EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 354dc8c8-90bd-11ea-aac4-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2011 m. balandžio 12 d. Tarybos sprendimas 2011/235/BUSP dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

02011D0235 — LT — 08.04.2020 — 009.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/235/BUSP

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane

(OL L 100 2011.4.14, p. 51)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

 M1

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2011/670/BUSP 2011 m. spalio 10 d.

  L 267

13

12.10.2011

►M2

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/168/BUSP 2012 m. kovo 23 d.

  L 87

85

24.3.2012

►M3

TARYBOS SPRENDIMAS 2012/810/BUSP 2012 m. gruodžio 20 d.

  L 352

49

21.12.2012

►M4

TARYBOS SPRENDIMAS 2013/124/BUSP 2013 m. kovo 11 d.

  L 68

57

12.3.2013

 M5

TARYBOS SPRENDIMAS 2014/205/BUSP 2014 m. balandžio 10 d.

  L 109

25

12.4.2014

►M6

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2015/555 2015 m. balandžio 7 d.

  L 92

91

8.4.2015

►M7

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2016/565 2016 m. balandžio 11 d.

  L 96

41

12.4.2016

 M8

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2017/689 2017 m. balandžio 11 d.

  L 99

21

12.4.2017

 M9

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2018/568 2018 m. balandžio 12 d.

  L 95

14

13.4.2018

►M10

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2019/562 2019 m. balandžio 8 d.

  L 98

17

9.4.2019

►M11

TARYBOS SPRENDIMAS (BUSP) 2020/512 2020 m. balandžio 7 d.

  L 113

22

8.4.2020
▼B

TARYBOS SPRENDIMAS 2011/235/BUSP

2011 m. balandžio 12 d.

dėl ribojamųjų priemonių, taikytinų tam tikriems asmenims ir subjektams atsižvelgiant į padėtį Irane1 straipsnis

1.  Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad priede išvardytiems asmenims, kurie yra atsakingi už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane, bei su jais susijusiems asmenims nebūtų leidžiama atvykti į jų teritorijas ar vykti per jas tranzitu.

2.  1 dalimi valstybė narė neįpareigojama atsisakyti įleisti į savo teritoriją savo piliečių.

3.  1 dalis nedaro poveikio tiems atvejams, kai valstybė narė turi laikytis įsipareigojimo pagal tarptautinę teisę, būtent:

a) 

kaip tarptautinės tarpvyriausybinės organizacijos priimančioji šalis;

b) 

kaip Jungtinių Tautų rengiamos ar globojamos tarptautinės konferencijos priimančioji šalis;

c) 

pagal daugiašalį susitarimą dėl privilegijų ir imunitetų suteikimo; arba

d) 

pagal 1929 m. Šventojo Sosto (Vatikano Miesto Valstybės) ir Italijos sudarytą Taikinimo sutartį (Laterano paktą).

4.  3 dalis taikoma ir tais atvejais, kai valstybė narė yra Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijos (ESBO) priimančioji šalis.

5.  Taryba tinkamai informuojama apie visus atvejus, kai valstybė narė taiko išimtį pagal 3 arba 4 dalį.

6.  Valstybės narės gali leisti taikyti pagal 1 dalį nustatytų priemonių išimtis, kai kelionė yra pateisinama dėl skubaus humanitarinio poreikio arba dėl dalyvavimo tarpvyriausybiniuose susitikimuose, įskaitant tuos, kuriuos remia Sąjunga arba kurių priimančioji šalis yra ESBO pirmininkaujanti valstybė narė, kuriuose vyksta politinis dialogas, kuriuo tiesiogiai propaguojami demokratija, žmogaus teisės ir teisinės valstybės principai Irane.

7.  Valstybė narė, ketinanti leisti taikyti 6 dalyje nurodytas išimtis, apie tai Tarybai praneša raštu. Laikoma, kad išimtį leidžiama taikyti, jeigu viena ar daugiau Tarybos narių per dvi darbo dienas nuo tada, kai buvo gautas pranešimas apie siūlomą išimtį, raštu nepareiškia prieštaravimo. Jeigu viena ar kelios Tarybos narės pareikštų prieštaravimą, Taryba kvalifikuota balsų dauguma visgi gali nuspręsti leisti taikyti siūlomą išimtį.

8.  Tais atvejais, kai pagal 3, 4, 6 arba 7 dalis valstybė narė leidžia priede išvardytiems asmenims atvykti į savo teritoriją arba vykti per ją tranzitu, leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis buvo suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

2 straipsnis

1.  Įšaldomos visos priede išvardytiems už sunkius žmogaus teisių pažeidimus Irane atsakingiems asmenims priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai, taip pat visos su jais susijusiems asmenims ir subjektams priklausančios, jų nuosavybės teise turimos, jų valdomos ar kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai.

2.  Priede išvardytiems asmenims ir subjektams ar jų naudai nesudaroma galimybė nei tiesiogiai, nei netiesiogiai naudotis jokiomis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.  Valstybės narės kompetentinga institucija gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą arba leisti jais naudotis tokiomis sąlygomis, kurios, jos nuomone, yra tinkamos, nustačiusi, kad atitinkamos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra:

a) 

būtini priede išvardytų asmenų ir jų išlaikomų šeimos narių pagrindiniams poreikiams tenkinti, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą ar hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir mokesčius už komunalines paslaugas;

b) 

skirti išimtinai pagrįstiems mokesčiams už profesines paslaugas sumokėti ir su teisinių paslaugų teikimu susijusioms išlaidoms kompensuoti;

c) 

skirti išimtinai mokesčiams ar aptarnavimo mokesčiams už įprastą įšaldytų lėšų arba ekonominių išteklių laikymą ar tvarkymą sumokėti; arba

d) 

būtini nenumatytoms išlaidoms padengti, su sąlyga, kad kompetentinga institucija apie priežastis, dėl kurių, jos nuomone, turėtų būti suteiktas specialus leidimas, kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms ir Komisijai pranešė ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki leidimo suteikimo.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

4.  Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės kompetentingos institucijos gali leisti nutraukti tam tikrų lėšų arba ekonominių išteklių įšaldymą, jei laikomasi šių sąlygų:

a) 

lėšos arba ekonominiai ištekliai yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti iki tos dienos, kai 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas buvo įtraukti į priede esantį sąrašą, arba jei tos lėšos ar ekonominiai ištekliai yra teismo, administracinio ar arbitražo sprendimo, priimto iki tos dienos, objektas;

b) 

lėšos ar ekonominiai ištekliai bus naudojami išimtinai reikalavimams, kurių vykdymas užtikrintas tokiu turto suvaržymu arba kurie pripažinti teisėtais tokiu sprendimu, tenkinti, laikantis taikomais įstatymais ir kitais teisės aktais, kuriais reglamentuojamos tokius reikalavimus keliančių asmenų teisės, nustatytų ribų;

c) 

toks suvaržymas arba sprendimas nėra naudingas priede išvardytiems asmenims ar subjektams; ir

d) 

tokio suvaržymo ar sprendimo pripažinimas neprieštarauja atitinkamos valstybės narės viešajai tvarkai.

Atitinkama valstybė narė informuoja kitas valstybes nares ir Komisiją apie visus pagal šią dalį suteiktus leidimus.

5.  1 dalis neužkerta kelio tam, kad į sąrašą įtrauktas asmuo ar subjektas pervestų mokėtiną sumą pagal sutartį, sudarytą iki tokio asmens ar subjekto įtraukimo į priede pateiktą sąrašą, jeigu atitinkama valstybė narė nustatė, kad mokėjimo tiesiogiai ar netiesiogiai negauna 1 dalyje nurodytas asmuo arba subjektas.

6.  2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamiems:

a) 

palūkanoms arba kitoms su tomis sąskaitomis susijusioms pajamoms; arba

b) 

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, kurie buvo sudaryti arba atsirado iki datos, kurią toms sąskaitoms pradėtos taikyti 1 ir 2 dalyse numatytos priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams toliau taikomos 1 dalyje numatytos priemonės.

▼M2

2a straipsnis

Draudžiama parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti įrangą ar programinę įrangą, skirtą visų pirma naudoti Irano režimo ar jo pavedimu vykdomiems judriojo ar fiksuoto ryšio tinkluose internetu arba telefonu perduodamos informacijos stebėsenai ir perėmimui, ir teikti pagalbą, skirtą tokiai įrangai ar programinei įrangai diegti, eksploatuoti ar atnaujinti.

Sąjunga imasi būtinų priemonių atitinkamiems objektams, kuriems turi būti taikomas šis straipsnis, nustatyti.

2b straipsnis

1.  Valstybių narių piliečiams arba iš valstybių narių teritorijų, arba naudojant jų jurisdikcijai priklausančius laivus arba orlaivius draudžiama parduoti, tiekti, perduoti arba eksportuoti į Iraną įrangą, kuri galėtų būti naudojama vidaus represijoms, neatsižvelgiant į tai, ar valstybių narių teritorija yra tos įrangos kilmės vieta.

2.  Taip pat draudžiama:

a) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Irane arba naudojimui Irane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti techninę pagalbą, tarpininkavimo paslaugas ar kitas paslaugas, susijusias su 1 dalyje nurodytais objektais arba susijusias su tokių objektų tiekimu, gamyba, priežiūra ir naudojimu;

b) 

fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams arba organizacijoms Irane arba naudojimui Irane tiesiogiai ar netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę paramą, susijusią su 1 dalyje nurodytais objektais, įskaitant visų pirma negrąžinamas paskolas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, kurie būtų skirti tokiems objektams parduoti, tiekti, perduoti ar eksportuoti, arba su jais susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ar kitų paslaugų teikimu.

▼M3

3.  1 ir 2 dalys netaikomos įrangos pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui, kai tokia įranga yra skirta tik Sąjungos ir jos valstybių narių darbuotojų Irane apsaugai arba su tokia įranga susijusios techninės pagalbos, tarpininkavimo paslaugų ir kitų paslaugų teikimui ar finansavimui ir finansinei paramai, kai tai iš anksto patvirtino atitinkama kompetentinga institucija.

▼B

3 straipsnis

1.  Valstybės narės arba Sąjungos vyriausiojo įgaliotinio užsienio reikalams ir saugumo politikai pasiūlymu Taryba sudaro priede pateiktą sąrašą ir jį iš dalies keičia.

2.  Taryba tiesiogiai, jei adresas žinomas, arba viešai paskelbdama pranešimą, atitinkamam asmeniui arba subjektui praneša apie savo sprendimą, įskaitant įtraukimo į sąrašą priežastis, taip suteikdama tokiam asmeniui ar subjektui galimybę pateikti savo pastabas.

3.  Jeigu pateikiama pastabų arba naujų esminių įrodymų, Taryba peržiūri savo sprendimą ir atitinkamai informuoja atitinkamą asmenį arba subjektą.

4 straipsnis

1.  Priede nurodomos atitinkamų asmenų ir subjektų įtraukimo į sąrašą priežastys.

2.  Be to, priede pateikiama informacija, jei turima, būtina atitinkamų asmenų ar subjektų tapatybei nustatyti. Teikiant informaciją apie asmenis gali būti nurodomas vardas ir pavardė, įskaitant slapyvardžius, gimimo data ir vieta, pilietybė, paso ir asmens tapatybės kortelės numeriai, lytis, adresas, jei žinomas, taip pat pareigos ar profesija. Teikiant informaciją apie subjektus gali būti nurodomas pavadinimas, registracijos vieta ir data, registracijos numeris ir veiklos vykdymo vieta.

▼M2

4a straipsnis

Draudžiama sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kuria siekiama išvengti arba dėl kurios išvengiama 2a ir 2b straipsniuose nurodytų priemonių.

▼B

5 straipsnis

Kad šiame sprendime numatytų priemonių poveikis būtų kuo didesnis, Sąjunga skatina trečiąsias valstybes patvirtinti panašias ribojamąsias priemones.

▼M2

6 straipsnis

1.  Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

▼M11

2.  Šis sprendimas taikomas iki 2021 m. balandžio 13 d. Jis nuolat peržiūrimas. Jis atnaujinamas arba atitinkamai iš dalies keičiamas, jei Taryba mano, kad jame numatyti tikslai nepasiekti.

▼B
PRIEDAS

1 ir 2 straipsniuose nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas

▼M11Asmenys

 

Pavardė, vardas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

1.

AHMADI- MOQADDAM Esmail

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1961 m.

Lytis: vyras

Buvęs ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo viršininko vyresnysis patarėjas saugumo klausimais. Irano nacionalinės policijos vadovas (nuo 2005 m. iki 2015 m. pradžios). Taip pat Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos (įtraukta į sąrašą) vadovas nuo 2011 m. sausio mėn. iki 2015 m. pradžios. Jo vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurius išpuolius taikių protestų metu ir 2009 m. birželio 15 d. naktį įvykdė smurtinį išpuolį Teherano universiteto studentų bendrabučiuose. Šiuo metu – Irano padalinių Jemeno gyventojams remti vadovas.

2011 4 12

2.

ALLAHKARAM Hossein

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas)

Gimimo data: 1945 m.

Lytis: vyras

Ansar-e Hezbollah koordinavimo tarybos vadovas ir buvęs Islamo revoliucijos gvardijos generolas. Jis yra vienas iš Ansar-e Hezbollah įkūrėjų. Šios sukarintos pajėgos buvo atsakingos už itin žiaurų smurtą, kai buvo imtasi represinių priemonių prieš studentus ir universitetus 1999 m., 2002 m. ir 2009 m.

Jis toliau atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų organizacijoje, pasirengusioje daryti prieš visuomenę nukreiptus žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, skatinti agresiją prieš moteris dėl jų aprangos pasirinkimo.

2011 4 12

3.

ARAGHI (ERAGHI) Abdollah

Lytis: vyras

Laipsnis: brigados generolas

Islamo revoliucijos gvardijos brigados generolas. Ginkluotųjų pajėgų generalinio štabo Saugumo departamento vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos sausumos pajėgų vado pavaduotojas. Jis yra tiesiogiai ir asmeniškai atsakingas už represines priemones protestų metu visą 2009 m. vasarą.

2011 4 12

4.

FAZLI Ali

Lytis: vyras

Laipsnis: brigados generolas

Imam Hossein Cadet koledžo vadovas (nuo 2018 m.). Buvęs Basij vado pavaduotojas (2009–2018 m.), Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas (iki 2010 m. vasario mėn.). Seyyed al-Shohada korpusas atsako už saugumą Teherano provincijoje, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų per žiaurias represijas prieš protestų dalyvius 2009 m.

2011 4 12

▼M7 —————

▼M11

6.

JAFARI Mohammad-Ali (dar žinomas kaip Aziz Jafari)

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1957 9 1

Lytis: vyras

Hazrat-e Baqiatollah socialinės ir kultūrinės bazės direktorius. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos vadas (2007 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. balandžio mėn.). Generolo Mohammad-Ali (Aziz) Jafari vadovaujama Islamo revoliucijos gvardija ir Sarollah bazė atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų neteisėtai įsikišdamos į 2009 m. prezidento rinkimus, areštuodamos ir sulaikydamos politinius veikėjus, taip pat susiremdamos su protestų dalyviais gatvėse.

2011 4 12

7.

KHALILI Ali

Lytis: vyras

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, Sarollah bazėje atlieka vieną iš svarbiausių vaidmenų. Jis pasirašė Sveikatos ministerijai 2009 m. birželio 26 d. nusiųstą laišką, kuriuo uždraudžiama teikti dokumentus ar medicininius duomenis visiems per įvykius po rinkimų sužeistiems ar į ligoninę paguldytiems asmenims.

2011 4 12

8.

MOTLAGH Bahram Hosseini

Lytis: vyras

Buvęs Kariuomenės vadovybės ir generalinio štabo koledžo (DAFOOS) vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Seyyed al-Shohada korpuso Teherano provincijoje vadas. Seyyed al-Shohada korpusas atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų organizuojant represijas protestų metu 2009 m.

2011 4 12

9.

NAQDI Mohammad-Reza

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas)

Gimimo data: apie 1952 m.

Lytis: vyras

Laipsnis: brigados generolas

Islamo revoliucijos gvardijos koordinatoriaus pavaduotojas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už kultūros ir socialinius reikalus. Buvęs Basij vadas (2009–2016 m.). Naqdi buvo atsakingas už Basij prievartos veiksmus 2009 m. pabaigoje, įskaitant smurtinį atsaką į Ašūros dienos protestus 2009 m. gruodžio mėn., kurių metu žuvo iki 15 asmenų ir buvo areštuota šimtai protesto dalyvių, arba prie jų prisidėjo. Iki paskyrimo Basij vadu 2009 m. spalio mėn. M.-R. Naqdi vadovavo Basij žvalgybos padaliniui, kuris buvo atsakingas už asmenų, areštuotų per susidorojimą po rinkimų, kvotą.

2011 4 12

10.

RADAN Ahmad-Reza

Gimimo vieta: Isfahan (Isfahanas) (Iranas)

Gimimo data: 1963 m.

Lytis: vyras

Irano teisės vykdymo užtikrinimo pajėgų strateginių studijų centro – organizacijos, susijusios su nacionaline policija, vadovas. Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojas iki 2014 m. birželio mėn. Nuo 2008 m. eidamas Irano nacionalinės policijos vadovo pavaduotojo pareigas A. R. Radan buvo atsakingas už policijos pajėgų vykdytą protestų dalyvių mušimą, žudymą, savavališkus areštus ir sulaikymą. Šiuo metu – Islamo revoliucijos gvardijos vadas, atsakingas už Irako „antiteroristinių“ pajėgų mokymą.

2011 4 12

11.

RAJABZADEH Azizollah

Lytis: vyras

Teherano mero patarėjas. Buvęs Teherano ekstremaliųjų įvykių poveikio švelninimo organizacijos vadovas (2010–2013 m.). Būdamas Teherano policijos vadovu iki 2010 m. sausio mėn. buvo atsakingas už smurtinius policijos išpuolius prieš protestų dalyvius ir studentus. Teherano metropolio teisės vykdymo užtikrinimo pajėgų vadas Azizollah Rajabzadeh buvo aukščiausio rango pareigūnas, kaltinamas dėl prievartos veiksmų Kahrizak (Karizako) įkalinimo įstaigoje 2009 m. gruodžio mėn.

2011 4 12

12.

SAJEDI-NIA Hossein

Lytis: vyras

Policijos vado pavaduotojas, atsakingas už operacijas. Buvęs Teherano policijos vadas, buvęs Irano nacionalinės policijos vado pavaduotojas, atsakingas už policijos operacijas. Jis atsakingas už represinių operacijų Irano sostinėje koordinavimą Vidaus reikalų ministerijos vardu.

2011 4 12

13.

TAEB Hossein

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1963 m.

Lytis: vyras

Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos organizacijos vadovas nuo 2009 m. spalio mėn. Jo pareigos buvo išplėstos 2019 m. gegužės mėn., sujungus Islamo revoliucijos gvardijos strateginės žvalgybos pavaduotojo biurą ir Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos organizaciją. Basij vadas iki 2009 m. spalio mėn. Jo vadovaujamos pajėgos dalyvavo vykdant masinį taikių protestų dalyvių mušimą, žudymą, sulaikymą ir kankinimą.

2011 4 12

14.

SHARIATI Seyeed Hassan

Lytis: vyras

Aukščiausiojo teismo 28-ojo skyriaus patarėjas ir narys. Mašhado teisminių institucijų vadovas iki 2014 m. rugsėjo mėn. Jam prižiūrint teismo procesai vyko skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių ir remiantis spaudimu bei kankinimu išgautais prisipažinimais. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

15.

DORRI-NADJAFABADI Ghorban-Ali

Gimimo vieta: Najafabad (Nadžafabadas) (Iranas)

Gimimo data: 1945 m.

Lytis: vyras

Ekspertų asamblėjos narys ir Aukščiausiojo Vadovo atstovas Markazi („Centrinė“) provincijoje, taip pat Aukščiausiojo administracinio teismo pirmininkas. Irano generalinis prokuroras iki 2009 m. rugsėjo mėn., taip pat buvęs žvalgybos ministras Khatami prezidentavimo metu. Eidamas Irano generalinio prokuroro pareigas jis nurodė vykdyti parodomuosius teismo procesus po pirmųjų porinkiminių protestų ir juos prižiūrėjo; tų procesų metu kaltinamieji negalėjo pasinaudoti savo teisėmis ir advokato paslaugomis.

2011 4 12

16.

HADDAD Hassan (dar žinomas kaip Hassan ZAREH DEHNAVI)

Lytis: vyras

Buvęs Teherano revoliucinio teismo saugos pareigūno pavaduotojas. Buvęs Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už sulaikytųjų bylas, susijusias su porinkiminėmis krizėmis, ir nuolat grasino sulaikytųjų šeimoms, kad jos tylėtų. 2009 m. jis padėjo išduoti sulaikymo orderius Kahrizak (Karizako) įkalinimo įstaigai. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

17.

SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad

Lytis: vyras

Islamo propagandos organizacijos vadovas Razavi Chorasano provincijoje. Mašhado revoliucinio teismo teisėjas iki 2013 m. Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

18.

HEYDARIFAR Ali-Akbar

Lytis: vyras

Buvęs Teherano revoliucinio teismo teisėjas. Jis dalyvavo teisiant protestų dalyvius. Teisminės institucijos jį apklausė dėl Kahrizak (Karizako) įstaigoje vykdytų prievartos veiksmų. 2009 m. jis padėjo išduoti sulaikymo orderius, kad sulaikytieji būtų išsiųsti į Kahrizak (Karizako) įkalinimo įstaigą. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi.

2011 4 12

19.

JAFARI-DOLATABADI Abbas

Gimimo vieta: Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1953 m.

Lytis: vyras

Buvęs Teherano generalinis prokuroras (2009 m. rugpjūčio mėn. – 2019 m. balandžio mėn.). Dolatabadi biuras apkaltino daug protestų dalyvių, įskaitant 2009 m. gruodžio mėn. Ašūros dienos protestų dalyvius. Jis įsakė uždaryti Karroubi biurą 2009 m. rugsėjo mėn. ir areštuoti kelis reformistinių pažiūrų politikus, o 2010 m. birželio mėn. uždraudė dvi reformistines politines partijas. Jo biuras apkaltino protestų dalyvius Muharebeh nusikaltimu arba priešiškumu Dievui (už šį nusikaltimą skiriama mirties bausmė) ir neleido tinkamai teisti mirčiai pasmerktų asmenų. Jo biuras taip pat veikė prieš reformistus, žmogaus teisių aktyvistus bei žiniasklaidos atstovus ir juos areštavo plačiai taikydamas represines priemones prieš politinę opoziciją.

2018 m. spalio mėn. jis paskelbė žiniasklaidai, kad keturi sulaikyti Irano aplinkos srities aktyvistai turi būti apkaltinti „erezijos skleidimu pasaulyje“ – už šį kaltinimą gresia mirties bausmė.

2011 4 12

20.

MOGHISSEH Mohammad (dar žinomas kaip NASSERIAN)

Lytis: vyras

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (28 poskyris) pirmininkas. Taip pat laikomas atsakingu už bahajų bendruomenės narių nuteisimo atvejus. Atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes neteisingai nagrinėjamose socialiniams, politiniams aktyvistams ir žurnalistams iškeltose bylose ir skyrė kelias mirties bausmes protestų dalyviams ir socialiniams bei politiniams aktyvistams.

2011 4 12

21.

MOHSENI-EJEI Gholam-Hossein

Gimimo vieta: Ejiyeh

Gimimo data: apie 1956 m.

Lytis: vyras

Tikslingumo nustatymo tarybos narys. Irano generalinis prokuroras nuo 2009 m. rugsėjo mėn. ir teisminių institucijų pirmininko pavaduotojas ir atstovas spaudai. Buvęs žvalgybos ministras 2009 m. rinkimų metu. 2009 m. rinkimų metu jam einant žvalgybos ministro pareigas jo vadovaujami žvalgybos agentai buvo atsakingi už šimtų aktyvistų, žurnalistų, disidentų ir reformistinių pažiūrų politikų sulaikymą, kankinimą ir melagingų prisipažinimų išgavimą darant spaudimą. Be to, politiniai asmenys buvo verčiami melagingai prisipažinti vykdant nepakeliamas kvotas, kurių metu buvo kankinama, naudojama prievarta, šantažas ir grasinama jų šeimų nariams.

2011 4 12

22.

MORTAZAVI Said

Gimimo vieta: Meybod (Meibodas), Yazd (Jazdas) (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Lytis: vyras

Teherano generalinis prokuroras (iki 2009 m. rugpjūčio mėn.). Eidamas Teherano generalinio prokuroro pareigas išdavė bendrąjį orderį šimtams aktyvistų, žurnalistų ir studentų sulaikyti. 2010 m. sausio mėn. parlamentinio tyrimo metu nustatyta, kad jis tiesiogiai atsakingas už trijų asmenų sulaikymą – jie vėliau mirė kalinimo įstaigoje. Jis buvo nušalintas nuo šių pareigų 2010 m. rugpjūčio mėn. Irano teisminėms institucijoms atlikus tyrimą, koks buvo jo vaidmuo, susijęs su trijų vyrų, po rinkimų sulaikytų pagal jo orderius, mirtimi. 2014 m. lapkričio mėn. Irano valdžios institucijos oficialiai pripažino jo vaidmenį, susijusį su sulaikytųjų mirtimi. 2015 m. rugpjūčio 19 d. Irano teismas jį išteisino – kaltinimai buvo susiję su trijų jaunuolių kankinimu ir mirtimis Kahrizak (Karizako) įkalinimo įstaigoje 2009 m.

2011 4 12

23.

PIR-ABASSI Abbas

Lytis: vyras

Baudžiamųjų bylų nagrinėjimo kolegijos teisėjas. Buvęs Teherano revoliucinio teismo (26 poskyris) teisėjas. Jis buvo atsakingas už porinkimines bylas. Jis skyrė ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes neteisingai nagrinėjamose žmogaus teisių aktyvistams iškeltose bylose ir skyrė kelias mirties bausmes protestų dalyviams.

2011 4 12

24.

MORTAZAVI Amir

Lytis: vyras

Razavi Chorasano provincijoje esančių teisminių institucijų Socialinių reikalų ir nusikalstamumo prevencijos skyriaus vadovo pavaduotojas. Mašhado prokuroro pavaduotojas bent iki 2015 m. Teismo procesai, kuriuose jis palaikė kaltinimą, buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse, mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

25.

SALAVATI Abdolghassem

Lytis: vyras

Teisėjas, Teherano revoliucinio teismo (15 poskyris) pirmininkas. Teherano tribunolo ikiteisminio tyrimo teisėjas. Būdamas atsakingas už porinkimines bylas šis teisėjas pirmininkavo parodomiesiems teismo procesams 2009 m. vasarą; jis pasmerkė mirčiai du parodomajame teismo procese dalyvavusius monarchistus. Jis nuteisė daugiau kaip šimtą politinių kalinių, žmogaus teisių aktyvistų ir demonstracijų dalyvių ir skyrė jiems ilgalaikes laisvės atėmimo bausmes.

Iš 2018 m. pranešimų matyti, kad jis toliau skyrė panašias bausmes, tinkamai nesilaikydamas teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

26.

SHARIFI Malek Adjar (dar žinomas kaip SHARIFI Malek Ajdar)

Lytis: vyras

Aukščiausiojo Teismo teisėjas, 43-iojo skyriaus vadovas. Buvęs Rytų Azerbaidžano teisminių institucijų vadovas. Jis buvo atsakingas už Sakineh Mohammadi-Ashtiani teismo procesą.

2011 4 12

27.

ZARGAR Ahmad

Lytis: vyras

Specialiojo ekonominės korupcijos teismo 2-ojo poskyrio teisėjas. „Moralės sergėtojų organizacijos“ vadovas. Buvęs Teherano apeliacinio teismo (36 poskyris) teisėjas.

Jis patvirtino ilgalaikio įkalinimo orderius ir mirties orderius protestų dalyviams.

2011 4 12

28.

YASAGHI Ali-Akbar

Lytis: vyras

Aukščiausiojo Teismo teisėjas, 44-ojo skyriaus vadovas. Setad-e Dieh fondo generalinio direktoriaus pavaduotojas. Mašhado revoliucinio teismo vyriausiasis teisėjas (2001–2011 m.). Jo jurisdikcijos teismo procesai buvo vykdomi skubiai ir uždaruose teismo posėdžiuose, negerbiant kaltinamųjų pagrindinių teisių. Kadangi sprendimai dėl egzekucijų buvo priimami en masse (iki 550 sprendimų nuo 2009 m. vasaros iki 2011 m. vasaros), mirties bausmės buvo skiriamos tinkamai nesilaikant teisingo nagrinėjimo procedūrų.

2011 4 12

29.

BOZORGNIA Mostafa

Lytis: vyras

Evin kalėjimo 350 kameros vadas. Ne vieną kartą naudojo pernelyg didelį smurtą prieš kalinius.

2011 4 12

30.

ESMAILI Gholam-Hossein

Lytis: vyras

Teisminių institucijų atstovas spaudai nuo 2019 m. balandžio mėn. Buvęs Teherano teisminių institucijų vadovas. Buvęs Irano kalėjimų organizacijos vadovas. Eidamas šias pareigas jis prisidėjo prie politinių protestų dalyvių masinio sulaikymo ir padėjo nuslėpti prievartos veiksmus įkalinimo sistemoje.

2011 4 12

31.

SEDAQAT (dar žinomas kaip Sedaghat) Farajollah

Lytis: vyras

Teherano Generalinės kalėjimų administracijos sekretoriaus pavaduotojas. Evin kalėjimo (Teheranas) vadovas iki 2010 m. spalio mėn., kai buvo vykdomas kankinimas. Jis buvo prižiūrėtojas; dažnai grasino ir darė spaudimą kaliniams.

2011 4 12

32.

ZANJIREI Mohammad-Ali

Lytis: vyras

Irano kalėjimų organizacijos vadovo vyresnysis patarėjas ir pavaduotojas, atsakingas už rimtus žmogaus teisių pažeidimus, nukreiptus prieš kalinius. Administravo sistemą, kurioje kaliniai kentė prievartą, kankinimus bei nežmonišką / žeminantį elgesį ir buvo laikomi labai prastomis gyvenimo sąlygomis.

2011 4 12

33.

ABBASZADEH MESHKINI, Mahmoud

Lytis: vyras

Patarėjas prie Irano Aukščiausiosios žmogaus teisių tarybos. Buvęs Aukščiausiosios žmogaus teisių tarybos sekretorius. Buvęs Ilamo provincijos gubernatorius. Buvęs Vidaus reikalų ministerijos politinis direktorius. Kaip Politinių partijų ir grupių veiklos įstatymo 10 straipsnio komiteto vadovas buvo atsakingas už leidimų rengti demonstracijas ir kitus viešus renginius išdavimą ir politinių partijų registravimą.

2010 m. sustabdė dviejų su Mousavi susijusių reformistinių politinių partijų – Islamiškojo Irano dalyvavimo fronto ir Islamo revoliucijos mudžahedinų organizacijos – veiklą. Nuo 2009 m. nuosekliai ir nuolat draudė visus nevyriausybinius susibūrimus, taigi neleido naudotis konstitucine teise protestuoti; todėl, pažeidžiant teisę į susirinkimų laisvę, buvo suimta daug taikių demonstrantų.

2009 m. jis taip pat uždraudė opozicijai surengti gedulo ceremoniją asmenims, žuvusiems protestų dėl prezidento rinkimų metu, pagerbti.

2011 10 10

34.

AKBARSHAHI Ali-Reza

Lytis: vyras

Buvęs Irano narkotikų kontrolės centro (dar žinomo kaip kovos su narkotikais centras) generalinis direktorius. Buvęs Teherano policijos vadas. Jo vadovaujamos policijos pajėgos buvo atsakingos už teismo nesankcionuotą prievartą prieš įtariamuosius jų suėmimo ir ikiteisminio kalinimo metu. 2009 m. birželio mėn. Teherano policija taip pat dalyvavo reiduose prieš Teherano universiteto bendrabučius, kurių metu, Irano Parlamento (Majlis) komisijos duomenimis, policija ir Basij pajėgos sužeidė daugiau nei 100 studentų. Šiuo metu – geležinkelių policijos vadas.

2011 10 10

35.

AKHARIAN Hassan

Lytis: vyras

Radžaišaro kalėjimo (Karadžas) 1 bloko viršininkas iki 2010 m. liepos mėn. Keletas buvusių kalinių pranešė, kad jis naudoja kankinimus, taip pat yra davęs nurodymus, kad kaliniai negalėtų gauti medicininės pagalbos. Vieno Radžaišaro kalėjimo kalinio apklausos duomenimis, visi kalėjimo prižiūrėtojai jį smarkiai mušė ir H. Akharian apie tai buvo žinoma. Taip pat pranešama apie mažiausiai vieną netinkamo elgesio su kalinamuoju (Mohsen Beikvand) atvejį ir jo mirtį H. Akharian vadovavimo laikotarpiu. M. Beikvand mirė 2010 m. rugsėjo mėn. Kitų kalinių tvirtinimu, tikėtina, kad jis buvo nužudytas Hassan Akharian nurodymu.

2011 10 10

36.

AVAEE Seyyed Ali-Reza (dar žinomas kaip: AVAEE Seyyed Alireza)

Lytis: vyras

Teisingumo ministras. Buvęs Specialiųjų tyrimų biuro direktorius. Iki 2016 m. liepos mėn. – vidaus reikalų ministro pavaduotojas ir viešojo registro vadovas. Nuo 2014 m. balandžio mėn. – Teisėjų drausminio teismo patarėjas. Buvęs Teherano teisminių institucijų pirmininkas. Būdamas Teherano teisminių institucijų pirmininku, buvo atsakingas už žmogaus teisių pažeidimus, savavališkus areštus, draudimą kaliniams naudotis savo teisėmis ir didelį egzekucijų skaičių.

2011 10 10

37.

BANESHI Jaber

Lytis: vyras

Širazo Apeliacinio teismo (22 poskyris) pirmininkas (nuo 2011 m. lapkričio mėn.). Širazo prokuroras iki 2011 m. spalio mėn. 2008 m. buvo prokuroru sprogdinimų Širaze byloje, kuria režimas pasinaudojo tam, kad nuteistų mirties bausme kitus nesusijusius asmenis. Jis skyrė mirties bausmes ir kitas griežtas bausmes mažumų atstovams, tokiu būdu pažeisdamas jų, inter alia, žmogaus teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir teisę nebūti savavališkai sulaikytiems.

2011 10 10

38.

FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan (dar žinomas kaip: FIRUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyyed Hasan; FIROUZABADI Maj-Gen Dr Seyed Hassan)

Gimimo vieta: Mashhad (Mašadas)

Gimimo data: 1951 2 3

Lytis: vyras

Irano ginkluotųjų pajėgų štabo viršininkas (1989–2016 m.); eidamas šias pareigas jis buvo vyriausiasis karo vadas, atsakingas už vadovavimą visiems kariniams daliniams ir politikai, įskaitant Islamo revoliucijos gvardiją ir policiją. 2009 m. jo oficialiai vadovaujamos pajėgos vykdė žiaurias represijas prieš taikius protestuotojus, taip pat masinį sulaikymą.

Šiuo metu – Aukščiausiojo Vadovo karinis patarėjas ir Aukščiausiosios nacionalinės saugumo tarybos ir Tikslingumo nustatymo tarybos narys.

2011 10 10

39.

GANJI Mostafa Barzegar

Lytis: vyras

Qom (Komo) generalinis prokuroras (2008–2017 m.), šiuo metu – Kalėjimų generalinio direktorato vadovas. Jis buvo atsakingas už dešimčių pažeidėjų savavališką sulaikymą Kome ir blogą elgesį su jais. Prisidėjo prie sunkaus teisės į tinkamą procesą pažeidimo ir prie neproporcingo bei vis dažnesnio mirties bausmės taikymo, taip pat prie to, kad 2009–2010 m. labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

40.

HABIBI Mohammad Reza

Lytis: vyras

Isfahano generalinis prokuroras. Buvęs Teisingumo ministerijos biuro Yazd (Jazde) vadovas. Buvęs Isfahano prokuroro pavaduotojas. Prisidėjo prie teismo procesų, kuriuose kaltinamiesiems buvo neleista pasinaudoti teise į teisingą bylos nagrinėjimą, pvz., 2010 m. kovo mėn. vykusio Abdollah Fathi teismo proceso metu M. R. Habibi neatsižvelgė į jo teisę būti išklausytam ir į jo psichikos sveikatos problemas, o 2011 m. gegužės mėn. Abdollah Fathi buvo įvykdyta mirties bausmė. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taip pat prie to, kad 2011 m. labai padaugėjo egzekucijų.

2011 10 10

41.

HEJAZI Mohammad

Gimimo vieta: Ispahan (Isfahanas)

Gimimo data: 1956 m.

Lytis: vyras

Islamo revoliucijos gvardijos generolas, atliko svarbų vaidmenį bauginant Irano „priešus“ ir jiems grasinant. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Sarollah korpuso Teherane vadas ir buvęs Basij pajėgų vadas, jis atliko vieną iš svarbiausių vaidmenų po rinkimų taikant represines priemones protestų dalyviams 2009 m.

2011 10 10

▼M6 —————

▼M11

43.

JAVANI Yadollah

Lytis: vyras

Islamo revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už politinius reikalus. Daug kartų kėsinosi suvaržyti žodžio ir kalbėjimo laisvę darydamas viešus pareiškimus, kuriais rėmė protesto dalyvių ir disidentų sulaikymus ir bausmes. Jis yra vienas iš pirmųjų aukšto rango pareigūnų, kurie 2009 m. reikalavo suimti Moussavi, Karroubi ir Khatami. Rėmė metodų, kuriais pažeidžiama teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, be kita ko, viešų prisipažinimų, naudojimą, ir prieš teismo procesą viešino kvotų turinį. Iš įrodymų taip pat matyti, kad jis toleravo smurto naudojimą prieš protestų dalyvius, ir, labai tikėtina, kad, būdamas tikruoju Islamo revoliucijos gvardijos nariu, žinojo, kad naudojami žiaurūs tardymo metodai siekiant išgauti prisipažinimą.

2011 10 10

44.

JAZAYERI Massoud

Lytis: vyras

Laipsnis: brigados generolas

Irano ginkluotųjų pajėgų jungtiniame kariniame štabe brigados generolas Massoud Jazayeri buvo štabo viršininko pavaduotojas, atsakingas už kultūros ir žiniasklaidos reikalus (dar žinomas kaip Valstybės gynybos viešųjų reikalų štabas). Būdamas štabo viršininko pavaduotoju, aktyviai prisidėjo vykdant represijas 2009 m. protestų metu. Laikraščiui „Kayhan“ duotame interviu įspėjo, kad daugelio Irane ir už jo ribų esančių protesto dalyvių tapatybė yra nustatyta ir tinkamu laiku prieš juos bus imtasi veiksmų.

Jis atvirai ragino imtis represijų prieš tuos, kurie teikia duomenis užsienio žiniasklaidai, ir prieš Irano opoziciją. 2010 m. paprašė vyriausybės priimti griežtesnius įstatymus prieš iraniečius, kurie bendradarbiauja su užsienio žiniasklaidos šaltiniais.

2011 10 10

45.

JOKAR Mohammad Saleh

Lytis: vyras

Revoliucijos gvardijos vado pavaduotojas, atsakingas už parlamento reikalus. Nuo 2011 iki 2016 m. Yazd (Jazdo) provincijos parlamentinis atstovas ir parlamentinio nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Buvęs Studentų Basij pajėgų vadas.

Eidamas šias pareigas aktyviai dalyvavo malšinant protestus ir indoktrinuojant vaikus ir jaunimą, kad toliau būtų slopinama žodžio laisvė ir nuomonių skirtumai. Būdamas parlamentinio nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto nariu viešai rėmė opozicijos prieš vyriausybę slopinimą.

2011 10 10

46.

KAMALIAN Behrouz

(dar žinomas kaip: Hackers Brain, Behrooz_Ice)

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1983 m.

Lytis: vyras

„Ashiyaneh“ kibernetinės grupuotės, susijusios su Irano režimu, vadovas. Behrouz Kamalian įsteigta „Ashiyaneh Digital Security“ grupuotė yra atsakinga už intensyvius kibernetinius išpuolius prieš vidaus oponentus bei reformistus ir užsienio institucijas. B. Kamalian įsteigta „Ashiyaneh“ organizacija savo veikla padėjo režimui taikyti represines priemones prieš opoziciją, todėl buvo padaryta daug šiurkščių žmogaus teisių pažeidimų.

2011 10 10

47.

KHALILOLLAHI Moussa (dar žinomas kaip: KHALILOLLAHI Mousa, ELAHI Mousa Khalil)

Lytis: vyras

Tebrizo prokuroras. Dalyvavo Sakineh Mohammadi-Ashtiani byloje ir prisidėjo prie sunkių teisės į tinkamą procesą pažeidimų.

2011 10 10

48.

MAHSOULI Sadeq (dar žinomas kaip: MAHSULI, Sadeq)

Gimimo vieta: Oroumieh (Urmija) (Iranas)

Gimimo data: 1959–1960 m.

Lytis: vyras

Buvusio prezidento Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir dabartinis Tikslingumo nustatymo tarybos narys ir Atkaklumo fronto vado pavaduotojas. 2009–2011 m. gerovės ir socialinės apsaugos ministras. Iki 2009 m. rugpjūčio mėn. – vidaus reikalų ministras. Būdamas vidaus reikalų ministru, S. Mahsouli vadovavo visoms policijos pajėgoms, Vidaus reikalų ministerijos saugumo agentams ir civiliais drabužiais apsirengusiems agentams. Jo vadovaujamos pajėgos buvo atsakingos už Teherano universiteto bendrabučių užpuolimą 2009 m. birželio 14 d. ir studentų kankinimą ministerijos rūsyje (liūdnai pagarsėjusiame rūsio 4 aukšte). Kiti protestuotojai patyrė didelį smurtą Kahrizak (Karizako) įkalinimo įstaigoje, kuriai vadovavo S. Mahsouli vadovaujamos policijos pajėgos.

2011 10 10

49.

MALEKI Mojtaba

Lytis: vyras

Teisingumo ministerijos vadovo pavaduotojas Khorasan Razavi (Razavi Chorasano) provincijoje. Buvęs Kermanshah (Kermanšacho) prokuroras. Jis prisidėjo prie daugelio mirties bausmės skyrimo atvejų, be kita ko, palaikė kaltinimą nagrinėjant septynių kalinių bylas; jie buvo nuteisti už prekybą narkotikais ir tą pačią dieną (2010 m. sausio 3 d.) pakarti Kermanšacho centriniame kalėjime.

2011 10 10

50.

OMIDI Mehrdad (dar žinomas kaip: Reza; OMIDI Reza)

Lytis: vyras

Policijos VI skyriaus, tyrimų departamento vadovas. Buvęs Irano policijos žvalgybos tarnybos vadovas. Buvęs Irano policijos kompiuterinių nusikaltimų skyriaus vadovas. Jis buvo atsakingas už tūkstančius tyrimų ir kaltinimų reformistams ir politiniams oponentams dėl naudojimosi internetu. Taigi, jis buvo atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus vykdant represijas prieš asmenis, atvirai ginančius savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę, 2009 m. vykusio žaliojo judėjimo metu ir po to.

2011 10 10

51.

SALARKIA Mahmoud

Lytis: vyras

Buvęs Teherano futbolo klubo „Persepolis“ direktorius

Buvęs Teherano benzino ir transporto komisijos vadovas. 2009 m. vykdytų represijų metu buvo Teherano generalinio prokuroro pavaduotojas kalėjimų reikalams. Eidamas Teherano generalinio prokuroro pavaduotojo kalėjimų reikalams pareigas jis buvo tiesiogiai atsakingas už daugelį orderių nekaltiems taikiems protesto dalyviams ir aktyvistams suimti išdavimą. Iš daugelio žmogaus teisių gynėjų pranešimų matyti, kad beveik visi sulaikytieji įvairios trukmės laikotarpius jo nurodymu buvo laikomi be teisės susirašinėti, negalėdami susisiekti su savo advokatais ar šeimos nariais ir nepareiškiant jiems kaltinimų, dažnai tokiomis sąlygomis, kurios prilygintinos prievartiniam dingimui. Jų šeimoms dažnai nebūdavo pranešama apie sulaikymą. Šiuo metu jis dirba advokatu.

2011 10 10

52.

KHODAEI SOURI Hojatollah

Gimimo vieta: Selseleh (Selselė) (Iranas)

Gimimo data: 1964 m.

Lytis: vyras

Nacionalinio saugumo ir užsienio politikos komiteto narys. Lorestano provincijos parlamentinis atstovas. Parlamentinės užsienio ir saugumo politikos komisijos narys. Evino kalėjimo vadovas iki 2012 m. H. Souri einant Evino kalėjimo vadovo pareigas, kankinimas ten buvo įprasta praktika. 209 bloke daugelis aktyvistų buvo laikomi už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą.

2011 10 10

53.

TALA Hossein (dar žinomas kaip: TALA Hosseyn)

Lytis: vyras

Eslamshahr meras. Buvęs Irano parlamento narys. Buvęs Teherano provincijos generalgubernatorius (Farmandar) (iki 2010 m. rugsėjo mėn.), jis buvo atsakingas už policijos pajėgų įsikišimą ir represijas prieš demonstrantus. 2010 m. gruodžio mėn. gavo apdovanojimą už savo vaidmenį po rinkimų vykusiose represijose.

2011 10 10

54.

TAMADDON Morteza (dar žinomas kaip: TAMADON Morteza)

Gimimo vieta: Shahr Kord-Isfahan (Šahre Kordas-Isfahanas)

Gimimo data: 1959 m.

Lytis: vyras

Buvęs Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovas. Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos Teherano provincijos generalgubernatorius. Kaip gubernatoriui ir Teherano provincijos Viešojo saugumo tarybos vadovui, jam teko visa atsakomybė už visą Islamo revoliucijos gvardijos represinę veiklą Teherano provincijoje, įskaitant susidorojimą su politinių protestų dalyviais nuo 2009 m. birželio mėn. Šiuo metu – Khajeh Nasireddin Tusi technologijų universiteto tarybos narys.

2011 10 10

55.

ZEBHI Hossein

Lytis: vyras

Aukščiausiojo Teismo patarėjo pirmasis pavaduotojas teisminių institucijų klausimais ir Aukščiausiojo Teismo teisėjas. Irano generalinio prokuroro pavaduotojas (2007–2015 m.). Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už teismo bylas, iškeltas po 2009 m. protestų, vykusių po rinkimų, kurios buvo nagrinėjamos pažeidžiant žmogaus teises. Eidamas šias pareigas jis taip pat toleravo perdėtas bausmes už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

2011 10 10

56.

BAHRAMI Mohammad- Kazem

Lytis: vyras

Administracinio teisingumo teismo pirmininkas. Būdamas ginkluotųjų pajėgų teisminės institucijos vadovu prisidėjo vykdant represijas prieš taikius demonstrantus 2009 m.

2011 10 10

57.

HAJMOHAM- MADI Aziz (dar žinomas kaip Aziz Hajmohammadi, Noorollah Azizmohammadi)

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Gimimo data: 1948 m.

Lytis: vyras

Teherano provincijos baudžiamojo teismo teisėjas. Nuo 1971 m. dirbdamas teisminėms institucijoms, jis buvo susijęs su keliais demonstrantų teismo procesais, inter alia, Abdol-Reza Ghanbari, 2010 m. sausio mėn. suimto ir už savo politinę veiklą mirties bausme nuteisto mokytojo bylą.

2011 10 10

58.

BAGHERI Mohammad- Bagher

Lytis: vyras

Aukščiausiojo teismo teisėjas nuo 2015 m. gruodžio mėn. Buvęs Pietų Chorasano provincijos teismų administracijos pirmininko pavaduotojas, atsakingas už nusikaltimų prevenciją. Jis 2011 m. birželio mėn. pripažino, kad 2010 m. kovo mėn. – 2011 m. kovo mėn. egzekucijos įvykdytos 140 asmenų, tačiau įtariama, kad tą patį laikotarpį toje pačioje Pietų Chorasano provincijoje buvo dar 100 kitų atvejų, apie kuriuos nepranešta nei šeimoms, nei advokatams. Todėl jis prisidėjo prie sunkaus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimo, taip pat prie daugelio mirties bausmių.

2011 10 10

59.

BAKHTIARI Seyyed Morteza

Gimimo vieta: Mashhad (Mašhadas) (Iranas)

Gimimo data: 1952 m.

Lytis: vyras

Imam Khomeini paramos fondo pirmininkas (nuo 2019 m. liepos mėn.). Buvęs Imam Reza šventyklos (angl. Imam Reza shrine) prižiūrėtojo pavaduotojas. Buvęs Specialiojo dvasinio tribunolo pareigūnas. Buvęs teisingumo ministras (2009–2013 m.). Jam būnant teisingumo ministru sąlygos Irano kalėjimuose gerokai pablogėjo ir nebeatitiko pripažintų tarptautinių standartų, taip pat paplito blogas elgesys su kaliniais. Be to, jis atliko itin svarbų vaidmenį bauginant ir persekiojant Irano diasporą, nes paskelbė apie specialaus teismo, kuriam pavesta nagrinėti už šalies ribų gyvenančių iraniečių bylas, sukūrimą. Jo vadovavimo metu taip pat smarkiai padidėjo mirties bausmės įvykdymo atvejų skaičius Irane, įskaitant Vyriausybės nepaskelbtus slaptus mirties bausmės vykdymo atvejus ir mirties bausmės vykdymą už su narkotikais susijusius nusikaltimus.

2011 10 10

60.

HOSSEINI Dr Mohammad (dar žinomas kaip: HOSSEYNI, Dr Seyyed Mohammad; Seyed, Sayyed ir Sayyid)

Gimimo vieta: Rafsanjan (Rafsandžanas), Kerman (Kermanas)

Gimimo data: 1961 m.

Lytis: vyras

Buvusio prezidento Mahmoud Ahmadinejad patarėjas ir YEKTA radikalios politinės frakcijos atstovas. Kultūros ir islamiškojo mokymo ministras (2009–2013 m.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos narys, prisidėjo prie represijų prieš žurnalistus.

2011 10 10

61.

MOSLEHI Heydar (dar žinomas kaip: MOSLEHI Heidar; MOSLEHI Haidar)

Gimimo vieta: Isfahan (Isfahanas) (Iranas)

Gimimo data: 1956 m.

Lytis: vyras

Irano ginkluotųjų pajėgų vyriausiojo vado Ideologinio ir politinio biuro atstovas (nuo 2018 m.). Buvęs Islamo revoliucijos gvardijos aukščiausiojo teismo patarėjas. Organizacijos, atsakingos už leidinius apie dvasininkų vaidmenį karo metu, vadovas. Buvęs žvalgybos ministras (2009–2013 m.). Jo vadovaujama Žvalgybos ministerija toliau vykdė dažnus savavališkus protestų dalyvių ir disidentų sulaikymus ir persekiojimą. Žvalgybos ministerija administruoja Evino kalėjimo 209 bloką, kuriame už taikią pasipriešinimo valdančiajai Vyriausybei veiklą kalinama daug aktyvistų. Žvalgybos ministerijos tardytojai 209 bloke kalinamus asmenis muša ir naudoja prieš juos psichologinę bei seksualinę prievartą.

2011 10 10

62.

ZARGHAMI Ezzatollah

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas)

Gimimo data: 1959 m. liepos 22 d.

Lytis: vyras

Aukščiausiosios kibernetinės erdvės tarybos ir Kultūrinės revoliucijos tarybos narys. Buvęs Irano Islamo Respublikos valstybinio transliuotojo (IRIB) vadovas (iki 2014 m. lapkričio mėn.). Eidamas pareigas IRIB, buvo atsakingas už visus programų sudarymo sprendimus. 2009 m. rugpjūčio mėn. ir 2011 m. gruodžio mėn. IRIB transliavo prievarta išgautus sulaikytųjų prisipažinimus ir kelis „parodomuosius procesus“. Tokiais veiksmais akivaizdžiai pažeidžiamos tarptautinės nuostatos dėl teisingo teismo proceso ir teisės į tinkamą procesą.

2012 3 23

63.

TAGHIPOUR Reza

Gimimo vieta: Maragheh (Maragė) (Iranas)

Gimimo data: 1957 m.

Lytis: vyras

Aukščiausiosios kibernetinės erdvės tarybos narys. Teherano miesto tarybos narys. Buvęs informacijos ir ryšių ministras (2009–2012 m.).

Eidamas informacijos ministro pareigas jis buvo vienas iš aukščiausių pareigūnų, atsakingų už cenzūrą, taip pat už veiklos internete ir visų rūšių ryšių (ypač mobiliaisiais telefonais) kontrolę. Apklausdami politinius kalinius, tardytojai naudoja jų asmens duomenis, laiškus ir ryšių informaciją. Kelis kartus po 2009 m. prezidento rinkimų ir vykstant gatvės demonstracijoms, buvo atjungtos mobiliojo ryšio linijos ir užblokuotas tekstinių pranešimų siuntimas, slopinami palydovinės televizijos kanalai, sustabdytas arba bent jau sulėtintas vietos interneto ryšio paslaugų teikimas.

2012 3 23

64.

KAZEMI Toraj

Lytis: vyras

ES paskirtos Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos Teherano metropolio skyriaus vadovas Eidamas šias pareigas jis paskelbė Vyriausybei dirbančių įsilaužėlių verbavimo kampaniją, kad būtų geriau kontroliuojama internete skleidžiama informacija ir trikdomas „kenksmingų“ interneto svetainių veikimas.

2012 3 23

65.

LARIJANI Sadeq

Gimimo vieta: Najaf (Nadžafas) (Irakas)

Gimimo data: 1960 m. arba 1961 m. rugpjūčio mėn.

Lytis: vyras

2018 m. gruodžio 29 d. paskirtas Tikslingumo nustatymo tarybos vadovu. Teisminių institucijų vadovas nuo 2009 m. Teisminių institucijų vadovas turi patvirtinti ir pasirašyti visas qisas (atpildo bausmes), hodoud (bausmes už nusikaltimus Dievui) ir ta'zirat (bausmes už nusikaltimus valstybei). Tai, be kita ko, apima nuosprendžius, kuriais skiriama mirties bausmė, plakimas ir galūnių nupjovimas. Eidamas šias pareigas, jis asmeniškai pasirašė daug mirties nuosprendžių, prieštaraujančių tarptautiniams standartams, įskaitant nuosprendžius dėl užmėtymo akmenimis, dėl mirties bausmės įvykdymo pakariant ir pasmaugiant, dėl mirties bausmės vykdymo nepilnamečiams ir dėl viešo mirties bausmių vykdymo, pvz., dėl kalinių pakorimo ant tiltų tūkstantinių minių akivaizdoje. Todėl jis prisidėjo prie daugelio egzekucijų. Jis taip pat leido vykdyti nuosprendžius dėl fizinių bausmių, pvz., nupjauti galūnes ir lašinti rūgštį į nuteistųjų akis. Sadeq Larijani pradėjus eiti pareigas, itin padidėjo politinių kalinių, žmogaus teisių gynėjų ir mažumų atstovų savavališkų sulaikymų skaičius. Sadeq Larijani taip pat yra atsakingas už sistemingus teisės į teisingą bylos nagrinėjimą pažeidimus Irano teisminiame procese.

2012 3 23

66.

MIRHEJAZI Ali

Lytis: vyras

Priklauso Aukščiausiojo Vadovo artimiausių asmenų ratui ir yra vienas iš asmenų, atsakingų už protestų malšinimo, vykdomo nuo 2009 m., planavimą, taip pat yra susijęs su asmenimis, atsakingais už protestų malšinimą.

2012 3 23

67.

SAEEDI Ali

Lytis: vyras

Visą laiką tarnavęs Islamo revoliucijos gvardijoje (tiksliau – jos žvalgybos tarnyboje), nuo 1995 m. yra Aukščiausiojo Vadovo atstovas Islamo revoliucijos gvardijoje. Eidamas šias oficialias pareigas, jis yra itin svarbus asmuo, siejantis iš Aukščiausiojo Vadovo administracijos perduodamus įsakymus ir Islamo revoliucijos gvardijos represinį mechanizmą.

2012 3 23

68.

RAMIN Mohammad-Ali

Gimimo vieta: Dezful (Dezfulas) (Iranas)

Gimimo data: 1954 m.

Lytis: vyras

Pasaulinio Holokausto fondo, įsteigto 2006 m. įvykusioje Tarptautinėje pasaulinio Holokausto vertinimo peržiūros konferencijoje, už kurios surengimą Irano Vyriausybės vardu buvo atsakingas M. A. Ramin, Generalinis sekretorius. Iki 2013 m. gruodžio mėn. ėjo už spaudą atsakingo viceministro pareigas, todėl buvo pagrindinis už cenzūrą atsakingas asmuo; tiesiogiai atsakingas už daugelio reformas remiančių spaudos leidinių („Etemad“, „Etemad-e Melli“, „Shargh“ ir kt.) uždarymą, nepriklausomos spaudos profesinės sąjungos uždarymą, žurnalistų bauginimą arba suėmimus.

2012 3 23

69.

MORTAZAVI Seyyed Solat

Gimimo vieta: Farsan (Farsanas), Tchar Mahal-o-Bakhtiari (Čeharmehalio ir Baktiarijos provincija) (Pietų) (Iranas)

Gimimo data: 1967 m.

Lytis: vyras

Iki 2019 m. lapkričio mėn. fondo „Astan Qods Razavi“ Teherano padalinio direktorius. Buvęs antro didžiausio Irano miesto Mašhado, kuriame reguliariai viešai vykdomos egzekucijos, meras. Buvęs vidaus reikalų viceministras, atsakingas už politinius reikalus, paskirtas 2009 m. Eidamas šias pareigas buvo atsakingas už vadovavimą represijoms prieš asmenis, ginančius savo teisėtas teises, įskaitant saviraiškos laisvę. Vėliau paskirtas Irano rinkimų komisijos vadovu 2012 m. parlamento rinkimams ir 2013 m. prezidento rinkimams.

2012 3 23

▼M6 —————

▼M7 —————

▼M6 —————

▼M11

73.

FAHRADI Ali

Lytis: vyras

Teisingumo ministerijos Teherane Teisės reikalų inspekcijos ir Viešosios inspekcijos vadovo pavaduotojas. Buvęs Karaj (Karadžo) prokuroras. Atsakingas už šiurkščius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, palaikė kaltinimą teismo procesuose, kuriuose buvo paskirta mirties bausmė. Jo buvimo prokuroru laikotarpiu Karadžo regione įvykdyta daug mirties bausmės nuosprendžių.

2012 3 23

74.

REZVANMA-NESH Ali

Lytis: vyras

Karadžo provincijos Alborz (Alborzo) regiono prokuroro pavaduotojas. Atsakingas už sunkius žmogaus teisių pažeidimus, be kita ko, buvo susijęs su mirties bausmės įvykdymu nepilnamečiui.

2012 3 23

75.

RAMEZANI Gholamhossein

Lytis: vyras

Nuo 2011 m. Gynybos ministerijos žvalgybos vadas; 2009 m. lapkričio mėn. – 2011 m. kovo mėn.: Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos vadas; 2008 m. kovo mėn. – 2009 m. lapkričio mėn.: Islamo revoliucijos gvardijos žvalgybos vado pavaduotojas; 2006 m. balandžio mėn. – 2008 m. kovo mėn.: Islamo revoliucijos gvardijos apsaugos ir žvalgybos vadas. Dalyvavo slopinant žodžio laisvę, be kita ko, susijęs su asmenimis, atsakingais už tinklaraštininkų / žurnalistų suėmimus 2004 m.; taip pat pranešama, kad dalyvavo malšinant 2009 m. protestus po rinkimų.

2012 3 23

76.

SADEGHI Mohamed

Lytis: vyras

Pulkininkas, Islamo revoliucijos gvardijos techninės ir kibernetinės žvalgybos vado pavaduotojas, Islamo revoliucijos gvardijoje atsakingas už analizės centrą ir kovą su organizuotu nusikalstamumu. Atsakingas už tinklaraštininkų / žurnalistų suėmimus ir kankinimus.

2012 3 23

77.

JAFARI Reza

Gimimo data: 1967 m.

Lytis: vyras

Nuo 2012 m. Teisėjų drausminio teismo patarėjas. „Nusikalstamo interneto turinio nustatymo komiteto“ – įstaigos, atsakingos už interneto svetainių ir socialinės žiniasklaidos cenzūrą, narys. Buvęs specialios persekiojimo už elektroninius nusikaltimus tarnybos vadovas (2007–2012 m.). Buvo atsakingas už žodžio laisvės slopinimą, be kita ko, suimant ir kalinant tinklaraštininkus bei žurnalistus ir vykdant jų baudžiamąjį persekiojimą. Su sulaikytais elektroniniais nusikaltimais įtariamais asmenimis buvo blogai elgiamasi ir jiems nebuvo užtikrintas teisingas teismo procesas.

2012 3 23

78.

RESHTE- AHMADI Bahram

Lytis: vyras

Šiaurinės Teherano dalies bendrosios kompetencijos teismo teisėjas. Buvęs Teherano prokuratūros vadovas. Teherano provincijos Kalėjimų reikalų biuro vadovo pavaduotojas. Buvęs Teherano prokuroro pavaduotojas (iki 2013 m.). Jis vadovavo Evino baudžiamojo persekiojimo centrui. Buvo atsakingas už tai, kad žmogaus teisių gynėjams ir politiniams kaliniams nebuvo leidžiama naudotis savo teisėmis, įskaitant lankymo teisę bei kitas kalinių teises.

2012 3 23

79.

RASHIDI AGHDAM, Ali Ashraf

Lytis: vyras

Buvęs Evino kalėjimo vadovas, paskirtas 2012 m. viduryje. Jo vadovavimo laikotarpiu pablogėjo sąlygos kalėjime ir pranešama apie suintensyvėjusį netinkamą elgesį su kaliniais. 2012 m. spalio mėn. devynios kalinės paskelbė bado streiką protestuodamos dėl to, kad kalėjimo prižiūrėtojai pažeidžia jų teises ir žiauriai elgiasi.

2013 3 12

80.

KIASATI Morteza

Lytis: vyras

Ahvazo revoliucinio teismo (4 poskyris) teisėjas, paskyręs mirties bausmes keturiems politiniams kaliniams arabams: Taha Heidarian, Abbas Heidarian, Abd al-Rahman Heidarian (trys broliai) ir Ali Sharifi. Jie buvo sulaikyti, kankinami ir pakarti be tinkamo proceso. Šie atvejai ir tinkamo proceso nebuvimas buvo nurodyti JT specialiojo pranešėjo žmogaus teisių Irane klausimais 2012 m. rugsėjo 13 d. pranešime, JT Generalinio Sekretoriaus 2012 m. rugpjūčio 22 d. pranešime dėl Irano.

2013 3 12

81.

MOUSSAVI, Seyed Mohammad Bagher

Lytis: vyras

Ahvazo revoliucinio teismo (2 poskyris) teisėjas, 2012 m. kovo 17 d. paskyręs mirties bausmes penkiems ahvaziečiams arabams (Mohammad Ali Amouri, Hashem Sha'bani Amouri, Hadi Rashedi, Sayed Jaber Alboshoka, Sayed Mokhtar Alboshoka) už „nacionaliniam saugumui pavojingą veiklą“ ir „priešiškumą Dievui“. 2013 m. sausio 9 d. Irano Aukščiausiasis Teismas bausmes patvirtino. Šie penki asmenys daugiau nei metus buvo sulaikyti nepateikus kaltinimų, kankinami ir nuteisti be tinkamo proceso.

2013 3 12

82.

SARAFRAZ, Mohammad (Dr.) (dar žinomas kaip: Haj-agha Sarafraz)

Gimimo vieta: Tehran (Teheranas)

Gimimo data: apie 1963 m.

Gyvenamoji vieta: Tehran (Teheranas)

Lytis: vyras

Buvęs Kibernetinės erdvės aukščiausiosios tarybos narys. Buvęs „Islamic Republic of Iran Broadcasting“ (IRIB) pirmininkas (2014–2016 m.). Buvęs „IRIB World Service“ ir „Press TV“ vadovas, atsakingas už visus sprendimus dėl programų sudarymo. Glaudžiai susijęs su valstybės saugumo aparatu. Jam vadovaujant „Press TV“ kartu su IRIB bendradarbiavo su Irano saugumo tarnybomis bei prokurorais ir savaitinės programos Iran Today („Iranas šiandien“) metu transliavo prievarta išgautus sulaikytųjų prisipažinimus, įskaitant Irano ir Kanados žurnalisto bei filmų kūrėjo Maziar Bahari prisipažinimą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000  GBP baudą „Press TV“ už M. Bahari prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą. Todėl M. Sarafraz bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

83.

JAFARI, Asadollah

Lytis: vyras

Būdamas Mazandarano provincijos prokuroru A. Jafari rekomendavo skirti mirties bausmę tose bylose, kuriose jis palaikė kaltinimą, todėl buvo skirta daug mirties bausmių, įskaitant viešas egzekucijas aplinkybėmis, kuriomis mirties bausmės skyrimas prieštarauja tarptautinei žmogaus teisių teisei, be kita ko, todėl, kad jos yra neproporcingos ir pernelyg griežtos. A. Jafari taip pat buvo atsakingas už neteisėtus bahajų sulaikymus ir jų teisių pažeidimus: nuo pirminio sulaikymo iki laikymo vienutėse Žvalgybos įkalinimo centre.

2013 3 12

84.

EMADI, Hamid Reza (dar žinomas kaip: Hamidreza Emadi)

Gimimo vieta: Hamedan (Hamedanas)

Gimimo data: apie 1973 m.

Gyvenamoji vieta: Tehran (Teheranas)

Darbo vieta: „Press TV“ būstinė, Teheranas.

Lytis: vyras

„Press TV“ Naujienų tarnybos direktorius. Buvęs „Press TV“ vyriausiasis prodiuseris.

Atsakingas už prievarta išgaunamų sulaikytųjų, įskaitant žurnalistus, politikos aktyvistus, kurdų ir arabų mažumų atstovus, prisipažinimų gamybą ir transliavimą, pažeidžiant tarptautiniu mastu pripažintas teises į teisingą bylos nagrinėjimą ir tinkamą procesą. Nepriklausoma ryšių reguliavimo tarnyba OFCOM 2011 m. Jungtinėje Karalystėje skyrė 100 000  GBP baudą „Press TV“ už Irano ir Kanados žurnalisto ir filmų kūrėjo Maziar Bahari prievarta išgauto prisipažinimo, kuris buvo filmuojamas kalėjime naudojant prievartą prieš M. Bahari, transliavimą. NVO yra pranešusios daugiau „Press TV“ transliuotų prievarta išgaunamų prisipažinimų pavyzdžių. Todėl H. R. Emadi bendradarbiavo pažeidžiant teisę į tinkamą procesą ir teisingą bylos nagrinėjimą.

2013 3 12

85.

HAMLBAR, Rahim

Lytis: vyras

Tebrizo revoliucinio teismo (1 poskyris) teisėjas. Atsakingas už azerbaidžaniečių etninės mažumos atstovams ir darbuotojų teisių aktyvistams skirtas griežtas bausmes, apkaltinus juos šnipinėjimu, nacionaliniam saugumui pavojinga veikla, propaganda prieš Irano režimą ir Irano vadovo įžeidimu. Daug dėmesio sulaukė byla, susijusi su 20 darbuotojų savanorių, kurie teikė pagalbą po žemės drebėjimo, įvykusio 2012 m. rugpjūčio mėn. Irane; jis jiems skyrė įkalinimo bausmes už tai, kad jie bandė padėti žemės drebėjimo aukoms. Teismas nusprendė, kad darbuotojai kalti dėl „bendradarbiavimo organizuojant sambūrį ir sąmokslą siekiant įvykdyti nusikaltimus prieš nacionalinį saugumą“.

2013 3 12

86.

MUSAVI–TABAR, Seyyed Reza

Lytis: vyras

Buvęs Shiraz (Širazo) revoliucinės prokuratūros vadovas. Atsakingas už politinių aktyvistų, žurnalistų, žmogaus teisių gynėjų, bahajų ir sąžinės kalinių neteisėtus sulaikymus ir netinkamą elgesį su jais; jie buvo persekiojami, kankinami, tardomi, jiems nebuvo leista turėti advokatų ir neužtikrintas tinkamas procesas. S. R. Musavi–Tabar pasirašinėjo teismo sprendimus liūdnai pagarsėjusioje Įkalinimo įstaigoje Nr. 100 (vyrų kalėjimas), įskaitant sprendimą bahają kalinę Raha Sabet trejiems metams uždaryti į vienutę.

2013 3 12

87.

KHORAMABADI, Abdolsamad

Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos vadovas

Lytis: vyras

Teisminės priežiūros direktoriaus pavaduotojas (nuo 2018 m. spalio 13 d.). Buvęs Nusikalstamo turinio pavyzdžių nustatymo komisijos – vyriausybinės organizacijos, atsakingos už interneto cenzūrą ir kovą su elektroniniais nusikaltimais – vadovas. Jam vadovaujant ši komisija „elektroninį nusikaltimą“ apibrėžė keliomis abstrakčiomis kategorijomis, pagal kurias nusikaltimu laikomas režimui nepalankaus turinio kūrimas ir skelbimas. Jis atsakingas už daugelio opozicijos tinklaviečių, elektroninių laikraščių, tinklaraščių ir žmogaus teisių srityje veikiančių NVO tinklaviečių uždarymą ir prieigos prie jų uždraudimą, o nuo 2012 m. rugsėjo mėn. – už prieigos prie Google bei Gmail uždraudimą. Jis ir ši komisija aktyviai prisidėjo prie veiksmų, dėl kurių 2012 m. lapkričio mėn. įkalinimo metu mirė tinklaraštininkas Sattar Beheshti. Todėl jo vadovaujama komisija yra tiesiogiai atsakinga už nuolat pažeidžiamas žmogaus teises, visų pirma už tai, kad plačiajai visuomenei draudžiama prieiga prie tam tikrų tinklaviečių ir jos yra filtruojamos, ir už tai, kad kartais visiškai negalima prieiga prie interneto.

2013 3 12

▼M4Subjektai

 

Pavadinimas

Identifikuojamoji informacija

Priežastys

Įtraukimo į sąrašą data

▼M10

1.

Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija (angl. Cyber Police)

Vieta: Tehran (Teheranas) (Iranas)

Interneto svetainė: http://www.cyberpolice.ir

2011 m. sausio mėn. įsteigta Irano kovos su elektroniniais nusikaltimais policija yra Irano Islamo Respublikos policijos padalinys; šiam padaliniui nuo jo įsteigimo iki 2015 m. pradžios vadovavo Esmail Ahmadi-Moqaddam (įtrauktas į sąrašą). Ahmadi-Moqaddam pabrėžė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija užsiims antirevoliucinėmis ir disidentų grupėmis, kurios 2009 m. naudojosi internetiniais socialiniais tinklais, kad sukeltų protestus prieš dar kartą išrinktą Prezidentą Mahmoud Ahmadinejad. 2012 m. sausio mėn. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija paskelbė naujas interneto kavinėms skirtas gaires, pagal kurias naudotojai turi pateikti asmeninę informaciją, kurią kavinių savininkai turi saugoti šešis mėnesius; jie taip pat turi saugoti naudotojų aplankytų interneto svetainių sąrašą. Be to, pagal taisykles reikalaujama, kad kavinių savininkai įrengtų apsauginę vaizdo stebėjimo sistemą ir šešis mėnesius saugotų įrašus. Pagal šias naujas taisykles gali būti užvestas žurnalas, kurį valdžios institucijos gali naudoti norėdamos susekti aktyvistus arba bet kokį asmenį, kurio veikla laikoma pavojinga nacionaliniam saugumui.

2012 m. birželio mėn. Irano žiniasklaida pranešė, kad Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija pradės taikyti represines priemones prieš virtualiuosius privačiuosius tinklus (VPN). 2012 m. spalio 30 d. Kovos su elektroniniais nusikaltimais policija be orderio suėmė tinklaraštininką Sattar Beheshti dėl „socialiniuose tinkluose ir Facebook vykdomos nacionaliniam saugumui pavojingos veiklos“. S. Beheshti savo tinklaraštyje kritikavo Irano vyriausybę. 2012 m. lapkričio 3 d. S. Beheshti buvo rastas negyvas savo kalėjimo kameroje; manoma, kad jį mirtinai nukankino Kovos su elektroniniais nusikaltimais policijos pareigūnai.

2013 3 12

Top