EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 86c04a2d-80b8-11ed-9887-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2017 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/2400, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011 (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

02017R2400 — LT — 01.01.2023 — 004.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2400

2017 m. gruodžio 12 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 349 2017.12.29, p. 1)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/318 2019 m. vasario 19 d.

  L 58

1

26.2.2019

 M2

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2020/1181 2020 m. rugpjūčio 7 d.

  L 263

1

12.8.2020

►M3

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2022/1379 2022 m. liepos 5 d.

  L 212

1

12.8.2022
▼B

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/2400

2017 m. gruodžio 12 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 nuostatos dėl sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo ir iš dalies keičiama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB bei Komisijos reglamentas (ES) Nr. 582/2011

(Tekstas svarbus EEE)1 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

▼M3

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu papildoma Reglamentu (ES) Nr. 582/2011 sukurta motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamų teršalų kiekį, teisinė sistema, nustatant modeliavimo priemonės, kuria būtų nustatomas Sąjungoje numatomų parduoti, registruoti ar eksploatuoti naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos, naudojimo licencijų išdavimo, taip pat tos modeliavimo priemonės naudojimo ir tokiu būdu nustatytų išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų verčių deklaravimo taisykles.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.  
Atsižvelgiant į 4 straipsnio antrą pastraipą, šis reglamentas taikomas vidutiniams sunkvežimiams, sunkiesiems sunkvežimiams ir sunkiesiems autobusams.
2.  
Vidutinių ir sunkiųjų sunkvežimių pakopinio tipo patvirtinimo arba individualaus patvirtinimo atveju šis reglamentas taikomas baziniams sunkvežimiams.

Sunkiųjų autobusų atveju šis reglamentas taikomas pirminėms transporto priemonėms, tarpinėms transporto priemonėms ir komplektinėms transporto priemonėms arba sukomplektuotoms transporto priemonėms.

3.  
Šis reglamentas netaikomas visureigėms transporto priemonėms, specialios paskirties transporto priemonėms ir specialios paskirties visureigėms transporto priemonėms, apibrėžtoms Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/858 ( 1 ) I priedo A dalies 2.1, 2.2 ir 2.3 punktuose.

▼B

3 straipsnis

Terminų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1)

su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios savybės – nustatytos sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ar sistemos būdingosios ypatybės, lemiančios tos dalies, mazgo ar sistemos poveikį transporto priemonės išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms;

2)

įvesties duomenys – informacija apie su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ar sistemos savybes, kuria remiantis modeliavimo priemone nustatomas transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos;

3)

įvesties informacija – su transporto priemonės charakteristikomis susijusi informacija, kuria remiantis modeliavimo priemone nustatomas transporto priemonės išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos ir kuri nėra įvesties duomenų dalis;

4)

gamintojas – asmuo ar įstaiga, atsakingi tipo patvirtinimo institucijai už visus sertifikavimo proceso aspektus ir su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybių atitikties užtikrinimą. Asmuo ar įstaiga nebūtinai turi tiesiogiai dalyvauti visuose sertifikuojamos sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ar sistemos konstravimo etapuose;

▼M1

4a)

transporto priemonės gamintojas – įstaiga ar asmuo, atsakingi už gamintojo įrašų bylos ir informacijos klientui bylos pateikimą pagal 9 straipsnį;

▼B

5)

įgaliotasis subjektas – nacionalinė institucija, kurią valstybė narė įgaliojo iš gamintojų ir transporto priemonių gamintojų prašyti atitinkamos informacijos apie su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias konkrečios sudedamosios dalies, konkretaus atskiro techninio mazgo ar konkrečios sistemos savybes ir informacijos apie naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas;

6)

pavarų dėžė – iš ne mažiau kaip dviejų perjungiamų pavarų sudarytas įtaisas, pagal nustatytus perdavimo skaičius keičiantis sukimo momentą ir sūkių dažnį;

▼M1

7)

sukimo momento keitiklis – hidrodinaminė paleidimo sudedamoji dalis, naudojama kaip atskira transmisijos arba pavarų dėžės sudedamoji dalis, kuri nuosekliuoju arba lygiagrečiuoju galios srautu suderina variklio sūkių dažnį ir rato sukimosi greitį ir padidina sukimo momentą;

▼B

8)

kita sukimo momentą perduodanti sudedamoji dalis – prie transmisijos pritvirtinta sukioji sudedamoji dalis, pagal savo sūkių dažnį mažinanti sukimo momentą;

9)

papildoma transmisijos sudedamoji dalis – sukioji transmisijos sudedamoji dalis, perduodanti arba paskirstanti galią kitoms transmisijos sudedamosioms dalims ir pagal savo sūkių dažnį mažinanti sukimo momentą;

▼M3

10)

ašis – sudedamoji dalis, kurią sudaro visos besisukančios transmisijos dalys, perduodančios ratams kardaninio veleno varomąjį sukimo momentą ir keičiančios sukimo momentą bei sūkių dažnį pastoviu santykiu, įskaitant diferencialo funkcijas;

11)

oro pasipriešinimas – transporto priemonės konfigūracijos charakteristika, susijusi su aerodinamine jėga, veikiančia transporto priemonę oro srauto kryptimi, ir nustatoma kaip pasipriešinimo koeficiento ir skerspjūvio ploto sandauga nesant šoninio vėjo;

12)

pagalbiniai įtaisai – transporto priemonės sudedamosios dalys, įskaitant variklio ventiliatorių, vairavimo sistemą, elektrinę sistemą, pneumatinę sistemą ir šildymo, vėdinimo bei oro kondicionavimo (ŠVOK) sistemą, kurių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų savybės yra apibrėžtos IX priede;

▼B

13)

sudedamųjų dalių šeima, atskirų techninių mazgų šeima arba sistemų šeima – gamintojo sudaryta atitinkamai sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų arba sistemų, kurių su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios savybės dėl jų konstrukcijos yra panašios, grupė;

14)

pirminė sudedamoji dalis, pirminis atskiras techninis mazgas arba pirminė sistema – atitinkamai iš sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų arba sistemų šeimos išrinkta sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas arba sistema, kurių su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios savybės toje sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų arba sistemų šeimoje yra blogiausios;

▼M3

15)

netarši sunkioji transporto priemonė (Ze-HDV) – netarši sunkioji transporto priemonė, kaip ji apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2019/1242 3 straipsnio 11 punkte;

16)

specialioji transporto priemonė – sunkioji transporto priemonė, kuria nenumatyta vežti prekių ir kuriai naudojamas vienas iš šių Reglamento (ES) 2018/858 I priedo 2 priedėlyje išvardytų kėbulo kodams papildyti naudojamų skaitmenų: 09, 10, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 31; arba vilkikas, kurio didžiausias greitis neviršija 79 km/h;

17)

standžiosios vilkties sunkvežimis – sunkvežimis, apibrėžtas Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalies 4.1 punkte, išskyrus sunkvežimius, suprojektuotus ar sukonstruotus puspriekabei vilkti;

18)

vilkikas – puspriekabės vilkikas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalies 4.3 punkte

▼M1

19)

miegamoji kabina – kabina, kurioje už vairuotojo sėdynės įrengtas miegamasis skyrius;

▼M3

20)

hibridinė elektrinė sunkioji transporto priemonė (He-HDV) – hibridinė sunkioji transporto priemonė, kuri varomąją mechaninę energiją gauna iš šių dviejų joje esančių kaupiamos energijos ar galios šaltinių: i) sunaudojamo kuro ir ii) elektros energijos ar galios kaupiklio;

▼M1

21)

dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonė – kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 582/2011 2 straipsnio 48 dalyje;

▼M3

22)

pirminė transporto priemonė – modeliavimo tikslais nustatytos virtualios sąrankos būsenos sunkusis autobusas, kuriam naudojami pagal III priedą nustatyti įvesties duomenys ir įvesties informacija;

23)

gamintojo įrašų byla – modeliavimo priemone sukurta byla, kurią sudaro su gamintoju susijusi informacija, modeliavimo priemonės įvesties duomenų ir įvesties informacijos dokumentai bei išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų rezultatai;

24)

informacijos klientui byla – modeliavimo priemone sukurta byla, kurią sudaro nustatytas su transporto priemone susijusios informacijos rinkinys ir išmetamo CO2 kiekio bei degalų sąnaudų rezultatai, kaip apibrėžta II priedo IV dalyje;

25)

transporto priemonės informacijos byla – modeliavimo priemone sunkiesiems autobusams sukurta byla, skirta atitinkamiems įvesties duomenims, įvesties informacijai ir modeliavimo rezultatams perduoti į tolesnius gamybos etapus, taikant I priedo 2 punkte aprašytą metodą;

26)

vidutinis sunkvežimis – N2 kategorijos transporto priemonė, apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, kurios didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė viršija 5 000  kg, bet neviršija 7 400  kg;

27)

sunkusis sunkvežimis – N2 kategorijos transporto priemonė, apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 4 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktyje, kurios didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė viršija 7 400  kg, ir N3 kategorijos transporto priemonė, apibrėžta to reglamento 4 straipsnio 1 dalies b punkto iii papunktyje;

28)

sunkusis autobusas – M3 kategorijos transporto priemonė, apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 4 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje, kurios didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė viršija 7 500  kg;

29)

pirminės transporto priemonės gamintojas – gamintojas, atsakingas už pirminę transporto priemonę;

30)

tarpinė transporto priemonė – kuo nors papildyta pirminė transporto priemonė, kuriai pridedamas ir (arba) modifikuojamas komplektinei arba sukomplektuotai transporto priemonei pagal III priedo 1 ir 3a lentelę apibrėžtas įvesties duomenų poaibis ir įvesties informacija;

31)

tarpinis gamintojas – gamintojas, atsakingas už tarpinę transporto priemonę;

32)

nekomplektinė transporto priemonė – nekomplektinė transporto priemonė, apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 3 straipsnio 25 punkte;

33)

sukomplektuota transporto priemonė – sukomplektuota transporto priemonė, apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 3 straipsnio 26 punkte;

34)

komplektinė transporto priemonė – komplektinė transporto priemonė, apibrėžta Reglamento (ES) 2018/858 3 straipsnio 27 punkte;

35)

standartinė vertė – sudedamosios dalies modeliavimo priemonės įvesties duomenys, jei taikomas įvesties duomenų sertifikavimas, tačiau sudedamoji dalis nebuvo bandoma konkrečiai vertei nustatyti ir vertė rodo blogiausio atvejo sudedamosios dalies eksploatacines savybes;

36)

bendroji vertė – modeliavimo priemonėje naudojami sudedamųjų dalių ar transporto priemonės parametrų duomenys, jei nėra numatytas sudedamųjų dalių bandymas ar konkrečių verčių deklaravimas, ir jie rodo vidutinės sudedamosios dalies technologijos arba tipinių transporto priemonės specifikacijų eksploatacines savybes;

37)

furgonas – furgonas, apibrėžtas Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalies 4.2 punkte;

38)

taikymo atvejis – skirtingi scenarijai, vykdomi vidutinio sunkvežimio, sunkiojo sunkvežimio, sunkiojo autobuso, kuris yra pirminė transporto priemonė, sunkiojo autobuso, kuris yra tarpinė transporto priemonė, sunkiojo autobuso, kuris yra komplektinė arba sukomplektuota transporto priemonė, atveju, kai naudojant modeliavimo priemonę transporto priemonėms taikomos skirtingos gamintojo nuostatos ir funkcijos;

39)

bazinis sunkvežimis – vidutinis arba sunkusis sunkvežimis, kuriame yra bent:

— 
važiuoklė, variklis, pavarų dėžė, ašys ir padangos grynųjų vidaus degimo variklių transporto priemonių atveju,
— 
važiuoklė, elektros mašinų sistema ir (arba) integruota elektrinės galios pavaros sudedamoji dalis, baterijų sistema (-os) ir (arba) kondensatorių sistema (-os) ir padangos grynųjų elektrinių transporto priemonių atveju,
— 
važiuoklė, variklis, elektros mašinų sistema ir (arba) integruota elektrinės jėgos pavaros sudedamoji dalis ir (arba) integruota 1 tipo hibridinės elektrinės transporto priemonės galios pavaros sudedamoji dalis, baterijų sistema (-os) ir (arba) kondensatorių sistema (-os) ir padangos hibridinių elektrinių sunkiųjų transporto priemonių atveju.

▼M3 —————

▼M3

4 straipsnis

Transporto priemonių grupės

Šiame reglamente motorinės transporto priemonės skirstomos į transporto priemonių grupes pagal I priedo 1–6 lenteles.

5–23 straipsniai netaikomi I priedo 1 lentelėje nustatytų 6, 7, 8, 13, 14, 15, 17, 18 ir 19 transporto priemonių grupių sunkiesiems sunkvežimiams bei I priedo 2 lentelėje nustatytų 51, 52, 55 ir 56 transporto priemonių grupių vidutiniams sunkvežimiams ir bet kuriai I priedo 1 lentelėje nustatytų 11, 12 ir 16 transporto priemonių grupių transporto priemonei su varomąja priekine ašimi.

▼B

5 straipsnis

Elektroninės priemonės

1.  

Komisija nemokamai pateikia šias atsisiunčiamosios ir vykdomosios programinės įrangos formos elektronines priemones:

a) 

modeliavimo priemonę;

b) 

parengiamojo apdorojimo priemones;

c) 

maišos priemonę.

Komisija elektronines priemones prižiūri ir atlieka jų pakeitimus bei atnaujinimus.

2.  
Komisija 1 dalyje nurodytas elektronines priemones teikia naudodamasi viešai prieinama specialia elektroninio platinimo platforma.

▼M1

3.  
►M3  Modeliavimo priemonė naudojama naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti. ◄ ar transporto priemonė yra netarši sunkioji transporto priemonė, hibridinė elektra varoma sunkioji transporto priemonė arba dviejų rūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonė. Ji turi būti suprojektuota taip, kad jos veikimas būtų grindžiamas įvesties informacija, nustatyta III priede, taip pat 12 straipsnio 1 dalyje nurodytais įvesties duomenimis.

▼B

4.  
Parengiamojo apdorojimo priemonės naudojamos bandymų rezultatams tikrinti ir kompiliuoti, taip pat papildomiems skaičiavimams dėl su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių tam tikrų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ar sistemų savybių atlikti ir jų duomenims išreikšti modeliavimo priemonės naudojamu formatu. Parengiamojo apdorojimo priemones gamintojas naudoja atlikęs V priedo 4 dalyje nurodytus variklių bandymus ir VIII priedo 3 dalyje nurodytus oro pasipriešinimo bandymus.

▼M3

5.  
Maišos priemonės naudojamos su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ar sistemos sertifikuotųjų savybių ir sertifikavimo dokumento vienareikšmei sąsajai, taip pat transporto priemonės ir IV priede nurodytos gamintojo įrašų bylos, transporto priemonės informacijos bylos ir informacijos klientui bylos vienareikšmei sąsajai nustatyti.

▼B2 SKYRIUS

▼M3

LICENCIJA NAUDOTI MODELIAVIMO PRIEMONĘ TIPO PATVIRTINIMO, ATSIŽVELGIANT Į IŠMETAMŲJŲ TERŠALŲ KIEKĮ, TIKSLAIS

▼B

6 straipsnis

Paraiška išduoti licenciją naudoti modeliavimo priemonę naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti

▼M3

1.  
Transporto priemonių gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia paraišką išduoti modeliavimo priemonės naudojimo taikymo atvejui licenciją, siekiant nustatyti vienai ar kelioms transporto priemonių grupėms priklausančių naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas (toliau – licencija). Individuali licencija galioja tik vienam tokiam taikymo atvejui.

Prie paraiškos išduoti licenciją pridedamas transporto priemonės gamintojo nustatytų procesų tinkamas aprašymas, skirtas modeliavimo priemonei naudoti atsižvelgiant į atitinkamą taikymo atvejį, kaip nustatyta II priedo 1 punkte.

▼B

2.  
Licencijos paraiška teikiama kaip informacinis dokumentas, parengtas pagal II priedo 1 priedėlyje pateikiamą pavyzdį.
3.  
Prie licencijos paraiškos pridedamas tinkamas procesų, gamintojo įdiegtų visų atitinkamų transporto priemonių grupių išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti, aprašymas, kaip nustatyta II priedo 1 dalyje.

Taip pat pridedama vertinimo ataskaita, patvirtinimo institucijos parengta atlikus vertinimą pagal II priedo 2 dalį.

▼M3

4.  
Transporto priemonės gamintojas pateikia patvirtinimo institucijai paraišką išduoti licenciją ne vėliau kaip kartu su paraiška dėl transporto priemonės su patvirtinta variklio sistema EB tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį, pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 7 straipsnį, su paraiška dėl transporto priemonės EB tipo patvirtinimo pagal to reglamento 9 straipsnį, su paraiška dėl visos transporto priemonės tipo patvirtinimo pagal Reglamentą (ES) 2018/858 arba su nacionalinio individualaus transporto priemonės patvirtinimo paraiška. Grynosios elektros variklio sistemos patvirtinimas ir grynosios elektrinės transporto priemonės EB tipo patvirtinimas, atsižvelgiant į ankstesniame sakinyje nurodytą išmetamųjų teršalų kiekį, apsiriboja tik naudingosios variklio galios matavimu pagal Reglamento (ES) Nr. 582/2011 XIV priedą.

Paraiška išduoti licenciją turi būti susijusi su taikymo atveju, apimančiu transporto priemonės tipą, dėl kurio teikiama ES tipo patvirtinimo paraiška.

▼B

7 straipsnis

Licencijos išdavimo administracinės nuostatos

▼M3

1.  
Patvirtinimo institucija išduoda licenciją, jei transporto priemonės gamintojas pateikia paraišką pagal 6 straipsnį ir įrodo, kad yra įvykdyti II priede nustatyti reikalavimai dėl susijusio taikymo atvejo.

▼B

2.  
Licencija išduodama vadovaujantis II priedo 2 priedėlyje pateikiamu pavyzdžiu.

8 straipsnis

Paskesni procesų, įdiegtų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti, pakeitimai

▼M3 —————

▼B

2.  
Transporto priemonių gamintojas paraišką išplėsti licenciją teikia pagal 6 straipsnio 1, 2 ir 3 dalis.

▼M3

3.  
Po licencijos gavimo transporto priemonių gamintojas nedelsdamas praneša patvirtinimo institucijai apie visus procesų, jo įdiegtų licencijai gauti taikymo atvejui, kuris įtrauktas į licenciją, pakeitimus, galinčius turėti įtakos tų procesų tikslumui, patikimumui ir stabilumui.

▼B

4.  
Gavusi 3 dalyje nurodytą pranešimą, patvirtinimo institucija transporto priemonių gamintojui praneša, ar procesams, kurių pakeitimų padaryta, ir toliau taikoma išduota licencija, ar licencija turi būti išplėsta pagal 1 ir 2 dalis, ar reikėtų teikti naujos licencijos paraišką pagal 6 straipsnį.
5.  
Jeigu licencija pakeitimams netaikoma, gamintojas per mėnesį nuo 4 dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos teikia paraišką išplėsti licenciją arba išduoti naują licenciją. Jeigu gamintojas iki to termino paraiškos išplėsti licenciją arba išduoti naują licenciją nepateikia arba paraiška atmetama, licencija panaikinama.3 SKYRIUS

MODELIAVIMO PRIEMONĖS NAUDOJIMAS IŠMETAMO CO2 KIEKIUI IR DEGALŲ SĄNAUDOMS NUSTATYTI, SIEKIANT REGISTRUOTI, PARDUOTI IR PRADĖTI EKSPLOATUOTI NAUJAS TRANSPORTO PRIEMONES

9 straipsnis

Įpareigojimas nustatyti ir deklaruoti naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas

▼M3

1.  
Transporto priemonių gamintojas nustato kiekvienos naujos Sąjungoje parduodamos, registruojamos ar pradedamos eksploatuoti transporto priemonės, išskyrus naujas transporto priemones, kuriose naudojamos III priedo 1 priedėlyje išvardytos transporto priemonių technologijos, išmetamą CO2 kiekį ir degalų sąnaudas, naudodamas 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą naujausios turimos versijos modeliavimo priemonę. Sunkiesiems autobusams transporto priemonių gamintojas arba tarpinis gamintojas taiko I priedo 2 punkte nustatytą metodą.

Jei Sąjungoje parduodamos, registruojamos ar pradedamos eksploatuoti III priedo 1 priedėlyje nurodytų technologijų transporto priemonės, transporto priemonių gamintojas arba tarpinis gamintojas nustato tik įvesties parametrus, toms transporto priemonėms nurodytus III priedo 5 lentelėje nustatytuose modeliuose, naudodamas 5 straipsnio 3 dalyje nurodytą naujausios turimos versijos modeliavimo priemonę.

Transporto priemonių gamintojas gali naudoti modeliavimo priemonę pagal šį straipsnį tik, jei turi susijusiam taikymo atvejui pagal 7 straipsnį išduotą licenciją. Tarpinis gamintojas naudoja modeliavimo priemonę pagal transporto priemonių gamintojo licenciją.

▼B

2.  
Transporto priemonių gamintojas pagal 1 dalies pirmą pastraipą atlikto modeliavimo rezultatus užregistruoja gamintojo įrašų byloje, parengtoje pagal IV priedo I dalyje pateikiamą pavyzdį.

Bet kokie paskesni gamintojo įrašų bylos pakeitimai draudžiami, išskyrus 21 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje ir 23 straipsnio 6 dalyje nurodytus atvejus.

▼M3

Sunkiųjų autobusų transporto priemonių gamintojai papildomai įrašo modeliavimo rezultatus į transporto priemonės informacijos bylą. Sunkiųjų autobusų tarpiniai gamintojai tvarko transporto priemonės informacijos bylos įrašus.

▼M3

3.  
Vidutinių ir sunkiųjų sunkvežimių transporto priemonių gamintojas atlieka gamintojo įrašų bylos ir informacijos klientui bylos kriptografinę maišą.

Pirminių transporto priemonių gamintojas atlieka gamintojo įrašų bylos ir transporto priemonės informacijos bylos kriptografinę maišą.

Tarpinis gamintojas atlieka transporto priemonės informacijos bylos kriptografinę maišą.

Komplektinių transporto priemonių arba sukomplektuotų transporto priemonių, kurios yra sunkieji autobusai, transporto priemonių gamintojas atlieka gamintojo įrašų bylos, informacijos klientui bylos ir transporto priemonės informacijos bylos kriptografinę maišą.

▼B

4.  
►M3  Prie registruojamų, parduodamų ar pradedamų eksploatuoti sunkvežimių ir komplektinių transporto priemonių arba sukomplektuotų transporto priemonių, kurios yra sunkieji autobusai, pridedama informacijos klientui byla, gamintojo parengta pagal IV priedo II dalyje pateikiamą pavyzdį. ◄

Į kiekvieną informacijos klientui bylą įtraukiama 3 dalyje nurodytos gamintojo įrašų bylos kriptografinės maišos žyma.

▼M3

Sunkiųjų autobusų atveju transporto priemonių gamintojai pateikia transporto priemonės informacijos bylą tolesnio gamybos grandinės etapo gamintojui.

▼M3

5.  
Prie kiekvienos transporto priemonės pridedamas atitikties sertifikatas arba, jei transporto priemonės patvirtintos pagal Reglamento (ES) 2018/858 45 straipsnį, individualus transporto priemonės patvirtinimo sertifikatas, ir sertifikate turi būti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų kriptografinių maišų žyma.

▼M3

6.  
Pagal III priedo 11 punktą gamintojas gali perkelti modeliavimo priemonės rezultatus kitoms transporto priemonėms.

▼B

10 straipsnis

Elektroninių priemonių pakeitimai, atnaujinimai ir triktys

1.  
Jeigu modeliavimo priemonė pakeičiama ar atnaujinama, transporto priemonių gamintojas pakeistą ar atnaujintą modeliavimo priemonę pradeda naudoti ne vėliau kaip praėjus 3 mėnesiams po to, kai pakeitimai ir atnaujinimai buvo pateikti specialioje elektroninio platinimo platformoje.
2.  
Jeigu pagal 9 straipsnio 1 dalį nustatyti naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų negalima dėl modeliavimo priemonės trikties, transporto priemonių gamintojas, naudodamasis specialia elektroninio platinimo platforma, apie tai nedelsdamas praneša Komisijai.
3.  
Jeigu pagal 9 straipsnio 1 dalį nustatyti naujų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų negalima dėl modeliavimo priemonės trikties, transporto priemonių gamintojas tų transporto priemonių modeliavimą atlieka ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas nuo 1 dalyje nurodytos datos. Iki tol įpareigojimai, pagal 9 straipsnį taikytini transporto priemonėms, kurių degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vis dar neįmanoma nustatyti, laikinai netaikomi.

▼M3

Jei modeliavimo priemonės triktis įvyksta sunkiųjų autobusų gamybos grandinės etape prieš komplektinių ar sukomplektuotų sunkiųjų autobusų gamybos etapus, 9 straipsnio 1 dalyje nustatytas įpareigojimas naudoti modeliavimo priemonę vėlesniuose gamybos etapuose atidedamas ne daugiau kaip 14 kalendorinių dienų nuo tos datos, kai pirmesnio etapo gamintojas pateikia transporto priemonės informacijos bylą komplektinių ar sukomplektuotų sunkiųjų autobusų gamybos etapo gamintojui.

▼B

11 straipsnis

Modeliavimo priemonės įvesties duomenų ir išvesties informacijos prieinamumas

▼M3

1.  
Gamintojo įrašų bylą, transporto priemonės informacijos bylą ir su išmetamo CO2 kiekiu bei degalų sąnaudomis susijusių sudedamųjų dalių, sistemų ir atskirų techninių mazgų savybių sertifikatus transporto priemonių gamintojas saugo bent 20 metų nuo transporto priemonės pagaminimo datos ir pateikia patvirtinimo institucijai ir Komisijai, jei jos jų paprašo.
2.  
Valstybės narės įgaliotojo subjekto arba Komisijos prašymu transporto priemonių gamintojas per 15 darbo dienų pateikia gamintojo įrašų bylą arba transporto priemonės informacijos bylą.

▼B

3.  
Valstybės narės įgaliotojo subjekto arba Komisijos prašymu patvirtinimo institucija, pagal 7 straipsnį išdavusi licenciją arba pagal 17 straipsnį sertifikavusi su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ar sistemos savybes, atitinkamai 6 straipsnio 2 dalyje arba 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą informacinį dokumentą pateikia per 15 darbo dienų.4 SKYRIUS

SU IŠMETAMO CO2 KIEKIU IR DEGALŲ SĄNAUDOMIS SUSIJUSIOS SUDEDAMŲJŲ DALIŲ, ATSKIRŲ TECHNINIŲ MAZGŲ IR SISTEMŲ SAVYBĖS

12 straipsnis

Išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo požiūriu reikšmingos sudedamosios dalys, atskiri techniniai mazgai ir sistemos

1.  

5 straipsnio 3 dalyje nurodyti modeliavimo priemonės įvesties duomenys apima informaciją apie su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias savybes, būdingas šioms sudedamosioms dalims, atskiriems techniniams mazgams ir sistemoms:

a) 

varikliams;

b) 

pavarų dėžėms;

c) 

sukimo momento keitikliams;

d) 

kitoms sukimo momentą perduodančioms sudedamosioms dalims;

e) 

papildomoms transmisijos sudedamosioms dalims;

f) 

ašims;

▼M3

g) 

oro pasipriešinimui;

▼B

h) 

pagalbiniams įtaisams;

i) 

padangoms;

▼M3

j) 

elektrinės galios pavaros sudedamosios dalims.

▼M3

2.  
Su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios šio straipsnio 1 dalies b–g, i ir j punktuose nurodytų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybės grindžiamos pagal 14 straipsnį nustatytomis ir pagal 17 straipsnį sertifikuotomis kiekvienos sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo, sistemos arba, jei taikoma, jų atitinkamos šeimos vertėmis (toliau – sertifikuotosios vertės), arba, jei sertifikuotųjų verčių nėra, pagal 13 straipsnį nustatytomis standartinėmis vertėmis.

▼B

3.  
Su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios variklių savybės grindžiamos pagal 14 straipsnį nustatytomis ir pagal 17 straipsnį sertifikuotomis kiekvienos variklių šeimos vertėmis.

▼M3

4.  
Su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios pagalbinių įtaisų savybės grindžiamos modeliavimo priemonėje įdiegtomis ir transporto priemonei priskiriamomis bendrosiomis vertėmis, atsižvelgiant į įvesties informacija, kuri turi būti nustatyta pagal IX priedą.
5.  
Jei tai bazinis sunkvežimis, su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios šio straipsnio 1 dalies g punkte nurodytų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybės, kurių baziniam sunkvežimiui nustatyti negalima, grindžiamos standartinėmis vertėmis. Dėl 1 dalies h punkte nurodytų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų transporto priemonių gamintojas pasirenka technologiją, kurią taikant galios nuostoliai yra didžiausi.
6.  
Jei transporto priemonės atleidžiamos nuo įpareigojimo nustatyti išmetamo CO2 kiekį ir degalų sąnaudas pagal 9 straipsnio 1 dalį, modeliavimo priemonės įvesties duomenys apima III priedo 5 lentelėje nurodytą informaciją.
7.  
Transporto priemonės, kurią ketinama registruoti, parduoti ar pradėti eksploatuoti su visu žieminių padangų komplektu ir visu standartinių padangų komplektų, gamintojas gali pasirinkti padangas, kurios būtų naudojamos išmetamo CO2 kiekiui nustatyti. Jei sunkieji autobusai registravimo, pardavimo ar pradėjimo eksploatuoti metu yra su pirminės transporto priemonės modeliavime naudotomis padangomis, dėl padangų komplektų pridėjimo prie transporto priemonės neturi būti įpareigojimo atlikti naują pirminės transporto priemonės modeliavimą pagal I priedo 2 punktą.

▼B

13 straipsnis

▼M3

Standartinės vertės ir bendrosios vertės

▼B

1.  
Pavarų dėžių standartinės vertės nustatomos pagal VI priedo 8 priedėlį.
2.  
Sukimo momento keitiklių standartinės vertės nustatomos pagal VI priedo 9 priedėlį.
3.  
Kitų sukimo momentą perduodančių sudedamųjų dalių standartinės vertės nustatomos pagal VI priedo 10 priedėlį.
4.  
Papildomų transmisijos sudedamųjų dalių standartinės vertės nustatomos pagal VI priedo 11 priedėlį.
5.  
Ašių standartinės vertės nustatomos pagal VII priedo 3 priedėlį.
6.  
Kėbulo ar priekabos oro pasipriešinimo standartinės vertės nustatomos pagal VIII priedo 7 priedėlį.

▼M3

7.  
Pagalbinių įtaisų bendrąsias vertes modeliavimo priemonė priskiria atsižvelgiant į technologijas, pasirinktas pagal IX priedą.
8.  
Padangų standartinė vertė nustatoma pagal X priedo 3.2 punktą.

▼M3

9.  
Elektrinės galios pavaros sudedamųjų dalių standartinės vertės nustatomos pagal Xb priedo 8, 9 ir 10 priedėlius.

▼B

14 straipsnis

Sertifikuotosios vertės

▼M3

1.  
Transporto priemonių gamintojas kaip modeliavimo priemonės įvesties duomenis gali naudoti pagal šio straipsnio 2–10 dalis nustatytas vertes, jei jos yra sertifikuotos pagal 17 straipsnį.
2.  
Variklių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal V priedo 4, 5 ir 6 dalis.

▼B

3.  
Pavarų dėžių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal VI priedo 3 dalį.
4.  
Sukimo momento keitiklių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal VI priedo 4 dalį.
5.  
Kitų sukimo momentą perduodančių sudedamųjų dalių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal VI priedo 5 dalį.
6.  
Papildomų transmisijos sudedamųjų dalių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal VI priedo 6 dalį.
7.  
Ašių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal VII priedo 4 dalį.
8.  
Kėbulo ar priekabos oro pasipriešinimo sertifikuotosios vertės nustatomos pagal VIII priedo 3 dalį.
9.  
Padangų sertifikuotosios vertės nustatomos pagal X priedą.

▼M3

10.  
Elektrinės galios pavaros sudedamųjų dalių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal Xb priedo 4, 5 ir 6 dalis.

▼B

15 straipsnis

Šeimos koncepcija atsižvelgiant į sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų sertifikuotąsias vertes

1.  

Laikantis 3–6 dalių, nustatytos pirminės sudedamosios dalies, pirminio atskiro techninio mazgo ar pirminės sistemos sertifikuotosios vertės be papildomų bandymų galioja visiems šeimos nariams, atsižvelgiant į šeimos apibrėžtį, pateiktą:

— 
VI priedo 6 priedėlyje – dėl pavarų dėžių, sukimo momento keitiklių, kitų sukimo momentą perduodančių sudedamųjų dalių ir papildomų transmisijos sudedamųjų dalių šeimos koncepcijos,
— 
VII priedo 4 priedėlyje – dėl ašių šeimos koncepcijos,
— 
VIII priedo 5 priedėlyje – dėl šeimos koncepcijos oro pasipriešinimui nustatyti,

▼M3

— 
V priedo 3 priedėlyje – dėl variklių, atsižvelgiant į šeimos apibrėžtį sukurtos variklių šeimos narių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal V priedo 4, 5 ir 6 dalis,
— 
Xb priedo 13 priedėlyje – dėl elektros mašinų sistemų ar integruotų elektrinės galios pavaros sudedamųjų dalių šeimos koncepcijos, atsižvelgiant į elektros mašinų sistemų šeimos apibrėžtį sukurtos šeimos narių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal Xb priedo 4 dalį.

▼M3

2.  
Variklių šeimos narių sertifikuotosios vertės variklių atveju nustatomos pagal V priedo 4, 5 ir 6 dalis.

Padangų šeimą sudaro tik vienas padangų tipas.

Elektros mašinų sistemų ar integruotų elektrinės galios pavaros sudedamųjų dalių atveju – elektros mašinų sistemų šeimos narių sertifikuotosios vertės nustatomos pagal Xb priedo 4 dalį.

▼B

3.  
Su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios pirminės sudedamosios dalies, pirminio atskiro techninio mazgo ar pirminės sistemos savybės negali būti geresnės už bet kurio tos pačios šeimos nario savybes.
4.  
Gamintojas patvirtinimo institucijai pateikia įrodymų, kad pirminė sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas ar sistema visiškai atitinka sudedamųjų dalių šeimą, atskirų techninių mazgų šeimą ar sistemų šeimą.

Jeigu 16 straipsnio 3 dalies antros pastraipos tikslais atlikdama bandymus patvirtinimo institucija nustato, kad parinkta pirminė sudedamoji dalis, pirminis atskiras techninis mazgas ar pirminė sistema nevisiškai atitinka sudedamųjų dalių šeimą, atskirų techninių mazgų šeimą ar sistemų šeimą, patvirtinimo institucija gali parinkti ir išbandyti alternatyvią atskaitos sudedamąją dalį, atskirą techninį mazgą ar sistemą ir ta sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas ar sistema tampa pirmine sudedamąja dalimi, pirminiu atskiru techniniu mazgu ar pirmine sistema.

5.  
Gamintojo prašymu ir su patvirtinimo institucijos sutikimu su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamųjų dalių šeimos, atskirų techninių mazgų šeimos ar sistemų šeimos savybių sertifikate gali būti nurodomos su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios konkrečios sudedamosios dalies, konkretaus atskiro techninio mazgo ar konkrečios sistemos, kurie nėra atitinkamai pirminė sudedamoji dalis, pirminis atskiras techninis mazgas ar pirminė sistema, savybės.

Su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios tos konkrečios sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ar sistemos savybės nustatomos pagal 14 straipsnį.

6.  
Jeigu dėl konkrečios sudedamosios dalies, konkretaus atskiro techninio mazgo ar konkrečios sistemos charakteristikų, sietinų su pagal 5 dalį nustatytomis su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusiomis savybėmis, gaunamos didesnės išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertės už atitinkamai pirminės sudedamosios dalies, pirminio atskiro techninio mazgo ar pirminės sistemos vertes, gamintojas tą sudedamąją dalį, atskirą techninį mazgą ar sistemą pašalina iš esamos šeimos, priskiria prie naujos šeimos ir nurodo, kad tai yra naujoji tos šeimos pirminė sudedamoji dalis, pirminis atskiras techninis mazgas ar pirminė sistema, arba pagal 18 straipsnį teikia paraišką išplėsti sertifikavimo aprėptį.

16 straipsnis

Paraiška sertifikuoti su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ar sistemų savybes

▼M3

1.  
Paraiška sertifikuoti su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ir sistemos arba, jei taikoma, jų atitinkamos šeimos savybes teikiama patvirtinimo institucijai.

▼B

2.  

Sertifikavimo paraiška teikiama kaip informacinis dokumentas, parengtas pagal pavyzdį, pateikiamą:

— 
V priedo 2 priedėlyje – dėl variklių,
— 
VI priedo 2 priedėlyje – dėl pavarų dėžių,
— 
VI priedo 3 priedėlyje – dėl sukimo momento keitiklių,
— 
VI priedo 4 priedėlyje – dėl kitų sukimo momentą perduodančių sudedamųjų dalių,
— 
VI priedo 5 priedėlyje – dėl papildomų transmisijos sudedamųjų dalių,
— 
VII priedo 2 priedėlyje – dėl ašių,
— 
VIII priedo 2 priedėlyje – dėl oro pasipriešinimo,
— 
X priedo 2 priedėlyje – dėl padangų;

▼M3

— 
Xb priedo 2–6 priedėliuose – dėl elektrinės galios pavaros sudedamųjų dalių.

▼M3

3.  
Prie sertifikavimo paraiškos pridedamas sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ir sistemos arba, jei taikoma, jų atitinkamos šeimos konstrukcinių elementų, darančių nemažą poveikį su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusioms sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ar sistemų savybėms, paaiškinimas.

Prie paraiškos taip pat pridedamos patvirtinimo institucijos pateiktos susijusios bandymų ataskaitos, bandymų rezultatai ir patvirtinimo institucijos išduotas atitikties pareiškimas pagal Reglamento (ES) 2018/858 IV priedo 2 punktą.

▼B

17 straipsnis

Su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybių sertifikavimo administracinės nuostatos

▼M3

1.  
Jei įvykdyti visi taikomi reikalavimai, patvirtinimo institucija sertifikuoja su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ir sistemos arba, jei taikoma, jų atitinkamos šeimos savybių vertes.

▼B

2.  

1 dalyje nurodytu atveju patvirtinimo institucija išduoda su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių savybių sertifikatą, parengtą pagal pavyzdį, pateikiamą:

— 
V priedo 1 priedėlyje – dėl variklių,
— 
VI priedo 1 priedėlyje – dėl pavarų dėžių, sukimo momento keitiklių, kitų sukimo momentą perduodančių sudedamųjų dalių ir papildomų transmisijos sudedamųjų dalių,
— 
VII priedo 1 priedėlyje – dėl ašių,
— 
VIII priedo 1 priedėlyje – dėl oro pasipriešinimo,
— 
X priedo 1 priedėlyje – dėl padangų;

▼M3

— 
Xb priedo 1 priedėlyje – dėl elektrinės galios pavaros sudedamųjų dalių.

▼B

3.  

Patvirtinimo institucija suteikia sertifikavimo numerį, laikydamasi numeravimo sistemos, nustatytos:

— 
V priedo 6 priedėlyje – dėl variklių,
— 
VI priedo 7 priedėlyje – dėl pavarų dėžių, sukimo momento keitiklių, kitų sukimo momentą perduodančių sudedamųjų dalių ir papildomų transmisijos sudedamųjų dalių,
— 
VII priedo 5 priedėlyje – dėl ašių,
— 
VIII priedo 8 priedėlyje – dėl oro pasipriešinimo,
— 
X priedo 1 priedėlyje – dėl padangų,

▼M3

— 
Xb priedo 14 priedėlyje – dėl elektrinės galios pavaros sudedamųjų dalių.

▼M3

Patvirtinimo institucija nepriskiria to paties numerio kitai sudedamajai daliai, atskiram techniniam mazgui ir sistemai arba, jei taikoma, jų atitinkamai šeimai. Sertifikavimo numeris naudojamas kaip bandymų ataskaitos identifikavimo numeris

▼B

4.  
Patvirtinimo institucija, naudodamasi 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta maišos priemone, atlieka rinkmenos su bandymų rezultatais, įskaitant sertifikavimo numerį, kriptografinę maišą. Maiša atliekama tuoj pat, kai pateikiami bandymų rezultatai. Patvirtinimo institucija tą maišos žymę kartu su sertifikavimo numeriu pateikia su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių savybių sertifikate.

18 straipsnis

Išplėtimas į sudedamųjų dalių šeimą, atskirų techninių mazgų šeimą ar sistemų šeimą įtraukiant naują sudedamąją dalį, atskirą techninį mazgą ar sistemą

1.  

Gamintojo prašymu ir su patvirtinimo institucijos pritarimu nauja sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas ar sistema gali tapti sertifikuotos sudedamųjų dalių šeimos, atskirų techninių mazgų šeimos ar sistemų šeimos nariu, jeigu atitinka šeimos apibrėžties kriterijus, nustatytus:

▼M3

— 
V priedo 3 priedėlyje – dėl variklių šeimos koncepcijos, atsižvelgiant į 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus,

▼B

— 
VI priedo 6 priedėlyje – dėl pavarų dėžių, sukimo momento keitiklių, kitų sukimo momentą perduodančių sudedamųjų dalių ir papildomų transmisijos sudedamųjų dalių šeimos koncepcijos,
— 
VII priedo 4 priedėlyje – dėl ašių šeimos koncepcijos,
— 
VIII priedo 5 priedėlyje – dėl šeimos koncepcijos oro pasipriešinimui nustatyti,

▼M3

— 
Xb priedo 13 priedėlyje – dėl elektros mašinų sistemų ar integruotų elektrinės galios pavaros sudedamųjų dalių šeimos koncepcijos, atsižvelgiant į 15 straipsnio 2 dalies reikalavimus.

▼B

Tokiais atvejais patvirtinimo institucija išduoda peržiūrėtą sertifikatą, pažymėtą išplėtimo numeriu.

Gamintojas pakoreguoja 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą informacinį dokumentą ir pateikia jį patvirtinimo institucijai.

2.  
Jeigu dėl konkrečios sudedamosios dalies, konkretaus atskiro techninio mazgo ar konkrečios sistemos charakteristikų, sietinų su pagal 1 dalį nustatytomis su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusiomis savybėmis, gaunamos didesnės išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertės už atitinkamai pirminės sudedamosios dalies, pirminio atskiro techninio mazgo ar pirminės sistemos vertes, naujoji sudedamoji dalis, atskiras techninis mazgas ar sistema tampa naująja pirmine sudedamąja dalimi, atskiru techniniu mazgu ar sistema.

19 straipsnis

Su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybių sertifikavimo požiūriu reikšmingi paskesni pakeitimai

1.  
Gamintojas patvirtinimo institucijai praneša apie bet kokius atitinkamų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ar sistemų konstrukcijos ar gamybos proceso pakeitimus, kurie yra padaryti po to, kai pagal 17 straipsnį buvo sertifikuotos vertės, susijusios su atitinkamos sudedamųjų dalių šeimos, atskirų techninių mazgų šeimos ar sistemų šeimos su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusiomis savybėmis, ir kurie gali daryti nemažą poveikį su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusioms tų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybėms.
2.  
Gavusi 1 dalyje nurodytą pranešimą, patvirtinimo institucija gamintojui praneša, ar sudedamosioms dalims, atskiriems techniniams mazgams ar sistemoms, kurių pakeitimų padaryta, ir toliau taikomas išduotas sertifikatas, ar reikia pagal 14 straipsnį atlikti papildomų bandymų siekiant patikrinti, kokį poveikį tie pakeitimai padarė su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusioms atitinkamų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ar sistemų savybėms.
3.  
Jeigu sudedamosioms dalims, atskiriems techniniams mazgams ar sistemoms, kurių pakeitimų padaryta, sertifikatas netaikomas, gamintojas per mėnesį nuo tokios informacijos gavimo iš patvirtinimo institucijos dienos teikia naujo sertifikavimo ar išplėtimo paraišką pagal 18 straipsnį. Jeigu gamintojas iki to termino naujo sertifikavimo arba išplėtimo paraiškos nepateikia arba paraiška atmetama, sertifikatas panaikinamas.5 SKYRIUS

MODELIAVIMO PRIEMONĖS NAUDOJIMO, ĮVESTIES INFORMACIJOS IR ĮVESTIES DUOMENŲ ATITIKTIS

20 straipsnis

▼M1

Transporto priemonės gamintojo, patvirtinimo institucijos ir Komisijos įpareigojimai siekiant užtikrinti modeliavimo priemonės naudojimo atitiktį

▼B

1.  
►M3  Transporto priemonės gamintojas imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad procesai, įdiegti modeliavimo priemonės naudojimo licencijai gauti taikymo atvejui, įtrauktam į pagal 7 straipsnį išduotą licenciją, ir toliau atitiktų tą tikslą. ◄

▼M1

►M3  Transporto priemonės gamintojas atlieka vidutinių ir sunkiųjų sunkvežimių, išskyrus He-HDV arba PEV, Xa priede nustatytą patikros bandymo procedūrą su mažiausiu transporto priemonių skaičiumi pagal to priedo 3 dalį. ◄ pagal Xa priedo 8 punktą pateikia patvirtinimo institucijai kiekvienos išbandytos transporto priemonės bandymų ataskaitą, saugo ataskaitas ne trumpiau kaip 10 metų ir gavęs prašymą pateikia jas Komisijai bei kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms.

▼B

2.  
►M3  Patvirtinimo institucija keturis kartus per metus atlieka II priedo 2 dalyje nurodytą vertinimą, kad patikrintų, ar procesai išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti, gamintojo įdiegti visiems į licenciją įtrauktiems taikymo atvejams ir transporto priemonių grupėms, tebėra tinkami. ◄ Atliekant vertinimą taip pat patikrinama atrinkta įvesties informacijos ir įvesties duomenų dalis ir pakartojamas gamintojo atliktas modeliavimas.

▼M1

Jeigu Xa priede nustatytas transporto priemonės patikros bandymas yra nesėkmingas, patvirtinimo institucija pagal Xa priedą pradeda tyrimą, kad nustatytų priežastį. Kai tik patvirtinimo institucija nustato nesėkmingo bandymo priežastį, ji apie tai praneša kitų valstybių narių patvirtinimo institucijoms.

Jei ta priežastis susijusi su modeliavimo priemonės naudojimu, taikomas 21 straipsnis. Jei priežastis yra susijusi su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų sertifikuotosiomis savybėmis, taikomas 23 straipsnis.

Jeigu sertifikuojant sudedamąsias dalis, atskirus techninius mazgus ar sistemas ir naudojant modeliavimo priemonę pažeidimų nenustatoma, patvirtinimo institucija apie nesėkmingą transporto priemonės bandymą praneša Komisijai. Komisija atlieka tyrimą, ar transporto priemonės bandymas buvo nesėkmingas dėl modeliavimo priemonės arba Xa priede nustatytos patikros bandymo procedūros ir ar modeliavimo priemonę arba patikros bandymo procedūrą būtina patobulinti.

▼B

21 straipsnis

Taisomosios priemonės modeliavimo priemonės naudojimo atitikčiai užtikrinti

1.  
Jeigu patvirtinimo institucija pagal 20 straipsnio 2 dalį nustato, kad procesai, transporto priemonių gamintojo įdiegti atitinkamų grupių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti, neatitinka licencijos ar šio reglamento arba dėl jų atitinkamų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos gali būti nustatomi neteisingai, patvirtinimo institucija gamintojo paprašo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patvirtinimo institucijos prašymo gavimo dienos pateikti taisomųjų priemonių planą.

Jeigu transporto priemonių gamintojas įrodo, kad taisomųjų priemonių planui pateikti reikia daugiau laiko, patvirtinimo institucija gali šį terminą pratęsti ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

▼M3

2.  
Taisomųjų veiksmų planas taikomas visiems patvirtinimo institucijos prašyme nurodytiems taikymo atvejams ir transporto priemonių grupėms.

▼B

3.  
Patvirtinimo institucija taisomųjų priemonių planą patvirtina arba atmeta per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Patvirtinimo institucija gamintojui ir visoms kitoms valstybėms narėms praneša apie savo sprendimą patvirtinti arba atmesti taisomųjų priemonių planą.

▼M3

Patvirtinimo institucija gali reikalauti, kad transporto priemonių gamintojas pateiktų naują gamintojo įrašų bylą, transporto priemonės informacijos bylą, informacijos klientui bylą ir atitikties sertifikatą, pagrįstus iš naujo nustatytų išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis ir rodančius pagal patvirtintą taisomųjų veiksmų planą įdiegtus pakeitimus.

▼M3

Transporto priemonės gamintojas imasi reikiamų priemonių užtikrinti, kad procesai, įdiegti modeliavimo priemonės naudojimo licencijai gauti visiems taikymo atvejams ir transporto priemonių grupėms, įtrauktoms į pagal 7 straipsnį išduotą licenciją, ir toliau atitiktų tą tikslą.

Transporto priemonės gamintojas atlieka vidutinių ir sunkiųjų sunkvežimių Xa priede nustatytą patikros bandymo procedūrą su mažiausiu transporto priemonių skaičiumi pagal to priedo 3 dalį.

▼B

4.  
Gamintojas atsako už patvirtinto taisomųjų priemonių plano įvykdymą.
5.  
Jeigu patvirtinimo institucija taisomųjų priemonių planą atmeta arba nustato, kad taisomosios priemonės taikomos netinkamai, ji imasi reikiamų priemonių modeliavimo priemonės naudojimo atitikčiai užtikrinti arba panaikina licenciją.

22 straipsnis

Gamintojo ir patvirtinimo institucijos įpareigojimai siekiant užtikrinti su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybių atitiktį

1.  
►M3  Gamintojas imasi reikiamų priemonių pagal Reglamento (ES) 2018/858 IV priedą, siekdamas užtikrinti, kad su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios 12 straipsnio 1 dalyje išvardytų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybės, sertifikuotos pagal 17 straipsnį, nenukryptų nuo sertifikuotųjų verčių. ◄

Tos priemonės, be kita ko, apima:

— 
V priedo 4 priedėlyje nustatytas varikliams skirtas procedūras,
— 
VI priedo 7 dalyje nustatytas pavarų dėžėms skirtas procedūras,
— 
VII priedo 5 ir 6 dalyse nustatytas ašims skirtas procedūras,
— 
VIII priedo 6 priedėlyje nustatytas su kėbulo ar priekabos oro pasipriešinimu susijusias procedūras,
— 
X priedo 4 dalyje nustatytas padangoms skirtas procedūras,

▼M3

— 
Xb priedo 12 priedėlio 1–4 punktuose nustatytas su elektrinės galios pavaros sudedamosiomis dalimis susijusias procedūras

▼B

Jeigu su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios sudedamųjų dalių šeimos, atskirų techninių mazgų šeimos ar sistemų šeimos nario savybės yra sertifikuotos pagal 15 straipsnio 5 dalį, atskaitos vertė tikrinant su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias savybes yra šio šeimos nario sertifikuotoji vertė.

Jeigu taikant pirmoje ir antroje pastraipose nurodytas priemones nustatoma, kad nuo sertifikuotųjų verčių nukrypta, gamintojas nedelsdamas apie tai praneša patvirtinimo institucijai.

2.  
Gamintojas patvirtinimo institucijai, kuri sertifikavo su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias atitinkamos sudedamųjų dalių šeimos, atskirų techninių mazgų šeimos ar sistemų šeimos savybes, kasmet teikia bandymų ataskaitas, kuriose išdėstomi 1 dalies antroje pastraipoje nurodytų procedūrų rezultatai. Gavęs prašymą, gamintojas bandymų ataskaitas pateikia Komisijai.

▼M3

3.  
Gamintojas užtikrina, kad bent vieną iš 25 procedūrų, nurodytų 1 dalies antroje pastraipoje, arba, išskyrus padangas, bent vieną su sudedamąja dalimi, atskiru techniniu mazgu ir sistema, arba, jei taikoma, su jų atitinkamomis šeimomis susijusią procedūrą per metus prižiūrėtų kita patvirtinimo institucija, nei dalyvavusioji sertifikuojant su išmetamu CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusias sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo, sistemos arba, jei taikoma, susijusių atitinkamų jų šeimų pagal 16 straipsnį savybes.

▼B

4.  
Bet kuri patvirtinimo institucija gali bet kuriuo metu bet kuriose gamintojo ir transporto priemonių gamintojo patalpose atlikti su sudedamosiomis dalimis, atskirais techniniais mazgais ir sistemomis susijusių patikrinimų, kad nustatytų, ar su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios tų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybės nenukrypusios nuo sertifikuotųjų verčių.

Gamintojas ir transporto priemonių gamintojas patvirtinimo institucijai per 15 darbo dienų nuo jos prašymo pateikia visus turimus susijusius dokumentus, pavyzdžius ir kitą medžiagą, kurių reikia su sudedamąja dalimi, atskiru techniniu mazgu ar sistema susijusiems patikrinimams atlikti.

23 straipsnis

Taisomosios priemonės su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų savybių atitikčiai užtikrinti

▼M1

1.  
Jeigu patvirtinimo institucija pagal 20 ir 22 straipsnį nustato, kad priemonės, kurių gamintojas ėmėsi siekdamas užtikrinti, kad pagal 17 straipsnį su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusios 12 straipsnio 1 dalyje išvardytų sudedamųjų dalių, atskirų techninių mazgų ir sistemų sertifikuotosios savybės nenukryptų nuo sertifikuotųjų verčių, yra netinkamos, patvirtinimo institucija gamintojo paprašo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo patvirtinimo institucijos prašymo gavimo dienos pateikti taisomųjų priemonių planą.

▼B

Jeigu gamintojas įrodo, kad taisomųjų priemonių planui pateikti reikia daugiau laiko, patvirtinimo institucija gali šį terminą pratęsti ne daugiau kaip 30 kalendorinių dienų.

▼M3

2.  
Taisomųjų priemonių planas taikomas visoms patvirtinimo institucijos prašyme nurodytoms sudedamosioms dalims, atskiriems techniniams mazgams ir sistemoms arba, jei taikoma, jų atitinkamoms šeimoms.

▼B

3.  
Patvirtinimo institucija taisomųjų priemonių planą patvirtina arba atmeta per 30 kalendorinių dienų nuo jo gavimo. Patvirtinimo institucija gamintojui ir visoms kitoms valstybėms narėms praneša apie savo sprendimą patvirtinti arba atmesti taisomųjų priemonių planą.

▼M3

Patvirtinimo institucija gali reikalauti, kad transporto priemonių gamintojas pateiktų naują gamintojo įrašų bylą, informacijos klientui bylą, transporto priemonės informacijos bylą ir atitikties sertifikatą, pagrįstus iš naujo nustatytu išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis ir rodančius pagal patvirtintą taisomųjų veiksmų planą įdiegtus pakeitimus.

▼B

4.  
Gamintojas atsako už patvirtinto taisomųjų priemonių plano įvykdymą.

▼M3

5.  
Gamintojas tvarko kiekvienos atšauktos ir suremontuotos arba pakeistos sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ar sistemos, taip pat remontą ar pakeitimą atlikusių dirbtuvių įrašus. Patvirtinimo institucija gali paprašius gauti tuos įrašus taisomųjų veiksmų plano įgyvendinimo metu ir 5 metus po jo įgyvendinimo.

Gamintojas šiuos įrašus saugo 10 metų.

6.  
Jei patvirtinimo institucija taisomųjų priemonių planą atmeta arba nustato, kad taisomosios priemonės taikomos netinkamai, ji imasi reikiamų priemonių su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių sudedamosios dalies, atskiro techninio mazgo ir sistemos arba, jei taikoma, jų atitinkamos šeimos savybių atitikčiai užtikrinti arba panaikina su išmetamo CO2 kiekiu ir degalų sąnaudomis susijusių savybių sertifikatą.

▼B6 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.  

►M3  Nedarant poveikio šio reglamento 10 straipsnio 3 daliai, jei nesilaikoma šio reglamento 9 straipsnyje nurodytų įpareigojimų, valstybės narės laiko, kad patvirtinto tipo transporto priemonių atitikties sertifikatai nebegalioja, atsižvelgiant į Reglamento (ES) 2018/858 48 straipsnio tikslus, ir draudžia registruoti, parduoti arba pradėti eksploatuoti patvirtinto tipo ir atskirai patvirtintas transporto priemones: ◄

▼M1

a) 

I priedo 1 lentelėje apibrėžtų 4, 5, 9 ir 10 grupių, įskaitant v pogrupį, transporto priemones, – nuo 2019 m. liepos 1 d.;

▼B

b) 

I priedo 1 lentelėje apibrėžtų 1, 2 ir 3 grupių transporto priemones – nuo 2020 m. sausio 1 d.;

c) 

I priedo 1 lentelėje apibrėžtų 11, 12 ir 16 grupių transporto priemones – nuo 2020 m. liepos 1 d.;

▼M3

d) 

I priedo 2 lentelėje apibrėžtų 53 ir 54 grupių transporto priemones – nuo 2024 m. liepos 1 d.;

e) 

I priedo 4–6 lentelėse apibrėžtų 31–40 grupių transporto priemones – nuo 2025 m. sausio 1 d.;

f) 

I priedo 1 lentelėje apibrėžtos 1s grupės transporto priemones – nuo 2024 m. liepos 1 d.

▼M3

2.  

9 straipsnyje nurodyti įpareigojimai taikomi taip:

a) 

I priedo 2 lentelėje apibrėžtų 53 ir 54 grupių transporto priemonėms, kurių pagaminimo data yra 2024 m. sausio 1 d. arba vėlesnė;

b) 

I priedo 3 lentelėje apibrėžtų P31/32, P33/34, P35/36, P37/38 ir P39/40 grupių transporto priemonėms, kurių pagaminimo data yra 2024 m. sausio 1 d. arba vėlesnė;

c) 

sunkiųjų autobusų komplektinės transporto priemonės arba sukomplektuotos transporto priemonės modeliavimas, kaip nurodyta I priedo 2.1 punkto b papunktyje, atliekamas tik tuo atveju, jei pirminės transporto priemonės modeliavimą galima atlikti, kaip nurodyta I priedo 2.1 punkto a papunktyje;

d) 

I priedo 1 lentelėje apibrėžtos 1s grupės transporto priemonėms, kurių pagaminimo data yra 2024 m. sausio 1 d. arba vėlesnė;

e) 

I priedo 1 lentelėje apibrėžtų 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 ir 16 grupių transporto priemonėms, išskyrus apibrėžtas šios dalies f ir g punktuose, kurių pagaminimo data 2024 m. sausio 1 d. arba vėlesnė;

f) 

I priedo 1 lentelėje apibrėžtų 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 ir 16 grupių transporto priemonėms, kurios turi V priedo 2 dalies 8 punkte apibrėžtą atliekinės šilumos panaudojimo sistemą, jei jos nėra ZE-HDV, He-HDV arba dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonės;

g) 

I priedo 1 lentelėje apibrėžtų 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 ir 16 grupių dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonėms, kurių pagaminimo data 2024 m. sausio 1 d. arba vėlesnė; jei jų pagaminimo data yra ankstesnė nei 2024 m. sausio 1 d., gamintojas gali pasirinkti, ar taikyti 9 straipsnį.

I priedo 1 lentelėje apibrėžtų 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 4v, 5v, 9v, 10v, 11, 12 ir 16 grupių ZE-HDV, He-HDV ir dvirūšių degalų vienalaikio naudojimo transporto priemonėms, kurioms 9 straipsnis nėra taikomas pagal šios dalies pirmos pastraipos a–g punktus, transporto priemonės gamintojas nustato įvesties parametrus, kurie toms transporto priemonėms nurodyti III priedo 5 lentelėje pateiktuose modeliuose, naudodamas naujausią turimą 5 straipsnio 3 dalyje nurodytos modeliavimo priemonės versiją. Tokiu atveju 9 straipsnyje nurodyti įpareigojimai laikomi įvykdytais pagal šio straipsnio 1 dalį.

Šioje dalyje pagaminimo data reiškia atitikties sertifikato pasirašymo datą, o jei atitikties sertifikatas nebuvo išduotas, datą, kai transporto priemonės identifikavimo numeris pirmą kartą buvo pritvirtintas prie atitinkamų transporto priemonės dalių.

3.  
Po tyrimo dėl nesėkmingos Xa priede nustatytos transporto priemonių patikros bandymų procedūros 21 straipsnio 5 dalyje ir 23 straipsnio 6 dalyje nurodyti taisomieji veiksmai yra taikomi šio straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose nurodytoms transporto priemonėms nuo 2023 m. liepos 1 d., o šio straipsnio 2 dalies d ir g punktuose nurodytoms transporto priemonėms – nuo 2024 m. liepos 1 d.

▼B

25 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimas

Direktyvos 2007/46/EB I, III, IV, IX ir XV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento XI priedą.

26 straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 582/2011 pakeitimas

Reglamentas (ES) Nr. 582/2011 iš dalies keičiamas taip:

1) 

3 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Norėdamas gauti transporto priemonės su patvirtinta variklio sistema EB tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informaciją, arba transporto priemonės EB tipo patvirtinimą, atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį ir transporto priemonių remonto ir priežiūros informaciją, gamintojas taip pat įrodo, kad dėl atitinkamos transporto priemonių grupės laikomasi Komisijos reglamento (ES) 2017/2400 ( 2 ) 6 straipsnyje ir II priede nustatytų reikalavimų. Vis dėlto tas reikalavimas netaikomas, jeigu gamintojas nurodo, kad Reglamento (ES) 2017/2400 24 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose atitinkamai transporto priemonių grupei nustatytą datą ar vėliau naujos patvirtintino tipo transporto priemonės Sąjungoje nebus registruojamos, parduodamos ar pradedamos eksploatuoti.

2) 

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 

1a dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) taikomos visos kitos šio reglamento VII priedo 3.1 punkte, šio reglamento X priedo 2.1 ir 6.1 punktuose, šio reglamento XIII priedo 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ir 10.1 punktuose ir šio reglamento XIII priedo 6 priedėlio 1.1 punkte nustatytos išimtys;“;

b) 

1a dalis papildoma šiuo punktu:

„e) dėl atitinkamos transporto priemonių grupės laikomasi Reglamento (ES) 2017/2400 6 straipsnyje ir II priede nustatytų reikalavimų, nebent gamintojas nurodo, kad naujos patvirtintino tipo transporto priemonės to reglamento 24 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose atitinkamai transporto priemonių grupei nustatytą datą ar vėliau Sąjungoje nebus registruojamos, parduodamos ar pradedamos eksploatuoti.“;

3) 

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 

1a dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d) taikomos visos kitos šio reglamento VII priedo 3.1 punkte, šio reglamento X priedo 2.1 ir 6.1 punktuose, šio reglamento XIII priedo 2.1, 4.1, 5.1, 7.1, 8.1 ir 10.1.1 punktuose ir šio reglamento XIII priedo 6 priedėlio 1.1 punkte nustatytos išimtys;“;

b) 

1a dalis papildoma šiuo punktu:

„e) dėl atitinkamos transporto priemonių grupės laikomasi Reglamento (ES) 2017/2400 6 straipsnyje ir II priede nustatytų reikalavimų, nebent gamintojas nurodo, kad naujos patvirtintino tipo transporto priemonės to reglamento 24 straipsnio 1 dalies a, b ir c punktuose atitinkamai transporto priemonių grupei nustatytą datą ar vėliau Sąjungoje nebus registruojamos, parduodamos ar pradedamos eksploatuoti.“

27 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

▼M3
I PRIEDAS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ SKIRSTYMAS Į TRANSPORTO PRIEMONIŲ GRUPES IR SUNKIŲJŲ AUTOBUSŲ IŠMETAMO CO2 KIEKIO IR DEGALŲ SĄNAUDŲ NUSTATYMO METODAS

1.   Šiame reglamente taikomas transporto priemonių klasifikavimas

1.1. N kategorijos transporto priemonių klasifikavimas1 lentelė

N kategorijos transporto priemonių grupės

Skirstant transporto priemones į grupes svarbių elementų aprašymas

Transporto priemonių grupė

Paskirties nustatymas ir transporto priemonės konfigūracija

Ašies konfigūracija

Važiuoklės konfigūracija

Didžiausioji techniškai leidžiama pakrautos transporto priemonės masė (tonomis)

Tolimieji pervežimai

Tolimieji pervežimai (EMS)

Regioniniai pervežimai

Regioniniai pervežimai (EMS)

Pervežimai mieste

Savivaldybės transportas

Statybos

4 × 2

Standžiosios vilkties sunkvežimis (ar vilkikas) (*1)

> 7,4 –7,5

1s

 

 

R

 

R

 

 

▼M1

 

Standžiosios vilkties sunkvežimis (ar vilkikas) (*1)

> 7,5–10

1

 

 

R

 

R

 

 

 

Standžiosios vilkties sunkvežimis (ar vilkikas) (*1)

> 10–12

2

R + T1

 

R

 

R

 

 

 

Standžiosios vilkties sunkvežimis (ar vilkikas) (*1)

> 12–16

3

 

 

R

 

R

 

 

 

Standžiosios vilkties sunkvežimis

> 16

4

R + T2

 

R

 

R

R

 

 

Vilkikas

> 16

5

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

T + ST

 

 

 

Standžiosios vilkties sunkvežimis

> 16

4v (*2)

 

 

 

 

 

R

R

 

Vilkikas

> 16

5v (*2)

 

 

 

 

 

 

T + ST

▼M3

4 × 4

Standžiosios vilkties sunkvežimis

> 7,5 – 16

(6)

 

 

Standžiosios vilkties sunkvežimis

> 16

(7)

 

 

Vilkikas

> 16

(8)

 

▼M1

6 × 2

Standžiosios vilkties sunkvežimis

bet kokia masė

9

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

 

Vilkikas

bet kokia masė

10

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

 

 

 

Standžiosios vilkties sunkvežimis

bet kokia masė

9v (*2)

 

 

 

 

 

R

R

Vilkikas

bet kokia masė

10v (*2)

 

 

 

 

 

 

T + ST

6 × 4

Standžiosios vilkties sunkvežimis

bet kokia masė

11

R + T2

R + D + ST

R

R + D + ST

 

R

R

Vilkikas

bet kokia masė

12

T + ST

T + ST + T2

T + ST

T + ST + T2

 

 

T + ST

▼M3

6 × 6

Standžiosios vilkties sunkvežimis

bet kokia masė

(13)

 

Vilkikas

bet kokia masė

(14)

 

8 × 2

Standžiosios vilkties sunkvežimis

bet kokia masė

(15)

 

▼M1

8 × 4

Standžiosios vilkties sunkvežimis

bet kokia masė

16

 

 

 

 

 

 

R

▼M3

8 × 6 8 × 8

Standžiosios vilkties sunkvežimis

bet kokia masė

(17)

 

8 × 2 8 × 4 8 × 6 8 × 8

Vilkikas

bet kokia masė

(18)

 

5 ašys, visos konfigūracijos

Standžiosios vilkties sunkvežimis ar vilkikas

bet kokia masė

(19)

 

(*1)   

Šių transporto priemonių klasių vilkikai laikomi standžiosios jungties transporto priemonėmis, tačiau jų savitoji masė – vilkiko masė be krovinio.

(*2)   

4, 5, 9 ir 10 transporto priemonių grupių v pogrupis: ši paskirtis taikoma tik specialiosioms transporto priemonėms.

(*)  EMS – Europos modulinio vežimo sistema

T – vilkikas

R – standusis ir standartinis kėbulas

T1, T2 – standartinės priekabos

ST – standartinė puspriekabė

D – standartinis vežimėlis2 lentelė

Vidutinių sunkvežimių transporto priemonių grupės

Su transporto priemonių skirstymų į grupes susijusių elementų aprašymas

Paskirties nustatymas ir transporto priemonės konfigūracija

Ašių konfigūracija

Važiuoklės konfigūracija

Transporto priemonių grupė

Tolimieji pervežimai

Tolimieji pervežimai (EMS) (*1)

Regioniniai pervežimai

Regioniniai pervežimai (EMS) (*1)

Pervežimai mieste

Savivaldybės transportas

Konstrukcija

FWD/4 × 2F

Standžiosios vilkties sunkvežimis (ar vilkikas)

(51)

 

 

 

 

 

 

 

Furgonas

(52)

 

 

 

 

 

 

 

RWD/4 × 2

Standžiosios vilkties sunkvežimis (ar vilkikas)

53

 

 

R

 

R

 

 

Furgonas

54

 

 

I

 

I

 

 

AWD/4 × 4

Standžiosios vilkties sunkvežimis (ar vilkikas)

(55)

 

 

 

 

 

 

 

Furgonas

(56)

 

 

 

 

 

 

 

(*1)   

EMS – Europos modulinio vežimo sistema.

R = standartinis kėbulas;

I = furgonas su laikančiuoju kėbulu;

FWD = priekiniai varomieji ratai;

RWD = viena varomoji ašis, kuri nėra priekinė ašis;

AWD = daugiau nei viena varomoji ašis.

1.2. M kategorijos transporto priemonių klasifikavimas

1.2.1. Sunkieji autobusai

1.2.2. Pirminių transporto priemonių klasifikavimas3 lentelė

Pirminių transporto priemonių transporto priemonių grupės

Su transporto priemonių skirstymų į grupes susijusių elementų aprašymas

Transporto priemonių grupė (1)

Bendrojo kėbulo priskyrimas

Transporto priemonių pogrupis

Paskirties nustatymas

Ašių skaičius

Sujungtoji

Žemagrindė (LF) / Aukštagrindė (HF) (2)

Aukštų skaičius (3)

Sunkusis miesto

Miesto

Priemiestinis

Vietinis tarpmiestinis

Tarpmiestinis

2

ne

P31/32

LF

SD

P31 SD

x

x

x

x

 

DD

P31 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P32 SD

 

 

 

x

x

DD

P32 DD

 

 

 

x

x

3

ne

P33/34

LF

SD

P33 SD

x

x

x

x

 

DD

P33 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P34 SD

 

 

 

x

x

DD

P34 DD

 

 

 

x

x

taip

P35/36

LF

SD

P35 SD

x

x

x

x

 

DD

P35 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P36 SD

 

 

 

x

x

DD

P36 DD

 

 

 

x

x

4

ne

P37/38

LF

SD

P37 SD

x

x

x

x

 

DD

P37 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P38 SD

 

 

 

x

x

DD

P38 DD

 

 

 

x

x

taip

P39/40

LF

SD

P39 SD

x

x

x

x

 

DD

P39 DD

x

x

x

 

 

HF

SD

P40 SD

 

 

 

x

x

DD

P40 DD

 

 

 

x

x

(1)   

„P“ reiškia pirminį klasifikavimo etapą; du skaičiai, atskirti pasviruoju brūkšniu, rodo transporto priemonių grupių, kurioms galima priskirti komplektinio ar sukomplektuoto etapo transporto priemonę, numerius.

(2)   

„Žemagrindė“ – „CE“, „CF“, „CG“, „CH“ kodų transporto priemonė pagal Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalies 3 punktą.


„Aukštagrindė“ – „CA“, „CB“, „CC“, „CD“ kodų transporto priemonė pagal Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalies 3 punktą.

(3)   

„SD“ – vienaukštė transporto priemonė, „DD“ – dviaukštė.

1.2.3. Komplektinių transporto priemonių arba sukomplektuotų transporto priemonių klasifikavimas

Komplektinių ar sukomplektuotų transporto priemonių, kurios yra sunkieji autobusai, klasifikavimo pagrindą sudaro šie šeši kriterijai:

(a) 

ašių skaičius;

(b) 

transporto priemonės kodas pagal Reglamento (ES) 2018/858 I priedo C dalies 3 punktą;

(c) 

transporto priemonės klasė pagal JT taisyklės Nr. 107 2 dalį ( 3 );

(d) 

žemagrindė transporto priemonė („taip/ne“ informacija, gauta pagal transporto priemonės kodą ir ašies tipą) turi būti nustatyta pagal 1 paveiksle pavaizduotą sprendimų priėmimo schemą;

(e) 

keleivių skaičius apatiniame aukšte pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2020/683 ( 4 ) VIII priede nurodytą atitikties sertifikatą arba pagal lygiaverčius dokumentus, jei transporto priemonė gauna individualų tipo patvirtinimą;

(f) 

laikančiojo kėbulo aukštis, nustatomas pagal VIII priedą.

1 paveikslas
Sprendimų priėmimo schema, skirta nustatyti, ar transporto priemonė yra „žemagrindė“, ar ne: image

Atitinkama naudojama klasifikacija pateikta 4, 5 ir 6 lentelėse.4 lentelė

Komplektinių transporto priemonių ir sukomplektuotų transporto priemonių, kurios yra 2 ašių sunkieji autobusai, transporto priemonių grupės

Su transporto priemonių skirstymų į grupes susijusių elementų aprašymas

Transporto priemonių grupė

Paskirties

nustatymas

Ašių skaičius

Važiuoklės konfigūracija

(tik paaiškinimas)

Transporto priemonės kodas (*1)

Transporto priemonės klasė (*2)

Žemagrindis

(Transporto priemonės kodas tik CE ar CG)

Sėdimųjų vietų skaičius apatiniame aukšte (Transporto priemonės kodas tik CB ar CD)

Laikančiojo kėbulo aukštis [mm] (Tik „II+III“ klasės transporto priemonės)

I

I

+II

arba

A

II

II

+III

III

arba

B

Sunkusis miesto

Miesto

Priemiestinis

Vietinis tarpmiestinis

Tarpmiestinis

2

standusis

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

ne

31a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

taip

31b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

taip

31b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

31c

x

x

x

 

 

bestogis

SD

CI

x

x

x

x

x

31d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

31e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

32a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

32b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

32c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

32d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

32e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

>6

32f

 

 

 

x

x

(*1)   

Pagal Reglamentą (ES) 2018/858.

(*2)   

Pagal JT taisyklės Nr. 107 2 dalį.5 lentelė

Komplektinių transporto priemonių ir sukomplektuotų transporto priemonių, kurios yra 3 ašių sunkieji autobusai, transporto priemonių grupės

Su transporto priemonių skirstymų į grupes susijusių elementų aprašymas

Transporto priemonių grupė

Paskirties

nustatymas

Ašių skaičius

Važiuoklės konfigūracija

(tik paaiškinimas)

Transporto priemonės kodas (*1)

Transporto priemonės klasė (*2)

Žemagrindis

(Transporto priemonės kodas tik CE ar CG)

Sėdimųjų vietų skaičius apatiniame aukšte (Transporto priemonės kodas tik CB ar CD)

Laikančiojo kėbulo aukštis [mm] (Tik „II+III“ klasės transporto priemonės)

I

I

+II

arba

A

II

II

+III

III

arba

B

Sunkusis miesto

Miesto

Priemiestinis

Vietinis tarpmiestinis

Tarpmiestinis

3

standusis

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

ne

33a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

taip

33b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

taip

33b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

33c

x

x

x

 

 

bestogis

SD

CI

x

x

x

x

x

33d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

33e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

34a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

34b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

34c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

34d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

34e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

34f

 

 

 

x

x

sujungtasis

LF

SD

CG

x

x

x

 

 

ne

35a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

taip

35b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

taip

35b2

x

x

x

x

 

DD

CH

x

x

x

 

 

35c

x

x

x

 

 

HF

SD

CC

 

 

x

 

 

36a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

36b

 

 

 

x

x

SD

 

 

 

x

 

> 3 100

36c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

36d

 

 

 

x

x

DD

CD

 

 

x

x

x

≤ 6

36e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

36f

 

 

 

x

x

(*1)   

Pagal Reglamentą (ES) 2018/858.

(*2)   

Pagal JT taisyklės Nr. 107 2 dalį.6 lentelė

Komplektinių transporto priemonių ir sukomplektuotų transporto priemonių, kurios yra 4 ašių sunkieji autobusai, transporto priemonių grupės

Su transporto priemonių skirstymų į grupes susijusių elementų aprašymas

Transporto priemonių grupė

Paskirties

nustatymas

Ašių skaičius

Važiuoklės konfigūracija

(tik paaiškinimas)

Transporto priemonės kodas (*1)

Transporto priemonės klasė (*2)

Žemagrindis

(Transporto priemonės kodas tik CE ar CG)

Sėdimųjų vietų skaičius apatiniame aukšte (Transporto priemonės kodas tik CB ar CD)

Laikančiojo kėbulo aukštis [mm] (Tik „II+III“ klasės transporto priemonės)

I

I

+II

arba

A

II

II

+III

III

arba

B

Sunkusis miesto

Miesto

Priemiestinis

Vietinis tarpmiestinis

Tarpmiestinis

4

standusis

LF

SD

CE

x

x

x

 

 

ne

37a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

taip

37b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

taip

37b2

x

x

x

x

 

DD

CF

x

x

x

 

 

37c

x

x

x

 

 

bestogis

SD

CI

x

x

x

x

x

37d

x

x

x

 

 

DD

CJ

x

x

x

x

x

37e

x

x

x

 

 

HF

SD

CA

 

 

x

 

 

38a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

38b

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

> 3 100

38c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

38d

 

 

 

x

x

DD

CB

 

 

x

x

x

≤ 6

38e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

38f

 

 

 

x

x

sujungtasis

LF

SD

CG

x

x

x

 

 

ne

39a

x

x

x

 

 

x

x

 

 

 

taip

39b1

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

taip

39b2

x

x

x

x

 

DD

CH

x

x

x

 

 

39c

x

x

x

 

 

HF

SD

CC

 

 

x

 

 

40a

 

 

 

x

x

 

 

 

x

 

≤ 3 100

40b

 

 

 

x

x

SD

 

 

 

x

 

> 3 100

40c

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

40d

 

 

 

x

x

DD

CD

 

 

x

x

x

≤ 6

40e

 

 

 

x

x

 

 

x

x

x

> 6

40f

 

 

 

x

x

(*1)   

Pagal Reglamentą (ES) 2018/858.

(*2)   

Pagal JT taisyklės Nr. 107 2 dalį.

2.   Sunkiųjų autobusų išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų nustatymo metodas

2.1. Sunkiųjų autobusų išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų rezultatai turi rodyti komplektinės transporto priemonės arba sukomplektuotos transporto priemonės specifikacijas, įskaitant surinkto kėbulo ir pagalbinių įtaisų savybes. Jei sunkieji autobusai gaminami etapais, įvesties duomenų ir įvesties informacijos gavimo bei modeliavimo priemonės naudojimo procese gali dalyvauti daugiau nei vienas gamintojas. Sunkiųjų autobusų išmetamo CO2 kiekis ir degalų sąnaudos pagrįstos šiais dviem skirtingais modeliais:

(a) 

pirminės transporto priemonės;

(b) 

komplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės.

2.2. Jei sunkųjį autobusą gamintojas patvirtina kaip komplektinę transporto priemonę, atliekamas pirminės transporto priemonės ir komplektinės transporto priemonės modeliavimas.

2.3. Pirminės transporto priemonės modeliavimo priemonės įvestis apima variklio, pavarų dėžės, padangų įvesties duomenis ir pagalbinių įtaisų pogrupio įvesties informaciją ( 5 ). Į transporto priemonių grupes skirstoma pagal 3 lentelę, atsižvelgiant į ašių skaičių ir į informaciją, ar transporto priemonė yra sujungtoji, ar ne. Atliekant pirminės transporto priemonės modeliavimą, modeliavimo priemonė priskiria keturių skirtingų bendrųjų kėbulų rinkinį (aukštagrindis ir žemagrindis, vienaukštis ir dviaukštis kėbulas) ir modeliuoja 11 paskirčių, nurodytų 3 lentelėje, esant dviem skirtingoms kiekvienos transporto priemonės grupės apkrovimo sąlygoms. Taip gaunamas pirminio sunkiojo autobuso išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų 22 rezultatų rinkinys. Modeliavimo priemonė sukuria pradinio etapo transporto priemonės informacijos bylą (VIF1), kuri turi visus į kitą gamybos etapą būtinus perduoti duomenis. VIF1 apima visus nekonfidencialius įvesties duomenis, energijos suvartojimo ( 6 ) [MJ/km] rezultatus, informaciją apie pirminį gamintoją ir atitinkamus maišos kodus ( 7 ).

2.4. Pirminės transporto priemonės gamintojas pateikia VIF1 gamintojui, kuris yra atsakingas už paskesnį gamybos etapą. Jei pirminės transporto priemonės gamintojas pateikia duomenis, viršijančius III priede nustatytus pirminės transporto priemonės reikalavimus, šie duomenys neturi įtakos pirminės transporto priemonės modeliavimo rezultatams, tačiau įrašomi į VIF1, kad į juos būtų atsižvelgta paskesniais etapais. Be to, pagrindinės transporto priemonės modeliavimo priemonė sukuria gamintojo įrašų bylą.

2.5. Tarpinės transporto priemonės atveju tarpinis gamintojas yra atsakingas už surinkto kėbulo atitinkamų įvesties duomenų ir įvesties informacijos pogrupį ( 8 ). Tarpinis gamintojas nepateikia paraiškos dėl sukomplektuotos transporto priemonės sertifikavimo. Tarpinis gamintojas prideda arba atnaujina informaciją, susijusią su sukomplektuota transporto priemone, ir naudoja modeliavimo priemonę, kad būtų gauta atnaujintą transporto priemonės informacijos bylos versiją su maišos kodu (VIFi) ( 9 ). VIFi pateikiama gamintojui, atsakingam už paskesnį gamybos etapą. Tarpinių transporto priemonių atveju VIFi taip pat apima dokumentų teikimo patvirtinimo institucijoms užduotį. Neatliekamas joks tarpinių transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio ir (arba) degalų sąnaudų modeliavimas.

2.6. Jei gamintojas atlieka tarpinės, komplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės modifikacijas, dėl kurių reikėtų atnaujinti pirminei transporto priemonei priskirtus įvesties duomenis arba įvesties informaciją (pvz., ašių ar padangų pakeitimą), modifikaciją atliekantis gamintojas veikia kaip atitinkamus įpareigojimus turintis pirminės transporto priemonės gamintojas.

2.7. Komplektinės ar sukomplektuotos transporto priemonės gamintojas papildo ir, jei būtina, atnaujina surinkto kėbulo įvesties duomenis ir įvesties informaciją, perduotą su VIFi iš ankstesnio gamybos etapo, ir naudoja modeliavimo priemonę išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms apskaičiuoti. Modeliavimui atlikti šiame etape sunkieji autobusai klasifikuojami pagal 1.2.3 punkte nustatytus šešis kriterijus į 4, 5 ir 6 lentelėse išvardytas transporto priemonių grupes. Modeliavimo priemone atliekami šie skaičiavimo etapai komplektinių transporto priemonių ar sukomplektuotų transporto priemonių, kurios yra sunkieji autobusai, išmetamo CO2 kiekiui ir degalų sąnaudoms nustatyti:

2.7.1. 

1 etapas. Komplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės kėbulą atitinkančio pirminės transporto priemonės pogrupio pasirinkimas (pvz., „34f“„P34 DD“) ir atitinkamų energijos suvartojimo rezultatų, gautų atliekant pirminės transporto priemonės modeliavimą, pateikimas.

2.7.2. 

2 etapas. Modeliavimas, kad būtų kiekybiškai įvertinta komplektinės transporto priemonės arba sukomplektuotos transporto priemonės kėbulo ir pagalbinių įtaisų įtaka palyginti su bendruoju kėbulu ir pagalbiniais įtaisais, į kuriuos atsižvelgta atliekant pirminės transporto priemonės modeliavimą dėl energijos suvartojimo. Atliekant šį modeliavimą kaip pirminių transporto priemonių duomenų rinkinys naudojami bendrieji duomenys, kurie nėra tarp skirtingų gamybos etapų perduodamos informacijos dalis, kaip numatyta VIF ( 10 ).

2.7.3. 

3 etapas. Derinant energijos suvartojimo rezultatus, gautus atliekant pirminės transporto priemonės modeliavimą 1 etape, su 2 etapo su rezultatais, gaunami komplektinės arba sukomplektuotos transporto priemonės energijos suvartojimo rezultatai. Išsami informacija apie šį skaičiavimo etapą aprašyta modeliavimo priemonės naudotojo vadove.

2.7.4. 

4 etapas. Transporto priemonės išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų rezultatai apskaičiuojami pagal 3 etapo rezultatus ir bendrąsias degalų specifikacijas, saugomas modeliavimo priemonės atmintyje. 2, 3 ir 4 etapai atliekami atskirai kiekvienam 4, 5 ir 6 lentelėse išvardytų transporto priemonių grupių paskirčių deriniui, esant mažų ir reprezentatyvių apkrovų sąlygoms.

2.7.5. 

Komplektinės transporto priemonės arba sukomplektuotos transporto priemonės modeliavimo priemonė sukuria gamintojo įrašų bylą, informacijos klientui bylą ir VIFi. VIFi pateikiama paskesniam gamintojui, jei atliekamas kitas transporto priemonės gamybos užbaigimo etapas.

2 paveiksle pateiktas duomenų srautas, pagrįstas transporto priemonės, pagamintos penkiais su CO2 kiekiu susijusiais gamybos etapais, pavyzdžiu.

2 paveikslas
Sunkiojo autobuso gamybos 5 etapais duomenų srauto pavyzdys