EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document COM:2005:351:FIN

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo
Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo

/* KOM/2005/0351 galutinis */ /* KOM/2005/0351 galutinis - CNS 2005/0140 */

52005PC0351(01)

Pasiūlymas Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo /* KOM/2005/0351 galutinis */


[pic] | EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA |

Briuselis, 29.7.2005

KOM(2005)351 galutinis

2005/0140(CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo

(pateiktos Komisijos)

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Tarptautinės aviacijos ryšiai tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių tradiciškai būdavo nustatomi dvišaliais valstybių narių ir trečiųjų šalių oro susisiekimo paslaugų susitarimais, jų priedais, taip pat kitomis susijusiomis dvišalėmis ir daugiašalėmis priemonėmis.

Pagal Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimus bylose C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 ir C-476/98 Bendrija turi išimtinę kompetenciją dėl įvairių išorės aviacijos aspektų. Teisingumo Teismas taip pat išaiškino Bendrijos oro vežėjų teisę naudotis įsisteigimo Bendrijos teritorijoje teise, įskaitant ir teisę į nediskriminacinį patekimą į rinką.

Tradiciniai valstybių narių dvišalių oro susisiekimo paslaugų susitarimų paskyrimų straipsniai pažeidžia Bendrijos teisę. Jie leidžia trečiajai šaliai atmesti, panaikinti arba sustabdyti leidimą arba įgaliojimą oro vežėjui, kurį paskyrė valstybė narė, tačiau kurio pagrindinis akcijų paketas nepriklauso tai valstybei narei ar jos nacionaliniam subjektui ir kuris nėra veiksmingai jų kontroliuojamas. Tai buvo įvertinta kaip oro vežėjų, kurie yra įsisteigę vienoje valstybėje narėje, bet nuosavybės teise priklauso kitai valstybei narei ir yra jos valdomi, diskriminavimas. Tai prieštarauja Sutarties 43 straipsniui, kuris garantuoja, kad valstybių narių nacionaliniai subjektai, pasinaudoję įsisteigimo laisve, priimančiojoje valstybėje narėje gali naudotis tokiomis pačiomis teisėmis, kaip ir savose šalyse.

Pagal Teisingumo Teismo sprendimus Taryba 2003 m. birželio mėn. įgaliojo Komisiją pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl tam tikrų galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija[1].

Pagal Tarybos sprendimo priede pateiktus mechanizmus ir direktyvines nuostatas, leidžiančias Komisijai pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl tam tikrų galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo Bendrijos susitarimo nuostatomis, Komisija vedė derybas su Bosnija ir Hercegovina dėl susitarimo, kuriuo būtų pakeistos tam tikros galiojančių valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos. Susitarimo 2 straipsnis keičia tradicinius paskyrimų straipsnius Bendrijos paskyrimų straipsniu, leidžiančiu visiems Bendrijos oro vežėjams naudotis įsisteigimo teise. Susitarimo 4 ir 5 straipsniuose apibrėžiamos dviejų tipų nuostatos, susijusios su Bendrijos kompetencija. 4 straipsnyje yra apibrėžiamas orlaivių degalų apmokestinimas, kuris buvo suderintas Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičiančia Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą, ypač jos 14 straipsnio 2 dalimi. Pagal 5 straipsnį (kainodara) išsprendžiamos teisinės kolizijos tarp galiojančių dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų ir Tarybos reglamento Nr. 2409/92 dėl oro susisiekimo paslaugų kainų ir tarifų, kuriuo draudžiama trečiosios šalies oro vežėjams būti vežimo kainų lyderiais teikiant oro susisiekimo paslaugas visoje Bendrijos teritorijoje.

Tarybos yra prašoma patvirtinti sprendimą dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo ir paskirti asmenis, kuriems suteikiami įgaliojimai pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu.

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pasirašymo ir laikino taikymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį, siejamą su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[2],

kadangi:

(1) 2003 m. birželio 5 d. Taryba leido Komisijai pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl kai kurių galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija.

(2) Komisija Bendrijos vardu vedė derybas su Bosnija ir Hercegovina dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pagal Tarybos sprendimo priede pateiktus mechanizmus ir direktyvines nuostatas, leidžiančias Komisijai pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl tam tikrų galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija.

(3) Susitarimą, dėl kurio Komisija veda derybas, sudarius vėliau, jis turės būti pasirašytas ir laikinai taikomas,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

1. Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį arba asmenis, kuriems suteikiami įgaliojimai Bendrijos vardu pasirašyti Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimą dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų, kai jis bus vėliau sudarytas.

2. Kol įsigalios, susitarimas laikinai taikomas nuo pirmos pirmojo mėnesio, einančio po šalių pranešimo datos viena kitai apie šiam tikslui skirtų procedūrų baigimą, dienos. Pranešti įgaliojamas Tarybos pirmininkas, kaip numatyta Susitarimo 8.2 straipsnyje.

3. Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

2005/0140(CNS)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

Atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį, kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmosios pastraipos pirmuoju sakiniu ir 3 dalies pirmąja pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą[3],

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę[4],

kadangi:

(1) 2003 m. birželio 5 d. Taryba leido Komisijai pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl kai kurių galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija.

(2) Komisija Bendrijos vardu vedė derybas su Bosnija ir Hercegovina dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų pagal Tarybos sprendimo priede pateiktus mechanizmus ir direktyvines nuostatas, leidžiančias Komisijai pradėti derybas su trečiosiomis šalimis dėl tam tikrų galiojančių dvišalių susitarimų nuostatų pakeitimo susitarimu su Bendrija.

(3) Šis susitarimas Bendrijos vardu buvo pasirašytas [...], numatant jo galimą vėlesnį sudarymą pagal Tarybos sprendimą …/…/EB [data][5].

(4) Šis susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1. Bendrijos vardu tvirtinamas Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimas dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų.

2. Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį, kuris įgaliojamas informuoti pranešimu, numatytu Susitarimo 8.1 straipsnyje.

Priimta Briuselyje,

Tarybos vardu

Pirmininkas

PRIEDAS

Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos

SUSITARIMAS

dėl tam tikrų oro susisiekimo paslaugų aspektų

EUROPOS BENDRIJA

ir

BOSNIJA IR HERCEGOVINA

(toliau – Šalys),

PAŽYMĖDAMOS, kad dvišaliuose susitarimuose dėl oro susisiekimo paslaugų, sudarytuose tarp Europos Bendrijos valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos, yra nuostatų, prieštaraujančių Europos bendrijos teisei,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija turi išskirtinę kompetenciją kelių aspektų, kurie gali būti įtraukti į dvišalius susitarimus dėl oro susisiekimo paslaugų tarp Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių, atžvilgiu,

PAŽYMĖDAMOS, kad pagal Europos bendrijos teisę, Bendrijos oro vežėjai, įsisteigę valstybėje narėje, turi teisę be diskriminacijos patekti į oro susisiekimo maršrutus tarp Europos bendrijos valstybių narių ir trečiųjų šalių,

ATSIŽVELGDAMOS į susitarimus tarp Europos bendrijos ir kai kurių trečiųjų šalių, numatančių galimybę tokių trečiųjų šalių piliečiams įsigyti Europos bendrijos valstybių narių oro vežėjų, turinčių licencijas oro susisiekimui vykdyti, bendrovių nuosavybės dalį,

PRIPAŽINDAMOS, kad Europos bendrijos valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos dvišalių susitarimų dėl oro susisiekimo paslaugų nuostatos, prieštaraujančios Bendrijos teisei, turi būti suderintos su Bendrijos teise, kad būtų sukurtas tvirtas teisinis pagrindas oro susisiekimo paslaugoms tarp Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos, ir užtikrintas tokių oro susisiekimo paslaugų tęstinumas,

PAŽYMĖDAMOS, kad Europos bendrija, dalyvaudama šiose derybose, nesiekia didinti oro eismo tarp Europos bendrijos ir Bosnijos ir Hercegovinos masto, daryti poveikį pusiausvyrai tarp Bendrijos oro vežėjų ir Bosnijos ir Hercegovinos oro vežėjų, arba derėtis dėl esamų susitarimų oro susisiekimo paslaugų nuostatų, susijusių su skrydžių teisėmis.

SUSITARĖ:

1 straipsnis Bendrosios nuostatos

1. Šiame susitarime „valstybės narės“ yra Europos bendrijos valstybės narės.

2. Kiekviename iš 1 priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, piliečius, yra suprantama kaip nuoroda į Europos bendrijos valstybių narių piliečius.

3. Kiekviename iš 1 priede išvardytų susitarimų daroma nuoroda į valstybės narės, kuri yra to susitarimo šalis, oro vežėjus ar oro linijų bendroves, yra suprantama, kaip nuoroda į tos valstybės narės paskirtus oro vežėjus ar oro linijų bendroves.

2 straipsnis Valstybės narės paskyrimas

1. Šio straipsnio 2 ir 3 dalys pakeičia atitinkamų 2 priedo a ir b punktuose išvardytų straipsnių nuostatas dėl atitinkamos valstybės narės oro vežėjo paskyrimo, Bosnijos ir Hercegovinos jam suteiktų licencijų oro susisiekimui vykdyti ar leidimų bei atsisakymo išduoti licencijas oro susisiekimui vykdyti ar leidimus tokiam oro vežėjui, jo licencijų oro susisiekimui vykdyti ar leidimų atšaukimo, laikino galiojimo sustabdymo ar apribojimo.

2. Gavusi valstybės narės paskyrimą, Bosnija ir Hercegovina kiek įmanoma greičiau suteikia atitinkamas licencijas ir leidimus, su sąlyga, kad:

i. oro vežėjas yra įsisteigęs paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje pagal Europos bendrijos steigimo sutartį ir turi galiojančią licenciją oro susisiekimui vykdyti pagal Europos Bendrijos teisę,

ii. už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakinga valstybė narė užtikrina veiksmingą oro vežėjo veiklos kontrolę, ir paskyrime yra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija, ir

iii. oro vežėją tiesiogiai valdo ir toliau valdys arba jo kontrolinį akcijų paketą valdo ir toliau valdys valstybės narės ir (arba) valstybių narių piliečiai ir (arba) kitos 3 priede išvardytos valstybės ir (arba) šių valstybių piliečiai, ir jį nuolat veiksmingai kontroliuoja tokios valstybės narės ir (arba) jų piliečiai.

3. Bosnija ir Hercegovina gali atsisakyti išduoti, atšaukti, laikinai sustabdyti ar apriboti valstybės narės paskirtojo oro vežėjo licencijas oro susisiekimui vykdyti arba leidimus, jeigu:

i. . oro vežėjas nėra įsisteigęs paskiriančiosios valstybės narės teritorijoje pagal Europos bendrijos steigimo sutartį arba neturi galiojančios licencijos oro susisiekimui vykdyti pagal Bendrijos teisę,

ii. už oro vežėjo pažymėjimo išdavimą atsakingoji valstybė narė nevykdo veiksmingos oro vežėjo veiklos kontrolės, arba paskyrime nėra aiškiai nurodyta atitinkama aviacijos institucija, arba

iii. oro vežėjas nėra tiesiogiai arba per savo kontrolinį akcijų paketą valdomas valstybių narių ir (arba) valstybių narių piliečių, ir (arba) 3 priede išvardytų kitų valstybių ir (arba) tų valstybių piliečių, arba jis nėra veiksmingai kontroliuojamas tokių valstybių ir (arba) jų piliečių.

Naudodamasi šioje dalyje nustatyta savo teise, Bosnija ir Hercegovina nediskriminuoja Bendrijos oro vežėjų dėl jų nacionalinės priklausomybės.

3 straipsnis Su kontrole susijusios teisės

1. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo 2 priedo c punkte išvardytus straipsnius.

2. Jeigu valstybė narė paskiria oro vežėją, kurį valdo ir kontroliuoja kita valstybė narė, Bosnijos ir Hercegovinos teisės pagal saugumą reglamentuojančias oro vežėją paskyrusios valstybės narės ir Bosnijos ir Hercegovinos susitarimo nuostatas taip pat yra taikomos ir kitos valstybės narės priimamiems ar įgyvendinamiems saugos standartams ir oro vežėjo licencijos oro susisiekimui vykdyti išdavimui.

4 straipsnis Orlaivių degalų apmokestinimas

1. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo atitinkamas 2 priedo d punkte apibrėžtas nuostatas.

2. Nepaisant jokių kitų priešingų nuostatų, jokia 2 priedo d dalyje išvardytų susitarimų nuostata nedraudžia valstybėms narėms nustatyti mokesčius, rinkliavas, muitus ar mokesčius už kurą, tiekiamą į Bosnijos ir Hercegovinos paskirtojo oro vežėjo orlaivį, kai toks oro vežėjas vykdo skrydžius iš vieno valstybės narės teritorijos punkto į kitą tos pačios arba kitos valstybės narės teritorijos punktą.

5 straipsnis Vežimo Europos bendrijoje tarifai

1. Šio straipsnio 2 dalies nuostatos papildo 2 priedo e punkte išvardytus straipsnius.

2. Pagal 1 priede nurodytą susitarimą, kuriame yra 2 priedo e punkte išvardytos nuostatos dėl vežimo tiktai Bendrijos teritorijoje, Bosnijos ir Hercegovinos paskirtasis(-ieji) oro vežėjas(-ai) taiko tarifus pagal Bendrijos teisę.

6 straipsnis Susitarimo priedai

Šio susitarimo priedai yra neatskiriama susitarimo dalis.

7 straipsnis Peržiūra ir dalinis pakeitimas

Šalys bet kuriuo metu abipusiu susitarimu gali iš naujo apsvarstyti arba iš dalies pakeisti šį susitarimą.

8 straipsnis Įsigaliojimas ir laikinas taikymas

1. Šis susitarimas įsigalioja, kai šalys praneša viena kitai raštu, jog visos jų vidaus procedūros, reikalingos šiam susitarimui įsigalioti, yra užbaigtos.

2. Nepaisydamos 1 dalies, šalys susitaria taikyti šį susitarimą nuo pirmosios mėnesio, einančio po mėnesio, per kurį šalys praneša viena kitai apie visų procedūrų, reikalingų šio susitarimo įsigaliojimui, užbaigimą, dienos.

3. Susitarimai ir kitokios sutartys tarp valstybių narių ir Bosnijos ir Hercegovinos, kurie šio susitarimo pasirašymo dieną dar neįsigaliojo ir nėra taikomi laikinai, yra išvardyti 1 priedo b punkte. Šis susitarimas taikomas visiems tokiems susitarimams ir kitoms sutartims, kurie įsigalios ar bus pradėti taikyti laikinai.

9 straipsnis Nutraukimas

1. Jeigu 1 priede nurodytas susitarimas yra nutraukiamas, visos šio susitarimo nuostatos, susijusios su 1 priede nurodytu susitarimu, netenka galios tuo pat metu.

2. Jeigu yra nutraukiami visi 1 priede išvardyti susitarimai, šis susitarimas netenka galios tuo pat metu.

TAI PATVIRTINDAMI, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį susitarimą.

Šis Susitarimas sudarytas [….] dviem egzemplioriais […] anglų, čekų, danų, estų, graikų, italų, ispanų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir oficialiomis Bosnijos ir Hercegovinos kalbomis. Esant bet kokiems neatitikimams, galioja tekstas anglų kalba.

EUROPOS BENDRIJOS VARDU BOSNIJOS IR HERCEGOVINOS VARDU:

1 PRIEDAS

Šio susitarimo 1 straipsnyje minimų susitarimų sąrašas

a) Bosnijos ir Hercegovinos ir Europos bendrijos valstybių narių susitarimai dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio susitarimo pasirašymo dieną yra sudaryti, pasirašyti ir (arba) taikomi laikinai:

- Austrijos Federacinės Vyriausybės ir Bosnijos ir Hercegovinos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, pasirašytas Sarajeve 1998 m. rugpjūčio 21 d., toliau 2 priede – Bosnijos ir Hercegovinos – Austrijos susitarimas,

Paskutiniai pakeitimai padaryti Susitarimo Memorandumu Vienoje 1996 m. sausio 23 d.

- Vokietijos Federacinės Respublikos Vyriausybės ir Bosnijos ir Hercegovinos Respublikos Vyriausybės susitarimas dėl oro transporto, pasirašytas Bonoje 1995 m. gegužės 10 d., toliau 2 priede – Bosnijos ir Hercegovinos – Vokietijos susitarimas,

- Graikijos Respublikos Vyriausybės ir Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų Tarybos susitarimas dėl oro transporto, pasirašytas Atėnuose 2004 m. gruodžio 2 d., toliau 2 priede – Bosnijos ir Hercegovinos – Graikijos susitarimas,

- Vengrijos Respublikos Vyriausybės ir Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų Tarybos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, pasirašytas Budapešte 2004 m. balandžio 27 d., toliau 2 priede – Bosnijos ir Hercegovinos – Vengrijos susitarimas,

- Nyderlandų Karalystės ir Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos susitarimas dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, pasirašytas Belgrade 1957 m. kovo 13 d., toliau 2 priede – Bosnijos ir Hercegovinos – Nyderlandų susitarimas,

- Lenkijos Liaudies Respublikos ir Jugoslavijos Federacinės Liaudies Respublikos susitarimas dėl oro transporto, pasirašytas Varšuvoje 1955 m. lapkričio 14 d., toliau 2 priede – Bosnijos ir Hercegovinos – Lenkijos susitarimas,

- Slovėnijos Respublikos ir Bosnijos ir Hercegovinos Respublikos susitarimas dėl reguliaraus oro susisiekimo paslaugų, pasirašytas Sarajeve 1996 m. sausio 19 d., toliau – Bosnijos ir Hercegovinos – Slovėnijos susitarimas,

b) Parafuoti ar pasirašyti Bosnijos ir Hercegovinos ir Europos bendrijos valstybių narių susitarimai ir kitos sutartys dėl oro susisiekimo paslaugų, kurie šio susitarimo pasirašymo dieną dar neįsigaliojo arba laikinai nėra taikomi:

- Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės Vyriausybės ir Bosnijos ir Hercegovinos Ministrų Tarybos susitarimas dėl oro susisiekimo paslaugų, parafuotas Londone 2003 m. kovo 14 d., toliau 2 priede – Bosnijos ir Hercegovinos – JK susitarimas,

2003 m. kovo 14 d. Londone ir 2003 m. kovo 21 d. Sarajeve sudarytas Susitarimo Memorandumas yra susitarimo dalis.

2 PRIEDAS

Šio susitarimo 1 priede išvardytų ir 2-5 straipsniuose minimų susitarimų straipsniai

a) Valstybės narės paskyrimas:

- Bosnijos Hercegovinos – Austrijos susitarimo 3 straipsnio 5 dalis,

- Bosnijos Hercegovinos – Vokietijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

- Bosnijos Hercegovinos – Graikijos susitarimo 3 straipsnio 2 dalis,

- Bosnijos Hercegovinos – Vengrijos susitarimo 4 straipsnio 4 dalies a punktas,

- Bosnijos Hercegovinos – Lenkijos susitarimo 2 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Slovėnijos susitarimo 3 straipsnio 4 dalis,

- Bosnijos Hercegovinos – JK susitarimo 4 straipsnis,

b) Atsisakymas išduoti licencijas oro susisiekimui vykdyti ar leidimus, jų atšaukimas, laikinas galiojimo sustabdymas arba apribojimas:

- Bosnijos Hercegovinos – Austrijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

- Bosnijos Hercegovinos – Vokietijos susitarimo 4 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Graikijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

- Bosnijos Hercegovinos – Vengrijos susitarimo 5 straipsnio 1 dalies a punkto i papunktis,

- Bosnijos Hercegovinos – Nyderlandų susitarimo 3 straipsnio 1 dalis,

- Bosnijos Hercegovinos – Slovėnijos susitarimo 4 straipsnio 1 dalies a punktas,

- Bosnijos Hercegovinos – JK susitarimo 5 straipsnis.

c) Reguliavimo kontrolė:

- Bosnijos Hercegovinos – Graikijos susitarimo 7 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Vengrijos susitarimo 16 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – JK susitarimo 14 straipsnis.

d) Orlaivių degalų apmokestinimas:

- Bosnijos Hercegovinos – Austrijos susitarimo 7 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Vokietijos susitarimo 6 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Graikijos susitarimo 10 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Vengrijos susitarimo 8 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Nyderlandų susitarimo 9 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Lenkijos susitarimo 6 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Slovėnijos susitarimo 6 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – JK susitarimo 8 straipsnis.

e) Vežimo Europos bendrijoje tarifai:

- Bosnijos Hercegovinos – Austrijos susitarimo 11 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Vokietijos susitarimo 10 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Graikijos susitarimo 13 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Vengrijos susitarimo 11 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Nyderlandų susitarimo 7 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Lenkijos susitarimo 7 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – Slovėnijos susitarimo 13 straipsnis,

- Bosnijos Hercegovinos – JK susitarimo 7 straipsnis.

3 PRIEDAS

Kitų šio susitarimo 2 straipsnyje minimų valstybių sąrašas

a) Islandijos Respublika (pagal Europos ekonominės erdvės sutartį),

b) Lichtenšteino Kunigaikštystė (pagal Europos ekonominės erdvės sutartį),

c) Norvegijos Karalystė (pagal Europos ekonominės erdvės sutartį),

d) Šveicarijos Konfederacija (pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl oro transporto).

[1] 2003 m. bir˛elio 5 d. Tarybos sprendimas 11323/03 (dokumentas ribotam naudojimui).

[2] OL C[…], […], p. […].

[3] OL C[…], […], p. […].

[4] OL C[…], […], p. […].

[5] OL C[…], […], p. […].

Top