EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62773303-ca99-11ee-95d9-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2017 m. lapkričio 13 d. Tarybos sprendimas (BUSP) 2017/2074 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje

02017D2074 — LT — 29.11.2023 — 013.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/2074

2017 m. lapkričio 13 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį Venesueloje

(OL L 295 2017.11.14, p. 60)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/90  2018 m. sausio 22 d.

  L 16I

14

22.1.2018

 M2

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/901  2018 m. birželio 25 d.

  L 160I

12

25.6.2018

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/1656  2018 m. lapkričio 6 d.

  L 276

10

7.11.2018

 M4

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1171  2019 m. liepos 8 d.

  L 183

9

9.7.2019

 M5

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1596  2019 m. rugsėjo 26 d.

  L 248

74

27.9.2019

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/1893  2019 m. lapkričio 11 d.

  L 291

42

12.11.2019

 M7

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/898  2020 m. birželio 29 d.

  L 205I

6

29.6.2020

►M8

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/1700  2020 m. lapkričio 12 d.

  L 381

24

13.11.2020

►M9

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/276  2021 m. vasario 22 d.

  L 60I

9

22.2.2021

►M10

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2021/1965  2021 m. lapkričio 11 d.

  L 400

148

12.11.2021

►M11

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2022/2201  2022 m. lapkričio 10 d.

  L 292

61

11.11.2022

►M12

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2023/2498  2023 m. lapkričio 10 d.

  L 

1

13.11.2023

►M13

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2023/2686  2023 m. lapkričio 27 d.

  L 

1

28.11.2023
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/2074

2017 m. lapkričio 13 d.

dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į padėtį VenesuelojeI SKYRIUS

EKSPORTO APRIBOJIMAI

1 straipsnis

1.  
Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojantis su valstybių narių vėliava plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais, draudžiama parduoti, tiekti, perduoti Venesuelai arba į ją eksportuoti visų rūšių ginklus ir su jais susijusius reikmenis, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.
2.  

Draudžiama:

a) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su karine veikla ir su visų rūšių ginklų ir su jais susijusių reikmenų, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą ir šių objektų atsargines dalis, tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, bet kokiam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui ar organizacijai Venesueloje arba naudojimui Venesueloje;

b) 

tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusius su karine veikla, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat draudimą ir perdraudimą, kurie būtų skirti ginklams ir su jais susijusiems reikmenims parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti arba susijusiai techninei pagalbai, tarpininkavimo paslaugoms ir kitoms paslaugoms teikti, bet kokiam asmeniui, subjektui ar organizacijai Venesueloje arba naudojimui Venesueloje;

2 straipsnis

1 dalyje nustatytas draudimas netaikomas įsipareigojimams pagal sutartį, sudarytą anksčiau nei 2017 m. lapkričio 13 d., arba pagal papildomas sutartis, būtinas tokiai sutarčiai vykdyti, vykdymui, su sąlyga, kad jomis laikomasi Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/BUSP ( 1 ), visų pirma jos 2 straipsnyje išdėtytų kriterijų ir, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, siekiantys vykdyti sutartį, pranešė apie sutartį valstybės narės, kurioje jie yra įsikūrę ar įsisteigę, kompetentingai institucijai per 5 darbo dienas nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

3 straipsnis

1.  
Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų arba naudojantis jų vėliava plaukiojančiais laivais ar jų orlaiviais draudžiama parduoti, tiekti, perduoti Venesuelai ar eksportuoti į Venesuelą įrangą, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, nepriklausomai nuo to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.
2.  

Draudžiama

a) 

teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas, susijusias su įranga, kuri gali būti naudojama vidinėms represijoms ir tokios įrangos teikimui, gamybai, techninei priežiūrai ir naudojimui tiesiogiai ar netiesiogiai bet kuriam fiziniam ar juridiniam asmeniui,subjektui arba organizacijai Venesueloje arba naudojimui Venesueloje;

b) 

teikti finansavimą ar finansinę paramą, susijusią su įranga, kuri gali būti naudojama vidaus represijoms, įskaitant visų pirma dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, taip pat bet kokio tokios įrangos pardavimo, tiekimo, perdavimo ar eksporto draudimą ir perdraudimą; teikti susijusią techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ir kitas paslaugas tiesiogiai ar netiesiogiai bet kuriam asmeniui, subjektui ar organizacijai Venesueloje arba naudojimui Venesueloje.

3.  
Sąjunga imasi būtinų priemonių, kad nustatytų atitinkamus objektus, kuriems taikomas šis straipsnis.

4 straipsnis

1.  

1 ir 3 straipsniai netaikomi:

a) 

nemirtinosios karinės įrangos arba įrangos, kuri galėtų būti panaudota vidaus represijoms, skirtos naudoti tik humanitariniais arba apsaugos tikslais, arba Jungtinių Tautų (JT) ir Sąjungos bei jos valstybių narių ar regioninių ir subregioninių organizacijų vykdomoms institucijų stiprinimo programoms, arba reikmenų, skirtų JT ir Sąjungos arba regioninių ir subregioninių organizacijų vykdomoms krizių valdymo operacijoms, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui;

b) 

išminavimo įrangos ir reikmenų, skirtų naudoti išminavimo operacijose, pardavimui, tiekimui, perdavimui arba eksportui;

c) 

nemirtinosios karinės įrangos, kuri gali būti naudojama Venesuelos laivyno ar pakrantės apsaugos išimtinai sienos apsaugai, regioniniam saugumui ir narkotikų sulaikymui, techninei priežiūrai;

d) 

finansavimo ir finansinės paramos, susijusios su a, b ir c punktuose nurodyta įranga ar reikmenimis, teikimui;

e) 

techninės pagalbos, susijusios su a, b ir c punktuose nurodyta įranga ar reikmenimis, teikimui,

su sąlyga, kad tokį eksportą iš anksto patvirtino atitinkama kompetentinga institucija.

2.  
1 ir 3 straipsniai netaikomi apsauginei aprangai, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos į Venesuelą laikinai ir tik asmeniniam naudojimui eksportuoja JT personalas, Sąjungos ar jos valstybių narių personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę pagalbą bei pagalbą vystymuisi teikiantys darbuotojai ir susijęs personalas.

5 straipsnis

1.  
Valstybių narių nacionaliniams subjektams arba iš valstybių narių teritorijų draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, technologiją arba programinę įrangą, skirtą visų pirma naudoti interneto ir telefono ryšiams judriojo arba fiksuotojo ryšio tinkluose Venesueloje stebėti arba perimti, kai tokią stebėseną ar perėmimą vykdo Venesuelos režimas arba jie vykdomi jo vardu, įskaitant visų bet kokios rūšies telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo arba perėmimo paslaugų teikimą, ir teikti finansinę paramą ar techninę pagalbą įdiegiant, eksploatuojant arba atnaujinant tokią įrangą, technologiją arba programinę įrangą.
2.  
Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali leisti parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti įrangą, technologiją arba programinę įrangą įskaitant visų bet kokios rūšies telekomunikacijų arba interneto ryšio stebėjimo arba perėmimo paslaugų teikimą, ir teikti susijusią finansinę paramą ar techninę pagalbą, nurodytus 1 dalyje, jei jos turi pagrįstų priežasčių manyti, kad Venesuelos vyriausybė, viešosios įstaigos, korporacijos ar agentūros arba jų vardu ar jų nurodymu veikiantys asmenys ar subjektai įrangos, technologijos arba programinės įrangos nenaudosvidaus represijoms.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus per keturias savaites nuo leidimo suteikimo.

3.  
Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems elementams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

II SKYRIUS

ATVYKIMO APRIBOJIMAI

6 straipsnis

1.  

Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad užkirstų kelią atvykti į jų teritorijas arba vykti tranzitui per jas:

a) 

fiziniams asmenims, atsakingiems už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Venesueloje, arba

b) 

fiziniams asmenims, dėl kurių veiksmų, politikos ar veiklos kitaip kyla grėsmė demokratijai arba teisinei valstybei Venesueloje,

kurie yra išvardyti I priede.

2.  
1 dalis neįpareigoja valstybių narių neleisti jų pačių piliečiams atvykti į jų teritorijas.
3.  

1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė privalo laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) 

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b) 

kaip JT sušauktos arba remiamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c) 

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d) 

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  
Laikoma, kad 3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.
5.  
Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 dalį arba 4 dalį.
6.  
Valstybės narės gali taikyti išimtis ir leisti netaikyti 1 dalyje nustatytų priemonių, kai kelionė yra pateisinama dėl neatidėliotinų humanitarinių priežasčių arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose ir Sąjungos remiamuose susitikimuose, arba susitikimuose, kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė ir kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojama demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principo laikymasis Venesueloje.
7.  
Valstybė narė, ketinanti leisti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį taikyti leidžiama, jei per dvi darbo dienas nuo pranešimo apie siūlomą taikyti išimtį gavimo viena ar kelios Tarybos narės nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareiškia prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.
8.  
Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 ir 7 dalis valstybė narė leidžia I priede išvardytiems asmenims atvykti į jos teritoriją arba vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriuo jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

III SKYRIUS

LĖŠŲ IR EKONOMINIŲ IŠTEKLIŲ ĮŠALDYMAS

7 straipsnis

1.  

Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso arba kuriuos nuosavybės teise turi, valdo arba kontroliuoja:

a) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos, atsakingi už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus arba represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Venesueloje;

b) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai arba organizacijos, dėl kurių veiksmų, politikos ar veiklos kitaip kyla grėsmė demokratijai arba teisinei valstybei Venesueloje,

išvardyti I priede.

2.  
Įšaldomos visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie priklauso arba kuriuos nuosavybės teise turi, valdo arba kontroliuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, susiję su 1 dalyje nurodytais asmenimis, išvardyti II priede.
3.  
I ar II priede išvardytiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms arba jų naudai nei tiesiogiai, nei netiesiogiai nesudaroma galimybė naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.
4.  

Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba sudaryti galimybę jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) 

būtini I ar II priede išvardytų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų ar organizacijų, taip pat nuo tokių fizinių asmenų priklausomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b) 

skirti išimtinai pagrįstiems profesiniams mokesčiams sumokėti ir patirtoms išlaidoms, susijusioms su teisinių paslaugų teikimu, kompensuoti;

c) 

skirti išimtinai mokesčiams arba paslaugų mokesčiams už kasdienį įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių aptarnavimą ar laikymą sumokėti;

d) 

būtini ypatingoms išlaidoms apmokėti, su sąlyga, kad atitinkama kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne mažiau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo; arba

e) 

mokėtini į diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos, arba tarptautinės organizacijos, kuri pagal tarptautinę teisę naudojasi imunitetais, sąskaitą arba iš jos, jei tokie mokėjimai skirti naudoti diplomatinės atstovybės arba konsulinės įstaigos, arba tarptautinės organizacijos oficialiais tikslais.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokius pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  

Nukrypstant nuo 1 ir 2 dalių, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

lėšoms ar ekonominiams ištekliams taikomas arbitražo sprendimas, priimtas anksčiau nei dieną, kurią 1 ar 2 dalyje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija buvo įtraukti į I ar II priede pateiktą sąrašą, arba Sąjungoje priimtas teisminės institucijos ar administracinis sprendimas, arba atitinkamoje valstybėje narėje vykdytinas teisminės institucijos sprendimas, priimtas iki tos dienos arba po jos;

b) 

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami tik reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu sprendimu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus turinčių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) 

sprendimas nėra į I arba II priede pateiktą sąrašą įtraukto fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos naudai ir

d) 

sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie bet kokius pagal šią dalį suteiktus leidimus.

6.  
1 ir 2 dalys nekliudo tam, kad į priede pateiktą sąrašą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija atliktų mokėjimą pagal sutartį arba susitarimą, kurį sudarė į I ar II priedą įtrauktas fizinis ar juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, arba pagal įsipareigojimą, kuris į I ar II priedą įtrauktam juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai buvo nustatytas prieš tokio fizinio ar juridinio asmens, subjekto arba organizacijos įtraukimo į priede pateiktą sąrašą dieną, su sąlyga, kad atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimu nepažeidžiama 3 dalis.
7.  

3 dalis netaikoma, kai įšaldytos sąskaitos papildomos:

a) 

palūkanomis arba kitomis dėl tų sąskaitų atsirandančiomis pajamomis;

b) 

mokėjimais pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba nustatyti anksčiau nei tą dieną, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1, 2 ir 3 dalyse numatytos priemonės, arba

c) 

mokėjimais pagal teisminių institucijų, administracinius arba arbitražo sprendimus, priimtus Sąjungoje arba vykdytinus atitinkamoje valstybėje narėje,

su sąlyga, kad tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikomos 1 ar 2 dalyje numatytos priemonės.

▼M13

8.  

1, 2 ir 3 dalys netaikomos teikiant, tvarkant ar išmokant lėšas, kitą finansinį turtą ar ekonominius išteklius arba tiekiant prekes ir teikiant paslaugas, būtinus siekiant užtikrinti, kad būtų laiku teikiama humanitarinė pagalba, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai, jeigu tokią pagalbą teikia ir kitą veiklą vykdo:

a) 

Jungtinės Tautos (toliau – JT), įskaitant jų programas, fondus ir kitus subjektus bei įstaigas, taip pat jų specializuotos agentūros ir susijusios organizacijos;

b) 

tarptautinės organizacijos;

c) 

humanitarinės organizacijos, turinčios stebėtojo statusą JT Generalinėje Asamblėjoje, ir tų humanitarinių organizacijų nariai;

d) 

dvišaliu ar daugiašaliu pagrindu finansuojamos nevyriausybinės organizacijos, dalyvaujančios JT humanitarinio atsako planuose, JT reagavimo į pabėgėlių padėtį planuose, kitose JT kvietimų teikti pagalbą iniciatyvose ar humanitarinės pagalbos grupėse, koordinuojamose JT humanitarinių reikalų koordinavimo biuro;

e) 

organizacijos ir agentūros, kurioms Sąjunga yra išdavusi humanitarinės partnerystės sertifikatus arba kurias valstybė narė yra sertifikavusi ar pripažinusi pagal nacionalines procedūras;

f) 

valstybių narių specializuotosios agentūros arba

g) 

a–f punktuose nurodytų subjektų darbuotojai, dotacijų gavėjai, patronuojamosios organizacijos ar įgyvendinantieji partneriai, kol jie veikia ir tokia apimtimi, kokia jie veikia šiuo statusu.

9.  
Nedarant poveikio 8 daliai ir nukrypstant nuo 1, 2 ir 3 dalių, valstybės narės kompetentingos institucijos tokiomis sąlygomis, kokias jos laiko tinkamomis, gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų ar ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti naudotis tam tikromis lėšomis ar ekonominiais ištekliais, nustačiusios, kad tokias lėšas ar ekonominius išteklius būtina suteikti siekiant užtikrinti, kad būtų laiku teikiama humanitarinė pagalba, arba remti kitą veiklą, kuria tenkinami pagrindiniai žmogiškieji poreikiai.
10.  
Jeigu per penkias darbo dienas nuo prašymo suteikti leidimą pagal 9 dalį gavimo atitinkama kompetentinga institucija nepriima neigiamo sprendimo, nepaprašo pateikti informacijos arba nepraneša apie papildomą laiką, laikoma, kad tas leidimas yra suteiktas.
11.  
Apie leidimus, suteiktus pagal 9 ir 10 dalis, atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją per keturias savaites nuo tokio leidimo suteikimo.

▼B

IV SKYRIUS

BENDROSIOS IR GALUTINĖS NUOSTATOS

8 straipsnis

1.  
Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba vienbalsiai sudaro I ir II prieduose pateiktus sąrašus ir juos iš dalies keičia.
2.  
Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam fiziniam ar juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai praneša 1 dalyje nurodytą sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, suteikdama tokiam asmeniui, subjektui arba organizacijai galimybę pateikti pastabų.
3.  
Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri 1 dalyje nurodytą sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą fizinį ar juridinį asmenį, subjektą arba organizaciją.

9 straipsnis

1.  
I ir II prieduose nurodomos atitinkamai 6 straipsnio 1 dalyje bei 7 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 2 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų įtraukimo į sąrašą priežastys.
2.  
Be to, I ir II prieduose pateikiama informacija, jei jos turima, būtina atitinkamų fizinių ar juridinių asmenų, subjektų arba organizacijų tapatybei nustatyti. Teikiant tokią informaciją apie fizinius asmenis, gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant kitus vardus, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, ir pareigos arba profesija. Teikiant tokią informaciją apie juridinius asmenis, subjektus arba organizacijas, gali būti nurodomi pavadinimai, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir verslo vieta.

▼M6

9a straipsnis

1.  

Vykdydami savo užduotis pagal šį sprendimą, Taryba ir Sąjungos vyriausiasis įgaliotinis užsienio reikalams ir saugumo politikai (vyriausiasis įgaliotinis) gali tvarkyti asmens duomenis, visų pirma:

a) 

Taryba – I ir II priedų pakeitimų rengimo ir jų darymo tikslais;

b) 

vyriausiasis įgaliotinis – I ir II priedų pakeitimų rengimo tikslais.

2.  
Kai taikytina, Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis gali tvarkyti duomenis, susijusius su į sąrašą įtrauktų fizinių asmenų įvykdytomis nusikalstamomis veikomis, tokių asmenų teistumu ar jiems taikomomis saugumo priemonėmis, tik tiek, kiek toks tvarkymas būtinas I ir II priedams parengti.
3.  
Šio sprendimo tikslais Taryba ir vyriausiasis įgaliotinis yra „duomenų valdytojai“ kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 ( 2 ) 3 straipsnio 8 punkte, siekiant užtikrinti, kad atitinkami fiziniai asmenys galėtų naudotis savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

▼B

10 straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra apeiti šiame sprendime nustatytas priemones.

11 straipsnis

Netenkinami jokie su sutartimi arba sandoriu, kurių vykdymui tiesioginį arba netiesioginį, visapusišką arba dalinį poveikį turėjo šiuo sprendimu nustatytos priemonės, susiję reikalavimai, įskaitant reikalavimus dėl žalos atlyginimo arba kitus šios rūšies reikalavimus, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti obligaciją, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, ypač finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, nepriklausomai nuo jų formos, kuriuos pateikė:

a) 

I ir II priede išvardyti fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos;

b) 

fiziniai ar juridiniai asmenys, subjektai ar organizacijos, veikiantys per a punkte nurodytus asmenis, subjektus ar organizacijas arba jų vardu.

12 straipsnis

Siekiant, kad šiame sprendime nustatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti ribojamąsias priemones, panašias į nustatytąsias šiame sprendime.

▼M3

13 straipsnis

▼M12

Šis sprendimas taikomas iki 2024 m. gegužės 14 d.

▼M3

Šis sprendimas nuolat peržiūrimas. Prireikus jis atnaujinamas arba iš dalies keičiamas, jeigu Taryba mano, kad jo tikslai nepasiekti.

▼M13

7 straipsnio 8 ir 9 dalyse nurodytos išimtys, susijusios su 7 straipsnio 1, 2 ir 3 dalimis, peržiūrimos reguliariais laikotarpiais ir ne rečiau kaip kas dvylika mėnesių arba bet kurios valstybės narės, vyriausiojo įgaliotinio ar Komisijos skubiu prašymu iš esmės pasikeitus aplinkybėms.

▼B

14 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

▼M8
I PRIEDAS

6 straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnio 1 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas 

Vardas, pavardė

Identifikavimo informacija

Įtraukimo į sąrašą priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

▼M10

1.

Néstor Luis REVEROL TORRES

Gimimo data: 1964 m. spalio 28 d.

Lytis: vyras

Nuo 2020 m. spalio mėn. elektros energijos ministras, nuo 2019 m. balandžio mėn. Viešųjų darbų ir paslaugų tarnybos pirmininko pavaduotojas ir Electrical General Staff vykdomasis sekretorius. 2016 m.–2020 m. spalio mėn. Vidaus reikalų, teisingumo ir taikos ministras. Nuo 2020 m. rugpjūčio mėn. Bolivaro nacionalinės gvardijos vyriausiasis generolas. Atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant (politinių) kalinių kankinimą, ir represijas prieš demokratinę opoziciją Venesueloje, įskaitant politinių demonstracijų uždraudimą ir su jomis susijusias represijas, kurias vykdė jo vadovaujamos saugumo pajėgos.

2018 1 22

▼M12

2.

Gustavo Enrique GONZÁLEZ LÓPEZ

Gimimo data: 1960 m. lapkričio 2 d.

Lytis: vyras

2019 m. balandžio 30 d. paskirtas Bolivaro nacionalinės žvalgybos tarnybos (SEBIN) generaliniu direktoriumi dar vienai kadencijai. Nuo 2019 m. sausio mėn. – prezidento N. Maduro patarėjas saugumo ir žvalgybos klausimais, nuo 2014 m. vasario mėn. iki 2018 m. spalio mėn. – SEBIN generalinis direktorius. Tuo metu, kai jis ėjo SEBIN direktoriaus pareigas, pareigūnai, kurių atžvilgiu galutinė valdžia priklausė jam, vykdė savavališko sulaikymo, kankinimo ir žiauraus bei nežmoniško elgesio veiksmus, įskaitant seksualinį smurtą El Helicoide sulaikymo centre. Kaip SEBIN generalinis direktorius jis yra atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant savavališką sulaikymą, nežmonišką ir žeminantį elgesį bei kankinimą, ir represijas prieš pilietinę visuomenę bei demokratinę opoziciją Venesueloje.

2018 1 22

▼M12 —————

▼M10

4.

Antonio José BENAVIDES TORRES

Gimimo data: 1961 m. birželio 13 d.

Lytis: vyras

Nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės asamblėjos narys. Sostinės apygardos (Distrito Capital) Vyriausybės vadovas iki 2018 m. sausio mėn. Bolivaro nacionalinės gvardijos vyriausiasis vadas iki 2017 m. birželio 21 d. Susijęs su represijomis prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją Venesueloje, taip pat atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos įvykdė jo vadovaujama Bolivaro nacionalinė gvardija. Jo, kaip Bolivaro nacionalinės gvardijos vyriausiojo vado, veiksmai ir politika, įskaitant Bolivaro nacionalinės gvardijos dalyvavimą palaikant viešąją tvarką pilietinių demonstracijų metu ir viešai raginant nustatyti, kad karo teismai turėtų turėti jurisdikciją civilių atžvilgiu, kenkė teisinei valstybei Venesueloje.

2018 1 22

▼M11

5.

Maikel José MORENO PÉREZ

Gimimo data: 1965 m. gruodžio 12 d.

Lytis: vyras

Venesuelos Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) Baudžiamųjų bylų apeliacinės kolegijos teisėjas. Buvęs Aukščiausiojo Teismo pirmininkas ir pirmininko pavaduotojas. Eidamas šias pareigas, jis rėmė Vyriausybės veiksmus ir politiką, kuriais buvo kenkiama demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje, ir sudarė jiems palankesnes sąlygas, taip pat yra atsakingas už veiksmus ir pareiškimus, kuriais buvo uzurpuota Nacionalinės Asamblėjos valdžia, įskaitant Nacionalinės rinkimų tarybos (CNE) paskyrimą 2020 m. birželio mėn. ir trijų opozicinių partijų vadovų nušalinimą bei pakeitimą 2020 m. birželio ir liepos mėn.

2018 1 22

▼M8

6.

Tarek William SAAB HALABI

Gimimo data: 1963 m. rugsėjo 10 d.

Gimimo vieta: El Tigre (Tigrė), Anzoátegui state (Ansoategio valstija), Venesuela

Lytis: vyras

Konstitucinės Asamblėjos paskirtas Venesuelos generalinis prokuroras. Eidamas šias pareigas ir ankstesnes ombudsmeno bei Respublikinės moralės tarybos pirmininko pareigas, kenkė demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje viešai remdamas prieš Venesuelos Vyriausybės oponentus nukreiptus veiksmus ir kompetencijų atėmimą iš Nacionalinės Asamblėjos.

2018 1 22

▼M12

7.

Diosdado CABELLO RONDÓN

Gimimo data: 1963 m. balandžio 15 d.

Lytis: vyras

Nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės asamblėjos narys, buvęs Steigiamosios asamblėjos pirmininkas ir Venesuelos jungtinės socialistų partijos (PSUV) pirmasis pirmininko pavaduotojas. Dalyvauja kenkiant demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje ir vykdant represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją, be kita ko, panaudojant žiniasklaidą politinei opozicijai, kitoms žiniasklaidos priemonėms ir pilietinei visuomenei viešai pulti ir joms grasinti, taip pat duodant nurodymus, be kita ko, Bolivaro nacionalinei žvalgybos tarnybai (SEBIN), sulaikyti asmenis.

2018 1 22

8.

Tareck Zaidan EL-AISSAMI MADDAH

Gimimo data: 1974 m. lapkričio 12 d.

Lytis: vyras

Buvęs prezidento pavaduotojas, atsakingas už ekonomiką, ir buvęs Naftos ministerijos ir Nacionalinės pramonės ir gamybos ministras. Kaip buvęs Venesuelos prezidento pavaduotojas, kontroliavęs vadovavimą Bolivaro nacionalinės žvalgybos tarnybai (SEBIN), Tareck El-Aissami yra atsakingas už šios organizacijos įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant savavališkus sulaikymus, politiniais motyvais grindžiamus tyrimus, nežmonišką ir žeminantį elgesį bei kankinimą. Jis taip pat yra atsakingas už politikos ir veiklos, kenkiančios demokratijai ir teisinei valstybei (įskaitant viešų demonstracijų uždraudimą), rėmimą ir įgyvendinimą bei vadovavimą prezidento N. Maduro „kovos su perversmu“ kampanijai, nukreiptai prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją.

2018 6 25

▼M8

9.

Sergio José RIVERO MARCANO

Gimimo data: 1964 m. lapkričio 8 d.

Lytis: vyras

Bolivaro nacionalinių ginkluotųjų pajėgų (FANB) generalinis inspektorius, Bolivaro nacionalinės gvardijos generolas iki 2018 m. sausio 16 d. Susijęs su pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijomis Venesueloje bei atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos Bolivaro nacionalinė gvardija įvykdė jam vadovaujant, įskaitant neproporcingą jėgos naudojimą, savavališką sulaikymą bei prievartą prieš pilietinę visuomenę ir opozicijos narius. Būdamas Bolivaro nacionalinės gvardijos generolu jis savo veiksmais ir politika, įskaitant Bolivaro nacionalinės gvardijos išpuolius prieš demokratiškai išrinktus Nacionalinės Asamblėjos narius ir apie suklastotus rinkimus į neteisėtą Konstitucinę Asamblėją pranešančių žurnalistų bauginimą, kenkė demokratijos ir teisinės valstybės principų laikymuisi Venesueloje.

2018 6 25

▼M10

10.

Jesús Rafael SUÁREZ CHOURIO

Gimimo data: 1962 m. liepos 19 d.

Lytis: vyras

Nuo 2021 m. sausio mėn. nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės asamblėjos Gynybos ir saugumo komiteto pirmininkas. Buvęs ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado karinio štabo viršininkas (2019 m. liepos mėn.–2020 m. rugsėjo mėn.). Buvęs Venesuelos Bolivaro nacionalinės armijos vyriausiasis vadas (iki 2019 m. liepos mėn.). Buvęs Venesuelos Bolivaro nacionalinės armijos vyriausiasis generolas ir buvęs Venesuelos centrinės zonos visuotinės gynybos regiono (REDI Central) vadas. Atsakingas už jam einant Venesuelos Bolivaro nacionalinės armijos vyriausiojo generolo pareigas jo vadovaujamų pajėgų įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant neproporcingą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais. Jo veiksmai buvo nukreipti prieš demokratinę opoziciją ir jis pritarė tam, kad civiliai protestuotojai būtų teisiami karo teismuose.

2018 6 25

▼M12

11.

Iván HERNÁNDEZ DALA

Gimimo data: 1966 m. gegužės 18 d.

Lytis: vyras

FANB generolas majoras. Nuo 2014 m. sausio mėn. – Karinės kontržvalgybos (DGCIM) generalinis direktorius, nuo 2015 m. rugsėjo mėn. – Prezidento gvardijos vadovas. Kaip DGCIM vadovas Iván Hernández Dala yra atsakingas už jo vadovaujamų DGCIM narių vykdomas represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją bei šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimus, neproporcingą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais.

2018 6 25

▼M10

12.

Delcy Eloina RODRÍGUEZ GÓMEZ

Gimimo data: 1969 m. gegužės 18 d.

Lytis: moteris

Venesuelos viceprezidentė, ekonomikos, finansų ir prekybos ministrė. Buvusi neteisėtos Steigiamosios asamblėjos pirmininkė ir buvusi Prezidento komisijos neteisėtoje Nacionalinėje steigiamojoje asamblėjoje narė. Ji savo veiksmais Prezidento komisijoje ir vėliau, kaip neteisėtos Steigiamosios asamblėjos pirmininkė, kenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, be kita ko, uzurpavo Nacionalinės asamblėjos įgaliojimus ir pasinaudojo jais, kad nukreiptų veiksmus prieš opoziciją ir užkirstų jai kelią dalyvauti politiniame procese.

2018 6 25

▼M8

13.

Elías José JAUA MILANO

Gimimo data: 1969 m. gruodžio 16 d.

Lytis: vyras

Buvęs Liaudies galios švietimui ministras. Buvęs Prezidento komisijos, sudarytos, siekiant įsteigti neteisėtą Konstitucinę Asamblėją, pirmininkas. Atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, nes atliko vadovaujamą vaidmenį steigiant neteisėtą Konstitucinę Asamblėją.

2018 6 25

▼M12

14.

Sandra OBLITAS RUZZA

Gimimo data: 1969 m. birželio 7 d.

Lytis: moteris

Universitetinio švietimo ministrė. Buvusi Venesuelos Bolivaro universiteto (Universidad Bolivariana de Venezuela) rektorė. Buvusi Nacionalinės rinkimų tarybos (CNE) vicepirmininkė ir buvusi Rinkėjų sąrašo ir civilinio registro komisijos pirmininkė. Atsakinga už CNE veiklą, kuria buvo kenkiama demokratijai Venesueloje, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas įsteigti neteisėtą Konstitucinę Asamblėją ir manipuliuoti rinkimų procesu.

2018 6 25

▼M11

15.

Freddy Alirio BERNAL ROSALES

Gimimo data: 1962 m. birželio 16 d.

Gimimo vieta: San Cristóbal (San Kristobalis), Táchira state (Tačyros valstija), Venesuela

Lytis: vyras

Po to, kai 2021 m. lapkričio mėn. laimėjo rinkimus – Tačyros valstijos gubernatorius. Buvęs Vietos tiekimo ir gamybos komiteto (CLAP) nacionalinio kontrolės centro vadovas ir buvęs Tačyros valstijos gynėjas. Taip pat Bolivaro nacionalinės žvalgybos tarnybos (SEBIN) generalinis komisaras. Kaip CLAP vadovas ir Tačyros valstijos gynėjas jis galėjo pasitelkti specialiąsias pajėgas (FAES) ir daryti įtaką skiriant teisėjus ir prokurorus. Atsakingas už kenkimą demokratijai, nes vykdė manipuliacijas, susijusias su CLAP programos pagrindu vykdomu maisto paskirstymu rinkėjams. Be to, kaip SEBIN generalinis komisaras, jis yra atsakingas už SEBIN veiklą, kuri apima šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, pavyzdžiui, savavališką sulaikymą.

2018 6 25

▼M12

16.

Katherine Nayarith HARRINGTON PADRÓN

Gimimo data: 1971 m. gruodžio 5 d.

Lytis: moteris

Karakaso metropolinės zonos baudžiamųjų teismų apygardos pirmininkė. Nuo 2017 m. liepos mėn. iki 2018 m. spalio mėn. – buvusi generalinio prokuroro pavaduotoja. Į generalinio prokuroro pavaduotojos pareigas paskirta ne Nacionalinės Asamblėjos, o Aukščiausiojo Teismo sprendimu, taip pažeidžiant Konstituciją. Atsakinga už kenkimą demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, be kita ko, inicijuodama politiniais motyvais grindžiamą baudžiamąjį persekiojimą ir nepalaikydama kaltinimų dėl N. Maduro režimo įvykdytų žmogaus teisių pažeidimų tyrimo.

2018 6 25

▼M8

17.

Socorro Elizabeth HERNÁNDEZHERNÁNDEZ

Gimimo data: 1952 m. kovo 11 d.

Lytis: moteris

Nacionalinės rinkimų tarybos (CNE) narė (rektorė) iki 2020 m. birželio 12 d. ir Nacionalinės rinkimų valdybos (JNE) narė. Atsakinga už CNE veiklą, kuria buvo kenkiama demokratijos principų laikymuisi Venesueloje, be kita ko, sudarant palankesnes sąlygas neteisėtos Konstitucinės Asamblėjos įsteigimui ir rinkimų proceso manipuliavimui, susijusiam su panaikintais pakartotiniais prezidento rinkimais 2016 m., gubernatorių rinkimų atidėjimu 2016 m. ir skubiu balsavimo vietų perkėlimu prieš gubernatorių rinkimus 2017 m.

2018 6 25

▼M10

18.

Xavier Antonio MORENO REYES

Lytis: vyras

2009 m.–2020 m. birželio mėn. Nacionalinės rinkimų tarybos (CNE) Generalinis sekretorius. Eidamas tas pareigas Moreno Reyes sudarė palankesnes sąlygas priimti CNE sprendimus, juos įteisinti ir jais pasitikėti, nes CNE Generalinis sekretorius dalyvauja nustatant darbotvarkę ir priimant oficialius sprendimus. Moreno Reyes toliau ėjo CNE Generalinio sekretoriaus pareigas, kai buvo šiurkščiai kenkiama demokratijai ir buvo pažeistas nepriklausomas CNE vaidmuo rinkimų procese. Todėl jis atsakingas už kenkimą demokratijai Venesueloje, be kita ko, už palankesnių sąlygų sudarymą neteisėtos Steigiamosios asamblėjos įsteigimui ir manipuliavimui rinkimų procesu.

2018 6 25

▼M12

19.

Néstor Neptali BLANCO HURTADO

Gimimo data: 1982 m. rugsėjo 26 d.

Tapatybės dokumento numeris: V-15222057

Lytis: vyras

Los Llanos regiono karinės kontržvalgybos zonos Nr. 32 vadas. Kaip Bolivaro nacionalinės gvardijos (GNB) majoras jis mažiausiai nuo 2017 m. gruodžio mėn. veikė kartu su Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) pareigūnais. Atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimą, neproporcingos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais DGCIM patalpose.

2019 9 27

▼M10

20.

Rafael Ramón BLANCO MARRERO

Gimimo data: 1968 m. vasario 28 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-6250588

Lytis: vyras

Venesuelos Bolivaro nacionalinės armijos divizijos generolas nuo 2019 m. liepos 5 d. Buvęs Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) direktoriaus pavaduotojas. Atsakingas už jo vadovaujamų DGCIM pareigūnų įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimą, neproporcingą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais DGCIM patalpose. Susijęs su kapitono A. Acosta mirtimi.

2019 9 27

▼M12

21.

Carlos Alberto CALDERÓN CHIRINOS

Tapatybės dokumento numeris: V-10352300

Lytis: vyras

Venesuelos nacionalinės policijos (PNB/FAES) elitinės struktūros pareigūnas. Buvęs Bolivaro nacionalinės žvalgybos tarnybos (SEBIN) aukšto rango pareigūnas (nurodomas kaip generalinis komisaras, El Helicoide direktorius ir strateginių tyrimų direktorius). Jo prižiūrimi Strateginių tyrimų direktorato pareigūnai vykdė neteisėtus sulaikymus, kankinimus ir kitus netinkamo elgesio, seksualinio smurto ir smurto dėl lyties veiksmus. Atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimą, neproporcingos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais SEBIN patalpose. Konkrečiai, atsakingas už kankinimo veiksmus bei žiaurų, nežmonišką ir žeminantį elgesį su sulaikytaisiais SEBIN kalėjime „El Helicoide“ ir tuose veiksmuose dalyvavo.

2019 9 27

▼M11

22.

Alexis Enrique ESCALONA MARRERO

Gimimo data: 1962 m. spalio 12 d.

Lytis: vyras

Nuo 2018 m. sausio mėn. iki 2019 m. gegužės mėn. – Nacionalinės kovos su organizuotu nusikalstamumu ir terorizmo finansavimu tarnybos (ONDOFT) vadovas. Atsargos generolas majoras, buvęs už prevenciją ir viešąjį saugumą atsakingas ministro pavaduotojas Vidaus reikalų ministerijoje (2017 m. paskirtas prezidento N. Maduro), o 2014–2017 m. – buvęs Nacionalinės kovos su turto prievartavimu ir žmonių grobimu vadovybės (Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS)) nacionalinis vadas. Atsakingas už jo vadovaujamų CONAS narių įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimą, neproporcingos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais. Taip pat atsakingas už jo vadovaujamų CONAS narių įvykdytas represijas prieš pilietinę visuomenę.

2019 9 27

▼M12

23.

Rafael Antonio FRANCO QUINTERO

Gimimo data: 1973 m. spalio 14 d.

Tapatybės dokumento numeris: V-11311672

Lytis: vyras

Venesuelos nacionalinių Bolivaro ginkluotųjų pajėgų (FANB) brigados generolas. Bolivaro nacionalinės žvalgybos tarnybos (SEBIN) agentas. Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. – Maiquetía tarptautinio oro uosto apsaugos vadovas. Nuo 2016 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. lapkričio mėn. – Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) Baudžiamųjų ir kriminalistinių tyrimų specialiojo direktorato (DEIPC) direktorius. Atsakingas už jo vadovaujamų DGCIM narių įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimą, neproporcingos jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais DGCIM patalpose, visų pirma Boleitos sulaikymo centre. Jam pavaldūs pareigūnai taip pat įsivėlė į seksualinio smurto prieš sulaikytuosius veiksmus. Taip pat atsakingas už jo vadovaujamų DGCIM narių įvykdytas represijas prieš pilietinę visuomenę ir demokratinę opoziciją. Susijęs su kapitono Acosta Arévalo mirtimi.

2019 9 27

24.

Alexander Enrique GRANKO ARTEAGA

Gimimo data: 1981 m. kovo 25 d.

Tapatybės dokumento numeris: V-14970215

Lytis: vyras

Nuo 2017 m. – Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) Specialiųjų reikalų skyriaus (DAE) vadovas (direktorius). Nuo 2022 m. rugpjūčio 29 d. – DGCIM Boleitos sulaikymo centro biuro vadovas. 2017–2022 m. jis davė įsakymus dėl savavališkų sulaikymų, trumpalaikių priverstinių dingimų, kankinimų, įskaitant seksualinį smurtą, ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio, tuos veiksmus prižiūrėjo ir juose tiesiogiai dalyvavo. 2020 m. liepos 1 d. paaukštintas suteikiant Bolivaro nacionalinės gvardijos pulkininko leitenanto laipsnį. Atsakingas už jo paties ir jo vadovaujamų pareigūnų įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimą, neproporcingos jėgos naudojimą, sukėlusį mirtį ir sužalojimus, ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais DGCIM patalpose. Taip pat atsakingas už jo vadovaujamų DGCIM narių įvykdytas represijas prieš pilietinę visuomenę ir už tiesioginį dalyvavimą tas represijas vykdant. Susijęs su kapitono Acosta Arévalo mirtimi.

2019 9 27

25.

Hannover Esteban GUERRERO MIJARES

Gimimo data: 1971 m. sausio 14 d.

Lytis: vyras

Nuo 2019 m. – 35-osios karinės policijos brigados antrasis vadas ir štabo vadas. Nuo 2018 m. lapkričio mėn. iki 2019 m. rugpjūčio mėn. – Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) Baudžiamųjų ir kriminalistinių tyrimų specialiojo direktorato (DEIPC) direktorius. Kaip DEIPC direktorius prižiūrėjo DGCIM būstinę Boleitos sulaikymo centre. Nurodytu laikotarpiu DGCIM pareigūnai Boleitoje vykdė kankinimo ir kitokio žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio, taip pat seksualinio smurto veiksmus. Atsakingas už jo paties ir jo vadovaujamų pareigūnų įvykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant kankinimą, neproporcingą jėgos naudojimą ir netinkamą elgesį su sulaikytaisiais, visų pirma Boleitoje. Susijęs su kapitono Acosta Arévalo mirtimi.

2019 9 27

▼M8

26.

José Adelino ORNELAS FERREIRA

Alias: José Adelino ORNELLA FERREIRA/José Adelino ORNELLAS FERREIRA

Gimimo data: 1964 m. gruodžio 14 d.

Gimimo vieta: Caracas (Karakasas), Distrito Capital (Sostinės apygarda), Venesuela

Tapatybės kortelės numeris: V-7087964

Lytis: vyras

Nuo 2019 m. liepos 26 d. – Nacionalinės gynybos tarybos Generalinis sekretorius, o nuo 2020 m. rugsėjo mėn. – vyriausiojo vado generalinio štabo viršininkas. Buvęs Nacionalinės sostinės visuotinės strateginės gynybos regiono (REDI Capital) vadas, buvęs Venesuelos Bolivaro nacionalinių ginkluotųjų pajėgų operatyvinės ir strateginės vadovybės (CEOFANB) štabo vadas ir antrasis vadas. Eidamas šias pareigas, jis rėmė Venesuelos Vyriausybės veiksmus ir politiką, kurie kenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, ir sudarė palankesnes sąlygas jiems vykdyti. Atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus bei pilietinės visuomenės ir demokratinės opozicijos represijas Venesueloje; jis, be kita ko, trukdė teikti humanitarinę pagalbą, o jo vadovaujami Bolivaro ginkluotųjų pajėgų (FANB) ir joms pavaldžių pajėgų, įskaitant Visuotinės strateginės gynybos regioną (REDI), Visuotinės gynybos operacijų zoną (ZODI) ir Bolivaro nacionalinę gvardiją, pareigūnai naudojo neproporcingą jėgą.

2020 6 29

▼M11

27.

Gladys DEL VALLE REQUENA

Gimimo data: 1952 m. lapkričio 9 d.

Gimimo vieta: Puerto Santo, Sucre (Sukrė), Venesuela

Tapatybės kortelės numeris: V-4114842

Lytis: moteris

Nuo 2022 m. balandžio 27 d. – teismų generalinė inspektorė. Buvusi nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės Asamblėjos narė ir buvusi nepripažintos Nacionalinės steigiamosios asamblėjos (NSA) narė bei antroji pirmininko pavaduotoja. Atlikdama vadovaujamą vaidmenį nepripažintoje NSA, ji kenkė demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje, be kita ko, pasirašė dekretą, kuriuo buvo panaikintas Venesuelos Nacionalinės Asamblėjos pirmininko Juan Guaidó parlamentinis imunitetas.

2020 6 29

▼M10

28.

Tania Valentina DÍAZ GONZÁLEZ

Gimimo data: 1963 m. birželio 18 d.

Gimimo vieta: Caracas (Karakasas), Distrito Capital (Sostinės apygarda), Venesuela

Tapatybės kortelės numeris: V-6432672

Lytis: moteris

Nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės asamblėjos narė ir nepripažintos Nacionalinės steigiamosios asamblėjos (NSA) buvusi pirmoji pirmininko pavaduotoja. Atlikdama vadovaujamą vaidmenį nepripažintoje NSA, ji kenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, be kita ko, pasirašydama dekretą, kuriuo buvo panaikintas Venesuelos Nacionalinės asamblėjos pirmininko Juano Guaidó parlamentinis neliečiamumas.

2020 6 29

▼M12

29.

Elvis Eduardo HIDROBO AMOROSO

Gimimo data: 1963 m. rugpjūčio 4 d.

Gimimo vieta: Caracas (Karakasas), Distrito Capital (Sostinės apygarda), Venesuela

Tapatybės dokumento numeris: V-7659695

Lytis: vyras

Nuo 2023 m. rugpjūčio 24 d. – Venesuelos nacionalinės rinkimų komisijos pirmininkas. Buvęs nepripažintos Nacionalinės steigiamosios asamblėjos (ANC) vyriausiasis kontrolierius (nuo 2018 m. spalio 23 d. iki 2023 m. rugpjūčio mėn.) ir pirmasis ir antrasis pirmininko pavaduotojas. Jo veiksmai kenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje – be kita ko, jis 15 metų draudė opozicijos nariams užimti valstybines pareigas ir vadovavo nepripažintai ANC, pasirašė įstatymą prieš neapykantą, pateisindamas teisėtai išrinkto opozicijos vadovo nušalinimą, ir uždraudė Juanui Guaidó pretenduoti į bet kokias valstybines pareigas.

2020 6 29

▼M11

30.

Juan José MENDOZA JOVER

Gimimo data: 1969 m. kovo 11 d.

Gimimo vieta: Trujillo (Truchiljas), Venesuela

Adresas: Arnoldo Gabaldón, Candelaria, Edo. Trujillo

Tapatybės kortelės numeris: V-9499372

Lytis: vyras

Buvęs Venesuelos Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) pirmininko antrasis pavaduotojas ir buvęs Aukščiausiojo Teismo Konstitucinės kolegijos pirmininkas (2017 m. vasario mėn.–2022 m. balandžio mėn.). Savo veiksmais jis kenkė demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje, be kita ko, per pastaruosius dvejus metus priėmė tam tikrus teismo sprendimus, kurie ribojo arba pažeidė demokratiškai išrinktos Venesuelos teisėkūros institucijos – Nacionalinės Asamblėjos – konstitucines galias.

2020 6 29

▼M12

31.

Jorge Elieser MÁRQUEZ MONSALVE

Gimimo data: 1971 m. vasario 20 d.

Gimimo vieta: Caracas (Karakasas), Venesuela

Tapatybės dokumento numeris: V-8714253

Lytis: vyras

Nuo 2017 m. lapkričio mėn. – Prezidentūros biuro ministras, nuo 2017 m. rugpjūčio 7 d. – Nacionalinės telekomunikacijų komisijos (CONATEL) generalinis direktorius. Jo veiksmai kenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, be kita ko, dėl jų buvo labai apribotos Venesuelos žmonių teisės į laisvą spaudą, žodžio laisvę ir informacijos laisvę. Jis naudojosi specialiais CONATEL įgaliojimais, kad nutildytų režimo kritiką ir disidentus, blokuodamas ir filtruodamas interneto svetaines bei trikdydamas jų veiklą, panaikindamas galiojančias licencijas radijo ir televizijos stotims bei atsisakydamas suteikti naujas.

2020 6 29

▼M8

32.

Farik Karin MORA SALCEDO

Tapatybės kortelės numeris: V-8608523

Lytis: vyras

Venesuelos pirmojo specialiojo pirmosios instancijos teismo prokuroras, turintis biurą Karinės kontržvalgybos generaliniame direktorate (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Jo veiksmai kenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje; jis, be kita ko, inicijavo baudžiamuosius persekiojimus dėl politinių motyvų, dėl to buvo savavališkai sulaikyti Nacionalinės Asamblėjos nariai ir kiti N. Maduro režimui oponuojantys pareigūnai.

2020 6 29

33.

Dinorah Yoselin BUSTAMANTE PUERTA

Gimimo data: 1975 m. sausio 14 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-10002096

Lytis: moteris

Venesuelos pirmojo specialiojo pirmosios instancijos teismo prokurorė, turinti biurą Karinės kontržvalgybos generaliniame direktorate (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)). Jos veiksmai kenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje; ji, be kita ko, inicijavo baudžiamuosius persekiojimus dėl politinių motyvų, dėl to buvo savavališkai sulaikyti Nacionalinės Asamblėjos nariai ir kiti N. Maduro režimui oponuojantys pareigūnai.

2020 6 29

▼M10

34.

Luis Eduardo PARRA RIVERO

Gimimo data: 1978 m. liepos 7 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-14211633

Lytis: vyras

Nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės asamblėjos narys. Būdamas 2015 m. išrinktos Nacionalinės asamblėjos nariu, 2020 m. sausio 5 d. jis surežisavo savo išrinkimą Nacionalinės asamblėjos pirmininku, tokiu būdu pakenkdamas demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje. Rinkimų metu karinė policija blokavo įėjimą į Nacionalinės asamblėjos patalpas keliems parlamento nariams, dėl ko nesusidarė kvorumas. Todėl opozicijos nariai turėjo susirinkti ne Nacionalinės asamblėjos patalpose, kad vėl išrinktų Juaną Guaidó Nacionalinės asamblėjos pirmininku. Netrukus po surežisuoto L. E. Parra Rivero išrinkimo, kurį rėmė režimo politinė partija (PSUV), L. E. Parra Rivero sulaukė N. Maduro ir nepripažintos Nacionalinės steigiamosios asamblėjos (NSA) sveikinimų.

2020 6 29

35.

Franklyn Leonardo DUARTE

Gimimo data: 1977 m. gegužės 15 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-3304045

Lytis: vyras

Nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės asamblėjos narys. Buvęs 2015 m. išrinktos Nacionalinės asamblėjos narys ir neteisėtai išrinktas pirmasis pirmininko pavaduotojas. Būdamas 2015 m. išrinktos Nacionalinės asamblėjos nariu, 2020 m. sausio 5 d. surežisavo savo išrinkimą Nacionalinės asamblėjos pirmuoju pirmininko pavaduotoju, taip pakenkdamas demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje. Rinkimų metu karinė policija blokavo įėjimą į Nacionalinės asamblėjos patalpas keliems parlamento nariams, dėl ko nesusidarė kvorumas. Todėl opozicijos nariai turėjo susirinkti ne Nacionalinės asamblėjos patalpose, kad vėl išrinktų Juaną Guaidó Nacionalinės asamblėjos pirmininku. Netrukus po surežisuoto F. L. Duarte išrinkimo, kurį rėmė režimo politinė partija (PSUV), Nacionalinės asamblėjos Direktorių valdybos išrinkimą pasveikino N. Maduro ir nepripažinta Nacionalinė steigiamoji asamblėja (NSA).

2020 6 29

36.

José Gregorio NORIEGA FIGUEROA

Gimimo data: 1969 m. vasario 21 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-8348784

Lytis: vyras

Nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės asamblėjos narys. Buvęs 2015 m. išrinktos Nacionalinės asamblėjos narys ir neteisėtai išrinktas antrasis pirmininko pavaduotojas. Neteisėtai paskirtas politinės partijos Voluntad Popular ad hoc valdybos direktoriumi. Būdamas 2015 m. išrinktos Nacionalinės asamblėjos nariu, 2020 m. sausio 5 d. surežisavo savo išrinkimą Nacionalinės asamblėjos antruoju pirmininko pavaduotoju, taip pakenkdamas demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje. Rinkimų metu karinė policija blokavo įėjimą į Nacionalinės asamblėjos patalpas keliems parlamento nariams, dėl ko nesusidarė kvorumas. Todėl opozicijos nariai turėjo susirinkti ne Nacionalinės asamblėjos patalpose, kad vėl išrinktų Juaną Guaidó Nacionalinės asamblėjos pirmininku. Netrukus po surežisuoto J. G. Noriega išrinkimo, kurį rėmė režimo politinė partija (PSUV), Nacionalinės asamblėjos Direktorių valdybos išrinkimą pasveikino N. Maduro ir nepripažinta Nacionalinė steigiamoji asamblėja (NSA). 2020 m. liepos mėn. J. G. Noriega, padedamas Venesuelos Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)), neteisėtai perėmė vadovavimą politinei partijai Voluntad Popular, taip dar labiau pakenkdamas demokratijai Venesueloje.

2020 6 29

▼M11

37.

Remigio CEBALLOS ICHASO

Gimimo data: 1963 m. gegužės 1 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-6557495

Lytis: vyras

Nuo 2021 m. rugpjūčio mėn. – Venesuelos vidaus reikalų ir teisingumo ministras ir ministro pirmininko pavaduotojas, atsakingas už piliečių saugumą. Buvęs Venesuelos Bolivaro nacionalinių ginkluotųjų pajėgų operacinės ir strateginės vadovybės (Comando Estratégico Operacional Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (CEOFANB)) – aukščiausiojo Venesuelos ginkluotųjų pajėgų organo – vadas (2017 m. birželio mėn.–2021 m. liepos mėn.). CEOFANB kontroliuoja Bolivaro nacionalines ginkluotąsias pajėgas (FANB) ir Bolivaro nacionalinę gvardiją. Be to, CEOFANB yra atsakinga už FANB intervencijų per demonstracijas koordinavimą. Eidamas CEOFANB vado pareigas buvo atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant FANB pareigūnų ir jam pavaldžių pajėgų, įskaitant Bolivaro nacionalinę gvardiją, neproporcingą jėgos naudojimą ir nežmonišką bei žeminantį elgesį. Įvairiuose šaltiniuose, įskaitant nepriklausomą faktų nustatymo misiją Venesuelos Bolivaro Respublikoje, nurodoma, kad FANB ir Bolivaro nacionalinė gvardija vykdo žmogaus teisių pažeidimus.

2021 2 22

▼M12

38.

Omar José PRIETO FERNÁNDEZ

Gimimo data: 1969 m. gegužės 25 d.

Tapatybės dokumento numeris: V-9761075

Lytis: vyras

Buvęs Zulia (Sulijos) valstijos gubernatorius (2017–2021 m.). Eidamas šias pareigas jis kenkė demokratijai ir teisinei valstybei Zulia (Sulijos) valstijoje. Nepripažinta Nacionalinė steigiamoji asamblėja (ANC) jį prisaikdino po to, kai teisėtas rinkimų nugalėtojas nesutiko būti prisaikdintas ANC. Omar José Prieto Fernández aktyviai propagavo 2020 m. gruodžio 6 d. įvykusius nedemokratinius Nacionalinės Asamblėjos rinkimus. Be to, Zulia (Sulijos) valstijoje jis grasino opozicijos lyderiams apsilankymais namuose ir pareiškė savo ketinimą paskelbti Zulia (Sulijos) valstijos nepriklausomybę, jeigu valdžią perims Juan Guaidó vadovaujama laikinoji Vyriausybė. Aktyvus Venesuelos jungtinės socialistų partijos (PSUV) narys.

2021 2 22

▼M9

39.

José Dionisio BRITO RODRÍGUEZ

Gimimo data: 1971 m. sausio 15 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-8263861

Lytis: vyras

Nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės Asamblėjos narys ir parlamentinės komisijos, tiriančios 2015 m. išrinktos Nacionalinės Asamblėjos narių „prieš Respubliką nukreiptus veiksmus“, pirmininkas. Be to, 2020 m. birželio mėn. Aukščiausiajam Teismui priėmus sprendimą, José Dionisio Brito Rodriguez neteisėtai ėmėsi vadovauti opozicijos partijai Primero Justicia. 2019 m. jis buvo pašalintas iš Primero Justicia partijos dėl kaltinimų korupcija. Be to, būdamas Nacionalinės Asamblėjos nariu, 2020 m. sausio 5 d. dalyvavo neteisėtuose rinkimuose, kuriuose Luis Eduardo Parra Rivero buvo išrinktas Nacionalinės Asamblėjos pirmininku, taip kenkdamas demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje. Rinkimų metu karinė policija blokavo įėjimą į Nacionalinės Asamblėjos patalpas keliems parlamento nariams, ir nebuvo pasiekta kvorumo. Todėl opozicijos nariai turėjo susirinkti ne Nacionalinės Asamblėjos patalpose, kad vėl išrinktų Juan Guaidó Nacionalinės Asamblėjos pirmininku. Todėl jis savo veiksmais pakenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje.

2021 2 22

40.

José Bernabé GUTIÉRREZ PARRA

Gimimo data: 1952 m. gruodžio 21 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-1565144

Lytis: vyras

Nedemokratiškai išrinktos Nacionalinės Asamblėjos narys ir neteisėtas opozicijos partijos Acción Democrática vadovas. 2020 m. birželio mėn., remdamasis Aukščiausiojo Teismo sprendimu, José Bernabé Gutiérrez Parra neteisėtai perėmė vadovavimą opozicijos partijai Acción Democrática. Nesilaikydamas partijos pozicijos, kuri buvo nustatyta prieš jam perimant vadovavimą partijai, J. B. Gutiérrez Parra su partija Acción Democrática dalyvavo 2020 m. gruodžio 6 d. įvykusiuose nedemokratiniuose Nacionalinės Asamblėjos rinkimuose. J. B. Gutiérrez Parra pakeitė partijos poziciją, naudojo jos simboliką ir dalyvavo rinkimuose bei viešuose renginiuose, tokiuose kaip televiziniai debatai. Teisėti partijos Acción Democrática nariai pašalino J. B. Gutiérrez Parra iš partijos ir jo veiksmus įvardijo kaip sąmokslą bei išdavystę. Todėl jis savo veiksmais pakenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje.

2021 2 22

▼M10

41.

Luis Fernando DAMIANI BUSTILLOS

Gimimo data: 1946 m. balandžio 27 d.

Lytis: vyras

Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) konstitucinės kolegijos teisėjas. Kaip Aukščiausiojo Teismo konstitucinės kolegijos narys jis atsakingas už veiksmus, pareiškimus ir nuosprendžius, kuriais buvo uzurpuoti Nacionalinės asamblėjos konstituciniai įgaliojimai ir pakenkta opozicijos teisėms dalyvauti rinkimuose, įskaitant 2020 m. birželio mėn. Aukščiausiojo Teismo įvykdytą vienašališką Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) paskyrimą ir trijų iš pagrindinių demokratinių opozicinių partijų vadovybės įgaliojimų sustabdymą ir vienašališką pakeitimą 2020 m. birželio ir liepos mėn., taip pat už nuosprendžio dėl Acción Democrática taikymo pratęsimą dar vieniems metams 2021 m. gegužės mėn. Todėl jis savo veiksmais pakenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, taip pat rėmė vykdomosios valdžios veiksmus, kuriais buvo kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei, ir sudarė sąlygas tokiems veiksmams.

2021 2 22

▼M11

42.

Lourdes Benicia SUÁREZ ANDERSON

Gimimo data: 1965 m. kovo 7 d.

Lytis: moteris

Nuo 2005 m. gruodžio mėn. – Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) Konstitucinės kolegijos pirmininkaujanti teisėja, o nuo 2022 m. balandžio mėn. – Konstitucinės kolegijos pirmininko pavaduotoja. Buvusi Konstitucinės kolegijos pirmininkė ir buvusi Aukščiausiojo Teismo pirmoji pirmininko pavaduotoja. Kaip Aukščiausiojo Teismo Konstitucinės kolegijos narė ji yra atsakinga už veiksmus, pareiškimus ir sprendimus, kuriais buvo uzurpuoti Nacionalinės Asamblėjos konstituciniai įgaliojimai ir pakenkta opozicijos teisėms dalyvauti rinkimuose, įskaitant 2020 m. birželio mėn. Aukščiausiojo Teismo įvykdytą vienašališką Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) paskyrimą ir trijų iš pagrindinių demokratinių opozicinių partijų vadovybės įgaliojimų sustabdymą bei vienašališką pakeitimą 2020 m. birželio ir liepos mėn., taip pat sprendimo dėl Acción Democrática taikymo pratęsimą dar vieniems metams 2021 m. gegužės mėn. Todėl savo veiksmais ji kenkė demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje, be to, ji rėmė vykdomosios valdžios veiksmus, kuriais buvo kenkiama demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui, ir sudarė palankesnes sąlygas tokiems veiksmams.

2021 2 22

▼M9

43.

Calixto Antonio ORTEGA RÍOS

Gimimo data: 1950 m. spalio 12 d.

Lytis: vyras

Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) konstitucinės kolegijos teisėjas. Kaip Aukščiausiojo Teismo konstitucinės kolegijos narys jis atsakingas už veiksmus, pareiškimus ir nuosprendžius, kuriais buvo uzurpuoti Nacionalinės asamblėjos konstituciniai įgaliojimai ir pakenkta opozicijos teisėms dalyvauti rinkimuose, įskaitant 2020 m. birželio mėn. Aukščiausiojo Teismo įvykdytą vienašališką Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) paskyrimą ir trijų iš pagrindinių demokratinių opozicinių partijų vadovybės įgaliojimų sustabdymą ir vienašališką pakeitimą 2020 m. birželio ir liepos mėn., taip pat už nuosprendžio dėl Acción Democrática taikymo pratęsimą dar vieniems metams 2021 m. gegužės mėn. Todėl jis savo veiksmais pakenkė demokratijai ir teisinei valstybei Venesueloje, taip pat rėmė vykdomosios valdžios veiksmus, kuriais buvo kenkiama demokratijai ir teisinei valstybei, ir sudarė sąlygas tokiems veiksmams.

2021 2 22

▼M11

44.

René Alberto DEGRAVES ALMARZA

Lytis: vyras

Nuo 2022 m. balandžio mėn. – Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) Konstitucinės kolegijos pakaitinis teisėjas. Buvęs Aukščiausiojo Teismo Konstitucinės kolegijos teisėjas. Kaip Aukščiausiojo Teismo Konstitucinės kolegijos narys jis buvo atsakingas už veiksmus, pareiškimus ir sprendimus, kuriais buvo uzurpuoti Nacionalinės Asamblėjos konstituciniai įgaliojimai ir pakenkta opozicijos teisėms dalyvauti rinkimuose, įskaitant 2020 m. birželio mėn. Aukščiausiojo Teismo įvykdytą vienašališką Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) paskyrimą ir trijų iš pagrindinių demokratinių opozicinių partijų vadovybės įgaliojimų sustabdymą bei vienašališką pakeitimą 2020 m. birželio ir liepos mėn., taip pat sprendimo dėl Acción Democrática taikymo pratęsimą dar vieniems metams 2021 m. gegužės mėn. Todėl savo veiksmais jis kenkė demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje, be to, jis rėmė vykdomosios valdžios veiksmus, kuriais buvo kenkiama demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui, ir sudarė sąlygas tokiems veiksmams.

2021 2 22

45.

Arcadio DELGADO ROSALES

Gimimo data: 1954 m. rugsėjo 23 d.

Lytis: vyras

Buvęs Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) Konstitucinės kolegijos teisėjas ir pirmininko pavaduotojas. Kaip Aukščiausiojo Teismo Konstitucinės kolegijos narys jis atsakingas už veiksmus, pareiškimus ir sprendimus, kuriais buvo uzurpuoti Nacionalinės Asamblėjos konstituciniai įgaliojimai ir pakenkta opozicijos teisėms dalyvauti rinkimuose, įskaitant 2020 m. birželio mėn. Aukščiausiojo Teismo įvykdytą vienašališką Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) paskyrimą ir trijų iš pagrindinių demokratinių opozicinių partijų vadovybės įgaliojimų sustabdymą bei vienašališką pakeitimą 2020 m. birželio ir liepos mėn., taip pat sprendimo dėl Acción Democrática taikymo pratęsimą dar vieniems metams 2021 m. gegužės mėn. Todėl savo veiksmais jis kenkė demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje, be to, jis rėmė vykdomosios valdžios veiksmus, kuriais buvo kenkiama demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui, ir sudarė sąlygas tokiems veiksmams.

2021 2 22

46.

Carmen Auxiliadora ZULETA DE MERCHÁN

Gimimo data: 1947 m. gruodžio 13 d.

Lytis: moteris

Buvusi Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) Konstitucinės kolegijos teisėja. Kaip Aukščiausiojo Teismo Konstitucinės kolegijos narė ji buvo atsakinga už veiksmus, pareiškimus ir sprendimus, kuriais buvo uzurpuoti Nacionalinės Asamblėjos konstituciniai įgaliojimai ir pakenkta opozicijos teisėms dalyvauti rinkimuose, įskaitant 2020 m. birželio mėn. Aukščiausiojo Teismo įvykdytą vienašališką Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) paskyrimą ir trijų iš pagrindinių demokratinių opozicinių partijų vadovybės įgaliojimų sustabdymą bei vienašališką pakeitimą 2020 m. birželio ir liepos mėn., taip pat sprendimo dėl Acción Democrática taikymo pratęsimą dar vieniems metams 2021 m. gegužės mėn. Todėl savo veiksmais ji kenkė demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje, be to, ji rėmė vykdomosios valdžios veiksmus, kuriais buvo kenkiama demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui, ir sudarė palankesnes sąlygas tokiems veiksmams.

2021 2 22

47.

Indira Maira ALFONZO IZAGUIRRE

Gimimo data: 1968 m. balandžio 29 d.

Gimimo vieta: La Guaira (Gvaira) (La Guaira state (Gvairos valstija), Venesuela)

Tapatybės kortelės numeris: V-6978710

Lytis: moteris

Buvusi Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) Rinkiminės kolegijos pirmininkė. Buvusi Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) pirmininkė, paskirta 2020 m. birželio 13 d. Buvusi Aukščiausiojo Teismo Rinkiminės kolegijos ir Plenarinės kolegijos narė, Aukščiausiojo Teismo antroji pirmininko pavaduotoja (2015 m.–2017 m. vasario 24 d.), Aukščiausiojo Teismo pirmininko pavaduotoja (2017 m. vasario 24 d.–2020 m. birželio 12 d.). Kaip Aukščiausiojo Teismo Rinkiminės kolegijos narė, Indira Maira Alfonzo Izaguirre yra atsakinga už veiksmus, kurių buvo imtasi prieš 2015 m. gruodžio mėn. naujai išrinktą Nacionalinę Asamblėją ir dėl kurių Nacionalinė Asamblėja negalėjo pasinaudoti savo įstatymų leidžiamosios valdžios įgaliojimais. Be to, ji sutiko, kad 2020 m. birželio mėn. Aukščiausias Teismas ją paskirtų CNE pirmininke, nors ši prerogatyva priklauso Nacionalinei Asamblėjai. Eidama tas pareigas ji rengė ir prižiūrėjo nedemokratiškus Nacionalinės Asamblėjos rinkimus, įvykusius 2020 m. gruodžio 6 d., ir dalyvavo 2020 m. birželio 30 d. pakeičiant tuos rinkimus reglamentuojančias nuostatas, formaliai nenustojusi dirbti Aukščiausiame Teisme (laikinas leidimas integruoti CNE). 2021 m. gegužės mėn. atnaujinus CNE sudėtį, ji grįžo į Aukščiausiąjį Teismą. Todėl savo veiksmais ji kenkė demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje.

2021 2 22

48.

Leonardo Enrique MORALES POLEO

Lytis: vyras

Buvęs Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) pirmininko pavaduotojas ir Politinio dalyvavimo ir finansavimo komisijos pirmininkas (2020 m. rugpjūčio mėn.–2021 m. gegužės mėn.). 2020 m. rugpjūčio 7 d. Aukščiausiasis Teismas (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) paskyrė Leonardo Enrique Morales Poleo CNE pirmininko pavaduotoju ir Politinio dalyvavimo ir finansavimo komisijos pirmininku, nors ši prerogatyva priklauso Nacionalinei Asamblėjai. Be to, prieš pat skyrimą jis dirbo Progresyviosios pažangos partijoje (Avanzada progresista). Kaip CNE narys (rektorius) ir pirmininko pavaduotojas jis visapusiškai dalyvavo CNE sprendimų priėmimo procese. Jis rėmė ir palengvino rinkimų proceso, kurio rezultatas buvo 2020 m. gruodžio 6 d. įvykę nedemokratiški Nacionalinės Asamblėjos rinkimai, priežiūrą. Todėl savo veiksmais jis toliau kenkė demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje. Leonardo Enrique Morales Poleo sutiko būti paskirtas į CNE ir toliau ėjo CNE pirmininko pavaduotojo pareigas, nors tuo metu Venesueloje buvo žlugdoma demokratija.

2021 2 22

49.

Tania D’AMELIO CARDIET

Gimimo data: 1971 m. gruodžio 5 d.

Gimimo vieta: Italija

Pilietybė: Venesuelos

Tapatybės kortelės numeris: V-11691429

Lytis: moteris

Nuo 2022 m. balandžio mėn. – Aukščiausiojo Teismo (Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)) Konstitucinės kolegijos teisėja. Buvusi Nacionalinės rinkimų tarybos (Consejo Nacional Electoral (CNE)) narė (rektorė) 2016–2023 m. laikotarpiu. Buvusi CNE narė (rektorė) 2010–2016 m. laikotarpiu. Eidama CNE rektorės pareigas nuo 2010 m. Tania d’Amelio Cardiet savo veikla tiesiogiai prisidėjo prie kenkimo demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje, be kita ko, rengdama nedemokratiškus 2020 m. Nacionalinės Asamblėjos rinkimus, dalyvaudama 2020 m. birželio 30 d. pakeičiant tuos rinkimus reglamentuojančias nuostatas ir dalyvaudama organizuojant ir vykdant 2018 m. prezidento rinkimus. Be to, Tania d’Amelio Cardiet sutiko, kad 2016 m. Aukščiausiasis Teismas ją paskirtų CNE nare, nors ši prerogatyva priklauso Nacionalinei Asamblėjai.

2021 2 22

▼M9

50.

José Miguel DOMÍNGUEZ RAMÍREZ

Gimimo data: 1979 m. spalio 17 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-14444352

Lytis: vyras

Specialiosios paskirties pajėgų (isp. Fuerzas de Acciones Especiales (FAES)) direktorius nuo 2019 m. gegužės 6 d. Buvęs FAES vyriausiasis komisaras Táchira (Tačyros) valstijoje. Be to, José Miguel Domínguez Ramírez buvo FAES pajėgų, kurios yra Venesuelos Bolivaro nacionalinės policijos dalis, operacijų direktorius. Atsakingas už jo vadovaujamų FAES pareigūnų vykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus ir civilinės visuomenės bei demokratinės opozicijos represijas Venesueloje. FAES pajėgos žinomos dėl vykdytų neteisminių egzekucijų ir smurtinių veiksmų malšinant kitokią nuomonę reiškiančius N. Maduro politinius oponentus, opoziciją ir protestuotojus – dėl šios priežasties Jungtinių Tautų vyriausioji žmogaus teisių komisarė Michelle Bachelet pareikalavo, kad FAES būtų išformuotos. Be to, anksčiau J. M. Domínguez Ramírez tarnavo Venesuelos saugumo padalinyje, kuris 2014 m. vasario 12 d. pradėjo šaudyti į neginkluotus protestuojančius studentus – dėl to žuvo mažiausiai vienas iš studentų (Bassil Da Costa).

2021 2 22

▼M12

51.

Carlos Ramón Enrique CARVALLO GUEVARA

Tapatybės dokumento numeris: V-10132041

Lytis: vyras

Nuo 2021 m. kovo mėn. – valstybės įmonės Corporación Ecosocialista Ezequiel Zamora (CORPOEZ) pirmininkas. Nuo 2020 m. rugpjūčio 21 d. – divizijos generolas ir Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) direktoriaus pavaduotojas Šiose pareigose pakeitė generolą Rafael Ramón Blanco Marrero. Anksčiau C. R. E. Carvallo Guevara tarnavo DGCIM organizacijai Los Andes (Andų) regione ir ėjo aukšto rango pareigas Bolivaro nacionalinėje gvardijoje. Atsakingas už jo vadovaujamų DGCIM pareigūnų vykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus Venesueloje. 2022 m. rugsėjo 20 d. nepriklausomos tarptautinės faktų nustatymo misijos Venesuelos Bolivaro Respublikoje išvadose DGCIM apibūdinama kaip institucija, tiesiogiai atsakinga už vykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus.

2021 2 22

▼M11

52.

Jesús Emilio VÁSQUEZ QUINTERO

Tapatybės kortelės numeris: V-7422049

Lytis: vyras

Nuo 2021 m. rugsėjo 17 d. – Karo teismo ir Išvažiuojamosios karinių baudžiamųjų bylų teismo sesijos pirmininkas. Divizijos generolas nuo 2019 m. liepos 5 d. ir buvęs karinės prokuratūros generalinis prokuroras (2017 m. gruodžio mėn.–2021 m. rugsėjo 17 d.). Kaip karinės prokuratūros generalinis prokuroras yra atsakingas už kenkimą demokratijai ir teisinės valstybės principo taikymui Venesueloje. Karinė prokuratūra siejama su ginkluotosiose pajėgose vykdytu vidaus teisminiu persekiojimu ir neištyrė tam tikrų incidentų, be kita ko, kapitono R. Acosta mirties atvejo 2019 m. Be to, karinė teisėsauga yra taikoma civilių atžvilgiu.

2021 2 22

▼M12

53.

Carlos Enrique TERÁN HURTADO

Tapatybės dokumento numeris: V-8042567

Lytis: vyras

Nuo 2022 m. – Venesuelos nacionalinių Bolivaro ginkluotųjų pajėgų divizijos generolas. Nuo 2019 m. rugpjūčio mėn. iki 2021 m. vasario mėn. – Karinės kontržvalgybos generalinio direktorato (Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM)) Baudžiamųjų ir kriminalistinių tyrimų specialiojo direktorato (DEIPC) direktorius. Eidamas ankstesnes pareigas, brigados generolas C. E. Terán Hurtado buvo Falcón (Falkono) valstijos policijos vadovas ir DGCIM vadovas Táchira (Tačyros) valstijoje. Atsakingas už jo vadovaujamų DGCIM pareigūnų vykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant žiaurų ir nežmogišką elgesį su sulaikytaisiais. Išsamiose nepriklausomos tarptautinės faktų nustatymo misijos Venesuelos Bolivaro Respublikoje išvadose brigados generolas C. E. Terán Hurtado konkrečiai nurodomas kaip vienas iš atsakingų asmenų ir yra siejamas su kapitono L. de la Sotta atveju.

2021 2 22

▼M11

54.

Manuel Eduardo PÉREZ URDANETA

Gimimo data: 1960 m. gruodžio 29 d. arba 1962 m. gegužės 26 d.

Gimimo vieta: Cagua (Kagva), Aragua (Aragvos) valstija

Tapatybės kortelės numeris: V-6357038

Paso Nr.: 001234503 (baigė galioti 2012 m.)

Lytis: vyras

Buvęs vidaus reikalų ir teisingumo ministro pavaduotojas. Brigados generolas Manuel Eduardo Pérez Urdaneta buvo vienas iš penkių ministro pavaduotojų Venesuelos Vidaus reikalų ir teisingumo ministerijoje. Jo kompetencijos sritis apėmė prevenciją ir viešąjį saugumą (Viceministro de prevención y Seguridad Ciudadana). Prieš tai brigados generolas M. E.Pérez ėjo Bolivaro nacionalinės policijos direktoriaus pareigas. Eidamas tas pareigas jis buvo atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, įskaitant jo vadovaujamos Bolivaro nacionalinės policijos pareigūnų vykdytą didelės fizinės jėgos naudojimą prieš taikius protestuotojus.

2021 2 22

▼M10

55.

Douglas Arnoldo RICO GONZÁLEZ

Gimimo data: 1969 m. rugsėjo 28 d.

Tapatybės kortelės numeris: V-6864238

Lytis: vyras

Mokslinių, bausmių atlikimo ir baudžiamųjų tyrimų korpuso (Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC)) direktorius nuo 2016 m. vasario 5 d. Anksčiau jis buvo CICPC direktoriaus pavaduotojas. Atsakingas už jo vadovaujamų CICPC pareigūnų vykdytus šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus. Nepriklausomos faktų nustatymo misijos Venesuelos Bolivaro Respublikoje ataskaitoje CICPC apibūdinamas kaip institucija, vykdanti sistemingus žmogaus teisių pažeidimus Venesueloje. Remiantis 2021 m. birželio 16 d. paskelbta Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro ataskaita, CICPC taip pat yra atsakingas už neteisminio mirties bausmės vykdymo atvejus.

2021 2 22.

▼B
II PRIEDAS

7 straipsnio 2 dalyje nurodytų fizinių ir juridinių asmenų, subjektų ir organizacijų sąrašas( 1 )  2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/944/BUSP, nustatanti bendrąsias taisykles, reglamentuojančias karinių technologijų ir įrangos eksporto kontrolę (OL L 335, 2008 12 13, p. 99).

( 2 )  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

Top