

Cítricos Valencianos / Cîtrics Valencians

瓦伦西亚柑橘

Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti, – citrusiniai vaisiai

138.

Dehesa de Extremadura

埃斯特雷马图拉

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – dešros

139.

Empordà

恩波尔达

Vynas

140.

Estepa

埃斯特巴

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

141.

Guijuelo

基胡埃罗

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

142.

Jabugo

哈布戈

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

143.

Jamón de Teruel / Paleta de Teruel

特鲁埃尔火腿/ 特鲁埃尔前腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiai

144.

Jijona

基霍纳

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai – nuga

145.

Jumilla

胡米亚

Vynas

146.

Mahón-Menorca

马宏-梅诺卡

Sūris

147.

Málaga

马拉加

Vynas

148.

Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda

圣卢卡尔-德-巴拉梅达曼萨尼亚葡萄酒

Vynas

149.

Pacharán navarro

纳瓦拉李子酒

Spiritinis gėrimas

150.

Penedès

佩内德斯

Vynas

151.

Priorat

普里奥拉托

Vynas

152.

Rías Baixas

下海湾地区

Vynas

153.

Ribera del Duero

杜埃罗河岸

Vynas

154.

Rueda

卢埃达

Vynas

155.

Sierra de Cazorla

卡索尔拉山区

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

156.

Sierra de Segura

塞古拉山区

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

157.

Siurana

西乌拉纳

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

158.

Somontano

索蒙塔诺

Vynas

159.

Toro

托罗

Vynas

160.

Turrón de Alicante

阿利坎特杏仁糖

Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai – nuga

161.

Utiel-Requena

乌迭尔-雷格纳

Vynas

162.

Cariñena

卡利涅纳

Vynas

163.

Montes de Toledo

托雷多山区

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

164.

Aceite Campo de Montiel

蒙蒂尔地区橄榄油

Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.) – alyvuogių aliejus

165.

Los Pedroches

洛斯佩德罗切斯

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

166.

Vinagre de Jerez

雪利醋

Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai

Nyderlandai

167.

Edam Holland

荷兰伊丹奶酪

Sūris

168.

Gouda Holland

荷兰豪达奶酪

Sūris

Jungtinė Karalystė

169.

Scotch Beef

苏格兰牛肉

Šviežia mėsa

170.

Scotch Lamb

苏格兰羔羊肉

Šviežia mėsa

171.

Welsh Beef

威尔士牛肉

Šviežia mėsa

172.

Welsh Lamb

威尔士羊肉

Šviežia mėsa

Austrija, Belgija, Vokietija

173.

Korn / Kornbrand

科恩酒/ 科恩烧酒

Spiritinis gėrimas

Austrija, Vengrija

174.

Spiritinis gėrimas

帕林卡

Spiritinis gėrimas

Kroatija, Slovėnija

175.

Istarski pršut/Istrski pršut

伊斯特拉熏火腿

Mėsos produktai (virti, sūdyti, rūkyti ir kt.) – kumpiaiVII PRIEDAS 
1 straipsnio 2 dalyje nurodytos Kinijos kilmės produktų geografinės nuorodos

Kinijoje registruotas pavadinimas

Transkripcija lotyniškais rašmenimis

Informacinio pobūdžio vertimas

宜兴紫砂

Yixing Zi Sha

Yixing Purple Clay Ware

扬州漆器

Yangzhou Qi Qi

Yangzhou Lacquerware

东海水晶

Donghai Shui Jing

Donghai Crystal

龙泉青瓷

Longquan Qing Ci

Longquan Celadon

建盏

Jian Zhan

Jian Bowl

德化白瓷

Dehua Bai Ci

White Porcelains of Dehua

景德镇瓷器

Jingdezhen Ci Qi

Jingdezhen Porcelain

当阳峪绞胎瓷

Dangyangyu Jiao Tai Ci

Dangyangyu Jiaotai Porcelain

汝瓷

Ru Ci

Ru Ceramic

枝江布鞋

Zhijiang Bu Xie

ZhiJiang Cloth Shoes

浏阳花炮

Liuyang Hua Pao

Liuyang Fireworks

醴陵瓷器

Liling Ci Qi

Liling Ceramic

端砚

Duan Yan

Duan Inkstone

坭兴陶

Nixing Tao

Nixing Pottery

大足石雕

Dazu Shi Diao

Dazu Stone Carving

大方漆器

Dafang Qi Qi

Dafang Lacquerware

建水紫陶

Jianshui Zi Tao

Jianshui Purple Pottery

(1)    Šalys susitaria, kad visais atvejais, išskyrus išimtinius ar ypač sudėtingus atvejus, geografinės nuorodos laikomos apsvarstytomis, kai baigiamos visos su jų nagrinėjimu, skelbimu, prieštaravimu ar skundų pateikimu susijusios procedūros arba visos kitos toms geografinėms nuorodoms apsaugoti nustatytos procedūros ir priimamas administracinis sprendimas apsaugoti tą geografinę nuorodą arba atsisakyti ją saugoti.
(2)    Šalys susitaria, kad geografinėms nuorodoms, kurios Susitarimo įsigaliojimo dieną yra nurodytos V ir VI prieduose, bus taikomos tokios pačios 10 straipsnio 3 dalyje nurodytos procedūros.
(3)    Šalys patvirtina, kad savo įsipareigojimus pagal Susitarimą vykdys užtikrindamos I priede išvardytų teisės aktų vykdymą. Šalys pažymi, kad kitos Šalies geografinėms nuorodoms, nurodytoms Susitarime, apsaugoti jos gali naudoti visas arba bet kurias savo vidaus sistemas. Pažymima, kad nė viena Šalis nesinaudos savo atitinkamų teisės aktų dėl prekių ženklų nuostatomis, skelbdamos kitos Šalies geografines nuorodas arba suteikdamos geografinės nuorodos statusą Susitarimo prieduose nurodytiems pavadinimams. Tai, kokiu mastu Šalys naudojasi savo teisės aktais dėl prekių ženklų įgyvendindamos šį straipsnį, nustatyta 6 straipsnyje.
(4)    Taikydamos šį straipsnį ir tiek, kiek tai neprieštarauja TRIPS sutarties II dalies 3 skyriaus nuostatoms, Šalys susitaria, kad „naudojimas“ arba „priemonės naudojimas“ gali apimti bet kokį tiesioginį ar netiesioginį saugomo pavadinimo naudojimą komerciniais tikslais, įskaitant imitaciją, arba naudojimą, kuriuo būtų preziumuojamas ar nurodomas atitinkamo produkto ir saugomo pavadinimo ryšys ar sąsaja. Prekės žymėjimas ar pateikimas gali apimti bet kokią melagingą ar klaidinančią nuorodą į produkto kilmės vietą, kilmę, pobūdį ar esmines savybes, pateikiamą ant produkto išorinės ar vidinės pakuotės, reklaminėje medžiagoje arba su atitinkamu produktu susijusiuose dokumentuose, ir produkto pakavimą į tokią tarą, kuri gali sudaryti klaidingą įspūdį apie produkto kilmę.
(5)    Terminas „transkripcija“ reiškia pagal Susitarimą saugomų geografinių nuorodų lotyniškais arba nelotyniškais rašmenimis transkripciją Kinijos Liaudies Respublikos rašmenimis ir pagal Susitarimą saugomų geografinių nuorodų Kinijos Liaudies Respublikos rašmenimis transkripciją Europos Sąjungoje naudojamais lotyniškais arba nelotyniškais rašmenimis. III, IV, V ir VI prieduose nurodomas Susitarimu saugotinas originalus pavadinimas, jo transkripcija ir informacinio pobūdžio vertimas.
(6)    V priedo 55–68 punktuose nurodytoms geografinėms nuorodoms taikoma tokia pati apsauga kaip ir visoms kitoms geografinėms nuorodoms pagal Susitarimą, įskaitant tas pačias teises Sąjungos teritorijoje naudoti Europos simbolį, žymintį saugomą kilmės vietos nuorodą arba saugomą geografinę nuorodą, kaip numatyta šiame straipsnyje; tokios geografinės nuorodos galėtų būti įrašytos į registrą, jeigu ir kai jos būtų įtrauktos į išplėstą ES teisės aktų taikymo sritį.
(7)    Taikant šį straipsnį ir, kiek tai susiję su geografinių nuorodų apsauga, žodis „sudaro“ laikomas frazės „identiškas arba beveik identiškas“ sinonimu.
(8)    6 straipsnio 1 dalis netaikoma, jei pareiškėjas teikia paraišką dėl prekės ženklo, kuris yra identiškas jam priklausančiam registruotam prekės ženklui, susijusiam su identišku produktu.
(9)    Penkerių metų trukmės pereinamuoju laikotarpiu nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos geografinės nuorodos „正山小种“ apsauga nėra laikoma kliūtimi Europos Sąjungos teritorijoje arbatai pavadinti vartoti terminą „Lapsang Souchong“ su sąlyga, kad:-    galima įrodyti, kad nagrinėjamasis produktas Europos Sąjungos rinkai pateiktas anksčiau nei 2017 m. birželio 3 d., ir-    nagrinėjamasis produktas neklaidina Europos vartotojų; jo faktinė geografinė kilmė yra nurodyta aiškiai, įskaitomai ir matomoje vietoje.
(10)    Aštuonerių metų trukmės pereinamuoju laikotarpiu nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos geografinės nuorodos „Feta“ apsauga nėra laikoma kliūtimi Europos Sąjungos teritorijoje sūriams pavadinti vartoti terminą „Feta“ su sąlyga, kad:-    galima įrodyti, kad nagrinėjamasis produktas Kinijos Liaudies Respublikos rinkai pateiktas anksčiau nei 2017 m. birželio 3 d., ir-    nagrinėjamasis produktas neklaidina Kinijos vartotojų; jo faktinė geografinė kilmė yra nurodyta aiškiai, įskaitomai ir matomoje vietoje.
(11)    Termino „queso“ apsaugos neprašoma.
(12)    Šešerių metų pereinamuoju laikotarpiu nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos geografinės nuorodos „Asiago“ apsauga nėra laikoma kliūtimi Kinijos Liaudies Respublikos teritorijoje sūriams pavadinti vartoti terminą „Asiago“ su sąlyga, kad:-    galima įrodyti, kad nagrinėjamasis produktas Kinijos Liaudies Respublikos rinkai pateiktas anksčiau nei 2017 m. birželio 3 d., ir-    nagrinėjamasis produktas neklaidina Kinijos vartotojų; jo faktinė geografinė kilmė yra nurodyta aiškiai, įskaitomai ir matomoje vietoje.
(13)    Termino „mozzarella“ apsaugos neprašoma.
(14)    Susitarime numatyta apsauga netaikoma terminui „parmesan“.
(15)    Termino „pecorino“ apsaugos neprašoma.    Geografinės nuorodos „Pecorino Romano“ apsauga nėra laikoma kliūtimi Kinijos teritorijoje kitiems produktams nei sūris pavadinti vartoti terminą „romano“. Trejų metų trukmės pereinamuoju laikotarpiu nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos geografinės nuorodos „Pecorino Romano“ apsauga nėra laikoma kliūtimi Kinijos Liaudies Respublikos teritorijoje sūriams pavadinti vartoti terminą „Romano“ su sąlyga, kad:-    galima įrodyti, kad nagrinėjamasis produktas Kinijos Liaudies Respublikos rinkai pateiktas anksčiau nei 2017 m. birželio 3 d., ir-    jo faktinė geografinė kilmė yra nurodyta aiškiai, įskaitomai ir matomoje vietoje.
(16)    Termino „prosciutto“ apsaugos neprašoma.
(17)    Termino „vino nobile di“ apsaugos neprašoma.
Top