EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 7e9e6b4d-32fc-11ea-ba6e-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2013 m. gegužės 31 d. Tarybos sprendimas 2013/255/BUSP dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

02013D0255 — LT — 21.05.2019 — 029.003


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/255/BUSP

2013 m. gegužės 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių Sirijai

(OL L 147 2013.6.1, p. 14)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/760/BUSP 2013 m. gruodžio 13 d.

  L 335

50

14.12.2013

 M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/74/BUSP 2014 m. vasario 10 d.

  L 40

63

11.2.2014

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/309/BUSP 2014 m. gegužės 28 d.

  L 160

37

29.5.2014

►M4

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/387/BUSP 2014 m. birželio 23 d.

  L 183

72

24.6.2014

►M5

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/488/BUSP 2014 m. liepos 22 d.

  L 217

49

23.7.2014

►M6

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/678/BUSP 2014 m. rugsėjo 26 d.

  L 283

59

27.9.2014

►M7

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2014/730/BUSP 2014 m. spalio 20 d.

  L 301

36

21.10.2014

►M8

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/901/BUSP 2014 m. gruodžio 12 d.

  L 358

28

13.12.2014

►M9

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/117 2015 m. sausio 26 d.

  L 20

85

27.1.2015

►M10

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/383 2015 m. kovo 6 d.

  L 64

41

7.3.2015

►M11

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/784 2015 m. gegužės 19 d.

  L 124

13

20.5.2015

►M12

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/837 2015 m. gegužės 28 d.

  L 132

82

29.5.2015

►M13

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/973 2015 m. birželio 22 d.

  L 157

52

23.6.2015

►M14

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/1836 2015 m. spalio 12 d.

  L 266

75

13.10.2015

►M15

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2015/2359 2015 m. gruodžio 16 d.

  L 331

26

17.12.2015

►M16

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/850 2016 m. gegužės 27 d.

  L 141

125

28.5.2016

►M17

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1746 2016 m. rugsėjo 29 d.

  L 264

30

30.9.2016

►M18

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1897 2016 m. spalio 27 d.

  L 293

36

28.10.2016

 M19

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/1985 2016 m. lapkričio 14 d.

  L 305I

4

14.11.2016

►M20

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2016/2000 2016 m. lapkričio 15 d.

  L 308

20

16.11.2016

►M21

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/2144 2016 m. gruodžio 6 d.

  L 332

22

7.12.2016

►M22

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/485 2017 m. kovo 20 d.

  L 75

24

21.3.2017

►M23

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/917 2017 m. gegužės 29 d.

  L 139

62

30.5.2017

►M24

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/1245 2017 m. liepos 10 d.

  L 178

13

11.7.2017

►M25

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/1341 2017 m. liepos 17 d.

  L 185

56

18.7.2017

►M26

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2017/1754 2017 m. rugsėjo 25 d.

  L 246

7

26.9.2017

►M27

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/284 2018 m. vasario 26 d.

  L 54I

8

26.2.2018

►M28

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2018/421 2018 m. kovo 19 d.

  L 75I

3

19.3.2018

►M29

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/778 2018 m. gegužės 28 d.

  L 131

16

29.5.2018

►M30

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2019/87 2019 m. sausio 21 d.

  L 18I

13

21.1.2019

►M31

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (BUSP) 2019/351 2019 m. kovo 4 d.

  L 63I

4

4.3.2019

►M32

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/806 2019 m. gegužės 17 d.

  L 132

36

20.5.2019


Pataisytas:

►C1

Klaidų ištaisymas, OL L 305, 24.10.2014, p.  116 (2014/730/BUSP,)

 C2

Klaidų ištaisymas, OL L 050, 21.2.2015, p.  48 (2014/488/BUSP,)

►C3

Klaidų ištaisymas, OL L 336, 10.12.2016, p.  42 (2015/1836)

 C4

Klaidų ištaisymas, OL L 146, 9.6.2017, p.  159 (2017/917)

 C5

Klaidų ištaisymas, OL L 167, 4.7.2018, p.  36 (2018/778)

►C6

Klaidų ištaisymas, OL L 190, 27.7.2018, p.  20 (2013/255/BUSP)

►C7

Klaidų ištaisymas, OL L 234, 11.9.2019, p.  31 ((BUSP) 2019/806)


Šis konsoliduotas tekstas pateikiamas taip, kad juo atsižvelgiama į ES teismų sprendimus dėl įrašų asmenų ir subjektų, kuriems taikomos ribojamosios priemonės, sąraše.
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/255/BUSP

2013 m. gegužės 31 d.

dėl ribojamųjų priemonių SirijaiI

SKYRIUS

EKSPORTO IR IMPORTO APRIBOJIMAI

1 straipsnis

1.  
Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius draudžiama Sirijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti tam tikrą įrangą, prekes ir technologijas, kurios galėtų būti naudojamos vidaus represijoms, ar produktų, kurie galėtų būti naudojami vidaus represijoms, gamybai ar techninei priežiūrai, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  

Draudžiama:

a) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba susijusias su tokių objektų tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžintinas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti, arba su jais susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

▼M1

3.  

1 ir 2 dalys netaikomos tam tikros įrangos, prekių ir technologijų, kurios galėtų būti naudojamos vidaus represijoms, ar produktų, kurie galėtų būti naudojami vidaus represijoms, gamybai ir techninei priežiūrai, pardavimui, tiekimui, vežimui arba eksportui, ar susijusios techninės ar finansinės pagalbos teikimui, kai valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad jie skirti:

a) 

maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitais humanitariniais tikslais ar JT personalo arba Sąjungos ar jos valstybių narių personalo naudai; arba

b) 

veiklai, vykdomai vadovaujantis Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 2118(2013) 10 punktu ir susijusiais CGUO vykdomosios tarybos sprendimais ir atitinka Konvencijos dėl cheminio ginklo kūrimo, gamybos, kaupimo ir panaudojimo uždraudimo bei jo sunaikinimo (toliau – Cheminio ginklo uždraudimo konvencija) tikslą, bei pasikonsultavus su CGUO.

▼B

2 straipsnis

1.  
Leidimus valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius Sirijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti tam tikrą įrangą, prekes ar technologijas, kitas nei minimos 1 straipsnio 1 dalyje, kurios galėtų būti naudojamos vidaus represijoms, ar produktų, kurie galėtų būti naudojami vidaus represijoms, gamybai ar techninei priežiūrai, išduoda eksportuojančios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos kiekvienu konkrečiu atveju.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  

Eksportuojančios valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos leidimas taip pat privalomas norint teikti:

a) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba susijusias su tokių objektų tiekimu, technine priežiūra ir naudojimu;

b) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Sirijoje arba naudojimui Sirijoje finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžintinas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti,

arba su jais susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ar kitoms paslaugoms teikti.

3 straipsnis

1.  
Draudžiama pirkti, importuoti ar vežti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, iš Sirijos arba kurių kilmės vieta yra Sirija.
2.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant finansines išvestines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, bei su draudimu ir perdraudimu susijusias tarpininkavimo paslaugas bet kokiam 1 dalyje nurodytų objektų pirkimui, importui ar vežimui iš Sirijos arba kurių kilmės vieta yra Sirija.

▼M1

3.  
1 ir 2 dalys netaikomos cheminių ginklų ar susijusių reikmenų importui ar vežimui iš Sirijos arba kurių kilmės vieta yra Sirijoje, vykdomam vadovaujantis JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 2118(2013) 10 punktu ir susijusiais CGUO vykdomosios tarybos sprendimais bei kuris atitinka Cheminio ginklo uždraudimo konvencijos tikslą.

▼B

4 straipsnis

Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą ar programinę įrangą, visų pirma skirtą naudoti interneto arba judriojo ar fiksuoto telefono ryšio tinklų Sirijoje stebėsenai ar perėmimui, atliekamiems Sirijos režimo ar jo vardu, ir teikti pagalbą įdiegiant, eksploatuojant ar atnaujinant tokią įrangą ar programinę įrangą.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

5 straipsnis

1.  
Draudžiama įsigyti, importuoti ar vežti iš Sirijos žalią naftą bei naftos produktus.
2.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, įskaitant finansines išvestines priemones, taip pat draudimo ir perdraudimo paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais draudimais.

▼M21

3.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi viešųjų įstaigų arba juridinių asmenų ar subjektų, kurie gauna viešąjį finansavimą iš Sąjungos arba valstybių narių tam, kad teikti humanitarinę pagalbą Sirijoje arba paramą civiliams gyventojams Sirijoje, vykdomam naftos produktų pirkimui ar gabenimui Sirijoje arba susijusiam finansavimui ar finansinei paramai, jei tokie produktai perkami ar gabenami siekiant vienintelio tikslo – teikti humanitarinę pagalbą Sirijoje arba teikti paramą civiliams gyventojams Sirijoje.
4.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi diplomatinių ar konsulinių atstovybių vykdomam naftos produktų pirkimui ar gabenimui, jei tokie produktai perkami ar gabenami atstovybių oficialioms reikmėms.

▼M21

6 straipsnis

1.  

Siekiant padėti civiliams gyventojams Sirijoje tais atvejais, kuriems netaikoma 5 straipsnio 3 dalis, ir nukrypstant nuo 5 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos institucijos gali suteikti leidimą, laikantis bendrų ir konkrečių reikalavimų bei sąlygų, kurias jos laiko tinkamomis, įsigyti arba gabenti Sirijoje naftos produktus ir teikti susijusį finansavimą arba finansinę paramą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

atitinkama veikla siekiama tik teikti humanitarinę pagalbą Sirijoje arba paramą civiliams gyventojams Sirijoje; ir

b) 

atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame sprendime nustatyti draudimai.

2.  
Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo suteikimo. Pranešime apie leidimą, suteiktą pagal 1 dalį, pateikiami duomenys apie subjektą, kuriam suteiktas leidimas, ir jo humanitarinę veiklą Sirijoje.

▼B

7 straipsnis

5 straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. rugsėjo 2 d. sudarytose sutartyse, vykdymui iki 2011 m. lapkričio 15 d.

▼M8

7a straipsnis

1.  
Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius draudžiama parduoti, tiekti, perduoti Sirijai arba į ją eksportuoti reaktyvinius degalus ir priedus, specialiai pagamintus reaktyviniams degalams, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.
2.  
Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo ar tarpininkavimo paslaugas, susijusias su reaktyvinių degalų ir priedų pardavimu, tiekimu, perdavimu ar eksportu, kaip nurodyta 1 dalyje.
3.  
Valstybių narių kompetentingos valdžios institucijos gali leisti parduoti, tiekti, perduoti Sirijai ar į ją eksportuoti reaktyvinius degalus ir priedus ar tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, taip pat draudimo ir perdraudimo ar tarpininkavimo paslaugas, būtinus naudoti Jungtinėms Tautoms ar jų vardu veikiančioms įstaigoms humanitariniais tikslais, pavyzdžiui, teikiant pagalbą ar sudarant palankias sąlygas ją teikti, įskaitant medicinos priemones, maistą, arba perkeliant humanitarinius darbuotojus ir teikiant susijusią pagalbą arba vykdant evakuaciją iš Sirijos arba Sirijoje,
4.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai netaikomi reaktyviniams degalams ir priedams, skirtiems išimtinai naudoti kituose nei Sirijos civiliniuose orlaiviuose nusileidžiančiuose Sirijoje, su sąlyga, kad jie skirti ir naudojami išimtinai orlaivio, į kurį jie pristatyti, skrydžiui tęsti.
5.  
Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

▼B

8 straipsnis

1.  

Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis jų jurisdikcijai priklausančiais laivais ar orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti, arba perduoti svarbiausią įrangą ir technologijas toliau išvardytiems svarbiausiems naftos ir gamtinių dujų pramonės sektoriams Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms ar Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra tokios įrangos ar technologijų kilmės vieta:

a) 

perdirbimo;

b) 

suskystintų gamtinių dujų;

c) 

žvalgymo;

d) 

gamybos.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikoma ši dalis, nustatyti.

2.  

1 dalyje nurodytoms svarbiausiuose Sirijos naftos ir dujų pramonės sektoriuose veikiančioms įmonėms Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms ar Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms draudžiama teikti:

a) 

techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, susijusias su svarbiausia įranga ir technologijomis, kaip nurodyta 1 dalyje;

b) 

finansavimą arba finansinę paramą svarbiausios įrangos ir technologijų, kaip nustatyta 1 dalyje, pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba siekiant teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymą.

9 straipsnis

1.  
8 straipsnio 1 dalyje nustatyti draudimai nedaro poveikio su prekių pristatymu susijusių įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytose sutartyse, vykdymui.
2.  
8 straipsnyje nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytose sutartyse ir susijusių su valstybėse narėse įsteigtų įmonių iki 2011 m. rugsėjo 23 d. padarytomis investicijomis Sirijoje, vykdymui.

10 straipsnis

Siekiant padėti Sirijos civiliams gyventojams, visų pirma patenkinti humanitarinius poreikius, atkurti įprastą gyvenimą, užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, vykdyti atstatymą ir atkurti įprastą ekonominę veiklą ar įgyvendinti kitus civilinius tikslus ir nukrypstant nuo 8 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti leidimą parduoti, tiekti arba perduoti svarbiausią įrangą ir technologijas 8 straipsnio 1 dalyje nurodytiems svarbiausiems naftos ir gamtinių dujų pramonės sektoriams Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms arba Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms ir teikti susijusią techninę pagalbą ar mokymo ir kitas paslaugas, taip pat finansavimą ir finansinę paramą, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

atitinkama valstybė narė iš anksto pasikonsultavo su Nacionaline Sirijos opozicinių ir revoliucinių jėgų koalicija;

b) 

atitinkama veikla tiesiogiai ar netiesiogiai nėra 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba subjektų naudai; ir

c) 

atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame sprendime nustatyti draudimai.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

11 straipsnis

Draudžiama išduoti Sirijos banknotus ir monetas Sirijos centriniam bankui.

12 straipsnis

Draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai parduoti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus Sirijos Vyriausybei, jos viešosioms įstaigoms, korporacijoms ir agentūroms, Sirijos centriniam bankui, taip pat jų vardu veikiantiems arba jų vadovaujamiems asmenims ir subjektams arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams arba jų naudai, iš jų arba jų naudai pirkti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus, jiems, iš jų arba jų naudai vežti auksą, tauriuosius metalus ir deimantus arba tarpininkauti jiems arba jų naudai parduodant ar iš jų arba jų naudai perkant auksą, tauriuosius metalus ir deimantus.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

13 straipsnis

Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius draudžiama Sirijai parduoti, tiekti, perduoti arba į ją eksportuoti prabangos prekes, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

▼M12

13a straipsnis

Draudžiama importuoti, eksportuoti, perduoti kultūros vertybes ir kitus archeologinę, istorinę, kultūrinę, retą mokslinę ir religinę svarbą turinčius objektus, kurie 2011 m. kovo 15 d. arba vėliau buvo neteisėtai išvežti iš Sirijos, ar kai yra pagrįstas įtarimas, kad jie buvo neteisėtai išvežti iš Sirijos, arba teikti su jais susijusias tarpininkavimo paslaugas. Draudimas netaikomas, jei įrodoma, kad kultūros objektai saugiai grąžinami jų teisėtiems savininkams Sirijoje.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

▼BII

SKYRIUS

TAM TIKRŲ ĮMONIŲ FINANSAVIMO APRIBOJIMAI

14 straipsnis

Draudžiama:

a) 

suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančioms įmonėms Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms ar Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms;

b) 

suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą įmonėms Sirijoje, statančioms naujas jėgaines elektros energijos gamybai Sirijoje;

c) 

įsigyti ar padidinti kapitalo dalį Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančiose įmonėse Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančiose Sirijos įmonėse ar Sirijai nuosavybės teise priklausančiose įmonėse, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ar vertybinių popierių įsigijimą;

d) 

įsigyti ar padidinti kapitalo dalį įmonėse Sirijoje, statančiose naujas jėgaines elektros energijos gamybai Sirijoje, įskaitant visišką tokių įmonių įsigijimą ir dalyvavimo teises suteikiančių akcijų ar vertybinių popierių įsigijimą;

e) 

steigti bendras įmones su Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančiomis įmonėmis Sirijoje ir su patronuojamosiomis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja;

f) 

steigti bendras įmones su įmonėmis Sirijoje, statančiomis naujas jėgaines elektros energijos gamybai Sirijoje, ir su patronuojamosiomis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja.

15 straipsnis

1.  

14 straipsnio a ir c punktuose nustatyti draudimai:

i) 

nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. rugsėjo 23 d. sudarytose sutartyse ar susitarimuose, vykdymui;

ii) 

netrukdo padidinti kapitalo dalį, jei toks kapitalo didinimas privalomas pagal iki 2011 m. rugsėjo 23 d. sudarytą susitarimą.

2.  

14 straipsnio b ir d punktuose nustatyti draudimai:

i) 

nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytose sutartyse ar susitarimuose, vykdymui;

ii) 

netrukdo padidinti kapitalo dalį, jei toks kapitalo didinimas privalomas pagal iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytą susitarimą.

16 straipsnis

Siekiant padėti Sirijos civiliams gyventojams, visų pirma patenkinti humanitarinius poreikius, atkurti įprastą gyvenimą, užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, vykdyti atstatymą ir atkurti įprastą ekonominę veiklą ar įgyvendinti kitus civilinius tikslus ir nukrypstant nuo 14 straipsnio a, c ir e punktų, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali suteikti leidimą suteikti bet kokią finansinę paskolą ar kreditą Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančioms įmonėms Sirijoje arba šiuose sektoriuose už Sirijos ribų veikiančioms Sirijos įmonėms ar Sirijai nuosavybės teise priklausančioms įmonėms arba įsigyti ar padidinti kapitalo dalį jose, arba steigti bendras įmones su Sirijos naftos pramonės žvalgymo, gavybos ar perdirbimo sektoriuose veikiančiomis įmonėmis Sirijoje ir su patronuojamosiomis įmonėmis ar filialais, kuriuos jos kontroliuoja, jei tenkinamos šios sąlygos:

a) 

atitinkama valstybė narė iš anksto pasikonsultavo su Nacionaline Sirijos opozicinių ir revoliucinių jėgų koalicija;

b) 

atitinkama veikla tiesiogiai ar netiesiogiai nėra 28 straipsnio 1 dalyje nurodytų asmenų arba subjektų naudai; ir

c) 

atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame sprendime nustatyti draudimai.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.III

SKYRIUS

APRIBOJIMAI, SUSIJĘ SU INFRASTRUKTŪROS PROJEKTAIS

17 straipsnis

1.  
Draudžiama dalyvauti naujų jėgainių elektros energijos gamybai Sirijoje statybos veikloje.
2.  
Draudžiama teikti techninę pagalbą arba finansavimą ar finansinę paramą naujų jėgainių elektros energijos gamybai Sirijoje statybos veiklai.
3.  
1 ir 2 dalyse nustatyti draudimai nedaro poveikio įsipareigojimų, numatytų iki 2011 m. gruodžio 1 d. sudarytose sutartyse ar susitarimuose, vykdymui.IV

SKYRIUS

FINANSINĖS PARAMOS PREKYBAI APRIBOJIMAI

18 straipsnis

1.  
Valstybės narės laikosi nuosaikumo prisiimdamos naujus trumpalaikius ir vidutinės trukmės įsipareigojimus dėl viešos ir privačios finansinės paramos teikimo prekybai su Sirija, įskaitant eksporto kreditų, garantijų ar draudimo teikimą savo piliečiams ar subjektams, kurie užsiima tokia prekyba, kad būtų mažinamos neišmokėtos sumos, visų pirma siekiant vengti teikti finansinę paramą, kuria būtų prisidedama prie smurtinių represijų prieš civilius Sirijos gyventojus. Be to, valstybės narės neprisiima naujų ilgalaikių įsipareigojimų dėl viešos ir privačios finansinės paramos prekybai su Sirija.
2.  
1 dalis nedaro poveikio įsipareigojimams, prisiimtiems iki 2011 m. gruodžio 1 d.
3.  
1 dalis netaikoma prekybai maisto, žemės ūkio, medicinos ar kitais humanitariniais tikslais.V

SKYRIUS

FINANSŲ SEKTORIUS

19 straipsnis

Valstybės narės neprisiima naujų įsipareigojimų dėl dotacijų, finansinės paramos ar lengvatinių paskolų Sirijos Vyriausybei, taip pat ir joms dalyvaujant tarptautinių finansų įstaigų veikloje, išskyrus humanitariniais ir vystymosi tikslais.

20 straipsnis

Draudžiama:

a) 

teikti bet kokias Europos investicijų banko (EIB) išmokas ar atlikti kitus mokėjimus pagal galiojančius Sirijos ir EIB sudarytus paskolų susitarimus arba su jais susijusius;

b) 

EIB tęsti bet kokias galiojančias techninės pagalbos paslaugų sutartis Sirijoje vykdomiems valstybės projektams.

21 straipsnis

Draudžiama: Sirijos vyriausybinių ar vyriausybės garantuojamų obligacijų, išleistų po 2011 m. gruodžio 1 d., tiesioginis ar netiesioginis pardavimas toliau išvardytiems subjektams ar pirkimas iš šių subjektų ar tarpininkavimas jomis prekiaujant ir pagalba jas išduodant; šie subjektai: Sirijos Vyriausybė, jos valstybinės įstaigos, įmonės ir agentūros, Sirijos centrinis bankas, bankai, kurių buveinė yra Sirijoje, bankų, kurių buveinė yra Sirijoje, filialai ir patronuojamosios įmonės, tiek valstybių narių jurisdikcijai priklausantys, tiek nepriklausantys, finansų subjektai, kurių buveinė yra ne Sirijoje ir kurie nepriklauso valstybių narių jurisdikcijai, tačiau kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Sirijoje, taip pat visi asmenys ir subjektai, veikiantys jų vardu ar jiems vadovaujant, arba šiems asmenims nuosavybės teise priklausantys ar jų kontroliuojami subjektai.

22 straipsnis

1.  
Draudžiama valstybių narių teritorijoje atidaryti naujus Sirijos bankų filialus, patronuojamąsias įmones, atstovybes ir steigti naujas bendras įmones, taip pat Sirijos bankams, įskaitant Sirijos centrinį banką jo filialus bei patronuojamąsias įmones ir kitus finansų subjektus, kurių buveinė yra ne Sirijoje, tačiau kuriuos kontroliuoja asmenys ar subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Sirijoje, įsigyti valstybių narių jurisdikcijai priklausančių bankų kapitalo dalį arba užmegzti naujus korespondentinės bankininkystės santykius su šiais bankais.
2.  
Valstybių narių teritorijoje esančioms arba jų jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms draudžiama atidaryti atstovybes, patronuojamąsias įmones arba banko sąskaitas Sirijoje.

23 straipsnis

Siekiant padėti Sirijos civiliams gyventojams, visų pirma patenkinti humanitarinius poreikius, atkurti įprastą gyvenimą, užtikrinti pagrindinių paslaugų teikimą, vykdyti atstatymą ir atkurti įprastą ekonominę veiklą ar įgyvendinti kitus civilinius tikslus ir nukrypstant nuo 22 straipsnio 2 dalies, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali valstybių narių teritorijose esančioms arba jų jurisdikcijai priklausančioms finansų įstaigoms suteikti leidimą atidaryti atstovybes, patronuojamąsias įmones arba banko sąskaitas Sirijoje, jeigu tenkinamos šios sąlygos;

a) 

atitinkama valstybė narė iš anksto pasikonsultavo su Nacionaline Sirijos opozicinių ir revoliucinių jėgų koalicija;

b) 

atitinkama veikla nėra tiesiogiai ar netiesiogiai vykdoma 28 straipsnio 1 dalyje nurodytių asmenų arba subjektų naudai; ir

c) 

atitinkama veikla nepažeidžiami jokie šiame sprendime nustatyti draudimai.

Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms apie visus pagal šį straipsnį suteiktus leidimus.

24 straipsnis

1.  
Draudžiama teikti draudimo ir perdraudimo paslaugas Sirijos Vyriausybei, jos valstybinėms įstaigoms, įmonėms ir agentūroms arba jų vardu veikiantiems ar jų vadovaujamiems asmenims ir subjektams, arba jiems nuosavybės teise priklausantiems ar jų kontroliuojamiems subjektams, be kita ko, neteisėtomis priemonėmis.
2.  

1 dalis netaikoma:

a) 

sveikatos ar kelionių draudimo paslaugų teikimui fiziniams asmenims;

b) 

privalomo arba civilinės atsakomybės draudimo paslaugų teikimui Sąjungoje įsikūrusiems Sirijos asmenims, subjektams ar organizacijoms;

c) 

draudimo ar perdraudimo paslaugų teikimui laivo, orlaivio ar transporto priemonės, kuriuos nuomoja į I arba II priedą neįtraukti Sirijos asmenys, subjektai ar organizacijos, savininkui.VI

SKYRIUS

TRANSPORTO SEKTORIUS

25 straipsnis

1.  
Valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų ir laikydamosi tarptautinėa teisėa, ypač atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų, imasi būtinų priemonių, kad į jų jurisdikcijai priklausančius oro uostus negalėtų būti vykdomi jokie Sirijos vežėjų vykdomi išimtinai krovininiai skrydžiai ir jokie bendrovės „Syrian Arab Airlines“ vykdomi skrydžiai.
2.  
1 dalis netaikoma bendrovės „Syrian Arab Airlines“ vykdomiems skrydžiams į valstybių narių jurisdikcijai priklausančius oro uostus, kurių vienintelis tikslas – vykdyti Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių evakuaciją iš Sirijos.

26 straipsnis

1.  
Jeigu valstybės narės turi informacijos, kuria remdamosi pagrįstai mano, jog į Siriją vykstančių laivų ar orlaivių krovinyje yra objektų, kuriuos pagal 1 straipsnį yra draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti arba dėl kurių tiekimo, pardavimo, perdavimo ar eksporto reikia gauti leidimą pagal 2 straipsnį, jos, laikydamosi nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, visų pirma jūrų teisės ir atitinkamų tarptautinių civilinės aviacijos susitarimų bei jūrų transporto susitarimų, tikrina tokius laivus ir orlaivius savo jūrų ir oro uostuose, taip pat savo teritorinėje jūroje, pagal savo kompetentingų valdžios institucijų sprendimus bei pajėgumus ir gavus vėliavos valstybės sutikimą, jei tai būtina pagal tarptautinę teisę, taikomą teritorinei jūrai.
2.  
Aptikusios objektus, kuriuos pagal 1 arba 2 straipsnį draudžiama tiekti, parduoti, perduoti ar eksportuoti, valstybės narės, laikydamosi savo nacionalinės teisės aktų ir tarptautinės teisės, juos konfiskuoja ir pašalina.
3.  
Valstybės narės, vadovaudamosi savo nacionalinės teisės aktais, bendradarbiauja pagal 1 ir 2 dalis vykdydamos tikrinimus ir šalinimą.
4.  
Į Siriją krovinius gabenantiems orlaiviams ir laivams taikomas reikalavimas prieš atvykimą ir prieš išvykimą pateikti papildomos informacijos apie visas prekes, įvežamas į valstybę narę ir išvežamas iš jos.VII

SKYRIUS

LEIDIMO ATVYKTI APRIBOJIMAI

▼M14

27 straipsnis

1.  
Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu I priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims ir su jais susijusiems asmenims.
2.  

Remiantis Tarybos įvertinimais ir sprendimais situacijos Sirijoje kontekste, kaip nustatyta 5–11 konstatuojamosiose dalyse, valstybės narės taip pat imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu:

a) 

įtakingiausiems Sirijoje veiklą vykdantiems verslininkams;

b) 

Assado arba Makhloufo šeimų nariams;

c) 

Sirijos vyriausybės ministrams, ėjusiems ir einantiems pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

d) 

Sirijos ginkluotųjų pajėgų pulkininko ir lygiaverčio arba aukštesnio rango karininkams, ėjusiems ir einantiems pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

e) 

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų nariams, ėjusiems ir einantiems pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

f) 

su režimu susijusių karinių grupuočių nariams; arba

g) 

cheminių ginklų platinimo sektoriuje veikiantiems asmenims,

ir su jais susijusiems asmenims, išvardytiems I priede.

3.  
Vienai iš 2 dalyje nurodytų kategorijų priklausantys asmenys neįtraukiami į I priede nurodytus asmenų ir subjektų sąrašus ir nepaliekami įtraukti į tuos sąrašus, jeigu esama pakankamai informacijos, kad jie nėra arba nebėra susiję su režimu, arba nedaro jam įtakos arba nekelia realios apėjimo rizikos.
4.  
Visi sprendimai dėl įtraukimo į sąrašus priimami individualiu pagrindu ir kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į priemonės proporcingumą.
5.  
1 ir 2 dalys neįpareigoja valstybės narės atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.
6.  

1 ir 2 dalys neturi poveikio atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) 

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b) 

kaip JT rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c) 

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d) 

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

7.  
6 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.
8.  
Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 6 ar 7 dalį.
9.  
Valstybės narės gali taikyti pagal 1 ir 2 dalis nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Sirijoje.
10.  
Valstybė narė, ketinanti taikyti 9 dalyje nurodytas išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.
11.  
Kai pagal 6–10 dalis valstybė narė leidžia I priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tam asmeniui, kuriam jis suteiktas.

▼BVIII

SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

▼M14

28 straipsnis

1.  
Įšaldomos visos I ir II prieduose išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje, taip pat iš režimo naudos gaunantiems arba jį remiantiems asmenims bei subjektams ir su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios arba jų nuosavybės teise turimos, valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.
2.  

Remiantis Tarybos įvertinimais ir sprendimais situacijos Sirijoje kontekste, kaip nustatyta 5–11 konstatuojamosiose dalyse, įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso arba kuriuos nuosavybės teise turi, valdo arba kontroliuoja:

a) 

įtakingiausi Sirijoje veiklą vykdantys verslininkai;

b) 

Assado arba Makhloufo šeimų nariai;

c) 

Sirijos vyriausybės ministrai, ėję ir einantys pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

d) 

Sirijos ginkluotųjų pajėgų pulkininko ir lygiaverčio arba aukštesnio rango karininkai, ėję ir einantys pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

e) 

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų nariai, ėję ir einantys pareigas po 2011 m. gegužės mėn.;

f) 

su režimu susijusių karinių grupuočių nariai; arba

▼C3

g) 

cheminių ginklų platinimo sektoriuje veikiančių subjektų, padalinių, agentūrų, įstaigų ar institucijų nariai

ir su jais susiję asmenys bei subjektai, išvardyti I priede.

▼M14

3.  
Vienai iš 2 dalyje nurodytų kategorijų priklausantys asmenys, subjektai ar organizacijos neįtraukiami į I priede nurodytų asmenų ir subjektų sąrašą ir nepaliekami įtraukti į tą sąrašą, jeigu esama pakankamai informacijos, kad jie nėra arba nebėra susiję su režimu, arba nedaro jam įtakos arba nekelia realios apėjimo rizikos.
4.  
Visi sprendimai dėl įtraukimo į sąrašus priimami individualiu pagrindu ir kiekvienu atveju atskirai, atsižvelgiant į priemonės proporcingumą.
5.  
Lėšos ar ekonominiai ištekliai negali būti tiesiogiai ar netiesiogiai atiduoti naudotis I ir II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams arba jų naudai.
6.  

Valstybės narės kompetentinga valdžios institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) 

būtini I ir II prieduose išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) 

skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) 

skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) 

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo;

▼M21 —————

▼M14

f) 

pervedami į diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, jeigu tokie mokėjimai skirti naudoti oficialiais diplomatinės atstovybės, konsulinės įstaigos arba tarptautinės organizacijos tikslais;

g) 

reikalingi vykdant evakuaciją iš Sirijos;

h) 

skirti Sirijos centriniam bankui ar Sirijos valstybei nuosavybės teise priklausantiems subjektams, išvardytiems I ir II prieduose, atlikti mokėjimus Sirijos Arabų Respublikos vardu CGUO dėl veiklos, susijusios su CGUO tikrinimo misija ir Sirijos cheminio ginklo sunaikinimu, ir ypač CGUO Sirijos specialiam patikos fondui dėl veiklos, susijusios su visišku Sirijos cheminio ginklo sunaikinimu už Sirijos Arabų Respublikos teritorijos ribų.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

7.  

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos valdžios institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražinis sprendimas, priimtas iki tos dienos, kurią 1 ar 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas buvo įtrauktas į I arba II priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungos priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos arba po jos;

b) 

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) 

toks sprendimas nėra I arba II priede išvardytų asmenų ar subjektų naudai; ir

d) 

tokio sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie pagal šią dalį suteiktus leidimus.

8.  
1 ir 2 dalimis neužkertamas kelias tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo arba subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens arba subjekto įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 ar 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.
9.  
1 ir 2 dalimis neužkertamas kelias į II priedo sąrašą įtrauktam subjektui dviejų mėnesių po jo įtraukimo į sąrašą dienos laikotarpiu atlikti mokėjimą iš įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių, kuriuos tas subjektas gavo po jo įtraukimo į sąrašą dienos, kai tokį mokėjimą reikia atlikti pagal sutartį, susijusią su prekybos finansavimu, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 ar 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.
10.  

5 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) 

palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) 

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar prievoles, sudarytas arba kilusias iki dienos, kurią toms sąskaitoms pradėtas taikyti šis sprendimas,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 ir 2 dalys.

11.  
1, 2 ir 5 dalys netaikomos Sirijos centrinio banko arba per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ir įšaldytų po jo įtraukimo į sąrašą dienos, pervedimui, arba Sirijos centriniam bankui arba per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui po jo įtraukimo į sąrašą dienos, jei toks pervedimas susijęs su mokėjimu, kurį pagal konkrečią prekybos sutartį vykdo į sąrašą neįtraukta finansų įstaiga, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 arba 2 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.
12.  
1 ir 2 dalys netaikomos Sirijos centriniam banko arba per jį atliekamam įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui, jei toks pervedimas skirtas valstybių narių jurisdikcijoje esančioms finansų įstaigoms suteikti likvidumo prekybai finansuoti, su sąlyga, kad tokį pervedimą atlikti leido atitinkama valstybė narė.
13.  
1, 2 ir 5 dalys netaikomos I arba II priede nurodyto finansų subjekto ar per jį atliekamam įšaldytų lėšų ar ekonominių išteklių pervedimui, jeigu pervedimas yra susijęs su asmens ar subjekto, nenurodyto I arba II priede, atliekamu mokėjimu, susijusiu su finansinės paramos teikimu Sirijos piliečiams, kurie studijuoja, dalyvauja profesiniuose mokymuose ar akademiniuose moksliniuose tyrimuose Sąjungoje, jeigu atitinkama valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju nustato, kad to mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 arba 2 dalyje nurodytas asmuo ar subjektas.
14.  
1, 2 ir 5 dalys netaikomos veiksmams ar sandoriams, susijusiems su bendrove „Syrian Arab Airlines“, kurių vienintelis tikslas – vykdyti Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių evakuaciją iš Sirijos.
15.  
1, 2 ir 5 dalys netaikomos Sirijos komercinio banko ar per jį atliekamam lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ne Sąjungoje ir įšaldytų po jo įtraukimo į sąrašą dienos, pervedimui, arba lėšų ar ekonominių išteklių, gautų ne Sąjungoje, pervedimui Sirijos komerciniam bankui ar per jį po jo įtraukimo į sąrašą dienos, kai toks pervedimas susijęs su mokėjimu, kurį į sąrašą neįtraukta finansų įstaiga turi atlikti pagal konkrečią prekybos sutartį dėl medicinos priemonių, maisto, pastogės, sanitarijos ar higienos priemonių civiliniam naudojimui, jeigu susijusi valstybė narė kiekvienu konkrečiu atveju yra nustačiusi, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 arba 2 dalyje nurodytas asmuo ar subjektas.

▼M21

28a straipsnis

1.  
28 straipsnio 5 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšoms ar ekonominiams ištekliams, kuriais viešosios įstaigos arba juridiniai asmenys ar subjektai, gaunantys viešąjį finansavimą tam, kad teikti humanitarinę pagalbą Sirijoje arba paramą civiliams gyventojams Sirijoje, sudarė galimybę naudotis I ir II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims ir subjektams, jei tokios lėšos ar ekonominiai ištekliai teikiami vadovaujantis 5 straipsnio 3 dalimi.
2.  
Tais atvejais, kuriems netaikoma šio straipsnio 1 dalis ir nukrypstant nuo 28 straipsnio 5 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, laikantis bendrų ir konkrečių reikalavimų bei sąlygų, kurias jos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad leidimas naudotis atitinkamomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais yra būtinas siekiant vienintelio tikslo – teikti humanitarinę pagalbą Sirijoje arba paramą civiliams gyventojams Sirijoje.
3.  
28 straipsnio 5 dalyje nustatytas draudimas netaikomas lėšoms ar ekonominiams ištekliams, kuriais diplomatinės ar konsulinės atstovybės leidžia naudotis I ir II prieduose išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims arba subjektams, jei tokios lėšos ar ekonominiai ištekliai teikiami vadovaujantis 5 straipsnio 4 dalimi.
4.  
Nukrypstant nuo 28 straipsnio 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti naudotis tam tikromis įšaldytomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, laikantis bendrų ir konkrečių reikalavimų bei sąlygų, kurias jos laiko tinkamomis, nustačiusios, kad atitinkamos lėšos ir ekonominiai ištekliai yra būtini siekiant vienintelio tikslo – teikti humanitarinę pagalbą Sirijoje arba paramą civiliams gyventojams Sirijoje. Lėšos ar ekonominiai ištekliai perduodami JT siekiant teikti paramą Sirijoje arba sudaryti palankesnes sąlygas jos teikimui vadovaujantis humanitarinės pagalbos teikimo Sirijai planu arba bet kokiu vėlesniu JT koordinuojamu planu.
5.  
Atitinkama valstybė narė praneša kitoms valstybėms narėms ir Komisijai apie visus pagal 2 ir 4 dalis suteiktus leidimus per dvi savaites nuo leidimo suteikimo.

▼BIX

SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

29 straipsnis

Nepatenkinami jokie asmenų ar subjektų, įtrauktų į I ir II prieduose pateiktus sąrašus, arba kitų Sirijos asmenų ar subjektų, įskaitant Sirijos Vyriausybę, jos valstybines įstaigas, įmones ir agentūras, arba asmenų arba subjektų, pateikusių ieškinį tų asmenų ar subjektų vardu ar jų naudai, ieškiniai, įskaitant ieškinius dėl kompensavimo ar žalos atlyginimo arba kitus tokios rūšies ieškinius, pavyzdžiui, ieškinius dėl užskaitymo, baudas arba ieškinius pagal garantiją, prašymus pratęsti obligacijos ar finansinės garantijos terminą arba jas apmokėti, įskaitant ieškinius dėl akredityvų ir panašių priemonių, kurie yra susiję su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui tiesioginį ar netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo taikomos priemonės, numatytos šiame sprendime.

30 straipsnis

1.  
Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba sudaro I ir II prieduose pateiktus sąrašus ir juos iš dalies keičia.

▼M14

2.  
Taryba apie savo sprendimą įtraukti į sąrašą bei to sprendimo motyvus praneša atitinkamam asmeniui, subjektui ar organizacijai tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba paskelbdama pranešimą, suteikdama tokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai galimybę pareikšti pastabas. Visų pirma, jei asmuo, subjektas ar organizacija yra įtraukiami į I priede pateiktą sąrašą remiantis tuo, kad jie priklauso vienai iš 27 straipsnio 2 dalyje ir 28 straipsnio 2 dalyje nurodytų asmenų, subjektų ar organizacijų kategorijų, asmuo, subjektas arba organizacija gali pateikti įrodymų ir pastabų, dėl ko jis mano, kad jo įtraukimas į sąrašą yra nepagrįstas, nors jis ir priklauso tai kategorijai.

▼B

3.  
Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

31 straipsnis

1.  
I ir II prieduose nurodomos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys.
2.  
Be to, I ir II prieduose pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenims arba subjektams nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

32 straipsnis

Draudžiama sąmoningai arba apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama šiame sprendime nustatytų draudimų.

33 straipsnis

Siekiant, kad šiame sprendime nustatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į nustatytąsias šiame sprendime.

▼M32

34 straipsnis

Šis sprendimas taikomas iki 2020 m. birželio 1 d. Jis nuolat peržiūrimas. Prireikus jis gali būti atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nėra pasiekti.

▼B

35 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.
I PRIEDAS

27 ir 28 straipsniuose nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų sąrašasA.  Asmenys

 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

Bashar (image) Al-Assad (image)

Gimęs 1965 m. rugsėjo 11 d.

Damaske;

diplomatinio paso Nr. D1903.

Respublikos Prezidentas; įsakymą dėl represijų prieš protestuotojus davęs asmuo ir jų vadovas.

2011 5 23

▼M17

2.

Maher (image) (dar žinomas kaip Mahir) Al-Assad (image)

Gimimo data: 1967 m. gruodžio 8 d.

Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)

Diplomatinio paso Nr. 4138

42-os brigados generolas majoras ir buvęs kariuomenės 4-osios šarvuočių divizijos brigados vadas

Sirijos ginkluotųjų pajėgų pulkininko ir lygiaverčio arba aukštesnio rango narys, einantis pareigas po 2011 m. gegužės mėn.; 42-os brigados generolas majoras ir buvęs kariuomenės 4-osios šarvuočių divizijos brigados vadas. Assad šeimos narys; Prezidento Bashar Al-Assad brolis.

2011 5 9

▼M12

3.

Ali (image) Mamluk (image) (dar žinomas kaip Mamlouk)

Gimimo data: 1946 m. vasario 19 d.

Gimimo vieta: Damaskas

Diplomatinio paso Nr. 983

Sirijos Nacionalinio saugumo tarnybos direktorius. Buvęs Sirijos žvalgybos direktorato (GID) vadovas, susijęs su smurtiniais veiksmais prieš demonstrantus.

2011 5 9

▼M17

4.

Atej (image) (dar žinomas kaip Atef, Atif) Najib (image) (dar žinomas kaip Najeeb)

Gimimo vieta: Jablah, Sirija

Buvęs politinio saugumo direktorato vadovas Dara'a. Dalyvavo vykdant smurtinius veiksmus prieš protestuotojus. Assad šeimos narys; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.

2011 5 9

5.

Hafiz (image) Makhlouf (image) (dar žinomas kaip Hafez Makhlouf)

Gimimo data: 1971 m. balandžio 2 d.

Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)

Diplomatinio paso Nr. 2246

Buvęs pulkininkas, vadovaujantis vienam iš žvalgybos tarnybos skyrių (Generalinio žvalgybos direktorato Damasko padaliniui), einantis pareigas po 2011 m. gegužės mėn. Makhlouf šeimos narys; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.

2011 5 9

▼M32

6.

Muhammad (image) Dib (image) Zaytun (image) (dar žinomas kaip Mohammed Dib Zeitoun; dar žinomas kaip Mohamed Dib Zeitun)

Gimimo data: 1951 m. gegužės 20 d.

Gimimo vieta: Juba, Damasko provincija, Sirija;

Diplomatinio paso Nr. D000001300;

Lytis: vyras

Generalinio saugumo direktorato vadovas; dalyvavo smurto veiksmuose prieš demonstrantus.

2011 5 9

7.

Amjad (image) Abbas (image) (dar žinomas kaip Al-Abbas)

Lytis: vyras

Buvęs politinio saugumo vadovas Banjase, dalyvavo smurto veiksmuose prieš demonstrantus Baidoje. 2018 m. paaukštintas pareigose suteikiant pulkininko laipsnį.

2011 5 9

▼M29

8.

Rami (image) Makhlouf (image)

Gimimo data: 1969 m. liepos 10 d.;

gimimo vieta: Damascus (Damaskas);

paso Nr. 000098044,

išdavimo numeris 002-03-0015187

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų telekomunikacijų, finansinių paslaugų, transporto ir nekilnojamojo turto sektoriuose; turi finansinių interesų ir (arba) užima aukštas ir vadovaujamas pareigas Sirijos didžiausiame mobiliojo ryšio operatoriuje „Syriatel“, „Al Mashreq“, „Bena Properties“ ir „Cham Holding“ investiciniuose fonduose.

Pasinaudodamas savo verslo interesais teikia finansavimą ir paramą Sirijos režimui.

Jis yra įtakingas Makhlouf šeimos narys ir yra glaudžiai susijęs su Assad šeima; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.

2011 5 9

9.

Abd Al-Fatah (image) Qudsiyah (image)

Gimimo data: 1953 m.;

gimimo vieta: Hama (Chama);

diplomatinio paso Nr. D0005788

Generolo majoro rango pareigūnas Sirijos ginkluotosiose pajėgose, einantis pareigas po 2011 m. gegužės mėn.

Partijos „Ba'ath“ Nacionalinio saugumo biuro direktoriaus pavaduotojas. Buvęs Sirijos karinės žvalgybos direktorato vadovas. Susijęs su smurtinėmis represijomis prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 5 9

▼M32

10.

Jamil (image) (dar žinomas kaip Jameel) Hassan (image) (dar žinomas kaip al-Hassan)

Gimimo data: 1953 m. liepos 7 d.

Gimimo vieta: Qusayr, Homso provincija, Sirija;

Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovas;

Lytis: vyras

Generolo majoro laipsnį turintis pareigūnas Sirijos oro pajėgose, einantis pareigas nuo 2011 m. gegužės mėn. Sirijos oro pajėgų žvalgybos vadovas, einantis pareigas nuo 2011 m. gegužės mėn. Atsakingas už smurtines represijas prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 5 9

▼M12 —————

▼M13 —————

▼M29

13.

Munzir (image) (dar žinomas kaip Mundhir, Monzer) Jamil (image) Al-Assad (image)

Gimimo data: 1961 m. kovo 1 d.;

gimimo vieta: Kerdaha, Latakia Province (Latakijos provincija);

pasų Nr. 86449 ir Nr. 842781

Prisidėjęs prie smurto prieš civilius gyventojus kaip nereguliariųjų karinių pajėgų „Shabiha“ narys.

2011 5 9

▼M3 —————

▼M17 —————

▼M12

16.

Faruq (image) (dar žinomas kaip Farouq, Farouk) Al Shar' (image) (dar žinomas kaip Al Char', Al Shara', Al Shara)

Gimimo data: 1938 m. gruodžio 10 d.

Buvęs Sirijos viceprezidentas dalyvavo naudojant smurtą prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

▼M16 —————

▼M16

18.

Mohammed (image) Hamcho (image)

Gimimo data: 1966 m. gegužės 20 d.

Paso Nr. 002954347

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų inžinerijos ir statybų, žiniasklaidos, apgyvendinimo bei maitinimo paslaugų ir sveikatos sektoriuose. Turi finansinių interesų tam tikrose Sirijos bendrovėse, visų pirma „Hamsho international“, „Hamsho Communication“, „Mhg International“, „Jupiter for Investment and Tourism project“ ir „Syria Metal industries“, ir (arba) jose užima aukštas ir vadovaujamas pareigas.

Jam tenka svarbus vaidmuo Sirijos verslo bendruomenėje, kadangi jis yra Damasko prekybos rūmų Generalinis sekretorius (2014 m. gruodžio mėn. paskirtas tuometinio ekonomikos ministro Khodr Orfali), Kinijos ir Sirijos dvišalių verslo tarybų pirmininkas (nuo 2014 m. kovo mėn.) bei Sirijos metalo ir plieno tarybos pirmininkas (nuo 2015 m. gruodžio mėn.).

Palaiko glaudžius verslo santykius su svarbiausiais Sirijos režimo asmenimis, įskaitant Maher Al-Assad.

Pasinaudodamas savo verslo interesais Mohammed Hamcho gauna naudos iš Sirijos režimo bei teikia jam paramą ir yra siejamas su asmenimis, kurie gauna naudos iš režimo bei teikia jam paramą.

2015 1 27

▼M29

19.

Iyad (image) (dar žinomas kaip Eyad) Makhlouf (image)

Gimimo data: 1973 m. sausio 21 d.;

gimimo vieta: Damascus (Damaskas);

paso Nr. N001820740

Makhlouf šeimos narys; Mohammed Makhlouf sūnus, Hafez ir Rami brolis, taip pat Ihab Makhlouf brolis; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų narys, einantis pareigas po 2011 m. gegužės mėn.

Generalinio žvalgybos direktorato (GID) pareigūnas, susijęs su smurtiniais veiksmais prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 5 23

▼M32

20.

Bassam (image) Al Hassan (image) (dar žinomas kaip Al Hasan)

Gimimo data: 1961 m.

Lytis: vyras

Prezidento patarėjas strateginiais klausimais; dalyvavo smurto veiksmuose prieš civilius gyventojus.

2011 5 23

▼M29 —————

▼M16

22.

Ihab (image) (dar žinomas kaip Ehab, Iehab) Makhlouf (image)

Gimimo data: 1973 m. sausio 21 d.

Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)

paso Nr. N002848852

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas. Ihab Makhlouf yra Sirijos didžiausio mobiliojo ryšio operatoriaus „Syriatel“ viceprezidentas ir akcininkas. Jis taip pat turi verslo interesų keliose kitose Sirijos bendrovėse ir subjektuose, įskaitant „Ramak Construction Co“ ir Sirijos tarptautinį privatų mokslo ir technologijų universitetą (Syrian International Private University for Science and Technology (SIUST).

Kadangi Ihab Makhlouf yra „Syriatel“, kuris didelę savo pelno dalį perveda Sirijos Vyriausybei pagal sutartį dėl licencijos, viceprezidentas, jis taip pat tiesiogiai remia Sirijos režimą.

Jis yra įtakingas Makhlouf šeimos narys ir yra glaudžiai susijęs su Assad šeima; Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.

2011 5 23

▼M29

23.

Zoulhima (image) (dar žinomas kaip Zu al-Himma) Chaliche (image) (dar žinomas kaip Shalish, Shaleesh) (dar žinomas kaip Dhu al-Himma Shalish)

Gimimo data: 1951 m. arba 1946 m. arba 1956 m.;

gimimo vieta: Kerdaha

Sirijos saugumo ir žvalgybos tarnybų pareigūnas, einantis pareigas po 2011 m. gegužės mėn. Buvęs prezidento apsaugos vadas.

Generolo majoro rango Sirijos ginkluotųjų pajėgų narys, einantis pareigas po 2011 m. gegužės mėn.

Susijęs su smurtiniais veiksmais prieš protestuotojus.

Assad šeimos narys: Prezidento Bashar Al-Assad pusbrolis.

2011 6 23

▼B

24.

Riyad (image) Chaliche (image) (dar žinomas kaip Shalish, Shaleesh) (dar žinomas kaip Riyad Shalish)

 

„Military Housing Establishment“ direktorius; finansuoja režimą; Prezidento Bashar Al-Assad pirmos eilės pusbrolis.

2011 6 23

25.

Brigados vadas Mohammad (image) (dar žinomas kaip Mohamed, Muhammad, Mohammed) Ali (image) Jafari (image) (dar žinomas kaip Jaafari, Ja'fari, Aziz; dar žinomas kaip Jafari, Ali; dar žinomas kaip Jafari, Mohammad Ali; dar žinomas kaip Ja'fari, Mohammad Ali; dar žinomas kaip Jafari-Naja-fabadi, Mohammad Ali)

Gimęs 1957 m. rugsėjo 1 d.

Yazd, Iranas.

Irano revoliucijos gvardijos vyriausiasis vadas; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

▼M29

26.

Generolas majoras Qasem (image) Soleimani (image) (dar žinomas kaip Qasim Soleimany;Qasim Soleimani; Qasem Sulaimani; Qasim Sulaimani; Qasim Sulaymani; Qasem Sulaymani; Kasim Soleimani; Kasim Sulaimani; Kasim Sulaymani; Haj Qasem; Haji Qassem; Sarder Soleimani)

Gimimo data: 1957 m. kovo 11 d.;

gimimo vieta: Qom, Iranas (Islamo Respublika);

paso Nr. 008827, išduotas Irane

Irano revoliucijos gvardijos specialiųjų pajėgų „Qods“ vadas; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

27.

Hossein (image) Taeb (image) (dar žinomas kaip Taeb, Hassan; dar žinomas kaip Taeb, Hosein; dar žinomas kaip Taeb, Hossein; dar žinomas kaip Taeb, Hussayn; dar žinomas kaip Hojjatoleslam Hossein Ta'eb)

Gimęs 1963 m.;

gimimo vieta: Teheranas, Iranas

Irano revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už žvalgybą; dalyvavo tiekiant įrangą ir teikiant paramą Sirijos režimui protestams Sirijoje malšinti.

2011 6 23

▼M16

28.

Khalid (image) (dar žinomas kaip Khaled) Qaddur (image) (dar žinomas kaip Qadour, Qaddour, Kaddour)

 

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) vykdantis veiklą telekomunikacijų, naftos ir plastiko pramonės sektoriuose, palaiko glaudžius verslo santykius su Maher Al-Assad.

Pasinaudodamas savo verslo veikla gauna naudos iš Sirijos režimo ir teikia jam paramą.

Maher Al-Assad partneris, be kita ko, su juo vykdo verslo veiklą.

2015 1 27

29.

Ra'if (image) Al-Quwatly (image) (dar žinomas kaip Ri'af Al-Quwatli dar žinomas kaip Raeef Al-Kouatly)

Gimimo data: 1967 m. vasario 3 d.

Gimimo vieta: Damaskas (Damascus)

Maher Al-Assad verslo partneris ir atsakingas už kai kurių jo verslo interesų tvarkymą; teikia finansavimą režimui.

2011 6 23

▼B

30.

Mohammad (image) (dar žinomas kaip Muhammad, Mohamed, Mohammed) Mufleh (image) (dar žinomas kaip Muflih)

 

Hamo miesto Sirijos karinės žvalgybos tarnybos vadovas, dalyvavo vykdant represijas prieš demonstrantus.

2011 8 1

▼M32

31.

Generolas majoras Tawfiq (image) (dar žinomas kaip Tawfik) Younes (image) (dar žinomas kaip Yunes)

Lytis: vyras

Buvęs Žvalgybos generalinio direktorato Vidaus saugumo departamento vadovas; dalyvavo smurto veiksmuose prieš civilius gyventojus.

2011 8 1

▼M16

32.

Mohammed (image) Makhlouf (image) (dar žinomas kaip Abu Rami)

Gimimo data: 1932 10 19

Gimimo vieta: Latakija (Latakia) (Sirija)

Įtakingas Makhlouf šeimos narys, verslo partneris ir Rami, Ihab bei Iyad Makhlouf tėvas. Glaudžiai susijęs su Assad šeima ir Bashar bei Mahir al-Assad dėdė iš motinos pusės. Taip pat vadinamas Abu Rami.

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, turintis interesų ir (arba) vykdantis veiklą daugelyje Sirijos ūkio sektorių, be kita ko, turi interesų „General Organisation of Tobacco“, naftos ir dujų, ginklų ir bankų sektoriuose ir (arba) daro jiems didelę įtaką.

Susijęs su Assad režimui skirtais verslo sandoriais dėl ginklų įsigijimo ir bankininkystės. Kadangi jo verslo ir politiniai ryšiai su režimu yra platūs, teikia paramą Sirijos režimui ir gauna iš jo naudos.

2011 8 1

33.

Ayman (image) Jabir (image) (dar žinomas kaip Aiman Jaber)

Gimimo vieta: Latakija (Latakia)

Sirijoje veiklą vykdantis įtakingas verslininkas, susijęs su plieno, žiniasklaidos, vartojimo prekių ir naftos sektoriais, įskaitant prekybą šiomis prekėmis. Turi finansinių interesų ir (arba) užima aukštas vykdomąsias pareigas tam tikrose Sirijos bendrovėse ir subjektuose, konkrečiai „Al Jazira“ (dar žinoma kaip „Al Jazerra“; „El Jazireh“), „Dunia TV“ ir „Sama Satellite Channel“.

Pasinaudodamas savo bendrove „Al Jazira“, Ayman Jaber padėjo importuoti naftą iš „Overseas Petroleum Trading“ į Siriją.

Pasinaudodamas savo verslo interesais Ayman Jaber gauna naudos iš Sirijos režimo ir teikia jam paramą.

Tiesiogiai remia su režimu susijusių karinių grupuočių, žinomų kaip Shabiha ir (arba) Suqur as-Sahraa, veiksmus ir jiems vadovauja.

Rami Makhlouf partneris dėl savo verslo veiklos ir Maher Al-Assad patneris dėl savo vaidmens, susijusio su režimo karinėmis grupuotėmis.

2015 01 27

▼B

34.

Hayel (image) Al-Assad (image)

 

Maher Al-Assad pavaduotojas, vykdant represijas dalyvavusio kariuomenės 4-osios divizijos karo policijos padalinio vadovas.

2011 8 23

35.

Ali (image) Al-Salim (image) (dar žinomas kaip Al-Saleem)

 

Sirijos gynybos ministerijos aprūpinimo ginklais padalinio, per kurį Sirijos kariuomenė aprūpinama visais ginklais, direktorius.

2011 8 23

▼M32

36.

►C7  Nizar (image) Al-Assad (image) (dar žinomas kaip Al-Asad; Assad; Asad) ◄

Lytis: vyras

Įtakingas Sirijos verslininkas, glaudžiais ryžiais susijęs su režimu. Yra Bashar Al-Assad pusbrolis ir taip pat yra susijęs su Assad ir Makhlouf šeimomis.

Kaip toks dalyvavo Sirijos režimo veiksmuose, gavo iš režimo naudos arba kitaip jį rėmė.

Įtakingas investuotojojas naftos srityje ir buvęs bendrovės „Nizar Oilfield Supplies“ vadovas.

2011 8 23

▼M29

37.

Generolas majoras Rafiq (image) (dar žinomas kaip Rafeeq) Shahadah (image) (dar žinomas kaip Shahada, Shahade, Shahadeh, Chahada, Chahade, Chahadeh, Chahada)

Gimimo data: 1956 m.;

gimimo vieta: Jablah (Džablė), Latakia Province (Latakijos provincija)

Generolo majoro rango Sirijos ginkluotųjų pajėgų narys, einantis pareigas po 2011 m. gegužės mėn. Buvęs Sirijos karinės žvalgybos („Syrian Military Intelligence“ (SMI)) 293-iojo padalinio (vidaus reikalai) Damaske vadovas. Tiesiogiai prisidėjęs prie represijų ir smurto prieš civilius gyventojus Damaske. Prezidento Bashar Al-Assad patarėjas strateginiais ir karinės žvalgybos klausimais.

2011 8 23

▼B

38.

Brigados generolas Jamea (image) Jamea (image)(dar žinomas kaip Jami Jami, Jame’, Jami’)

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Deir az Zore vadovas; tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Deir az Zore ir al Bukamale.

2011 8 23

▼M29 —————

▼B

40.

Muhammad (image) (dar žinomas kaip Mohammad, Muhammad, Mohammed) Said (image) (dar žinomas kaip Sa’id, Sa’eed, Saeed) Bukhaytan (image)

 

Nuo 2005 m. „Baath“ arabų socialistų partijos regioninio sekretoriaus padėjėjas, 2000–2005 m. „Baath“ regioninės partijos nacionalinio saugumo klausimų direktorius. Buvęs Hamo gubernatorius (1998–2000 m.). Artimas Prezidento Bashar Al-Assad ir Maher Al-Assad bendrininkas. Su represijomis prieš civilius gyventojus susijusius sprendimus priimantis vyresnysis pareigūnas.

2011 8 23

▼M32

41.

Ali (image) Douba (image)

Gimimo data: 1933 m.

Gimimo vieta: Karfis, Sirija;

Lytis: vyras

Prezidento Bashar Al-Assad specialusis patarėjas.

Kaip specialusis patarėjas dalyvauja B. A-Assad režimo veiksmuose, gauna iš režimo naudos arba kitaip jį remia. Dalyvavo smurto veiksmuose prieš civilius gyventojus Sirijoje.

2011 8 23

▼M12

42.

Brigados generolas Nawful (image) (dar žinomas kaip Nawfal, Nofal, Nawfel) Al-Husayn (image) (dar žinomas kaip Al-Hussain, Al-Hussein)

 

Sirijos karinės žvalgybos padalinio Idlibe vadovas. Tiesiogiai dalyvavo vykdant represijas ir naudojant smurtą prieš civilius gyventojus Idlibo provincijoje.

2011 8 23

▼B

43.

Brigados vadas Husam (image) Sukkar (