EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0140

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų, skirtų trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba teisėtai gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas)

COM/2021/140 final

Briuselis, 2021 03 17

COM(2021) 140 final

2021/0071(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų, skirtų trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba teisėtai gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Remiantis Konvencija dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo, valstybės narės teritorijoje teisėtai gyvenantys ar teisėtai esantys trečiųjų šalių piliečiai gali laisvai keliauti kitų valstybių narių teritorijose, jei jie atitinka tam tikras sąlygas. Sąjungos parengta politika, kuria užtikrinama, kad vidaus sienas kertantiems asmenims nebūtų taikoma kontrolė, yra naudinga ne tik Sąjungos piliečiams, bet teisę keliauti ES turintiems trečiųjų šalių piliečiams. Tačiau kai kurie apribojimai, kuriuos valstybės narės nustatė siekdamos apriboti sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso 2 (toliau – SARS-CoV-2), kuris sukelia COVID-19 ligą (toliau – COVID-19), plitimą, turėjo įtakos naudojimuisi ta teise. Šios priemonės dažnai buvo susijusios su atvykimo apribojimais arba kitais specialiais reikalavimais, taikomais tarpvalstybiniams keliautojams, pvz., jiems taikomas karantinas arba saviizoliacija, arba prieš atvykimą ir (arba) atvykus atliekamas tyrimas dėl SARS-CoV-2 infekcijos.

Siekdama užtikrinti, kad būtų laikomasi gerai koordinuoto, nuspėjamo ir skaidraus požiūrio nustatant judėjimo laisvės apribojimus, 2020 m. spalio 13 d. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją, kurioje taip pat aptariama Sąjungoje teisėtai esančių ar teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių padėtis 1 . Pagal Tarybos rekomendacijos (ES) 2020/1475 17 punktą valstybės narės gali reikalauti, kad asmenys, keliaujantys iš rizikos zonų kitoje ES valstybėje narėje, karantinuotųsi / izoliuotųsi ir (arba) prieš atvykdami ir (arba) atvykę atliktų SARS-CoV-2 infekcijos tyrimą.

Tam, kad įrodytų, jog laikosi įvairių reikalavimų, keliautojų buvo prašoma pateikti įvairių rūšių patvirtinamuosius dokumentus, pvz., medicinos pažymas, tyrimo rezultatus ar deklaracijas. Dėl to, kad nėra standartizuotų ir saugių formatų, keliautojai susidūrė su problemomis, susijusiomis su jų dokumentų pripažinimu, taip pat pateikta pranešimų apie netikrus arba suklastotus dokumentus 2 . Tikėtina, kad šios problemos, dėl kurių gali būti be pagrindo vėluojama ir kilti kliūčių, taps dar dažnesnės, nes vis daugiau europiečių atliekami tyrimai dėl COVID-19, jie skiepijami nuo COVID-19 ir gauna šią procedūrą patvirtinančius dokumentus. Europos Vadovų Taryba ėmėsi spręsti šį klausimą. Pareiškime, priimtame po 2021 m. vasario 25 ir 26 d. neformalių vaizdo konferencijų 3 , Europos Vadovų Tarybos nariai paragino tęsti darbą dėl bendro požiūrio į skiepijimo pažymėjimus.

Valstybės narės sutaria dėl tokių pažymėjimų naudojimo medicininiais tikslais, pvz., siekiant užtikrinti tinkamus tolesnius veiksmus laikotarpiu tarp pirmosios ir antrosios dozės, taip pat užtikrinti bet kokias reikiamas pakartotines dozes. Valstybės narės rengia skiepijimo pažymėjimus, dažnai naudodamosi imunizacijos registruose esančia informacija.

Komisija bendradarbiauja su valstybėmis narėmis E. sveikatos tinkle – savanoriškame tinkle, jungiančiame už e. sveikatą atsakingas nacionalines institucijas, kad būtų užtikrintas skiepijimo pažymėjimų sąveikumas. 2021 m. sausio 27 d. E. sveikatos tinklas priėmė skiepijimo įrodymo medicininiais tikslais gaires, kurias atnaujino 2021 m. kovo 12 d. 4 Šiose gairėse apibrėžiami pagrindiniai sąveikumo elementai, t. y. minimalus skiepijimo pažymėjimų duomenų rinkinys ir unikalus identifikatorius. E. sveikatos tinklas ir Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo Nr. 1082/2013/ES 5 17 straipsniu įsteigtas Sveikatos saugumo komitetas taip pat rengia COVID-19 tyrimo rezultatų pažymėjimų bendrą standartizuotą duomenų rinkinį 6 , persirgimo liga pažymėjimų ir atitinkamų duomenų rinkinių gaires ir sveikatos pažymėjimų sąveikumo metmenis 7 .

Remdamasi iki šiol atliktu techniniu darbu, Komisija savo pasiūlyme dėl Reglamento dėl skaitmeninio žaliojo pažymėjimo (COM(2021)/xxx), kuris pateikiamas kartu su šiuo pasiūlymu, siūlo sukurti ES masto skiepijimo pažymėjimų, kurie yra skaitmeninio žaliojo pažymėjimo dalis, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo ES sistemą. Ši sistema kartu turėtų apimti kitus COVID-19 pandemijos metu išduodamus pažymėjimus, t. y. dokumentus, kuriais patvirtinamas neigiamas SARS-CoV-2 infekcijos tyrimo rezultatas, taip pat dokumentus, kuriais patvirtinama, kad atitinkamas asmuo jau yra persirgęs SARS-CoV-2 infekcija. Taip sudaroma galimybė asmenims, kurie nėra paskiepyti arba kurie dar neturėjo galimybės pasiskiepyti, taip pat pasinaudoti tokia sąveikia sistema, kuri palengvintų jų keliavimą. Nors, pavyzdžiui, vaikai kol kas negali pasinaudoti skiepais nuo COVID-19, jie turėtų turėti galimybę gauti tyrimo rezultatų arba persirgimo liga pažymėjimą, kurį jų vardu taip pat galėtų gauti jų tėvai.

Pasiūlyme dėl Reglamento dėl skaitmeninio žaliojo pažymėjimo (COM(2021)/xxx) nustatyta sistema taikoma Sąjungos piliečiams ar jų šeimos nariams, kurie gali būti trečiosios šalies piliečiai. Šio pasiūlymo tikslas – užtikrinti, kad ta pati sistema būtų taikoma kitiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie teisėtai yra arba teisėtai gyvena ES valstybės narės teritorijoje ir kurie pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitą valstybę narę.

Pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 77 straipsnio 2 dalies c punktą Sąjunga formuoja politiką, kuria nustatomos sąlygos, kuriomis trečiųjų šalių piliečiai gali laisvai keliauti Sąjungoje. Tačiau kai kurios priemonės, kurias valstybės narės priėmė siekdamos apriboti COVID-19 pandemijos plitimą, turėjo poveikio teisėtai esančių ar teisėtai gyvenančių trečiųjų šalių piliečių laisvei keliauti Sąjungoje. Šios priemonės dažnai buvo susijusios su atvykimo apribojimais arba kitais specialiais tarpvalstybiniams keliautojams taikomais reikalavimais, kurie ypač didelį poveikį turi pasienio regionuose gyvenantiems asmenims ir asmenims, kasdien kertantiems sieną darbo, švietimo, sveikatos priežiūros, apsipirkimo, kultūrinės ir laisvalaikio veiklos tikslais, pvz., reikalavimas laikytis karantino arba saviizoliacijos, arba prieš atvykimą ir (arba) atvykus atlikti tyrimą dėl COVID-19 infekcijos.

Tarybos rekomendacijoje (ES) 2020/1475 nustatytas suderintas požiūris šiais pagrindiniais klausimais: priimant sprendimą, ar nustatyti laisvo judėjimo apribojimus, taikyti bendrus kriterijus ir ribas; COVID-19 perdavimo riziką sutartu spalviniu kodu žymėti žemėlapyje, kurį skelbia Europos ligų prevencijos ir kontrolės centras (ECDC) 8 , ir suderintai taikyti priemones, kurias, jei jų prireiktų, galima tinkamai taikyti iš vienos teritorijos į kitą keliaujantiems asmenims, atsižvelgiant į perdavimo rizikos lygį tose teritorijose.

2020 m. spalio 30 d. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1632 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją Šengeno erdvėje, kurioje nurodė, kad valstybės narės pagal Šengeno acquis privalo taikyti Tarybos rekomendacijoje (ES) 2020/1475 nustatytus principus, bendrus kriterijus, bendras ribas ir bendrą priemonių sistemą. Siekiant užtikrinti sąveikumą tarp skiepijimo pažymėjimų įvairių techninių sprendimų, kuriuos kuria valstybės narės, kurių kai kurios jau pradėjo pripažinti skiepijimo įrodymus, kad keliautojams nebūtų taikomi tam tikri apribojimai, reikia nustatyti vienodas skiepijimo nuo COVID-19, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sąlygas.

Skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemoje, kuri bus sukurta, turėtų būti nustatytas skiepijimo nuo COVID-19, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimo forma ir turinys. Komisija taip pat siūlo, kad skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistema turėtų užtikrinti, jog šiuos pažymėjimus būtų galima išduoti sąveikiu formatu ir patikimai patikrinti, kai jų turėtojas juos pateikia kitose valstybėse narėse, taip sudarant palankesnes sąlygas keliauti Europos Sąjungoje.

Pažymėjimuose turėtų būti pateikiami tik tie asmens duomenys, kurie yra būtini. Atsižvelgiant į tai, kad asmens duomenys apima neskelbtinus medicininius duomenis, turėtų būti užtikrinta labai aukšto lygio duomenų apsauga ir laikomasi duomenų kiekio mažinimo principų. Visų pirma, skaitmeninio žaliojo pažymėjimo sistemoje neturėtų būti reikalaujama sukurti ir administruoti ES lygmens duomenų bazę, bet turėtų būti sudarytos sąlygos decentralizuotai tikrinti skaitmeniniu būdu pasirašytus sąveikiuosius pažymėjimus.

Siūlomame reglamente (ES) 2021/XXX atsižvelgiama į tarptautiniu lygmeniu, pavyzdžiui, remiant Pasaulio sveikatos organizacijai (PSO) ir kitoms specialiosioms Jungtinių Tautų agentūroms, dedamas pastangas siekiant nustatyti skaitmeninių technologijų naudojimo skiepijimo statusui dokumentuoti specifikacijas ir gaires. Atsisakydamos nebūtinų kelionių apribojimų, trečiosios šalys turėtų būti skatinamos pripažinti skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą. Visų pirma, tai galėtų apimti pasauliniu lygmeniu sukurtų technologinių sistemų ir šio reglamento tikslais sukurtų sistemų sąveikumą, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos keliauti Europos Sąjungoje.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šiuo pasiūlymu nedaromas poveikis Šengeno taisyklėms dėl trečiųjų šalių piliečių atvykimo sąlygų. Siūlomas reglamentas jokiu būdu neturėtų būti suprantamas taip, kad juo skatinamas arba palengvinamas vidaus sienų kontrolės, kuri ir toliau turi būti kraštutinė priemonė, taikoma pagal Reglamente (ES) 2016/399 (Šengeno sienų kodeksas) 9 nustatytas sąlygas, atnaujinimas.

Pasiūlymas papildo kitas politikos iniciatyvas, priimtas COVID-19 pandemijos metu laisvo judėjimo ir kelionių srityje, tokias kaip Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475, Tarybos rekomendaciją (ES) 2021/119, Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/912 ir Tarybos rekomendaciją (ES) 2021/132 10 , ir jomis grindžiamas. Visų pirma, Tarybos rekomendacijoje (ES) 2020/1475 apibūdinami bendrieji principai, kuriais remdamosi valstybės narės turėtų koordinuoti savo veiksmus priimdamos ir taikydamos priemones, kuriomis siekiama apsaugoti visuomenės sveikatą reaguojant į COVID-19 pandemiją, o Tarybos rekomendacijoje (ES) 2020/912 išvardytos trečiosios šalys, iš kurių turėtų būti leidžiamos nebūtinos kelionės, taip pat funkcijos ir poreikiai, dėl kurių leidžiamos būtinos kelionės, neatsižvelgiant į kilmės trečiąją šalį. Artimiausioje ateityje Komisija atidžiai peržiūrės pastarosios rekomendacijos veikimą ir, atsižvelgdama į pokyčius šioje srityje, pasiūlys pakeitimų.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis pasiūlymas yra ES priemonių, skirtų reaguoti į COVID-19 pandemiją, rinkinio dalis. Jis visų pirma grindžiamas Sveikatos saugumo komitete ir E. sveikatos tinkle – savanoriškame tinkle, jungiančiame už e. sveikatą atsakingas nacionalines valdžios institucijas, – atliktu ankstesniu techniniu darbu.

Šis pasiūlymas dera su Sąjungos politika trečiųjų šalių piliečių imigracijos srityje.

Galiojančiuose ES teisės aktuose nėra jokių nuostatų dėl pažymėjimų, kuriuose nurodoma turėtojo sveikatos būklė, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo, net jei tokių pažymėjimų gali prireikti siekiant panaikinti tam tikrus pandemijos metu nustatytus teisės keliauti apribojimus. Todėl būtina nustatyti nuostatas tokių pažymėjimų sąveikumui ir saugumui užtikrinti.

Šiame pasiūlyme atsižvelgiama į tarptautiniu lygmeniu, pavyzdžiui, remiant specialiosioms Jungtinių Tautų agentūroms, įskaitant Pasaulio sveikatos organizaciją (PSO), dedamas pastangas remiantis Tarptautinėmis sveikatos priežiūros taisyklėmis nustatyti skaitmeninių technologijų naudojimo skiepijimo būklei dokumentuoti specifikacijas ir gaires. Atsisakydamos nebūtinų kelionių apribojimų, trečiosios šalys turėtų būti skatinamos pripažinti skaitmeninį žaliąjį pažymėjimą.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

SESV 77 straipsnio 2 dalies c punkte nustatyta, kad Sąjunga turi nustatyti sąlygas, kuriomis teisėtai esantys ar teisėtai gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai trumpą laiką gali laisvai keliauti Sąjungoje. Taikoma įprasta teisėkūros procedūra.

Pasiūlymu siekiama sudaryti palankesnes sąlygas trečiųjų šalių piliečiams keliauti ES COVID-19 pandemijos metu, nustatant bendrą sąveikiųjų skiepijimo nuo COVID-19, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistemą. Taip valstybėje narėje teisėtai esantiems ar teisėtai gyvenantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie turi teisę vykti į kitas valstybes nares, turėtų būti sudaryti galimybė įrodyti, kad jie laikosi kelionės tikslo valstybės narės pagal Sąjungos teisę nustatytų visuomenės sveikatos reikalavimų. Pasiūlymu taip pat siekiama užtikrinti, kad šiuo metu taikomi laisvės keliauti apribojimai, kuriais siekiama mažinti COVID-19 plitimą, galėtų būti koordinuotai naikinami, atsižvelgiant į naujus mokslinius įrodymus.

Šiuo pasiūlymu nenustatoma nei pareiga, nei teisė būti paskiepytam. Skiepijimo strategijos priklauso valstybių narių nacionalinei kompetencijai.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Šio pasiūlymo tikslų, t. y. sudaryti palankesnes sąlygas laisvai keliauti Sąjungoje COVID-19 pandemijos metu, nustatant saugius ir sąveikius pažymėjimus, patvirtinančius jų turėtojo skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga būklę, valstybės narės vienos negali deramai pasiekti, o dėl veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu.

Jei nebus imtasi veiksmų ES lygmeniu, tikėtina, kad valstybės narės nustatys skirtingas sistemas, todėl teisėtai esantys ar teisėtai gyvenantys trečiųjų šalių piliečiai, naudodamiesi savo laisve keliauti, patirtų problemų, susijusių su jiems išduotų dokumentų pripažinimu kitose valstybėse narėse. Visų pirma būtina susitarti dėl techninių standartų, kurie turi būti naudojami siekiant užtikrinti išduodamų pažymėjimų sąveikumą, saugumą ir patikrinamumą.

Proporcingumo principas

ES veiksmai gali duoti didelės naudos sprendžiant pirmiau nurodytus uždavinius ir yra vienintelis būdas pasiekti ir išlaikyti vieningą ir suderintą sistemą.

Jei priemonės, susijusios su COVID-19 sveikatos pažymėjimais, bus priimtos vienašališkai ar nekoordinuojamai, šios priemonės gali apriboti trečiųjų šalių piliečių, kurie turi teisę keliauti Sąjungoje, galimybę vykti į tokias keliones.

Laikantis Reglamente (ES) 2021/XXX nustatytų taisyklių, kurios visos taikomos šiam siūlomam reglamentui, siūlomo reglamento taikymas turėtų būti sustabdytas, kai tik COVID-19 pandemija bus įveikta, nes nuo to momento nėra pagrindo įpareigoti trečiųjų šalių piliečius pateikti jokių sveikatos dokumentų, kai jie keliauja Sąjungoje. Vis dėlto jo taikymas turėtų būti atnaujintas, jei PSO paskelbtų kitą pandemiją, kilusią dėl SARS-CoV-2, jo atmainos ar panašių užkrečiamųjų ligų, galinčių sukelti epidemiją, protrūkio.

Priemonės pasirinkimas

Reglamentu užtikrinama, kad ES teisė būtų vienu metu tiesiogiai ir nedelsiant įgyvendinama visose valstybėse narėse.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis

Pasiūlyme atsižvelgiama į reguliariai vykstančias diskusijas su valstybėmis narėmis, Sveikatos saugumo komitete ir E. sveikatos tinkle vykstančius techninio pobūdžio susitikimus, turimą informaciją apie epidemiologinės padėties raidą ir atitinkamus turimus mokslinius įrodymus.

Tiriamųjų duomenų rinkimas ir naudojimas

Pasiūlymas grindžiamas Sveikatos saugumo komitete ir E. sveikatos tinkle vykstančiais techninio pobūdžio susitikimais, ECDC skelbiama informacija apie epidemiologinę padėtį, susijusią su COVID-19 pandemija, ir atitinkamais turimais moksliniais įrodymais.

Poveikio vertinimas

Atsižvelgdama į skubumą Komisija neatliko poveikio vertinimo.

Pagrindinės teisės

Šis pasiūlymas susijęs su asmens duomenų, įskaitant sveikatos duomenis, tvarkymu. Pasiūlymu gali būti daromas poveikis asmenų pagrindinėms teisėms, konkrečiai – Chartijos 7 straipsnyje nustatytai teisei į privatų gyvenimą ir 8 straipsnyje nustatytai teisei į asmens duomenų apsaugą. Tvarkant asmens duomenis, įskaitant jų rinkimą, prieigą prie jų ir jų naudojimą, daromas poveikis Chartijoje nustatytai teisei į privatų gyvenimą ir teisei į asmens duomenų apsaugą. Poveikis šioms pagrindinėms teisėms turi būti pagrįstas.

Teisei į asmens duomenų apsaugą, įskaitant duomenų saugumą, taikomas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 11 . Nenumatyta nukrypti nuo Sąjungos duomenų apsaugos tvarkos ir valstybės narės, laikydamosi ES duomenų apsaugos taisyklių, privalo įgyvendinti aiškias taisykles ir sąlygas bei patikimas apsaugos priemones. Siūlomu reglamentu nesukuriama Europos skiepijimo nuo COVID-19, tyrimo rezultatų ar persirgimo liga duomenų bazė. Taikant siūlomą reglamentą asmens duomenys turi būti įtraukti tik į išduotą pažymėjimą, o šis turi būti apsaugotas nuo klastojimo ir neteisėto keitimo.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Veiksmų, kuriais remiama ši iniciatyva, finansavimas bus įtrauktas finansinę teisės akto pasiūlymo pažymą, pateiktą kartu su pasiūlymu dėl Reglamento (ES) 2021/XXX.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Netaikoma.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Pasiūlymo 1 straipsnyje aprašomas siūlomo reglamento dalykas.

2 straipsnyje įtvirtinama nuostata dėl reglamento pagreitinto įsigaliojimo.

2021/0071 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl sąveikiųjų skiepijimo, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų, skirtų trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai esantiems arba teisėtai gyvenantiems valstybių narių teritorijose, išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo COVID-19 pandemijos metu sistemos (skaitmeninis žaliasis pažymėjimas)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 77 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)pagal Šengeno acquis trečiųjų šalių piliečiai, kurie teisėtai gyvena Sąjungoje, ir trečiųjų šalių piliečiai, kurie teisėtai atvyko į valstybės narės teritoriją, gali laisvai judėti visų kitų valstybių narių teritorijose 90 dienų per bet kurį 180 dienų laikotarpį;

(2)2020 m. sausio 30 d. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) generalinis direktorius paskelbė tarptautinio masto ekstremaliąją visuomenės sveikatos situaciją dėl sunkaus ūminio respiracinio sindromo koronaviruso 2 (toliau – SARS-CoV-2), sukeliančio ligą COVID19 (toliau – COVID-19), pasaulinio protrūkio. 2020 m. kovo 11 d. PSO pateikė išvadą, kad COVID-19 gali būti laikoma pandemija;

(3)siekdamos riboti viruso plitimą, valstybės narės ėmėsi įvairių priemonių ir kai kurios iš tų priemonių padarė poveikį kelionėms į valstybių narių teritorijas ir jose – pavyzdžiui, buvo nustatyti atvykimo į šalį apribojimai arba reikalavimai keliautojams iš kitų šalių laikytis karantino;

(4)2020 m. spalio 13 d. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją 12 ;

(5)2020 m. spalio 30 d. Taryba priėmė Tarybos rekomendaciją (ES) 2020/1632 13 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją Šengeno erdvėje, kurioje nurodė, kad valstybės narės pagal Šengeno acquis privalo taikyti Tarybos rekomendacijoje (ES) 2020/1475 nustatytus principus, bendrus kriterijus, bendras ribas ir bendrą priemonių sistemą;

(6)daugelis valstybių narių pradėjo arba planuoja pradėti skiepijimo pažymėjimų išdavimo iniciatyvas. Tačiau tam, kad šie pažymėjimai būtų veiksmingai naudojami tarpvalstybinėms kelionėms Sąjungoje, jie turi būti visapusiškai sąveikūs, saugūs ir patikrinami. Valstybės narės turi laikytis bendrai sutarto požiūrio dėl tokių pažymėjimų turinio, formos, principų ir techninių standartų;

(7)jau dabar kelios valstybės narės paskiepytiems asmenims netaiko tam tikrų kelionių apribojimų. Jei valstybės narės pripažįsta skiepijimo įrodymus, kad galėtų netaikyti kelionių apribojimų, nustatytų laikantis Sąjungos teisės, kad būtų apribotas COVID-19 plitimas, pavyzdžiui, netaikyti reikalavimo laikytis karantino ir (arba) saviizoliacijos arba atlikti tyrimą dėl SARS-CoV-2 infekcijos, turėtų būti reikalaujama, kad jos tokiomis pačiomis sąlygomis pripažintų kitų valstybių narių pagal šį pasiūlymą dėl Reglamento dėl skaitmeninio žaliojo pažymėjimo (COM(2021)/xxx) išduotus galiojančius skiepijimo pažymėjimus. Toks pripažinimas turėtų būti užtikrinamas tokiomis pačiomis sąlygomis, tai yra, pavyzdžiui, jei valstybė narė mano, kad pakanka vienos paskirtos vakcinos dozės, ji tą pačią nuostatą turėtų taikyti skiepijimo pažymėjimo, kuriame nurodyta, kad paskirta viena tokios pat vakcinos dozė, turėtojams. Visuomenės sveikatos sumetimais ši pareiga turėtų būti taikoma tik asmenims, kurie yra paskiepyti vakcinomis nuo COVID-19, kurioms suteiktas rinkodaros leidimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004 14 . Tai neturėtų kliudyti valstybėms narėms nuspręsti pripažinti skiepijimo pažymėjimus, išduotus dėl kitų vakcinų nuo COVID-19, tokių kaip vakcinos, kurioms valstybės narės kompetentinga institucija suteikė rinkodaros leidimą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB 15 , vakcinos, kurių platinimas laikinai leidžiamas pagal Direktyvos 2001/83/EB 5 straipsnio 2 dalį, arba vakcinos, kurias PSO įtraukė į naudojimo esant ekstremaliajai padėčiai sąrašą. 2021 m. xx d. Reglamente (ES) Nr. 2021/xxxx nustatyta sąveikiųjų skiepijimo nuo COVID-19, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema, kuria siekiama sudaryti palankesnes sąlygas laisvai judėti COVID-19 pandemijos metu. Jis taikomas Sąjungos piliečiams ir trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra Sąjungos piliečių šeimos nariai;

(8)remiantis Konvencijos dėl Šengeno susitarimo įgyvendinimo 19, 20 ir 21 straipsniais, trečiųjų šalių piliečiai, kuriems taikomos šios nuostatos, gali laisvai keliauti kitų valstybių narių teritorijose;

(9)siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keliauti valstybių narių teritorijose trečiųjų šalių piliečiams, turintiems tokią teisę, Reglamentu (ES) Nr. 2021/xxxx nustatyta sąveikiųjų skiepijimo nuo COVID-19, tyrimo rezultatų ir persirgimo liga pažymėjimų išdavimo, tikrinimo ir pripažinimo sistema taip pat turėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kuriems netaikomas tas reglamentas, jei jie teisėtai yra arba teisėtai gyvena valstybės narės teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares;

(10)tam, kad pažymėjimai būtų veiksmingai naudojami tarpvalstybinėms kelionėms, jie turi būti visapusiškai sąveikūs;

(11)šis reglamentas neturėtų būti suprantamas kaip raginimas reaguojant į pandemiją riboti keliones ar kitas pagrindines teises ar sudaryti tam palankias sąlygas. Be to, bet koks Reglamentu (ES) 2021/xxx nustatytų pažymėjimų tikrinimo poreikis savaime negali pateisinti laikino vidaus sienų kontrolės atnaujinimo. Patikrinimai prie vidaus sienų turėtų likti kraštutinė priemonė, taikoma pagal Reglamente (ES) 2016/399 (Šengeno sienų kodeksas) 16 nustatytas specialias taisykles;

(12)pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis reglamentas grindžiamas Šengeno acquis, remdamasi to protokolo 4 straipsniu, per šešis mėnesius po to, kai Taryba nusprendžia dėl šio reglamento, Danija turi nuspręsti, ar jį įgyvendins;

(13)šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kurias įgyvendinant Airija nedalyvauja pagal Tarybos sprendimą 2002/192/EB 17 . Todėl Airija nedalyvauja priimant šią rekomendaciją ir ji nėra jai privaloma ar taikoma. Nors Airijai šis reglamentas netaikomas, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas keliauti Sąjungoje, Airija taip pat galėtų trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai gyvenantiems ar teisėtai esantiems jos teritorijoje, išduoti pažymėjimus, atitinkančius tuos pačius reikalavimus, kurie taikomi skaitmeniniam žaliajam pažymėjimui, o valstybės narės galėtų tokius pažymėjimus pripažinti. Airija taip pat galėtų pripažinti valstybių narių trečiųjų šalių piliečiams, teisėtai gyvenantiems ar teisėtai esantiems jų teritorijoje, išduotus pažymėjimus;

(14)Bulgarijos, Kroatijos, Kipro ir Rumunijos atžvilgiu šiuo reglamentu yra plėtojama Šengeno acquis, kaip apibrėžta atitinkamai 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 1 dalyje, 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje ir 2011 m. Stojimo akto 4 straipsnio 1 dalyje;

(15)Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės susitarime dėl pastarųjų asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Tarybos sprendimo 1999/437/EB 18 1 straipsnio C punkte nurodytą sritį;

(16)Šveicarijos atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio C punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Tarybos sprendimo 2008/146/EB 19 3 straipsniu;

(17)Lichtenšteino atžvilgiu šiuo reglamentu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio C punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą taikant kartu su Sprendimo 2011/350/ES 20 3 straipsniu;

(18)pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 21 42 straipsnį buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir Europos duomenų apsaugos valdyba ir jie pateikė nuomonę [...],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės taiko Reglamente (ES) 2021/XXXX [Reglamentas dėl skaitmeninio žaliojo pažymėjimo] nustatytas taisykles tiems trečiųjų šalių piliečiams, kurie nepatenka į to reglamento taikymo sritį, tačiau kurie teisėtai gyvena arba yra jų teritorijoje ir pagal Sąjungos teisę turi teisę vykti į kitas valstybes nares.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas    Pirmininkas

(1)    OL L 337, 2020 10 14, p. 3.
(2)     https://www.europol.europa.eu/early-warning-notification-illicit-sales-of-false-negative-covid-19-test-certificates .
(3)    SN 2/21.
(4)     https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/vaccination-proof_interoperability-guidelines_en.pdf .
(5)    2013 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1082/2013/ES dėl didelių tarpvalstybinio pobūdžio grėsmių sveikatai, kuriuo panaikinamas Sprendimas Nr. 2119/98/EB (OL L 293, 2013 11 5, p. 1).
(6)    Pateikiama adresu: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/preparedness_response/docs/covid-19_rat_common-list_en.pdf .
(7)    Pateikiama adresu: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/ehealth/docs/trust-framework_interoperability_certificates_en.pdf .
(8)     https://www.ecdc.europa.eu/en/covid-19/situation-updates/weekly-maps-coordinated-restriction-free-movement .
(9)    2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).
(10)    2021 m. vasario 1 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2021/119, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/1475 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją (Tekstas svarbus EEE) (OL L 36, 2021 2 2, p. 1–6) ir 2021 m. vasario 2 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2021/132, kuria iš dalies keičiama Rekomendacija (ES) 2020/912 dėl laikino nebūtinų kelionių į ES apribojimo ir galimo tokio apribojimo panaikinimo (OL L 41, 2021 2 4, p. 1–5).
(11)    2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).
(12)    OL L 337, 2020 10 14, p. 3.
(13)    2020 m. spalio 30 d. Tarybos rekomendacija (ES) 2020/1632 dėl suderinto požiūrio į laisvo judėjimo apribojimą reaguojant į COVID-19 pandemiją Šengeno erdvėje (OL L 366, 2020 11 4, p. 25).
(14)    2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 726/2004, nustatantis Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantis Europos vaistų agentūrą (OL L 136, 2004 4 30, p. 1).
(15)    2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).
(16)    2016 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/399 dėl taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Sąjungos kodekso (OL L 77, 2016 3 23, p. 1).
(17)    2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimas dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (OL L 64, 2002 3 7, p. 20).
(18)    1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimas dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis (OL L 176, 1999 7 10, p. 31).
(19)    2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos bendrijos vardu (OL L 53, 2008 2 27, p. 1).
(20)    2011 m. kovo 7 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis sudarymo Europos Sąjungos vardu, kiek tai susiję su patikrinimų prie vidaus sienų panaikinimu ir asmenų judėjimu (OL L 160, 2011 6 18, p. 19).
(21)    2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).
Top