EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 029779be-01b3-11ef-a251-01aa75ed71a1

Consolidated text: 2022 m. sausio 21 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/92, kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/883 taikymo taisyklės dėl stebėsenos duomenų metodikos ir duomenų apie atsitiktinai sužvejotas atliekas teikimo formos (Tekstas svarbus EEE)Tekstas svarbus EEE

02022R0092 — LT — 14.04.2024 — 001.001


Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės aktų, įskaitant jų preambules, versijos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir pateikiamos svetainėje „EUR-Lex“. Oficialūs tekstai tiesiogiai prieinami naudojantis šiame dokumente pateikiamomis nuorodomis

►B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/92

2022 m. sausio 21 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/883 taikymo taisyklės dėl stebėsenos duomenų metodikos ir duomenų apie atsitiktinai sužvejotas atliekas teikimo formos

(Tekstas svarbus EEE)

(OL L 015 2022.1.24, p. 16)

Iš dalies keičiamas:

 

 

Oficialusis leidinys

  Nr.

puslapis

data

►M1

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2024/917  2024 m. kovo 22 d.

  L 917

1

25.3.2024


Pataisytas:

 C1

Klaidų ištaisymas, OL L 029, 10.2.2022, p.  47 (2022/92)
▼B

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2022/92

2022 m. sausio 21 d.

kuriuo nustatomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2019/883 taikymo taisyklės dėl stebėsenos duomenų metodikos ir duomenų apie atsitiktinai sužvejotas atliekas teikimo formos

(Tekstas svarbus EEE)1 straipsnis

1.  
Duomenų apie valstybių narių atsitiktinai sužvejotų atliekų tūrį ir masę rinkimo metodas atitinka Eurostato „Atliekų statistikos vadovą“.
2.  
Žvejybos laivų, kuriems taikoma Direktyva 2002/59/EB, duomenys apie atsitiktinai sužvejotas atliekas renkami remiantis informacija, pateikta pagal Direktyvos (ES) 2019/883 6 straipsnį teikiamame išankstiniame pranešime apie atliekas.
3.  

Žvejybos laivų, kuriems Direktyva 2002/59/EB netaikoma, duomenys apie atsitiktinai sužvejotas atliekas renkami remiantis vienu iš šių Eurostato „Atliekų statistikos vadove“ aprašytų metodų:

a) 

tyrimais;

b) 

administraciniais ar kitais šaltiniais;

c) 

statistinių apskaičiavimų procedūromis;

d) 

a, b ir c punktuose nurodytų metodų deriniu.

2 straipsnis

1.  
Duomenys apie atsitiktinai sužvejotas atliekas teikiami pagal priedo 1 lentelėje nustatytas tų atliekų sudedamąsias dalis.
2.  
Atsitiktinai sužvejotos atliekos gali apimti paliktus, prarastus ar kitaip į jūrą išmestus žvejybos įrankius, apie kuriuos duomenys gali būti teikiami atskirai nuo duomenų apie kitas jūrą teršiančias šiukšles.
3.  
Privalomi ir neprivalomi elementai, naudojami teikiant duomenis apie atsitiktinai sužvejotas atliekas, nustatyti priedo 2 lentelėje.
4.  
Duomenų apie atsitiktinai sužvejotas atliekas teikimo forma ir jų sumavimo metodas nustatyti priedo 3 lentelėje.

3 straipsnis

1.  
Atsitiktinai sužvejotų atliekų kiekis pateikiamas pagal tūrį ir masę.
2.  
Prireikus tūris (V) į masę (m) perskaičiuojamas pagal šią formulę:

m = pV

Čia p – įvertintas medžiagos tankis (kgm-3), m – masė (kg), o V – tūris (m3).

▼M1

4 straipsnis

Valstybės narės dvejų kalendorinių metų laikotarpių duomenis ir informaciją teikia nuo 2024 m. sausio 1 d. Duomenys teikiami elektroniniu būdu per 12 mėnesių nuo antrųjų ataskaitinių metų, kuriais jie buvo surinkti, pabaigos. Pirmoji ataskaita pateikiama ne vėliau kaip 2026 m. gruodžio 31 d.

▼B

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.
PRIEDAS1 lentelė

Atsitiktinai sužvejotų atliekų sudedamosios dalys

1 lygmuo

Plastikas

Metalas

Guma

Mediena

Tekstilė

Kitos atliekos

2 lygmuo

— Tinklai

— Plūdurai

— Dėžės žuvims

— Virvės / lynai

— Buteliai

— Pakuotės

— Stropai Juostos

— Putplastis

— Kanistrai

— Naftos produktų statinės

— Stiklo pluoštas

— Trąšų ir gyvūnų pašarų maišai

— Kiti dideli daiktai

— Naftos produktų statinės

— Viela

— Dažų skardinės

— Tepalų filtrai

— Kiti daiktai

— Pirštinės

— Padangos ir diržai

— Batai

— Kiti daiktai

— Žvejybos bučiai

— Medinės dėžės

— Padėklai

— Kiti daiktai

— Virvės

— Drabužiai ir batai

— Kiti daiktai

— Stiklas

— Medicininės atliekos

— Sanitarinės atliekos

— Kiti daiktai2 lentelė

Privalomi ir neprivalomi teikiamų duomenų elementai

Privalomi arba neprivalomi

Apibūdinimas

Atitinkami 3 lentelės langeliai, dėl kurių reikia pateikti duomenis

Privalomi

Visų atsitiktinai sužvejotų atliekų bendra masė ir bendras tūris

1 eilutės 1 ir 4 stulpelių langeliai (paryškintu šriftu)

Neprivalomi

Atsitiktinai sužvejotų atliekų, susumuotų pagal jų kilmę (PPIŽĮ (*1) ir kitos jūrą teršiančios šiukšlės), masė ir tūris

Visi 1 eilutės langeliai

Neprivalomi

Atsitiktinai sužvejotų atliekų, susumuotų pagal medžiagų rūšį (plastikai, metalai, guma ir kitos atliekos), masė ir tūris

Visi 1 ir 4 stulpelių langeliai

Neprivalomi

Atsitiktinai sužvejotų atliekų, susumuotų pagal jų kilmę ir medžiagos rūšį, masė ir tūris

Visi 3 lentelės langeliai

(*1)   

Palikti, prarasti ar kitaip į jūrą išmesti žvejybos įrankiai3 lentelė

Duomenų apie atsitiktinai sužvejotas atliekas teikimo forma

 

1

2

3

4

5

6

Bendra masė (tonomis)

PPIŽĮ (*1) (tonomis)

Kitos jūrą teršiančios šiukšlės (tonomis)

Bendras tūris (m3)

PPIŽĮ (*1) (m3)

Kitos jūrą teršiančios šiukšlės (m3)

1

Iš viso

A1 + A2

A1 = B1 + C1 + D1 + E1

A2 = B2 + C2 + D2 + E2

F1 + F2

F1 = G1 + H1 + I1 + J1

F2 = G2 + H2 + I2 + J2

2

Plastikai

B1 + B2

B1

B2

G1 + G2

G1

G2

3

Metalai

C1 + C2

C1

C2

H1 + H2

H1

H2

4

Guma

D1 + D2

D1

D2

I1 + I2

I1

I2

5

Mediena, tekstilė ir kitos atliekos

E1 + E2

E1

E2

J1 + J2

J1

J2

(*1)   

Palikti, prarasti ar kitaip į jūrą išmesti žvejybos įrankiai.

Top