EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document b23ead4d-a47a-11ec-83e1-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2014 m. kovo 5 d. Tarybos sprendimas 2014/119/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

02014D0119 — LT — 04.03.2022 — 011.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/119/BUSP

2014 m. kovo 5 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje

(OL L 066 2014.3.6, p. 26)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/216/BUSP 2014 m. balandžio 14 d.

  L 111

91

15.4.2014

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/143 2015 m. sausio 29 d.

  L 24

16

30.1.2015

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/364 2015 m. kovo 5 d.

  L 62

25

6.3.2015

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/876 2015 m. birželio 5 d.

  L 142

30

6.6.2015

►M5

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1781 2015 m. spalio 5 d.

  L 259

23

6.10.2015

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/318 2016 m. kovo 4 d.

  L 60

76

5.3.2016

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/381 2017 m. kovo 3 d.

  L 58

34

4.3.2017

►M8

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/333 2018 m. kovo 5 d.

  L 63

48

6.3.2018

►M9

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/354 2019 m. kovo 4 d.

  L 64

7

5.3.2019

►M10

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/373 2020 m. kovo 5 d.

  L 71

10

6.3.2020

►M11

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/394 2021 m. kovo 4 d.

  L 77

29

5.3.2021

►M12

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/376 2022 m. kovo 3 d.

  L 70

7

4.3.2022


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 070, 11.3.2014, p.  35 (2014/119/BUSP)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 086, 28.3.2019, p.  118  (354/2019)
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/119/BUSP

2014 m. kovo 5 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims, subjektams ir įstaigoms atsižvelgiant į padėtį Ukrainoje1 straipsnis

▼M2

1.  
Įšaldomos visos priede išvardytiems asmenims, pripažintiems atsakingais už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą, asmenims, atsakingiems už žmogaus teisių pažeidimus Ukrainoje, ir su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

Šio sprendimo tikslais, asmenys, pripažinti atsakingais už Ukrainos valstybės lėšų pasisavinimą – tai, be kita ko, asmenys, kurių atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos atlieka tyrimą:

a) 

dėl Ukrainos viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo arba dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus; arba

b) 

dėl valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos sau arba siekiant suteikti nepagrįstos naudos trečiajam asmeniui, taip padarant žalą Ukrainos viešosioms lėšoms ar turtui, arba dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

▼B

2.  
Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms arba jų naudai.
3.  

Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) 

būtini priede nurodytų fizinių asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) 

išimtinai skirti pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) 

išimtinai skirti mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) 

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga valdžios institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms valdžios institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo;

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.  

Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga buvo įtrauktas į priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos arba po jos;

b) 

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) 

toks sprendimas nėra priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar įstaigų naudai; ir

d) 

tokio sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  
1 dalimi neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga pervestų mokėjimą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens, subjekto ar įstaigos įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo, subjektas ar įstaiga.
6.  

2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) 

palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms;

b) 

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytus arba kilusius iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyje numatytos priemonės; arba

c) 

mokėjimams pagal teisminius, administracinius ar arbitražinius sprendimus, priimtiems Sąjungoje ar vykdytiniems atitinkamoje valstybėje narėje,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

2 straipsnis

1.  
Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba nusprendžia sudaryti ir iš dalies pakeisti priede pateiktą sąrašą.
2.  
Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar įstaigai praneša apie sprendimą, nurodytą 1 dalyje, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar įstaigai galimybę pateikti savo pastabas.
3.  
Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri sprendimą, nurodytą 1 dalyje, ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį, subjektą ar įstaigą.

3 straipsnis

1.  
Priede nurodomos 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir įstaigų įtraukimo į sąrašą priežastys.
2.  
Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamiems fiziniams ir juridiniams asmenims, subjektams ar įstaigoms nustatyti. Teikiant informaciją apie fizinius asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant tokią informaciją apie juridinius asmenis, subjektus ir įstaigas gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

4 straipsnis

Kad priemonių, nurodytų 1 straipsnio 1 ir 2 dalyje, poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į numatytąsias šiame sprendime.

▼M5

5 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

▼M12

Šis sprendimas taikomas iki 2023 m. kovo 6 d. Priedo 1, 3, 7 ir 9 įrašų atžvilgiu 1 straipsnyje nurodytos priemonės taikomos iki 2022 m. rugsėjo 6 d.

▼M5

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jo tikslai nebuvo pasiekti.

▼M3
PRIEDAS

▼M9

A.    1 straipsnyje nurodytų asmenų, subjektų ir įstaigų sąrašas

▼M3 

Vardas, pavardė

Identifikuojamoji informacija

Motyvų pareiškimas

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Viktor Fedorovych Yanukovych

(Вiктор Федорович Янукович),

Viktor Fedorovich Yanukovich

(Виктор Фёдорович Янукович)

gimęs 1950 m. liepos 9 d. Yenakiieve (Donecko sritis), buvęs Ukrainos Prezidentas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

▼M6

2.

Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

(Вiталiй Юрiйович Захарченко),

Vitaliy Yurievich Zakharchenko

(Виталий Юрьевич Захарченко)

Gimęs 1963 m. sausio 20 d. Kostiantynivka (Donecko sritis), buvęs vidaus reikalų ministras.

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl valstybės pareigūno piktnaudžiavimo tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos sau arba siekiant suteikti nepagrįstos naudos trečiajam asmeniui, taip padarant žalą Ukrainos viešajam biudžetui ar turtui.

2014 3 6

▼M3

3.

Viktor Pavlovych Pshonka

(Вiктор Павлович Пшонка)

gimęs 1954 m. vasario 6 d. Serhiyivka (Donecko sritis), buvęs Ukrainos generalinis prokuroras

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo.

2014 3 6

▼M8 —————

▼M9 —————

▼M3

6.

Viktor Ivanovych Ratushniak

(Вiктор Iванович Ратушняк)

gimęs 1959 m. spalio 16 d., buvęs vidaus reikalų ministro pavaduotojas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

▼M8

7.

Oleksandr Viktorovych Yanukovych (Олександр Вiкторович Янукович)

gimęs 1973 m. liepos 10 d. Jenakijeve (Donecko sritis), buvusio Prezidento sūnus, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

▼M4 —————

▼M3

9.

Artem Viktorovych Pshonka

(Артем Вiкторович Пшонка)

gimęs 1976 m. kovo 19 d. Kramatorske (Donecko sritis), buvusio generalinio prokuroro sūnus, Ukrainos Aukščiausiosios Rados Regionų partijos frakcijos vadovo pavaduotojas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl bendrininkavimo atliekant tokius veiksmus.

2014 3 6

▼M8 —————

▼M10 —————

▼M8

12.

Serhiy Vitalyovych Kurchenko (Сергiй Вiталiйович Курченко)

gimęs 1985 m. rugsėjo 21 d. Charkove, verslininkas

Asmuo, kurio atžvilgiu Ukrainos valdžios institucijos vykdo baudžiamąjį procesą dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo ir dėl piktnaudžiavimo tarnyba siekiant gauti nepagrįstos naudos sau arba siekiant suteikti nepagrįstos naudos trečiajam asmeniui, taip padarant žalą Ukrainos viešosioms lėšoms ar turtui.

2014 3 6

▼M11 —————

▼M6 —————

▼M11 —————

▼M7 —————

▼M12 —————

▼M10 —————

▼M12

B.   Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą

Teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodeksą

Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso (toliau – Baudžiamojo proceso kodeksas) 42 straipsnyje numatyta, kad kiekvienas vykstant baudžiamajam procesui įtariamas arba kaltinamas asmuo naudojasi teise į gynybą ir teise į veiksmingą teisminę apsaugą. Jos apima teisę būti informuotam apie tai, kokiu nusikaltimu asmuo įtariamas ar kaltinamas; teisę būti aiškiai ir nedelsiant informuotam apie Baudžiamojo proceso kodekse numatytas teises; teisę paprašius iškart susisiekti su advokatu; teisę teikti prašymus dėl procesinių veiksmų; ir teisę apskųsti tyrėjo, prokuroro ir tyrimą atliekančio teisėjo sprendimus, veiksmus ir neveikimą.

Baudžiamojo proceso kodekso 303 straipsnyje skiriami sprendimai ir neveikimas, kurie gali būti apskundžiami ikiteisminio tyrimo metu, (pirma pastraipa) nuo sprendimų, veiksmų ir neveikimo, kurie gali būti nagrinėjami teisme parengiamųjų procedūrų metu (antra pastraipa). Baudžiamojo proceso kodekso 306 straipsnyje numatyta, kad skundus dėl tyrėjo ar prokuroro sprendimų, veiksmų ar neveikimo turi nagrinėti vietos teismo ikiteisminio tyrimo teisėjas dalyvaujant skundą pateikusiam asmeniui arba jo advokatui ar teisiniam atstovui. Baudžiamojo proceso kodekso 308 straipsnyje numatyta, kad skundai dėl to, kad ikiteisminio tyrimo metu tyrėjas ar prokuroras nesilaikė kiek įmanoma trumpesnio termino, gali būti pateikti aukštesniam prokurorui ir turi būti išnagrinėti per tris dienas nuo jų pateikimo. Be to, Baudžiamojo proceso kodekso 309 straipsnyje nurodyta, kokie ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimai gali būti skundžiami apeliacine tvarka, ir kad kitų sprendimų teisminė peržiūra gali būti atliekama teisme vykstant parengiamosioms procedūroms. Be to, kai kurie procesiniai tyrimo veiksmai gali būti atliekami tik gavus ikiteisminio tyrimo teisėjo arba teismo nutartį (pvz., turto areštas pagal Baudžiamojo proceso kodekso 167–175 straipsnius ir sulaikymo priemonės pagal 176–178 straipsnius).

Teisės į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę apsaugą taikymas kiekvienam iš į sąrašą įtrauktų asmenų

1.    Viktor Fedorovych Yanukovych

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, įskaitant pagrindinę teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Tai rodo visų pirma 2020 m. rugpjūčio 10 d. Ukrainos aukščiausiojo kovos su korupcija teismo sprendimas baudžiamojoje byloje Nr. 42016000000000785, kuriame šis teismas išnagrinėjo Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro peticiją ir suteikė leidimą sulaikyti V. Yanukovych. Teismo sprendime ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino, kad esama pagrįsto įtarimo dėl V. Yanukovych dalyvavimo nusikalstamoje veikoje, susijusioje su pasisavinimu, patvirtino V. Yanukovych įtariamojo statusą baudžiamajame procese.

Aukščiausiasis kovos su korupcija teismas taip pat nustatė, kad V. Yanukovych nuo 2014 m. buvo ir yra už Ukrainos ribų. Teismas padarė išvadą, kad pakanka priežasčių manyti, jog V. Yanukovych slapstosi nuo ikiteisminio tyrimo įstaigų.

Be to, 2021 m. rugsėjo 15 d. Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas patenkino Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro pasiūlymą ir suteikė leidimą sulaikyti V. Yanukovych. Tame sprendime ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino 2020 m. rugpjūčio 10 d. Ukrainos aukščiausiojo kovos su korupcija teismo išvadas.

Baudžiamojoje byloje Nr. 42015000000002833 Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu suteikė leidimą atlikti specialų ikiteisminį tyrimą dėl V. Yanukovych. Tame sprendime ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino V. Yanukovych įtariamojo statusą ir padarė išvadą, kad įrodymai leidžia pagrįstai įtarti, kad V. Yanukovych vykdė nusikalstamas veikas, dėl kurių jis įtariamas. Teisėjas taip pat padarė išvadą, kad esama pagrįstų priežasčių manyti, kad V. Yanukovych sąmoningai vengia tyrimo ir teismo, kad išvengtų baudžiamosios atsakomybės. Be to, 2021 m. spalio 7 d. sprendimu Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas skyrė V. Yanukovych sulaikymą. Sprendime teismas patvirtino V. Yanukovych įtariamojo statusą ir tai, jog esama pagrįstų priežasčių įtarti, kad V. Yanukovych vykdė baudžiamąsias veikas. Teisėjas taip pat pabrėžė, kad esama rizikos, kad V. Yanukovych slėpsis nuo tyrimo ir teismo siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Taryba turi informacijos, kad 2021 m. gruodžio 29 d. prokuroras laikėsi nuomonės, jog ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų pakanka kaltinamajam aktui parengti, o V. Yanukovych ir jo advokatams buvo pranešta, apie tai, kad ikiteisminis tyrimas užbaigtas. Gynybai buvo suteikta prieiga prie ikiteisminio tyrimo medžiagos, kad ji galėtų susipažinti su informacija pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas.

Remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Taryba mano, kad laikotarpiai, kurių metu V. Yanukovych vengia tyrimo, turi būti neįtraukti apskaičiuojant laikotarpį, aktualų vertinant, ar buvo užtikrinta teisė į bylos nagrinėjimą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Todėl Taryba mano, kad Aukščiausiojo kovos su korupcija teismo sprendime aprašytos aplinkybės, priskiriamos V. Yanukovych, reikšmingai prisidėjo prie tyrimo trukmės.

2.    Vitalii Yuriyovych Zakharchenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Zakharchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, įskaitant pagrindinę teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Tai rodo visų pirma 2021 m. balandžio 19 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo nurodoma sulaikyti V. Zakharchenko ir 2021 m. rugpjūčio 10 d. Kijevo Pečerskio apylinkės teismo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas atlikti specialų ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 42016000000002929. Tais ikiteisminio tyrimo teisėjų sprendimais patvirtinamas V. Zakharchenko įtariamojo statusas ir pabrėžiama, kad įtariamasis slapstosi nuo tyrimo, kad išvengtų baudžiamosios atsakomybės.

Be to, Taryba turi informacijos, kad Ukrainos valdžios institucijos ėmėsi V. Zakharchenko paieškos priemonių. 2020 m. vasario 12 d. tyrimo įstaiga nusprendė įtraukti V. Zakharchenko į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą ir perdavė prašymą Ukrainos nacionalinės policijos Tarptautinio policijos bendradarbiavimo departamentui dėl įrašo į Interpolo duomenų bazę. Be to, 2021 m. gegužės 11 d. Ukraina nusiuntė Rusijos Federacijai tarptautinės teisinės pagalbos prašymą, kad būtų nustatyta V. Zakharchenko buvimo vieta; 2021 m. rugpjūčio 31 d. Rusija šį prašymą atmetė.

Jokio teisių į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą pažeidimo negalima nustatyti tokiomis aplinkybėmis, kai gynyba nesinaudoja tomis teisėmis.

Remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Taryba mano, kad laikotarpiai, kurių metu V. Zakharchenko vengia tyrimo, turi būti neįtraukti apskaičiuojant laikotarpį, aktualų vertinant, ar buvo užtikrinta teisė į bylos nagrinėjimą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Todėl Taryba mano, kad pirmiau nurodytos aplinkybės, priskiriamos V. Zakharchenko, reikšmingai prisidėjo prie tyrimo trukmės.

3.    Viktor Pavlovych Pshonka

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, įskaitant pagrindinę teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Tai rodo visų pirma 2020 m. spalio 2 d. Ukrainos aukščiausiojo kovos su korupcija teismo sprendimas, kuriuo buvo atmestas V. Pshonka advokatų apeliacinis skundas dėl 2014 m. gruodžio 22 d. pranešimo apie įtarimą panaikinimo. Teismas padarė išvadą, kad pranešimas apie įtarimą buvo įteiktas pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodeksą, ir patvirtino V. Pshonka įtariamojo statusą baudžiamojoje byloje. Be to, 2020 m. gegužės 7 d. ir 2020 m. lapkričio 9 d. Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas atmetė prašymą pradėti procesą advokatų skundo pagrindu dėl Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro neveikimo baudžiamojoje byloje. Aukščiausiojo kovos su korupcija teismo apeliacinė kolegija šiuos sprendimus patvirtino atitinkamai 2020 m. birželio 1 d. ir 2020 m. lapkričio 26 d.

Be to, 2021 m. vasario 16 d. Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas atmetė advokatų apeliacinį skundą dėl 2021 m. sausio 14 d. Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro rezoliucijos dėl ikiteisminio tyrimo sustabdymo panaikinimo. Tame sprendime teismas patvirtino V. Pshonka įtariamojo statusą. Be to, 2021 m. kovo 11 d. Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas atmetė V. Pshonka advokatų skundą dėl prokuroro neveikimo.

Taryba turi informacijos, kad Ukrainos valdžios institucijos ėmėsi V. Pshonka paieškos priemonių. 2020 m. liepos 24 d. Rusijos Federacijos kompetentingoms institucijoms buvo nusiųstas tarptautinės teisinės pagalbos prašymas siekiant nustatyti V. Pshonka buvimo vietą ir jį apklausti. Rusija tą prašymą atmetė. Anksčiau Rusijos valdžios institucijos atmetė 2016 m. ir 2018 m. joms pateiktus tarptautinės teisinės pagalbos prašymus.

Remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Taryba mano, kad laikotarpiai, kurių metu V. Pshonka slapstosi nuo tyrimo, turi būti neįtraukti apskaičiuojant laikotarpį, aktualų vertinant, ar buvo užtikrinta teisė į bylos nagrinėjimą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Todėl Taryba mano, kad Aukščiausiojo kovos su korupcija teismo sprendime aprašytos aplinkybės, priskiriamos V. Pshonka, taip pat ankstesniam tarptautinės teisinės pagalbos prašymų neįvykdymui reikšmingai prisidėjo prie tyrimo trukmės.

6.    Viktor Ivanovych Ratushniak

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta V. Ratushniak teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, įskaitant pagrindinę teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Tai rodo visų pirma 2021 m. balandžio 19 d. ikiteisminio tyrimo teisėjo sprendimas, kuriuo nurodoma sulaikyti V. Ratushniak ir 2021 m. rugpjūčio 10 d. Kijevo Pečerskio apylinkės teismo sprendimas, kuriuo suteikiamas leidimas atlikti specialų ikiteisminį tyrimą baudžiamojoje byloje Nr. 42016000000002929. Šiais ikiteisminio tyrimo teisėjų sprendimais patvirtinamas V. Ratushniak įtariamojo statusas ir pabrėžiama, kad įtariamasis slapstosi nuo tyrimo, kad išvengtų baudžiamosios atsakomybės.

Taryba turi informacijos, kad Ukrainos valdžios institucijos ėmėsi V. Ratushniak paieškos priemonių. 2020 m. vasario 12 d. tyrimo įstaiga nusprendė įtraukti V. Ratushniak į tarptautinį ieškomų asmenų sąrašą ir perdavė prašymą Ukrainos nacionalinės policijos Tarptautinio policijos bendradarbiavimo departamentui dėl įrašo į Interpolo duomenų bazę. Be to, 2021 m. gegužės 11 d. Ukraina nusiuntė Rusijos Federacijai tarptautinės teisinės pagalbos prašymą, kad būtų nustatyta V. Ratushniak buvimo vieta; 2021 m. rugpjūčio 31 d. Rusija šį prašymą atmetė.

Jokio teisių į gynybą ir teisės į veiksmingą teisminę gynybą pažeidimo negalima nustatyti tokiomis aplinkybėmis, kai gynyba nesinaudoja tomis teisėmis.

Remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Taryba mano, kad laikotarpiai, kurių metu V. Ratushniak vengia tyrimo, turi būti neįtraukti apskaičiuojant laikotarpį, aktualų vertinant, ar buvo užtikrinta teisė į bylos nagrinėjimą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Todėl Taryba mano, kad pirmiau nurodytos aplinkybės, priskiriamos V. Ratushniak, reikšmingai prisidėjo prie tyrimo trukmės.

7.    Oleksandr Viktorovych Yanukovych

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta O. Yanukovych teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, įskaitant pagrindinę teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Tai rodo visų pirma Ukrainos aukščiausiojo kovos su korupcija teismo sprendimai. Baudžiamojoje byloje Nr. 42015000000002833 Ukrainos aukščiausiojo kovos su korupcija teismas 2021 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu suteikė leidimą atlikti specialų ikiteisminį tyrimą dėl O. Yanukovych. Tame sprendime ikiteisminio tyrimo teisėjas patvirtino O. Yanukovych įtariamojo statusą ir padarė išvadą, kad įrodymai leidžia pagrįstai įtarti, kad O. Yanukovych vykdė nusikalstamas veikas, dėl kurių jis įtariamas. Teisėjas taip pat padarė išvadą, kad esama pagrįstų priežasčių manyti, kad O. Yanukovych sąmoningai vengia tyrimo ir teismo, kad išvengtų baudžiamosios atsakomybės.

Be to, 2021 m. spalio 13 d. sprendimu Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas skyrė O. Yanukovych sulaikymą. Sprendime teismas patvirtino O. Yanukovych įtariamojo statusą ir tai, jog esama pagrįstų priežasčių įtarti, kad O. Yanukovych vykdė baudžiamąsias veikas. Teisėjas taip pat pabrėžė, kad esama rizikos, kad bus slepiamasi nuo tyrimo ir teismo siekiant išvengti baudžiamosios atsakomybės.

Taryba turi informacijos, kad 2021 m. gruodžio 29 d. prokuroras laikėsi nuomonės, jog ikiteisminio tyrimo metu surinktų įrodymų pakanka kaltinamajam aktui parengti, o O. Yanukovych ir jo advokatams buvo pranešta, apie tai, kad ikiteisminis tyrimas užbaigtas. Gynybai buvo suteikta galimybė susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga, kad ji galėtų susipažinti su informacija pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodekso nuostatas.

Taryba turi informacijos, kad Ukrainos valdžios institucijos ėmėsi O. Yanukovych, kuris gyvena Rusijos Federacijoje ir vengia tyrimo, paieškos priemonių.

Remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Taryba mano, kad laikotarpiai, kurių metu O. Yanukovych vengia tyrimo, turi būti neįtraukti apskaičiuojant laikotarpį, aktualų vertinant, ar buvo užtikrinta teisė į bylos nagrinėjimą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Todėl Taryba mano, kad pirmiau nurodytos aplinkybės, priskiriamos O. Yanukovych, reikšmingai prisidėjo prie tyrimo trukmės.

9.    Artem Viktorovych Pshonka

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta A. Pshonka teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, įskaitant pagrindinę teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Tai rodo visų pirma 2020 m. liepos 8 d. Ukrainos aukščiausiojo kovos su korupcija teismo sprendimas, kuriuo buvo atmestas A. Pshonka advokato apeliacinis skundas dėl 2015 m. balandžio 30 d. prokuroro rezoliucijos dėl ikiteisminio tyrimo sustabdymo panaikinimo. Teismas taip pat padarė išvadą, kad pranešimas apie įtarimą buvo įteiktas pagal Ukrainos baudžiamojo proceso kodeksą, ir patvirtino A. Pshonka įtariamojo statusą baudžiamojoje byloje.

Be to, 2021 m. vasario 10 d. Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas atmetė advokatų apeliacinį skundą dėl 2021 m. sausio 14 d. Ukrainos nacionalinio kovos su korupcija biuro rezoliucijos dėl ikiteisminio tyrimo sustabdymo panaikinimo. Tame sprendime teismas patvirtino A. Pshonka įtariamojo statusą. Be to, 2021 m. kovo 11 d. Ukrainos aukščiausiasis kovos su korupcija teismas atmetė A. Pshonka advokatų skundą dėl prokuroro neveikimo.

Taryba turi informacijos, kad Ukrainos valdžios institucijos ėmėsi A. Pshonka paieškos priemonių. 2020 m. liepos 24 d. Rusijos Federacijos kompetentingoms institucijoms nusiųstas tarptautinės teisinės pagalbos prašymas siekiant nustatyti įtariamojo buvimo vietą ir jį apklausti. Rusija tą prašymą atmetė. Anksčiau Rusijos valdžios institucijos atmetė 2018 m. joms pateiktą tarptautinės teisinės pagalbos prašymą.

Remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Taryba mano, kad laikotarpiai, kurių metu A. Pshonka slapstosi nuo tyrimo, turi būti neįtraukti apskaičiuojant laikotarpį, aktualų vertinant, ar buvo užtikrinta teisė į bylos nagrinėjimą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Todėl Taryba mano, kad Aukščiausiojo kovos su korupcija teismo sprendime aprašytos aplinkybės, priskiriamos A. Pshonka, taip pat ankstesniam tarptautinės teisinės pagalbos prašymo neįvykdymui reikšmingai prisidėjo prie tyrimo trukmės.

12.    Serhiy Vitalyovych Kurchenko

Baudžiamasis procesas dėl viešųjų lėšų ar turto pasisavinimo tebevyksta.

Iš Tarybos turimos informacijos galima spręsti, kad baudžiamajame procese, kuriuo rėmėsi Taryba, buvo užtikrinta S. Kurchenko teisė į gynybą ir teisė į veiksmingą teisminę apsaugą, įskaitant pagrindinę teisę, kad jo bylą per kiek įmanoma trumpesnį laiką išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas nepriklausomas ir nešališkas teismas. Šitai rodo visų pirma tai, kad 2019 m. kovo 28 d. baudžiamojoje byloje Nr. 42016000000003393 gynybai buvo pranešta apie ikiteisminio tyrimo užbaigimą ir suteikta galimybė susipažinti su medžiaga. Taryba turi informacijos, kad gynybos supažindinimas su ja vyksta. 2021 m. spalio 11 d. Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras papildomai informavo S. Kurchenko advokatus apie ikiteisminio tyrimo užbaigimą ir apie suteiktą galimybę susipažinti su ikiteisminio tyrimo medžiaga. Taryba gavo informacijos, kad Ukrainos nacionalinis kovos su korupcija biuras pateikė pasiūlymą nustatyti advokatų atliekamos peržiūros terminą, kad būtų išspręstas advokatų vykdomo vilkinimo atliekant ikiteisminio tyrimo medžiagos peržiūrą klausimas.

Baudžiamojoje byloje Nr. 12014160020000076 savo 2020 m. rugsėjo 18 d. sprendimu Odesos apeliacinis teismas patenkino prokuroro apeliacinį skundą ir nustatė S. Kurchenko prevencinę sulaikymo priemonę. Teismas taip pat konstatavo, kad 2014 m. S. Kurchenko išvyko iš Ukrainos ir jo buvimo vieta negali būti nustatyta. Teismas padarė išvadą, kad S. Kurchenko slapstosi nuo ikiteisminio tyrimo įstaigų, kad išvengtų baudžiamosios atsakomybės. 2021 m. gruodžio 20 d. Odesos miesto Kyivskyi apylinkės teismas suteikė leidimą atlikti specialų ikiteisminį tyrimą in absentia. Be to, 2021 m. spalio 20 d. Kyivskyi apylinkės teismas atmetė advokatų apeliacinį skundą dėl 2021 m. liepos 27 d. prokuroro rezoliucijos dėl ikiteisminio tyrimo sustabdymo panaikinimo.

Taryba turi informacijos, kad Ukrainos valdžios institucijos ėmėsi S. Kurchenko paieškos priemonių. 2021 m. gegužės 13 d. Odesos regiono nacionalinės policijos pagrindinis departamentas perdavė prašymą Interpolo Ukrainos biurui ir Europolui paskelbti „raudonąjį perspėjimą“ dėl S. Kurchenko, kuris šiuo metu svarstomas. Taryba buvo informuota, kad 2020 m. balandžio 29 d. Ukrainos valdžios institucijos išsiuntė Rusijos Federacijai tarptautinės teisinės pagalbos prašymą, kuris 2020 m. liepos 28 d. buvo grąžintas neįvykdytas.

Remdamasi Europos Žmogaus Teisių Teismo praktika, Taryba mano, kad laikotarpiai, kurių metu S. Kurchenko vengia tyrimo, turi būti neįtraukti apskaičiuojant laikotarpį, aktualų vertinant, ar buvo užtikrinta teisė į bylos nagrinėjimą per kiek įmanoma trumpesnį laiką. Todėl Taryba mano, kad Odesos apeliacinio teismo sprendime aprašytos aplinkybės, priskiriamos S. Kurchenko, taip pat tarptautinės teisinės pagalbos prašymo neįvykdymas reikšmingai prisidėjo prie tyrimo trukmės.

Top