EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document L:2017:226:FULL

Europos Sąjungos oficialusis leidinys, L 226, 2017 m. rugsėjo 1 d.


Display all documents published in this Official Journal
 

ISSN 1977-0723

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 226

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

60 metai
2017m. rugsėjo 1d.


Turinys

 

II   Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2017 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1514, kuriuo inicijuojama Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1371/2013 (kuriuo išplečiamas galutinio antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės) peržiūra, siekiant nustatyti, ar vienam Indijos eksportuojančiam gamintojui galima netaikyti šių priemonių, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muitas iš šio eksportuojančio gamintojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma iš šio eksportuojančio gamintojo importuojamo produkto registracija

1

 

*

2017 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (ES) 2017/1515 dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos įgyvendinimo 2018 ataskaitiniais metais ( 1 )

6

 

*

2017 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1516, kuriuo 276-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL (Da'esh) ir Al-Qaida organizacijomis

24

 

 

2017 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2017/1517, kuriuo nustatomi nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. galiojantys grūdų sektoriaus importo muitai

26

 

 

SPRENDIMAI

 

*

2017 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos sprendimas (ES) 2017/1518, kuriuo patvirtinamas Airijos dalyvavimas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/353, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai

30

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 klaidų ištaisymas ( OL L 3, 2005 1 5 )

31

 

*

2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB, klaidų ištaisymas ( OL L 158, 2014 5 27 )

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE.

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Ne teisėkūros procedūra priimami aktai

REGLAMENTAI

1.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/1


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1514

2017 m. rugpjūčio 31 d.

kuriuo inicijuojama Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1371/2013 (kuriuo išplečiamas galutinio antidempingo muito, nustatyto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės) peržiūra, siekiant nustatyti, ar vienam Indijos eksportuojančiam gamintojui galima netaikyti šių priemonių, ir kuriuo panaikinamas antidempingo muitas iš šio eksportuojančio gamintojo importuojamam produktui ir nustatoma privaloma iš šio eksportuojančio gamintojo importuojamo produkto registracija

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį, 13 straipsnio 4 dalį ir 14 straipsnio 5 dalį,

informavusi valstybes nares,

kadangi:

1.   PRAŠYMAS

(1)

Europos Komisija (toliau – Komisija) pagal pagrindinio antidempingo reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį ir pagal pagrindinio antisubsidijų reglamento 23 straipsnio 6 dalį gavo prašymą atleisti pareiškėją nuo antidempingo ir kompensacinių priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės.

(2)

Prašymą 2017 m. sausio mėn. 26 d. pateikė SPG GLASS FIBRE PVT. LTD (toliau – pareiškėjas), tam tikrų tinklinių stiklo pluošto audinių eksportuojantis gamintojas Indijoje (toliau – nagrinėjamoji šalis).

2.   PERŽIŪRIMASIS PRODUKTAS

(3)

Peržiūrimasis produktas – Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniai stiklo pluošto audiniai, kurių akutės ilgis ir plotis yra didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, arba kurie yra siunčiami iš Indijos arba Indonezijos ir deklaruojami arba nedeklaruojami kaip Indijos arba Indonezijos kilmės (toliau – peržiūrimasis produktas), kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00.

3.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(4)

Šiuo metu galiojančios priemonės – Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 (2) nustatytas galutinis antidempingo muitas, kurio taikymas Tarybos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1371/2013 (3) išplėstas tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems produktams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės.

(5)

2016 m. rugpjūčio 9 d. Komisija inicijavo antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galiojimo termino peržiūrą (4). Šis peržiūros tyrimas tebevyksta.

4.   PERŽIŪROS PAGRINDAS

(6)

Pareiškėjas teigė, kad tiriamuoju laikotarpiu, kuris buvo pasirinktas atliekant tyrimą, po kurio nustatytos išplėstosios priemonės, t. y. 2012 m. balandžio 1 d. – 2013 m. kovo 31 d., peržiūrimojo produkto į Sąjungą neeksportavo.

(7)

Pareiškėjas taip pat teigė nevengęs galiojančių priemonių.

(8)

Pareiškėjas taip pat teigė, kad tiriamuoju laikotarpiu, kuris buvo pasirinktas atliekant tyrimą, po kurio nustatytos išplėstosios priemonės, jis pagal neatšaukiamą susitarimą įsipareigojo į Sąjungą eksportuoti didelį produktų kiekį.

5.   PROCEDŪRA

5.1.   Inicijavimas

(9)

Komisija išnagrinėjo turimus įrodymus ir daro išvadą, kad yra pakankamas pagrindas inicijuoti tyrimą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, siekiant nustatyti, ar įmanoma pareiškėją atleisti nuo išplėstųjų priemonių.

(10)

Žinomai susijusiai Sąjungos pramonei buvo pranešta apie peržiūros prašymą ir suteikta galimybė pateikti pastabų, tačiau negauta jokių pagrįstų argumentų, įrodančių, kad nėra pagrindo pradėti peržiūrą.

5.2.   Galiojančių antidempingo priemonių panaikinimas ir importo registracija

(11)

Remiantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalimi turėtų būti panaikintas galiojantis antidempingo muitas, taikomas importuojamam peržiūrimajam produktui, kurį pareiškėjas gamina ir parduoda eksportui į Sąjungą.

(12)

Be to, toks importas turėtų būti registruojamas pagal pagrindinio reglamento 14 straipsnio 5 dalį, siekiant užtikrinti, kad antidempingo muitai galėtų būti renkami nuo šio importo registracijos dienos, jeigu atlikus peržiūrą būtų padaryta išvada, kad pareiškėjas vengia priemonių. Šiuo tyrimo etapu galimų būsimų pareiškėjo įsipareigojimų sumos apskaičiuoti neįmanoma.

5.3.   Peržiūros tiriamasis laikotarpis

(13)

Atliekant tyrimą bus nagrinėjamas 2016 m. liepos 1 d. – 2017 m. birželio 30 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis).

5.4.   Pareiškėjo tyrimas

(14)

Kad gautų informaciją, kurią mano esant reikalingą tyrimui, Komisija pareiškėjui nusiųs klausimyną. Pareiškėjas klausimyno atsakymus privalo pateikti per 37 dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo, jeigu pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalį nenurodyta kitaip.

5.5.   Kita rašytinė informacija

(15)

Atsižvelgiant į šio reglamento nuostatas, visos suinteresuotosios šalys raginamos reikšti savo nuomonę, teikti informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus. Jei nenurodyta kitaip, šią informaciją ir patvirtinamuosius dokumentus Komisija turi gauti per 37 dienas nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

5.6.   Galimybė būti išklausytiems Komisijos tyrimo tarnybų

(16)

Visos suinteresuotosios šalys gali prašyti būti išklausytos Komisijos tyrimo tarnybų. Visi prašymai išklausyti turi būti pateikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su tyrimo inicijavimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Vėliau prašymai išklausyti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

5.7.   Rašytinės informacijos teikimo, užpildytų klausimynų siuntimo ir susirašinėjimo tvarka

(17)

Atliekant prekybos apsaugos tyrimus Komisijai pateikta informacija neturi būti saugoma autorių teisių. Prieš pateikdamos Komisijai informaciją ir (arba) duomenis, kurių autorių teisės priklauso trečiajai šaliai, suinteresuotosios šalys turi paprašyti autorių teisių subjekto specialaus leidimo, kuriuo būtų aiškiai leidžiama: a) Komisijai naudoti informaciją ir duomenis atliekant šį prekybos apsaugos tyrimą ir b) pateikti informaciją ir (arba) duomenis šio tyrimo suinteresuotosioms šalims taip, kad jos galėtų pasinaudoti savo teise į gynybą.

(18)

Visa laikyti konfidencialia prašoma rašytinė informacija, įskaitant šiame reglamente prašomą informaciją, užpildytus klausimynus ir suinteresuotųjų šalių susirašinėjimą, turėtų būti ženklinama „riboto naudojimo“ (5) grifu.

(19)

Suinteresuotosios šalys, teikiančios „riboto naudojimo“ informaciją, pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį privalo kartu pateikti nekonfidencialią tokios informacijos santrauką, paženklintą grifu „suinteresuotosioms šalims susipažinti“. Santrauka turėtų būti pakankamai išsami, kad būtų galima tinkamai suprasti konfidencialios informacijos esmę. Jei konfidencialią informaciją teikianti suinteresuotoji šalis nepateikia reikiamos formos ir kokybės nekonfidencialios tokios informacijos santraukos, į tokią informaciją gali būti neatsižvelgta.

(20)

Visą informaciją ir prašymus, įskaitant nuskenuotus įgaliojimus ir sertifikatus, suinteresuotosios šalys raginamos teikti e. paštu, o ilgus atsakymus, įrašytus į nešiojamąją skaitmeninę laikmeną (CD-ROM, DVD, USB), įteikti asmeniškai arba siųsti registruotu paštu. Naudodamos e. paštą suinteresuotosios šalys sutinka su elektroninio informacijos teikimo taisyklėmis, nustatytomis dokumente „Susirašinėjimas su Europos Komisija nagrinėjant prekybos apsaugos bylas“, paskelbtame Prekybos generalinio direktorato svetainėje http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/june/tradoc_148003.pdf. Suinteresuotosios šalys turi nurodyti savo pavadinimą, adresą, telefono numerį ir galiojantį e. pašto adresą, be to, jos turėtų užtikrinti, jog nurodytas e. pašto adresas būtų oficialios darbinės dėžutės, kuri kasdien tikrinama. Kai bus pateikti kontaktiniai duomenys, Komisija bendraus su suinteresuotosiomis šalimis tik e. paštu, nebent šios aiškiai nurodytų pageidaujančios visus dokumentus iš Komisijos gauti kitomis ryšio priemonėmis arba dokumentus dėl jų pobūdžio tektų siųsti registruotu paštu. Išsamesnių taisyklių ir informacijos dėl susirašinėjimo su Komisija, įskaitant informacijos teikimo e. paštu principus, suinteresuotosios šalys gali rasti minėtose susirašinėjimo su suinteresuotosiomis šalimis gairėse.

Komisijos adresas susirašinėjimui:

European Commission

Direktorate-General for Trade

Direction H

Office CHAR 04/039

10490 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

6.   NEBENDRADARBIAVIMAS

(21)

Tais atvejais, kai suinteresuotoji šalis atsisako leisti susipažinti su būtina informacija, jos nepateikia per nustatytą terminą arba akivaizdžiai trukdo tyrimui, pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį išvados (teigiamos arba neigiamos) gali būti daromos remiantis turimais faktais.

(22)

Nustačius, kad suinteresuotoji šalis pateikė melagingą ar klaidinančią informaciją, į ją gali būti neatsižvelgiama ir remiamasi turimais faktais.

(23)

Jei suinteresuotoji šalis nebendradarbiauja arba bendradarbiauja tik iš dalies ir todėl išvados grindžiamos turimais faktais pagal pagrindinio reglamento 18 straipsnį, rezultatas gali būti mažiau palankus suinteresuotajai šaliai nei bendradarbiavimo atveju.

(24)

Atsakymo pateikimas ne kompiuterine forma nebus laikomas nebendradarbiavimu, jeigu suinteresuotoji šalis įrodys, kad atsakymo pateikimas reikalaujamu būdu sudarytų pernelyg didelių sunkumų ar nepagrįstų papildomų išlaidų. Suinteresuotoji šalis turėtų nedelsdama susisiekti su Komisija.

7.   BYLAS NAGRINĖJANTIS PAREIGŪNAS

(25)

Suinteresuotosios šalys gali prašyti, kad nagrinėjant bylą dalyvautų prekybos bylas nagrinėjantis pareigūnas. Bylas nagrinėjantis pareigūnas atlieka suinteresuotųjų šalių ir Komisijos tyrimo tarnybų tarpininko funkciją. Bylas nagrinėjantis pareigūnas tikrina prašymus susipažinti su byla, ginčus dėl dokumentų konfidencialumo, prašymus pratęsti terminą ir trečiųjų šalių prašymus būti išklausytoms. Bylas nagrinėjantis pareigūnas gali surengti atskiros suinteresuotosios šalies klausymą ir veikti kaip tarpininkas, kad būtų visapusiškai užtikrintos suinteresuotųjų šalių teisės į gynybą. Bylas nagrinėjantis pareigūnas taip pat suteiks galimybę rengti klausymą, kuriame šalys galėtų pareikšti skirtingą požiūrį ir pateikti paneigiančių argumentų.

(26)

Prašymai išklausyti dalyvaujant bylas nagrinėjančiam pareigūnui turėtų būti teikiami raštu, o juose nurodomos prašymo priežastys. Prašymus išklausyti dėl klausimų, susijusių su pradiniu tyrimo etapu, privaloma pateikti per 15 dienų nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos. Vėliau prašymai išklausyti turi būti teikiami laikantis konkrečių terminų, kuriuos Komisija nustato savo raštuose šalims.

(27)

Daugiau informacijos ir kontaktinius duomenis suinteresuotosios šalys gali rasti bylas nagrinėjančio pareigūno tinklalapiuose Prekybos GD svetainėje http://ec.europa.eu/trade/trade-policy-and-you/contacts/hearing-officer/.

8.   TYRIMO TVARKARAŠTIS

(28)

Laikantis pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalies, tyrimas bus baigtas per devynis mėnesius nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

9.   ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

(29)

Visi per šį tyrimą surinkti asmens duomenys bus naudojami laikantis Reglamento (EB) Nr. 45/2001 (6).

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Inicijuojama Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 1371/2013 peržiūra pagal Reglamento (ES) Nr. 2016/1036 11 straipsnio 4 dalį ir 13 straipsnio 4 dalį, siekiant nustatyti, ar Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, kurių akutės ilgis ir plotis yra didesni nei 1,8 mm, o svoris didesnis nei 35 g/m2, išskyrus stiklo pluošto diskus, arba kurie yra siunčiami iš Indijos arba Indonezijos ir deklaruojami arba nedeklaruojami kaip Indijos arba Indonezijos kilmės, kurių KN kodai šiuo metu yra ex 7019 51 00 ir ex 7019 59 00 (TARIC kodai – 7019510014, 7019510015, 7019590014 ir 7019590015), kuriuos gamina SPG GLASS FIBRE PVT. LTD. (papildomas TARIC kodas C205), turėtų būti taikomos Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1371/2013 nustatytos antidempingo priemonės.

2 straipsnis

Šio reglamento 1 straipsnyje nurodytam importuojamam produktui Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 1371/2013 nustatytas antidempingo muitas panaikinamas.

3 straipsnis

Muitinės imasi reikiamų veiksmų, kad šio reglamento 1 straipsnyje nurodyti į Sąjungą importuojami produktai būtų registruojami pagal Reglamento (ES) 2016/1036 14 straipsnio 5 dalį.

Registravimas baigiamas po devynių mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 176, 2016 6 30, p. 21.

(2)  2011 m. rugpjūčio 3 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 791/2011, kuriuo nustatomas galutinis antidempingo muitas ir laikinojo muito, nustatyto tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galutinis surinkimas (OL L 204, 2011 8 9, p. 1).

(3)  2013 m. gruodžio 16 d. Tarybos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 1371/2013, kuriuo galutinio antidempingo muito, nustatyto Įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 791/2011 tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, taikymo sritis išplečiama tam tikriems iš Indijos ir Indonezijos siunčiamiems importuojamiems tinkliniams stiklo pluošto audiniams, deklaruojamiems arba nedeklaruojamiems kaip Indijos ir Indonezijos kilmės (OL L 346, 2013 12 20, p. 20).

(4)  Pranešimas apie antidempingo priemonių, taikomų tam tikriems importuojamiems Kinijos Liaudies Respublikos kilmės tinkliniams stiklo pluošto audiniams, galiojimo termino peržiūros inicijavimą (OL C 288, 2016 8 9, p. 3).

(5)  „Riboto naudojimo“ dokumentas yra konfidencialus dokumentas pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1225/2009 (OL L 343, 2009 12 22, p. 51) 19 straipsnį ir PPO susitarimo dėl GATT 1994 VI straipsnio įgyvendinimo (Antidempingo susitarimo) 6 straipsnį. Toks dokumentas taip pat saugomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 (OL L 145, 2001 5 31, p. 43) 4 straipsnį.

(6)  2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (OL L 8, 2001 1 12, p. 1).


1.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2017/1515

2017 m. rugpjūčio 31 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos įgyvendinimo 2018 ataskaitiniais metais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 808/2004 dėl informacinės visuomenės Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 8 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 808/2004 nustatytas bendras sistemingo informacinės visuomenės Europos statistikos rengimo pagrindas;

(2)

reikia įgyvendinimo priemonių, kad būtų nustatyta, kokie duomenys turėtų būti teikiami rengiant 1 modulio „Įmonės ir informacinė visuomenė“ ir 2 modulio „Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė“ statistiką, ir nustatyti jų teikimo terminai;

(3)

šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Europos statistikos sistemos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Duomenys, teiktini informacinės visuomenės Europos statistikai rengti, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 808/2004 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnyje, pagal 1 modulį „Įmonės ir informacinė visuomenė“ ir 2 modulį „Individualūs asmenys, namų ūkiai ir informacinė visuomenė“, nurodyti šio reglamento I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OL L 143, 2004 4 30, p. 49.


I PRIEDAS

1 MODULIS. ĮMONĖS IR INFORMACINĖ VISUOMENĖ

A.   TEMOS IR JŲ RODIKLIAI

1.

Temos, pagal kurias turi būti teikiami 2018 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB) Nr. 808/2004 I priedo sąrašo, yra šios:

a)

IRT (informacinių ir ryšių technologijų) sistemos ir jų naudojimas įmonėse;

b)

interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse;

c)

elektroninė prekyba;

d)

elektroninio verslo procesai ir organizaciniai aspektai;

e)

IRT kompetencija įmonės vienete ir IRT įgūdžių poreikis;

f)

prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje vietoje bet kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis.

2.

Renkami šie įmonių rodikliai:

a)

IRT sistemos ir jų naudojimas įmonėse

i)

visų įmonių:

kompiuterių naudojimas;

ii)

kompiuterius naudojančių įmonių:

(neprivaloma) dirbančių asmenų, kurie naudojasi kompiuteriais verslo tikslais, skaičius arba procentinė viso dirbančių asmenų skaičiaus dalis;

b)

interneto ir kitų elektroninių tinklų naudojimas įmonėse

i)

kompiuterius naudojančių įmonių:

interneto prieiga;

ii)

interneto prieigą turinčių įmonių:

dirbančių asmenų, kurie naudoja interneto prieigą turinčius kompiuterius verslo tikslais, skaičius arba procentinė viso dirbančių asmenų skaičiaus dalis;

interneto ryšys: bet kurios rūšies fiksuotasis ryšys;

interneto ryšys: nešiojamųjų prietaisų, kuriais galima mobiliuoju ryšiu prisijungti prie mobiliojo telefono ryšio tinklų suteikimas verslo tikslais;

interneto svetainės turėjimas;

mokėjimas už skelbimus internete;

iii)

įmonių, turinčių bet kurios rūšies fiksuotąjį interneto ryšį:

didžiausias sutartyje numatytas duomenų atsisiuntimo greitis, esant greičiausiam fiksuotajam interneto ryšiui (Mbit/s): [0, < 2], [2, < 10], [10, < 30], [30, < 100], [≥ 100];

iv)

įmonių, dirbantiems asmenims verslo tikslais suteikiančių nešiojamuosius prietaisus, kuriais galima mobiliuoju ryšiu prisijungti prie mobiliojo telefono ryšio tinklų:

dirbančių asmenų, kurie naudoja įmonės suteiktus nešiojamuosius prietaisus, kuriais galima per mobiliojo telefono ryšio tinklus prisijungti prie interneto verslo tikslais, skaičius arba procentinė dirbančių asmenų skaičiaus dalis;

nešiojamųjų prietaisų, kuriais suteikiama prieiga prie įmonės e. pašto sistemos, teikimas;

nešiojamųjų prietaisų, kuriais suteikiama prieiga prie įmonės dokumentų ir galimybė juos keisti, teikimas;

nešiojamųjų prietaisų, skirtų naudotis specialia verslo taikomąja programine įranga, teikimas;

v)

interneto svetainę turinčių įmonių – informacija apie toliau nurodytų paslaugų teikimą:

prekių arba paslaugų aprašymas, kainoraščiai;

užsakymo, rezervavimo arba pirkimo internetu paslaugos;

galimybė lankytojams produktus arba paslaugas internetu pritaikyti pagal savo poreikius arba pasirinkti dizainą;

pateiktų užsakymų sekimas arba būsena;

nuolatinių ir (arba) daugkartinių lankytojų asmeniniams poreikiams pritaikytas interneto svetainės turinys;

nuorodos į įmonės socialinių tinklų paskyras;

vi)

įmonių, mokančių už skelbimus internete – toliau nurodytų tikslinės reklamos būdų naudojimas:

reklamos būdo, grindžiamo tinklalapių turiniu ar naudotojų ieškomais raktiniais žodžiais;

reklamos būdo, grindžiamo interneto naudotojų ankstesnių veiksmų ar profilio sekimu;

reklamos būdo, grindžiamo interneto naudotojų geografinės vietos nustatymu;

bet kurio kito pirmiau nenurodyto tikslinės reklamos internete būdo;

c)

elektroninė prekyba

i)

kompiuterius naudojančių įmonių:

prekių arba paslaugų užsakymų, pateiktų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, gavimas (pardavimas internetu) per praėjusius kalendorinius metus;

prekių arba paslaugų užsakymų gavimas EDI tipo pranešimais (EDI tipo pardavimas) per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) prekių arba paslaugų užsakymų pateikimas naudojantis interneto svetaine, mobiliąja programėle arba EDI tipo pranešimu per praėjusius kalendorinius metus;

ii)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus gavusių prekių arba paslaugų užsakymų, pateiktų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle:

elektroninės prekybos apyvartos iš užsakymų, gautų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, vertė absoliučiais skaičiais arba procentinė visos apyvartos dalis per praėjusius kalendorinius metus;

apyvartos iš užsakymų, gautų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, procentinė dalis per praėjusius kalendorinius metus, suskirstyta pagal: pardavimą privatiems klientams (Business to Consumers, B2C); pardavimą kitoms įmonėms (Business to Business, B2B); pardavimą viešosioms institucijoms (Business to Government, B2G);

prekių arba paslaugų užsakymų gavimas per įmonės interneto svetainę arba mobiliąją programėlę (įskaitant priklausančias patronuojančiosioms arba susijusioms įmonėms, ekstranetus) per praėjusius kalendorinius metus;

prekių arba paslaugų užsakymų gavimas per elektroninės prekybos pardavimo svetainę arba mobiliąją programėlę, kurias prekybai produktais naudoja kelios įmonės, per praėjusius kalendorinius metus;

pajamų iš užsakymų, gautų naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle, procentinė dalis per praėjusius kalendorinius metus, suskirstyta pagal užsakymus, gautus per įmonės interneto svetainę arba mobiliąją programėlę (įskaitant priklausančias patronuojančiosioms arba susijusioms įmonėms, ekstranetus), ir pagal užsakymus, gautus per elektroninės prekybos pardavimo svetainę arba mobiliąją programėlę, kurias prekybai produktais naudoja kelios įmonės;

iii)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus gavusių prekių arba paslaugų užsakymų EDI tipo pranešimais:

elektroninės prekybos apyvartos iš užsakymų, gautų EDI tipo pranešimais, vertė arba procentinė visos apyvartos dalis per praėjusius kalendorinius metus;

iv)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus pateikusių prekių arba paslaugų užsakymų naudojantis interneto svetaine, mobiliąja programėle arba EDI tipo pranešimu (išskyrus žmogaus rašytus e. laiškus):

(neprivaloma) prekių arba paslaugų užsakymų teikimas naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) prekių arba paslaugų užsakymų teikimas EDI tipo pranešimais per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) prekių arba paslaugų užsakymų, kurių vertė siekia bent 1 % bendros pirkimo vertės, teikimas naudojantis interneto svetaine, mobiliąja programėle arba EDI tipo pranešimu per praėjusius kalendorinius metus;

d)

elektroninio verslo procesai ir organizaciniai aspektai

i)

kompiuterius naudojančių įmonių:

įmonės 3D spausdintuvų naudojimas per praėjusius kalendorinius metus;

naudojimasis kitų įmonių teikiamomis spausdinimo paslaugomis per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) pramoninių robotų naudojimas;

(neprivaloma) paslaugų robotų naudojimas;

(neprivaloma) didžiųjų duomenų analizė per praėjusius kalendorinius metus, kaip duomenų šaltinį naudojant pačios įmonės išmaniuosiuose prietaisuose ar jutikliuose sukauptus duomenis;

(neprivaloma) didžiųjų duomenų analizė per praėjusius kalendorinius metus, kaip duomenų šaltinį naudojant nešiojamųjų prietaisų geografinės vietos nustatymo duomenis;

(neprivaloma) didžiųjų duomenų analizė per praėjusius kalendorinius metus, kaip duomenų šaltinį naudojant iš socialinių tinklų sugeneruotus duomenis;

(neprivaloma) didžiųjų duomenų analizė per praėjusius kalendorinius metus, naudojant šiame punkte nenurodytus duomenų šaltinius;

elektronine, automatiniam tvarkymui tinkama standartine (e. sąskaitos faktūros) forma išsiųstos sąskaitos faktūros, išskyrus PDF rinkmenų perdavimą, per praėjusius kalendorinius metus;

elektronine, automatiniam tvarkymui netinkama forma išsiųstos sąskaitos faktūros, įskaitant PDF rinkmenų perdavimą, per praėjusius kalendorinius metus;

išsiųstos popierinės sąskaitos faktūros per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) elektronine, automatiniam tvarkymui tinkama standartine forma gautos sąskaitos faktūros (e. sąskaitos faktūros), išskyrus PDF rinkmenų perdavimą, per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) elektronine, automatiniam tvarkymui netinkama forma gautos sąskaitos faktūros, įskaitant PDF rinkmenų perdavimą, per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) gautos popierinės sąskaitos faktūros per praėjusius kalendorinius metus;

ii)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus naudojusių 3D spausdintuvus:

parduoti skirtų prototipų ar pavyzdžių spausdinimas;

naudoti viduje skirtų prototipų ar pavyzdžių spausdinimas;

parduoti skirtų prekių, išskyrus prototipus ir pavyzdžius, spausdinimas;

naudoti įmonės gamybos procese skirtų prekių, išskyrus prototipus ir pavyzdžius, spausdinimas;

iii)

įmonių, naudojančių paslaugų robotus:

(neprivaloma) naudojimas priežiūros, saugumo ar tikrinimo užduotims atlikti;

(neprivaloma) naudojimas žmonėms arba prekėms vežti;

(neprivaloma) naudojimas valymo ar atliekų tvarkymo užduotims atlikti;

(neprivaloma) naudojimas sandėlių valdymo sistemose;

(neprivaloma) naudojimas paslaugų robotų atliekamiems surinkimo darbams;

(neprivaloma) naudojimas automatizuotoms sandėliavimo užduotims atlikti;

(neprivaloma) naudojimas statybos ar remonto darbams atlikti;

iv)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus atlikusių didžiųjų duomenų analizę:

(neprivaloma) didžiųjų duomenų analizė, kuriai atlikti pasitelkti pačios įmonės samdomieji darbuotojai per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) didžiųjų duomenų analizė, kuriai atlikti pasitelkti išoriniai paslaugų teikėjai per praėjusius kalendorinius metus;

v)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus elektronine, automatiniam tvarkymui tinkama standartine forma siuntusių sąskaitų faktūrų (e. sąskaitų faktūrų), išskyrus PDF rinkmenų perdavimą:

(neprivaloma) e. sąskaitų faktūrų procentinė visų išsiųstų sąskaitų faktūrų dalis arba e. sąskaitų faktūrų procentinė visų išsiųstų sąskaitų faktūrų dalis tokiais intervalais: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], [≥ 75] per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) kitoms įmonėms (Business to Business, B2B) išsiųstos e. sąskaitos faktūros per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) viešosioms institucijoms (Business to Government, B2G) išsiųstos e. sąskaitos faktūros per praėjusius kalendorinius metus;

(neprivaloma) privatiems klientams (Business to Consumers, B2C) išsiųstos e. sąskaitos faktūros per praėjusius kalendorinius metus;

vi)

įmonių, per praėjusius kalendorinius metus elektronine, automatiniam tvarkymui tinkama standartine (e. sąskaitos faktūros) forma gavusių sąskaitų faktūrų, išskyrus PDF rinkmenų perdavimą:

(neprivaloma) e. sąskaitų faktūrų procentinė visų gautų sąskaitų faktūrų dalis arba e. sąskaitų faktūrų procentinė visų gautų sąskaitų faktūrų dalis tokiais intervalais: [0, < 10], [10, < 25], [25, < 50], [50, < 75], [≥ 75] per praėjusius kalendorinius metus;

e)

IRT kompetencija įmonės vienete ir IRT įgūdžių poreikis

i)

kompiuterius naudojančių įmonių:

IRT specialistų užimtumas;

bet kokio pobūdžio mokymo rengimas, kad būtų lavinami IRT specialistų su IRT susiję įgūdžiai, per praėjusius kalendorinius metus;

bet kokio pobūdžio mokymo rengimas, kad būtų lavinami kitų darbuotojų su IRT susiję įgūdžiai, per praėjusius kalendorinius metus;

IRT specialistų įdarbinimas arba bandymas įdarbinti per praėjusius kalendorinius metus;

toliau nurodytų IRT funkcijų atlikimas per praėjusius kalendorinius metus, suskirstytas taip: „Funkcijas daugiausia atliko įmonės samdomieji darbuotojai, įskaitant samdomuosius darbuotojus, dirbančius patronuojančiosiose arba susijusiose įmonėse“, „Funkcijas daugiausia atliko išorės tiekėjas“ arba „Netaikoma“:

IRT infrastruktūros (serverių, kompiuterių, spausdintuvų, tinklų) priežiūra;

biuro programinės įrangos palaikymas;

verslo valdymo programinės įrangos ir (arba) sistemų kūrimas;

verslo valdymo programinės įrangos ir (arba) sistemų palaikymas;

internetinių sprendimų kūrimas;

internetinių sprendimų palaikymas;

IRT saugumas ir duomenų apsauga;

ii)

įmonių, kurios naudoja kompiuterius ir įdarbino arba bandė įdarbinti IRT specialistų per praėjusius kalendorinius metus:

laisvos IRT specialistų darbo vietos, kurias buvo sunku užpildyti;

f)

prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje vietoje bet kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis

i)

interneto prieigą turinčių įmonių:

debesijos paslaugų naudojimas, išskyrus nemokamas paslaugas;

ii)

interneto prieigą turinčių įmonių, kurios pirko debesijos paslaugas:

pašto kaip debesijos paslaugos naudojimas;

biuro programinės įrangos kaip debesijos paslaugos naudojimas;

įmonės duomenų bazės (-ių) priegloba kaip debesijos paslauga;

rinkmenų saugojimas kaip debesijos paslauga;

finansų arba apskaitos taikomosios programinės įrangos kaip debesijos paslaugos naudojimas;

ryšių su klientais valdymo (angl. CRM – informacijos apie klientus valdymo programinė įranga) kaip debesijos paslaugos naudojimas;

kompiuterio galios įmonės nuosavos programinės įrangos veikimui užtikrinti kaip debesijos paslaugos naudojimas;

iš paslaugų teikėjų bendrųjų serverių teikiamų debesijos paslaugų naudojimas;

iš paslaugų teikėjų tik įmonei skirtų serverių teikiamų debesijos paslaugų naudojimas.

3.

Iš visų įmonių renkama arba iš kitų šaltinių gaunama tokia papildoma informacija:

įmonės pagrindinė ekonominė veikla per praėjusius kalendorinius metus,

vidutinis dirbančių asmenų skaičius per praėjusius kalendorinius metus,

visa apyvarta (be PVM) per praėjusius kalendorinius metus.

B.   APIMTIS

Renkami toliau nurodytų kategorijų įmonių A antraštinės dalies 2 ir 3 punktuose nustatyti rodikliai.

1.

Ekonominė veikla: įmonės, priklausančios prie toliau nurodytų NACE 2 red. kategorijų:

NACE 2 red. kategorija

Aprašymas

C sekcija

Apdirbamoji gamyba

D, E sekcijos

Elektros, dujų, garo tiekimas ir oro kondicionavimas, vandens tiekimas, nuotekų valymas, atliekų tvarkymas ir regeneravimas

F sekcija

Statyba

G sekcija

Didmeninė ir mažmeninė prekyba; variklinių transporto priemonių ir motociklų remontas

H sekcija

Transportas ir saugojimas

I sekcija

Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J sekcija

Informacija ir ryšiai

L sekcija

Nekilnojamojo turto operacijos

69–74 skyriai

Profesinė, mokslinė ir techninė veikla

N sekcija

Administracinė ir aptarnavimo veikla

95.1 grupė

Kompiuterių ir ryšių įrangos remontas

2.

Įmonių dydis: įmonės, kuriose dirba 10 ar daugiau asmenų. Įmonių, kuriose dirba mažiau nei 10 asmenų, įtraukti neprivaloma.

3.

Geografinė aprėptis: bet kurioje valstybės narės teritorijos dalyje esančios įmonės.

C.   ATASKAITINIAI LAIKOTARPIAI

Praėjusių kalendorinių metų rodiklių ataskaitinis laikotarpis yra 2017 m. Kitų rodiklių ataskaitinis laikotarpis yra 2018 m.

D.   DUOMENŲ SUSKIRSTYMAS

Teikiami toliau nurodyti A antraštinės dalies 2 punkte išvardytų temų ir jų rodiklių papildomi rodikliai.

1.

Skirstymas pagal ekonominės veiklos rūšį: pagal toliau nurodytus NACE 2 red. suvestinius duomenis:

NACE 2 red. suvestiniai duomenys

galimam nacionalinių suvestinių duomenų skaičiavimui

10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 16 + 17 + 18

19 + 20 + 21 + 22 + 23

24 + 25

26 + 27 + 28 + 29 + 30 + 31 + 32 + 33

35 + 36 + 37 + 38 + 39

41 + 42 + 43

45 + 46 + 47

47

49 + 50 + 51 + 52 + 53

55

58 + 59 + 60 + 61 + 62 + 63

68

69 + 70 + 71 + 72 + 73 + 74

77 + 78 + 79 + 80 + 81 + 82

26.1 + 26.2 + 26.3 + 26.4 + 26.8 + 46.5 + 58.2 + 61 + 62 + 63.1 + 95.1

NACE 2 red. suvestiniai duomenys

galimam Europos suvestinių duomenų skaičiavimui

10 + 11 + 12

13 + 14 + 15

16 + 17 + 18

26

27 + 28

29 + 30

31 + 32 + 33

45

46

55 + 56

58 + 59 + 60

61

62 + 63

77 + 78 + 80 + 81 + 82

79

95.1

2.

Skirstymas pagal dydžio kategorijas: duomenys skirstomi į toliau nurodytas dydžio kategorijas pagal dirbančių asmenų skaičių.

Dydžio kategorija

10 ar daugiau dirbančių asmenų

Nuo 10 iki 49 dirbančių asmenų

Nuo 50 iki 249 dirbančių asmenų

250 ar daugiau dirbančių asmenų

Jei taikoma, duomenys skirstomi pagal toliau pateiktą lentelę.

Dydžio kategorija

Nuo 0 iki 9 asmenų (neprivaloma)

Nuo 2 iki 9 asmenų (neprivaloma)

Nuo 0 iki 1 asmens (neprivaloma)

E.   PERIODIŠKUMAS

Šiame priede nurodyti 2018 m. duomenys teikiami vieną kartą.

F.   REZULTATŲ TEIKIMO TERMINAI

1.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje ir I priedo 6 punkte nurodyti suvestiniai duomenys, prireikus pažymėti kaip konfidencialūs arba nepatikimi, Eurostatui pateikiami iki 2018 m. spalio 5 d. Iki šios datos duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas.

2.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys Eurostatui išsiunčiami iki 2018 m. gegužės 31 d.

3.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta kokybės ataskaita Eurostatui išsiunčiama iki 2018 m. lapkričio 5 d.

4.

Duomenys ir metaduomenys Eurostatui teikiami laikantis Eurostato nustatyto keitimosi standarto, naudojant vieną bendrą prieigą. Metaduomenys ir kokybės ataskaita teikiami standartinės struktūros, kurią metaduomenims nustatė Eurostatas.


II PRIEDAS

2 MODULIS. INDIVIDUALŪS ASMENYS, NAMŲ ŪKIAI IR INFORMACINĖ VISUOMENĖ

A.   TEMOS IR JŲ RODIKLIAI

1.

Temos, pagal kurias turi būti teikiami 2018 ataskaitinių metų duomenys, atrinktos iš Reglamento (EB) Nr. 808/2004 II priedo sąrašo, yra šios:

a)

individualių asmenų ir (arba) namų ūkių prieiga prie IRT ir jų naudojimas;

b)

individualių asmenų ir (arba) namų ūkių naudojimasis internetu ir kitais elektroniniais tinklais įvairiais tikslais;

c)

IRT saugumas ir patikimumas;

d)

IRT kompetencija ir įgūdžiai;

e)

individualių asmenų naudojimasis IRT keistis informacija ir paslaugomis su valdžios ir viešojo administravimo įstaigomis (elektroninė valdžia);

f)

prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje vietoje bet kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis.

2.

Renkami šie rodikliai:

a)

individualių asmenų ir (arba) namų ūkių prieiga prie IRT ir jų naudojimas

i)

visų namų ūkių:

prieiga prie interneto namuose (naudojant bet kokį prietaisą: kompiuterius, išmaniuosius telefonus, žaidimų konsoles arba e. knygų skaitykles);

ii)

interneto prieigą turinčių namų ūkių:

interneto ryšys: fiksuotasis plačiajuostis ryšys;

interneto ryšys: mobilusis plačiajuostis ryšys (per bent 3G mobiliojo telefono ryšio tinklą);

(neprivaloma) interneto ryšys: interneto ryšys komutuojama telefono linija arba ISDN;

(neprivaloma) interneto ryšys: mobilusis siaurajuostis ryšys (per silpnesnį nei 3G mobiliojo telefono ryšio tinklą);

iii)

individualių asmenų, kurie yra samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant padedančius šeimos narius, ir kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

kompiuterių, nešiojamųjų kompiuterių, išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų nešiojamųjų prietaisų naudojimas pagrindiniame apmokamame darbe;

kitos kompiuterizuotos įrangos arba mašinų (pvz., naudojamų gamybos linijose, transportuojant ar kitoms paslaugoms), įskaitant rankinius prietaisus (pvz., naudojamus atsargų kontrolei) naudojimas pagrindiniame apmokamame darbe;

iv)

individualių asmenų, kurie yra samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant padedančius šeimos narius, kurie naudojasi kompiuteriais, nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ar kitais nešiojamaisiais prietaisais pagrindiniame apmokamame darbe ir kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

susirašinėjimas e. laiškais arba duomenų įvedimas į duomenų bazes pagrindiniame apmokamame darbe bent kartą per savaitę;

elektroninių dokumentų kūrimas ar redagavimas pagrindiniame apmokamame darbe bent kartą per savaitę;

socialinių tinklų naudojimas darbo tikslais pagrindiniame apmokamame darbe bent kartą per savaitę;

taikomųjų programų naudojimas užduotims ar nurodymams gauti, išskyrus e. laiškus, pagrindiniame apmokamame darbe bent kartą per savaitę;

specialios darbui skirtos programinės įrangos (pvz., projektavimo, duomenų analizės, apdorojimo) naudojimas pagrindiniame apmokamame darbe bent kartą per savaitę;

IT sistemų ar programinės įrangos kūrimas ar palaikymas pagrindiniame apmokamame darbe bent kartą per savaitę;

neatliko nė vienos iš minėtų užduočių pagrindiniame apmokamame darbe bent kartą per savaitę;

v)

individualių asmenų, kurie yra samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant padedančius šeimos narius, kurie naudojasi kompiuteriais, nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ar kitais nešiojamaisiais prietaisais arba kompiuterizuota įranga ar mašinomis (pvz., naudojamomis gamybos linijose, transportuojant ar kitoms paslaugoms) pagrindiniame apmokamame darbe ir kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

užduočių pokyčiai pagrindiniame apmokamame darbe, nes pradėta naudoti nauja programinė įranga ar kompiuterizuota įranga per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) dalyvavimas parenkant, keičiant ar išbandant darbe naudojamą programinę įrangą ar kompiuterizuotą įrangą pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) laiko, skirto kartotinėms užduotims atlikti, pokyčiai pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių: padidėjo, sumažėjo, tokių pokyčių nebuvo;

(neprivaloma) savarankiškumo organizuojant savo darbo užduotis pokyčiai pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių: padidėjo, sumažėjo, tokių pokyčių nebuvo;

(neprivaloma) savo darbo rezultatų stebėjimo pokyčiai pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių: padidėjo, sumažėjo, tokių pokyčių nebuvo;

(neprivaloma) laiko, skirto darbe reikalingiems naujiems įgūdžiams įgyti, pokyčiai pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių: padidėjo, sumažėjo, tokių pokyčių nebuvo;

(neprivaloma) bendradarbiavimo su kolegomis ar verslo partneriais lengvumo pokyčiai pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių; padidėjo, sumažėjo, tokių pokyčių nebuvo;

(neprivaloma) darbo nereguliariu grafiku (naktimis, savaitgaliais, pamainomis) valandų skaičiaus pokyčiai pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių: padidėjo, sumažėjo, tokių pokyčių nebuvo;

vidutinis darbo iš namų dažnumas per pastaruosius dvylika mėnesių: kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną, bent vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną), rečiau nei kartą per savaitę, niekada;

b)

individualių asmenų ir (arba) namų ūkių naudojimasis internetu įvairiais tikslais

i)

visų individualių asmenų:

naudojimasis internetu paskutinį kartą bet kurioje vietoje naudojantis bet kokiu prietaisu: per pastaruosius tris mėnesius, prieš tris mėnesius – vienus metus, daugiau nei prieš vienus metus, niekada nesinaudojo internetu;

ii)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius tris mėnesius:

vidutinis naudojimosi internetu dažnumas per pastaruosius tris mėnesius: kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną, bent vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną), rečiau nei kartą per savaitę;

stalinio kompiuterio naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;

nešiojamojo kompiuterio naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;

planšetinio kompiuterio naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;

mobiliojo arba išmaniojo telefono naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;

kitų mobiliųjų prietaisų (pvz., medijos arba žaidimų leistuvės, e. knygų skaityklės, išmaniojo laikrodžio) naudojimas interneto prieigai per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais e. laiškams siųsti ir gauti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais skambučiams internetu, vaizdo skambučiams (naudojantis interneto kamera) internetu (naudojant taikomąsias programas) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais dalyvauti socialiniuose tinkluose (naudotojo paskyroms kurti, pranešimams ar kitai informacijai skelbti) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais informacijos apie prekes ar paslaugas paieškai per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais muzikai klausyti (pvz., interneto radijas, srautinis muzikos siuntimas) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais televizijos transliacijoms (tiesioginėms ar įrašytoms) žiūrėti internete per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais užsakomosioms vaizdo programoms žiūrėti naudojantis komercinėmis paslaugomis per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais vaizdo medžiagai žiūrėti naudojantis keitimosi rinkmenomis paslaugomis per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais žaidimams žaisti ar atsisiųsti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais su sveikata susijusiai informacijai ieškoti (pvz., dėl sužeidimo, ligos, mitybos, sveikatos gerinimo ir kt.) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais užsiregistruoti pas specialistą naudojantis interneto svetaine arba mobiliąja programėle (pvz., ligoninės arba sveikatos priežiūros centro) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais prekėms arba paslaugoms parduoti (pvz., aukcionuose) per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais internetinei bankininkystei per pastaruosius tris mėnesius;

internetinės saugyklos (debesijos) naudojimas asmeniniais tikslais dokumentams, paveikslėliams, muzikos, vaizdo ar kitoms rinkmenoms saugoti per pastaruosius tris mėnesius;

naudojimasis internetu (išskyrus e. laiškus) pastaruosius tris mėnesius akcijoms, obligacijoms, fondų produktams ar kitoms investicinėms paslaugoms pirkti ar parduoti asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu (išskyrus e. laiškus) pastaruosius tris mėnesius draudimo liudijimams, įskaitant siūlomus kartu su kita paslauga, pirkti ar atnaujinti asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu (išskyrus e. laiškus) pastaruosius tris mėnesius paskolai ar kreditui iš banko ar kito finansinių paslaugų teikėjo paimti asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

iii)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu kasdien arba beveik kasdien per pastaruosius tris mėnesius:

naudojimasis internetu keletą kartų per dieną per pastaruosius tris mėnesius;

iv)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

interneto svetainės arba mobiliosios programėlės naudojimas per pastaruosius dvylika mėnesių asmeniniais tikslais susitarti su kitu privačiu asmeniu dėl apgyvendinimo (pvz., kambario, apartamentų, namo, vasarnamio ir kt.): apgyvendinimo sandoriams skirtos tarpininkų interneto svetainės ar mobiliosios programėlės, kitos interneto svetainės ar mobiliosios programėlės (įskaitant socialinius tinklus), nenaudota;

interneto svetainės arba mobiliosios programėlės naudojimas per pastaruosius dvylika mėnesių asmeniniais tikslais susitarti su kitu privačiu asmeniu dėl transportavimo paslaugos (pvz., automobiliu): transporto paslaugų užsakymui skirtos tarpininkų interneto svetainės ar mobiliosios programėlės, kitos interneto svetainės ar mobiliosios programėlės (įskaitant socialinius tinklus), nenaudota;

tarpininkų interneto svetainių arba mobiliųjų programėlių naudojimas siekiant gauti apmokamą darbą per pastaruosius dvylika mėnesių: kaip pagrindinį pajamų šaltinį, kaip papildomą pajamų šaltinį, nenaudota;

paskutinis prekių arba paslaugų pirkimas ar užsakymas internetu (naudojant interneto svetaines arba mobiliąsias programėles, išskyrus užsakymus žmogaus rašytais e. laiškais, trumposiomis žinutėmis arba multimedijos žinutėmis) asmeniniais tikslais naudojant bet kokį prietaisą: per pastaruosius tris mėnesius, prieš tris mėnesius – vienus metus, daugiau nei prieš vienus metus, niekada nieko nepirko ir neužsakė internetu;

išmaniojo telefono naudojimas asmeniniais tikslais;

v)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu prekybai internetu (prekėms arba paslaugoms pirkti ar užsakyti) per pastaruosius tris mėnesius:

užsakymų skaičius internetu perkant ar užsakant prekių ar paslaugų asmeninėms reikmėms per pastaruosius tris mėnesius: kiek kartų arba paskirstymas pagal klases: 1–2 kartai, 3–5 kartai, 6–10 kartų, daugiau kaip 10 kartų;

bendra prekių arba paslaugų (išskyrus akcijas arba kitas finansines paslaugas), pirktų ar užsakytų internetu asmeninėms reikmėms per pastaruosius tris mėnesius, vertė: suma eurais arba paskirstymas pagal klases: mažiau nei 50 EUR, nuo 50 iki mažiau nei 100 EUR, nuo 100 iki mažiau nei 500 EUR, nuo 500 iki mažiau nei 1 000 EUR, 1 000 EUR arba daugiau, nežinoma;

vi)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu prekybai internetu (prekėms arba paslaugoms pirkti ar užsakyti) per pastaruosius dvylika mėnesių:

naudojimasis internetu maisto ar bakalėjos produktams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimas namų ūkio reikmenims (pvz., baldams, žaislams ir kt., išskyrus buitinę elektroniką) pirkti arba užsakyti asmeninėms reikmėms per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu vaistams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu drabužiams arba sporto prekėms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu kompiuterių techninei įrangai asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu elektroninei įrangai (įskaitant fotoaparatus) asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu telekomunikacijų paslaugoms (pvz., televizijai, plačiajuosčio ryšio abonementams, fiksuotojo ryšio arba mobiliojo ryšio abonementams, išankstinio mokėjimo telefono kortelių papildymams) asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu apgyvendinimo paslaugoms per atostogas (pvz., viešbučių) asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu kitiems kelionių dalykams asmeninėms reikmėms (pvz., transporto bilietams, automobilių nuomai) pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu renginių bilietams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu filmams ar muzikai asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu knygoms, žurnalams arba laikraščiams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu e. mokymosi medžiagai asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu vaizdo žaidimų programinei įrangai, kitai kompiuterinei programinei įrangai ir programinės įrangos naujiniams asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu kitoms prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių pagal kilmę: iš savo šalies pardavėjų;

naudojimasis internetu prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių pagal kilmę: iš kitų ES šalių pardavėjų;

naudojimasis internetu prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių pagal kilmę: iš kitų pasaulio šalių pardavėjų;

naudojimasis internetu prekėms ar paslaugoms asmeninėms reikmėms pirkti arba užsakyti per pastaruosius dvylika mėnesių pagal kilmę: pardavėjo kilmės šalis nežinoma;

vii)

individualių asmenų, kurie yra samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant padedančius šeimos narius, kurie naudojasi kompiuteriais, nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ar kitais nešiojamaisiais prietaisais arba kompiuterizuota įranga ar mašinomis (pvz., naudojamomis gamybos linijose, transportuojant ar kitoms paslaugoms) pagrindiniame apmokamame darbe ir kurie naudojosi internetu ir dirbo iš namų per pastaruosius dvylika mėnesių:

naudojimasis internetu pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių;

c)

IRT saugumas ir patikimumas

i)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

paprasto įsiregistravimo su registracijos vardu ir slaptažodžiu naudojimas identifikacijai, siekiant gauti internetu teikiamų paslaugų (pvz., internetinės bankininkystės, viešųjų paslaugų, prekių ar paslaugų užsakymo ar pirkimo) asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

socialinių tinklų registracijos duomenų naudojimas identifikacijai, siekiant gauti kitų internetu teikiamų paslaugų (pvz., internetinės bankininkystės, viešųjų paslaugų, prekių ar paslaugų užsakymo ar pirkimo) asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

prieigos rakto naudojimas identifikacijai, siekiant gauti internetu teikiamų paslaugų (pvz., internetinės bankininkystės, viešųjų paslaugų, prekių ar paslaugų užsakymo ar pirkimo) asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

elektroninio identifikavimo sertifikato arba kortelės ir kortelių skaitytuvo naudojimas identifikacijai, siekiant gauti internetu teikiamų paslaugų (pvz., internetinės bankininkystės, viešųjų paslaugų, prekių ar paslaugų užsakymo ar pirkimo) asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

asmeninio mobiliojo telefono (pvz., žinute gaunamo kodo) naudojimas identifikacijai, siekiant gauti internetu teikiamų paslaugų (pvz., internetinės bankininkystės, viešųjų paslaugų, prekių ar paslaugų užsakymo ar pirkimo) asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

vieno kodų sąrašo (pvz., plastikinės kodų kortelės, nutrinamų kodų ir pan.) arba atsitiktinių slaptažodžio simbolių naudojimas identifikacijai, siekiant gauti internetu teikiamų paslaugų (pvz., internetinės bankininkystės, viešųjų paslaugų, prekių ar paslaugų užsakymo ar pirkimo) asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

kitų elektroninių identifikavimo metodų naudojimas, siekiant gauti internetu teikiamų paslaugų (pvz., internetinės bankininkystės, viešųjų paslaugų, prekių ar paslaugų užsakymo ar pirkimo) asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) nenaudota jokių elektroninių identifikavimo metodų, siekiant gauti internetu teikiamų paslaugų (pvz., internetinės bankininkystės, viešųjų paslaugų, prekių ar paslaugų užsakymo ar pirkimo) asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

ii)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių ir naudojo išmanųjį telefoną asmeniniais tikslais:

bet kokio pobūdžio saugumo užtikrinimo programinės įrangos ar paslaugų (pvz., apsaugos nuo virusų, nuo brukalo ar užkardos), automatiškai įdiegtų ar suteiktų su operacine sistema, naudojimas asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone;

bet kokio pobūdžio saugumo užtikrinimo programinės įrangos ar paslaugų (pvz., apsaugos nuo virusų, nuo brukalo ar užkardos), įdiegtų ar užprenumeruotų paties asmens arba kito asmens, naudojimas asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone;

saugumo užtikrinimo programinės įrangos ar paslaugų (pvz., apsaugos nuo virusų, nuo brukalo ar užkardos) asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone neįdiegta;

nežinoma, ar asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone įdiegta saugumo užtikrinimo programinė įranga ar paslaugos (pvz., apsauga nuo virusų, nuo brukalo ar užkarda);

dėl viruso arba kitokios kenkimo programos prarasta asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone laikytos informacijos, dokumentų, nuotraukų ar bet kokių kitų duomenų;

asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone laikytos informacijos, dokumentų, nuotraukų ar bet kokių kitų duomenų dėl viruso arba kitokios kenkimo programos neprarasta;

nežinoma, ar dėl viruso arba kitokios kenkimo programos prarasta asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone laikytos informacijos, dokumentų, nuotraukų ar bet kokių kitų duomenų;

naudojant ar įdiegiant mobiliąją programėlę asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone bent vieną kartą atsisakyta suteikti prieigą prie asmens duomenų (pvz., vietos, adresų knygelės) arba ji apribota;

naudojant ar įdiegiant mobiliąją programėlę asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone niekada neatsisakyta suteikti prieigą prie asmens duomenų (pvz., vietos, adresų knygelės) arba ji niekada neapribota;

nežinoma, kad yra galimybė naudojant ar įdiegiant mobiliąją programėlę asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone atsisakyti suteikti prieigą prie asmens duomenų (pvz., vietos, adresų knygelės) arba ją apriboti;

asmeniniais tikslais naudojamame išmaniajame telefone mobiliųjų programėlių nenaudota;

iii)

individualių asmenų, per pastaruosius dvylika mėnesių internetu asmeniniais tikslais nepildžiusių formų valdžios institucijų interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse, nors oficialias formas pateikti buvo būtina, nepateikimo priežastys:

susirūpinimas dėl asmens duomenų apsaugos ir saugumo per pastaruosius dvylika mėnesių;

d)

IRT kompetencija ir įgūdžiai

i)

individualių asmenų, kurie yra samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant padedančius šeimos narius, kurie naudojasi kompiuteriais, nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ar kitais nešiojamaisiais prietaisais arba kompiuterizuota įranga ar mašinomis (pvz., naudojamomis gamybos linijose, transportuojant ar kitoms paslaugoms) pagrindiniame apmokamame darbe ir kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

išmokimas naudotis nauja programine įranga arba kompiuterizuota įranga pagrindiniame apmokamame darbe per pastaruosius dvylika mėnesių;

įgūdžių, susijusių su kompiuterių, programinės įrangos ir mobiliųjų programėlių naudojimu, įgijimas pagrindiniame apmokamame darbe: reikia papildomo mokymo siekiant gerai atlikti esamas užduotis, įgūdžiai gerai atitinka esamas užduotis, esama įgūdžių sudėtingesnėms užduotims atlikti;

ii)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių mokymosi veiklai, reikalingai su kompiuterių, programinės įrangos ar mobiliųjų programėlių naudojimu susijusiems įgūdžiams patobulinti:

nemokamas mokymas internetu arba savarankiškas mokymasis per pastaruosius dvylika mėnesių;

paties apmokėtas mokymas per pastaruosius dvylika mėnesių;

nemokamas mokymas, teikiamas pagal viešąsias programas ar rengiamas organizacijų, išskyrus darbdavį, per pastaruosius dvylika mėnesių;

darbdavio apmokėtas arba surengtas mokymas per pastaruosius dvylika mėnesių;

mokymas darbo vietoje (pvz., bendradarbių, vadovų) per pastaruosius dvylika mėnesių;

iii)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu ir mokėsi, siekdami gerinti su kompiuterių, programinės įrangos ar mobiliųjų programėlių naudojimu susijusius įgūdžius per pastaruosius dvylika mėnesių, mokymosi sritys:

(neprivaloma) interneto rinkodara ar e. prekyba per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) socialiniai tinklai per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) programavimo kalbos, įskaitant interneto svetainių kūrimą ar valdymą, per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) duomenų analizė arba duomenų bazių valdymas per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) kompiuterių tinklų, serverių ir pan. priežiūra per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) IT saugumo ar privatumo valdymas per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) specifinė darbui reikalinga taikomoji programinė įranga per pastaruosius dvylika mėnesių;

(neprivaloma) kitų sričių mokymas, susijęs su kompiuterių, programinės įrangos ar mobiliųjų programėlių naudojimu, per pastaruosius dvylika mėnesių;

e)

individualių asmenų naudojimasis IRT keistis informacija ir paslaugomis su valdžios ir viešojo administravimo įstaigomis (elektroninė valdžia)

i)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais informacijai iš valdžios institucijų ar viešųjų tarnybų interneto svetainių ar mobiliųjų programėlių (išskyrus žmogaus rašytus e. laiškus) gauti per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais oficialioms formoms iš valdžios institucijų ar viešųjų tarnybų interneto svetainių atsisiųsti ar atspausdinti (išskyrus žmogaus rašytus e. laiškus) per pastaruosius dvylika mėnesių;

naudojimasis internetu asmeniniais tikslais internete užpildytoms formoms, skirtoms valdžios institucijoms ar viešosioms tarnyboms, teikti (išskyrus žmogaus rašytus e. laiškus) per pastaruosius dvylika mėnesių;

ii)

individualių asmenų, per pastaruosius dvylika mėnesių asmeniniais tikslais internetu nepateikusių užpildytų formų valdžios institucijų interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse:

užpildytų formų nepateikė, nes nereikėjo pateikti jokių oficialių formų asmeniniais tikslais per pastaruosius dvylika mėnesių;

iii)

individualių asmenų, per pastaruosius dvylika mėnesių asmeniniais tikslais internetu nepateikusių užpildytų formų valdžios institucijų interneto svetainėse ar mobiliosiose programėlėse, nors oficialias formas pateikti buvo būtina, nepateikimo priežastys:

internetu tokia paslauga nebuvo teikiama;

įgūdžių ar žinių stoka (pvz., nežinojo, kaip naudotis interneto svetaine, arba naudotis svetaine buvo pernelyg sudėtinga);

respondento vardu užpildytas formas internetu pateikė kitas asmuo (pvz., konsultantas, patarėjas mokesčių klausimais, giminaitis arba šeimos narys);

kita priežastis, dėl kurios asmuo valdžios institucijoms nepateikė užpildytų formų internetu;

f)

prieiga prie technologijų, kurios sudaro sąlygas prisijungti prie interneto ar kitų tinklų bet kurioje vietoje bet kuriuo laiku (visuresė prieiga), ir naudojimasis jomis

i)

individualių asmenų, kurie naudojosi internetu per pastaruosius tris mėnesius:

mobiliojo telefono arba išmaniojo telefono naudojimas interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius;

nešiojamojo kompiuterio naudojimas interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius;

planšetinio kompiuterio naudojimas interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius;

kitų mobiliųjų prietaisų (pvz., medijos arba žaidimų leistuvės, e. knygų skaityklės ar išmaniojo laikrodžio) naudojimas interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius;

mobiliųjų prietaisų interneto prieigai ne namuose ar darbe per pastaruosius tris mėnesius nenaudota;

ii)

individualių asmenų, kurie yra samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant padedančius šeimos narius, kurie naudojasi kompiuteriais, nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ar kitais nešiojamaisiais prietaisais arba kompiuterizuota įranga ar mašinomis (pvz., naudojamomis gamybos linijose, transportuojant ar kitoms paslaugoms) pagrindiniame apmokamame darbe ir kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

(neprivaloma) darbo lauke (pvz., statybvietėje, žemės ūkio lauke ar kitoje viešoje arba privačioje erdvėje) arba judant (pvz., transporto priemonėje) dažnumas per pastaruosius dvylika mėnesių: kiekvieną dieną arba beveik kiekvieną dieną, bent vieną kartą per savaitę (bet ne kiekvieną dieną), rečiau nei kartą per savaitę, niekada;

iii)

individualių asmenų, kurie yra samdomieji darbuotojai arba savarankiškai dirbantys asmenys, įskaitant padedančius šeimos narius, kurie naudojasi kompiuteriais, nešiojamaisiais kompiuteriais, išmaniaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais ar kitais nešiojamaisiais prietaisais arba kompiuterizuota įranga ar mašinomis (pvz., naudojamomis gamybos linijose, transportuojant ar kitoms paslaugoms) pagrindiniame apmokamame darbe, kurie dirbo lauke (pvz., statybvietėje, žemės ūkio lauke ar kitoje viešoje arba privačioje erdvėje) arba judėdami (pvz., transporto priemonėje) ir kurie naudojosi internetu per pastaruosius dvylika mėnesių:

(neprivaloma) nešiojamųjų kompiuterių, išmaniųjų telefonų, planšetinių kompiuterių ir kitų nešiojamųjų prietaisų naudojimas darbo tikslais dirbant lauke (pvz., statybvietėje, žemės ūkio lauke ar kitoje viešoje arba privačioje erdvėje) arba judant (pvz., transporto priemonėje) per pastaruosius dvylika mėnesių.

B.   APIMTIS

1.

Statistiniai vienetai, kurių rinktini rodikliai, susiję su namų ūkiais, išvardyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte, yra namų ūkiai, kurių bent vienas narys yra 16–74 m. amžiaus.

2.

Statistiniai vienetai, kurių rinktini rodikliai, susiję su individualiais asmenimis, išvardyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte, yra 16–74 m. individualūs asmenys.

3.

Geografinė aprėptis: bet kurioje atitinkamos valstybės narės teritorijos dalyje esantys namų ūkiai ir (arba) gyvenantys individualūs asmenys.

C.   ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

Pagrindinis rinktinų statistinių duomenų ataskaitinis laikotarpis yra 2018 m. pirmasis ketvirtis.

D.   PAPILDOMI SOCIALINIAI IR EKONOMINIAI RODIKLIAI

1.

Rinktini toliau nurodyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte išvardytų temų ir jų rodiklių, susijusių su namų ūkiais, papildomi rodikliai:

a)

gyvenamasis regionas pagal regionų klasifikatorių NUTS 1;

b)

(neprivaloma) gyvenamasis regionas pagal klasifikatorių NUTS 2;

c)

geografinė vieta: gyvenimas mažiau išsivysčiusiame regione, pereinamojo laikotarpio regione ar labiau išsivysčiusiame regione;

d)

urbanizacijos laipsnis: gyvenimas tankiai apgyvendintoje vietovėje, vidutiniškai tankiai apgyvendintoje vietovėje ar retai apgyvendintoje vietovėje;

e)

namų ūkio tipas, nurodant namų ūkio narių skaičių: (neprivaloma) 16–24 m. asmenų skaičius, (neprivaloma) 16–24 m. studentų skaičius, (neprivaloma) 25–64 m. asmenų skaičius, (neprivaloma) 65 m. ir vyresnių asmenų skaičius ir (atskirai rinktini duomenys) jaunesnių nei 16 m. vaikų skaičius, (neprivaloma) 14–15 m. vaikų skaičius, (neprivaloma) 5–13 m. vaikų skaičius, (neprivaloma) 4 m. ir jaunesnių vaikų skaičius;

f)

(neprivaloma) namų ūkio grynosios mėnesio pajamos, renkant pagal vertę arba pajamų dydžio grupes, suderinamas su pajamų kvartiliais;

g)

(neprivaloma) ekvivalentinės bendros namų ūkio grynosios mėnesio pajamos, nurodomos kvintiliais.

2.

Rinktini toliau nurodyti šio priedo A antraštinės dalies 2 punkte išvardytų temų ir jų rodiklių, susijusių su individualiais asmenimis, papildomi rodikliai:

a)

lytis;

b)

gimimo šalis, nurodant, ar asmuo gimė šioje šalyje, ar užsienyje; pastaruoju atveju taip pat nurodoma, ar asmuo gimė kitoje ES valstybėje narėje ar ES nepriklausančioje šalyje;

c)

pilietybės šalis, nurodant, ar asmuo yra tos šalies pilietis, ar ne; pastaruoju atveju taip pat nurodoma, ar asmuo yra kitos ES valstybės narės pilietis, ar ES nepriklausančios šalies pilietis;

d)

amžius (suėjusių metų skaičius); (neprivaloma) jaunesni nei 16 m. ir (arba) vyresni nei 74 m.;

e)

išsilavinimo lygis, nurodant aukščiausią įgytą išsilavinimo lygį pagal Tarptautinio standartizuoto švietimo klasifikatoriaus (ISCED) 2011 m. redakciją: ne aukštesnis kaip pagrindinis ugdymas (ISCED 0, 1 arba 2); vidurinis ugdymas ir profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą (ISCED 3 arba 4); tretinis išsilavinimas (ISCED 5, 6, 7 arba 8); žemesnis nei pradinis ugdymas (ISCED 0); pradinis ugdymas (ISCED 1); pagrindinis ugdymas (ISCED 2); vidurinis išsilavinimas (ISCED 3); profesinis mokymas turint vidurinį išsilavinimą (ISCED 4); trumpas tretinis išsilavinimas (ISCED 5); studijos bakalauro laipsniui įgyti arba jų atitikmuo (ISCED 6); studijos magistro laipsniui įgyti arba jų atitikmuo (ISCED 7) ar studijos daktaro laipsniui įgyti arba jų atitikmuo (ISCED 8);

f)

užimtumas, nurodant, ar asmuo yra samdomasis darbuotojas, ar savarankiškai dirbantis asmuo, įskaitant padedančius šeimos narius (visą darbo laiką dirbantis samdomasis darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, ne visą darbo laiką dirbantis samdomasis darbuotojas arba savarankiškai dirbantis asmuo, samdomasis darbuotojas, nuolatinis samdomasis darbuotojas arba pagal neterminuotą darbo sutartį dirbantis samdomasis darbuotojas, laikinas arba pagal terminuotą darbo sutartį dirbantis samdomasis darbuotojas, savarankiškai dirbantis asmuo, įskaitant padedančius šeimos narius);

g)

nurodomas užimtumo ekonominis sektorius:

NACE 2 red. sekcijos

Aprašymas

A

Žemės ūkis, miškininkystė ir žuvininkystė

B, C, D ir E

Apdirbamoji gamyba, kasyba ir karjerų eksploatavimas ir kita pramonė

F

Statyba

G, H ir I

Didmeninė ir mažmeninė prekyba, transportas, apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų veikla

J

Informacija ir ryšiai

K

Finansinė ir draudimo veikla

L

Nekilnojamojo turto operacijos

M ir N

Verslo paslaugos

O, P ir Q

Viešasis valdymas, gynyba, švietimas, žmonių sveikatos priežiūra ir socialinis darbas

R, S, T ir U

Kita aptarnavimo veikla

h)

užimtumas, nurodant, ar asmuo yra bedarbis, nedirbantis studentas ar kitas prie darbo jėgos nepriskiriamas asmuo, nurodant (neprivaloma), ar asmuo išėjęs į pensiją arba į paankstintą pensiją ar atsisakęs verslo, neįgalus, atliekantis privalomąją karo arba alternatyviąją tarnybą, namų šeimininkas (-ė) ar neaktyvus dėl bet kurios kitos priežasties;

i)

profesija pagal Tarptautinį standartinį profesijų klasifikatorių (ISCO-08), nurodant, ar asmuo klasifikuojamas kaip darbininkas, ne darbininkas, IRT darbuotojas, ne IRT darbuotojas, ir (neprivaloma) visas profesijas pagal ISCO-08 2 skaitmenų lygmenį.

E.   PERIODIŠKUMAS

Šiame priede nurodyti 2018 m. duomenys teikiami vieną kartą.

F.   REZULTATŲ TEIKIMO TERMINAI

1.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje ir II priedo 6 punkte nurodyti atskiri duomenų įrašai, pagal kuriuos negalima tiesiogiai nustatyti statistinių vienetų, Eurostatui pateikiami iki 2018 m. spalio 5 d. Iki šios datos duomenų rinkinys turi būti baigtas rengti, patvirtintas ir priimtas.

2.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 6 straipsnyje nurodyti metaduomenys Eurostatui išsiunčiami iki 2018 m. gegužės 31 d.

3.

Reglamento (EB) Nr. 808/2004 7 straipsnio 3 dalyje nurodyta kokybės ataskaita Eurostatui išsiunčiama iki 2018 m. lapkričio 5 d.

4.

Duomenys ir metaduomenys Eurostatui teikiami laikantis Eurostato nustatyto keitimosi standarto, naudojant vieną bendrą prieigą. Metaduomenys ir kokybės ataskaita teikiami standartinės struktūros, kurią metaduomenims nustatė Eurostatas.


1.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/24


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1516

2017 m. rugpjūčio 31 d.

kuriuo 276-ą kartą iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ organizacijomis

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2002 m. gegužės 27 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 881/2002, kuriuo nustatomos tam tikros specialios ribojamosios priemonės, taikomos tam tikriems asmenims ir subjektams, susijusiems su ISIL („Da'esh“) ir „Al-Qaida“ organizacijomis (1), ypač į jo 7 straipsnio 1 dalies a punktą ir 7a straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priede išvardyti asmenys, grupės ir organizacijos, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą įšaldomi;

(2)

2017 m. rugpjūčio 27 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti vieną asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašo įrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Užsienio politikos priemonių tarnybos vadovas


(1)  OL L 139, 2002 5 29, p. 9.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 881/2002 I priedo antraštinės dalies „Fiziniai asmenys“ įraše pateikti identifikavimo duomenys:

„Kevin Guiavarch. Gimimo data: 1993 3 12. Gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija. Pilietybė: Prancūzijos. Kita informacija: nustatyta buvimo vieta nuo 2012 m. – Sirija. Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2014 9 23.“

pakeičiami šiuo įrašu:

„Kevin Jordan Axel Guiavarch. Gimimo data: 1993 3 12. Gimimo vieta: Paryžius, Prancūzija. Pilietybė: Prancūzijos. Paso Nr.: Prancūzijos Nr. 12CP63882.3FRA, išduotas 2012 7 31 (galioja iki 2022 7 30). Nacionalinis asmens identifikavimo kodas: Prancūzijos nacionalinė asmens tapatybės kortelė 070275Q007873, išduota 2007 2 16 (galioja iki 2017 2 15 ). Adresas: a) Grenoblis, Prancūzija (nuolatinė gyvenamoji vieta 1993–2012 m.); b) Sirijos Arabų Respublika (nustatyta buvimo vieta 2012–2016 m.); c) Turkija (nuo 2016 m. birželio mėn. iki 2017 m. sausio mėn.) d) Prancūzija (kalinamas nuo 2017 m. sausio mėn.). Kita informacija: Įtraukimo į sąrašą pagal 7d straipsnio 2 dalies i punktą data: 2014 9 23.“


1.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/26


KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2017/1517

2017 m. rugpjūčio 31 d.

kuriuo nustatomi nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. galiojantys grūdų sektoriaus importo muitai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007 (1), ypač į jo 183 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (ES) Nr. 642/2010 (2) 1 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 11 00, 1001 19 00, ex 1001 91 20 [paprastieji kviečiai, skirti sėjai], ex 1001 99 00 [aukštos kokybės paprastieji kviečiai, išskyrus skirtus sėklai], 1002 10 00, 1002 90 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 10 90 ir 1007 90 00, nustatomas importo muitas yra lygus tiems produktams importavimo metu taikomai intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau tas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos;

(2)

Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad, siekiant apskaičiuoti to straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės toje dalyje nurodytų produktų CIF importo kainos;

(3)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 1 dalimi, apskaičiuojant to reglamento 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų produktų importo muitą turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta to reglamento 5 straipsnyje nurodyta tvarka;

(4)

reikėtų nustatyti importo muitus, kurie būtų taikomi nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. tol, kol bus nustatyti ir įsigalios nauji muitai;

(5)

remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalimi, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo dieną,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. galiojantys Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti grūdų sektoriaus importo muitai nustatomi šio reglamento I priedu, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininko pavedimu

Jerzy PLEWA

Generalinis direktorius

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorato


(1)  OL L 347, 2013 12 20, p. 671.

(2)  2010 m. liepos 20 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 642/2010 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 taikymo taisyklių grūdų sektoriaus importo muitų srityje (OL L 187, 2010 7 21, p. 5).


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (ES) Nr. 642/2010 1 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

KN kodas

Prekių aprašymas

Importo muitas (1)

(EUR už toną)

1001 11 00

Kietieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

1001 19 00

Kietieji KVIEČIAI, aukštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

vidutinės kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

žemos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

ex 1001 91 20

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 99 00

Paprastieji, aukKVIEČIAIštos kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 10 00

RUGIAI, skirti sėjai

10,95

1002 90 00

RUGIAI, išskyrus sėklą

10,95

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

10,95

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus skirtus sėjai (2)

10,95

1007 10 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus sėjai skirtus hibridus

10,95

1007 90 00

Grūdinis SORGAS, išskyrus sėklą

10,95


(1)  Remiantis Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 4 dalimi, importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūros uostas (už Gibraltaro sąsiaurio ribų) arba Juodosios jūros uostas ir jei prekės į Sąjungą atgabenamos Atlanto vandenynu arba per Sueco kanalą,

2 EUR už toną, jei iškrovimo uostas yra Airijoje, Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje arba Pirėnų pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje ir jei prekės į Sąjungą atgabenamos Atlanto vandenynu.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR už toną suma, jei laikomasi Reglamento (ES) Nr. 642/2010 3 straipsnyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR už toną)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Prekių birža

Mineapolis

Čikaga

Kotiruojama

215,68

113,84

Meksikos įlankos priemoka

14,74

Didžiųjų ežerų priemoka

35,38

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (ES) Nr. 642/2010 2 straipsnio 2 dalyje:

Vežimo išlaidos: Meksikos įlanka – Roterdamas

17,50 EUR už toną

Vežimo išlaidos: Didieji ežerai – Roterdamas

38,05 EUR už toną


(1)  Įtraukta 14 EUR už toną priemoka (Reglamento (ES) Nr. 642/2010 5 straipsnio 3 dalis).


SPRENDIMAI

1.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS (ES) 2017/1518

2017 m. rugpjūčio 31 d.

kuriuo patvirtinamas Airijos dalyvavimas įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/353, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į Protokolą (Nr. 21) dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės, pridėtą prie Europos Sąjungos sutarties ir Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2017 m. birželio 7 d. Europos Komisijai adresuotame laiške Airija pranešė apie ketinimą pripažinti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/353 (1) ir jo laikytis;

(2)

Airijos dalyvavimas įgyvendinant pirmiau minėtą reglamentą nesiejamas su jokiomis konkrečiomis sąlygomis ir nereikalingos pereinamojo laikotarpio priemonės. Komisija pažymi, kad Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 (2) Airijai yra privalomas ir su šiuo Airijos pranešimu susijusia priemone tik atnaujinamas to reglamento priedas, kuriame pateiktas nacionalinių nemokumo bylų sąrašas;

(3)

todėl Airijos dalyvavimas įgyvendinant Reglamentą (ES) 2017/353 turėtų būti patvirtintas;

(4)

tam, kad Airija Reglamentą dėl nemokumo bylų kartu su jo A priedu, pakeistu Reglamentu (ES) 2017/353, galėtų taikyti kuo greičiau, šis sprendimas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Airijos dalyvavimas įgyvendinant Reglamentą (ES) 2017/353 patvirtinamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2017 m. rugpjūčio 31 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

Jean-Claude JUNCKER


(1)  2017 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/353, kuriuo pakeičiami Reglamento (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų A ir B priedai (OL L 57, 2017 3 3, p. 19).

(2)  2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/848 dėl nemokumo bylų (OL L 141, 2015 6 5, p. 19).


Klaidų ištaisymas

1.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/31


2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2005 dėl gyvūnų apsaugos juos vežant ir atliekant susijusias operacijas ir iš dalies keičiančio Direktyvas 64/432/EEB ir 93/119/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 1255/97 klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 3, 2005 m. sausio 5 d. )

1 puslapis, 1-a išnaša:

yra:

„(1)

2004 m. kovo 30 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje)“,

turi būti:

„(1)

2004 m. kovo 30 d. pateikta nuomonė (OL C 103 E, 2004 4 29, p. 412).“


1.9.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/31


2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 537/2014 dėl konkrečių viešojo intereso įmonių teisės aktų nustatyto audito reikalavimų, kuriuo panaikinamas Komisijos sprendimas 2005/909/EB, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 158, 2014 m. gegužės 27 d. )

86 puslapis, 5 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas:

yra:

„b)

finansiniais metais, einančiais iškart prieš a punkte nurodytą laikotarpį – paslaugų, išvardytų antros pastraipos e punkte.“,

turi būti:

„b)

finansiniais metais, einančiais iškart prieš a punkte nurodytą laikotarpį – paslaugų, išvardytų antros pastraipos g punkte.“.


Top