EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C(2019)7046

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/... kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą pietvakarių vandenyse, įgyvendinimo 2020–2021 m. nuostatos

C/2019/7046 final

AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.DELEGUOTOJO AKTO BENDROSIOS APLINKYBĖS

Vienas iš pagrindinių bendros žuvininkystės politikos (BŽP) tikslų – palaipsniui sustabdyti laimikio, sužvejoto vykdant visą ES žvejybą, išmetimą į jūrą – yra nustatytas Reglamente (ES) Nr. 1380/2013 1 . Išmetant į jūrą laimikį labai švaistomi ištekliai ir daromas neigiamas poveikis tausiam jų naudojimui ir ekonominiam žuvininkystės gyvybingumui. Įpareigojimas iškrauti laimikį nuo 2019 m. sausio 1 d. taikomas visam rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, žuvų laimikiui, sužvejotam vykdant demersinių išteklių žvejybą. Reformuotoje BŽP taip pat numatytas didesnis regionalizavimas, kuriuo siekiama užtikrinti, kad taisyklės būtų pritaikomos atsižvelgiant į konkrečius kiekvienos žvejybos ir kiekvieno jūros rajono ypatumus.

BŽP numatyta nemažai nuostatų, kuriomis siekiama palengvinti įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą. Valdydamos kvotas, valstybės narės gali taikyti bendras lankstumo nuostatas. Be to, BŽP numatyti konkretūs lankstumo mechanizmai, kurie turi būti įgyvendinti pagal daugiamečius planus, o jei tokių nėra – pagal išmetimo į jūrą mažinimo planus. Tie išmetimo į jūrą mažinimo planai numatyti kaip laikina priemonė, kurios taikymo trukmė – ne ilgesnė kaip treji metai ir kuri gali būti pratęsta dar trejiems metams. Jie grindžiami bendromis rekomendacijomis, dėl kurių susitaria to paties regiono arba jūros baseino valstybių narių grupės.

Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/2374 2 nustatytas tam tikrai demersinių išteklių žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas. Tas reglamentas panaikintas ir pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/2033 3 .

Šiuo deleguotuoju aktu panaikinamas ir pakeičiamas dabartinis pietvakarių vandenų demersiniams ištekliams taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2033).

2019 m. priimtas pietvakarių vandenų demersiniams ištekliams taikomas Reglamentas (ES) 2019/472 4 , kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo planas.

Komisijai pagal Reglamento (ES) 2019/472 18 straipsnį ir Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį suteikiami Reglamento (ES) 2019/472 13 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus dėl visų pietvakarių vandenų jūros išteklių, dėl kurių pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalį taikomas įpareigojimas iškrauti laimikį, kuriais Reglamentas (ES) 2018/973 papildomas išsamiomis įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatomis, išdėstytomis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies a–e punktuose.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsniu, siūlomas deleguotasis aktas grindžiamas bendra rekomendacija, kurią parengė ir Komisijai pateikė atitinkamos valstybės narės (t. y. Belgija, Ispanija, Nyderlandai, Portugalija ir Prancūzija), turinčios tiesioginių atitinkamos žvejybos šiame regione valdymo interesų.

2.KONSULTACIJOS PRIEŠ PRIIMANT AKTĄ

Siekdamos įgyvendinti regionalizuotą požiūrį, pietvakarių vandenų regiono valstybės narės susitarė, kad bendrą rekomendaciją Komisijai pateiks grupei pirmininkaujančios Ispanijos atstovai. Taigi 2019 m. gegužės 31 d. Komisijos tarnyboms pateikta bendra rekomendacija. Vėliau buvo pateikta papildomos informacijos. Gavusios Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto (toliau – ŽMTEK) įvertinimą, 2019 m. rugpjūčio 9 d. pietvakarių vandenų regiono valstybės narės bendrą rekomendaciją patikslino. Ją, inter alia, sudarė šie elementai:

·žvejybos, kuriai taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas, aprašymas,

·dideliu išgyvenamumu grindžiamų išimčių pakeitimai,

·de minimis išimčių pakeitimai.

Remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnyje aprašyta tvarka, ši bendra rekomendacija parengta po pietvakarių vandenų regiono valstybių narių, turinčių tiesioginių valdymo interesų, diskusijų ir joje atsižvelgiama į Pietvakarių vandenų patariamosios tarybos ir Pelaginių žuvų išteklių valdymo patariamosios tarybos, kurios susijusios su bendroje rekomendacijoje aptariama žvejyba, nuomones. Į bendrą rekomendaciją įtraukti kiekvieną minėtą elementą patvirtinantys dokumentai, kuriais pagrindžiamos joje nurodytos išimtys ir kitos nuostatos.

Bendrą rekomendaciją parengė regioniniu lygmeniu bendradarbiaujančios atitinkamos valstybės narės – jos drauge svarstė techninius klausimus vadovaujamos aukšto lygio žuvininkystės srities vadovų grupės ir išsamiai konsultuodamosi su suinteresuotosiomis šalimis.

Rengiant bendrą rekomendaciją dėl joje numatytų priemonių konsultuotasi su Pietvakarių vandenų patariamąja taryba. Be to, valstybių narių grupė siekė laikytis kuo nuoseklesnio požiūrio – kad įpareigojimas iškrauti laimikį būtų įgyvendinamas ir kituose jūros baseinų rajonuose, visų pirma šiaurės vakarų vandenyse.

Bendroje rekomendacijoje paminėta, kad tam tikram laimikiui reikėtų taikyti išimtį pagal teisės aktus, susijusius su žmonių maistui ir gyvūnų šėrimui netinkamais žvejybos produktais, tai yra pagal Reglamentą (EB) Nr. 853/2004 ir Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006. Tačiau, remiantis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalimi, tokia išimtis nepatenka į išmetimo į jūrą mažinimo planų taikymo sritį ir negali būti įtraukiama į bendras rekomendacijas kaip pagal BŽP taikytina priemonė. Todėl ši išimtis į šį reglamentą nėra įtraukta.

Bendroje rekomendacijoje taip pat minima plėšrūnų sužalotoms žuvims taikoma išimtis. Tačiau nuostata dėl šios išimties jau įtraukta į Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies d punktą ir deleguotuoju aktu jos įgyvendinti nebereikia.

Visus valstybių narių Komisijai pateiktos bendros rekomendacijos elementus, susijusius su įpareigojimo iškrauti laimikį taikymu atitinkamai žvejybai, de minimis išimtimis ir dideliu išgyvenamumu grindžiamomis išimtimis, įvertino atitinkama ŽMTEK ekspertų darbo grupė ir 2019 m. liepos 1–5 d. vykusio ŽMTEK plenarinio posėdžio 5 dalyviai.

Remdamasi ŽMTEK ir savo atliktu vertinimu ir gavusi tam tikrų bendros rekomendacijos punktų paaiškinimą, Komisija mano, kad pirmiau aptarta bendra rekomendacija atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalį.

Komisija atsižvelgia į tai, kad žvejybos pobūdis ilgainiui gali keistis. Todėl svarbu aiškiai pažymėti, kad ankstesnio plano galiojimo laikotarpiu (t. y. trejus ar penkerius metus) taikytos išimtys nebūtinai bus savaime įtrauktos į kitą išmetimo į jūrą mažinimo planą. Kadangi laivynų, kuriems buvo taikoma išimtis, laimikio sudėtis, žvejybos technologijos arba žvejybos praktika galėjo pasikeisti, pradžioje suteiktas išimtis ŽMTEK po 3 arba 5 metų turi vėl peržiūrėti, o valstybės narės ŽMTEK peržiūrai turi vėl pateikti pagrindžiamąją informaciją ir mokslinius duomenis.

3.DELEGUOTOJO AKTO TEISINIAI ASPEKTAI

Siūlomų veiksmų santrauka

Pagrindinis teisinis veiksmas – priimti priemones, kuriomis būtų sudarytos palankesnės sąlygos įgyvendinti įpareigojimą iškrauti laimikį.

Reglamente nurodomos žuvų ir žvejybos rūšys, kurioms turi būti taikomos konkrečios priemonės, t. y. de minimis išimtys ir dideliu išgyvenamumu grindžiamos išimtys.

Teisinis pagrindas

Reglamento (ES) 2019/472 13 straipsnis.

Subsidiarumo principas

Pasiūlymas priklauso išimtinei Europos Sąjungos kompetencijai.

Proporcingumo principas

Pasiūlymas patenka į deleguotųjų įgaliojimų, suteiktų Komisijai pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 6 dalį, taikymo sritį, juo neviršijama tai, kas būtina tos nuostatos tikslui pasiekti.

Priemonės pasirinkimas

Siūloma priemonė – Komisijos deleguotasis reglamentas.

Kitos priemonės būtų netinkamos dėl toliau nurodytų priežasčių. Komisijai suteikti įgaliojimai išmetimo į jūrą mažinimo planus priimti deleguotaisiais aktais. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės pateikė bendrą rekomendaciją, Bendroje rekomendacijoje numatytos ir į šį pasiūlymą įtrauktos priemonės grindžiamos patikimiausiomis turimomis mokslinėmis rekomendacijomis ir tenkina visus Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnio 5 dalyje nustatytus atitinkamus reikalavimus.

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) …/...

2019 10 01

kuriuo nustatomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį, sužvejotą vykdant tam tikrą demersinių išteklių žvejybą pietvakarių vandenyse, įgyvendinimo 2020–2021 m. nuostatos

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1380/2013 dėl bendros žuvininkystės politikos, kuriuo iš dalies keičiami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1954/2003 ir (EB) Nr. 1224/2009 bei panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2371/2002 ir (EB) Nr. 639/2004 bei Tarybos sprendimas 2004/585/EB 6 , ypač į jo 15 straipsnio 6 dalį ir 18 straipsnio 1 bei 3 dalis,

atsižvelgdama į 2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/472 7 , kuriuo nustatomas daugiametis išteklių žvejybos vakarų vandenyse planas, ypač į jo 13 straipsnį,

kadangi:

(1)Reglamentu (ES) Nr. 1380/2013 siekiama palaipsniui sustabdyti visos ES žvejybos laimikio išmetimą į jūrą nustatant įpareigojimą iškrauti rūšių, kurioms taikomi laimikio limitai, žuvų laimikį;

(2)Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 9 straipsnyje numatyta priimti daugiamečius planus, į kuriuos įtraukiamos tam tikrų atitinkamame geografiniame rajone žvejojamų išteklių išsaugojimo priemonės;

(3)tokiuose daugiamečiuose planuose išdėstomos išsamios įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatos ir Komisijai pagal juos gali būti suteikti įgaliojimai remiantis valstybių narių parengtomis bendromis rekomendacijomis priimti dar išsamesnes tokio įgyvendinimo nuostatas;

(4)2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė Reglamentą (ES) 2019/472 8 , kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas. To reglamento 13 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai remiantis valstybių narių parengtomis bendromis rekomendacijomis priimti deleguotuosius aktus dėl visų vakarų vandenų rūšių, dėl kurių taikomas Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį, išteklių, kuriais šis reglamentas papildomas išsamiomis įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimo nuostatomis, numatytomis Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies a–e punktuose;

(5)Belgija, Ispanija, Nyderlandai, Portugalija ir Prancūzija turi tiesioginių žvejybos pietvakarių vandenyse valdymo interesų. Deleguotuoju reglamentu (ES) 2016/2374 9 Komisija nustatė tam tikrai demersinių išteklių žvejybai pietvakarių vandenyse taikomą išmetimo į jūrą mažinimo planą, kuris panaikintas ir pakeistas Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) 2018/2033 10 , atsižvelgiant į bendrą rekomendaciją, kurią 2018 m. pateikė Belgija, Ispanija, Nyderlandai, Portugalija ir Prancūzija;

(6)pasikonsultavusios su Pietvakarių vandenų patariamąja taryba ir Pelaginių žuvų išteklių valdymo patariamąja taryba, Belgija, Ispanija, Nyderlandai, Portugalija ir Prancūzija 2019 m. gegužės 31 d. Komisijai pateikė naują bendrą rekomendaciją. 2019 m. rugpjūčio 9 d. bendra rekomendacija buvo iš dalies pakeista. Iš atitinkamų mokslo įstaigų buvo gauta mokslinės informacijos, ją peržiūrėjo Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK) 11 . Komisija atitinkamas priemones pateikė konsultacijoms raštu su ekspertų grupe, kurią sudarė 28 valstybių narių ir – stebėtojo teisėmis – Europos Parlamento atstovai;

(7)į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/2033 įtraukta įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, taikoma norveginių omarų laimikiui, sužvejotam demersiniais tralais Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) 8 ir 9 parajoniuose, ir raudonpelekių pagelų laimikiui, sužvejotam smulkiosios žvejybos įrankiams priskiriama ūda Voracera ICES 9a kvadrate, nes turimi moksliniai duomenys rodė galimą didelį išgyvenamumą, atsižvelgiant į žvejybos įrankių, kuriais žvejojami šios rūšies individai, žvejybos praktikos ir ekosistemos charakteristikas. ŽMTEK savo vertinime 12 padarė išvadą, jog 2016–2018 m. atlikti naujausi bandymai ir tyrimai rodo, kad norveginių omarų išgyvenamumo rodikliai patenka į ankstesniuose tyrimuose nustatytą išgyvenamumo rodiklių intervalą. Valstybės narės ŽMTEK pateikė įrodomosios informacijos apie raudonpelekių pagelų išgyvenamumą ir jis padarė išvadą 13 , kad išimtis yra tinkamai pagrįsta. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, tas išgyvenamumu grindžiamas išimtis reikėtų palikti ir pietvakarių vandenų demersinių išteklių žvejybai skirtame 2020–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo plane;

(8)Deleguotajame reglamente (ES) 2018/2033 buvo nustatyta išgyvenamumu grindžiama išimtis, taikoma rombinių rajožuvių laimikiui, sužvejotam bet kokiais žvejybos įrankiais ICES 8 ir 9 parajoniuose, nors išsami įrodomoji mokslinė informacija apie išgyvenamumą dar gauta ne iš visų laivyno segmentų ir ne apie visus žvejybos įrankių, rajonų ir rūšių derinius. ŽMTEK mano, kad iš valstybių narių surinktos su gyvybingumu susijusios informacijos galima padaryti kai kurias išvadas apie išgyvenamumą 14 , tačiau informacijos reikia daugiau. Siekiant surinkti atitinkamus duomenis, būtina tęsti žvejybos veiklą. Todėl išimtį galima taikyti, tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti pagrindžiamąją informaciją, o Komisija atlikti peržiūrą. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet iki gegužės 1 d. turėtų pateikti: a) parengtas išgyvenamumo didinimo ir ŽMTEK nustatytų duomenų spragų užpildymo veiksmų gaires, kurias kasmet turi įvertinti ŽMTEK, ir b) metines pažangos ataskaitas ir visus su išgyvenamumu susijusių programų pakeitimus ar patikslinimus;

(9)tiriant rombinių rajožuvių išgyvenamumą, nustatyta, kad rajų gegučių (Leucoraja naevus) išgyvenamumas gerokai mažesnis negu kitų rūšių žuvų. Be to, mokslinės žinios apie tos rūšies išgyvenamumo ypatumus ne tokios patikimos. Valstybės narės pateikė įrodomosios informacijos apie rajų gegučių gyvybingumą ir tiesiogiai išmestų į jūrą rajų išgyvenamumą. ŽMTEK peržiūrėjo šią įrodomąją informaciją ir padarė išvadą 15 , kad duomenys rodo nevienodą rajų gegučių gyvybingumą, tačiau neatspindi verslinės žvejybos sąlygų ir jais remiantis negalima atmesti galimybės, kad rajų gegučių išgyvenamumas yra artimas nuliui. Todėl ši išimtis turėtų būti taikoma tik dvejus metus rajų gegučių laimikiui, sužvejotam sieniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose, ir vienus metus rajų gegučių laimikiui, sužvejotam tralais ICES 8 parajonyje. Skubos tvarka reikėtų parengti vykdomų tyrimų ir išgyvenamumo didinimo priemonių rezultatus, kuriuos reikėtų pateikti įvertinti ŽMTEK kuo greičiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. rajų gegučių laimikio, sužvejoto tralais ICES 8 parajonyje, atveju, ir ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. rajų gegučių laimikio, sužvejoto sieniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose, atveju;

(10)į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/2033 įtrauktos Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies c punkte nurodytos įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtys, taikomos europinių jūrų liežuvių laimikiui, sužvejotam sijiniais tralais ir demersiniais tralais ICES 8a ir 8b kvadratuose, ir europinių jūrų liežuvių laimikiui, sužvejotam sieniniais tinklais ir žiauniniais tinklais ICES 8a ir 8b kvadratuose. Valstybių narių pateiktą tas išimtis pagrindžiančią informaciją peržiūrėjo ŽMTEK 16 . ŽMTEK padarė išvadą, kad bendroje rekomendacijoje pateikti argumentai – sunkiai padidinamas selektyvumas ir neproporcingos nepageidaujamos priegaudos tvarkymo išlaidos – yra pagrįsti. Taigi, atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, de minimis išimtis reikėtų palikti ir pietvakarių vandenų demersinių išteklių žvejybai skirtame 2020–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo plane;

(11)į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/2033 laikinai įtraukta Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 5 dalies c punkte nurodyta įpareigojimo iškrauti laimikį de minimis išimtis, taikoma europinių jūrinių lydekų laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose. ŽMTEK, peržiūrėjęs naujojoje rekomendacijoje valstybių narių pateiktą tą išimtį pagrindžiančią įrodomąją informaciją, padarė išvadą 17 , kad selektyvumo tyrimai parodė, jog šiuo etapu selektyvesnių įtaisų nėra. ŽMTEK pažymėjo, kad turima informacija rodo, jog labai padidėjo nepageidaujamo laimikio tvarkymo išlaidos. Valstybės narės šiuo metu atlieka papildomą neproporcingų išlaidų tyrimą, be kita ko, ir dėl europinių jūrinių lydekų laimikio. Siekiant surinkti atitinkamus duomenis, būtina tęsti žvejybos veiklą. Todėl išimtį galima taikyti, tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti pagrindžiamąją informaciją, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK;

(12)naujojoje bendroje rekomendacijoje siūloma be jau esamos išimties, taikomos ICES 10 parajonyje sužvejotam raudonųjų pagelų laimikiui, įtraukti ir išgyvenamumu grindžiamą išimtį šios rūšies žuvų laimikiui, sužvejotam kabliukais ir ūdomis ICES 8 parajonyje ir ICES 9a kvadrate. Valstybės narės pateikė mokslinės įrodomosios informacijos, kad įrodytų didelį raudonpelekių pagelų išgyvenamumą vykdant šią žvejybą ICES 8 parajonyje ir ICES 9a kvadrate. Papildoma įrodomoji informacija apie išgyvenamumą ICES 8 parajonyje ir ICES 9a kvadrate buvo pateikta ŽMTEK ir jis padarė išvadą 18 , kad išgyvenamumo rodikliai galėjo būti pervertinti dėl taikyto metodo ribotumo, visų pirma trumpo stebėsenos laikotarpio. Kad būtų gauti patikimi išgyvenamumo įverčiai, reikia tolesnių tyrimų. Todėl išimtį galima taikyti, tačiau valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti pagrindžiamąją informaciją, o Komisija atlikti peržiūrą. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet iki gegužės 1 d. turėtų pateikti: a) metines pažangos ataskaitas ir visus su išgyvenamumu susijusių programų pakeitimus ar patikslinimus, kuriuos kasmet turi įvertinti ŽMTEK;

(13)į Deleguotąjį reglamentą (ES) 2018/2033 įtraukta de minimis išimtis, taikoma paprastųjų beriksų laimikiui, sužvejotam kabliukais ir ūdomis ICES 10 parajonyje. ŽMTEK peržiūrėjo valstybių narių pateiktą įrodomąją informaciją ir padarė išvadą 19 , kad joje pateikti argumentai – sunkiai padidinamas selektyvumas arba neproporcingos nepageidaujamo laimikio tvarkymo išlaidos – yra pagrįsti. Atsižvelgiant į tai, kad aplinkybės nepasikeitė, tikslinga įtraukti šias de minimis išimtis į naująjį 2020–2021 m. išmetimo į jūrą mažinimo planą;

(14)į naująją bendrą rekomendaciją įtrauktos de minimis išimtys, taikomos:

paprastųjų stauridžių laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

paprastųjų stauridžių laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose ir Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 zonose,

atlantinių skumbrių laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

atlantinių skumbrių laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 zonose,

megrimų laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

megrimų laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

jūrinių plekšnių laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

velniažuvinių laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

velniažuvinių laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

paprastųjų merlangų laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 parajonyje,

paprastųjų merlangų laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 parajonyje,

sidabrinių polakų laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose,

sidabrinių polakų laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose;

(15)ŽMTEK, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktus duomenis, susijusius su naujomis de minimis išimtimis, taikytinomis paprastųjų stauridžių ir atlantinių skumbrių laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose, padarė išvadą 20 , kad susiję bandymai neįrodė, jog būtų galima sumažinti priegaudą. ŽMTEK pažymėjo, kad valstybės narės planuoja atlikti papildomų tyrimų, kurių rezultatais remiantis išimtis būtų galima pagrįsti neproporcingomis tvarkymo išlaidomis. Kadangi selektyvumą padidinti sunku, išimtis tai žvejybai gali būti taikoma vienus metus, o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK. Todėl ši išimtis turėtų būti taikoma laikinai iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(16)ŽMTEK, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktus duomenis, susijusius su naujomis de minimis išimtimis, taikytinomis megrimų, jūrinių plekšnių, velniažuvinių, paprastųjų merlangų ir sidabrinių polakų laimikiui, sužvejotam tralais ir traukiamaisiais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose, padarė išvadą 21 , kad Ispanijai atlikus neproporcingų tvarkymo išlaidų tyrimą tikriausiai bus galima pateikti papildomų įrodymų, pagrindžiančių išimties taikymą velniažuvinių ir megrimų laimikiui. ŽMTEK pažymėjo, kad valstybės narės turėtų įsipareigoti toliau dėti pastangas pagrįsti išimties taikymą paprastųjų merlangų ir sidabrinių polakų laimikiui. Kadangi selektyvumą padidinti sunku, išimtys gali būti taikomos vienus metus, o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimties pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK. Todėl šios išimtys turėtų būti taikomos laikinai iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(17)ŽMTEK, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktus duomenis, susijusius su naujomis de minimis išimtimis, taikytinomis paprastųjų stauridžių ir atlantinių skumbrių laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 bei 9 parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 zonose, padarė išvadą 22 , kad, atsižvelgiant į žvejybos pobūdį, informacija apie sunkumus didinant selektyvumą yra pakankamai įtikima. ŽMTEK pažymėjo, kad šiuo metu yra atliekamas tyrimas dėl neproporcingų išlaidų Ispanijoje žvejojant žiauniniais tinklais ir kad jį užbaigus reikėtų atlikti jo įvertinimą. Kadangi selektyvumą padidinti sunku, išimtys tai žvejybai gali būti taikomos vienus metus, o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti šių išimčių pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK. Todėl šios išimtys turėtų būti taikomos laikinai iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(18)ŽMTEK, peržiūrėjęs valstybių narių pateiktus duomenis, susijusius su naujomis de minimis išimtimis, taikytinomis megrimų, jūrinių plekšnių, velniažuvinių, paprastųjų merlangų ir sidabrinių polakų laimikiui, sužvejotam žiauniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose, padarė išvadą 23 , kad galimų nuostolių, atsirandančių dėl šios žvejybos selektyvumo didinimo, mastas kiekybiškai neįvertintas ir nėra aišku, kaip tas mastas skirtųsi priklausomai nuo konkrečios žvejybos žiauniniais tinklais. ŽMTEK pažymėjo, kad valstybės narės turėtų pateikti konkrečią informaciją apie kiekvieną susijusią žvejybą žiauniniais tinklais. Kadangi selektyvumą padidinti sunku, šios išimtys gali būti taikomos vienus metus, o valstybės narės turėtų būti įpareigotos pateikti atitinkamus duomenis, kad ŽMTEK galėtų visapusiškai įvertinti išimčių pagrįstumą, o Komisija atlikti peržiūrą. Atitinkamos valstybės narės turėtų atlikti papildomus bandymus ir kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikti informaciją įvertinti ŽMTEK. Todėl šios išimtys turėtų būti taikomos laikinai iki 2020 m. gruodžio 31 d.;

(19)siekiant užtikrinti patikimus į jūrą išmetamų žuvų kiekio įverčius, į kuriuos atsižvelgiant nustatomas bendras leidžiamas sužvejoti kiekis (BLSK), valstybės narės tais atvejais, kai de minimis išimties taikymas grindžiamas ribotų duomenų atvejų ir dalinių laivyno duomenų ekstrapoliacija, turėtų pateikti tikslius ir patikrinamus viso laivyno, kuriam taikoma ta išimtis, duomenis;

(20)naujojoje bendroje rekomendacijoje siūlomos priemonės atitinka Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalį, 15 straipsnio 5 dalies c punktą ir 18 straipsnio 3 dalį, taigi jas galima įtraukti į šį reglamentą;

(21)pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 18 straipsnį Komisija atsižvelgė tiek į ŽMTEK vertinimą, tiek ir į poreikį, kad valstybės narės užtikrintų visapusišką įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimą. Kai kuriais atvejais reikia tęsti žvejybos veiklą ir toliau rinkti duomenis, kad būtų galima atsižvelgti į ŽMTEK pateiktas pastabas. Tais atvejais tikslinga laikytis pragmatiško ir atsargaus žvejybos valdymo principo ir leisti taikyti išimtis laikinai. Netaikant tokių išimčių būtų neįmanoma surinkti duomenų, kurie itin svarbūs siekiant užtikrinti tinkamą ir pagrįstą išmetimo į jūrą valdymą, kol bus visiškai įgyvendintas įpareigojimas iškrauti laimikį;

(22)todėl Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2033 turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu;

(23)kadangi šiame reglamente nustatytos priemonės daro tiesioginį poveikį atitinkamai Sąjungos laivų ekonominei veiklai ir žvejybos sezono planavimui, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas. Jis turėtų būti taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Įpareigojimo iškrauti laimikį įgyvendinimas

Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas iškrauti laimikį pagal šį reglamentą 2020–2021 m. taikomas demersinėms rūšims ICES 8, 9 ir 10 parajoniuose ir Žvejybos rytų vidurio Atlante komiteto (CECAF) 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 zonose.

2 straipsnis
Terminų apibrėžtys

Ūda Voracera – vietoje suprojektuota ir pagaminta mechanizuota ūda su kabliukais, kurią naudoja smulkiosios žvejybos laivynas, žvejojantis raudonpelekius pagelus prie Pietų Ispanijos krantų ICES 9a kvadrate.

3 straipsnis
Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas norveginiams omarams

1.Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, skirta rūšims, kurių individams, remiantis moksliniais duomenimis, būdingas didelis išgyvenamumas, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punktą taikoma norveginių omarų(Nephrops norvegicus) laimikiui, sužvejotam demersiniais tralais (žvejybos įrankių kodai 24 : OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, TBB, OT, PT ir TX) ICES 8 ir 9 parajoniuose.

2.Į jūrą išmetamus 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotus norveginius omarus reikia paleisti nedelsiant tame pačiame rajone, kuriame jie buvo sužvejoti.

4 straipsnis
Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas rombinėms rajožuvėms

1.Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, skirta rūšims, kurių individams, remiantis moksliniais duomenimis, būdingas didelis išgyvenamumas, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punktą taikoma rombinių rajožuvių (Rajiformes) laimikiui, sužvejotam bet kokiais žvejybos įrankiais ICES 8 ir 9 parajoniuose.

2.Į jūrą išmetamas 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotas rombines rajožuves reikia paleisti nedelsiant.

3.Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalyje nurodytos išimties taikymą. Tą mokslinę informaciją iki kiekvienų metų liepos 31 d. įvertina Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (ŽMTEK).

4.1 dalyje nurodyta išimtis rajų gegučių laimikiui:

sužvejotam sieniniais tinklais ICES 8 ir 9 parajoniuose, taikoma iki 2021 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios šios išimties taikymą sieniniais tinklais sužvejotam rajų gegučių laimikiui. Tą mokslinę informaciją iki kiekvienų metų liepos 31 d. įvertina ŽMTEK;

sužvejotam tralais ICES 8 parajonyje, taikoma tik iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios šios išimties taikymą demersiniais tralais sužvejotam rajų gegučių laimikiui. Tą informaciją iki 2020 m. liepos 31 d. įvertina ŽMTEK.

5 straipsnis
Išgyvenamumu grindžiamos išimties taikymas raudonpelekiams pagelams

1.Įpareigojimo iškrauti laimikį išimtis, skirta rūšims, kurių individams, remiantis moksliniais duomenimis, būdingas didelis išgyvenamumas, pagal Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 4 dalies b punktą taikoma raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo) laimikiui, sužvejotam smulkiosios žvejybos įrankiams priskiriama ūda Voracera ICES 9a kvadrate, ir raudonpelekių pagelų (Pagellus bogaraveo) laimikiui, sužvejotam kabliukais ir ūdomis (žvejybos įrankių kodai: LHP, LHM, LLS, LLD) ICES 8 ir 10 parajoniuose ir ICES 9a kvadrate.

2.Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki kiekvienų metų gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios 1 dalyje nurodytos išimties taikymą raudonpelekių pagelų laimikiui, sužvejotam kabliukais ir ūdomis ICES 8 ir 10 parajoniuose ir ICES 9a kvadrate. Pateiktą mokslinę informaciją iki kiekvienų metų liepos 31 d. įvertina ŽMTEK.

3.Į jūrą išmetamus 1 dalyje nurodytais atvejais sužvejotus raudonpelekius pagelus reikia paleisti nedelsiant.

6 straipsnis
De minimis išimtys

1.Nukrypstant nuo Reglamento (ES) Nr. 1380/2013 15 straipsnio 1 dalies, pagal to reglamento 15 straipsnio 5 dalies c punktą į jūrą išmesti leidžiama šiuos kiekius:

(a)europinių jūrinių lydekų (Merluccius merluccius) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTT, OTB, PTB, OT, PT, TBN, TBS, TX, SSC, SPR, TB, SDN, SX, SV).

Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kasmet kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios šios išimties taikymą. Tą mokslinę informaciją iki kiekvienų metų liepos 31 d. įvertina ŽMTEK;

(b)europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8a ir 8b kvadratuose sužvejoto laivų, kurie naudoja sijinius ir demersinius tralus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT ir TX);

(c)europinių jūrų liežuvių (Solea solea) – ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8a ir 8b kvadratuose sužvejoto laivų, kurie naudoja sieninius ir žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR ir GEN);

(d)paprastųjų beriksų (Beryx spp.) – ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šių rūšių žuvų laimikio, ICES 10 parajonyje sužvejoto laivų, kurie naudoja kabliukus ir ūdas (žvejybos įrankių kodai: LHP, LHM, LLS, LLD);

(e)paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) – 2020 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio paprastųjų stauridžių laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(f)paprastųjų stauridžių (Trachurus spp.) – 2020 m. ne daugiau kaip 3 % bendro metinio paprastųjų stauridžių laimikio, ICES 8, 9 ir 10 parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 zonose sužvejoto laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(g)atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) – 2020 m. ne daugiau kaip 7 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(h)atlantinių skumbrių (Scomber scombrus) – 2020 m. ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose ir CECAF 34.1.1, 34.1.2 bei 34.2.0 zonose sužvejoto laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(i)megrimų (Lepidorhombus spp.) – 2020 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio megrimų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(j)megrimų (Lepidorhombus spp.) – 2020 m. ne daugiau kaip 4 % bendro metinio megrimų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(k)jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa) – 2020 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(l)jūrinių plekšnių (Pleuronectes platessa) – 2020 m. ne daugiau kaip 3 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(m)velniažuvinių (Lophiidae) – 2020 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio velniažuvinių laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(n)velniažuvinių (Lophiidae) – 2020 m. ne daugiau kaip 4 % bendro metinio velniažuvinių laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(o)paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – 2020 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 parajonyje sužvejoto laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(p)paprastųjų merlangų (Merlangius merlangus) – 2020 m. ne daugiau kaip 4 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 parajonyje sužvejoto laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN);

(q)sidabrinių polakų (Pollachius pollachius) – 2020 m. ne daugiau kaip 5 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja sijinius tralus, demersinius tralus ir traukiamuosius tinklus (žvejybos įrankių kodai: OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TBB, OT, PT, TX, SSC, SPR, SDN, SX, SV);

(r)sidabrinių polakų (Pollachius pollachius) – 2020 m. ne daugiau kaip 2 % bendro metinio šios rūšies žuvų laimikio, ICES 8 ir 9 parajoniuose sužvejoto laivų, kurie naudoja žiauninius tinklus (žvejybos įrankių kodai: GNS, GND, GNC, GTR, GTN).

2.1 dalies e–r punktuose nurodytos de minimis išimtys laikinai taikomos iki 2020 m. gruodžio 31 d. Tiesioginių valdymo interesų turinčios valstybės narės kuo skubiau, bet ne vėliau kaip iki 2020 m. gegužės 1 d. pateikia papildomos mokslinės informacijos, pagrindžiančios šių išimčių taikymą. Tą informaciją iki 2020 m. liepos 31 d. įvertina ŽMTEK.

7 straipsnis
Panaikinimas

Deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2033 panaikinamas.

8 straipsnis
Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2020 m. sausio 1 d. iki 2021 m. gruodžio 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2019 10 01

   Komisijos vardu

   Pirmininkas
   Jean-Claude JUNCKER

(1)    OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
(2)    OL L 352, 2016 12 23, p. 33.
(3)    OL L 327, 2018 12 21, p. 1.
(4)    OL L 83, 2019 3 25, p. 1–17.
(5)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(6)    OL L 354, 2013 12 28, p. 22.
(7)    2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/472, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/1139 ir (ES) 2018/973 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (OL L 83, 2019 3 25, p. 1).
(8)    2019 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/472, kuriuo nustatomas daugiametis vakarų vandenyse ir gretimuose vandenyse žvejojamų išteklių ir tų išteklių žvejybos planas, iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2016/1139 ir (ES) 2018/973 ir panaikinami Tarybos reglamentai (EB) Nr. 811/2004, (EB) Nr. 2166/2005, (EB) Nr. 388/2006, (EB) Nr. 509/2007 ir (EB) Nr. 1300/2008 (OL L 83, 2019 3 25, p. 1).
(9)    2016 m. spalio 12 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/2374, kuriuo nustatomas tam tikrai priedugnio žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas žuvų išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 352, 2016 12 23, p. 33).
(10)    2018 m. spalio 18 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2018/2033, kuriuo nustatomas 2019–2021 m. tam tikrai demersinių išteklių žvejybai pietvakarių vandenyse taikomas išmetimo į jūrą mažinimo planas (OL L 327, 2019 12 21, p. 1).
(11)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
(12)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
(13)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
(14)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(15)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(16)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/1099561/STECF+PLEN+15-02.pdf.
(17)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(18)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(19)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2147402/STECF+PLEN+18-02.pdf.
(20)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(21)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(22)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(23)    https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.
(24)    Šiame reglamente naudojami žvejybos įrankių kodai yra nustatyti Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 404/2011, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1224/2009, nustatančio Bendrijos kontrolės sistemą, kuria užtikrinamas bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis, įgyvendinimo taisyklės, XI priede. Lentelėje naudojami laivų, kurių bendrasis ilgis mažesnis nei 10 metrų, žvejybos įrankių kodai yra nustatyti FAO žvejybos įrankių klasifikavimo sistemoje.
Top