EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document d4328bfb-a214-11eb-b85c-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2015 m. birželio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/1017 dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo

02015R1017 — LT — 01.01.2021 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1017

2015 m. birželio 25 d.

dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondo

(OL L 169 2015.7.1, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2396 2017 m. gruodžio 13 d.

  L 345

34

27.12.2017

►M2

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2021/523 2021 m. kovo 24 d.

  L 107

30

26.3.2021
▼B

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) 2015/1017

2015 m. birželio 25 d.

dėl Europos strateginių investicijų fondo, Europos investavimo konsultacijų centro ir Europos investicinių projektų portalo, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 1291/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 nuostatos dėl Europos strateginių investicijų fondoI

SKYRIUS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

1.  
Šiuo reglamentu įsteigiamas Europos strateginių investicijų fondas (ESIF), sukuriama ES garantija ir ES garantijų fondas. Be to, šiuo reglamentu sukuriamas Europos investavimo konsultacijų centras (EIKC) ir Europos investicinių projektų portalas (EIPP).
2.  
1 dalyje numatytais tikslais šiame reglamente numatyta, kad Komisija sudaro susitarimą su Europos investicijų banku (EIB) dėl ESIF ir susitarimą su EIB dėl EIKC įgyvendinimo.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos šios terminų apibrėžtys:

1)

ESIF susitarimas – teisinė priemonė, kurioje Komisija ir EIB konkrečiai išdėsto šiame reglamente nustatytas ESIF administravimo sąlygas;

2)

EIKC susitarimas – teisinė priemonė, kurioje Komisija ir EIB konkrečiai išdėsto šiame reglamente nustatytas EIKC įgyvendinimo sąlygas;

3)

nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos – juridiniai asmenys, vykdantys finansinę profesinę veiklą, kuriems valstybė narė arba valstybės narės centrinio, regioninio arba vietos lygmens subjektas yra suteikę įgaliojimus vykdyti vystomąją ar skatinamąją veiklą;

4)

investavimo platformos –

specialiosios paskirties vienetai, valdomos sąskaitos, sutartimis grindžiamos bendro finansavimo ar rizikos pasidalijimo priemonės arba kitaip nustatytos priemonės, kurias taikydami subjektai skiria finansinius įnašus keletui investicinių projektų finansuoti, ir kurios gali apimti:

a) 

nacionalines arba subnacionalines platformas, sutelkiančias keletą tam tikros valstybės narės teritorijoje vykdomų investicinių projektų;

▼M1

b) 

tarpvalstybines, daugiašales, regionines arba makroregionines platformas, sutelkiančias tam tikroje geografinėje vietovėje vykdomais projektais besidominčius partnerius iš keleto valstybių narių, regionų arba trečiųjų valstybių;

▼B

c) 

temines platformas, sutelkiančias tam tikro sektoriaus investicinius projektus;

5)

mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ) – labai mažos, mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB ( 1 ) priedo 2 straipsnyje;

6)

mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės – subjektai, kuriuose dirba ne daugiau kaip 499 darbuotojai ir kurie nėra MVĮ;

7)

vidutinės kapitalizacijos įmonės – subjektai, kuriuose dirba ne daugiau kaip 3 000 darbuotojų ir kurie nėra MVĮ arba mažos vidutinės kapitalizacijos įmonės;

8)

papildomumas – papildomumas, kaip apibrėžta 5 straipsnio 1 dalyje.II

SKYRIUS

EUROPOS STRATEGINIŲ INVESTICIJŲ FONDAS

3 straipsnis

Tikslas

ESIF tikslas – suteikiant EIB pajėgumą prisiimti riziką, remti Sąjungoje:

a) 

investicijas;

b) 

didesnes galimybes gauti finansavimą subjektams, kuriuose dirba ne daugiau kaip 3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio skiriant MVĮ bei mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms.

4 straipsnis

ESIF susitarimo sąlygos

1.  
Komisija, laikydamasi šio reglamento reikalavimų, su EIB sudaro susitarimą dėl ESIF valdymo ir ES garantijos teikimo.
2.  

Į ESIF susitarimą visų pirma įtraukiamos nuostatos dėl:

a) 

ESIF steigimo, be kita ko:

i) 

ESIF kaip atskiros, aiškiai identifikuojamos ir skaidrios priemonės bei atskiros EIB administruojamos sąskaitos, kurios operacijos yra aiškiai atskirtos nuo kitų EIB operacijų, įsteigimo;

▼M1

ii) 

finansinio įnašo, kurį EIB turi teikti per ESIF ir kuris turi būti ne mažesnis nei 7 500 000 000  EUR garantijomis arba grynaisiais pinigais, sumos ir sąlygų;

▼B

iii) 

finansavimo arba garantijų, kurias EIB per ESIF turi teikti EIF, sąlygų;

▼M1

iv) 

operacijų, kurios remiamos ES garantija, kainų nustatymo, kuris turi atitikti EIB kainų nustatymo politiką;

▼M1

v) 

procedūrų, kuriomis, nedarant poveikio prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo pridėtam protokolui Nr. 5 dėl Europos investicijų banko statuto ir jame nustatytoms prerogatyvoms, siekiama padėti sumažinti dėl EIB finansavimo ESIF lėšomis paramos gavėjo patiriamas operacijos finansavimo išlaidas, visų pirma prireikus moduliuojant atlygio už ES garantiją tvarką, ypač tokiais atvejais, kai dėl sudėtingų finansų rinkos sąlygų būtų neįmanoma įgyvendinti perspektyvaus projekto arba prireikus sudaryti palankesnes sąlygas investavimo platformų steigimui arba projektų finansavimui sektoriuose ar srityse, kuriuose susidarė didelis rinkos nepakankamumas ar neoptimali investicijų aplinka, tokiu mastu, kad toks moduliavimas nedarytų didelio poveikio būtinam garantijų fondo atidėjinių finansavimui;

▼B

b) 

ESIF valdymo tvarkos pagal 7 straipsnį, nedarant poveikio Protokolo Nr. 5 dėl Europos investicijų banko statuto, pridėto prie ES sutarties ir SESV (toliau – EIB statutas), taikymui, įskaitant;

i) 

Valdančiosios tarybos sudėtį ir narių skaičių;

ii) 

nuostatą, kad Komisijos atstovas pirmininkauja Valdančiosios tarybos posėdžiams;

▼M1

iii) 

nuostatą, kad Valdančioji taryba turi priimti sprendimus laikydamasi 7 straipsnio 3 dalyje nustatytos procedūros;

▼B

iv) 

vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo skyrimo procedūrą, jų atlyginimą ir darbo sąlygas, laikantis EIB pareigūnų tarnybos nuostatų, jų pakeitimo pareigose bei atskaitomybės taisykles ir procedūras, nedarant poveikio šio reglamento taikymui;

v) 

Investicijų komiteto narių skyrimo ir atleidimo tvarką, jų atlyginimą ir darbo sąlygas, taip pat balsavimo Investicijų komitete tvarką, nustatant kvorumą ir kiekvienam nariui skiriant vieną balsą;

vi) 

reikalavimą, kad Valdančioji taryba ir Investicijų komitetas priimtų savo atitinkamas darbo tvarkos taisykles;

vii) 

reikalavimą, kad finansavimo ir investavimo operacijas pagal šį reglamentą galiausiai turi patvirtinti EIB valdymo organai, laikydamiesi EIB statuto;

viii) 

nuostatas dėl galimų interesų konfliktų vengimo ir valdymo;

c) 

ES garantijos, kuri turi būti besąlygiška, neatšaukiama garantija EIB pagal pirmąjį pareikalavimą, įskaitant:

▼M1

i) 

išsamias ES garantijos suteikimo taisykles, laikantis 11 straipsnio, įskaitant jos aprėpties tvarką, jos apibrėžtą taikymą specialių rūšių priemonių portfeliams ir atitinkamus įvykius, dėl kurių gali būti reikalaujama mokėti pagal ES garantiją;

▼B

ii) 

reikalavimus, kad atlyginimas už rizikos prisiėmimą būtų paskirstomas ESIF įnašų mokėtojams proporcingai jų atitinkamai prisiimtos rizikos daliai ir kad atlyginimas Sąjungai bei mokėjimai pagal ES garantiją turi būti mokami laiku ir tik atskaičius su operacijomis susijusį atlyginimą bei nuostolius;

iii) 

reikalavimus dėl ES garantijos naudojimo, laikantis 9 straipsnio, be kita ko, mokėjimo sąlygas, pavyzdžiui, konkrečius terminus, palūkanas, kurios turi būti mokamos už mokėtinas sumas, ir reikalingą likvidumo tvarką;

iv) 

nuostatas ir procedūras, susijusias su išmokėtų sumų išieškojimu, kuris turi būti pavestas EIB, laikantis 11 straipsnio 5 dalies;

d) 

tvarkos, pagal kurią Investicijų komitetas tvirtina pasiūlymus naudoti ES garantiją individualiems projektams arba paremti investavimo platformas ar fondus, arba nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas, laikantis šio reglamento, visų pirma jo 7 straipsnio 12 dalies ir 9 straipsnio 5 dalies bei II priedo, taip pat pagal šį reglamentą priimtų deleguotųjų aktų;

e) 

investicinių pasiūlymų dėl ES garantijos naudojimo teikimo ir tvirtinimo tvarkos, įskaitant:

i) 

investicinių pasiūlymų perdavimo Investicijų komitetui tvarką;

ii) 

nuostatas dėl informacijos, kuri turi būti pateikta teikiant investicinius pasiūlymus Investicijų komitetui;

iii) 

reikalavimą, kad investicinių pasiūlymų dėl ES garantijos naudojimo teikimo ir tvirtinimo tvarka nedarytų poveikio EIB sprendimų priėmimo taisyklėms, nustatytoms EIB statute, ypač jo 19 straipsnyje;

iv) 

taisykles, kuriomis išsamiau išdėstomos šio reglamento 24 straipsnį atitinkančios pereinamojo laikotarpio nuostatos, ypač dėl to, kaip tame straipsnyje nurodytu laikotarpiu EIB patvirtintos operacijos turi būti įtrauktos ES garantijos taikymo sritį;

f) 

ataskaitų teikimo, stebėsenos ir atskaitomybės dėl ESIF, įskaitant:

i) 

EIB, prireikus bendradarbiaujant su EIF, vykdytinas prievoles teikti ataskaitas dėl operacijų, laikantis 16 straipsnio;

ii) 

prievoles teikti finansines ataskaitas dėl ESIF;

iii) 

sukčiavimo prevencijos ir audito taisykles, laikantis 20 ir 21 straipsnių;

iv) 

pagrindinius veiklos rodiklius, visų pirma susijusius su ES garantijos naudojimu, atitiktimi 6 ir 9 straipsniuose bei II priede nustatytiems tikslams ir kriterijams, privataus kapitalo sutelkimu ir ESIF makroekonominiu poveikiu, įskaitant jo poveikį investicijų rėmimui;

g) 

ESIF veikimo vertinimų, laikantis 18 straipsnio;

h) 

ESIF komunikacijos ir propagavimo strategijos;

i) 

ESIF susitarimo dalinio keitimo Komisijos arba EIB iniciatyva tvarkos ir sąlygų, įskaitant pareigą pranešti Europos Parlamentui ir Tarybai apie tokį pakeitimą;

j) 

bet kokių kitų administracinio arba organizacinio pobūdžio sąlygų, būtinų ESIF administravimui (jei jomis sudaromos galimybės tinkamai naudoti ES garantiją);

k) 

valstybių narių įnašų į ESIF garantijomis ar grynaisiais pinigais tvarkos, kuri nesuteikia toms valstybėms narėms ar kitiems tretiesiems subjektams jokių teisių dalyvauti priimant sprendimus ir balsuojant Valdančiojoje taryboje.

3.  

ESIF susitarime taip pat numatoma, kad:

a) 

EIF vykdomą ESIF veiklą turi valdyti EIF valdymo organai;

b) 

EIF vykdomai ESIF veiklai taikomi ataskaitų teikimo reikalavimai pagal 16 straipsnį;

c) 

Sąjungai priskirtinas atlyginimas iš finansavimo ir investavimo operacijų pagal šį reglamentą turi būti pateikiamas atskaičius mokėjimus pagal reikalavimą mokėti pagal ES garantiją, o vėliau – sąnaudas pagal 9 straipsnio 6 dalį ir EIKC susitarimą.

5 straipsnis

Papildomumas

▼M1

1.  
Šiame reglamente papildomumas – ESIF parama operacijoms, kuriomis sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurių laikotarpiu, per kurį galima pasinaudoti ES garantija, EIB ar EIF nebūtų galėję įvykdyti arba jų nebūtų buvę galima įvykdyti pagal esamas Sąjungos finansines priemones, arba to nebūtų buvę galima atlikti tokiu pat mastu be ESIF teikiamos paramos. Projektais, kuriems teikiama ESIF parama, remiami 9 straipsnio 2 dalyje nustatyti bendrieji tikslai ir siekiama kurti darbo vietas ir skatinti tvarų ekonomikos augimą, jų rizikos profilis įprastu atveju yra didesnis nei projektų, kurie remiami vykdant įprastas EIB operacijas. ESIF portfelio rizikos profilis bendrai yra didesnis nei investicijų, kurias prieš šio reglamento įsigaliojimą rėmė EIB vykdydamas savo įprastą investicijų politiką, portfelio rizikos profilis.

Siekiant geriau spręsti rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemas, visų pirma sudaryti palankesnes sąlygas nedidelio masto projektams naudoti investavimo platformas, taip užtikrinant papildomumą ir išvengiant dalyvių koncentracijos toje pačioje rinkoje, ESIF remiama EIB ypatinga veikla (pageidautina ir jeigu tinkamai pagrįsta) turi:

a) 

pasižymėti subordinacijos savybėmis, o kitų investuotojų atžvilgiu turi būti priskiriama prie žemesnės pozicijos;

b) 

būti įtraukta į rizikos pasidalijimo priemones;

c) 

turėti tarpvalstybinio pobūdžio ypatybių;

d) 

būti susijusi su specifine rizika arba

e) 

pasižymėti kitais aspektais, kaip išsamiau apibūdinta II priedo 3 skyriaus d punkte.

Nedarant poveikio reikalavimui atitikti pirmoje pastraipoje nustatytą papildomumo apibrėžtį, papildomumą aiškiai rodo šie elementai:

— 
projektams būdinga rizika, atitinkanti EIB ypatingą veiklą, kaip apibrėžta EIB statuto 16 straipsnyje, ypač jeigu tiems projektams būdinga su konkrečia šalimi, sektoriumi ar regionu susijusi rizika, visų pirma patiriama mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, ir (arba) tiems projektams būdinga rizika, susijusi su inovacijomis, ypač nepatvirtintų ekonomikos augimo, tvarumo ir našumo didinimo technologijų srityje;
— 
projektais siekiama sukurti fizinę infrastruktūrą, įskaitant e. infrastruktūrą, susiejančią dvi ar daugiau valstybių narių, arba išplėsti tokios infrastruktūros ar su tokia infrastruktūra susijusių paslaugų naudojimą iš vienos valstybės narės į vieną ar daugiau valstybių narių.

▼B

2.  
Vadovaudamasi II priede nustatytomis investavimo gairėmis, Valdančioji taryba koreguoja projektų portfelio sudėtį pagal sektorius ir valstybes, remdamasi nuolatine rinkos sąlygų pokyčių ir investicinės aplinkos stebėsena valstybėse narėse, siekdama padėti išspręsti rinkos nepakankamumo ir neoptimalios investavimo aplinkos problemas, įskaitant problemas, kylančias dėl finansų rinkų fragmentacijos. Atlikdama tą koregavimą, Valdančioji taryba vengia taikyti rizikingesnę nei būtina strategiją.

Kai to reikia dėl rizikos lygio, EIB ypatinga veikla pagal šį reglamentą naudojama plačiau nei iki jo įsigaliojimo. Tai visų pirma taikoma toms valstybėms narėms, kuriose EIB ypatinga veikla iki šio reglamento įsigaliojimo nebuvo taikoma arba buvo taikoma tik išskirtiniais atvejais, kad būtų galima įgyvendinti papildomas operacijas ir projektus, taip pat taikyti papildomą finansavimą iš EIB ir nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų arba investavimo platformų.

6 straipsnis

ES garantijos naudojimo tinkamumo kriterijai

1.  

►M1  ESIF susitarime numatoma, kad ESIF turi remti projektus, kuriais sprendžiamos rinkos nepakankamumo arba neoptimalios investavimo aplinkos problemos ir kurie: ◄

a) 

yra ekonomiškai perspektyvūs, remiantis pagal Sąjungos standartus atlikta sąnaudų ir naudos analize ir atsižvelgiant į galimą privačiojo ir viešojo sektorių partnerių paramą projektui ir bendrą jo finansavimą;

b) 

atitinka Sąjungos politikos tikslus, įskaitant pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, ir kokybiškų darbo vietų kūrimo, ekonominės, socialinės ir teritorinės sanglaudos tikslus;

c) 

užtikrina papildomumą;

d) 

maksimaliai padidina, kai įmanoma, privačiojo sektoriaus kapitalo sutelkimą; ir

e) 

yra techniškai perspektyvūs.

▼M1

2.  
Netaikomi jokie projektų, kuriems gali būti skiriama ESIF parama vykdant operacijas, kurias per finansinius tarpininkus vykdo EIB arba EIF, dydžio apribojimai. Siekiant užtikrinti, kad ESIF parama apimtų ir smulkius projektus, EIB ir EIF prireikus kiek galima išplečia bendradarbiavimą su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais arba įstaigomis ir remia suteikiamas galimybes, be kita ko, sudarydami palankesnes sąlygas investavimo platformų steigimui.

▼B

7 straipsnis

ESIF valdymas

1.  
Valdančioji taryba, Investicijų komitetas ir vykdomasis direktorius, vykdydami savo užduotis pagal šį reglamentą, siekia tik jame nustatytų tikslų.

▼M1

1a.  
Visos įstaigos ir organai, susiję su ESIF valdymo struktūromis, siekia užtikrinti lyčių pusiausvyrą atitinkamuose ESIF valdymo organuose.

▼B

2.  

ESIF susitarime numatoma, kad ESIF valdo Valdančioji taryba, kuri ES garantijos naudojimo tikslais, laikydamasi 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų, nustato:

a) 

ESIF strateginę kryptį, įskaitant ES garantijos paskirstymą pagal infrastruktūros ir inovacijų linijas ir bet kurį sprendimą, kuris turi būti priimtas pagal 11 straipsnio 3 dalį ir II priedo 7b skirsnį;

b) 

ESIF veikimui būtiną veiklos politiką bei procedūras;

c) 

taisykles, taikomas su investavimo platformomis ir nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis vykdomoms operacijoms;

d) 

ESIF rizikos profilį.

▼M1

3.  
Valdančiąją tarybą sudaro penki nariai: tris skiria Komisija, vieną – EIB ir vieną ekspertą, kaip balsavimo teisės neturintį narį – Europos Parlamentas. Tas ekspertas nesiekia gauti nurodymų iš Sąjungos institucijų, įstaigų, organų ar agentūrų, kurios nors valstybės narės Vyriausybės ar kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų ir jų nurodymais nesivadovauja, o veiklą vykdo visiškai nepriklausomai. Ekspertas savo pareigas vykdo nešališkai ir ESIF interesais.

Valdančioji taryba vieną iš savo balsavimo teisę turinčių narių išrenka pirmininku, kurio kadencija trunka trejus metus ir gali būti vieną kartą atnaujinta. Valdančioji taryba aptaria ir kuo labiau atsižvelgia į visų narių pozicijas. Jei nariai negali susitarti dėl bendros pozicijos, Valdančioji taryba savo sprendimus priima balsavimo teisę turinčių jos narių vieningu balsavimu. Valdančiosios tarybos posėdžių protokoluose išsamiai išdėstomos visų narių pozicijos.

Išsamūs Valdančiosios tarybos posėdžių protokolai skelbiami viešai iš karto po to, kai Valdančioji taryba juos patvirtina. Apie protokolų paskelbiamą nedelsiant pranešama Europos Parlamentui.

▼B

Valdančioji taryba nuolat konsultuojasi susijusiais suinteresuotaisiais asmenimis, visų pirma su bendrais investuotojais, viešosios valdžios institucijomis, ekspertais, švietimo, mokymo ir mokslinių tyrimų įstaigomis, atitinkamais socialiniais partneriais ir pilietinės visuomenės atstovais, dėl investicijų politikos, kurią EIB vykdo pagal šį reglamentą, krypties ir įgyvendinimo.

Priemones, naudojamas EIF vykdant operacijas pagal šį reglamentą, po konsultacijų su Investicijų komitetu bendrai tvirtina Valdančioji taryba ir vykdomasis direktorius.

4.  
Valstybės narės gali prisidėti prie ESIF garantijomis arba grynaisiais pinigais, o kiti tretieji subjektai – jeigu kiti tretieji subjektai dalyvauja Valdančiosios tarybos susitarime – gali prisidėti tik grynaisiais pinigais. Nei valstybėms narėms, nei tretiesiems subjektams nesuteikiama narystė Valdančiojoje taryboje, taip pat nesuteikiama jokių funkcijų skiriant kitus ESIF darbuotojus, įskaitant Investicijų komiteto narius, ir jokių teisių dėl kitų ESIF valdymo aspektų, nustatytų šiame reglamente.
5.  
ESIF susitarime numatoma, kad ESIF vadovauja vykdomasis direktorius, kuris atsakingas už kasdienį ESIF administravimą ir 6 dalyje nurodyto Investicijų komiteto posėdžių rengimą ir pirmininkavimą jiems. Vykdomajam direktoriui padeda vykdomojo direktoriaus pavaduotojas.

▼M1

Vykdomajam direktoriui padeda vykdomojo direktoriaus pavaduotojas. Vykdomasis direktorius ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojas dalyvauja Valdančiosios tarybos posėdžiuose kaip stebėtojai. Vykdomasis direktorius kas ketvirtį Valdančiajai tarybai teikia ESIF veiklos ataskaitą.

▼B

6.  
Po atviro ir skaidraus pagal EIB procedūras vykdomo atrankos proceso Valdančioji taryba atrenka po vieną kandidatą eiti vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo pareigas.

Visuose atrankos procedūros etapuose Europos Parlamentas ir Taryba tinkamai ir laiku informuojami, taikant griežtus konfidencialumo reikalavimus. Ta nuostata taikoma neatsižvelgiant į 17 straipsnio 5 dalyje nurodyto Europos Parlamento ir EIB susitarimo sudarymą.

Europos Parlamentas kuo greičiau (ne vėliau kaip per keturias savaites nuo pranešimo apie atrinkto kandidato vardą ir pavardę) organizuoja kandidato į kiekvienas pareigas klausymus.

Gavęs Europos Parlamento pritarimą, EIB pirmininkas skiria vykdomąjį direktorių ir vykdomojo direktoriaus pavaduotoją. Jie skiriami trejų metų kadencijai, kuri gali būti vieną kartą atnaujinta.

7.  
ESIF susitarime numatoma, kad ESIF veikia Investicijų komitetas, atsakingas už galimų projektų, atitinkančių ESIF investicijų politiką, nagrinėjimą ir paramos suteikiant ES garantiją EIB operacijoms, susijusioms su projektais, kurie atitinka 6 ir 9 straipsnių reikalavimus, patvirtinimą, neatsižvelgiant į tokių projektų geografinę vietą, kaip numatyta 8 straipsnyje. Be to, Investicijų komitetas yra kompetentingas organas, tvirtinantis operacijas su investavimo platformomis ir nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis.
8.  
Investicijų komitetą sudaro aštuoni nepriklausomi ekspertai ir vykdomasis direktorius. Investicijų komiteto ekspertus, taikydama atvirą ir skaidrią atrankos procedūrą, skiria Valdančioji taryba ne ilgesnei nei trejų metų kadencijai. Jų kadencija gali būti pratęsta, tačiau negali būti ilgesnė nei šešeri metai iš viso. Nepriklausomi ekspertai turi aukšto lygio aktualios rinkos patirties projektų formavimo ir projektų finansavimo srityse, taip pat kompetencijos mikroekonomikos ir makroekonomikos klausimais.

Valdančioji taryba, skirdama ekspertus į Investicijų komitetą, užtikrina, kad Investicijų komiteto sudėtis būtų įvairi, kad tokiu būdu būtų užtikrintos plačios žinios apie sektorius, nurodytus 9 straipsnyje, ir geografines rinkas Sąjungoje.

Sudarant Investicijų komitetą užtikrinama lyčių pusiausvyra. Valdančioji taryba stengiasi atrinkti ekspertus, turinčius investavimo patirties vienoje ar keliose iš šių sričių:

a) 

moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos;

b) 

transporto infrastruktūra ir novatoriškos transporto technologijos;

c) 

energetikos infrastruktūra, energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinančiųjų išteklių energija;

d) 

informacijos ir ryšių technologijų infrastruktūra;

▼M1

e) 

klimato politika, aplinkos apsauga ir valdymas;

▼B

f) 

švietimas ir mokymas;

g) 

sveikata ir vaistai;

h) 

MVĮ;

i) 

kultūros ir kūrybos sektoriai;

j) 

judumas miestuose;

k) 

socialinė infrastruktūra ir socialinė bei solidarumo ekonomika;

▼M1

l) 

tvarus žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba, akvakultūra ir kiti platesnės bioekonomikos srities elementai.

▼B

9.  
Investicijų komiteto nariai, dalyvaudami šio komiteto veikloje, vykdo savo pareigas nešališkai ir ESIF interesais. Įgyvendindami II priede išdėstytas investavimo gaires ir priimdami sprendimus dėl ES garantijos naudojimo, jie nesiekia gauti nurodymų iš EIB, Sąjungos institucijų, valstybių narių arba kitų viešųjų ar privačiųjų įstaigų ir jų nurodymais nesivadovauja. Nedarant poveikio analitinei, logistinei ir administracinei paramai, kurią EIB darbuotojai teikia Investicijų komitetui, nustatoma ir palaikoma tinkama organizacinė tvarka, kuria užtikrinamas Investicijų komiteto veiklos nepriklausomumas. Investicijų komitetas priimdamas sprendimą suteikti ES garantiją neprivalo atsižvelgti į EIB darbuotojų atliktus projektų vertinimus.
10.  
Kiekvieno Investicijų komiteto nario gyvenimo aprašymas ir interesų deklaracija skelbiami viešai ir nuolat atnaujinami. ►M1  Kiekvienas Investicijų komiteto narys nedelsdamas perduoda Valdančiajai tarybai, vykdomajam direktoriui ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojui visą informaciją, kurios reikia nuolat tikrinant, ar nėra interesų konfliktų. ◄
11.  
Valdančiajai tarybai paprašius, bet kurio Investicijų komiteto nario, pažeidusio 9 ir 10 dalyse nustatytus įpareigojimus, darbo sutartis nutraukiama pagal taikytinas įdarbinimo ir darbo teisės taisykles. ►M1  Vykdomasis direktorius yra atsakingas už Valdančiosios tarybos informavimą apie visus pažeidimus, apie kuriuos sužino, ir jam tenka atsakomybė pasiūlyti ir vykdyti tolesnę veiklą, susijusią su atitinkamų veiksmų įgyvendinimu. Vykdomasis direktorius vykdo rūpestingumo pareigą galimų Investicijų komiteto narių interesų konfliktų atžvilgiu. ◄
12.  
Investicijų komitetas priima sprendimą dėl ES garantijos naudojimo remdamasis šiuo reglamentu, įskaitant II priede išdėstytas investavimo gaires.

Investicijų komitetas sprendimus priima paprasta balsų dauguma. ►M1  Sprendimai, kuriais pritariama ES garantijos naudojimui, turi būti viešai skelbiami ir prieinami ir juose, be kita ko, pateikiamas sprendimo pagrindimas, daugiausia dėmesio skiriant papildomumo kriterijaus atitikčiai. Juose taip pat nurodomas visuotinis įvertinimas, atliktas remiantis 14 dalyje nurodyta rezultatų suvestine. Paskelbtame sprendime neturi būti neskelbtinos komercinės informacijos. Priimdamas sprendimą Investicijų komitetas remiasi EIB pateiktais dokumentais.

Rezultatų suvestinė, kuri yra Investicijų komiteto priemonė, pagal kurią ES garantija pirmiausia teikiama daugiau balų gavusioms ir didesnės pridėtinės vertės operacijoms, skelbiama viešai po to, kai pasirašomas projektas. Paskelbtame sprendime neturi būti neskelbtinos komercinės informacijos.

Investicijų komiteto sprendimų dalis, kuriose yra neskelbtinos komercinės informacijos, EIB pateikia Europos Parlamentui pastarajam paprašius ir laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų. ◄

▼M1

EIB du kartus per metus Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pateikia visų Investicijų komiteto sprendimų sąrašą ir su visais tais sprendimais susijusias rezultatų suvestines. Jie pateikiami laikantis griežtų konfidencialumo reikalavimų.

▼B

13.  
Komisijai pagal 23 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiami šio reglamento II priede išdėstyti investavimo gairių 6–8 skirsnių neesminiai elementai, tų skirsnių neišbraukiant. Tokie deleguotieji aktai rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su EIB.

▼M1

14.  
Komisijai pagal 23 straipsnio 1–3 ir 5 dalis suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais šis reglamentas papildomas nustatant rezultatų suvestinę, kurią turi naudoti Investicijų komitetas, kad būtų užtikrintas nepriklausomas ir skaidrus ES garantijos galimo arba faktinio naudojimo vertinimas. Tokie deleguotieji aktai rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su EIB.

Valdančioji taryba ESIF strateginėse gairėse kiekvienam rezultatų suvestinės ramsčiui nustato minimalų balų skaičių, kad būtų užtikrintas geresnis projektų vertinimas.

Valdančioji taryba, EIB paprašius, gali leisti Investicijų komitetui išnagrinėti projektą, kurio balas bet kuriame iš ramsčių yra žemesnis nei minimalus balas, jei rezultatų suvestinėje esančiame visuotiniame įvertinime padaryta išvada, kad vykdant su tuo projektu susijusią operaciją bus sprendžiama didelio rinkos nepakankamumo problema arba užtikrinamas didelis papildomumas.

▼BIII

SKYRIUS

ES GARANTIJA IR ES GARANTIJŲ FONDAS

8 straipsnis

ES garantija

Sąjunga suteikia neatšaukiamą ir besąlyginę garantiją (toliau – ES garantija) EIB finansavimo ir investavimo operacijoms, kurioms taikomas šis reglamentas bei ESIF susitarimas, jei:

a) 

tos operacijos vykdomos Sąjungoje, arba

b) 

tose operacijose dalyvauja subjektai, esantys arba įsteigti vienoje ar daugiau valstybių narių, ir jos apima vieną ar daugiau trečiųjų valstybių, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, įskaitant strateginę partnerystę, plėtros politiką, Europos ekonominės erdvės ir Europos laisvosios prekybos asociacijos politiką, arba užjūrio šalį ar teritoriją, nustatytą SESV II priede, neatsižvelgiant į tai, ar esama partnerių tose trečiosiose valstybėse arba užjūrio šalyse ar teritorijose.

ES garantija suteikiama kaip garantija pagal pareikalavimą ir taikoma 10 straipsnyje nurodytoms priemonėms.

9 straipsnis

ES garantijos naudojimo reikalavimai

1.  
ES garantijos suteikimas priklauso nuo ESIF susitarimo įsigaliojimo.

▼M1

2.  

ES garantija suteikiama EIB finansavimo ir investavimo operacijoms, kurias patvirtino Investicijų komitetas, arba EIF skiriamam finansavimui ar garantijoms, kad EIB galėtų vykdyti finansavimo ir investavimo operacijas pagal 11 straipsnio 3 dalį.

Kai tikslinga, EIB smulkių paprojekčių vertinimą, atranką ir stebėseną patiki finansų tarpininkams arba patvirtintiems reikalavimus atitinkantiems subjektams, visų pirma investavimo platformoms ir nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms, kad būtų užtikrintos didesnės ir geresnės galimybės gauti finansavimą smulkiems projektams. Neatsižvelgiant į šio straipsnio 5 dalies trečią pastraipą, Investicijų komitetui nepaliekama teisė pritarti ES garantijos naudojimui paprojekčiams, kurie yra patikėti finansų tarpininkams arba patvirtintiems reikalavimus atitinkantiems subjektams, kai ESIF įnašas į tokius paprojekčius yra mažesnis nei 3 000 000  EUR. Prireikus, Valdančioji taryba teikia rekomendacijas dėl procedūros, kurios laikydamasis Investicijų komitetas sprendžia dėl ES garantijos naudojimo paprojekčiams, kuriems ESIF teikiamas įnašas yra lygus arba viršija 3 000 000  EUR.

Tokios operacijos atitinka Sąjungos politiką ir jomis padedama siekti bet kurio iš šių bendrųjų tikslų:

▼B

a) 

moksliniai tyrimai, technologinė plėtra ir inovacijos, be kita ko, susiję su:

i) 

projektais, atitinkančiais programą „Horizontas 2020“,

ii) 

mokslinių tyrimų infrastruktūra,

iii) 

parodomaisiais projektais ir programomis, taip pat susijusios infrastruktūros, technologijų ir procesų įdiegimu,

iv) 

parama akademinėms institucijoms, įskaitant bendradarbiavimą su verslu,

v) 

žinių ir technologijų perdavimu;

b) 

energetikos sektoriaus vystymas pagal energetikos sąjungos prioritetus, įskaitant energijos tiekimo saugumą, ir pagal 2020, 2030 ir 2050 m. klimato ir energetikos politikos strategijas, be kita ko, užtikrinant:

i) 

atsinaujinančiųjų išteklių energetikos naudojimo ar tiekimo plėtrą,

ii) 

energijos vartojimo efektyvumą ir energijos taupymą (daug dėmesio skiriant paklausos mažinimui, pasiekiamam vykdant paklausos valdymą ir pastatų renovaciją),

iii) 

energetikos infrastruktūros (visų pirma jungčių, pažangiųjų paskirstymo tinklų, energijos kaupimo ir tinklų sinchronizavimo) vystymą ir modernizavimą;

c) 

transporto infrastruktūros ir įrangos bei novatoriškų transporto technologijų vystymas, be kita ko, vykdant:

i) 

įgyvendinant projektus ir horizontaliuosius prioritetus, atitinkančius reglamentų (ES) Nr. 1315/2013 ir (ES) Nr. 1316/2013 kriterijus,

ii) 

pažangaus ir tvaraus judumo mieste projektus (nukreiptus į prieinamumo užtikrinimo, šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetamo kiekio, energijos vartojimo ir kelių eismo įvykių skaičiaus mažinimo tikslus),

iii) 

projektus, kuriais transporto mazgai sujungiami su TEN-T infrastruktūromis,

▼M1

iv) 

geležinkelių infrastruktūros, kitus geležinkelių projektus ir jūrų uostų projektus;

▼B

d) 

EIF ir EIB teikiama finansinė parama subjektams, kuriuose yra ne daugiau kaip 3 000 darbuotojų, daugiausia dėmesio skiriant MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms, be kita ko:

i) 

suteikiant apyvartinio kapitalo ir investicijų,

ii) 

nuo parengiamojo (angl. seed) iki plėtros etapo teikiant rizikos finansavimą MVĮ, pradedančiosioms, mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms bei vidutinės kapitalizacijos įmonėms, siekiant užtikrinti technologinį pirmavimą novatoriškuose ir tvariuose sektoriuose;

e) 

informacinių ir ryšių technologijų kūrimas ir diegimas, be kita ko, susijęs su:

i) 

skaitmeniniu turiniu,

▼M1

ia) 

blokų grandinės technologija,

ib) 

daiktų internetu,

ic) 

kibernetiniu saugumu ir tinklų apsaugos infrastruktūra,

▼B

ii) 

skaitmeninėmis paslaugomis,

iii) 

didelės spartos telekomunikacijų infrastruktūromis,

iv) 

plačiajuosčio ryšio tinklais;

f) 

aplinkos ir išteklių naudojimo efektyvumas, be kita ko, susijęs su:

i) 

aplinkosaugos ir aplinkos vadybos sričių projektais ir infrastruktūra,

ii) 

ekosistemų funkcijų stiprinimu,

iii) 

tvaria miestų ir kaimų plėtra,

iv) 

kovos su klimato kaita veiksmais;

g) 

žmogiškasis kapitalas, kultūra ir sveikata, be kita ko, susiję su:

i) 

švietimu ir mokymu,

▼M1

ii) 

kultūros ir kūrybos sektoriais, kuriuose turi būti leidžiami konkrečiam sektoriui skirti finansavimo mechanizmai, užtikrinant sąveiką su programa „Kūrybiška Europa“, įsteigta Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) Nr. 1295/2013 ( 2 ), ir kultūros ir kūrybos sektorių garantijų priemone, įsteigta remiantis tuo reglamentu, siekiant teikti paskirtį atitinkančias paskolas tiems sektoriams,

▼B

iii) 

naujoviškais sveikatos problemų sprendimais,

iv) 

naujais veiksmingais vaistais,

▼M1

v) 

socialine infrastruktūra, socialinėmis paslaugomis, socialine ir solidarumo ekonomika,

▼B

vi) 

turizmu;

▼M1

h) 

tvarus žemės ūkis, miškininkystė, žvejyba, akvakultūra ir kiti platesnės bioekonomikos srities elementai;

i) 

mažiau išsivysčiusių regionų ir pereinamojo laikotarpio regionų, atitinkamai nurodytų Komisijos įgyvendinimo sprendimo 2014/99/ES ( 3 ) I ir II prieduose, atveju – EIB paramos teikimo reikalavimus atitinkantys kiti pramonės sektoriai ir paslaugos, laikantis šio reglamento reikalavimų.

Pripažindamas ESIF paklausa grindžiamą pobūdį, EIB siekia, kad bent 40 % ESIF finansavimo pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją būtų skiriama projektų sudėtinėms dalims, kuriomis prisidedama prie klimato politikos, atitinkančios 21-oje Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijoje (COP 21) priimtus įsipareigojimus. Į tą skaičiavimą neįtraukiamas ESIF finansavimas, skirtas MVĮ ir mažoms vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Siekdamas nustatyti su tais klimato politikos veiksmais susijusias projekto sudedamąsias dalis arba išlaidų pasidalijimą, EIB taiko savo tarptautiniu mastu sutartą metodiką. Prireikus Valdančioji taryba pateikia išsamias tokio nustatymo gaires.

▼M1

3.  

Investavimo laikotarpis, kuriuo finansavimo ir investavimo operacijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, remti gali būti teikiama ES garantija, trunka iki:

a) 

2020 m. gruodžio 31 d. – EIB operacijoms, dėl kurių EIB ir paramos gavėjas arba finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.;

b) 

2020 m. gruodžio 31 d. – EIF operacijoms, dėl kurių EIF ir finansų tarpininkas pasirašo sutartį ne vėliau kaip 2022 m. gruodžio 31 d.

4.  
EIB prireikus ir tiek, kiek įmanoma, bendradarbiauja su nacionaliniais skatinamojo finansavimo bankais ar įstaigomis ir investavimo platformomis.

▼B

5.  
Pritarus Investicijų komitetui, EIB naudoja ES garantiją, siekdamas paremti investavimo platformas ar fondus bei nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ir įstaigas, kurie investuoja į šio reglamento reikalavimus atitinkančias operacijas (toliau – reikalavimus atitinkantys subjektai).

Valdančioji taryba pagal 7 straipsnio 2 dalį nustato politiką dėl šios dalies pirmoje pastraipoje nurodytų reikalavimus atitinkančių subjektų. Investicijų komitetas įvertina, ar tokie subjektai ir jų konkrečios priemonės, kurioms prašoma ESIF paramos, atitinka Valdančiosios tarybos nustatytą politiką.

▼M1

Investicijų komitetas gali nuspręsti pasilikti teisę tvirtinti naujus projektus, kuriuos pasiūlė finansų tarpininkai arba patvirtinti reikalavimus atitinkantys subjektai.

▼B

6.  
Pagal EIB statuto 17 straipsnį EIB reikalauja, kad visas su ESIF susijusias jo išlaidas padengtų finansavimo ir investavimo operacijų naudos gavėjai. Nedarant poveikio šios dalies antros ir trečios pastraipų taikymui, iš Sąjungos bendrojo biudžeto nedengiamos jokios EIB administracinės išlaidos ar kiti mokesčiai, susiję su jo finansavimo ir investavimo operacijomis, kurioms taikomas šis reglamentas.

EIB gali naudoti ES garantiją neviršydamas bendros didžiausios ribinės vertės, atitinkančios 1 % bendrų neįvykdytų ES garantijos įsipareigojimų, kad padengtų išlaidas, kurios būtų buvusios priskirtos padengti finansavimo ir investavimo operacijų naudos gavėjams, tačiau nebuvo susigrąžintos įsipareigojimų neįvykdymo atveju.

Be to, EIB gali naudoti ES garantiją atitinkamai daliai susigrąžinimo sąnaudų (nebent jos būtų išskaičiuojamos iš pajamų, gautų iš susigrąžinimo) ir bet kokioms sąnaudoms, susijusioms su likvidumo valdymu, padengti.

Jeigu EIB ESIF vardu EIF teikia finansavimą arba garantijas, kurie užtikrinti ES garantija pagal 11 straipsnio 3 dalį, EIF mokesčiai gali būti padengiami iš Sąjungos bendrojo biudžeto, išskyrus lėšas, kurios išskaičiuojamos iš 4 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunktyje nurodyto atlyginimo arba įplaukų, susigrąžintų lėšų ar kitų mokėjimų, kuriuos gauna EIF.

7.  
Valstybės narės gali naudotis visų rūšių Sąjungos finansavimu, įskaitant priemones, taikomas pagal Europos struktūrinių ir investicijų fondų, transeuropinių tinklų ir pramonės politikos nuostatas, kad prisidėtų prie reikalavimus atitinkančių projektų, į kuriuos EIB investuoja pats arba per EIF, remdamasis ES garantija, finansavimo, su sąlyga, kad tuose projektuose laikomasi tinkamumo kriterijų bei tikslų ir principų, taikytinų pagal atitinkamų priemonių ir ESIF teisės normas.

Atitinkamais atvejais Komisija teikia gaires, kaip suderinti Sąjungos priemonių naudojimą ir EIB finansavimą, remiamą Sąjungos garantija, kad būtų užtikrintas koordinavimas, papildomumas ir sinergija.

10 straipsnis

Reikalavimus atitinkančios priemonės

1.  
Taikant 9 straipsnio 2 dalį ir laikantis 11 straipsnio, EIB naudoja ES garantiją priemonių, nurodytų šio straipsnio 2 dalyje, rizikai padengti.
2.  

ES garantijos taikymo reikalavimus atitinka šios priemonės:

▼M1

a) 

EIB paskolos, garantijos, priešpriešinės garantijos, kapitalo rinkos priemonės, bet kokios kitos formos finansavimo ar kredito vertės didinimo priemonės, įskaitant subordinuotąją skolą, investicijos į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, įskaitant nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų, investavimo platformų ar fondų naudai;

▼B

b) 

EIB finansavimas arba garantijos, teikiami EIF, kad šis galėtų teikti paskolas, garantijas, priešpriešines garantijas, vykdyti bet kokios kitos formos kredito vertės didinimo priemones, kapitalo rinkos priemones ir investicijas į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, įskaitant nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų, investavimo platformų ar fondų naudai;

c) 

EIB garantijos nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms, investavimo platformoms ar fondams, suteikiamos teikiant ES priešpriešinę garantiją.

Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytos priemonės suteikiamos, įsigyjamos ar išleidžiamos operacijoms, nurodytoms 8 straipsnyje, kurios atitinka šio reglamento reikalavimus, laikantis sąlygos, kad EIB ar EIF finansavimas suteiktas pagal EIB ar EIF pasirašytą ar sudarytą finansavimo susitarimą arba sandorį, kurio galiojimas nesibaigė ir kuris nebuvo panaikintas.

3.  
Teikiant ES priešpriešinę garantiją suteiktomis EIB garantijomis nacionaliniams skatinamojo finansavimo bankams ar įstaigoms atitinkamais atvejais siekiama mažinti kapitalo poreikį.
4.  
Vykdydamas savo operacijas pagal šį reglamentą, EIF gali suteikti garantiją nacionaliniam skatinamojo finansavimo bankui ar įstaigai arba investavimo platformai arba investuoti į investavimo platformą.

11 straipsnis

ES garantijos aprėptis ir sąlygos

▼M1

1.  
ES garantijos suma bet kuriuo metu negali viršyti 26 000 000 000  EUR, iš kurių dalis gali būti skirta EIB finansavimui arba garantijoms, kurie teikiami EIF pagal 3 dalį. Agreguoti grynieji mokėjimai iš Sąjungos bendrojo biudžeto pagal ES garantiją negali viršyti 26 000 000 000  EUR, o anksčiau nei 2018 m. liepos 6 d. negali viršyti 16 000 000 000  EUR.

▼B

2.  
Atlyginimas už portfelio rizikos prisiėmimą paskirstomas įnašų mokėtojams proporcingai jų atitinkamai prisiimtos rizikos daliai. ES garantija gali būti teikiama arba kaip pirmojo nuostolio garantijos portfelio pagrindu, arba kaip visapusiška garantija. ES garantija gali būti teikiama vienodomis sąlygomis su kitų įnašų mokėtojų garantijomis.

▼M1

3.  
Jeigu EIB teikia finansavimą ar garantijas EIF, kad galėtų vykdyti EIB finansavimo ir investavimo operacijas, ES garantija suteikiama kaip visapusiška garantija tokiam finansavimui ar garantijoms, neviršijant pradinės 6 500 000 000  EUR sumos, su sąlyga, kad bent 4 000 000 000  EUR finansavimo ar garantijų sumą EIB palaipsniui teikia be padengimo ES garantija. Nedarant poveikio 1 dalies taikymui, Valdančioji taryba gali, kai tikslinga, pakoreguoti 6 500 000 000  EUR ribą ir ją padidinti ne daugiau kaip iki 9 000 000 000  EUR neįpareigodama EIB mokėti sumų, viršijančių 4 000 000 000  EUR.

▼B

4.  
Jeigu pagal ESIF susitarimą EIB pareikalauja mokėti pagal ES garantiją, Sąjunga sumoka pagal pareikalavimą laikydamasi to susitarimo sąlygų.
5.  
Jeigu Sąjunga EIB pareikalavus išmoka sumą pagal ES garantiją, Sąjungai perleidžiamos visos atitinkamos EIB teisės, susijusios su finansavimo ir investavimo operacijomis, kurioms taikomas šis reglamentas, ir EIB, remdamasis 4 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktyje nurodytomis nuostatomis ir procedūromis, Sąjungos naudai vykdo reikalaujamų išmokėtų sumų išieškojimą ir atlygina Sąjungai iš susigrąžintų lėšų.
6.  

ES garantija suteikiama kaip garantija pagal pareikalavimą, taikoma 10 straipsnyje nurodytoms priemonėms, ir turi padengti:

▼M1

a) 

10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų skolos priemonių atveju:

i) 

pagrindinę sumą ir visas laikantis finansavimo operacijų sąlygų iki įsipareigojimų neįvykdymo momento EIB naudai mokėtinas, bet nesumokėtas palūkanas ir sumas; subordinuotosios skolos atveju įsipareigojimų neįvykdymo įvykiu laikomas atidėjimas, sumažinimas arba reikalaujamas investavimo nutraukimas;

ii) 

nuostolius, susidarančius dėl valiutų, išskyrus euro, kursų svyravimų rinkose, kuriose ilgalaikio apsidraudimo galimybės yra ribotos;

b) 

10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytų investicijų į nuosavą kapitalą arba kvazinuosavą kapitalą atveju – investuotas sumas ir su jomis susijusias finansavimo sąnaudas bei nuostolius, susidarančius dėl valiutų, išskyrus euro, kursų svyravimų;

▼B

c) 

10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytų operacijų atveju – panaudotas sumas ir su jomis susijusias finansavimo sąnaudas.

ES garantija taip pat padengiamos 9 straipsnio 6 dalies antroje ir trečioje pastraipose nurodytos sumos.

▼M2

11a straipsnis

ESIF portfelio derinimas su kitais portfeliais

Nukrypstant nuo šio reglamento 11 straipsnio 6 dalies ir šio reglamento 10 straipsnio 2 dalies antros pastraipos, ES garantija gali apimti šio reglamento 11 straipsnio 6 dalyje nurodytus nuostolius, susijusius su visu finansavimo ir investavimo operacijų, remiamų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/523 ( 4 ) 7 straipsnio 1 dalyje nurodytais finansiniais produktais, portfeliu.

▼B

12 straipsnis

ES garantijų fondas

1.  
Įsteigiamas ES garantijų fondas (toliau – garantijų fondas), kuris užtikrina likvidumo atsargas ir iš kurio reikalavimo mokėti pagal ES garantiją atveju išmokama suma EIB.
2.  

Garantijų fondui skiriamos šios lėšos:

a) 

įnašai iš Sąjungos bendrojo biudžeto;

b) 

grąža, gauta už investuotus garantijų fondo išteklius;

c) 

sumos, išieškotos iš įsipareigojimų nevykdančių skolininkų pagal ESIF susitarime nustatytą išieškojimo procedūrą, numatytą 4 straipsnio 2 dalies c punkto iv papunktyje;

d) 

įplaukos ir bet kokie kiti mokėjimai, kuriuos Sąjunga gauna pagal ESIF susitarimą.

3.  
Garantijų fondui pagal šio straipsnio 2 dalies b, c ir d punktus skiriamos lėšos sudaro vidaus asignuotąsias įplaukas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 ( 5 ) 21 straipsnio 4 dalį.
4.  
Pagal 2 dalį garantijų fondui suteiktus išteklius tiesiogiai valdo Komisija, jie investuojami laikantis patikimo finansų valdymo principo ir jiems taikomos tinkamos rizikos ribojimo taisyklės.

▼M1

5.  
2 dalyje nurodytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos tam, kad būtų pasiektas tinkamas jo dydis (tikslinė suma), atitinkantis visus ES garantijos įsipareigojimus. Tikslinė suma sudaro 35 % visų ES garantijos įsipareigojimų.

▼B

6.  

Įvertinus garantijų fondo lygio tinkamumą atsižvelgiant į 16 straipsnio 6 dalyje numatytą ataskaitą, atliekami šie mokėjimai:

a) 

bet koks perviršis sumokamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip vidaus asignuotosios įplaukos pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį visoms biudžeto eilutėms, kurios galėjo būti panaudotos kaip lėšų perkėlimo į garantijų fondą šaltinis;

b) 

bet koks garantijų fondo papildymas mokamas metinėmis dalimis per ne ilgesnį kaip trejų metų laikotarpį pradedant n+1 metais.

▼M1

7.  
Nuo 2018 m. liepos 1 d., jeigu dėl reikalavimų mokėti pagal ES garantiją garantijų fondo dydis sumažėja iki mažiau kaip 50 % tikslinės sumos arba, atsižvelgiant į Komisijos rizikos įvertinimą, per metus galėtų sumažėti žemiau to dydžio, Komisija pateikia ataskaitą apie išimtines priemones, kurių galėtų prireikti fondui papildyti.
8.  
Pareikalavus mokėti pagal ES garantiją, šio straipsnio 2 dalies b ir d punktuose numatytos garantijų fondui skiriamos lėšos, viršijančios tikslinę sumą, naudojamos 9 straipsnyje numatytu investavimo laikotarpiu ES garantijos sumai atkurti iki jos viso dydžio.
9.  
2 dalies c punkte numatytos garantijų fondui skiriamos lėšos naudojamos ES garantijos sumai atkurti iki jos viso dydžio.
10.  
Tuo atveju, kai ES garantija visiškai atkuriama iki 26 000 000 000  EUR sumos, bet koks garantijų fondo perviršis, palyginti su tiksline suma, sumokamas į Sąjungos bendrąjį biudžetą kaip vidaus asignuotosios pajamos pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį visoms biudžeto eilutėms, kurios galėjo būti panaudotos kaip lėšų perkėlimo į garantijų fondą šaltinis.

▼B

13 straipsnis

Garantijų fondo finansavimas iš Sąjungos bendrojo biudžeto,

Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 ir Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 iš dalies keičiami, kaip nustatyta šio reglamento I priede.

Jei būtina, mokėjimų asignavimai gali būti įtraukti į Sąjungos bendrąjį biudžetą po 2020 m. ir iki 2023 finansinių metų imtinai, kad būtų įvykdytos prievolės pagal 12 straipsnio 5 dalies antrą pastraipą.

Leidimą skirti garantijų fondo finansavimo metinius asignavimus iš Sąjungos bendrojo biudžeto suteikia Europos Parlamentas ir Taryba, vykdydami metinę biudžeto procedūrą, visapusiškai laikydamiesi Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 ( 6 ).IV

SKYRIUS

EUROPOS INVESTAVIMO KONSULTACIJŲ CENTRAS

14 straipsnis

Europos investavimo konsultacijų centras

1.  
Europos investavimo konsultacijų centro (EIKC) tikslas – remtis esamomis EIB ir Komisijos konsultavimo tarnybomis ir teikti konsultavimo paramą, skirtą investiciniams projektams nustatyti, rengti ir plėtoti, taip pat atlikti vieno langelio principu veikiančio techninio konsultavimo centro projektų finansavimo Sąjungoje klausimais funkciją. ►M1  Tokia parama apima tikslinės paramos, susijusios su techninės pagalbos naudojimu projektų struktūros formavimui, novatoriškų finansinių priemonių naudojimu, viešojo ir privačiojo sektorių partnerysčių naudojimu ir informavimu atitinkamais atvejais apie atitinkamus aspektus, susijusius su Sąjungos teise, teikimą atsižvelgiant į valstybių narių, kurių finansų rinkos yra mažiau išsivysčiusios, ypatumus ir poreikius ir į įvairių sektorių padėtį. ◄

EIKC turi turėti galimybę teikti techninę pagalbą 9 straipsnio 2 dalyje išvardytose srityse, ypač energijos vartojimo efektyvumo, TEN-T ir judumo mieste srityse. ►M1  Centras taip pat remia klimato politikos ir žiedinės ekonomikos projektų arba jų sudedamųjų dalių rengimą, visų pirma atsižvelgiant į COP 21, skaitmeninio sektoriaus projektų rengimą, taip pat 5 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos antroje įtraukoje nurodytų projektų rengimą. ◄

2.  

EIKC teikia paslaugas, kurios papildo pagal kitas Sąjungos programas jau teikiamas paslaugas, įskaitant:

a) 

vieno langelio principu veikiančio techninės pagalbos centro paslaugas valdžios institucijoms ir projektų vykdytojams;

b) 

prireikus, pagalbą projektų vykdytojams plėtojant jų projektus, kad jie atitiktų 6 straipsnyje nustatytus tinkamumo kriterijus;

▼M1

c) 

vietos žinių panaudojimą, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas ESIF paramai visoje Sąjungoje, ir, kai įmanoma, aktyvią pagalbą siekiant ESIF sektorių ir geografinės aprėpties įvairinimo tikslo, nurodyto II priedo 8 skirsnyje, remiant EIB ir nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas, kad jie inicijuotų ir plėtotų operacijas, visų pirma mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, ir prireikus padedant susisteminti ESIF paramos paklausą;

▼B

d) 

platformos keistis ir dalytis tarpusavyje praktine patirtimi, susijusia su projektų plėtojimu, paslaugas;

▼M1

e) 

iniciatyvią konsultacinę paramą investavimo platformų steigimo klausimais, prireikus, vykdant veiklą vietos lygmeniu, ypač kai steigiamos tarpvalstybinės ir makroregioninės investavimo platformos, susijusios su keliomis valstybėmis narėmis ir (arba) regionais;

▼M1

f) 

galimybių pritraukti smulkius projektus ir juos finansuoti, be kita ko, per investavimo platformas, išnaudojimą;

g) 

konsultacijas kitų Sąjungos finansavimo šaltinių, pavyzdžiui, Europos struktūrinių ir investicijų fondų, programos „Horizontas 2020“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės, įsteigtos Reglamentu (ES) Nr. 1316/2013, derinimo su ESIF klausimais, siekiant išspręsti praktines problemas, susijusias su naudojimusi tokiais finansavimo šaltinių deriniais;

h) 

iniciatyvios paramos, siekiant raginti ir skatinti vykdyti 8 straipsnio pirmos pastraipos b punkte nurodytas operacijas, teikimą.

▼B

3.  
EIKC paslaugomis gali naudotis viešųjų ir privačių projektų vykdytojai, įskaitant nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ir įstaigas, investicines platformas ir fondus bei regionų ir vietos viešuosius subjektus.
4.  
Mokesčiai, kuriuos EIB renka už EIKC paslaugas pagal 2 dalį, naudojami EIKC operacijų sąnaudoms padengti ir toms paslaugoms teikti. Iš MVĮ renkamų mokesčių dydis turėtų būti apribotas iki trečdalio jiems teikiamos techninės pagalbos sąnaudų apimties. Paslaugos, kurias, papildydamas pagal kitas Sąjungos programas jau teikiamas paslaugas, viešiesiems projektų vykdytojams teikia EIKC, teikiamos nemokamai.

▼M1

5.  
Kad pasiektų 1 dalyje nurodytą tikslą ir palengvintų konsultavimo paramos teikimą vietos lygmeniu, EIKC siekia naudotis EIB, Komisijos, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų ir Europos struktūrinių ir investicijų fondų valdymo institucijų kompetencija.

▼M1

5a.  
EIB finansavimo prašantiems projektų, įskaitant visų pirma nedidelio masto projektus, vykdytojams EIB siūlo projektus pateikti EIKC, kad, kai tikslinga, būtų galima geriau parengti jų projektus ir (arba) įvertinti galimybę sujungti projektus pasitelkiant investavimo platformas. Jis taip pat informuoja projektų vykdytojus, kuriems atsisakyta suteikti EIB finansavimą arba kuriems, nepaisant galimo EIB finansavimo, trūksta lėšų, apie galimybę įtraukti jų projektus į sąrašą Europos investicinių projektų portale.

▼B

6.  
Siekiant užtikrinti plačią EIKC paslaugų aprėptį visoje Sąjungoje, EIKC, kai įmanoma, bendradarbiauja su panašiais paslaugų teikėjais Sąjungos, regioniniu, nacionaliniu arba subnacionaliniu lygmenimis. ►M1  EIKC ir nacionalinio skatinamojo finansavimo banko ar įstaigos arba tarptautinės finansų institucijos ar įstaigos, arba valdymo institucijos, įskaitant tas, kurios veikia kaip nacionaliniai patariamieji organai, turinčios žinių, reikalingų EIKC tikslais, bendradarbiavimas gali būti vykdomas kaip sutartinė partnerystė. EIKC stengiasi sudaryti bent vieną bendradarbiavimo susitarimą su kiekvienos valstybės narės nacionaliniu skatinamojo finansavimo banku ar įstaiga. Valstybėse narėse, kuriose nėra nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų, EIKC, kai tikslinga ir atitinkamai valstybei narei paprašius, teikia iniciatyvią konsultavimo dėl tokio banko ar įstaigos steigimo paramą. ◄

▼M1

6a.  
Siekiant užtikrinti plačią geografinę konsultacinių paslaugų aprėptį visoje Sąjungoje ir sėkmingai panaudoti vietos žinias apie ESIF, prireikus, atsižvelgiant į esamas paramos programas, užtikrinama EIKC veikla vietos lygmeniu, kad būtų teikiama konkreti, iniciatyvi, prie poreikių pritaikyta pagalba vietoje. EIKC buveinės steigiamos pirmiausia tose valstybėse narėse ar regionuose, kurie susiduria su sunkumais plėtodami ESIF finansuojamus projektus. EIKC padeda perduoti žinias regioniniam ir vietos lygmenims siekiant stiprinti regioninius ir vietos pajėgumus ir kaupti ekspertines žinias.

▼M1

7.  
Iš Sąjungos bendrojo biudžeto per metus skiriama orientacinė suma yra 20 000 000  EUR; iš jos padengiamos EIKC operacijų iki 2020 m. gruodžio 31 d. sąnaudos, susijusios su 2 dalyje nurodytomis paslaugomis, jeigu tos sąnaudos nepadengiamos iš sumos, likusios iš 4 dalyje nurodytų mokesčių.

▼B

8.  
Komisija su EIB sudaro susitarimą dėl EIKC įgyvendinimo (toliau – EIKC susitarimas).

EIKC susitarime visų pirma išdėstomos nuostatos dėl EIKC reikalingo finansavimo pagal 7 dalį.

9.  
EIB ne vėliau kaip 2016 m. rugsėjo 1 d., o po to – kiekvienais metais, Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai teikia EIKC pagal 2 dalį suteiktų paslaugų ir EIKC biudžeto vykdymo ataskaitą. Į tą ataskaitą įtraukiama informacija apie gautus mokesčius ir jų naudojimą.V

SKYRIUS

EUROPOS INVESTICINIŲ PROJEKTŲ PORTALAS

15 straipsnis

Europos investicinių projektų portalas

1.  
Komisija, remiant EIB, sukuria skaidrų Sąjungoje vykdomų ir būsimų Europos investicinių projektų portalą (EIPP). Jis yra viešai prieinama ir patogi naudotis projektų duomenų bazė, kurioje teikiama aktuali informacija apie kiekvieną projektą.
2.  
EIPP kuriamas visų pirma matomumo investuotojams ir informavimo tikslais. Projektų įtraukimas į EIPP nedaro poveikio sprendimams dėl galutinių projektų, atrenkamų paramai pagal šį reglamentą ar bet kokią kitą Sąjungos priemonę arba viešajam finansavimui.
3.  
Valstybės narės gali prisidėti prie EIPP sukūrimo ir valdymo.
4.  
Iš privačių projektų rengėjų gali būti imamas negrąžintinas mokestis už projektų paraiškų dėl priėmimo į EIPP tvarkymą. Gautos įplaukos iš mokesčių pagal Reglamento (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 21 straipsnio 4 dalį sudaro EIPP išorės asignuotąsias įplaukas.VI

SKYRIUS

ATASKAITŲ TEIKIMAS, ATSKAITOMYBĖ IR VERTINIMAS

16 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir apskaita

▼M1

1.  
EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, kas šešis mėnesius Komisijai teikia ataskaitą dėl EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas. Ataskaitoje įvertinama atitiktis ES garantijos naudojimo reikalavimams ir pagrindiniams veiklos rodikliams, nurodytiems 4 straipsnio 2 dalies f punkto iv papunktyje. Ataskaitoje taip pat pateikiami kiekvienos EIB finansavimo ir investavimo operacijos statistiniai, finansiniai ir apskaitos duomenys ir tie patys agreguoti duomenys. Ataskaitoje taip pat vieną kartą per metus pateikiama informacija apie investavimo kliūtis, su kuriomis susiduria EIB vykdydamas investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas.

▼B

2.  

EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, kas metus Europos Parlamentui ir Tarybai teikia EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, ataskaitą. Ataskaita yra viešai skelbiama ir joje pateikiama:

a) 

EIB finansavimo ir investavimo operacijų vertinimas operacijos, sektoriaus, šalies ir regioniniu lygmenimis, taip pat jų atitiktis šiam reglamentui, visų pirma papildomumo principui, kartu su EIB finansavimo ir investavimo operacijų paskirstymo pagal 9 straipsnio 2 dalyje nustatytus bendruosius tikslus įvertinimu;

b) 

pridėtinės vertės, privačiojo sektoriaus išteklių sutelkimo vertinimas, apskaičiuoti ir faktiniai EIB finansavimo ir investavimo operacijų agreguoti įgyvendinimo duomenys, rezultatai ir poveikis, įskaitant poveikį darbo vietų kūrimui.

c) 

vertinimas, kokiu mastu operacijomis, kurioms taikoma ES garantija pagal šį reglamentą, prisidedama prie 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų įgyvendinimo, be kita ko, ESIF investicijų lygio mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų, transporto (įskaitant TEN-T ir judumą mieste), telekomunikacijų, energetikos infrastruktūros ir energijos vartojimo efektyvumo srityse įvertinimas;

d) 

ES garantijos naudojimo atitikties reikalavimams ir pagrindinių veiklos rodiklių, nurodytų 4 straipsnio 2 dalies f punkto iv papunktyje, vertinimas;

e) 

ESIF remiamų projektų pasiekto sverto poveikio vertinimas;

f) 

projektų, kurių atveju Europos struktūrinių ir investicijų fondų parama derinama su ESIF parama, aprašas ir bendra įnašų iš kiekvieno šaltinio suma;

g) 

naudos gavėjams perduota finansinė suma ir EIB finansavimo ir investavimo operacijų bendras vertinimas;

h) 

EIB finansavimo ir investavimo operacijų pridėtinės vertės ir su tomis operacijomis susijusios bendros rizikos vertinimas;

i) 

išsami informacija apie reikalavimų mokėti pagal ES garantiją, nuostolių, grąžos, išieškotų sumų ir bet kokių kitų gautų mokėjimų atvejus;

j) 

EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, finansinės ataskaitos, kurių auditą atliko nepriklausomas išorės auditorius.

3.  

Kad Komisija galėtų vykdyti apskaitą ir teikti rizikos, kuriai taikoma ES garantija, ataskaitas bei valdyti garantijų fondą, EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, Komisijai ir Audito Rūmams kasmet pateikia:

a) 

EIB ir EIF rizikos įvertinimą ir informaciją apie EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, reitingus;

b) 

informaciją apie neįvykdytus finansinius įsipareigojimus Sąjungos atžvilgiu, susijusius su EIB finansavimo ir investavimo operacijoms, kurioms taikomas šis reglamentas, suteiktomis ES garantijomis, suskirstytą pagal atskiras operacijas;

c) 

bendrą pelną arba nuostolius, atsirandančius dėl EIB finansavimo ir investavimo operacijų, susijusių su portfeliais, nurodytais 4 straipsnio 2 dalies c punkto i papunktyje.

4.  
Komisijai paprašius, EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, pateikia jai papildomos informacijos, kurios reikia, kad Komisija galėtų įvykdyti su šiuo reglamentu susijusias pareigas.
5.  
EIB ir, kai tinkama, EIF 1–4 dalyse nurodytą informaciją teikia savo sąskaita.
6.  
Komisija ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams kartu su savo finansinėmis ataskaitomis siunčia reikiamą informaciją apie garantijų fondo padėtį. Be to, Komisija ne vėliau kaip kiekvienų metų gegužės 31 d. Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams pateikia praėjusių kalendorinių metų garantijų fondo metinę valdymo ataskaitą, įskaitant tikslinės sumos tinkamumo, garantijų fondo lygio ir poreikio jį papildyti įvertinimą. Toje metinėje ataskaitoje nurodoma garantijų fondo finansinė būklė praėjusių kalendorinių metų pabaigoje, finansiniai srautai praėjusiais kalendoriniais metais, taip pat svarbūs sandoriai ir visa su finansinėmis sąskaitomis susijusi informacija. Joje taip pat pateikiama informacija apie garantijų fondo finansų valdymą, veiklos rezultatus ir riziką praėjusių kalendorinių metų pabaigoje.

17 straipsnis

Atskaitomybė

▼M1

1.  
Europos Parlamento ar Tarybos prašymu Valdančiosios tarybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius prašančiajai institucijai pateikia ESIF veiklos rezultatų ataskaitą, be kita ko, Europos Parlamentui pateikus tokį prašymą, dalyvaudami klausyme Europos Parlamente. Be to, Europos Parlamento ar Tarybos prašymu vykdomasis direktorius prašančiajai institucijai pateikia Investicijų komiteto veiklos ataskaitą.
2.  
Valdančiosios tarybos pirmininkas ir vykdomasis direktorius žodžiu arba raštu atsako į Europos Parlamento arba Tarybos ESIF pateiktus klausimus bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per penkias savaites nuo jų gavimo dienos. Be to, vykdomasis direktorius žodžiu arba raštu atsako į Europos Parlamento arba Tarybos klausimus dėl Investicijų komiteto veiklos.

▼B

3.  
Europos Parlamentui arba Tarybai paprašius, Komisija pateikia šio reglamento taikymo ataskaitą.
4.  
Europos Parlamento prašymu EIB pirmininkas dalyvauja Europos Parlamento klausymuose, susijusiuose su EIB finansavimo ir investavimo operacijomis, kurioms taikomas šis reglamentas. EIB pirmininkas per penkias savaites nuo klausimo gavimo datos žodžiu arba raštu atsako į Europos Parlamento arba Tarybos EIB pateiktus klausimus dėl EIB finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas.
5.  
Europos Parlamentas ir EIB sudaro susitarimą dėl konkrečios tvarkos, kurią taikant Europos Parlamentas ir EIB keičiasi informacija pagal šį reglamentą, įskaitant informaciją apie vykdomojo direktoriaus ir vykdomojo direktoriaus pavaduotojo atrankos procedūrą.

18 straipsnis

Vertinimas ir peržiūra

1.  
EIB ne vėliau kaip 2017 m. sausio 5 d. įvertina ESIF veikimą. Savo vertinimą EIB pateikia Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai.
2.  
Komisija ne vėliau 2017 m. sausio 5 d. įvertina ES garantijos naudojimą ir garantijų fondo veikimą. Savo vertinimą Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai. Kartu su tuo vertinimu pateikiama Audito Rūmų nuomonė.
3.  

Ne vėliau kaip 2018 m. birželio 30 d. ir paskui kas trejus metus:

a) 

EIB paskelbia išsamią ESIF veikimo ataskaitą, kurioje įvertinamas ESIF poveikis investicijoms Sąjungoje, darbo vietų kūrimui bei MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonių galimybėms gauti finansavimą;

b) 

Komisija paskelbia išsamią ES garantijos naudojimo ir garantijų fondo veikimo ataskaitą.

4.  
EIB, kai tinkama, bendradarbiaudamas su EIF, prisideda prie Komisijos vertinimo ir ataskaitos rengimo atitinkamai pagal 2 ir 3 dalis ir teikia reikiamą informaciją.
5.  
EIB ir EIF Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai reguliariai teikia visas nepriklausomo vertinimo ataskaitas, kuriose įvertinami EIB ir EIF veiklos pagal šį reglamentą praktiniai rezultatai ir poveikis.

▼M1

6.  

Prieš pateikdama naują su būsima 2021 m. pradedama vykdyti daugiamete finansine programa susijusį pasiūlymą ir investavimo laikotarpio pabaigoje Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą, kurioje pateikiamas nepriklausomas šio reglamento taikymo vertinimas, kurią sudaro:

a) 

ESIF veikimo, ES garantijos naudojimo ir EIKC veikimo vertinimas;

b) 

įvertinimas, ar ESIF gerai naudoja Sąjungos bendrojo biudžeto išteklius, sutelkia pakankamai privataus kapitalo ir pritraukia privačiojo sektoriaus investicijų;

c) 

įvertinimas, ar makroekonominiu požiūriu yra naudinga toliau taikyti investicijų rėmimo sistemą;

d) 

investavimo laikotarpio pabaigoje 4 straipsnio 2 dalies a punkto v papunktyje nurodytos procedūros taikymo vertinimas.

7.  
Atsižvelgdama į pirmą ataskaitą, kurioje pateikiamas 6 dalyje nurodytas nepriklausomas vertinimas, Komisija prireikus pateikia pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir tinkamo finansavimo pagal daugiametę finansinę programą, pradedamą vykdyti 2021 m.
8.  
Į šio straipsnio 6 dalyje nurodytas ataskaitas įtraukiamas 7 straipsnio 14 dalyje ir II priede nurodytos rezultatų suvestinės naudojimo vertinimas, visų pirma kiekvieno ramsčio ir atitinkamo jo atliekamo vaidmens vertinimo procese tinkamumo analizė. Prie ataskaitos, jei taikytina ir tinkamai pagrįsta jos išvadomis, pridedamas pasiūlymas dėl 7 straipsnio 14 dalyje nurodyto deleguotojo akto peržiūros.

▼BVII

SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Skaidrumas ir viešas informacijos atskleidimas

Laikydamasis savo skaidrumo politikos ir bendrųjų Sąjungos principų dėl galimybės susipažinti su dokumentais ir informacija, EIB savo interneto svetainėje viešai skelbia informaciją apie visas EIB finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas (įskaitant informaciją apie finansinių tarpininkų vaidmenį), ir apie tai, kokiu būdu tomis operacijomis padedama siekti 9 straipsnio 2 dalyje nustatytų bendrųjų tikslų.

▼M1

EIB ir EIF informuoja arba įpareigoja finansų tarpininkus informuoti galutinius paramos gavėjus, įskaitant MVĮ, apie ESIF paramą, užtikrindami, kad ta informacija būtų matoma, ypač MVĮ atveju, atitinkamame su ESIF paramos teikimu susijusiame susitarime, taip didinant visuomenės informuotumą ir gerinant matomumą.

▼B

20 straipsnis

Audito Rūmų vykdomas auditas

1.  
Pagal šį reglamentą vykdomos veiklos išorės auditą pagal SESV 287 straipsnį atlieka Audito Rūmai.

▼M1

2.  
Šio straipsnio 1 dalies tikslu Audito Rūmai, pateikę prašymą ir laikydamiesi SESV 287 straipsnio 3 dalies, gauna visapusišką prieigą prie visų dokumentų ar informacijos, kurių reikia jų užduočiai atlikti.

▼B

21 straipsnis

Kovos su sukčiavimu priemonės

1.  
EIB nedelsdamas praneša OLAF ir suteikia jam būtiną informaciją, jeigu bet kuriame finansavimo ir investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, rengimo, įgyvendinimo ar užbaigimo etape turi pagrindų įtarti sukčiavimą, korupciją, pinigų plovimą ar bet kokią kitą neteisėtą veiklą, kuri gali pakenkti Sąjungos finansiniams interesams.
2.  
OLAF gali atlikti tyrimus, įskaitant patikrinimus ir inspektavimus vietoje, vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 ( 7 ), Tarybos reglamento (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ( 8 ) ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 ( 9 ) nuostatomis ir juose nustatytomis procedūromis, kad apsaugotų Sąjungos finansinius interesus ir nustatytų, ar kurioje nors finansavimo ar investavimo operacijoje, kuriai taikomas šis reglamentas, būta sukčiavimo, korupcijos, pinigų plovimo ar bet kokios kitos neteisėtos veiklos, kenkiančios Sąjungos finansiniams interesams, atvejų. OLAF gali perduoti visą savo tyrimų metu gautą informaciją atitinkamų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms.

Jeigu tokia neteisėta veikla įrodoma, EIB imasi išieškojimo veiksmų dėl savo finansavimo ar investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, ir kurios susiję su tokia neteisėta veikla.

3.  
Finansavimo susitarimuose, pasirašytuose dėl finansavimo ar investavimo operacijų, kurioms taikomas šis reglamentas, numatomos sąlygos, pagal kurias sukčiavimo, korupcijos ar kitos neteisėtos veiklos atvejais leidžiama neįtraukti veiklos į EIB finansavimo ir investavimo operacijas, laikantis ESIF susitarimo, EIB politikos ir taikomų reglamentavimo reikalavimų, ir prireikus numatomos tinkamos išieškojimo priemonės. Sprendimas, ar neįtraukti veiklos į EIB finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, priimamas pagal atitinkamą finansavimo ar investavimo susitarimą.

22 straipsnis

Neįtraukiama veikla ir nebendradarbiaujančios šalys ir teritorijos

▼M1

1.  
Vykdydami savo finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, EIB ir EIF laikosi taikytinų Sąjungos teisės aktų ir sutartų tarptautinių ir Sąjungos standartų, taigi neremia projektų pagal šį reglamentą, kuriais prisidedama prie pinigų plovimo, terorizmo finansavimo, mokesčių vengimo, mokestinio sukčiavimo ar mokesčių slėpimo.

Be to, EIB ir EIF nepradeda vykdyti naujų operacijų ar operacijų neatnaujina su subjektais, registruotais arba įsisteigusiais šalyse ar teritorijose, kurios yra įtrauktos į pagal atitinkamą Sąjungos politiką dėl nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sudarytą sąrašą arba kurios, kaip nustatyta pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/849 ( 10 ) 9 straipsnio 2 dalį, yra didelės rizikos trečiosios valstybės, arba kurios faktiškai nesilaiko su skaidrumu ir keitimusi informacija susijusių Sąjungos ar tarptautiniu mastu sutartų mokesčių standartų.

EIB ir EIF, sudarydami susitarimus su finansų tarpininkais, perkelia šiame straipsnyje nurodytus reikalavimus į atitinkamus susitarimus ir paprašo finansų tarpininkų teikti ataskaitas dėl jų laikymosi.

EIB ir EIF peržiūri savo politiką dėl nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų vėliausiai po to, kai patvirtinamas Sąjungos mokesčių tikslais nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų sąrašas.

Po to kasmet EIB ir EIF Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl savo politikos dėl nebendradarbiaujančių šalių ir teritorijų įgyvendinimo, susijusio su ESIF finansavimo ir investavimo operacijomis, įskaitant informaciją pagal šalis ir tarpininkų, su kuriais jie bendradarbiauja, sąrašą.

▼B

2.  
Vykdydamas savo finansavimo ir investavimo operacijas, kurioms taikomas šis reglamentas, EIB taiko Sąjungos teisėje dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/847 ( 11 ) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 ( 12 ), nustatytus principus bei standartus. Visų pirma EIB teikia tiesioginį finansavimą ir finansavimą per tarpininkus pagal šį reglamentą tik tais atvejais, kai atskleidžiama atitinkamų tikrųjų savininkų tapatybės informacija pagal Direktyvą (ES) 2015/849.

23 straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.  
Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.
2.  
►M1  7 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo 2015 m. liepos 4 d. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki to penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. ◄ Įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 7 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  
Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.
4.  
Pagal 7 straipsnio 13 dalį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per vieną mėnesį nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas vienu mėnesiu.
5.  
Pagal 7 straipsnio 14 dalį priimtas deleguotasis aktas, kuriuo pirmą kartą nustatoma rezultatų suvestinė, įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris savaites nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis savaitėmis.

Bet kurio kito deleguotojo akto, priimto pagal 7 straipsnio 14 dalį, atžvilgiu šio straipsnio 4 dalis taikoma mutatis mutandis.VIII

SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  
EIB ir EIF gali pateikti Komisijai finansavimo ir investavimo operacijas, kurias jie patvirtino laikotarpiu nuo 2015 m. sausio 1 d. iki ESIF susitarimo sudarymo dienos ir visų Investicijų komiteto narių ir vykdomojo direktoriaus pirmojo paskyrimo po šio reglamento įsigaliojimo.
2.  
Komisija įvertina 1 dalyje nurodytas operacijas ir, jeigu jos atitinka 6 straipsnyje nustatytus tinkamumo kriterijus ir 9 straipsnio 2 dalyje bei II priede nustatytus bendruosius tikslus, nusprendžia, kad joms taikoma ES garantija.

25 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
I PRIEDAS

REGLAMENTO (ES) NR. 1291/2013 IR REGLAMENTO (ES) NR. 1316/2013 PAKEITIMAI

1) Reglamentas (ES) Nr. 1291/2013 iš dalies keičiamas taip:

a) 

6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys pakeičiamos taip:

„1.  
Programos „Horizontas 2020“ įgyvendinimui skirtą finansinį paketą sudaro 74 828,3  mln. EUR galiojančiomis kainomis, iš kurių daugiausia 72 445,3  mln. EUR skiriama veiklai pagal SESV XIX antraštinę dalį.

Europos Parlamentas ir Taryba patvirtina metinius asignavimus atsižvelgdami į daugiametėje finansinėje programoje nustatytas ribas.

2.  

Veiklai pagal SESV XIX antraštinę dalį skirta suma šio reglamento 5 straipsnio 2 dalyje nustatytiems prioritetams paskirstoma taip:

a) 

„Pažangus mokslas“ – 24 232,1  mln. EUR galiojančiomis kainomis;

b) 

„Pramonės pirmavimas“ – 16 466,5  mln. EUR galiojančiomis kainomis;

c) 

„Visuomenės uždaviniai“ – 28 629,6  mln. EUR galiojančiomis kainomis.

Didžiausia bendra Sąjungos finansinio įnašo iš programos „Horizontas 2020“ lėšų suma, skiriama konkretiems 5 straipsnio 3 dalyje nustatytiems tikslams ir JTC nebranduoliniams tiesioginiams veiksmams, yra tokia:

i) 

„Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas“ – 816,5 mln. EUR galiojančiomis kainomis;

ii) 

„Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas“ – 444,9 mln. EUR galiojančiomis kainomis;

iii) 

„JTC nebranduoliniai tiesioginiai veiksmai“ – 1 855,7  mln. EUR galiojančiomis kainomis.

Orientacinis paskirstymas 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse nustatytiems prioritetams ir konkretiems tikslams nustatytas II priede.

3.  
EIT finansuojamas skiriant jam iš programos „Horizontas 2020“ lėšų ne daugiau kaip 2 383  mln. EUR galiojančiomis kainomis įnašą, kaip nustatyta II priede.“
b) 

II priedas pakeičiamas šiuo tekstu:
„II PRIEDAS

Biudžeto paskirstymas

Orientacinis programos „Horizontas 2020“ biudžeto paskirstymas, atsižvelgiant į metinę biudžeto procedūrą: 

mln. EUR galiojančiomis kainomis

I  Pažangus mokslas:

24 232,1

1.  Europos mokslinių tyrimų taryba (EMTT)

13 094,8

2.  Ateities ir besiformuojančios technologijos (ABT)

2 585,4

3.  Programa „Marijos Sklodovskos-Kiuri veiksmai“

6 162,3

4.  Mokslinių tyrimų infrastruktūra

2 389,6

II  Pramonės pirmavimas:

16 466,5

1.  Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas (*1)(*4)

13 035

2.  Prieiga prie rizikos finansavimo (*2)

2 842,3

3.  Inovacijos MVĮ (*3)

589,2

III  Visuomenės uždaviniai (*4):

28 629,6

1.  Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

7 256,7

2.  Apsirūpinimo maistu saugumas, tvarus žemės ūkis ir miškininkystė, moksliniai tyrimai jūrų, laivybos bei vidaus vandenų srityse ir bioekonomika

3 707,7

3.  Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

5 688,1

4.  Išmanios, netaršios ir integruotos transporto sistemos

6 149,4

5.  Kova su klimato kaita, aplinka, išteklių naudojimo efektyvumas ir žaliavos

2 956,5

6.  Europa besikeičiančiame pasaulyje. Įtrauki, novatoriška ir mąstanti visuomenė

1 258,5

7.  Saugi visuomenė. Europos ir jos piliečių laisvės bei saugumo apsauga

1 612,7

IV  Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas

816,5

V  Mokslas dalyvaujant visuomenei ir jai skirtas mokslas

444,9

VI  Nebranduoliniai tiesioginiai Jungtinio tyrimų centro (JTC) veiksmai

1 855,7

VII  Europos inovacijos ir technologijos institutas (EIT)

2 383

IŠ VISO

74 828,3

(*1)   

Įskaitant 7 423  mln. EUR informacinėms ir ryšių technologijoms (IRT), iš kurių 1 549  mln. EUR skiriama fotonikai ir mikro- bei nanoelektronikai, 3 741  mln. EUR nanotechnologijoms, pažangiosioms medžiagoms ir pažangiajai gamybai bei perdirbimui, 501 mln. EUR biotechnologijai ir 1 403  mln. EUR kosmoso sričiai. Taigi, bazinėms didelio poveikio technologijoms remti bus skirta 5 792  mln. EUR.

(*2)   

Maždaug 994 mln. EUR iš šios sumos gali būti skirta Strateginio energetikos technologijų plano (SET plano) projektams įgyvendinti. Maždaug trečdalis šios sumos gali būti skirta MVĮ.

(*3)   

Laikantis tikslo MVĮ skirti ne mažiau kaip 20 proc. viso bendro konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto, ne mažiau kaip 5 proc. to bendro biudžeto iš pradžių bus skirta specialiai MVĮ priemonei. Ne mažiau kaip 7 proc. viso konkrečiam tikslui „Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas“ ir prioritetui „Visuomenės uždaviniai“ skirto biudžeto bus skiriama specialiai MVĮ priemonei šią sumą paskirstant per programos „Horizontas 2020“ laikotarpį.

(*4)   

Spartaus inovacijų diegimo bandomosios programos veiksmai bus finansuojami pagal konkretų tikslą „Pirmavimas kuriant didelio poveikio ir pramonės technologijas“ ir pagal atitinkamus prioriteto „Visuomenės uždaviniai“ konkrečius tikslus. Bus pradėta pakankamai projektų, kad būtų galima visapusiškai įvertinti spartaus inovacijų diegimo bandomąjį projektą.“

2) Reglamentas (ES) Nr. 1316/2013 iš dalies keičiamas taip:

a) 

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.  

2014–2020 m. finansinis paketas EITP įgyvendinimui yra 30 442 259 000  EUR galiojančiomis kainomis. Ta suma paskirstoma taip:

a) 

transporto sektoriui: 24 050 582 000  EUR, iš kurių 11 305 500 000  EUR pervedama iš Sanglaudos fondo ir turi būti panaudoti pagal šį reglamentą tik valstybėse narėse, atitinkančiose finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus;

b) 

telekomunikacijų sektoriui: 1 041 602 000  EUR;

c) 

energetikos sektoriui: 5 350 075 000  EUR.

Šiomis sumomis nedaroma poveikio Tarybos reglamente (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013 ( *1 ) numatytam lankstumo mechanizmo taikymui.

b) 

14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.  
Bendro įnašo iš Sąjungos bendrojo biudžeto finansinėms priemonėms dydis neviršija 8,4 % bendro EITP finansinio paketo, kaip nurodyta 5 straipsnio 1 dalyje.“;
c) 

21 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.  

Komisijai pagal 26 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais 14 straipsnio 2 dalyje nustatyta viršutinė riba padidinama iki 10 proc., jei laikomasi šių sąlygų:

i) 

2015 m. atlikto projektų obligacijų iniciatyvos bandomojo etapo vertinimo rezultatai yra teigiami ir

ii) 

finansinių priemonių paklausa viršija 6,5 proc., vertinant su projektu susijusius sutartinius įsipareigojimus.“
II PRIEDAS

ESIF INVESTAVIMO GAIRĖS

1.    Taikymo sritis

Investavimo gairių paskirtis – kartu su reglamentu, prie kurio šios gairės pridedamos, būti pagrindu, kuriuo remdamasis Investicijų komitetas skaidriai ir nepriklausomai sprendžia, kaip panaudoti ES garantiją EIB operacijoms, atitinkančioms ESIF reikalavimus, atsižvelgiant į šiame reglamente išdėstytus tikslus ir kitus susijusius reikalavimus.

Investavimo gairės grindžiamos šiame reglamente nustatytais principais dėl bendrųjų tikslų, tinkamumo kriterijų, reikalavimus atitinkančių priemonių ir papildomumo apibrėžties. Jos papildo šį reglamentą: i) suteikiant daugiau rekomendacijų dėl tinkamumo, ii) išdėstant operacijų rizikos taisykles, iii) nustatant sektorių ir geografinio diversifikavimo ribines vertes, iv) nustatant indėlio į ESIF tikslų įgyvendinimą vertinimo kriterijus, kad būtų lengviau nustatyti prioritetus.

Investavimo gairės taikomos tik ESIF operacijoms, susijusioms su šio reglamento 10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytomis skolos ir nuosavo kapitalo priemonėmis, todėl jos netaikomos ESIF operacijoms, susijusioms su 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytoms priemonėmis.

2.    Reikalavimus atitinkančios sandorio šalys, projektų tipai ir priemonės

a) ES garantija gali pasinaudoti šios reikalavimus atitinkančios sandorio šalys:

— 
bet kokio dydžio įmonės, įskaitant komunalines įmones, specialiosios paskirties įmones ar projektų įmones, MVĮ arba vidutinės kapitalizacijos įmonės,
— 
nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos arba tarpininkavimo finansų įstaigos,
— 
nuosavo kapitalo fondai ir (arba) skolos priemonių fondai ar bet kokio kito tipo kolektyvinio investavimo subjektai,
— 
investavimo platformos,
— 
viešojo sektoriaus subjektai (teritoriniai arba ne teritoriniai, išskyrus operacijas su tokiais subjektais, dėl kurių kyla tiesioginė rizika valstybėms narėms) ir subjektai, kurie gali būti prilyginami viešojo sektoriaus subjektams.

b) ES garantija suteikiama naujų operacijų finansavimui tiesiogiai ar netiesiogiai remti. Infrastruktūros srityje reikėtų skatinti plyno lauko investicijas (turto kūrimą). Taip pat gali būti remiamos investicijos į apleistas zonas (esamo turto didinimą ir atnaujinimą). Paprastai ES garantija negali būti teikiama refinansavimo operacijoms remti (pvz., pakeisti galiojančius paskolų susitarimus ar kitokią finansinę paramą projektams, kurie iš dalies ar visiškai įgyvendinti), išskyrus išimtinėmis ir tinkamai pagrįstomis aplinkybėmis, jeigu įrodoma, kad toks sandoris leis sukurti naujų investicijų už tokią sumą, kuri būtų bent lygiavertė sandorio sumai, ir kurios atitiktų tinkamumo kriterijus ir bendruosius tikslus, nustatytus atitinkamai 6 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje.

▼M1

ESIF parama greitkeliams teikiama tik privačiojo sektoriaus ir (arba) viešosioms investicijoms, susijusioms su:

— 
transportu sanglaudos šalyse, mažiau išsivysčiusiuose regionuose arba tarpvalstybiniais transporto projektais;
— 
kelių eismo saugumo priemonių modernizavimu, priežiūra arba tobulinimu, intelektinių transporto sistemų (ITS) įrenginių plėtojimu arba esamų transeuropinio transporto tinklo greitkelių vientisumo ir standartų užtikrinimu, visų pirma įrengiant saugias transporto priemonių stovėjimo aikšteles, alternatyvių švarių degalų degalines ir elektromobilių įkrovimo sistemas;
— 
pagalba siekiant iki 2030 m. sukurti transeuropinį transporto tinklą.

Taip pat aiškiai numatoma galimybė ESIF paramą skirti esamai transporto infrastruktūrai prižiūrėti ir modernizuoti.

▼B

c) ES garantija remiami įvairūs produktai, kad ESIF turėtų galimybę prisitaikyti prie rinkos poreikių, kartu skatinant privačias investicijas į projektus, bet neišstumiant privačiojo sektoriaus rinkos finansavimo. ►M1  Atsižvelgiant į tai, tikimasi, kad EIB teiks finansavimą iš ESIF, kad būtų pasiektas bendras tikslas – mažiausiai 500 000 000 000  EUR viešųjų ar privačių investicijų, įskaitant finansavimą, sutelktą iš EIF vykdant ESIF operacijas, susijusias su 10 straipsnio 2 dalies b punkte nurodytomis priemonėmis, nacionalinių skatinamojo finansavimo bankų ar įstaigų, ir suteikiant daugiau galimybių gauti finansavimą subjektams, kuriuose dirba ne daugiau kaip 3 000 darbuotojų. ◄ Reikalavimus atitinkantys produktai, be kita ko, yra ( 13 ) paskolos, garantijos, priešpriešinės garantijos, tarpinio pobūdžio ir subordinuotasis finansavimas, kapitalo rinkos priemonės, įskaitant kredito vertės didinimą ir investicijas į nuosavą kapitalą ar kvazinuosavą kapitalą, be kita ko, per nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus ar įstaigas, investavimo platformas ar fondus. Šiomis aplinkybėmis, siekiant, kad įvairūs investuotojai investuotų į ESIF projektus, EIB leidžiama sudaryti tinkamus portfelius.

d) Nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai ar įstaigos ir investavimo platformos ar fondai atitinka EIB garantijos taikymo suteikiant ES garantijos priešpriešinę garantiją reikalavimus, kaip nurodyta 10 straipsnio 2 dalies c punkte. Priimant sprendimą suteikti EIB garantiją turi būti siekiama sutelkti investicijas ir nacionaliniu, ir regioniniu lygmenimis, taip pat pasinaudoti tokių subjektų papildomomis ekspertų žiniomis, konkrečiais lyginamaisiais pranašumais ir veiklos sritimis ESIF iniciatyvos naudai.

3.    Papildomumas

ES garantija teikiama kaip parama veiklai, kuri atitinka papildomumo kriterijų, kaip apibrėžta šio reglamento 5 straipsnio 1 dalyje.

Be to, taikomi šie bendrieji principai:

a) 

siekiant išvengti esamų finansinių priemonių dubliavimosi, ES garantija gali papildyti esamas Sąjungos programas arba kitus Sąjungos finansavimo šaltinius ar bendras priemones, būti su jais derinama arba juos stiprinti ar gerinti;

b) 

per ESIF investavimo laikotarpį ESIF remiamas investavimas iš esmės neturi išstumti kitų Sąjungos finansinių priemonių naudojimo;

c) 

reikia atkreipti dėmesį į naujų infrastruktūros ir inovacijų linijos produktų papildomumą, ypač daug dėmesio skiriant MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms, kurioms taikomos esamos ES finansinės priemonės ir ESIF finansinės priemonės pagal MVĮ liniją, kad būtų pasiektas aukščiausias finansinių išteklių panaudojimo efektyvumo lygis. Vis dėlto turi būti galima drauge naudoti priemones, ypač tais atvejais, kai įprastos paramos investicijoms paskatinti nepakanka;

▼M1

d) 

jei operacija pasižymi viena ar daugiau iš toliau išvardytų savybių, ji paprastai būtų priskiriama EIB ypatingai veiklai:

— 
subordinacija kitų skolintojų atžvilgiu, įskaitant nacionalinius skatinamojo finansavimo bankus arba institucijas ir privačius skolintojus;
— 
dalyvavimas rizikos pasidalijimo priemonėse, kai dėl pozicijos EIB kyla didelė rizika;
— 
specifinės rizikos pozicija, pavyzdžiui, su konkrečia šalimi, sektoriumi ar regionu susijusios rizikos, ypač patiriamos mažiau išsivysčiusiuose regionuose ir pereinamojo laikotarpio regionuose, ir (arba) rizikos, susijusios su inovacijomis, ypač nepatvirtintų augimą, tvarumą ir našumą didinančių technologijų srityje;
— 
nuosavo kapitalo tipo savybės, pavyzdžiui, su rezultatais susieti mokėjimai, arba
— 
kiti identifikuojami aspektai, dėl kurių susidaro didesnės rizikos pozicija pagal EIB kredito rizikos gaires, pavyzdžiui, sandorio šalies rizika, ribotos garantijos ir tik projekto turto naudojimas skolai grąžinti.

▼B

4.    Pridėtinė vertė. Indėlis siekiant ESIF tikslų

Projektai, kuriems teikiama ES garantija, turi atitikti tinkamumo kriterijus ir bendruosius tikslus, nustatytus atitinkamai 6 straipsnyje ir 9 straipsnio 2 dalyje.

5.    Rezultatų suvestinė

7 straipsnyje nurodytą rezultatų suvestinę naudoja Investicijų komitetas, kad būtų galima užtikrinti nepriklausomą ir skaidrų galimybės panaudoti ES garantiją vertinimą. ►M1  Rezultatų suvestinė paskelbiama viešai, kai tik pasirašoma sutartis dėl operacijos, kuriai taikoma ES garantija, išskyrus neskelbtiną komercinę informaciją. ◄

6.    Investicijų linijos

a) 10 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos skolos ir nuosavo kapitalo priemonės skiriamos pagal infrastruktūros ir inovacijų liniją, kurią sudarys skolos poskyris ir nuosavo kapitalo tipo poskyris. Operacijų priskyrimas ( 14 ) vienam iš šių poskyrių grindžiamas EIB paskolų klasifikavimo sistema ir EIB standartiniu rizikos vertinimu, o rekomendacijas šiuo klausimu teikia Valdančioji taryba.

b) Infrastruktūros ir inovacijų linija – skolos poskyris

— 
►M1  Vykdydamas skolos tipo operacijas EIB arba EIF atlieka standartinį rizikos vertinimą, kuris apima įsipareigojimų neįvykdymo tikimybės ir susigrąžinimo normos apskaičiavimą. Remdamasis šiais rodikliais, EIB arba EIF kiekybiškai įvertina kiekvienos operacijos riziką. ◄
— 
►M1  Kiekviena paskolos tipo operacija priskiriama tam tikrai rizikos klasei (sandorio paskolos klasifikacija) pagal EIB arba EIF paskolų klasifikavimo sistemą. ◄ Paskolos klasifikavimo informacija įtraukiama į projekto dokumentus vykdant Investicijų komiteto sandorius, kurių rizikos profilis didesnis nei projektų, kurie remiami EIB vykdant įprastas operacijas ir kurie apibrėžiami kaip ypatinga veikla, kaip apibrėžta EIB Statuto 16 straipsnyje ir EIB kredito rizikos politikos gairėse. Operacijos, kurioms teikiama ES garantija, paprastai pasižymi didesniu rizikos profiliu nei įprastos EIB operacijos, vadinasi, jos laikomos ypatinga veikla. Aukštesnei paskolų klasifikavimo klasei priskiriami sandoriai gali būti įtraukti į ESIF portfelį, jei yra akivaizdi didelė pridėtinė vertė ir jų įtraukimas atitinka papildomumo kriterijų.
— 
►M1  Projektai turi būti ekonomiškai ir techniškai perspektyvūs, o EIB finansavimas organizuojamas laikantis patikimos bankininkystės principų ir aukšto lygio rizikos valdymo principų, nustatytų EIB arba EIF vidaus gairėse. ◄ Visa susijusi informacija pateikiama Valdančiosios tarybos nariams ir Investicijų komiteto nariams.
— 
►M1  Skolos tipo produktų kaina nustatoma pagal 4 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktį. ◄

c) Infrastruktūros ir inovacijų linija – nuosavo kapitalo tipo poskyris

— 
Nuosavo kapitalo tipo operacijoms ES garantija gali būti naudojama siekiant remti tiesiogines investicijas į atskiras įmones ar projektus (nuosavo kapitalo tipo tiesioginės investicijos) arba finansuoti fondus ar lygiavertę portfelio riziką (nuosavo kapitalo tipo portfelis), jei EIB taip pat investuoja vienodomis sąlygomis ir savo rizika. ►M1  Sprendimas, kad operacija kelia nuosavo kapitalo tipo riziką (arba jos nekelia), nepriklausomai nuo jos teisinės formos ir nomenklatūros, grindžiamas EIB arba EIF standartiniu vertinimu. ◄
— 
►M1  EIB nuosavo kapitalo tipo operacijos vykdomos laikantis EIB arba EIF vidaus taisyklių ir procedūrų. ◄ Visa su operacijos vertinimu susijusi informacija pateikiama Valdančiosios tarybos nariams ir Investicijų komiteto nariams.
— 
►M1  Nuosavo kapitalo tipo investicijų kaina nustatoma pagal 4 straipsnio 2 dalies a punkto iv papunktį. ◄

7.    Kiekvienos rizikos kategorijos pozicijų ribinės vertės

a) Specialios veiklos kategorijų pozicijų ribinės vertės mažėja didėjant rizikos lygiui, kurį atspindi sandorio paskolos klasifikacija. Vadinasi, šios ribinės vertės paprastai didesnės skolos tipo rizikos atveju ir mažesnės nuosavo kapitalo tipo rizikos atveju.

b) Atsižvelgiant į tai, kad taikant ES garantiją galima padidinti kredito vertę, EIB nustato didesnes pagal ESIF taikomas ribines vertes nei atitinkamos ribinės vertės, kurias EIB taiko savo rizika vykdomai veiklai. Valdančiosios tarybos nariai ir Investicijų komitetas gauna išsamią ESIF rizikos ribinių verčių apžvalgą. Valdančioji taryba reguliariai prižiūri ESIF portfelio rizikos profilio raidą ir prireikus imsis atitinkamų priemonių.

c) Sandorius, kurių sumos didesnės nei konkrečios ESIF ribinės vertės, išimties tvarka, gavus Valdančiosios tarybos pritarimą, galima įtraukti į ESIF portfelį, jei jų papildomumas ir pridėtinė vertė akivaizdūs, o įtraukimas nepakenktų bendram portfelio rizikos lygio tikslui pasibaigus ►M1  ————— ◄ investavimo laikotarpiui.

8.    Sektorių ir geografinis įvairinimas

ESIF grindžiamas paklausa, bet juo siekiama remti tinkamus Sąjungos ir tarpvalstybinius projektus, kuriems taikomas 8 straipsnis, iš anksto nepaskirstant lėšų pagal sektorius ar regionus. Tačiau reikia dėti visas galimas pastangas siekiant užtikrinti, kad pasibaigus ►M1  ————— ◄ investavimo laikotarpiui investicijos būtų paskirstytos įvairiems sektoriams ir regionams ir kad būtų išvengta per didelės sektorinės arba geografinės koncentracijos.

a)   Sektorių koncentracija

Siekdama valdyti ESIF portfelio sektorinį įvairinimą ir koncentraciją, Valdančioji taryba ►M1  ————— ◄ investavimo laikotarpio pabaigoje nustato orientacines operacijų, kurios remiamos ES garantija, apimties koncentracijos ribines vertes. Orientacinės koncentracijos ribinės vertės skelbiamos viešai.

Valdančioji taryba, pasitarusi su Investicijų komitetu, gali nuspręsti pakeisti tas orientacines ribines vertes. Tokiu atveju Valdančioji taryba Europos Parlamentui ir Tarybai raštu pateikia savo sprendimo paaiškinimą.

b)   Geografinė koncentracija

Pasibaigus ►M1  ————— ◄ investavimo laikotarpiui ESIF remiamos operacijos neturi būti sutelktos kurioje nors konkrečioje teritorijoje. Šiuo tikslu Valdančioji taryba patvirtina orientacines geografinio įvairinimo ir koncentracijos gaires. Valdančioji taryba, pasitarusi su Investicijų komitetu, gali nuspręsti pakeisti šias orientacines ribines vertes. Valdančioji taryba Europos Parlamentui ir Tarybai raštu pateikia savo sprendimo dėl orientacinių ribinių verčių paaiškinimą. ESIF turėtų būti skirtas visoms valstybėms narėms.
1.    Bendras Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos pareiškimas dėl programos „Horizontas 2020“ biudžeto paskirstymo

„Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija sutaria, kad ESIF nebus finansuojamas iš šių biudžeto eilučių: „Mažai tirtų sričių mokslinių tyrimų stiprinimas vykdant Europos mokslinių tyrimų tarybos veiklą“, „Programa „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai““, „Pažangos skleidimas ir dalyvių skaičiaus didinimas“. Likusi suma, susijusi su Komisijos pasiūlytą maržą viršijančios maržos naudojimu, proporcingai Komisijos siūlomiems asignavimų mažinimams bus vėl įrašyta į kitas programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutes. Orientacinis paskirstymas nustatomas ESIF reglamento I priede.“

2.    Komisijos pareiškimas dėl 2016 m. biudžeto projekto

„Komisija išnagrinės galimą įnašų iš įvairių programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilučių į ESIF poveikį atitinkamų programų įgyvendinimo veiksmingumui ir, esant reikalui, pasiūlys 2016 m. Sąjungos bendrojo biudžeto projekto taisomąjį raštą, kad būtų pakoreguotas asignavimų paskirstymas programos „Horizontas 2020“ biudžeto eilutėms.“

3.    Komisijos pareiškimas dėl to, kaip ji vertina vienkartinius įnašus pagal ESIF iniciatyvą siekiant įgyvendinti Stabilumo ir augimo paktą

„Nepažeidžiant Tarybos prerogatyvų įgyvendinant Stabilumo ir augimo paktą (SAP), vienkartiniai valstybių narių įnašai, kuriuos valstybės narės arba nacionaliniai skatinamojo finansavimo bankai, priskiriami valdžios sektoriui arba veikiantys valstybės narės vardu, moka į ESIF arba į temines ar daugiašales investavimo platformas, sukurtas įgyvendinant Investicijų planą, turėtų būti iš esmės laikomi vienkartinėmis priemonėmis pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1466/97 5 straipsnį ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1467/97 3 straipsnį.“( 1 ) 2003 m. gegužės 6 d. Komisijos rekomendacija 2003/361/EB dėl labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių apibrėžimo (OL L 124, 2003 5 20, p. 36).

( 2 ) 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1295/2013, kuriuo sukuriama programa „Kūrybiška Europa“ (2014–2020 m.) ir panaikinami sprendimai Nr. 1718/2006/EB, Nr. 1855/2006/EB ir Nr. 1041/2009/EB (OL L 347, 2013 12 20, p. 221).

( 3 ) 2014 m. vasario 18 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas 2014/99/ES, kuriuo nustatomas regionų, atitinkančių finansavimo iš Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo reikalavimus, ir valstybių narių, atitinkančių finansavimo iš Sanglaudos fondo reikalavimus, 2014–2020 m. sąrašas (OL L 50, 2014 2 20, p. 22).

( 4 ) 2021 m. kovo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/523, kuriuo nustatoma programa „InvestEU“ ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2015/1017 (OL L 107, 2021 3 26, p. 30).

( 5 ) 2012 m. spalio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 966/2012 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių ir kuriuo panaikinamas Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (OL L 298, 2012 10 26, p. 1).

( 6 ) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).

( 7 ) 2013 m. rugsėjo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 883/2013 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1073/1999 ir Tarybos reglamentas (Euratomas) Nr. 1074/1999 (OL L 248, 2013 9 18, p. 1).

( 8 ) 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentas (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (OL L 292, 1996 11 15, p. 2).

( 9 ) 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (OL L 312, 1995 12 23, p. 1).

( 10 ) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

( 11 ) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, ir kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1781/2006 (OL L 141, 2015 6 5 p. 1).

( 12 ) 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).

( *1 ) 2013 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) Nr. 1311/2013, kuriuo nustatoma 2014–2020 m. daugiametė finansinė programa (OL L 347, 2013 12 20, p. 884).“;

( 13 ) Tai nebaigtinis produktų, kurie gali būti teikiami per ESIF, sąrašas.

( 14 ) Sąvoka „operacija“ taikoma ir tiesioginėms investicijoms į projektą (skola ar nuosavas kapitalas), ir veiklai (projektai, programos ar priemonės) per finansinį ar kitą tarpininką, bet netaikoma, siekiant išvengti neaiškumų, susijusiems projektams, kurie remiami vykdant tokią tarpininkavimo veiklą.

Top