EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2007:423:FIN

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo pasirašymo - Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

/* KOM/2007/0423 galutinis - CNS 2007/0140 */

52007PC0423(01)

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo pasirašymo /* KOM/2007/0423 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 18.7.2007

KOM(2007) 423 galutinis

2007/0140 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo pasirašymo

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

(pateiktos Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1. POLITINIS IR TEISINIS KONTEKSTAS

Dialogo vizų klausimais svarba Bosnijai ir Hercegovinai ir visoms kitoms Vakarų Balkanų šalims buvo dar kartą patvirtinta 2003 m. birželio 21 d. ES ir Vakarų Balkanų aukščiausiojo lygio susitikimo Salonikuose išvadose, kuriose taip pat buvo patvirtinta Vakarų Balkanų šalių Europos perspektyva. Kalbant apie vizų klausimus, Salonikų darbotvarkėje buvo patvirtinta, kad vizų liberalizavimas Vakarų Balkanų šalims yra ilgalaikis tikslas, susijęs su atitinkamų šalių pažanga įgyvendinant esmines reformas tokiose srityse kaip teisinės valstybės stiprinimas, kova su organizuotu nusikalstamumu, korupcija bei nelegalia migracija ir jų administracinių gebėjimų sienų kontrolės ir dokumentų saugumo srityse stiprinimas.

Atsižvelgdamos į šalies Europos perspektyvą, Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos sutelkė dėmesį į galimybę savo piliečiams taikyti supaprastintą trumpalaikių vizų išdavimo tvarką – neatidėliotiną pereinamojo laikotarpio priemonę siekiant panaikinti vizų reikalavimą, kuris išlieka vidutinės trukmės perspektyva.

Europos bendrijai susitarimai dėl supaprastinto vizų režimo yra nauja Europos trumpalaikių vizų politikos priemonė: Hagos programoje Taryba ir Komisija yra raginamos, siekiant laikytis bendro požiūrio, išnagrinėti, ,,ar, atsižvelgiant į EB readmisijos politiką, būtų galima supaprastinti atskirais atvejais trumpalaikių vizų išdavimo tvarką trečiųjų šalių piliečiams, kai tai yra įmanoma ir vadovaujantis abipusiškumo principu, kaip tikros partnerystės išorės santykių srityje dalį, įskaitant su migracija susijusius klausimus“. ES sukūrė ir pirmą kartą panaudojo šią priemonę savo santykiuose su Rusijos Federacija ir Ukraina.

2005 m. gruodžio mėn. valstybės narės Coreper lygiu susitarė dėl bendro požiūrio į ES politikos dėl vizų režimo supaprastinimą plėtojimą ir nustatė pagrindinius elementus, į kuriuos reikia atsižvelgti priimant sprendimus pradėti derybas dėl vizų režimo supaprastinimo su trečiosiomis šalimis.

2006 m. lapkričio 13 d. Tarybai įgaliojus Komisiją, 2006 m. gruodžio 20 d. Briuselyje buvo pradėtos derybos su Bosnija ir Hercegovina dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo, tuo pačiu metu tęsiant derybas dėl readmisijos susitarimo. Du tolesni derybų etapai įvyko 2007 m. sausio 30 d. ir 2007 m. balandžio 10 d. Briuselyje ir lygiagrečiai su derybomis dėl EB ir Bosnijos ir Hercegovinos readmisijos susitarimo. Be to, kartkartėmis oficialioms deryboms buvo rengiamasi per neoficialius ekspertų susitikimus.

Per paskutinį oficialių derybų etapą 2007 m. balandžio 10 d. susitarimo dėl supaprastinto vizų režimo ir readmisijos susitarimo galutinės redakcijos buvo parafuotos techniniu lygiu. Politiniu lygiu parafavimo ceremonija įvyko Zagrebe 2007 m. balandžio 13 d.

Europos Komisija jau susitarė dėl susitarimo dėl supaprastinto vizų režimo su dviem trečiosiomis šalimis (Rusijos Federacija ir Ukraina). Ankstesnėse derybose įgyta patirtis buvo panaudota derybose su Bosnija ir Hercegovina.

Valstybės narės buvo reguliariai informuojamos, su jomis buvo nuolat konsultuojamasi atitinkamose Tarybos darbo grupėse ir komitetuose visuose derybų etapuose.

Bendrijai šio susitarimo teisinis pagrindas yra EB sutarties 62 straipsnio 2 dalies b punktas kartu su jos 300 straipsniu.

Pridėti pasiūlymai yra teisiniai dokumentai, kurių pagrindu galima pasirašyti ir sudaryti susitarimą. Taryba sprendimą priims kvalifikuota balsų dauguma. Pagal EB sutarties 300 straipsnio 3 dalį dėl susitarimo sudarymo privaloma oficialiai pasikonsultuoti su Europos Parlamentu.

Siūlomame sprendime dėl susitarimo sudarymo numatoma vidaus tvarka, reikalinga praktiniam susitarimo taikymui. Visų pirma jame konkrečiai nurodoma, kad Europos Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame komitete.

Pagal 12 straipsnio 4 dalį Jungtinis komitetas gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Bendrijos poziciją šiuo atžvilgiu priima Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu.

Europos piliečiams[1] Bosnija ir Hercegovina vizų reikalavimo netaiko. Atsižvelgiant į tai, susitarimo dėl supaprastinto vizų režimo projekto 1 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad jei Bosnija ir Hercegovina vėl nustatytų vizų reikalavimą ES piliečiams, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos abipusiškumo principu būtų automatiškai taikomos ir ES piliečiams.

2. DERYBŲ REZULTATAI

Komisija mano, kad Tarybos derybų nurodymuose išdėstyti tikslai buvo pasiekti ir kad susitarimo dėl supaprastinto vizų režimo projektas yra priimtinas Bendrijai.

Jo galutinis turinys gali būti apibendrintas taip:

- iš esmės visiems vizų prašantiems asmenims sprendimas išduoti arba neišduoti vizą turės būti priimtas per 10 kalendorinių dienų. Šis laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų, jeigu reikalingas išsamesnis nagrinėjimas. Skubiais atvejais sprendimo priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki trijų ar mažiau darbo dienų;

- mokestis už Bosnijos ir Hercegovinos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymą yra 35 EUR. Šis mokestis taikomas visiems Bosnijos ir Hercegovinos pareiškėjams dėl vizos ir imamas tiek už vienkartines, tiek už daugkartines vizas. Be to, kai kurių kategorijų asmenys atleidžiami nuo vizos mokesčio: artimi giminaičiai, valstybiniuose renginiuose dalyvaujantys pareigūnai, Teismo ir Prokuratūros nariai, studentai, neįgalūs asmenys, žurnalistai, religinių bendruomenių atstovai, pilietinės visuomenės atstovai, laisvųjų profesijų atstovai, traukinių brigadų nariai, vairuotojai, vykdantys tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus, pensininkai, vaikai iki 6 metų, humanitarinėje veikloje, kultūros, švietimo mainų programose ir sporto arba kultūros renginiuose dalyvaujantys asmenys;

- supaprastinti būtini kelionės tikslą patvirtinantys dokumentai kai kurių kategorijų asmenims: artimiems giminaičiams, verslininkams, oficialių delegacijų nariams, studentams, mokslo, kultūros ir sporto renginių dalyviams, žurnalistams, kariškių ir civilių kapus lankantiems asmenims, tradicinių religinių bendruomenių atstovams, pilietinės visuomenės atstovams, laisvųjų profesijų atstovams, tarptautinius krovinių bei keleivių pervežimus vykdantiems vairuotojams ir dėl medicininių priežasčių besilankantiems asmenims bei organizuotų turizmo kelionių dalyviams. Iš šių kategorijų asmenų kelionės tikslui pagrįsti galima reikalauti tik susitarime išvardytų dokumentų. Nereikalaujama jokio kito pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose;

- be to, išduodant daugkartines vizas šių kategorijų asmenims taikomi supaprastinti kriterijai:

a) Teismo ir Prokuratūros, oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, sutuoktiniams bei vaikams, lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybėje narėje: išduodama viza, galiojanti iki penkerių metų (arba trumpiau, jeigu trukmę riboja jų įgaliojimo arba leidimo teisėtai gyventi trukmė);

b) mokslo, kultūros, oficialių mainų programų ir sporto renginių dalyviams, žurnalistams, verslininkams, religinių bendruomenių atstovams, pilietinės visuomenės atstovams, laisvųjų profesijų atstovams, profesionaliems vairuotojams ir traukinių brigados nariams, studentams ir dėl medicininio gydymo besilankantiems asmenims su sąlyga, kad per paskutinius dvejus metus jie tinkamai naudojo vienerių metų trukmės daugkartinę vizą, o daugkartinės vizos prašymo priežastys vis dar galioja: išduodamos vizos, galiojančios nuo 2 iki 5 metų;

- iš galiojančius diplomatinius pasus turinčių Bosnijos ir Hercegovinos piliečių trumpalaikių vizų nereikalaujama;

- galiojančius tarnybinius pasus turintiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams iki 2007 m. sausio 1 d. pasirašyti dvišaliai susitarimai toliau taikomi penkerius metus. Prie susitarimo pridėtoje deklaracijoje numatyta, kad ne vėliau kaip per ketverius metus nuo susitarimo įsigaliojimo bus įvertinta tarnybinių pasų sistema;

- susitarta dėl protokolo, kuriame teigiama, kad valstybės narės, kurios dar netaiko viso Šengeno acquis , gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi, išduotus Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams vykti tranzitu per jų teritoriją, pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 895/2006/EB[2]. Pridedama nuoroda į būsimą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 895/2006/EB pakeitimą, padarytą siekiant išplėsti jo taikymą Bulgarijai ir Rumunijai;

- prie susitarimo pridedama Europos bendrijos deklaracija dėl vizos prašančių asmenų galimybės gauti informaciją ir informacijos apie trumpalaikių vizų išdavimo tvarką derinimo;

- atsižvelgiant į konkrečius Bosnijos ir Hercegovinos pareikštus pageidavimus, prie susitarimo pridedamos Europos bendrijos deklaracijos dėl šeimos narių (kuriems netaikomos teisiškai privalomos susitarimo nuostatos) ir bona fide pareiškėjų pateikiamų prašymų nagrinėjimo tvarkos supaprastinimo.

Šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pavyzdžiui, atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui, galimybei atskirais atvejais kilus abejonėms pakviesti pareiškėjus asmeniniam pokalbiui, taip pat lankstumo priemonėms, jau numatytoms bona fide keliautojams, toliau taikomos įprastos Šengeno taisyklės arba nacionalinė teisė.

Ypatinga Danijos, Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicija atspindėta preambulėje ir dviejose prie susitarimo pridėtose bendrose deklaracijose. Prie susitarimo pridėtoje bendroje deklaracijoje taip pat aprašomas glaudus Norvegijos ir Islandijos bendradarbiavimas įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis .

Kadangi šie du susitarimai dėl supaprastinto vizų režimo ir readmisijos yra tarpusavyje susiję, jie turėtų būti pasirašyti, sudaryti ir įsigalioti vienu metu.

3. IŠVADOS

Atsižvelgdama į pirmiau išdėstytus rezultatus, Komisija siūlo Tarybai:

- priimti sprendimą dėl susitarimo pasirašymo Bendrijos vardu ir įgalioti Tarybos pirmininką paskirti asmenį (-is), tinkamai įgaliotą (-us) pasirašyti Bendrijos vardu;

- pasikonsultavus su Europos Parlamentu patvirtinti pridedamą Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo pasirašymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[3],

kadangi:

(1) 2006 m. lapkričio 13 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2) Derybos dėl susitarimo buvo pradėtos 2006 m. gruodžio 20 d. ir užbaigtos 2007 m. balandžio 10 d.

(3) Susitarimas, kuris 2007 m. balandžio 10 d. Briuselyje buvo parafuotas techniniu, o 2007 m. balandžio 13 d. Zagrebe – politiniu lygiu, turėtų būti pasirašytas ....... atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(4) Pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(5) Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), tinkamai įgaliotą (-us) pasirašyti Europos bendrijos vardu Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo ir susijusius dokumentus, kuriuos sudaro susitarimo tekstas, protokolas ir deklaracijos, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

Priimta Briuselyje, 2007 m. ................... .. d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

2007/0140 (CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i ir ii papunkčius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[4],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[5],

KADANGI:

(1) Europos bendrijos vardu Europos Komisija susitarė su Bosnija ir Hercegovina sudaryti susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

(2) Šis susitarimas Europos bendrijos vardu pasirašytas 2007 m. ........... pagal [..........] Tarybos sprendimą ...../...../EB atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

(3) Šis susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4) Susitarimu įsteigiamas Jungtinis susitarimo valdymo komitetas, kuris gali priimti savo darbo tvarkos taisykles. Šiuo atveju tikslinga numatyti supaprastintą Bendrijos pozicijos priėmimo procedūrą.

(5) Pagal Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą Jungtinė Karalystė ir Airija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti joms taikomas.

(6) Pagal Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo yra tvirtinamas Bendrijos vardu.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas pateikia susitarimo 14 straipsnio 1 dalyje numatytą pranešimą[6].

3 straipsnis

Komisija, padedama valstybių narių ekspertų, atstovauja Bendrijai susitarimo 12 straipsniu įsteigtame Jungtiniame ekspertų komitete.

4 straipsnis

Komisija, pasikonsultavusi su specialiu Tarybos paskirtu komitetu, Jungtiniame ekspertų komitete priima Bendrijos poziciją dėl jo darbo tvarkos taisyklių priėmimo, kaip reikalaujama pagal susitarimo 12 straipsnio 4 dalį.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Priimta Briuselyje, 2007 m. ..................... .. d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

Priedas

SUSITARIMAS

tarp

Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos

dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo

EUROPOS BENDRIJA, toliau – Bendrija,

ir

BOSNIJA IR HERCEGOVINA,

toliau – Šalys;

Norėdamos – tai būtų pirmas konkretus žingsnis bevizio kelionių režimo link – palengvinti žmonių tarpusavio ryšius kaip svarbią sąlygą stabiliam ekonominių, humanitarinių, kultūrinių, mokslinių ir kitų ryšių plėtojimui, palengvinant vizų išdavimo tvarką Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams;

Atsižvelgdamos į tai, kad nuo 2005 m. gegužės 1 d. ES piliečiams netaikomas vizos reikalavimas vykstant į Bosniją ir Hercegoviną ne ilgesniam kaip 90 dienų laikotarpiui arba vykstant tranzitu per Bosnijos ir Hercegovinos teritoriją;

Pripažindamos , kad jei Bosnija ir Hercegovina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir ES piliečiams;

Pripažindamos , kad toks vizų režimo supaprastinimas neturėtų skatinti nelegalios migracijos, ir skirdamos ypatingą dėmesį saugumui ir readmisijai;

Atsižvelgdamos į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai;

Atsižvelgdamos į Protokolą dėl Danijos pozicijos, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Danijos Karalystei,

SUSITARĖ:

1 straipsnis – Tikslas ir taikymo sritis

1. Šiuo susitarimu siekiama supaprastinti vizų ne ilgesniam kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpiui išdavimo tvarką Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams.

2. Jei Bosnija ir Hercegovina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams ar tam tikroms ES piliečių kategorijoms, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams pagal susitarimą taikomos tokios pačios lengvatos automatiškai abipusiškumo principu būtų taikomos ir atitinkamiems ES piliečiams.

2 straipsnis – Bendroji taisyklė

1. Šiuo susitarimu numatomas vizų išdavimo tvarkos supaprastinimas taikomas Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams tik tais atvejais, kai jie neatleidžiami nuo vizos reikalavimo pagal Bendrijos arba valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, šį susitarimą arba kitus tarptautinius susitarimus.

2. Šiame susitarime nenumatytiems klausimams, pvz., atsisakymui išduoti vizą, kelionės dokumentų pripažinimui, pragyvenimui pakankamų lėšų įrodymui ir draudimui įvažiuoti bei išsiuntimo priemonėms, bus taikoma Bosnijos ir Hercegovinos, valstybių narių nacionalinė teisė arba Bendrijos teisė.

3 straipsnis – Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a) Valstybė narė – bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Danijos Karalystę, Airijos Respubliką ir Jungtinę Karalystę;

b) Europos Sąjungos pilietis – valstybės narės pilietis, kaip apibrėžta a punkte;

c) Bosnijos ir Hercegovinos pilietis – Bosnijos ir Hercegovinos pilietybę turintis asmuo;

d) Viza – valstybės narės išduotas leidimas arba priimtas sprendimas, reikalingas:

- įvažiuoti numatytam buvimui į valstybę narę arba kelias valstybes nares, iš viso ne ilgiau kaip 90 dienų;

- įvažiuoti siekiant vykti tranzitu per tos valstybės narės arba kelių valstybių narių teritoriją.

e) Legaliai gyvenantis asmuo – Bosnijos ir Hercegovinos pilietis, Bendrijos arba valstybių narių teisės aktų pagrindu turintis leidimą arba teisę valstybės narės teritorijoje būti ilgiau kaip 90 dienų.

4 straipsnis – Kelionės tikslą įrodantys dokumentai

1. Šių kategorijų Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams pakanka toliau išvardytų dokumentų vykimo į kitą šalį tikslui pagrįsti:

a) oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Bosnijai ir Hercegovinai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos:

- Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos laiško, patvirtinančio, kad pareiškėjas yra jos delegacijos narys, vykstantis į valstybių narių teritoriją dalyvauti pirmiau minėtuose renginiuose, kartu su oficialaus kvietimo kopija;

b) verslininkams ir verslo organizacijų atstovams:

- raštiško priimančiojo juridinio asmens arba įmonės, tokio juridinio asmens arba įmonės biuro ar filialo, valstybės narės valstybės ar vietos valdžios institucijos arba prekybos ir pramonės parodų, konferencijų ir simpoziumų, rengiamų valstybių narių teritorijoje, organizacinio komiteto kvietimo, patvirtinto Bosnijos ir Hercegovinos užsienio prekybos rūmų;

c) pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie vyksta mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas:

- priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinimo, kad asmuo yra pilietinės visuomenės organizacijos atstovas ir tokios organizacijos įsteigimo pažymėjimo iš atitinkamo registro, išduoto valstybės valdžios institucijos laikantis nacionalinės teisės nuostatų;

d) vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Bosnijoje ir Hercegovinoje registruotomis transporto priemonėmis:

- raštiško Bosnijos ir Hercegovinos užsienio prekybos rūmų kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

e) traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją:

- raštiško kompetentingos Bosnijos ir Hercegovinos geležinkelių įmonės kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

f) žurnalistams:

- profesinės organizacijos išduoto pažymėjimo arba kito dokumento, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo yra kvalifikuotas žurnalistas, ir jo (jos) darbdavio išduoto dokumento, kuriame nurodoma, kad kelionės tikslas – atlikti žurnalistinį darbą;

g) mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims:

- priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo dalyvauti tokioje veikloje;

h) mokiniams, studentams, aukštesnės studijų pakopos studentams ir lydintiesiems mokytojams, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas ir kitokią su mokyklomis susijusią veiklą:

- raštiško priimančiojo universiteto, akademijos, instituto, koledžo arba mokyklos kvietimo arba studento pažymėjimo arba lankytinų kursų pažymėjimo;

i) tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams:

- priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo: valstybių narių kompetentingų institucijų, nacionalinių sporto federacijų arba nacionalinių olimpinių komitetų;

j) susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams:

- šių miestų administracijų vadovų (merų) raštiško kvietimo;

k) artimiems giminaičiams – sutuoktiniui, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), seneliams ir anūkams, lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje:

- priimančiojo asmens raštiško kvietimo;

l) dėl medicininių priežasčių besilankantiems asmenims ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims:

- oficialaus medicinos įstaigos dokumento, patvirtinančio, kad būtina medicininė priežiūra šioje institucijoje, būtinas lydintysis asmuo ir pakankamų finansinių lėšų medicininiam gydymui apmokėti įrodymo;

m) į laidotuves vykstantiems asmenims:

- oficialaus dokumento, patvirtinančio mirties faktą, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

n) tradicinių religinių bendruomenių Bosnijoje ir Hercegovinoje atstovams, lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos išeivius valstybių narių teritorijoje:

- raštiško religinės bendruomenės Bosnijoje ir Hercegovinoje vadovo kvietimo, kuriame nurodomas kelionių tikslas, trukmė ir dažnumas;

o) laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje:

- priimančiosios organizacijos raštiško kvietimo, patvirtinančio, kad atitinkamas asmuo dalyvauja renginyje;

p) lankantiesiems kariškių arba civilių kapus:

- oficialaus dokumento, patvirtinančio palaidojimo faktą ir tai, kad kapas yra išlikęs, taip pat dokumento, kuriame nurodytas pareiškėjo ir palaidoto asmens giminystės arba kitoks ryšys;

q) turizmo tikslais keliaujantiems asmenims:

- kelionių agentūros arba kelionių organizavimo paslaugų teikėjo, kurį, atsižvelgdamos į vietos konsulinį bendradarbiavimą, įgaliojo valstybės narės, pažymėjimo arba kvito, patvirtinančio, kad buvo užsakyta organizuota kelionė.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimame raštiškame kvietime turi būti nurodyta tokia informacija:

a) kviečiamojo asmens vardas ir pavardė, gimimo data, lytis, pilietybė, asmens tapatybės dokumento numeris, kelionės laikas ir tikslas, įvažiavimo į šalį skaičius ir, tam tikrais atvejais, kartu su kviečiamuoju asmeniu vykstančių sutuoktinio ir vaikų vardai ir pavardės;

b) kviečiančiojo asmens vardas, pavardė ir adresas arba

c) kviečiančiojo juridinio asmens, įmonės ar organizacijos pavadinimas, adresas ir

- jeigu kvietimą išduoda organizacija – kvietimą pasirašančio asmens vardas, pavardė ir pareigos;

- jeigu kviečiantysis asmuo yra valstybės narės teritorijoje registruotas juridinis asmuo, įmonė, biuras ar jų filialas, – registracijos numeris pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus.

3. Visų šio straipsnio 1 dalyje išvardytų kategorijų piliečiams visų kategorijų vizos išduodamos supaprastinta tvarka, nereikalaujant jokio kito kelionės tikslo pagrindimo, kvietimo arba patvirtinimo, numatyto valstybių narių teisės aktuose.

5 straipsnis – Daugkartinių vizų išdavimas

1. Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip penkerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams:

a) Bosnijos ir Hercegovinos Teismo ir Bosnijos ir Hercegovinos Prokuratūros nariams, jeigu jie dėl savo pareigų vykdymo šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo, išduodant vizą, kurios terminas neviršija tarnybinių įgaliojimų termino, jei šis yra trumpesnis nei 5 metai;

b) oficialių delegacijų nuolatiniams nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Bosnijai ir Hercegovinai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c) artimiems giminaičiams – sutuoktiniui, vaikams (įskaitant įvaikius), tėvams (įskaitant globėjus), lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos piliečius, teisėtai gyvenančius valstybių narių teritorijoje, išduodant vizą, kurios terminas neviršija leidimo teisėtai gyventi galiojimo trukmės.

2. Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines ne ilgiau kaip vienerius metus galiojančias vizas šių kategorijų piliečiams su sąlyga, kad per praėjusius metus jie buvo gavę bent vieną vizą, pasinaudojo ja laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą yra pagrįstas:

a) oficialių delegacijų nariams, kurie pagal oficialų kvietimą Bosnijai ir Hercegovinai reguliariai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

b) verslininkams ir verslo organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

c) vairuotojams, vykdantiems tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Bosnijoje ir Hercegovinoje registruotomis transporto priemonėmis;

d) traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariams tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

e) žurnalistams;

f) mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantiems asmenims, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

g) studentams ir aukštesnės studijų pakopos studentams, kurie reguliariai vyksta studijų arba mokymosi tikslais, įskaitant mainų programas;

h) tarptautinių sporto renginių dalyviams ir juos lydintiems profesiniams partneriams;

i) susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviams;

j) asmenims, kuriems dėl medicininių priežasčių būtina reguliariai lankytis, ir, jei reikia, juos lydintiems asmenims;

k) tradicinių religinių bendruomenių Bosnijoje ir Hercegovinoje atstovams, lankantiems Bosnijos ir Hercegovinos išeivius valstybių narių teritorijoje, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares;

l) pilietinės visuomenės organizacijų atstovams, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares mokymosi, seminarų, konferencijų tikslais, įskaitant mainų programas;

m) laisvųjų profesijų atstovams, dalyvaujantiems tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, kurie reguliariai vyksta į valstybes nares.

3. Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos išduoda daugkartines vizas, kurios galioja nuo 2 iki 5 metų, šio straipsnio 2 dalyje išvardytų kategorijų asmenims su sąlyga, kad per praėjusius dvejus metus jie pasinaudojo vienerių metų trukmės daugkartine viza, laikydamiesi lankomos valstybės teisės aktų, reglamentuojančių įvažiavimą ir buvimą jos teritorijoje, ir kad prašymas gauti daugkartinę vizą vis dar yra pagrįstas.

4. Šio straipsnio 1–3 dalyse išvardytų asmenų visa buvimo valstybių narių teritorijoje trukmė negali viršyti 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

6 straipsnis – Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokestis

1. Mokestis už Bosnijos ir Hercegovinos piliečių prašymų išduoti vizą tvarkymą yra 35 EUR.

Ši suma gali būti peržiūrėta 14 straipsnio 4 dalyje numatyta tvarka.

Jei Bosnija ir Hercegovina vėl nustatytų vizos reikalavimą ES piliečiams, Bosnijos ir Hercegovinos imamas vizos mokestis turėtų būti ne didesnis nei 35 EUR arba nei suma, dėl kurios susitarta peržiūrėjus mokestį 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka.

2. Nuo prašymo išduoti vizą nagrinėjimo mokesčio atleidžiami šių kategorijų asmenys:

a) Bosnijos ir Hercegovinos piliečių, teisėtai gyvenančių valstybių narių teritorijoje, artimi giminaičiai – sutuoktinis, vaikai (įskaitant įvaikius), tėvai (įskaitant globėjus), seneliai ir anūkai;

b) oficialių delegacijų nariai, kurie pagal oficialų kvietimą Bosnijai ir Hercegovinai dalyvauja susitikimuose, konsultacijose, derybose arba mainų programose, taip pat renginiuose, kuriuos valstybių narių teritorijoje organizuoja tarpvyriausybinės organizacijos;

c) Bosnijos ir Hercegovinos Teismo ir Bosnijos ir Hercegovinos Prokuratūros nariai, jeigu jie šiuo susitarimu nėra atleisti nuo vizos reikalavimo;

d) mokiniai, studentai, aukštesnės studijų pakopos studentai ir lydintieji mokytojai, kurie vyksta studijų arba mokymosi tikslais;

e) vaikai iki 6 metų;

f) neįgalūs asmenys ir, jei reikia, juos lydintis asmuo;

g) asmenys, pateikę dokumentus, įrodančius jų kelionės būtinybę dėl humanitarinių priežasčių, įskaitant skubios medicininės pagalbos gavimą, ir tokį asmenį lydintis asmuo arba asmenys, vykstantys į artimo giminaičio laidotuves arba norintys aplankyti rimtai sergantį artimą giminaitį;

h) tarptautinių sporto renginių dalyviai ir juos lydintys profesiniai partneriai;

i) mokslo, kultūros ir meno veikloje, įskaitant universitetų ir kitokias mainų programas, dalyvaujantys asmenys;

j) susigiminiavusių miestų organizuojamų oficialių mainų programų dalyviai;

k) žurnalistai;

l) tradicinių religinių bendruomenių Bosnijoje ir Hercegovinoje atstovai, lankantys Bosnijos ir Hercegovinos išeivius valstybių narių teritorijoje;

m) pilietinės visuomenės organizacijų atstovai, kurie vyksta į susitikimus, seminarus, dalyvauja mainų programose arba mokymo kursuose;

n) vairuotojai, vykdantys tarptautinius krovinių ir keleivių pervežimus į valstybių narių teritoriją Bosnijoje ir Hercegovinoje registruotomis transporto priemonėmis;

o) traukinių, refrižeratorių ir lokomotyvų brigados nariai tarptautiniuose traukiniuose, vykstančiuose į valstybių narių teritoriją;

p) pensininkai;

q) laisvųjų profesijų atstovai, dalyvaujantys tarptautinėse parodose, konferencijose, simpoziumuose, seminaruose ar kituose panašiuose renginiuose, organizuojamuose valstybių narių teritorijoje.

7 straipsnis – Prašymo išduoti vizą nagrinėjimo trukmė

1. Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos priima sprendimą dėl prašymo išduoti vizą per 10 kalendorinių dienų nuo prašymo ir vizai išduoti reikalingų dokumentų gavimo.

2. Atskirais atvejais, t. y. jeigu prašymą reikia nagrinėti išsamiau, sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti pratęstas iki 30 kalendorinių dienų.

3. Skubiais atvejais sprendimo dėl prašymo išduoti vizą priėmimo laikotarpis gali būti sutrumpintas iki 3 arba mažiau darbo dienų.

8 straipsnis – Išvykimas, jeigu buvo prarasti arba pavogti dokumentai

Europos Sąjungos ir Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai, kurie pametė savo asmens tapatybės dokumentus arba iš kurių šie dokumentai buvo pavogti jiems lankantis Bosnijos ir Hercegovinos arba valstybių narių teritorijoje, gali išvykti iš šios teritorijos be jokios vizos arba kitokio leidimo, pateikdami galiojančius asmens tapatybės dokumentus, suteikiančius teisę kirsti sieną ir išduotus valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos diplomatinių atstovybių arba konsulinių įstaigų.

9 straipsnis – Vizos pratęsimas išskirtinėmis aplinkybėmis

Bosnijos ir Hercegovinos piliečiams, kurie neturi galimybės išvykti iš valstybių narių teritorijos iki jų vizoje nurodytos datos dėl force majeure priežasčių, vizos terminas pratęsiamas nemokamai pagal priimančiosios valstybės teisės aktus laikotarpiui, kurio reikia grįžti į valstybę, kurioje jie gyvena.

10 straipsnis – Diplomatiniai pasai

1. Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai, turintys galiojančius diplomatinius pasus, gali įvažiuoti, išvažiuoti arba vykti tranzitu per valstybių narių teritoriją be vizų.

2. Šio straipsnio 1 dalyje minimi asmenys gali būti valstybių narių teritorijoje ne ilgiau kaip 90 dienų per 180 dienų laikotarpį.

11 straipsnis – Teritorinis vizų galiojimas

Atsižvelgiant į nacionalines valstybių narių taisykles ir teisės aktus dėl nacionalinio saugumo ir ES taisykles dėl riboto teritorinio galiojimo vizų, Bosnijos ir Hercegovinos piliečiai gali keliauti valstybių narių teritorijoje tuo pačiu pagrindu kaip ir Europos Sąjungos piliečiai.

12 straipsnis – Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1. Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Bendrijų Komisija, kuriai padeda valstybių narių ekspertai.

2. Komiteto uždaviniai yra:

a) prižiūrėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b) siūlyti šio susitarimo pataisas arba papildymus;

c) spręsti ginčus, kylančius dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3. Komitetas susitinka pagal poreikį vienos iš šalių prašymu bent kartą per metus.

4. Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

13 straipsnis – Šio susitarimo ryšys su dvišaliais valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimais

1. Nuo įsigaliojimo dienos šio susitarimo nuostatos yra viršesnės už visų dvišalių arba daugiašalių sutarčių ar susitarimų, sudarytų tarp atskirų valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos, nuostatas tiek, kiek šių sutarčių ar susitarimų nuostatos apima klausimus, reglamentuojamus šiuo susitarimu.

2. Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu.

14 straipsnis – Baigiamosios nuostatos

1. Šį susitarimą šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras ir jis įsigalioja kito mėnesio po dienos, kai šalys pranešė viena kitai, kad jos atliko pirmiau minėtas procedūras, pirmąją dieną.

2. Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, šis susitarimas įsigalioja tik Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl asmenų readmisijos įsigaliojimo dieną, jeigu ši diena yra vėlesnė už šio straipsnio 1 dalyje nurodytą datą.

3. Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal šio straipsnio 6 dalį.

4. Šis susitarimas gali būti keičiamas raštišku šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai šalys viena kitai praneša, kad jos atliko tam reikalingas vidaus procedūras.

5. Kiekviena šalis gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais. Apie sprendimą dėl sustabdymo kitai šaliai pranešama ne vėliau kaip likus 48 valandoms iki tokio sprendimo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi šalis iš karto informuoja kitą šalį, jeigu sustabdymo priežastys nustoja galioti.

6. Kiekviena šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo dienos.

Susitarimas sudarytas [vieta] [data] dviem egzemplioriais visomis oficialiosiomis šalių kalbomis. Visi tekstai yra autentiški.

Europos bendrijos vardu Bosnijos ir Hercegovinos vardu

PRIEDAS

SUSITARIMO DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ, KURIOS TAIKO NE VISĄ ŠENGENO ACQUIS , PROTOKOLAS

Valstybės narės, kurioms Šengeno acquis yra privalomas, tačiau kurios dar neišduoda Šengeno vizų, laukdamos atitinkamo Tarybos sprendimo dėl tokių vizų išdavimo, išduoda nacionalines vizas, kurios galioja tik jų teritorijoje.

Šios valstybės narės gali vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi tranzito per jų teritoriją tikslu pagal 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 895/2006/EB.

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 895/2006/EB netaikomas Rumunijai ir Bulgarijai, todėl Europos Komisija pasiūlys panašias nuostatas, kad šios šalys galėtų vienašališkai pripažinti Šengeno vizas ir leidimus gyventi bei kitus panašius dokumentus, išduotus valstybių narių, visapusiškai dar nedalyvaujančių Šengeno erdvėje, vykti tranzitu per jų teritoriją.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL DANIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Danijos Karalystės diplomatinių atstovybių ir konsulinių įstaigų vizų išdavimo tvarkai.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Danijos ir Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalį susitarimą dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL JUNGTINĖS KARALYSTĖS IR AIRIJOS

Šalys pažymi, kad šis susitarimas netaikomas Jungtinės Karalystės ir Airijos teritorijoje.

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Jungtinės Karalystės, Airijos ir Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos sudarytų dvišalius susitarimus dėl vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS IR NORVEGIJOS

Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos bei Islandijos santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. susitarimą dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis .

Tokiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos ir Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikių vizų išdavimo tvarkos supaprastinimo panašiomis sąlygomis, kokios nustatytos Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimu.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS IR LICHTENŠTEINO ( prireikus )

Jei Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis ir prie šio susitarimo pridėti protokolai dėl Lichtenšteino bus įsigalioję tuo metu, kai bus baigtos derybos su Bosnija ir Hercegovina, panaši deklaracija bus taip pat padaryta dėl Šveicarijos ir Lichtenšteino.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS PRAšANčIų ASMENų GALIMYBėS GAUTI INFORMACIJą, TAIP PAT DĖL INFORMACIJOS APIE TRUMPALAIKIų VIZų IšDAVIMO TVARKĄ BEI DOKUMENTŲ, REIKALINGŲ TEIKIANT PRAŠYMĄ IŠDUOTI TRUMPALAIKES VIZAS, DERINIMO

Pripažindama skaidrumo vizos prašančių asmenų atžvilgiu svarbą, Europos bendrija primena, kad 2006 m. liepos 19 d. Europos Komisija priėmė teisės akto projektą dėl Bendrųjų konsulinių instrukcijų dėl vizų diplomatinėms atstovybėms ir konsulinėms įstaigoms išdėstymo nauja redakcija, kuriame aptariamos vizos prašančių asmenų patekimo į valstybių narių diplomatines atstovybes ir konsulines įstaigas sąlygos.

Kalbant apie informaciją, teiktiną vizos prašantiems asmenims, Europos bendrija mano, kad reikėtų imtis atitinkamų priemonių:

- Apskritai vizos prašantiems asmenims pateikti apibendrintą pagrindinę informaciją apie prašymo išduoti vizą pateikimo tvarką bei sąlygas ir jų galiojimą.

- Europos bendrija sudarys minimalių reikalavimų sąrašą, siekiant užtikrinti, kad vizos prašantiems asmenims iš Bosnijos ir Hercegovinos bus pateikta suderinta ir vienoda pagrindinė informacija ir kad iš jų bus reikalaujama pateikti iš esmės tokius pačius patvirtinamuosius dokumentus.

Pirmiau minėta informacija, įskaitant kelionių agentūrų ir kelionių organizavimo paslaugų teikėjų, įgaliotų atsižvelgiant į vietos konsulinį bendradarbiavimą, sąrašą, turi būti plačiai paskleista (konsulinių įstaigų informacijos stenduose, brošiūrose, internetiniuose tinklapiuose ir kt.).

Valstybių narių diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos teikia informaciją apie Šengeno acquis numatytas galimybes kiekvienu atskiru atveju supaprastinti trumpalaikių vizų išdavimą.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL VIZOS REIKALAVIMO TARNYBINIUS PASUS TURINTIEMS ASMENIMS PERŽIŪRĖJIMO

Dvišalių sutarčių ar susitarimų, kuriuos atskiros valstybės narės ir Bosnija ir Hercegovina pasirašė iki 2007 m. sausio 1 d. ir kuriuose numatyta, kad tarnybinius pasus turintys asmenys atleidžiami nuo vizos reikalavimo, nuostatos toliau taikomos tik 5 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo nepažeidžiant atitinkamų valstybių narių arba Bosnijos ir Hercegovinos teisės denonsuoti arba sustabdyti šiuos dvišalius susitarimus minėtu 5 metų laikotarpiu, todėl Europos bendrija ne vėliau kaip per 4 metus nuo šio susitarimo įsigaliojimo iš naujo įvertins tarnybinius pasus turinčių asmenų padėtį, atsižvelgdama į tai, kad tuo tikslu 14 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka susitarimas gali būti iš dalies pakeistas.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL BOSNIJOS IR HERCEGOVINOS VIZŲ REIKALAVIMO NETAIKYMO BULGARIJOS IR RUMUNIJOS PILIEČIAMS

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Bosnijos ir Hercegovinos ketinimą vienašališku sprendimu netaikyti vizos reikalavimo Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams.

Svarbu, kad trečiosios šalys vizų klausimais visiems Europos piliečiams taikytų vienodas sąlygas, todėl Europos bendrija skelbia, kad, prieš ratifikuodama šį susitarimą dėl vizų režimo supaprastinimo, ji ketina palaukti, kol Bosnijos ir Hercegovinos valdžios institucijos priims vienašališką sprendimą netaikyti Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams vizos reikalavimo.

EUROPOS BENDRIJOS DEKLARACIJA DĖL šEIMOS NARIų IR BONA FIDE PAREIŠKĖJŲ PATEIKIAMų PRAšYMų NAGRINėJIMO TVARKOS SUPAPRASTINIMO

Europos bendrija atkreipia dėmesį į Bosnijos ir Hercegovinos pasiūlymą išplėsti šeimos narių, kuriems turėtų būti taikoma supaprastinta prašymų nagrinėjimo tvarka, sąvoką ir į Bosnijos ir Hercegovinos teikiamą svarbą tokios kategorijos asmenų judėjimo tvarkos supaprastinimui.

Siekiant palengvinti didesnio skaičiaus asmenų, turinčių giminystės ryšių (visų pirma seserų bei brolių ir jų vaikų) su Bosnijos ir Hercegovinos piliečiais, teisėtai gyvenančiais valstybių narių teritorijoje, judumą, Europos bendrija ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti acquis communautaire numatytomis galimybėmis šios kategorijos asmenims taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką, įskaitant, visų pirma, iš pareiškėjų reikalaujamų įrodomųjų dokumentų supaprastinimą, atleidimą nuo prašymų išduoti vizą nagrinėjimo mokesčių ir, tam tikrais atvejais, daugkartinių vizų išdavimą.

Be to, Europos bendrija taip pat ragina valstybių narių konsulines įstaigas visapusiškai pasinaudoti šiomis galimybėmis bona fide pareiškėjams taikyti supaprastintą vizų išdavimo tvarką.

***

[1] Bosnija ir Hercegovina paskelbė apie savo ketinimą vienašališku sprendimu netaikyti vizos reikalavimo Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams. Prie susitarimo pridedama Bendrijos deklaracija, kurioje Susitarimo dėl vizų režimo supaprastinimo ratifikavimas siejamas su Bosnijos ir Hercegovinos sprendimo netaikyti Bulgarijos ir Rumunijos piliečiams vizos reikalavimo, priėmimu.

[2] OL L 167, 2006 6 20, p. 1.

[3] OL C, p. .

[4] OL C….

[5] OL C….

[6] Susitarimo įsigaliojimo datą [Tarybos generalinis sekretoriatas] paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje .

Top