EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document c0dfd114-cdff-11eb-ac72-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2019 m. liepos 12 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/1202 dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą

02019D1202 — LT — 27.05.2021 — 002.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1202

2019 m. liepos 12 d.

dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą

(OL L 189 2019.7.15, p. 71)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2020/260 2020 m. vasario 25 d.

  L 54

31

26.2.2020

►M2

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2021/845 2021 m. gegužės 26 d.

  L 186

28

27.5.2021
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/1202

2019 m. liepos 12 d.

dėl potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą▼M1

1 straipsnis

Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą ir pateiktų šio sprendimo I priede, nuorodos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2 straipsnis

Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojamos įrangos ir apsaugos sistemų darniųjų standartų, parengtų siekiant užtikrinti Direktyvos 2014/34/ES įgyvendinimą ir pateiktų šio sprendimo II priede, nuorodos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje panaikinamos nuo tame priede nurodytų datų.

▼B

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

▼M1
I PRIEDASNr.

Standarto nuoroda

1.

EN IEC 60079–0:2018 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai (IEC 60079–0:2017)

2.

EN 1127–1:2019 Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 1 dalis. Pagrindiniai principai ir metodika

▼M2

3.

EN 15188:2020

Dulkių sankaupų savaiminio užsidegimo parametrų nustatymas

▼M1
II PRIEDASNr.

Standarto nuoroda

Panaikinimo data

1.

EN 60079–0:2012 + A11:2013 Sprogiosios atmosferos. 0 dalis. Įranga. Bendrieji reikalavimai (IEC 60079–0:2011, modifikuotas + IS1:2013)

2021 m. liepos 6 d.

2.

EN 1127–1:2011 Sprogiosios atmosferos. Sprogimo prevencija ir apsauga nuo jo. 1 dalis. Pagrindiniai principai ir metodika

2022 m. vasario 1 d.

▼M2

3.

EN 15188:2007

Dulkių sankaupų savaiminio užsidegimo parametrų nustatymas

2022 m. lapkričio 27 d.

Top