EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document EESC-2023-02156-AS

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

EESC-2023-02156-AS

LT

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

NUOMONĖ

Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos,
kuria iš dalies keičiama Direktyva 96/53/EB, nustatanti tam tikrų Bendrijoje nacionaliniam ir tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausius leistinus matmenis ir

tarptautiniam vežimui naudojamų kelių transporto priemonių didžiausią leistiną masę

[COM(2023) 445 final – 2023/0265 (COD)]

Kontaktinis adresas

ten@eesc.europa.eu  

Administratorė

Agota Bazsik

Dokumento data

12/10/2023

Pranešėjas Dumitru Fornea

Prašymas pateikti nuomonę

Europos Parlamentas, 14/09/2023

Europos Sąjungos Taryba, 21/09/2023

Teisinis pagrindas

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 91 straipsnis, 100 straipsnio 2 dalis ir 304 straipsnis

Atsakingas skyrius

Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyrius

Priimta skyriuje

06/10/2023

Balsavimo rezultatai
(už / prieš / susilaikė)

50/18/4

Priėmimas plenarinėje sesijoje

DD/MM/YYYY

Plenarinė sesija Nr.

Balsavimo rezultatai
(už / prieš / susilaikė)

… / … / …1.Išvados ir rekomendacijos

1.1Ankstesnis dalinis direktyvos pakeitimas darė ribotą poveikį, nes trūko tinkamų paskatų naudotis alternatyviaisiais degalais varomomis transporto priemonėmis ir naudotis aerodinaminiais įtaisais, todėl galiausiai direktyvos vykdymo užtikrinimas valstybėse narėse buvo fragmentiškas, visų pirma sunkiųjų transporto priemonių ir Europos modulinio vežimo sistemų (EMS) srityje.

1.2Komitetas palankiai vertina prieš paskelbiant dabartinį pasiūlymą dėl direktyvos Komisijos vykdytas konsultacijas, taip pat išsamų poveikio vertinimą ir 1997–2021 m. laikotarpiui skirtą vertinimą.

1.3Tačiau EESRK susirūpinimą kelia tai, kad šios direktyvos įgyvendinimas gali paskatinti atvirkštinį perėjimą prie kitų transporto rūšių ir tokiu būdu pakenkti tikslui skatinti ekologiškesnes transporto rūšis sudarant sąlygas kelių ir geležinkelių transporto konkurencijai.

1.4EESRK siūlo išplėsti direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų papildomus esminius elementus, pavyzdžiui, greičio reguliavimą, vairavimo ir poilsio laiko taisykles, taip pat tinkamų valdžios institucijų mokymo ir stebėsenos priemonių priėmimą.

1.5Komitetas pritaria pasiūlymui leisti taikyti ne didesnę kaip 4 tonų papildomą masę tik visai netaršiems sunkvežimiams, tačiau ragina po direktyvos priėmimo vykdyti griežtą stebėsenos politiką, įskaitant neatidėliotinus politikos pakeitimus, jei nebus gautas norimas poveikis.

1.6Siekiant remti išaugusias eismo apimtis, reikės didžiulių investicijų ir esminių infrastruktūros pokyčių, kartu išlaikant dabartinius saugos standartus ir įrengiant būtiną visai netaršių transporto priemonių įkrovimo infrastruktūrą.

1.7EESRK tvirtina, kad sėkmingam visai netaršaus Europos modulinio vežimo sistemos įgyvendinimui reikia tvirtos ES ir nacionalinės politikos paramos, kad būtų užtikrintas prieinamas ir ekonomiškai efektyvus specializuotas vairuotojų mokymas.

1.8EESRK palankiai vertina pasiūlymą valstybėms narėms nustatyti privalomą minimalų kontrolės lygį, be kita ko, vykdyti atitinkamus patikrinimus naktį. Tačiau Komitetas tikėjosi, kad visose valstybėse narėse bus laikomasi tikslesnio, labiau standartizuoto ir vienodesnio požiūrio į naktinių patikrinimų skaičių.

1.9Komitetas atkreipia dėmesį į sunkumus, kylančius dėl pirminių ir antrinių kelių sankirtų, įskaitant sankryžas ir žiedus, nes galiojančios kelių tiesimo taisyklės ir kriterijai grindžiami šiuo metu naudojamų standartinių transporto priemonių matmenimis.

1.10Labai svarbu padidinti ir skatinti elektrinių priekabų gamybą, ypatingą dėmesį skiriant didžiausios leistinos bendrosios masės laikymuisi, o EESRK atkreipia dėmesį į tai, kad būtina užkirsti kelią tam, kad dėl bet kokių techninių specifikacijų, pavyzdžiui, dėl papildomo metalo armatūros, padidėtų didžiausia leistina bendroji masė.

1.11Padidinus kelių rinkliavas visai netaršioms transporto priemonėms, galėtų išaugti administracinė našta veiklos vykdytojams, įskaitant daugybę šio sektoriaus MVĮ.

1.12Komitetas nemano, kad tikslinga palengvinti tarpvalstybinę iškastiniu kuru varomų gigalainerių veiklą, nes tai trukdo siekti iniciatyvos klimato tikslų, nes skatina trumpalaikę iškastiniu kuru varomų transporto priemonių plėtrą ir nesumažina kelių transporto poveikio aplinkai.

1.13EESRK pabrėžia būtinybę įgyvendinti skirtingas priemones siekiant užtikrinti, kad iki 2035 m. visi tarpvalstybiniai gigalaineriai taptų visai netaršūs, kad gigalaineriai vengtų maršrutų, keliančių pavojų dviratininkams ir pėstiesiems, ir kad gigalaineriai neperimtų krovinių vežimo iš geležinkelių ar vandens kelių. Be to, Komitetas yra susirūpinęs dėl to, kad papildomi gigalaineriai ES keliuose galėtų užkrauti papildomą nereikalingą naštą automobilių stovėjimo infrastruktūrai.

1.14Norint sudaryti vienodas sąlygas, visose valstybėse narėse būtina standartizuoti didžiausią leistiną masę ir matmenis, įtraukti skaitmenizuotus sienų kirtimo protokolus ir skirti išteklių, kad nacionalinė kelių infrastruktūra būtų pritaikyta prie sunkesnių ir ilgesnių visai netaršių transporto priemonių, visų pirma plačiame TEN-T tinkle. Komitetas siūlo įtraukti transporto priemonėse montuojamą įrangą, pavyzdžiui, svorio jutiklius, prijungtus prie tachografų, kurie užtikrintų nuolatinę stebėseną per visą kelionę ir visame kelių tinkle.

1.15Komiteto manymu, sunku tiksliai nustatyti, kaip valstybės narės turėtų imtis konkrečių priemonių, kad aptiktų naudojamas transporto priemones ar transporto priemonių junginius, kurie galėjo viršyti patvirtintą didžiausią leistiną masę, todėl Komitetas tikėjosi, kad bus nustatyta standartizuota procedūra.

1.16Įvairiuose direktyvos skirsniuose išdėstytas pasiūlymas suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus yra labai subtilus, nes tokiu būdu gali būti pažeisti subsidiarumo principai; EESRK, po svarstymų su Europos Parlamentu ir Taryba, tikėjosi, kad Komisija išspręs daugumą šių susirūpinimą keliančių klausimų šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

1.17Galiausiai, atsižvelgdamas į šios direktyvos poveikį daugiarūšio transporto sistemai, EESRK mano, kad tikslinga tęsti diskusijas dėl šios direktyvos kartu aptariant būsimą pasiūlymą dėl Kombinuoto krovinių vežimo direktyvos.

2.Bendrosios aplinkybės ir įžanginės pastabos

2.1Susidarius nepaprastajai padėčiai, pavyzdžiui, COVID-19 pandemijai ir Rusijos agresijos karui prieš Ukrainą, išryškėjo gyvybiškai svarbus transporto sektoriaus vaidmuo užtikrinant būtiniausių atsargų paskirstymą, teikiant humanitarinę pagalbą ir sudarant palankesnes sąlygas asmeniniam judumui.

Nepaisant to, kelių transportas turi įvairių socialinių ir ekonominių bei aplinkosauginių pasekmių, įskaitant išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį, oro ir akustinę taršą, eismo spūstis, pavojų kelių eismo saugumui ir kelių infrastruktūros nusidėvėjimą.

2.2Ankstesnio Direktyvos 1 pakeitimo poveikis tvarumui buvo palyginti nedidelis, nes buvo manoma, kad paskatos diegti alternatyviaisiais degalais varomas transporto priemones ir aerodinaminius įrenginius yra nepakankamos, o taisyklių vykdymo užtikrinimas valstybėse narėse tebėra fragmentiškas. Be to, direktyva tik iš dalies pavyko paskatinti vykdyti veiksmingas įvairiarūšio vežimo operacijas. Tai daugiausia sietina su direktyvos vidaus ir išorės neatitikimais, įskaitant prieštaravimus Kombinuoto krovinių vežimo direktyvai 2 , kurie trukdė jai visapusiškai remti sklandžią įvairiarūšio vežimo praktiką.

2.3Reikia dėti daugiau pastangų mažinant sunkiųjų transporto priemonių segmento priklausomybę nuo iškastinio kuro. 2022 m. elektrinės sunkiosios transporto priemonės su baterijomis sudarė tik 0,6 proc. visų užregistruotų naujų sunkvežimių Europoje, o dyzelinės transporto priemonės sudarė 96,6 proc. segmento 3 . Kadangi visai netaršūs sunkvežimiai, pavyzdžiui, elektrinės transporto priemonės, dėl tokių veiksnių kaip baterijos svoris, yra sunkesni nei dyzelinu varomi sunkvežimiai, Komisija siūlo taikyti papildomą leistiną masę siekiant veiksmingai sumažinti sunkiųjų transporto priemonių segmento priklausomybę nuo iškastinio kuro.

2.4Siekiant spręsti vertinimo ir poveikio vertinimo metu nustatytas problemas ir uždavinius, buvo suformuluotos trys galimos politikos priemonės (politikos priemonės A, B ir C). Galima politikos priemonė B laikoma labiausiai subalansuota, nes ja nustatomos papildomos ekonominės paskatos, nustatoma tikslinė data, po kurios sunkesnės (44 tonų) sunkiosios transporto priemonės turi būti visai netaršios, ir suderinami leidimų išdavimo reikalavimai bei administracinės procedūros tarpvalstybiniam vežimui, susijusiam su tam tikromis ilgesnėmis ir (arba) sunkesnėmis transporto priemonėmis.

Ja taip pat įpareigojama kelių infrastruktūroje įrengti masės kontrolės įrangą, pavyzdžiui, judančių transporto priemonių svėrimo sistemas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos veiksmingesniam vykdymo užtikrinimui. Tačiau joje nenagrinėjama galimybė transporto priemonėje įdiegti įrangą, pavyzdžiui, svorio jutiklius, prijungtus prie tachografų, nes tai užtikrintų nuolatinę stebėseną per visą kelionę ir visame kelių tinkle.

2.5Tikėtina, kad dėl paskelbto galimo krovinių vežimo keliais išlaidų sumažėjimo padidės prekių, ypač vežamų ilgesniais atstumais, paklausa. Pigesnis kelių transportas taip pat gali nukreipti krovinių vežimą nuo geležinkelių, taip neutralizuodamas pradinį efektyvumo padidėjimą ir galiausiai sukeldamas bendrą išmetamųjų teršalų kiekio padidėjimą.

3.Bendrosios pastabos

3.1Komitetas palankiai vertina konsultacijas, kurias Europos Komisija surengė prieš paskelbdama dabartinį pasiūlymą dėl direktyvos, išsamų poveikio vertinimą 4 ir prie direktyvos pridėtą 1997–2021 m. laikotarpio vertinimą 5 . Nors direktyva buvo sėkmingai palengvintas tarpvalstybinis vežimas ir pašalintos tam tikros techninės kliūtys, dėl nacionalinių nukrypti leidžiančių nuostatų ir tam tikrų nuostatų dviprasmiškumo nacionalinės taisyklės ir praktika skyrėsi.

Šis vidaus rinkos susiskaidymas buvo ypač akivaizdus sunkiųjų transporto priemonių ir Europos modulinio vežimo sistemų naudojimo srityje.

3.2EESRK susirūpinimą kelia tai, kad priėmus šią direktyvą bus paskatintas atvirkštinis perėjimas prie kitų transporto rūšių, kaip pabrėžė geležinkelių bendruomenė, daugelis geležinkelių sektoriaus darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų ir NVO. Visoje ES dėl konkurencijos siūlant klientams mažesnes kainas ir mažinant veiklos sąnaudas (įskaitant darbo jėgos sąnaudas) mažėja kelių eismo saugumas, darbo užmokestis ir prastėja darbo sąlygos. Ilgalaikiam tikslui sudaryti sąlygas pereiti prie ekologiškesnių transporto rūšių trukdytų priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos kelių transporto ir geležinkelių transporto konkurencijai.

3.3Be to, vienam prekių vienetui sunaudojamų degalų kiekio sumažėjimą atsvertų degalų sąnaudų vienam transporto priemonės nuvažiuojamam kilometrui padidėjimas 6 . Komisijos pasiūlyme taip pat numatyta sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms iškastiniu kuru varomų gigalainerių operacijoms. EESRK nemato jokios svarios priežasties į šią iniciatyvą įtraukti iškastiniu kuru varomus gigalainerius, nes tai kenkia pasiūlymo klimato tikslams, nes trumpuoju laikotarpiu tai sudarytų sąlygas plačiau naudoti iškastiniu kuru varomas transporto priemones ir reikštų, kad kelių transportas nemažins savo aplinkosauginio pėdsako.

3.4EESRK ragina geriau ir nedelsiant suderinti vykdymo užtikrinimo taisykles, nes valstybėse narėse labai skiriasi patikrinimų skaičius, veiksmingumas nustatant pažeidimus, kontrolės priemonės ir praktika. Komitetas palankiai vertina pasiūlymą, kad valstybės narės turėtų nustatyti privalomą minimalų kontrolės lygį, atsižvelgiant į transporto priemonių, kurioms taikoma ši direktyva, eismo intensyvumą, įskaitant atitinkamą patikrinimų skaičių nakties metu. Tačiau jis tikėjosi, kad naktinių patikrinimų skaičius bus nustatytas, suderintas ir nuosekliai įgyvendintas visose valstybėse narėse.

3.5Daugiausiai dėmesio reikėtų skirti transporto priemonių saugumo ir netaršumo užtikrinimui, taip pat papildomų vykdymo užtikrinimo nuostatų, pavyzdžiui, taisyklių dėl perkrovos, įvedimui. EESRK mano, kad reikėtų išplėsti direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų kitus svarbius aspektus, pavyzdžiui, greitį, vairavimo ir poilsio laiką, taip pat tinkamo valdžios institucijų mokymo užtikrinimą ir kontrolės įrangos įdiegimą.

3.6Diegiant visai netaršias transporto priemones su pažangiomis saugos priemonėmis ir patogesne kabina galima prisidėti prie šios profesijos įvaizdžio gerinimo ir paskatinti jaunimą dirbti šiame sektoriuje. EESRK mano, kad moksliniams tyrimams ir plėtrai skirtas lėšas reikia kuo greičiau nukreipti į lengvesnių ir mažesnių visai netaršių transporto priemonių technologijų kūrimą.

3.7EESRK mano, jog tam, kad visai netaršių Europos modulinio vežimo sistemų diegimas būtų sėkmingas, būtina tvirta ES ir nacionalinės politikos parama siekiant užtikrinti, kad specialus vairuotojų mokymas būtų prieinamas ir įperkamas.

3.8Šiuo metu kai kurios valstybės narės leidžia gigalaineriams kirsti sienas, tačiau vis dar kyla abejonių dėl šių dvišalių susitarimų teisėtumo. Komisija siekia reglamentuoti šiuos susitarimus neišplėsdama gigalainerių naudojimo valstybėse narėse, kuriose jų naudoti neleidžiama. EESRK pabrėžia, kad reikia specialių apsaugos priemonių siekiant užtikrinti, kad:

·iki 2035 m. visi tarpvalstybiniai gigalaineriai būtų visai netaršūs, kad būtų galima gerokai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

·gigalaineriai vengtų kelių, kuriuose jie kelia pavojų dviratininkams ir pėstiesiems, ypač tuomet, kai jiems reikia išsukti iš automagistralių, kad galėtų patekti į logistikos centrus;

·gigalaineriai nenukreiptų krovinių vežimo nuo geležinkelių ar vandens kelių, kad būtų išlaikyta pusiausvyra ir nebūtų žlugdomi kiti vežimo būdai.

3.9Skelbiama, kad Europos Komisijos išlaidos, susijusios su keitimosi informacija apie nedalomųjų krovinių vežimą techninių ir veiklos standartų nustatymu, įskaitant pradinį tyrimą ir dviejų dienų praktinį seminarą, neviršija 900 000 EUR. Maždaug tokia pat suma apskaičiuojama rengiant išmaniosios prieigos politikos (angl. IAP) standartus. EESRK mano, kad tai priimtina.

3.10Keliose direktyvos dalyse pateiktas pasiūlymas suteikti Komisijai įgaliojimus priimti deleguotuosius aktus yra labai opus dėl subsidiarumo aspektų, kuriuos jis gali pažeisti. EESRK tikėjosi, kad dauguma šių klausimų bus išaiškinti šiame pasiūlyme dėl teisėkūros procedūra priimamo akto ir aptarti su Europos Parlamentu ir Taryba.

4.Konkrečios pastabos

4.1Naujais pasiūlymais bus užtikrinta, kad vežant sunkvežimiais nebereikėtų daryti kompromisų dėl krovinių svorio tolimųjų reisų metu, kai būtinos didesnės baterijos. EESRK palankiai vertina sprendimą skatinti naudoti aplinką tausojančius sunkvežimius didinant svorio ribas pagal ES masės ir matmenų direktyvą. Komitetas remia pasiūlymą leisti taikyti ne didesnę kaip 4 tonų papildomą masę tik visai netaršiems sunkvežimiams, nepaisant naudojamos visiško netaršumo technologijos masės, tačiau ragina po direktyvos priėmimo vykdyti griežtą stebėsenos politiką, įskaitant neatidėliotinus politikos pakeitimus, jei nebus daromas norimas poveikis.

4.2EESRK mano, kad norint užtikrinti vienodas sąlygas reikia suderinti didžiausią masę ir matmenis tarp valstybių narių, be kita ko, taikant skaitmenines sienos kirtimo procedūras. Valstybės narės turi investuoti į savo kelių infrastruktūrą, kad ji būtų pritaikyta sunkesnėms ir ilgesnėms visai netaršioms transporto priemonėms, ypač transeuropiniame transporto tinkle (TEN-T). EESRK taip pat atkreipia dėmesį į tai, kad dėl Rusijos invazijos į Ukrainą kai kuriose valstybėse narėse padidėjo eismas, o šį padidėjimą, kuris daro papildomą spaudimą su Ukraina besiribojančių valstybių narių infrastruktūrai, Komisijos dokumentuose neatsižvelgiama.

4.3EESRK mano, kad nėra didelių techninių kliūčių valdyti sunkesnius, iki 34–36 tonų sveriančius konteinerius, vykdant mišriojo vežimo operacijas. Tačiau ji ragina vykdyti tolesnius tyrimus ir analizę siekiant įvertinti, ar neatsirado naujų techninių problemų, susijusių su terminalų infrastruktūra ir kėlimo pajėgumais.

4.4Be to, būtina atlikti išsamesnę analizę siekiant atsižvelgti į infrastruktūros aspektus, ypač atsižvelgiant į tai, kad esami keliai Europoje sukurti taip, kad atitiktų vyraujančius masės ir matmenų standartus, atsižvelgiant į ilgalaikę daugiau nei 45 metų perspektyvą. ES keliai, įskaitant tiltus ir konstrukcines atramas, nėra pritaikyti ilgesnėms ir sunkesnėms visai netaršioms priemonėms, kurioms Komisija ketina sudaryti sąlygas. Todėl reikės didžiulių investicijų ir plataus masto infrastruktūros pritaikymo, kad būtų galima atverti duris papildomam eismui, toliau laikytis dabartinių saugos standartų ir sukurti būtiną įkrovimo infrastruktūrą.

4.5Taip pat labai svarbu atsižvelgti į prieigos ir pajėgumo apribojimus poilsio zonose ir automobilių stovėjimo aikštelėse, nes privaloma laikytis įsipareigojimų dėl vairavimo ir poilsio laikotarpių. Siūloma direktyva galėtų padidinti kelių transporto sektoriuje naudojamų gigalainerių skaičių, o tai savo ruožtu galėtų sukelti didelių sunkumų užtikrinant pakankamą saugaus stovėjimo vietų skaičių visoje ES. Šiuo metu ES yra 300 000 sunkvežimių stovėjimo vietų, o norint patenkinti bendrą paklausą reikia dar 100 000 stovėjimo vietų. Dar svarbiau tai, kad tik 3 proc. stovėjimo vietų turi būtinus saugos ir saugumo sertifikatus 7 . Papildomi gigalaineriai ES keliuose galėtų užkrauti papildomą nereikalingą naštą automobilių stovėjimo infrastruktūrai.

4.6Komitetas pabrėžia, kad reikia toliau investuoti į mokslinius tyrimus ir plėtrą, siekiant pertvarkyti sunkvežimių kabinas orientuojantis į saugą ir aerodinamiškumą, kad padidėtų sauga ir degalų naudojimo efektyvumas bei sumažėtų išmetamas CO2 kiekis. Ilgalaikėje perspektyvoje akivaizdu, kad aklųjų zonų pašalinimas ir sunkvežimių elektrifikavimas veiksmingai papildo vienas kitą. EESRK mano, kad svarbu išnaudoti novatoriškos elektrinių sunkvežimių konstrukcijos privalumus, užtikrinant, kad naujuose sunkvežimiuose visam laikui būtų pašalintos visos aklosios zonos. Palaipsniui sunkvežimių konstrukcija gali būti pakeista taip, kad vietoje tradicinės virš variklio įrengtos kabinos su aukštai sėdinčiais vairuotojais būtų pereita prie modernios konstrukcijos kabinos su baterijomis, išdėstytomis tarp ašių ir vairuotojų, esančios pėsčiųjų ir dviratininkų akių lygyje, ir taip būtų pašalinta daugumos avarijų priežastis.

4.7Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingam perėjimui prie judumo naudojant visai netaršias technologijas, EESRK mano, kad labai svarbu iki 2035 m. palaipsniui atsisakyti naudoti sunkesnius, nuo iškastinio kuro priklausomus sunkvežimius. Be to, reikia imtis priemonių dviratininkų ir pėsčiųjų saugai užtikrinti, neleidžiant sunkesniems sunkvežimiams naudotis keliais, kuriuose jie kelia pavojų šiems pažeidžiamiems eismo dalyviams, ir vykti į logistikos centrus miestų teritorijose. EESRK laikosi nuomonės, kad ilgesniems ir sunkesniems sunkvežimiams turėtų būti leidžiama keliauti iš vienos valstybės į kitą tik tuo atveju, jei jie atitinka visai netaršių transporto priemonių reikalavimus ir, kai įmanoma, vengia miesto kelių. Tik atlikus šį pakeitimą Europos Komisijos pasiūlymas būtų pagrįstas ir atitiktų savo tikslą.

4.8Komitetas taip pat atkreipia dėmesį į sunkumus, kylančius dėl jungčių tarp pagrindinių ir šalutinių kelių, pavyzdžiui, sankryžų ir žiedų. Dabartinės kelių tiesimo taisyklės ir parametrai sukurti atsižvelgiant į šiuo metu eksploatuojamas standartines transporto priemones. Bet koks matmenų pakeitimas gali daryti didelį poveikį saugai visoje ES.

4.9Elektrinių vilkikų gamyba turi būti stiprinama ir skatinama, atsižvelgiant į jų energijos taupymo potencialą. Ypatingas dėmesys turi būti skiriamas didžiausios leidžiamos naudingosios masės laikymuisi, ypač atsižvelgiant į tai, kad elektriniams vilkikams gali reikėti naudoti sunkesnę įrangą. EESRK mano, kad, siekiant padidinti mišriojo vežimo efektyvumą, naujus vilkikus turi būti galima pakelti kranu. Be to, labai svarbu užtikrinti, kad dėl bet kokių šiems vilkikams taikomų techninių specifikacijų, pvz., dėl papildomo metalinių sutvirtinimų, nebūtų padidinta didžiausia leidžiama bendroji masė.

4.10Be to, svarbus žingsnis į priekį yra galimoje politikos priemonėje B nurodytas administracinių procedūrų, susijusių su leidimų vežti neįprastus arba nedalomus krovinius reikalavimais, suderinimas ir supaprastinimas. EESRK palankiai vertina siūlomą supaprastinimą, taip pat tai, kad vežėjai kelių transportu 2025–2050 m. sutaupys 1,2 mlrd. EUR (dabartine verte), palyginti su atskaitos scenarijumi.

4.11EESRK pasisako už griežtesnių terminų nustatymą, kad būtų paspartintas perėjimo prie visai netaršių transporto priemonių procesas. Taip gamintojai galės veiksmingiau siekti neseniai pasiūlytų sunkiųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekio mažinimo tikslų. Atsižvelgiant į tai, kad tolimuosius reisus vykdančių visai netaršių transporto priemonių diegimas labai priklauso nuo nuspėjamumo, teisinio tikrumo ir suderintų sąlygų visoje ES, labai svarbu nustatyti aiškius perkėlimo į nacionalinę teisę ir naujų leistinų masės normų įtraukimo į tipo patvirtinimo teisę terminus.

4.12Nustačius didesnes visai netaršių transporto priemonių kelių rinkliavas, vežėjams, įskaitant daugelį MVĮ, būtų užkrauta papildoma finansinė našta, o tai galėtų atgrasyti nuo tokių transporto priemonių naudojimo. Todėl nustatant apmokestinimo už naudojimąsi tam tikrais keliais tarifus labai svarbu netaikyti papildomų leistinų svorio normų visai netaršioms transporto priemonėms, neatsižvelgiant į tai, ar jos diferencijuojamos pagal išmetamą CO2 kiekį, kaip nustatyta Eurovinjetės direktyvoje.

4.13Komisija siūlo valstybėms narėms įgyvendinti konkrečias priemones, skirtas nustatyti eksploatuojamas transporto priemones ar transporto priemonių junginius, kurie gali viršyti didžiausią leistiną masę, tačiau Komitetas mano, kad gana sunku nustatyti, kaip tai turėtų būti daroma, ir tikisi, kad bus taikoma suderinta procedūra.

4.14EESRK ragina pasiūlymo dėl direktyvos 10da straipsnio 1 dalies formuluotę pakeisti taip: „Valstybės narės savo teritorijose įdiegia pažangiosios prieigos taisyklių (angl. Intelligent Access Policy) sistemas, kad reguliuotų <...>“.

EESRK visiškai pritaria Komisijos pasiūlymui dėl veiksmingumo rodiklių, pagal kuriuos būtų vertinama pažanga šalinant kliūtis vidaus rinkai, sėkmingas visai netaršių sunkiųjų transporto priemonių ir energiją taupančių prietaisų naudojimas ir pažanga skatinant įvairiarūšio vežimo operacijas.

Komitetas palankiai vertina kiekvienam direktyvos tikslui siūlomus išsamius rodiklius ir mano, kad jie suteiks svarbių įžvalgų, kaip ateityje toliau tobulinti teisės aktų sistemą.

4.15Galiausiai, atsižvelgdamas į šios direktyvos poveikį daugiarūšio transporto sistemai, EESRK mano, kad tikslinga tęsti diskusijas dėl šios direktyvos kartu aptariant būsimą pasiūlymą dėl Kombinuoto krovinių vežimo direktyvos.

2023 m. spalio 6 d., Briuselis

Baiba Miltoviča

Transporto, energetikos, infrastruktūros ir informacinės visuomenės skyriaus pirmininkė

*

*    *

NB. Priedas kitame lape.Skyriaus nuomonės
PRIEDAS

Toliau pateikiami diskusijos metu atmesti pakeitimai, už kuriuos buvo atiduota ne mažiau kaip 1/4 balsų:

5 PAKEITIMAS

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

3.2 punktas

Iš dalies pakeisti taip:

Pateikė

Mira-Maria Danisman

Alena Mastantuono

Nuomonės projektas

Pakeitimas

EESRK susirūpinimą kelia tai, kad priėmus šią direktyvą bus paskatintas atvirkštinis perėjimas prie kitų transporto rūšių, kaip pabrėžė geležinkelių bendruomenė, daugelis geležinkelių sektoriaus darbuotojams atstovaujančių profesinių sąjungų ir NVO. Visoje ES dėl konkurencijos siūlant klientams mažesnes kainas ir mažinant veiklos sąnaudas (įskaitant darbo jėgos sąnaudas) mažėja kelių eismo saugumas, darbo užmokestis ir prastėja darbo sąlygos. Ilgalaikiam tikslui sudaryti sąlygas pereiti prie ekologiškesnių transporto rūšių trukdytų priemonės, kuriomis sudaromos sąlygos kelių transporto ir geležinkelių transporto konkurencijai.

Geležinkelių sektoriaus darbuotojams atstovaujančios Europos profesinės sąjungos ir NVO baiminasi, kad direktyva gali paskatinti atvirkštinį perėjimą prie kitų transporto rūšių. Tačiau transporto pajėgumai gali būti užtikrinti tik sudarius palankias sąlygas tiek kelių transportui, tiek geležinkeliams. Ilgalaikis tikslas – komercinio kelių transporto žalinimas – gali būti dar labiau skatinamas.

Balsavimo rezultatai

   24

Prieš    37

Susilaikė    7

6 PAKEITIMAS

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

3.3 punktas

Iš dalies pakeisti taip:

Pateikė

Mira-Maria Danisman

Alena Mastantuono

Nuomonės projektas

Pakeitimas

Be to, vienam prekių vienetui sunaudojamų degalų kiekio sumažėjimą atsvertų degalų sąnaudų vienam transporto priemonės nuvažiuojamam kilometrui padidėjimas[6]. Komisijos pasiūlyme taip pat numatyta sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms iškastiniu kuru varomų gigalainerių operacijoms. EESRK nemato jokios svarios priežasties į šią iniciatyvą įtraukti iškastiniu kuru varomus gigalainerius, nes tai kenkia pasiūlymo klimato tikslams, nes trumpuoju laikotarpiu tai sudarytų sąlygas plačiau naudoti iškastiniu kuru varomas transporto priemones ir reikštų, kad kelių transportas nemažins savo aplinkosauginio pėdsako.

[6] EETMC pozicija dėl ilgesnių ir sunkesnių krovininių transporto priemonių Europos Sąjungos keliuose.

Be to, vienam prekių vienetui sunaudojamų degalų kiekio sumažėjimą atsvertų degalų sąnaudų vienam transporto priemonės nuvažiuojamam kilometrui padidėjimas[6]. Komisijos pasiūlyme taip pat numatyta sudaryti palankesnes sąlygas tarpvalstybinėms Europos modulinio vežimo sistemos derinių operacijoms. EESRK visiškai remia šią iniciatyvą, nes ji stiprina pasiūlymo klimato tikslus todėl, kad trumpuoju laikotarpiu ji sudarytų sąlygas plačiau naudoti tausiai energiją naudojančias ir operaciniu požiūriu veiksmingas transporto priemones, sumažinant suvartojamą degalų kiekį ir sunkvežimių skaičių keliuose, įskaitant sunkvežimių, kurių reikia įvairiarūšio transporto važiavimo keliais atkarpoms. Komitetas ragina vykdyti mokslinius tyrimus, kuriais taip pat būtų kuriamos netaršios technologijos, kurias būtų galima įdiegti Europos modulinio vežimo sistemos deriniuose.

[6] EETMC pozicija dėl ilgesnių ir sunkesnių krovininių transporto priemonių Europos Sąjungos keliuose.

Balsavimo rezultatai

   24

Prieš    42

Susilaikė    3

7 PAKEITIMAS

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

3.8 punktas

Iš dalies pakeisti taip:

Pateikė

Mira-Maria Danisman

Alena Mastantuono

Nuomonės projektas

Pakeitimas

Šiuo metu kai kurios valstybės narės leidžia gigalaineriams kirsti sienas, tačiau vis dar kyla abejonių dėl šių dvišalių susitarimų teisėtumo. Komisija siekia reglamentuoti šiuos susitarimus neišplėsdama gigalainerių naudojimo valstybėse narėse, kuriose jų naudoti neleidžiama. EESRK pabrėžia, kad reikia specialių apsaugos priemonių siekiant užtikrinti, kad:

·iki 2035 m. visi tarpvalstybiniai gigalaineriai būtų visai netaršūs, kad būtų galima gerokai sumažinti išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

·gigalaineriai vengtų kelių, kuriuose jie kelia pavojų dviratininkams ir pėstiesiems, ypač tuomet, kai jiems reikia išsukti iš automagistralių, kad galėtų patekti į logistikos centrus;

·gigalaineriai nenukreiptų krovinių vežimo nuo geležinkelių ar vandens kelių, kad būtų išlaikyta pusiausvyra ir nebūtų žlugdomi kiti vežimo būdai.

Šiuo metu kai kurios valstybės narės leidžia Europos modulinio vežimo sistemos deriniams kirsti sienas. Komisija siekia palengvinti šias operacijas. EESRK pabrėžia, kad reikia specialių apsaugos priemonių, siekiant užtikrinti, kad valstybės narės tarpusavyje pripažintų vairuotojų sertifikatus.

Balsavimo rezultatai

   22

Prieš    42

Susilaikė    4

8 PAKEITIMAS

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

4.7 punktas

Iš dalies pakeisti taip:

Pateikė

Mira-Maria Danisman

Alena Mastantuono

Nuomonės projektas

Pakeitimas

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingam perėjimui prie judumo naudojant visai netaršias technologijas, EESRK mano, kad labai svarbu iki 2035 m. palaipsniui atsisakyti naudoti sunkesnius, nuo iškastinio kuro priklausomus sunkvežimius. Be to, reikia imtis priemonių dviratininkų ir pėsčiųjų saugai užtikrinti, neleidžiant sunkesniems sunkvežimiams naudotis keliais, kuriuose jie kelia pavojų šiems pažeidžiamiems eismo dalyviams, ir vykti į logistikos centrus miestų teritorijose. EESRK laikosi nuomonės, kad ilgesniems ir sunkesniems sunkvežimiams turėtų būti leidžiama keliauti iš vienos valstybės į kitą tik tuo atveju, jei jie atitinka visai netaršių transporto priemonių reikalavimus ir, kai įmanoma, vengia miesto kelių. Tik atlikus šį pakeitimą Europos Komisijos pasiūlymas būtų pagrįstas ir atitiktų savo tikslą.

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas sėkmingam perėjimui prie judumo naudojant visai netaršias technologijas, EESRK mano, jog būtina užtikrinti veikimo požiūriu veiksmingesnių netaršių technologijų, kurios tinkamos naudoti visoms sunkesnių sunkvežimių paskirtims, patekimą į rinką.

Balsavimo rezultatai

   23

Prieš    42

Susilaikė    5

1 PAKEITIMAS

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

1.3 punktas

Iš dalies pakeisti taip:

Pateikė

Mira-Maria Danisman

Alena Mastantuono

Nuomonės projektas

Pakeitimas

Tačiau EESRK susirūpinimą kelia tai, kad šios direktyvos įgyvendinimas gali paskatinti atvirkštinį perėjimą prie kitų transporto rūšių ir tokiu būdu pakenkti tikslui skatinti ekologiškesnes transporto rūšis sudarant sąlygas kelių ir geležinkelių transporto konkurencijai.

Tačiau EESRK mano, kad direktyva nepakankamai skatina transporto rūšių žalinimą naudojant švaresnes kelių transporto priemones ir sudarant sąlygas kelių ir geležinkelių transporto konkurencijai.

Balsavimo rezultatai

   21

Prieš    48

Susilaikė    1

2 PAKEITIMAS

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

1.4 punktas

Iš dalies pakeisti taip:

Pateikė

Mira-Maria Danisman

Alena Mastantuono

Nuomonės projektas

Pakeitimas

EESRK siūlo išplėsti direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų papildomus esminius elementus, pavyzdžiui, greičio reguliavimą, vairavimo ir poilsio laiko taisykles, taip pat tinkamų valdžios institucijų mokymo ir stebėsenos priemonių priėmimą.

EESRK siūlo išplėsti direktyvos taikymo sritį, kad ji apimtų papildomus esminius elementus, pavyzdžiui, padidinant komfortą vairuotojams numatant ilgesnes kabinas ir papildomą transporto priemonių ilgį. Tai galėtų padėti spręsti vairuotojų trūkumo problemą ES.

Balsavimo rezultatai

   22

Prieš    44

Susilaikė    4

3 PAKEITIMAS

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

1.12 punktas

Iš dalies pakeisti taip:

Pateikė

Mira-Maria Danisman

Alena Mastantuono

Nuomonės projektas

Pakeitimas

Komitetas nemano, kad tikslinga palengvinti tarpvalstybinę iškastiniu kuru varomų gigalainerių veiklą, nes tai trukdo siekti iniciatyvos klimato tikslų, nes skatina trumpalaikę iškastiniu kuru varomų transporto priemonių plėtrą ir nesumažina kelių transporto poveikio aplinkai.

Komitetas mano, kad tikslinga palengvinti tarpvalstybinę Europos modulinio vežimo sistemos derinių veiklą, kaip siūlo Europos Komisija, nes tai padeda sparčiau siekti iniciatyvos klimato tikslų, nes skatina naudoti labiau energijos naudojimo ir veiklos požiūriu efektyvesnes transporto priemones, kas sumažina suvartojamų degalų kiekį ir sunkvežimių skaičių keliuose. Komitetas ragina vykdyti mokslinius tyrimus, kuriais taip pat būtų kuriamos netaršios technologijos, kurias būtų galima įdiegti Europos modulinio vežimo sistemos deriniuose.

Balsavimo rezultatai

   24

Prieš    42

Susilaikė    3

4 PAKEITIMAS

TEN/811

Masės ir matmenų direktyvos 96/53/EB peržiūra

1.13 punktas

Išbraukti punktą:

Pateikė

Mira-Maria Danisman

Alena Mastantuono

Nuomonės projektas

Pakeitimas

EESRK pabrėžia būtinybę įgyvendinti skirtingas priemones siekiant užtikrinti, kad iki 2035 m. visi tarpvalstybiniai gigalaineriai taptų visai netaršūs, kad gigalaineriai vengtų maršrutų, keliančių pavojų dviratininkams ir pėstiesiems, ir kad gigalaineriai neperimtų krovinių vežimo iš geležinkelių ar vandens kelių. Be to, Komitetas yra susirūpinęs dėl to, kad papildomi gigalaineriai ES keliuose galėtų užkrauti papildomą nereikalingą naštą automobilių stovėjimo infrastruktūrai.

Balsavimo rezultatai

   21

Prieš    48

Susilaikė    3

_____________

Top