Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019PC0401

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

COM/2019/401 final

Briuselis, 2019 08 30

COM(2019) 401 final

2019/0181(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos
susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

2009 m. gegužės mėn. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime ES dar kartą pareiškė politinę paramą visiškam vizų režimo liberalizavimui saugioje erdvėje ir judumo didinimui su Rytų partnerystės šalimis sudarant susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos. Remiantis 2005 m. gruodžio mėn. COREPER lygmeniu valstybių narių priimtu bendru požiūriu į ES vizų režimo supaprastinimo politikos plėtojimą, susitarimas dėl vizų režimo supaprastinimo nesudaromas, kol nesudarytas susitarimas dėl readmisijos.

Todėl 2010 m. lapkričio 12 d. Komisija pateikė Tarybai rekomendaciją, kad gautų derybinius nurodymus derėtis dėl susitarimų su Baltarusijos Respublika atitinkamai dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos.

2011 m. vasario 28 d. Taryba oficialiai įgaliojo Komisiją derėtis dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos susitarimo dėl readmisijos.

Derybos oficialiai pradėtos 2014 m. sausio 30 d., o pirmasis oficialių derybų raundas įvyko 2014 m. birželio 13 d. Minske. Vėliau surengti dar trys derybų raundai: pirmas 2014 m. lapkričio 25 d. Briuselyje, o kiti du 2015 m. kovo 11 d. ir 2017 m. birželio 20 d. Minske. Vyriausieji derybininkai susitarimo tekstą parafavo 2019 m. birželio 17 d. pasikeisdami elektroniniais laiškais.

Baltarusija, Europos Sąjunga ir septynios dalyvaujančios valstybės narės (Bulgarija, Rumunija, Lietuva, Lenkija, Vengrija, Suomija ir Latvija) 2016 m. spalio 13 d. pasirašė bendrą deklaraciją dėl partnerystės judumo srityje.

Visais derybų etapais valstybėms narėms reguliariai buvo teikiama informacija ir su jomis buvo konsultuojamasi atitinkamose Tarybos darbo grupėse. Galutinis susitarimo teksto projektas buvo pateiktas patarėjams teisingumo ir vidaus reikalų klausimais (migracijos, integracijos ir išsiuntimo) ir 2019 m. balandžio 12 d. taikant supaprastintą rašytinę procedūrą jam pritarta.

2019 m. balandžio 17 d. Migracijos ir vidaus reikalų generalinio direktorato generalinio direktoriaus raštu Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto pirmininkui Europos Parlamentas buvo informuotas apie derybų dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos susitarimų užbaigimą. Buvo pridėti abiejų susitarimų tekstų projektai.

Siūlomame sprendime dėl susitarimo sudarymo nustatoma vidaus tvarka, reikalinga jam taikyti praktiškai. Visų pirma jame nurodoma, kad Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai, atstovauja Sąjungai pagal susitarimo 19 straipsnį įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

Pridedamas pasiūlymas yra susitarimo sudarymo teisinė priemonė. Taryba sprendimą priims kvalifikuota balsų dauguma.

2.SUSITARIMO TIKSLAS IR TURINYS

Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos (toliau – susitarimas) tikslas – nustatyti greitas ir veiksmingas asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ir gyvenimo Baltarusijos ar vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo grąžinimo procedūras ir bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą.

Komisijos manymu, Tarybos derybiniuose nurodymuose išdėstyti tikslai buvo pasiekti ir readmisijos susitarimo projektas Sąjungai yra priimtinas.

Galutinį susitarimo projekto turinį galima apibendrinti taip:

Susitarimą sudaro 8 skirsniai, kuriuose iš viso yra 24 straipsniai. Susitarime taip pat yra 7 priedai, kurie yra neatskiriama šio susitarimo dalis, ir 5 bendros deklaracijos.

Susitarime yra įvadinė nuostata, kuria patvirtinama, kad jis taikomas užtikrinant žmogaus teises ir prašomajai bei prašančiajai valstybei laikantis atitinkamuose joms taikomuose tarptautiniuose dokumentuose nustatytų įsipareigojimų ir atsakomybės, taip pat pakartojama, kad pagal tuos tarptautinius dokumentus prašomoji valstybė visų pirma užtikrina į savo teritoriją priimtų atgal asmenų teisių apsaugą.

Susitarime nustatyti readmisijos įsipareigojimai (3–6 straipsniai) yra visiškai abipusiai, taikomi savo piliečiams (3 ir 5 straipsniai) ir trečiųjų šalių piliečiams bei asmenims be pilietybės (4 ir 6 straipsniai).

Įsipareigojimas dėl savo piliečių readmisijos taip pat apima buvusius savo piliečius, kurie neteko arba atsisakė savo pilietybės, tačiau neįgijo kitos valstybės pilietybės.

Įsipareigojimas dėl savo piliečių readmisijos taip pat taikomas bet kurios pilietybės šeimos nariams (t. y. sutuoktiniams ir nepilnamečiams nesusituokusiems vaikams), neturintiems savarankiškos teisės gyventi prašančiojoje valstybėje.

Įsipareigojimas priimti atgal trečiųjų šalių piliečius ir asmenis be pilietybės (4 ir 6 straipsniai) yra susijęs su šiomis išankstinėmis sąlygomis: a) atitinkamas asmuo atvykimo metu turi prašomosios valstybės išduotą leidimą gyventi arba prašomosios valstybės išduotą galiojančią vizą ir atvykimo į prašomosios valstybės teritoriją įrodymą arba b) atitinkamas asmuo neteisėtai ir tiesiogiai atvyko į prašančiosios valstybės teritoriją prieš tai buvęs prašomosios valstybės teritorijoje arba per ją vykęs tranzitu. Toks readmisijos įsipareigojimas netaikomas asmenų, kurie tik vyko tranzitu per oro uostą arba kuriems prašančioji valstybė yra išdavusi vizą arba leidimą gyventi, atžvilgiu, išskyrus atvejus, kai i) prašomosios valstybės išduota viza arba leidimas gyventi galioja ilgiau, ii) prašančiosios valstybės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti apgaulės būdu arba iii) asmuo nesilaiko kurios nors su viza susijusios sąlygos.

Savo piliečių (suėjus nurodytam galutiniam terminui) ir trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės atveju Baltarusija sutinka, kad būtų naudojamas Europos kelionės dokumentas grąžinamiems asmenims (3 straipsnio 5 dalis ir 4 straipsnio 3 dalis). Atitinkamas tipinis Baltarusijos Respublikos dokumentas pridedamas 7 priede.

Susitarimo III skirsnyje (7–13 straipsniai kartu su 1–5 priedais) įtvirtintos būtinos techninės nuostatos, susijusios su readmisijos procedūra (readmisijos prašymu, įrodymo priemonėmis, terminais, perdavimo tvarka ir vežimo būdais) ir su klaidinga readmisija (13 straipsnis). Procedūrinio lankstumo suteikia tai, kad readmisijos prašymo nereikės tais atvejais, kai priimtinas atgal asmuo turi galiojantį kelionės dokumentą (7 straipsnio 2 dalis).

Susitarimo 7 straipsnio 3 dalyje apibūdinta vadinamoji pagreitinta procedūra, kurią susitarta taikyti asmenims, sulaikytiems juostoje, kuri tęsiasi iki 30 kilometrų nuo valstybės narės ir Baltarusijos bendros sausumos sienos, taip pat valstybių narių ir Baltarusijos tarptautinių oro uostų teritorijoje. Pagal pagreitintą procedūrą readmisijos prašymai turi būti pateikti per 2 darbo dienas, atsakymai į juos – per 2 darbo dienas, o pagal įprastą procedūrą atsakyti į readmisijos prašymus reikia per 10 kalendorinių dienų (11 straipsnio 2 dalis).

Į susitarimą įtrauktas tranzito operacijų skirsnis (14 ir 15 straipsniai kartu su 6 priedu).

16, 17 ir 18 straipsniuose pateikiamos būtinos su išlaidomis ir duomenų apsauga susijusios taisyklės ir nurodomas santykis su kitais tarptautiniais įsipareigojimais.

Bus sudarytas Jungtinis readmisijos komitetas, kuriam bus skirtos 19 straipsnyje nustatytos užduotys ir galios.

Kad šį susitarimą įgyvendinti būtų paprasčiau, 20 straipsniu Baltarusijai ir atskiroms valstybėms narėms suteikiama galimybė sudaryti dvišalius įgyvendinimo protokolus. Dvišalių susitarimų ar kitų sutartinių dokumentų ir šio susitarimo santykis paaiškinamas 21 straipsnyje.

Baigiamosiose nuostatose (22–24 straipsniai) išdėstytos būtinos teritorinio taikymo, įsigaliojimo, galiojimo trukmės, galimų pakeitimų, sustabdymo, nutraukimo ir susitarimo priedų teisinio statuso taisyklės.

Apie ypatingą Danijos, Airijos ir Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės padėtį kalbama preambulėje, 1 straipsnio d punkte, 22 straipsnio 2 dalyje, o Danijos atveju – ir atitinkamoje bendroje deklaracijoje. Atsižvelgta į glaudų Islandijos, Norvegijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino bendradarbiavimą įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, ir apie šį glaudų bendradarbiavimą kalbama atitinkamose prie susitarimo pridedamose bendrose deklaracijose.

3.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

·Teisinis pagrindas

Šis pasiūlymas teikiamas Tarybai, kad būtų sudarytas susitarimas.

Šio pasiūlymo teisinis pagrindas – Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 79 straipsnio 3 dalis kartu su jos 218 straipsnio 6 dalies a punktu.

·Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Netaikoma.

·Proporcingumo principas

Šiuo pasiūlymu neviršijama to, kas būtina nustatytam tikslui pasiekti, t. y. sudaryti tarptautinį susitarimą dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Dėl šio pasiūlymo ES biudžetas nepatirs papildomų išlaidų.

5.IŠVADOS

Atsižvelgdama į minėtus rezultatus, Komisija siūlo Tarybai, gavus Europos Parlamento pritarimą, pritarti pridedamo Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymui.

2019/0181 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos
susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 79 straipsnio 3 dalį kartu su 218 straipsnio 6 dalies a punktu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą 1 ,

kadangi:

(1)remdamasi Tarybos sprendimu XXXX/XXX 2 Komisija [data] pasirašė Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimą dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos (toliau – susitarimas) su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau;

(2)2009 m. gegužės mėn. Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikime Sąjunga ir šalys partnerės dar kartą pareiškė politinę paramą visiškam vizų režimo liberalizavimui saugioje erdvėje ir judumo didinimui su Rytų partnerystės šalimis sudarant susitarimus dėl vizų režimo supaprastinimo ir readmisijos;

(3)susitarimo tikslas – nustatyti greitas ir veiksmingas asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ir gyvenimo Baltarusijos ar vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo grąžinimo procedūras ir bendradarbiaujant palengvinti tokių asmenų tranzitą;

(4)Komisija turėtų atstovauti Sąjungai susitarimo 19 straipsniu įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete;

(5)pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės [1 ir 2 straipsnius] 3 straipsnį [ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui] Jungtinė Karalystė [nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas [išskyrus atvejus, kai ji praneša apie savo pageidavimą pagal minėtą protokolą]] / [... laišku] pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą];

(6)pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos [1 ir 2 straipsnius] 3 straipsnį [ir nedarant poveikio to protokolo 4 straipsniui] Airija [nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas, [išskyrus atvejus, kai ji praneša apie savo pageidavimą pagal minėtą protokolą]] / [... laišku] pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą];

(7)pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(8)todėl susitarimas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungos vardu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimas dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos (toliau – susitarimas).

Susitarimo ir bendrų deklaracijų tekstai pridedami prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas skiria asmenį, kuris įgaliojamas Europos Sąjungos vardu pateikti susitarimo 23 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą ir taip išreikšti Europos Sąjungos sutikimą laikytis susitarimo.

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Sąjungai susitarimo 19 straipsniu įsteigtame Jungtiniame readmisijos komitete.

4 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną 3 .

 

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    OL C , , p. .
(2)    2019 m. ... ... d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos pasirašymo Europos Sąjungos vardu (OL L , , p.).
(3)    Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbs Tarybos generalinis sekretoriatas.
Top

Briuselis, 2019 08 30

COM(2019) 401 final

PRIEDAS

prie

pasiūlymo projekto

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos sudarymo


PRIEDAS

Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos

SUSITARIMAS

dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos

ŠALYS,

EUROPOS SĄJUNGA, toliau – Sąjunga,

ir

ir BALTARUSIJOS RESPUBLIKA, toliau – Baltarusija,

PASIRYŽUSIOS stiprinti tarpusavio bendradarbiavimą, kad veiksmingiau kovotų su neteisėta imigracija,

NORĖDAMOS nustatyti, remdamosi šiuo susitarimu ir abipusiškumo principu, greitas ir veiksmingas asmenų, kurie neatitinka arba nebeatitinka atvykimo, buvimo ir gyvenimo Baltarusijos ar vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių teritorijoje sąlygų, tapatybės nustatymo ir saugaus bei tvarkingo grąžinimo procedūras ir bendradarbiaudamos palengvinti tokių asmenų tranzitą,

PABRĖŽDAMOS, kad šiuo susitarimu nedaromas poveikis Sąjungos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Baltarusijos teisėms, įsipareigojimams bei atsakomybei, kylantiems iš tarptautinės teisės, visų pirma 1951 m. liepos 28 d. Konvencijos dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. sausio 31 d. protokolo,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą Nr. 21 dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės Jungtinė Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystė ir Airija nedalyvaus taikant šį susitarimą, nebent pagal minėtą protokolą jos praneš apie pageidavimą dalyvauti,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtą Protokolą dėl Danijos Karalystės pozicijos šio susitarimo, kuris patenka į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo trečios dalies V antraštinės dalies taikymo sritį, nuostatos nėra taikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

(a)    Šalys – Baltarusija ir Sąjunga;

(b)    Baltarusijos pilietis – bet kuris asmuo, turintis Baltarusijos pilietybę;

(c)    valstybės narės pilietis – bet kuris asmuo, turintis Europos Sąjungos valstybės narės pilietybę, kaip apibrėžiama Sąjungos tikslais;

(d)    valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, kuriai šis susitarimas yra privalomas;

(e)    trečiosios šalies pilietis – bet kuris asmuo, turintis kitą nei Baltarusijos ar vienos iš valstybių narių pilietybę;

(f)    asmuo be pilietybės – bet kuris jokios pilietybės neturintis asmuo;

(g)    leidimas gyventi – Baltarusijos arba vienos iš valstybių narių išduotas bet kurios rūšies leidimas, kuriuo asmeniui suteikiama teisė gyventi jos teritorijoje. Ši sąvoka neapima laikino leidimo likti jos teritorijoje, kol nagrinėjamas prašymas suteikti prieglobstį arba prašymas išduoti leidimą gyventi;

(h)    viza – Baltarusijos arba vienos iš valstybių narių išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas norint atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu. Ši sąvoka neapima oro uosto tranzitinės vizos;

(i)    prašančioji valstybė – valstybė (Baltarusija arba viena iš valstybių narių), kuri pateikia readmisijos prašymą pagal šio susitarimo 8 straipsnį arba tranzito prašymą pagal 15 straipsnį;

(j)    prašomoji valstybė – valstybė (Baltarusija arba viena iš valstybių narių), kuriai pateikiamas readmisijos prašymas pagal šio susitarimo 8 straipsnį arba tranzito prašymas pagal 15 straipsnį;

(k)    kompetentinga institucija – bet kuri Baltarusijos arba vienos iš valstybių narių nacionalinė institucija, kuriai pagal šio susitarimo 20 straipsnio 1 dalies a punktą pavesta įgyvendinti šį susitarimą;

(l)    tranzitas – IV skirsnio tikslais trečiosios šalies piliečio arba asmens be pilietybės kelionė per prašomosios valstybės teritoriją, vykstant iš prašančiosios valstybės į paskirties šalį;

(m)    pasienio ruožas – juosta, kuri tęsiasi iki 30 kilometrų nuo valstybės narės ir Baltarusijos bendros sausumos sienos, taip pat valstybių narių bei Baltarusijos tarptautiniai oro uostai.

2 straipsnis

Pagrindiniai principai

Stiprindamos bendradarbiavimą neteisėtos migracijos prevencijos ir kovos su ja klausimais, prašomoji ir prašančioji valstybės, taikydamos šį susitarimą asmenims, kurie patenka į susitarimo taikymo sritį, užtikrina jų žmogaus teises ir laikosi įpareigojimų ir atsakomybės, nustatytų Šalims taikomuose atitinkamuose tarptautiniuose dokumentuose, visų pirma:

   1948 m. Visuotinėje žmogaus teisių deklaracijoje;

   1950 m. Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje;

   1965 m. Tarptautinėje konvencijoje dėl visų formų rasinės diskriminacijos panaikinimo;

   1966 m. Tarptautiniame pilietinių ir politinių teisių pakte;

   1984 m. JT konvencijoje prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą;

   1951 m. Ženevos konvencijoje dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967 m. protokole.

Prašomoji valstybė, laikydamasi minėtuose tarptautiniuose dokumentuose nustatytų įsipareigojimų, visų pirma užtikrina į savo teritoriją priimtų atgal asmenų teisių apsaugą.

I skirsnis

Baltarusijos readmisijos įsipareigojimai

3 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.    Baltarusija valstybės narės prašymu ir be kitų formalumų, išskyrus nurodytuosius šiame susitarime, priima atgal bet kurį asmenį, kuris neatitinka arba nebeatitinka prašančiosios valstybės narės teritorijoje galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis yra Baltarusijos pilietis.

2.    Baltarusija taip pat priima atgal:

– 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi prašančiojoje valstybėje narėje,

– 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, arba sutuoktinius be pilietybės, jei jie turi arba įgyja teisę atvykti į Baltarusijos teritoriją ir joje būti, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi prašančiojoje valstybėje narėje.

3.    Baltarusija taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į valstybės narės teritoriją, neteko arba atsisakė Baltarusijos pilietybės, išskyrus atvejus, kai ta valstybė narė tokiems asmenims bent pažadėjo natūralizaciją.

4.     Baltarusijai patenkinus readmisijos prašymą, kompetentinga Baltarusijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, nepriklausomai nuo priimtino atgal asmens noro, nedelsdama nemokamai ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas išduoda priimtinam atgal asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį šešis mėnesius. Jei Baltarusija per tris darbo dienas neišdavė kelionės dokumento, laikoma, kad ji sutinka, kad būtų naudojamas Europos kelionės dokumentas grąžinamiems asmenims (atitinkantis Reglamente (ES) Nr. 2016/1953 nustatytą formą).

5.    Jei dėl teisinių ar kitų priežasčių atitinkamas asmuo negali būti perduotas iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu, kompetentinga Baltarusijos diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per tris darbo dienas nemokamai išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei Baltarusija per tris darbo dienas neišdavė naujo kelionės dokumento, laikoma, kad ji sutinka, kad būtų naudojamas Europos kelionės dokumentas grąžinamiems asmenims (atitinkantis Reglamente (ES) Nr. 2016/1953 nustatytą formą).

4 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.    Baltarusija valstybės narės prašymu ir be kitų formalumų, išskyrus nurodytuosius šiame susitarime, priima atgal bet kurį trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės, kuris neatitinka arba nebeatitinka prašančiosios valstybės narės teritorijoje galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad toks asmuo:

turi arba atvykimo metu turėjo Baltarusijos išduotą leidimą gyventi arba

turi arba atvykimo metu turėjo Baltarusijos išduotą galiojančią vizą ir atvykimo į Baltarusijos teritoriją įrodymą, arba

atvyko neteisėtai ir tiesiogiai į valstybių narių teritoriją prieš tai buvęs Baltarusijos teritorijoje arba per ją vykęs tranzitu.

2.    1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas netaikomas, jei:

 

a)    trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės tik vyko tranzitu per tarptautinį Baltarusijos oro uostą arba

b)    prašančioji valstybė narė išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

 

   tas asmuo turi Baltarusijos išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurių galiojimas ilgesnis, arba

   prašančiosios valstybės narės išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, arba

   tas asmuo nesilaiko kurios nors su viza susijusios sąlygos.

3.    Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 daliai, Baltarusijai patenkinus readmisijos prašymą, prašančioji valstybė narė asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda Europos kelionės dokumentą grąžinamiems asmenims (atitinkantį Reglamente (ES) Nr. 2016/1953 nustatytą formą).

II skirsnis

Sąjungos readmisijos įsipareigojimai

5 straipsnis

Savo piliečių readmisija

1.    Valstybė narė Baltarusijos prašymu ir be kitų formalumų, išskyrus nurodytuosius šiame susitarime, priima atgal bet kurį asmenį, kuris neatitinka arba nebeatitinka Baltarusijos teritorijoje galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad jis yra tos valstybės narės pilietis.

2.    Valstybė narė taip pat priima atgal:

– 1 dalyje minėtų asmenų nepilnamečius nesusituokusius vaikus, nepriklausomai nuo jų gimimo vietos ar pilietybės, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi Baltarusijoje,

– 1 dalyje minėtų asmenų sutuoktinius, turinčius kitą pilietybę, arba sutuoktinius be pilietybės, jei jie turi arba įgyja teisę atvykti ir būti prašomosios valstybės narės teritorijoje, išskyrus atvejus, kai jie turi savarankišką teisę gyventi Baltarusijoje.

3.    Valstybė narė taip pat priima atgal asmenis, kurie, atvykę į Baltarusijos teritoriją, neteko arba atsisakė valstybės narės pilietybės, išskyrus atvejus, kai Baltarusija tokiems asmenims bent pažadėjo natūralizaciją.

4.     Prašomajai valstybei narei patenkinus readmisijos prašymą, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga, nepriklausomai nuo priimtino atgal asmens noro, nedelsdama nemokamai ir ne vėliau kaip per tris darbo dienas išduoda priimtinam atgal asmeniui grąžinti reikalingą kelionės dokumentą, galiojantį šešis mėnesius. Jei prašomoji valstybė narė per tris darbo dienas neišdavė kelionės dokumento, laikoma, kad ji sutinka, kad būtų naudojamas Baltarusijos tipinis išsiuntimo iš šalies kelionės dokumentas (7 priedas).

5.    Jei dėl teisinių ar kitų priežasčių atitinkamas asmuo negali būti perduotas iš pradžių išduoto kelionės dokumento galiojimo laikotarpiu, kompetentinga tos valstybės narės diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga per tris darbo dienas nemokamai išduoda naują kelionės dokumentą, kurio galiojimo trukmė tokia pati. Jei ta valstybė narė per tris darbo dienas neišdavė kelionės dokumento, laikoma, kad ji sutinka, kad būtų naudojamas Baltarusijos tipinis išsiuntimo iš šalies kelionės dokumentas (7 priedas).

6 straipsnis

Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisija

1.    Valstybė narė Baltarusijos prašymu ir be kitų formalumų, išskyrus nurodytuosius šiame susitarime, priima atgal bet kurį trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės, kuris neatitinka arba nebeatitinka Baltarusijos teritorijoje galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų, jei įrodoma arba remiantis pateiktais prima facie įrodymais galima daryti pagrįstą prielaidą, kad toks asmuo:

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą leidimą gyventi arba

turi arba atvykimo metu turėjo prašomosios valstybės narės išduotą galiojančią vizą ir atvykimo į prašomosios valstybės narės teritoriją įrodymą, arba

atvyko neteisėtai ir tiesiogiai į Baltarusijos teritoriją prieš tai buvęs prašomosios valstybės narės teritorijoje arba per ją vykęs tranzitu.

2.    1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas netaikomas, jei:

a)    trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės tik vyko tranzitu per tarptautinį prašomosios valstybės narės oro uostą arba

b)    Baltarusija išdavė vizą arba leidimą gyventi trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės prieš atvykstant į jos teritoriją arba į ją atvykus, išskyrus atvejus, kai:

 

   tas asmuo turi prašomosios valstybės narės išduotą vizą arba leidimą gyventi, kurių galiojimas ilgesnis, arba

   Baltarusijos išduota viza arba leidimas gyventi buvo gauti naudojant padirbtus ar suklastotus dokumentus arba pateikus klaidingą informaciją, arba

tas asmuo nesilaiko kurios nors su viza susijusios sąlygos.

3.    1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka vizą arba leidimą gyventi išdavusiai valstybei narei. Jeigu vizą arba leidimą gyventi išdavė dvi ar daugiau valstybių narių, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka ilgiau galiojantį dokumentą išdavusiai valstybei narei arba, jeigu vieno ar kelių dokumentų galiojimo laikas jau pasibaigęs – tai, kurios dokumentas dar galioja. Jeigu visų dokumentų galiojimo laikas jau yra pasibaigęs, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, išdavusiai dokumentą, kurio galiojimo pabaigos data yra vėliausia. Jeigu tokių dokumentų pateikti neįmanoma, 1 dalyje nurodytas readmisijos įsipareigojimas tenka valstybei narei, iš kurios teritorijos asmuo išvyko paskiausiai.

4.    Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 daliai, valstybei narei patenkinus readmisijos prašymą, Baltarusija asmeniui, dėl kurio readmisijos susitarta, išduoda jam grąžinti reikalingą kelionės dokumentą (7 priedas).

III skirsnis

Readmisijos procedūra

7 straipsnis

Principai

1.    Atsižvelgiant į 2 dalį, kad priimtinas atgal asmuo būtų perduotas remiantis vienu iš 3–6 straipsniuose nurodytų įsipareigojimų, prašomosios valstybės kompetentingai institucijai turi būti pateikiamas readmisijos prašymas.

2.    Jei priimtinas atgal asmuo turi kurį nors galiojantį kelionės dokumentą, nurodytą šio susitarimo I priede, o trečiųjų šalių piliečių arba asmenų be pilietybės atveju – ir galiojančią prašomosios valstybės vizą arba leidimą gyventi, jis gali būti perduodamas prašančiajai valstybei nepateikus prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos prašymo arba rašytinio pranešimo, kaip nurodyta 12 straipsnio 1 dalyje.

3.    Nedarant poveikio 2 daliai, jei asmuo, kuris neteisėtai kirto sieną atvykdamas tiesiai iš prašomosios valstybės teritorijos, buvo sulaikytas prašančiosios valstybės pasienio ruože (įskaitant oro uostus), prašančioji valstybė gali pateikti readmisijos prašymą per dvi darbo dienas po to asmens sulaikymo (pagreitinta procedūra).

8 straipsnis

Readmisijos prašymas

1.    Kiek įmanoma, readmisijos prašyme turi būti pateikta ši informacija:

priimtino atgal asmens duomenys (pvz., vardai, pavardės, gimimo data ir, jei įmanoma, gimimo vieta bei paskutinė gyvenamoji vieta) ir, jei taikoma, duomenys apie sutuoktinį ir (arba) nepilnamečius nesusituokusius vaikus;

savo piliečių atveju – priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba prima facie įrodymai dėl pilietybės, kaip atitinkamai nustatyta 1 ir 2 prieduose;

trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės atveju – priemonės, kuriomis bus pateikti įrodymai arba prima facie įrodymai dėl trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, kaip atitinkamai nustatyta 3 ir 4 prieduose;

priimtino atgal asmens nuotrauka;

prireikus pirštų atspaudai pagal taikytinus prašančiosios valstybės teisės aktus.

2.    Kiek įmanoma, readmisijos prašyme taip pat turi būti pateikta ši informacija:

a)    patvirtinimas, kad perduotinam asmeniui gali prireikti pagalbos ar priežiūros, jei atitinkamas asmuo aiškiai pritarė tokiam patvirtinimui;

b)    bet kuri kita apsaugos, saugumo priemonė arba informacija apie asmens sveikatą, kuri gali būti būtina individualaus perdavimo atveju.

3.    Naudotina bendra readmisijos prašymo forma pateikiama šio susitarimo 5 priede.

4.    Readmisijos prašymas gali būti pateikiamas bet kuriomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines, pavyzdžiui, faksu, el. paštu ir kt.

9 straipsnis

Pilietybės įrodymo priemonės

1.    Kaip pilietybės įrodymus pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį galima pateikti šio susitarimo 1 priede išvardytus dokumentus, net jei pasibaigęs jų galiojimas. Jei tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Baltarusija tarpusavyje pripažįsta pilietybę, todėl papildomas tyrimas nereikalingas. Pilietybės įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

2.    Kaip pilietybės prima facie įrodymai pagal 3 straipsnio 1 dalį ir 5 straipsnio 1 dalį gali būti pateikiami šio susitarimo 2 priede išvardyti dokumentai, net jei jų galiojimas pasibaigęs. Jei tokie dokumentai pateikiami, valstybės narės ir Baltarusija laiko, kad pilietybė įrodyta, nebent jos gali įrodyti priešingai. Pilietybės prima facie įrodymais negali būti suklastoti dokumentai.

3.    Jei nė vieno iš 1 arba 2 priede išvardytų dokumentų pateikti neįmanoma, atitinkamos prašomosios valstybės kompetentinga diplomatinė atstovybė arba konsulinė įstaiga prašančiosios valstybės narės prašymu, kuris pridedamas prie readmisijos prašymo, nedelsdama ir ne vėliau kaip per septynias kalendorines dienas nuo readmisijos prašymo gavimo dienos apklausia priimtiną atgal asmenį, kad nustatytų jo pilietybę. Tokių apklausų tvarka gali būti nustatoma šio susitarimo 20 straipsnyje numatytuose įgyvendinimo protokoluose.

10 straipsnis

Su trečiųjų šalių piliečiais ir asmenimis be pilietybės susijusios įrodymo priemonės

1.    Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, išdėstytų 4 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje, įrodymo priemonės yra šio susitarimo 3 priede išvardyti dokumentai; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Valstybės narės ir Baltarusija tarpusavyje pripažįsta tokį įrodymą, todėl papildomas tyrimas nereikalingas.

2.    Trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų, išdėstytų 4 straipsnio 1 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje, prima facie įrodymo priemonės yra šio susitarimo 4 priede išvardyti patvirtinamieji dokumentai; negali būti įrodoma pateikiant suklastotus dokumentus. Jei prima facie įrodymai pateikiami, valstybės narės ir Baltarusija laiko, kad sąlygos įrodytos, nebent jos gali įrodyti priešingai.

3.    Atvykimo, buvimo arba gyvenimo neteisėtumas nustatomas remiantis atitinkamo asmens kelionės dokumentais, kuriuose trūksta prašančiosios valstybės teritorijoje reikalingos vizos ar kitokio leidimo gyventi. Neteisėto atvykimo, buvimo ar gyvenimo prima facie įrodymas yra ir prašančiosios valstybės pareiškimas, kad atitinkamas asmuo neturi reikalaujamų kelionės dokumentų, vizos ar leidimo gyventi.

11 straipsnis

Terminai

1.    Prašomosios valstybės kompetentingai institucijai readmisijos prašymas turi būti pateiktas ne vėliau kaip per 180 dienų nuo tada, kai prašančiosios valstybės kompetentinga institucija gavo informacijos, kad trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės netenkina arba nebetenkina galiojančių atvykimo, buvimo arba gyvenimo sąlygų. Jeigu yra teisinių ar kitų kliūčių prašymą pateikti laiku, prašančiosios valstybės prašymu terminas pratęsiamas, tačiau tik iki tol, kol kliūčių nebelieka.

2.    Į readmisijos prašymą turi būti atsakyta raštu:

   per dvi darbo dienas, jei prašymas pateiktas pagal pagreitintą procedūrą (7 straipsnio 3 dalis);

   per 10 kalendorinių dienų visais kitais atvejais.

Terminas prasideda nuo tos dienos, kai gaunamas readmisijos prašymas. Jeigu per šį terminą atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad perdavimui pritarta.

Atsakymas į readmisijos prašymą gali būti pateikiamas bet kuriomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines, pavyzdžiui, faksu, el. paštu ir kt.

3.    Atsisakius patenkinti readmisijos prašymą, priežastys pateikiamos raštu.

4.    Pritarus perdavimui arba, atitinkamais atvejais, pasibaigus šio straipsnio 2 dalyje nustatytiems terminams, atitinkamas asmuo perduodamas per tris mėnesius. Prašančiosios valstybės prašymu šis terminas gali būti pratęstas tiek, kiek reikia laiko teisinėms ar kitoms kliūtims pašalinti.

12 straipsnis

Perdavimo tvarka ir vežimo būdai

1.    Nedarant poveikio 7 straipsnio 2 daliai, prašančiosios valstybės kompetentingos institucijos prieš perduodamos asmenį bent prieš 72 valandas raštu praneša prašomosios valstybės kompetentingoms institucijoms apie perdavimo datą, tarptautinį atvykimo punktą, galimą palydą ir kitą su perdavimu susijusią informaciją.

2.    Gali būti naudojamas bet koks transportas, įskaitant oro. Grąžinant asmenį oro transportu, galima naudotis ne tik Baltarusijos arba valstybių narių nacionalinių vežėjų paslaugomis, bet ir reguliariaisiais arba užsakomaisiais skrydžiais. Jeigu grąžinama su palyda, lydėti gali ne tik prašančiosios valstybės įgalioti asmenys, su sąlyga, kad jie yra Baltarusijos arba bet kurios valstybės narės įgalioti asmenys.

3. Jei perdavimo operacija vyksta oro transportu, galima palyda atleidžiama nuo prievolės gauti būtinas vizas.

13 straipsnisKlaidinga readmisija

Prašančioji valstybė priima atgal bet kurį prašomosios valstybės priimtą atgal asmenį, jei per tris mėnesius nuo atitinkamo asmens perdavimo nustatoma ir pagrindžiama, kad netenkinami šio susitarimo 3–6 straipsniuose nustatyti reikalavimai.

Tokiais atvejais procesinės šio susitarimo nuostatos taikomos mutatis mutandis ir perduodama visa turima informacija apie tikrąją susigrąžintino asmens tapatybę ir pilietybę.

IV skirsnis

Tranzito operacijos

14 straipsnis

Principai

1.    Valstybės narės ir Baltarusija turėtų leisti trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu tik tais atvejais, kai tokių asmenų negalima tiesiogiai grąžinti į paskirties valstybę.

2.    Baltarusija leidžia trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu, jeigu to prašo valstybė narė, o valstybė narė leidžia trečiųjų šalių piliečiams arba asmenims be pilietybės vykti tranzitu, jeigu to prašo Baltarusija, jei užtikrinama tolesnė kelionė per galimas kitas tranzito valstybes ir paskirties valstybė garantuoja readmisiją.

3.    Baltarusija arba valstybė narė gali neleisti vykti tranzitu:

 

jei yra reali rizika, kad paskirties valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies pilietis arba asmuo be pilietybės gali būti kankinamas arba su juo gali būti nežmoniškai ar žeminančiai elgiamasi, arba jis gali būti baudžiamas, jam gali būti įvykdyta mirties bausmė arba jis gali būti persekiojamas dėl savo rasės, religijos, pilietybės, priklausymo kokiai nors socialinei grupei arba dėl politinių įsitikinimų, arba

jei prašomojoje valstybėje arba kitoje tranzito valstybėje trečiosios šalies piliečiui arba asmeniui be pilietybės bus taikomos baudžiamosios sankcijos, arba

dėl visuomenės sveikatos, nacionalinio saugumo, viešosios tvarkos sumetimų arba kitų prašomosios valstybės nacionalinių interesų.

4.    Baltarusija arba valstybė narė gali atšaukti išduotą leidimą, jei vėliau susiklosto ar išaiškėja 3 dalyje nurodytos aplinkybės, kurios trukdo vykdyti tranzito operaciją, arba jei nebegali būti užtikrinta tolesnė kelionė per galimas tranzito valstybes arba readmisija į paskirties valstybę. Tokiu atveju prašančioji valstybė prireikus ir nedelsdama susigrąžina trečiosios šalies pilietį arba asmenį be pilietybės.

15 straipsnis

Tranzito procedūra

1.    Tranzito operacijų prašymas turi būti teikiamas raštu prašomosios valstybės kompetentingai institucijai ir jame turi būti nurodyta ši informacija:

a)    tranzito rūšis (oro, jūrų ar sausumos transportu), galimos kitos tranzito valstybės ir numatoma galutinė paskirties vieta;

b)atitinkamo asmens duomenys (pvz., vardas, pavardė, mergautinė pavardė, kiti asmens naudojami vardai ir (arba) kiti vardai, kuriais asmuo žinomas, arba slapyvardžiai (alias), gimimo data, lytis ir, kai įmanoma, gimimo vieta, pilietybė, kalba, kelionės dokumento rūšis ir numeris);

c)    numatomas tarptautinis atvykimo punktas, perdavimo laikas ir galima palyda;

d)pareiškimas, kad, prašančiosios valstybės nuomone, yra laikomasi 14 straipsnio 2 dalies sąlygų ir nėra žinoma priežasčių, dėl kurių prašymas pagal 14 straipsnio 3 dalį galėtų būti atmestas.

Tranzito prašymams naudojama bendra forma yra pateikta šio susitarimo 6 priede.

Tranzito prašymas gali būti pateikiamas bet kuriomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines, pavyzdžiui, faksu, el. paštu ir kt.

2.    Prašomoji valstybė per tris darbo dienas nuo prašymo gavimo raštu informuoja prašančiąją valstybę apie priėmimą ir patvirtina atvykimo punktą bei numatomą priėmimo laiką arba informuoja ją apie atsisakymą priimti ir nurodo tokio atsisakymo priežastis. Jei per tris darbo dienas atsakymo nesulaukiama, laikoma, kad tranzitui pritarta.

Atsakymas į tranzito prašymą gali būti pateikiamas bet kuriomis ryšio priemonėmis, įskaitant elektronines, pavyzdžiui, faksu, el. paštu ir kt.

3.    Jei tranzito operacija vyksta oro transportu, priimtinas atgal asmuo ir galima palyda atleidžiami nuo prievolės gauti oro uosto tranzitinę vizą.

4.    Prašomosios valstybės kompetentingos institucijos, atsižvelgdamos į tarpusavio konsultacijas, padeda vykdyti tranzito operacijas, visų pirma prižiūrėdamos grąžinamus asmenis ir parūpindamos tam tinkamas priemones.

V skirsnis

Išlaidos

16 straipsnis

Vežimo ir tranzito išlaidos

Nedarant poveikio kompetentingų institucijų teisei susigrąžinti su readmisija susijusias išlaidas iš priimtino atgal asmens arba trečiųjų asmenų, visas transportavimo iki galutinės paskirties valstybės sienos išlaidas, patirtas pagal šį susitarimą vykdant readmisijos ir tranzito operacijas, apmoka prašančioji valstybė.

VI skirsnis

Duomenų apsauga ir poveikio nedarymo sąlyga

17 straipsnis

Duomenų apsauga

Asmens duomenys suteikiami tik tada, kai tai būtina tam, kad konkrečiu atveju Baltarusijos arba valstybės narės kompetentingos institucijos įgyvendintų šį susitarimą. Tokiu atveju asmens duomenų tvarkymas, įskaitant jų perdavimą kitos Šalies institucijoms, reglamentuojamas Baltarusijos teisės aktais, o kai duomenų valdytojas yra kompetentinga valstybės narės institucija – Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (BDAR, Reglamentas (ES) Nr. 2016/679) nuostatomis. Bet kuriuo atveju taikomi šie principai:

a)    asmens duomenys turi būti duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi sąžiningai, teisėtai ir skaidriai;

b)    asmens duomenys turi būti renkami nustatytu, aiškiai apibrėžtu bei teisėtu šio susitarimo įgyvendinimo tikslu, ir nei duomenis teikianti, nei duomenis gaunanti institucija negali jų toliau tvarkyti būdu, kuris būtų su tuo tikslu nesuderinamas;

c)    asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslo, dėl kurio jie renkami ir (arba) toliau tvarkomi; gali būti teikiami tik šie asmens duomenys:

   perduotino asmens duomenys (pvz., vardai, pavardės, bet kurie ankstesni vardai ir pavardės, kiti asmens naudojami vardai ir (arba) kiti vardai, kuriais asmuo žinomas, arba slapyvardžiai (alias), lytis, civilinė būklė, gimimo data ir vieta, dabartinė ir ankstesnė pilietybės),

   paso, tapatybės kortelės arba vairuotojo pažymėjimo duomenys (numeris, galiojimo laikas, išdavimo data, išdavusi institucija, išdavimo vieta),

   informacija apie sustojimo vietas ir kelionės maršrutus,

   kita informacija, reikalinga perduotino asmens tapatybei nustatyti arba šiame susitarime nustatytiems readmisijos reikalavimams išnagrinėti, pavyzdžiui, nuotrauka arba pirštų atspaudai,

   su perduodamu asmeniu susijusios ypatingos aplinkybės, įskaitant pastabą, kad asmuo yra pavojingas, arba pastabą apie jo sveikatos būklę, arba su sveikata susijusias nuorodas ir duomenis sveikatos priežiūros paslaugų suteikimo arba gydymo už tai atsakant specialistui, saistomam įpareigojimo saugoti profesinę paslaptį, tikslu;

d)    asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami;

e)    asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tuo tikslu, kuriuo duomenys buvo renkami arba kuriuo jie yra toliau tvarkomi;

f)    asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo;

g)    duomenis teikianti institucija ir duomenis gaunanti institucija imasi visų pagrįstų priemonių, kad būtų tinkamai užtikrinamas asmens duomenų taisymas, trynimas ar blokavimas, jei duomenys tvarkomi nesilaikant šio straipsnio nuostatų, visų pirma, jei tie duomenys yra neadekvatūs, netinkami, netikslūs arba pernelyg išsamūs, palyginti su tikslu, dėl kurio jie tvarkomi. Tai apima pranešimą kitai Šaliai apie bet kokį duomenų taisymą, trynimą ar blokavimą;

h)    duomenis suteikusios institucijos prašymu duomenis gavusi institucija jai praneša apie suteiktų duomenų panaudojimą ir jo rezultatus;

i)    asmens duomenys gali būti suteikiami tik kompetentingoms institucijoms. Duomenis teikiant toliau kitoms įstaigoms reikia išankstinio duomenis suteikusios institucijos sutikimo;

j)    duomenis teikianti institucija ir duomenis gaunanti institucija privalo surašyti raštišką protokolą apie asmens duomenų suteikimą ir gavimą.

18 straipsnis

Poveikio nedarymo sąlyga

1.    Šiuo susitarimu nedaromas poveikis Sąjungos, jos valstybių narių ir Baltarusijos teisėms, įsipareigojimams ir atsakomybei, kylantiems iš tarptautinės teisės, įskaitant tarptautines konvencijas, kurių Šalys jos yra, visų pirma iš 2 straipsnyje išvardytų tarptautinių dokumentų ir:

   tarptautinių konvencijų, kuriomis nustatoma valstybė, atsakinga už pateiktų prašymų suteikti prieglobstį nagrinėjimą;

   tarptautinių konvencijų dėl ekstradicijos ir tranzito;

   daugiašalių tarptautinių konvencijų ir susitarimų dėl užsienio piliečių readmisijos.

2.    Nė viena šio susitarimo nuostata neužkertamas kelias grąžinti asmenį pagal kitus formalius ar neformalius susitarimus.

VII skirsnis

Įgyvendinimas ir taikymas

19 straipsnis

Jungtinis readmisijos komitetas

1.    Šalys padeda viena kitai taikyti ir aiškinti šį susitarimą. Šiuo tikslu jos įsteigia Jungtinį readmisijos komitetą (toliau – komitetas), kurio užduotys visų pirma bus šios:

a)    stebėti, kaip taikomas šis susitarimas;

b)    spręsti dėl įgyvendinimo nuostatų, reikalingų, kad šis susitarimas būtų taikomas vienodai;

c)reguliariai keistis informacija apie įgyvendinimo protokolus, sudarytus atskirų valstybių narių ir Baltarusijos pagal 20 straipsnį;

d)teikti rekomendacijas dėl šio susitarimo ir jo priedų pakeitimų.

2.    Komiteto sprendimai Šalims yra privalomi.

3.    Komitetą sudaro Sąjungos ir Baltarusijos atstovai.

4.    Komitetas posėdžiauja prireikus vienos iš Šalių prašymu.

5.    Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

20 straipsnis

Įgyvendinimo protokolai

1.    Nedarant poveikio šio susitarimo tiesioginiam taikymui, valstybės narės arba Baltarusijos prašymu Baltarusija ir valstybė narė sudaro įgyvendinimo protokolą, kuriame nustatomos taisyklės, inter alia, dėl:

a)    kompetentingų institucijų paskyrimo, sienos perėjimo punktų ir keitimosi informacija apie kontaktinius punktus;

b)    asmenų grąžinimo su palyda, įskaitant trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės tranzitą su palyda, sąlygų;

c)    priemonių ir dokumentų, kurie papildo nurodytus šio susitarimo 1–4 prieduose;

d)    readmisijos pagal pagreitintą procedūrą sąlygų;

e)    apklausų tvarkos.

2.    1 dalyje nurodyti įgyvendinimo protokolai įsigalioja tik po to, kai apie juos pranešama 19 straipsnyje nurodytam readmisijos komitetui.

3.    Baltarusija sutinka taikyti bet kurią su viena iš valstybių narių sudaryto įgyvendinimo protokolo nuostatą ir savo santykiuose su bet kuria kita valstybe nare pastarosios prašymu, jei tokia nuostata gali būti praktiškai taikoma Baltarusijai. Valstybės narės sutinka taikyti bet kurią vienos iš jų sudaryto įgyvendinimo protokolo nuostatą ir savo santykiuose su Baltarusija pastarosios prašymu, jei tokia nuostata gali būti praktiškai taikoma kitoms valstybėms narėms.

21 straipsnis

Santykis su valstybių narių dvišaliais readmisijos susitarimais

arba kitais sutartiniais readmisijos dokumentais

Nedarant poveikio 23 straipsnio 3 daliai, šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už bet kurio dvišalio susitarimo arba kito sutartinio dokumento dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos, kurie buvo sudaryti arba gali būti sudaryti pagal 20 straipsnį tarp atskirų valstybių narių ir Baltarusijos, nuostatas, jei jų nuostatos nesuderinamos su šio susitarimo nuostatomis.

VIII skirsnis

Baigiamosios nuostatos

22 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.    Atsižvelgiant į 2 dalį, šis susitarimas taikomas teritorijai, kurioje taikomos Europos Sąjungos sutartis bei Sutartis dėl Europos Sąjungos veikimo, ir Baltarusijos teritorijai.

2.    Šis susitarimas Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Airijos teritorijai taikomas tik jei Europos Sąjunga Baltarusijai pateikia apie tai pranešimą. Šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijai.

23 straipsnis

Įsigaliojimas, trukmė ir nutraukimas

1.    Šį susitarimą Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras.

2.    Šis susitarimas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai paskutinė Šalis praneša kitai Šaliai, kad pirmoje dalyje nurodytos procedūros yra baigtos.

3.    Šio susitarimo 4 ir 6 straipsniuose nustatyti įsipareigojimai įsigalioja tik po dvejų metų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, išskyrus 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus atvejus. Tuo dvejų metų laikotarpiu jie vis dėlto taikomi asmenims be pilietybės ir trečiųjų šalių, su kuriomis Baltarusija yra sudariusi dvišalius readmisijos susitarimus, piliečiams.

Tuo dvejų metų laikotarpiu taip pat toliau taikomos atitinkamos esamų dvišalių valstybių narių ir Baltarusijos readmisijos susitarimų bei dvišalių valstybių narių ir Baltarusijos susitarimų dėl sienos dalys.

4.    Šis susitarimas Jungtinei Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystei ir Airijai pradedamas taikyti pirmą kito mėnesio dieną praėjus vienam mėnesiui po to, kai pateikiamas 22 straipsnio 2 dalyje nurodytas pranešimas.

5.    Šis susitarimas sudaromas neribotam laikui.

6.    Kiekviena Šalis, iš anksto pasikonsultavusi su 19 straipsnyje nurodytu komitetu ir oficialiai pranešusi kitai Šaliai, gali visiškai arba iš dalies laikinai sustabdyti šio susitarimo įgyvendinimą. Sustabdymas įsigalioja antrą dieną po tokio pranešimo dienos.

7.    Bet kuri Šalis gali denonsuoti šį susitarimą apie tai oficialiai pranešusi kitai Šaliai. Šis susitarimas baigia galioti praėjus šešiems mėnesiams po tokio pranešimo dienos.

24 straipsnis

Priedai

1–7 priedai yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

Priimta … … metų … … dieną dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, kroatų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, nyderlandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir baltarusių kalbomis, kiekvienas tekstas yra vienodai autentiškas.

Europos Sąjungos vardu

(…)

Baltarusijos Respublikos vardu

(…)1 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurių pateikimas laikomas pilietybės įrodymu, sąrašas

(3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 1 dalis)

   bet kurios rūšies pasas (nacionalinis, diplomatinis, tarnybinis ir pakaitinis, įskaitant vaikų),

   prašomosios valstybės išduotas laissez-passer,

   bet kurios rūšies tapatybės kortelė (įskaitant tam tikram laikotarpiui išduodamas ir laikinas korteles),

   karo tarnybos knygelė ir karinė tapatybės kortelė,

   jūrininko registracijos knygelė ir kapitono darbo kortelė,

   pilietybės pažymėjimas ir kiti oficialūs dokumentai, kuriuose minima ar aiškiai nurodoma pilietybė,

   tapatybės patvirtinimas atlikus paiešką Vizų informacinėje sistemoje (Reglamentas (EB) Nr. 767/2008),

   jeigu valstybės narės nenaudoja Vizų informacinės sistemos, tapatybės nustatymas iš tų valstybių narių prašymų išduoti vizą įrašų.2 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurių pateikimas laikomas pilietybės prima facie įrodymu, sąrašas

(3 straipsnio 1 dalis, 5 straipsnio 1 dalis ir 9 straipsnio 2 dalis)

   bet kurio iš dokumentų, išvardytų šio susitarimo 1 priede, kopija,

   vairuotojo pažymėjimas arba jo kopija,

   gimimo liudijimas arba jo kopija,

   įmonės darbuotojo kortelė arba jos kopija,

   liudytojo parodymai,

   atitinkamo asmens parodymai ir kalba, kuria jis kalba, įskaitant oficialaus patikrinimo rezultatus,

   bet kuris kitas dokumentas, kuris gali padėti nustatyti atitinkamo asmens pilietybę,

   pirštų atspaudai.3 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurie laikomi trečiųjų šalių piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų įrodymu, sąrašas

(4 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnio 1 dalis)

   prašomosios valstybės išduota viza ir (arba) leidimas gyventi,

   atvykimo / išvykimo spaudas ar panaši žyma atitinkamo asmens kelionės dokumente arba kitas atvykimo / išvykimo įrodymas (pvz., fotografinis, elektroninis arba biometrinis),

   oficialūs parodymai, visų pirma sienos apsaugos institucijos darbuotojų ir kitų liudininkų, galinčių patvirtinti, kad atitinkamas asmuo kirto sieną,

   oficialūs atitinkamo asmens parodymai teismo ar administracinio proceso metu.4 PRIEDAS

Bendras dokumentų, kurie laikomi trečiosios šalies piliečių ir asmenų be pilietybės readmisijos sąlygų prima facie įrodymu, sąrašas

(4 straipsnio 1 dalis, 6 straipsnio 1 dalis ir 10 straipsnio 2 dalis)

   bet kurios rūšies dokumentai, pažymėjimai ir sąskaitos (pvz., viešbučių sąskaitos, paskyrimo pas gydytoją ar odontologą talonėliai, įėjimo į viešąsias ar privačiąsias institucijas leidimai, automobilio nuomos sutartys, kreditinės kortelės kvitai ir kt.), aiškiai rodantys, kad atitinkamas asmuo buvo apsistojęs prašomosios valstybės teritorijoje,

   atitinkamo asmens vardu išduoti kelionių lėktuvu, traukiniu, autobusu ar laivu bilietai ir (arba) keleivių sąrašai, iš kurių matyti atitinkamo asmens buvimas ir jo kelionės maršrutas prašomosios valstybės teritorijoje,

   informacija, kad atitinkamas asmuo naudojosi kelionių vadovo arba kelionių agentūros paslaugomis,

   atitinkamų prašančiosios valstybės institucijų pateikta informacija apie vietą ir aplinkybes, kuriomis atitinkamas asmuo buvo sulaikytas po to, kai atvyko į tos valstybės teritoriją,

   tarptautinės organizacijos (pvz., UNHCR) pateikta informacija, susijusi su asmens tapatybe ir (arba) jo buvimu,

   šeimos narių, bendrakeleivių ir t. t. pateikta arba patvirtinta informacija,

   atitinkamo asmens parodymai,

   pirštų atspaudai.5 PRIEDAS

[Baltarusijos Respublikos herbas]

..............................................................…………

................................................................……….…

.................................................................……..

(Vieta ir data)

(Prašančiosios institucijos pavadinimas)

Nuoroda: .............................................……………

Adresatas:

................................................................……….…

................................................................……….…

................................................................…………

(Prašomosios institucijos pavadinimas)

   PAGREITINTA PROCEDŪRA (7 straipsnio 3 dalis)

   APKLAUSOS PRAŠYMAS (9 straipsnio 3 dalis)

READMISIJOS PRAŠYMAS

pagal … m. ... ... d.

Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo

dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos 8 straipsnį

A.Asmens duomenys

1.Visas vardas ir pavardė (pavardę pabraukti):

...........................................................………………………………

2. Mergautinė pavardė:

...........................................................………………………………

3. Gimimo data ir vieta:

...........................................................………………………………

Nuotrauka

4. Lytis ir fizinių savybių apibūdinimas (ūgis, akių spalva, išskirtiniai požymiai ir kt.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

5. Asmuo taip pat žinomas kaip (ankstesni vardai ir pavardės, kiti asmens naudojami vardai ir (arba) kiti vardai, kuriais asmuo žinomas, arba slapyvardžiai (alias)):

...........................................................................................................................………..................……………….

6. Pilietybė ir kalba:

...........................................................................................................................………...................………………

7. Civilinė būklė:     susituokęs (-usi) nevedęs, netekėjusi išsiskyręs (-usi)     našlys (-ė)

Jei vedęs (ištekėjusi): sutuoktinio vardas ir pavardė.....................................................................................................        Vaikų (jei yra) vardai, pavardės ir amžius ...........................................................................................

                        ...........................................................................................

                       ………………………....…………………..........................

                        ..........................................................................................

8. Paskutinis adresas prašomojoje valstybėje:

............................................................................................................................………....................…………

B. Sutuoktinio asmens duomenys (jei taikytina)

1. Visas vardas ir pavardė (pavardę pabraukti): .....................................................................................................................

2. Mergautinė pavardė: ……………………………………...........................................................………………………

3. Gimimo data ir vieta: …………………………............................................................………………………………

4. Lytis ir fizinių savybių apibūdinimas (ūgis, akių spalva, išskirtiniai požymiai ir kt.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

5. Asmuo taip pat žinomas kaip (ankstesni vardai ir pavardės, kiti asmens naudojami vardai ir (arba) kiti vardai, kuriais asmuo žinomas, arba slapyvardžiai (alias)):

...........................................................................................................................………..................……………….

6. Pilietybė ir kalba:

...........................................................................................................................………...................………………

C. Vaikų asmens duomenys (jei taikytina)

1. Visas vardas ir pavardė (pavardę pabraukti): .....................................................................................................................

2. Gimimo data ir vieta: …………………………............................................................………………………………

3. Lytis ir fizinių savybių apibūdinimas (ūgis, akių spalva, išskirtiniai požymiai ir kt.):

…………………………………………………………………………………………...................………………….

4. Pilietybė ir kalba:

...........................................................................................................................………...................………………

D. Su perduodamu asmeniu susijusios ypatingos aplinkybės

1. Sveikatos būklė

(pvz., galimos nuorodos į specialią medicininę priežiūrą; lotyniškas užkrečiamosios ligos pavadinimas):

............................................................................................................................................………………………

2. Pastaba, kad asmuo yra ypač pavojingas

(pvz., įtariamas padaręs sunkų nusikaltimą; agresyvaus elgesio):

............................................................................................................................................………………………

E. Pridedamos įrodymo priemonės

1. .................................................................…………

(paso Nr.)

......................................................................…………

(išdavimo data ir vieta)

..................................................................…………

(išdavusi institucija)

......................................................................………..

(galiojimo pabaigos data)

2. .................................................................…………

(tapatybės kortelės Nr.)

......................................................................…………

(išdavimo data ir vieta)

..................................................................…………

(išdavusi institucija)

......................................................................…………

(galiojimo pabaigos data)

3. .................................................................…………

(vairuotojo pažymėjimo Nr.)

......................................................................………...

(išdavimo data ir vieta)

..................................................................…………

(išdavusi institucija)

......................................................................…………

(galiojimo pabaigos data)

4. .................................................................…………

(kito oficialaus dokumento Nr.)

......................................................................…………

(išdavimo data ir vieta)

..................................................................…………

(išdavusi institucija)

......................................................................…………

(galiojimo pabaigos data)

F. Pirštų atspaudai (jei būtina)

G. Pastabos

....................................................................................................................................................................……………

....................................................................................................................................................................……………

……………………………………………………………………………………………………………………………...

...................................................

(parašas) (spaudas)

6 PRIEDAS

[Baltarusijos Respublikos herbas]

..............................................................…………

................................................................………..

.................................................................………

(Vieta ir data)

(Prašančiosios institucijos pavadinimas)

Nuoroda:

................................................................…………

Adresatas:

................................................................………….

................................................................…………

................................................................…………

(Prašomosios institucijos pavadinimas)

TRANZITO PRAŠYMAS

pagal … m. ... ... d.

Europos Sąjungos ir Baltarusijos Respublikos susitarimo

dėl be leidimo gyvenančių asmenų readmisijos 15 straipsnį

B.Asmens duomenys

2.Visas vardas ir pavardė (pavardę pabraukti):

.............................................................

2. Mergautinė pavardė:

.............................................................

3. Gimimo data ir vieta:

.............................................................

Nuotrauka

4. Lytis ir fizinių savybių apibūdinimas (ūgis, akių spalva, išskirtiniai požymiai ir kt.):

……………………………………………………………………………………………………….

6. Asmuo taip pat žinomas kaip (ankstesni vardai ir pavardės, kiti asmens naudojami vardai ir (arba) kiti vardai, kuriais asmuo žinomas, arba slapyvardžiai (alias)):

...........................................................................................................................……………….……

7. Pilietybė ir kalba:

.............................................................................................................................…………………..

8. Kelionės dokumento rūšis ir numeris:

.............................................................................................................................…………

B.    Tranzito operacija

1.    Tranzito rūšis:

qoro transportu

qsausumos transportu

qjūrų transportu

2.         Galutinės paskirties valstybė

        ……………………………………………………………………………………………………….

3. Galimos kitos tranzito valstybės

…………………………………………………………………………………………………………

4. Siūlomas sienos perėjimo punktas, perdavimo data, laikas ir galima palyda

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

5. Užtikrintas priėmimas bet kurioje kitoje tranzito valstybėje ir galutinės paskirties valstybėje
(13 straipsnio 2 dalis):

qtaip

qne

6. Žinoma apie kokias nors priežastis neleisti vykti tranzitu
(13 straipsnio 3 dalis):

qtaip

qne

C. Pastabos

..............................................................................................................................................…………….

..............................................................................................................................................…………….

..............................................................................................................................................……………..

.....................................................................................................………………………….……………..

...................................................

(parašas) (spaudas)7 PRIEDAS

Baltarusijos tipinis išsiuntimo iš šalies kelionės dokumentas

BALTARUSIJOS RESPUBLIKOS

TIPINIS IŠSIUNTIMO IŠ ŠALIES KELIONĖS DOKUMENTAS

Prašančiosios valstybės

herbas

Readmisijos

KELIONĖS DOKUMENTAS

Galioja vienam išvykimui / atvykimui

(nereikalingą išbraukti)

                                   

(valstybės pavadinimas)

į                                    

(valstybės pavadinimas)

Pavardė                                

Vardas                                

Gimimo data                 Lytis             Ūgis        

Nuotrauka

Pilietybė                                            

Ypatingos žymės                                        

Šis kelionės dokumentas galioja

nuo 20                

(mėnuo)

iki 20                

(mėnuo)

Išdavusi institucija                                        

Išdavimo pagrindas                                        

Išdavimo data 20                

(mėnuo)

Valstybės tarnautojo parašas                    

(spaudo vieta)

Nr.                        

(formos eilės numeris)

Bendra deklaracija dėl techninės ir finansinės paramos

Abi Šalys susitaria įgyvendinti šį bendros atsakomybės, solidarumo ir lygiavertės partnerystės principais grindžiamą susitarimą, kad valdytų migracijos srautus tarp Baltarusijos ir ES.

Šiomis aplinkybėmis, kad padėtų Baltarusijai įgyvendinti šį susitarimą, ES įsipareigoja skirti finansinių išteklių. Ypatingas dėmesys bus skiriamas gebėjimų stiprinimui. Tokia parama turi būti teikiama kaip bendro Baltarusijai skiriamo finansavimo dalis, atsižvelgiant į bendruosius pagalbos teikimo Baltarusijai prioritetus ir visapusiškai laikantis atitinkamų ES išorės pagalbos teikimo taisyklių ir procedūrų.

 


Bendra deklaracija dėl Danijos Karalystės

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės teritorijai ir Danijos Karalystės piliečiams. Tokiomis aplinkybėmis Baltarusijai ir Danijos Karalystei derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

Bendra deklaracija dėl Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Baltarusijai ir Islandijos Respublikai bei Norvegijos Karalystei derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.Bendra deklaracija dėl Šveicarijos Konfederacijos

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos santykius, visų pirma pagal 2008 m. kovo 1 d. įsigaliojusį Susitarimą dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Baltarusijai ir Šveicarijos Konfederacijai derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.Bendra deklaracija dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos Sąjungos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės santykius, visų pirma pagal 2011 m. gruodžio 19 d. įsigaliojusį Susitarimą dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis. Tokiomis aplinkybėmis Baltarusijai ir Lichtenšteino Kunigaikštystei derėtų sudaryti readmisijos susitarimą, kurio sąlygos būtų tokios pat kaip šio susitarimo.

Top