EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 3b539a9d-4ff4-11e9-a8ed-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2013 m. lapkričio 6 d. Komisijos įgyvendinimo sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti (pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4719) (Tekstas autentiškas tik anglų, olandų ir prancūzų kalbomis) (Tekstas svarbus EEE) (2013/648/ES)Tekstas svarbus EEE

02013D0648 — LT — 11.02.2019 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4719)

(Tekstas autentiškas tik anglų, olandų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/648/ES)

(OL L 302 2013.11.13, p. 38)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2019/240 Tekstas svarbus EEE 2019 m. vasario 6 d.

  L 39

11

11.2.2019
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

2013 m. lapkričio 6 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 leidžiama pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra genetiškai modifikuotų kukurūzų MON89034 × 1507 × NK603 (MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6), kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti

(pranešta dokumentu Nr. C(2013) 4719)

(Tekstas autentiškas tik anglų, olandų ir prancūzų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2013/648/ES)1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytiems genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON89034 × 1507 × NK603 (Zea mays L.) priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.

2 straipsnis

Leidimas

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame sprendime išdėstytų sąlygų, leidžiama pateikti rinkai šiuos produktus:

a) maisto produktus ir maisto sudedamąsias dalis, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

b) pašarus, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

c) produktus, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6 arba kurie iš jų sudaryti, naudoti pagal bet kokią kitą paskirtį, nei nurodyta a ir b punktuose, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.  Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2.  Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsena

1.  Leidimo turėtojai užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.  Leidimo turėtojai pateikia Komisijai metines stebėsenos plane nurodytos veiklos įgyvendinimo ir rezultatų ataskaitas, parengtas pagal Sprendimą 2009/770/EB.

5 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į ES genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

6 straipsnis

Leidimo turėtojai

1.  Leidimo turėtojai yra

a)  ►M1  „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“ (Prancūzija), atstovaujanti „Dow AgroSciences LLC“ (Jungtinės Amerikos Valstijos) ir ◄

b)  ►M1  „Bayer Agriculture BVBA“ (Belgija), atstovaujanti „Monsanto Company“ (Jungtinės Amerikos Valstijos) ◄ .

2.  Abu leidimo turėtojai atsako už šiuo sprendimu ir Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003 nustatytų leidimo turėtojų pareigų vykdymą.

7 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas

a)  ►M1  „Dow AgroSciences Distribution S.A.S.“, 6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija, ir ◄

b)  ►M1  „Bayer Agriculture BVBA“, Scheldelaan 460, 2040 Antverpenas, Belgija ◄ .
PRIEDAS

a)    Pareiškėjai ir leidimo turėtojai

Pavadinimas

:

►M1  Dow AgroSciences Distribution S.A.S. ◄

Adresas

:

►M1  6, rue Jean Pierre Timbaud, 78180 Montigny-le-Bretonneux, Prancūzija ◄

Veikia „Dow AgroSciences LLC“, 9330 Zionsville Road, Indianapolis, IN 46268–1054, Jungtinės Amerikos Valstijos, vardu

ir

Pavadinimas

:

►M1  Bayer Agriculture BVBA ◄

Adresas

:

►M1  Scheldelaan 460, 2040 Antverpenas, Belgija ◄

Veikia „Monsanto Company“, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Jungtinės Amerikos Valstijos, vardu.

b)    Produktų paskirtis ir specifikacija

1. maisto produktai ir maisto sudedamosios dalys, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

2. pašarai, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6, kurie iš jų sudaryti arba kurie iš jų pagaminti;

3. produktai, kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6 arba kurie iš jų sudaryti, skirti naudoti pagal bet kokią kitą paskirtį, nei nurodyta 1 ir 2 punktuose, išskyrus auginimą.

Genetiškai modifikuoti kukurūzai MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6, kaip aprašyta prašyme, gaunami kryžminant kukurūzus, kurių sudėtyje yra MON-89Ø34–3, DAS-Ø15Ø7–1 ir MON-ØØ6Ø3–6 transformacijų, ir sintetina Cry1A.105, Cry2Ab2, Cry1F baltymus, kurie apsaugo nuo žvynasparnių kenkėjų, CP4 EPSPS baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius glifosato herbicidui, ir PAT baltymą, kuris kukurūzus padaro atsparius amonio gliufosinato herbicidui.

c)    Ženklinimas

1. Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje bei 25 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų konkrečių ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „kukurūzai“.

2. Žodžiai „neskirta auginti“ įrašomi produktų (išskyrus 2 straipsnio a punkte nurodytus produktus), kurių sudėtyje yra kukurūzų MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6 arba kurie iš jų sudaryti, etiketėse ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

d)    Aptikimo metodas

 Konkretaus įvykio realaus laiko kiekybine PGR pagrįsti metodai genetiškai modifikuotiems kukurūzams MON-89Ø34–3, DAS-Ø15Ø7–1 ir MON-ØØ6Ø3–6, patvirtinti atskirų bruožų transformacijoms ir patikrinti naudojant kukurūzus MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6;

 Europos Sąjungos etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, smulkintoms kukurūzų sėkloms patvirtintas DNR išskyrimo metodas paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/StatusOfDossiers.aspx

 etaloninė medžiaga – ERM®-BF418 (dėl DAS-Ø15Ø7–1) ir ERM®-BF415 (dėl MON-ØØ6Ø3–6), Europos Komisijos Jungtinio tyrimų centro (JTC), Etaloninių medžiagų ir matavimų instituto (IRMM) tinklalapyje https://irmm.jrc.ec.europa.eu/rmcatalogue ir AOCS 0906-E, AOCS 0406-A (dėl MON-89Ø34–3) pateikta Amerikos naftos chemikų draugijos tinklalapyje http://www.aocs.org/tech/crm

e)    Unikalus identifikatorius

MON-89Ø34–3 × DAS-Ø15Ø7–1 × MON-ØØ6Ø3–6.

f)    Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartachenos biosaugos protokolo II priedą

Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir sklaidos centras, įrašo Nr.: žr. [užpildyti gavus pranešimą].

g)    Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba apribojimai

Nereikalaujama.

h)    Stebėsenos planas

Poveikio aplinkai stebėsenos planas, parengtas pagal Direktyvos 2001/18/EB VII priedą.

[Nuoroda: internete paskelbtas planas]

i)    Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus ilgainiui gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.

Top