EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2023C0185

2023 m. gruodžio 13 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 185/23/COL dėl tam tikros valstybės pagalbos pagal schemą Catapult (Norvegija) [2024/1000]

PUB/2024/21

OL L, 2024/1000, 4.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1000/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1000/oj

European flag

oficialusis leidinys
Europos Sąjungos

LT

L serija


2024/1000

2024 4 4

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS SPRENDIMAS Nr. 185/23/COL

2023 m. gruodžio 13 d.

dėl tam tikros valstybės pagalbos pagal schemą Catapult (Norvegija) [2024/1000]

ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 61 ir 62 straipsnius,

atsižvelgdama į EEE susitarimo 26 protokolą,

atsižvelgdama į ELPA valstybių susitarimą dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (toliau – Susitarimas dėl Priežiūros institucijos ir Teismo), ypač į jo 24 straipsnį,

atsižvelgdama į Susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teismo 3 protokolą (toliau – 3 protokolas), ypač į jo II dalies 7 straipsnio 5 dalį ir 14 straipsnį, ir

paprašiusi suinteresuotųjų šalių pateikti pastabas (1) ir atsižvelgdama į jų pastabas,

kadangi:

I.   FAKTAI

1.   Procedūra

(1)

2017 m. lapkričio 7 d. raštu Norvegijos valdžios institucijos pateikė ELPA priežiūros institucijai informacijos apie schemą Catapult (toliau – schema) santrauką (2). Norvegijos valdžios institucijų teigimu, ši schema atitinka Bendrąjį bendrosios išimties reglamentą (toliau – BBIR) (3); informacijos santrauka pateikta pagal to reglamento 11 straipsnio 1 dalį. 2020 m. gruodžio 4 d. raštu Norvegijos valdžios institucijos pateikė informacijos apie schemos galiojimo pratęsimą santrauką (4).

(2)

Laikydamasi BBIR II skyriaus, ELPA priežiūros institucija stebi pagalbos priemones, kurias EEE narėmis esančios ELPA valstybės (5) laiko atitinkančiomis BBIR. Per 2018 m. stebėsenos ciklą ELPA priežiūros institucija įvertino pagal schemą suteiktą pagalbą (6). Vykdydama stebėseną ELPA priežiūros institucija Norvegijos valdžios institucijoms rekomendavo (7) susigrąžinti toliau nurodytas pagalbos sumas iš šių pagalbos gavėjų (toliau – Rekomendacija dėl susigrąžinimo):

Future Materials – 58,8 mln. NOK,

Manufacturing Technology – 42,9 mln. NOK,

Sustainable Energy – 57,4 mln. NOK,

Ocean Innovation – 18,5 mln. NOK,

Digicat – 21,9 mln. NOK.

(3)

Norvegijos valdžios institucijoms informavus ELPA priežiūros instituciją apie sprendimą nesilaikyti Rekomendacijos dėl susigrąžinimo, ELPA priežiūros institucijos stebėsenos grupė užbaigė stebėsenos bylą ir pateikė ELPA priežiūros institucijai rekomendaciją pradėti oficialų tyrimą (8).

(4)

Sprendimu Nr. 173/22/COL (toliau – Sprendimas pradėti procedūrą) (9) ELPA priežiūros institucija pradėjo oficialią tyrimo procedūrą. Procedūra prieš priimant Sprendimą pradėti procedūrą aprašyta jo 2 skirsnyje.

(5)

Sprendimas pradėti procedūrą taikytas tam tikrai individualiai pagalbai, kuri pagal schemą buvo suteikta kaip investicijų į materialųjį turtą pagalba pagal BBIR 27 straipsnį (10). Ši pagalba nurodyta Sprendimo pradėti procedūrą 3.2–3.6 skirsniuose (toliau – individuali pagalba) (11).

(6)

Sprendimo pradėti procedūrą 149 punkte ELPA priežiūros institucija paragino Norvegijos valdžios institucijas iki 2022 m. spalio 6 d. pateikti pastabas. ELPA priežiūros institucija taip pat paskelbė prasmingą Sprendimo pradėti procedūrą santrauką ir paragino suinteresuotąsias šalis per vieną mėnesį nuo Sprendimo pradėti procedūrą paskelbimo ES oficialiajame leidinyje ir jo EEE priede dienos pateikti pastabas (12).

(7)

ELPA priežiūros institucijai pratęsus terminus (13), 2022 m. gruodžio 5 d. raštu (14) Norvegijos valdžios institucijos pateikė pastabas dėl Sprendimo pradėti procedūrą ir priedus. Jokia kita suinteresuotoji šalis pastabų ELPA priežiūros institucijai nepateikė.

(8)

2023 m. gegužės 24 d. raštu ELPA priežiūros institucija paprašė Norvegijos valdžios institucijų papildomos informacijos (15). Papildomą informaciją Norvegijos valdžios institucijos pateikė 2023 m. liepos 6 d. raštu (16).

(9)

2023 m. lapkričio 29 d. ELPA priežiūros institucija paprašė Norvegijos valdžios institucijų papildomos informacijos (17). Papildomą informaciją Norvegijos valdžios institucijos pateikė raštu (18), kurį ELPA priežiūros institucija gavo 2023 m. gruodžio 4 d. Papildomos informacijos ELPA priežiūros institucija taip pat paprašė 2023 m. gruodžio 1 d. (19). Ją Norvegijos valdžios institucijos pateikė 2023 m. gruodžio 6 d. (20). 2023 m. gruodžio 8 d. Norvegijos valdžios institucijos pateikė papildomą paaiškinimą (21).

2.   Schemos aprašymas

2.1.    Bendroji informacija

(10)

Remiantis Norvegijos valdžios institucijų paaiškinimu, schema buvo parengta atsižvelgiant į tai, kad, kaip buvo nustatyta anksčiau, reikėjo priemonės plėtros ir inovacijų infrastruktūrai finansuoti (22).

(11)

2015 m. ataskaitoje Siva SF, Innovation Norway ir Norvegijos mokslinių tyrimų taryba pasiūlė naują programą Norwegian Catapult, kuria atsižvelgiama į didėjantį poreikį testuoti, imituoti ir vizualizuoti technologijas, komponentus, produktus, paslaugas, procesus ir sprendimus (23).

(12)

2017 m. baltojoje knygoje (24) Norvegijos vyriausybė pažymėjo testavimo prieš investuojant pajėgumų svarbą, ypatingą dėmesį skirdama MVĮ (25).

(13)

2016 m. gruodžio 20 d. Norvegijos Parlamentas priėmė rezoliuciją dėl Vyriausybės 2017 m. biudžeto pasiūlymo (26). 2017 m. biudžeto pasiūlyme Siva SF buvo raginama sukurti schemą, kuria būtų galima remti investicijas į testavimo ir demonstravimo infrastruktūrą ir bendradarbiavimo projektus (27).

(14)

2017 m. pavedimo raštu Verslo ir žuvininkystės ministerija (toliau – ministerija) nurodė Siva SF parengti pagalbos schemą, kad būtų galima remti investicijas į procesų spartinimo centrus, kuriais kartu naudodamiesi keletas įmonių ir galbūt mokslinių tyrimų bei plėtros dalyvių galėtų skatinti bendradarbiavimu grindžiamus didelėmis investicinėmis išlaidomis pasižyminčius projektus (28).

(15)

Siva SF (toliau – Siva(29) – 1968 m. įsteigta ministerijai priklausanti Norvegijos pramonės plėtros įmonė. Pagrindinės Siva užduotys yra sudaryti palankias sąlygas nacionalinei inovacijų infrastruktūrai, kurią sudaro inkubatoriai, verslo parkai, procesų spartinimo centrai, inovacijų įmonės, inovacijų centrai ir pramoninis nekilnojamasis turtas (30).

2.2.    Pagrindinės schemos ypatybės

(16)

Schema buvo įgyvendinta pagal BBIR 27 straipsnį kaip investicinė pagalba inovacijų grupių kūrimui arba atnaujinimui ir pagal BBIR 25 straipsnį kaip pagalba su bandomąja taikomąja veikla susijusiems mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros projektams (31). Schema finansuojama iš Norvegijos valstybės biudžeto.

(17)

Remdamasi 2017 m. pavedimo raštu, Siva priėmė schemos programos aprašymą. Programos aprašyme konkrečiai nurodytas schemos tikslas ir valstybės pagalbos taisyklės, į kurių taikymo sritį patenka schema.

(18)

2017 m. Siva paskelbė kvietimą teikti paraiškas dėl priėmimo į schemą (32). 2019 m. Siva paskelbė dar du kvietimus dėl procesų spartinimo centrų sustiprinimo ir išplėtimo (33). Pagal 2019 m. kvietimus procesų spartinimo centrai galėjo teikti paraiškas tik dėl finansavimo, skirto naujai testavimo ir laboratorinei įrangai užbaigti bei įsigyti ir su tuo susijusių reikiamų pritaikymų. Siva taip pat priėmė finansavimo ir audito gaires.

(19)

2017 m. paskelbusi pagrindinį kvietimą, Siva gavo išsamias paraiškas. Į programą priimtiems pareiškėjams buvo suteiktas procesų spartinimo centro statusas ir jie su Siva sudarė pagrindinį susitarimą. Pareiškėjai į paraiškas turėjo įtraukti investicijų planus ir metinius biudžetus (34), pagal kuriuos pagalbos intensyvumas galėjo būti daugiausia 50 proc. Prieš skirdama pagalbą, Siva su pareiškėjais surengė dialogus investavimo klausimais, įskaitant vertinimą, ar reikia naujos įrangos, atsižvelgiant į esamą įrangą ir infrastruktūrą, ir pareiškėjų strateginį vystymąsi. Kad turėtų visapusišką informaciją apie projektus, Siva stebėtojos teisėmis taip pat dalyvavo procesų spartinimo centrų valdymo tarybose.

3.   Procesų spartinimo centrai

(20)

Schemos ir individualios pagalbos tikslas buvo remti procesų spartinimo centrus. Remiantis Norvegijos valdžios institucijų pateikta informacija, procesų spartinimo centrai buvo įsteigti pagal Siva, tarpininkų ir pramonės įmonių arba mokslinių tyrimų organizacijų (toliau – pagrindiniai partneriai) sutarčių sistemą.

(21)

Pagal Siva ir penkių procesų spartinimo centrų finansavimo susitarimus tarpininkai veikia kaip sąsaja tarp Siva ir pagrindinių partnerių, kurie sudaro centrą. Tarpininkams taip pat buvo pavesta telkti klientus ir reklamuoti schemą. Tarpininkai įsteigti kaip ribotos atsakomybės įmonės. Jie dažnai priklauso pagrindiniams partneriams.

(22)

Tarpininkai taip pat dalyvavo sudarant pagrindinių partnerių konsorciumų susitarimus dėl įsteigimo ir su pagrindiniais partneriais derėjosi dėl investicijų susitarimų, susijusių su centrų turto bazės poreikiais.

(23)

Norvegijos valdžios institucijos taip pat paaiškino, kad procesų spartinimo centrų veikla daugiausia vykdoma per pagrindinius partnerius, sudarant sąlygas naudotis jų technologine infrastruktūra trečiosioms šalims, kaip nustatyta konsorciumų susitarimuose. Pagrindiniai partneriai taip pat plėtoja centro veiklą, organizacinius gebėjimus, paslaugas ir steigia pramonės ekspertų grupes centro naudotojų projektams.

4.   Pagalbos gavėjai

(24)

Kaip paaiškino Norvegijos valdžios institucijos, individuali pagalba buvo skirta toliau išvardytiems procesų spartinimo centrams, kuriuos sudaro tarpininkai ir pagrindiniai partneriai.

4.1.    Future Materials

(25)

Future Materials – tai nacionalinis plėtros ir testavimo centras, kuris teikia testavimo infrastruktūrą, gebėjimus ir tinklą, kad būtų galima plėtoti tvarias pažangiąsias medžiagas (35).

(26)

Centras teikia infrastruktūrą tokiose srityse kaip bakterijų technologijos, žiedinė ekonomika ir perdirbimas, plastikai ir sudėtinės medžiagos, mineralų ir metalų tvarkymas bei apdorojimas ir miltelių technologija. Įmonės gali kurti, testuoti, vertinti ir formuoti produktus bei medžiagas laboratorijose arba atlikti visapusiškus bandomuosius testavimus pramoninėje aplinkoje. Centras itin daug dėmesio skiria tvarių medžiagų atrankai, į pakartotinį naudojimą orientuotam projektavimui ir pramoninių srautų perdirbimui bei tvarkymui siekiant sumažinti į sąvartynus siunčiamų atliekų kiekį.

(27)

Centrą Future Materials sudaro tarpininkas Future Materials AS (36) ir pagrindiniai partneriai Elkem AS, Norner AS, ReSiTec AS, Mechatronics Innovation Lab AS ir Arendals Fossekompani AS.

(28)

Sprendimas pradėti procedūrą taikytas investicinei pagalbai, kurią Siva suteikė centrui Future Materials (37)2018 m. lapkričio 9 d. raštu dėl 2018 m. veiklos (38), taip pat 2018 m. lapkričio 9 d. raštu dėl 2019 m. veiklos (39) ir 2020 m. vasario 24 d. raštu dėl 2020 m. veiklos (toliau – 2020 m. Future Materials raštas) (40).

4.2.    Manufacturing Technology

(29)

Manufacturing Technology teikia infrastruktūrą ir ekspertines žinias, kuriomis padedama užtikrinti žalesnį, pažangesnį ir novatoriškesnį prekių gamybos sektorių, kartu mažinant pramoninių išmetamųjų teršalų kiekį. Centras teikia tiek nedidelio, tiek plataus masto infrastruktūrą prie konkrečių poreikių pritaikytam produktų ir procesų testavimui ir prototipų kūrimui, ir apima tokias sritis, kaip projektavimas (pvz., gamyba, tvarumas), ketvirtoji pramonės revoliucija, adityvioji gamyba ir sujungimas, automatizuotas liejimas slegiant ir pluošto suvijimas, metalų formavimas ir apdirbimas, automatizuotas ir lankstus surinkimas.

(30)

Centrą Manufacturing Technology sudaro tarpininkas (41) Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre AS (42) ir pagrindiniai partneriai NCE Manufacturing AS, SINTEF Manufacturing AS ir Total.

(31)

Sprendimas pradėti procedūrą taikytas investicinei pagalbai, kurią Siva suteikė centrui Manufacturing Technology (43)2018 m. spalio 17 d. raštu dėl 2018 m. veiklos (44), taip pat 2018 m. spalio 17 d. raštu dėl 2019 m. veiklos (45) ir 2020 m. vasario 26 d. raštu dėl 2020 m. veiklos (46).

4.3.    Sustainable Energy

(32)

Pagrindinės centro Sustainable Energy veiklos sritys yra plaukiojančios jūrų vėjo jėgainės, žalioji laivyba ir žaliosios energetikos sistemos. Šis centras teikia tvarios energijos sprendimams imituoti skirtą plataus masto infrastruktūrą ir testavimo kameras sausumoje, jūroje ir laivuose. Centras teikia tokias paslaugas, kaip plataus masto testavimas realiomis veiklos sąlygomis sausumoje (Energy House) ir laivuose įvairiuose segmentuose (giliavandeniuose greitaeigiuose laivuose ir jūrinės veiklos laivuose) ir įvairių tipų energetikos sistemose.

(33)

Centrą Sustainable Energy sudaro tarpininkas Sustainable Energy AS (47) ir pagrindiniai partneriai Alltec Services AS, SEAM AS, Unitech Offshore AS, The Switch Marine Drives Norway AS, Future Energy Solutions AS, Alma Clean Power AS, SINTEF Ocean AS ir Testbygg AS.

(34)

Sprendimas pradėti procedūrą taikytas investicinei pagalbai, kurią Siva suteikė centrui Sustainable Energy (48)2019 m. birželio 27 d. raštu dėl 2019 m. veiklos (49) ir 2020 m. vasario 26 d. raštu dėl 2020 m. veiklos (50).

4.4.    Ocean Innovation

(35)

Ocean Innovation kuria ir teikia praktines žinias ir infrastruktūrą, siekdamas skatinti augimą ir tvarią jūrų pramonės sektorių plėtrą. Centras daugiausia dėmesio skiria trims pagrindinėms sritims: akvakultūrai, jūrinėms technologijomis ir adityviajai gamybai, kaip didelio poveikio vandenynų pramonės sektoriaus technologijai. Jis teikia įvairią testavimo infrastruktūrą – nuo mažų laboratorijų iki labai mažo ir plataus masto akvakultūros infrastruktūros. Šia infrastruktūra pirmiausia naudojasi naftos ir dujų pramonės sektoriaus subrangovai, prisitaikantys taip, kad galėtų teikti sprendimus kitiems su vandenynais susijusiems pramonės sektoriams. Infrastruktūra taip pat svarbi plėtojant efektyvesnę lašišų utėlių kontrolę ir siekiant sumažinti dumblių žydėjimą.

(36)

Centrą Ocean Innovation sudaro tarpininkas Ocean Innovation AS (51) ir pagrindiniai partneriai Marineholmen RASlab AS, Additech AS ir Aquacloud AS.

(37)

Sprendimas pradėti procedūrą taikytas investicinei pagalbai, kurią Siva suteikė centrui Ocean Innovation (52)2019 m. birželio 3 d. raštu dėl 2019 m. veiklos (53).

4.5.    Digicat

(38)

Digicat siekia mažinti didėjantį didžiųjų įmonių ir mažesniųjų MVĮ segmente veikiančių subrangovų inovacijų diegimo jūrų pramonės sektoriuje spartos atotrūkį. Digicat teikia testavimo infrastruktūrą, ekspertines žinias ir tinklus virtualiajam prototipų ir skaitmeninių dvynių kūrimui visuose sektoriuose veikiantiems visų tipų pramonės subjektams. Smulkūs ir stambūs dalyviai gali testuoti ir patvirtinti idėjas, koncepcijas ir priemones greičiau, veiksmingiau ir patirdami mažiau rizikos, nei testuodami fizinėje aplinkoje.

(39)

Centrą Digicat sudaro tarpininkas ÅKP AS (54) ir pagrindiniai partneriai OSC AS, NTNU, SINTEF Narvik AS ir SINTEF Ocean AS, Smart Construction Cluster, Ulstein Group AS, Kongsberg Maritime AS, Ocean Visioneering AS, ÅKP Blue Innovation Arena AS ir Invig AS.

(40)

Sprendimas pradėti procedūrą taikytas investicinei pagalbai, kurią Siva suteikė centrui Digicat (55): 2019 m. birželio 3 d. raštu dėl 2019 m. veiklos (56) ir 2020 m. vasario 26 d. raštu dėl 2020 m. veiklos (57).

5.   Pagrindas pradėti oficialią tyrimo procedūrą

(41)

Sprendime pradėti procedūrą ELPA priežiūros institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad suteikta individuali pagalba yra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje.

(42)

Pagal BBIR 27 straipsnio 5 dalį investicinė pagalba gali būti teikiama inovacijų grupių kūrimui arba atnaujinimui. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos kaip investicijų į nematerialųjį ir materialųjį turtą išlaidos.

(43)

ELPA priežiūros institucija išreiškė abejonių dėl pagalbos, kuri buvo suteikta kaip investicijų į materialųjį turtą pagalba pagal BBIR 27 straipsnio 5 dalį. ELPA priežiūros institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad aptariama pagalba investicijoms, išskyrus kai kurias Manufacturing Technology investicijas, buvo suteikta išimtinai pagalbos gavėjams nepriklausančio materialiojo turto atžvilgiu (58). Remdamasi tuo metu turėta informacija, ELPA priežiūros institucija laikėsi nuomonės, kad pagalbos gavėjai buvo procesų spartinimo centrų tarpininkai.

(44)

ELPA priežiūros institucija taip pat manė, kad tais atvejais, kai materialusis turtas nepriklausė pagalbos gavėjams, išlaidos, kurias Norvegijos valdžios institucijos laikė tinkamomis finansuoti pagal BBIR 27 straipsnio 5 dalį, buvo turto išperkamosios nuomos išlaidos. ELPA priežiūros institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad nuomininkai nebuvo įpareigoti pirkti šio nuomojamo turto.

(45)

Dėl šių priežasčių ELPA priežiūros institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad pagalba, kurią Norvegijos valdžios institucijos laikė investicine pagalba, buvo suteikta pagal BBIR 27 straipsnio 5 dalį netinkamų finansuoti išlaidų atžvilgiu. Be to, ELPA priežiūros institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad ši pagalba neatitinka sąlygų, kuriomis galima gauti veiklos pagalbą pagal BBIR 27 straipsnio 7–9 dalis.

(46)

Dėl 2020 m. Future Materials rašto pažymėtina, kad nebuvo aišku, ar atitinkama 2019 m. gruodžio 20 d. pagalbos paraiška buvo susijusi su vienu, ar su keliais projektais ir (arba) veikla. Atrodė, kad dalis į biudžetą įtrauktų išlaidų buvo patirtos prieš pateikiant paraišką. Tai reikštų, kad projekto ir (arba) veiklos, su kuriuo (-ia) susijusios šios išlaidos, atžvilgiu skirta pagalba neturėjo skatinamojo poveikio, kaip apibrėžta BBIR 6 straipsnio 2 dalyje (žr. Sprendimo pradėti procedūrą 6.4 skirsnį).

(47)

Todėl ELPA priežiūros institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad skiriant individualią pagalbą suteikta investicinė pagalba neatitinka BBIR ir yra neteisėta pagalba.

(48)

ELPA priežiūros institucija taip pat abejojo, ar pagalba yra suderinama su EEE susitarimo veikimu.

(49)

Pirma, ELPA priežiūros institucija abejojo, ar pagalba gali būti skelbiama suderinama remiantis Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, taikomajai veiklai ir naujovių diegimui gaires (toliau – MTTPI gairės) (59). Šiose gairėse pagalbos inovacijų grupių kūrimui arba atnaujinimui atveju tinkamos finansuoti išlaidos apibrėžiamos kaip investicijų į nematerialųjį ir materialųjį turtą išlaidos. Remdamasi panašiais argumentais, kaip ir dėl BBIR 27 straipsnio 5 dalies, ELPA priežiūros institucija padarė preliminarią išvadą, kad pagalba neatitinka MTTPI gairėse nustatytų sąlygų.

(50)

Dėl pagalbos paskelbimo suderinama tiesiogiai pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punktą pažymėtina, kad ELPA priežiūros institucija nustatė kelis veiksnius, keliančius abejonių dėl pagalbos suderinamumo. Remiantis Sprendimu pradėti procedūrą, šie veiksniai pirmiausia susiję su klausimais, ar pagalba yra tinkama ir proporcinga. Be to, ELPA priežiūros institucija laikėsi nuomonės, kad turėjo būti nustatytas realus skatinamasis poveikis, susijęs su investicine pagalba, kuri buvo suteikta pagal 2020 m. Future Materials raštą.

6.   Norvegijos valdžios institucijų pastabos

6.1.    Atitiktis BBIR

Investicinės pagalbos atitiktis BBIR 27 straipsnio 5 daliai

(51)

Norvegijos valdžios institucijos paaiškino, kad schemos tikslas buvo remti procesų spartinimo centrus, kuriuos sudaro tarpininkai ir pagrindiniai partneriai (taip pat žr. pirmiau išdėstytą 3 skirsnį). Taigi, individuali pagalba buvo suteikta dėl investicijų, kurias, atsižvelgdami į centrų poreikius, vykdė tarpininkai arba pagrindiniai partneriai.

(52)

Norvegijos valdžios institucijos taip pat paaiškino, kad nagrinėjama investicinė pagalba buvo įgyvendinama pagal tris toliau nurodytus scenarijus.

 

1 scenarijus. Turtą perką tarpininkas

Investicijas vykdo tarpininkas, pirkdamas turtą procesų spartinimo centro naudai.

 

2 scenarijus. Turtą perka pagrindinis partneris

Investicijas vykdo pagrindinis partneris, pirkdamas turtą procesų spartinimo centro naudai. Turtas išlieka pagrindinio partnerio nuosavybė, bet perduodamas naudoti centrui.

 

3 scenarijus. Esamas pagrindinio partnerio turtas

Pagal šį scenarijų pagrindinis partneris išlieka esamo turto, kurį jis perduoda naudoti procesų spartinimo centrui, savininkas. Investicinė pagalba suteikiama tik turtui atnaujinti, siekiant užtikrinti, kad jis būtų tinkamas naudoti centrui.

(53)

Pagal 2 ir 3 scenarijus atitinkamuose konsorciumų susitarimuose reikalaujama, kad turtas (įskaitant nepiniginius įnašus) išliktų procesų spartinimo centre, ir nustatyta, kad atsiimti jo iš procesų spartinimo centro be Siva sutikimo negalima (60). Norvegijos valdžios institucijos patvirtino, kad visas šis turtas išlieka atitinkamuose centruose ir iš jų nebuvo atsiimtas.

(54)

Investicinę pagalbą jos gavėjai gali vertinti kaip finansavimą grynaisiais ir (arba) nepiniginį įnašą (įrangą ir susijusias darbo valandas (61)). Nepiniginių įnašų vertinimas atliekamas pagal Siva audito gaires – jos taip pat pateiktos ELPA priežiūros institucijai. Turto vertinimą gali atlikti įgaliotasis vertintojas arba atitinkamas tiekėjas. Įrangos nusidėvėjimo vertė taip pat gali būti nustatoma remiantis ankstesnėmis pagrindinių partnerių metinėmis ataskaitomis.

(55)

Be įrangos, kuri buvo įsigyta arba atnaujinta naudojantis Siva parama, pagrindiniai partneriai centrų naudotojams suteikė galimybę naudotis kitu turtu, todėl esamo turto bazės vertė labai padidėjo. Su tokia įranga susijusios pagalbos Siva pagrindiniams partneriams nesuteikė.

(56)

Apibendrinant pažymėtina, kad, Norvegijos valdžios institucijų nuomone, skiriant individualią pagalbą suteikta investicinė pagalba atitinka BBIR 27 straipsnio 5 dalį.

2020 m. „Future Materials“ raštas ir atitiktis BBIR 6 straipsnio 2 daliai

(57)

Kalbant apie 2020 m. Future Materials raštą, Norvegijos valdžios institucijos nemano, kad kokių nors išlaidų buvo patirta prieš pateikiant pagalbos paraišką.

(58)

2020 m. Future Materials raštas susijęs su pagrindinės centro veiklos srities išplėtimu, įtraukiant į ją baterijų technologijų infrastruktūrą. Investicijos, dėl kurių Future Materials 2019 m. pirmąkart paprašė Siva finansavimo, susijusios su Norner AS – pagrindiniu centro partneriu nuo 2019 m. Paraišką dėl pagalbos, susijusios su šiomis Norner AS investicijomis, kurios vykdytos centro naudai, Future Materials iš pradžių pateikė 2019 m. kovo 29 d., po to dar kartą – 2019 m. gruodžio 20 d. (62). Pakartotinai pateikti paraišką dėl šios pagalbos prireikė dėl administracinių su schema susijusių priežasčių (63). Atitinkamos išlaidos buvo patirtos per 2019 m. 2–4 ketvirčius. Taigi, darbai nebuvo pradėti prieš pateikiant pagalbos paraišką.

6.2.    Suderinamumo vertinimas pagal MTTPI gaires ir EEE susitarimą

(59)

Norvegijos valdžios institucijos mano, kad ši individuali pagalba gali būti skelbiama suderinama pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalies c punktą, aiškinant jį kartu su MTTPI gairėmis.

Palankesnių sąlygų ekonominei veiklai sudarymas, veikiamos rinkos ir skatinamasis poveikis

(60)

Norvegijos valdžios institucijų teigimu, ši pagalba sudarė palankesnes sąlygas procesų spartinimo centrų ekonominei veiklai ir darė teigiamą poveikį naudotojų ekonominei veiklai. Penki procesų spartinimo centrai suteikia galimybę naudotis infrastruktūra atitinkamose savo srityse – šios yra ir veikiamos rinkos.

(61)

Procesų spartinimo centrai įsteigti derinant naują ir esamą turtą, kuris pritaikytas prie centrų poreikių ir suteikiamas trečiosioms šalims (taip pat žr. pirmiau išdėstytą 6.1 skirsnį). Be šios pagalbos nebūtų buvę šių investicijų ir nebūtų buvusi suteikta atvira prieiga prie pagrindinių partnerių infrastruktūros. Todėl ši pagalba daro skatinamąjį poveikį.

Teigiamas poveikis

(62)

Norvegijos valdžios institucijų teigimu, dėl sparčios technologinės plėtros kyla iššūkių, susijusių su turimomis ekspertinėmis žiniomis, gamybos procesais, verslo modeliais, o galiausiai ir produktais bei paslaugomis. Remdamosi keliais pavyzdžiais, Norvegijos valdžios institucijos laikosi nuomonės, kad suteikus pagalbą įmonėms, ypač MVĮ, suteikta atvira ir paprasta galimybė naudotis įranga ir ekspertinėmis žiniomis, kad jos galėtų testuoti, vizualizuoti ir imituoti savo idėjas bei produktus.

Ribotas neigiamas poveikis

(63)

Norvegijos valdžios institucijos mano, kad suteikus pagalbą sudarytos sąlygos ekonomiškai efektyviai derinant naują ir esamą turtą spręsti koordinavimo problemas. Aktyviai veikdami pagrindiniai partneriai sudaro palankias sąlygas centruose keistis ekspertinėmis žiniomis ir gebėjimais. Ši pagalba taip pat atitinka MTTPI gairių taisykles dėl pagalbos intensyvumo. Visa tai įvertinusios Norvegijos valdžios institucijos teigia, kad teigiamas suteiktos individualios pagalbos poveikis nusveria galimą neigiamą jos poveikį konkurencijai ir prekybai, kuris bet kuriuo atveju yra ribotas.

II.   VERTINIMAS

7.   Valstybės pagalbos buvimas

(64)

EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje nustatyta: „Išskyrus tuos atvejus, kai šis Susitarimas nustato kitaip, EB valstybių narių, ELPA valstybių arba iš jų valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su šiuo Susitarimu, kai ji daro įtaką Susitariančiųjų Šalių tarpusavio prekybai.“

(65)

Vadinasi, kad priemonė būtų laikoma valstybės pagalba pagal šią nuostatą, turi būti įvykdytos visos šios sąlygos: i) priemonė turi būti suteikta valstybės arba iš valstybinių išteklių; ii) ja įmonei turi būti suteikiamas pranašumas; iii) ja turi būti (atrankiai) palaikomos tam tikros įmonės ir iv) ji turi kelti grėsmę, kad bus iškreipta konkurencija, ir daryti įtaką prekybai.

(66)

Sprendime pradėti procedūrą ELPA priežiūros institucija laikėsi nuomonės, kad schema ir suteikta individuali pagalba yra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį. Pastabose dėl Sprendimo pradėti procedūrą Norvegijos valdžios institucijos neginčijo to, kad schema arba individuali pagalba laikoma valstybės pagalba. ELPA priežiūros institucija neturi informacijos, iš kurios būtų matyti, kad schema arba individuali pagalba nėra valstybės pagalba.

(67)

ELPA priežiūros institucija primena, kad individualia pagalba suteikiamos tiesioginės dotacijos, kurios yra finansuojamos iš valstybės biudžeto ir kurias valdo bei skiria valstybei priklausanti, šiuo tikslu valstybės paskirta įmonė. Be to, šia individualia pagalba suteikiamas pranašumas pagalbos gavėjams, vykdantiems ekonominę veiklą įvairiuose ekonomikos sektoriuose, kuriuose vyksta konkurencija, daranti poveikį EEE vidaus prekybai.

(68)

Tuo remdamasi ELPA priežiūros institucija neturi pagrindo nukrypti nuo Sprendime pradėti procedūrą padarytos pirminės savo išvados ir mano, kad ši individuali pagalba yra valstybės pagalba pagal EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalį.

8.   Pagalbos schema ar individuali pagalba ir pagalbos teisėtumas

(69)

Individuali pagalba buvo suteikta remiantis priemone, kurią Norvegijos valdžios institucijos įgyvendino kaip pagalbos schemą. ELPA priežiūros institucija šiuo vertinimu pasidalijo Sprendime pradėti procedūrą (64). ELPA priežiūros institucija neturi pagrindo nuo šio vertinimo nukrypti.

(70)

Remiantis 3 protokolo II dalies 1 straipsnio e punktu, individuali pagalba – pagalba, kuri teikiama ne pagal pagalbos schemą, ir pagalbos skyrimas pagal pagalbos schemą, apie kurį būtina pranešti.

(71)

Sprendime pradėti procedūrą buvo abejojama individualios pagalbos atitiktimi tam tikroms BBIR I ir III skyriuose išdėstytoms nuostatoms (65). Kaip išsamiau paaiškinta Sprendime pradėti procedūrą (66), pagal BBIR 3 straipsnį, pagalbos priemonė yra suderinama su EEE susitarimo veikimu ir jai netaikomas reikalavimas pranešti pagal 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 dalį, jei ši priemonė atitinka BBIR I skyriuje nustatytas sąlygas ir šio reglamento III skyriuje nustatytas specialias atitinkamai pagalbos kategorijai taikomas sąlygas.

(72)

Pagal 3 protokolo II dalies 1 straipsnio f punktą, neteisėta pagalba – nauja pagalba, skiriama pažeidžiant I dalies 1 straipsnio 3 dalį. 3 protokolo II dalies 1 straipsnio c punkte nauja pagalba apibrėžiama kaip pagalbos schemos ir individuali pagalba, kuri nėra esama pagalba, įskaitant esamos pagalbos pakeitimus. Panašu, kad nė viena iš šių sąlygų, dėl kurių būtų galima nustatyti esamą pagalbą (67), nebuvo tenkinama, ir Norvegijos valdžios institucijos taip pat neįrodė, kad kuri nors iš jų būtų buvusi patenkinta. Taigi, kadangi BBIR sąlygos netenkinamos, daroma išvada, kad ši individuali pagalba yra neteisėta pagalba (68).

(73)

Atsižvelgdama į Sprendimo pradėti procedūrą taikymo sritį, ELPA priežiūros institucija toliau vertina, ar skiriant individualią pagalbą suteikta investicinė pagalba atitinka BBIR 27 straipsnio 5 dalį. Kiek tai susiję su 2020 m. Future Materials raštu, ELPA priežiūros institucija taip pat vertina, ar investicinė pagalba atitinka BBIR 6 straipsnio 2 dalį.

9.   Individualios pagalbos atitiktis BBIR

9.1.    BBIR 27 straipsnio 5 dalis (investicinė pagalba)

9.1.1.   Įvadas

(74)

ELPA priežiūros institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad investicinė pagalba buvo susijusi su turtu, kuris nepriklauso pagalbos gavėjams, t. y. tarpininkams, ir kad tam tikras finansuotas turtas buvo nuomojamas išsimokėtinai be pirkimo įpareigojimų (69). Todėl preliminari ELPA priežiūros institucijos išvada buvo tokia, kad pagalba buvo suteikta išlaidoms, kurios neatitinka investicinės pagalbos pagal BBIR 27 straipsnio 5 dalį teikimo reikalavimų (70), padengti.

(75)

Atsižvelgdama į Norvegijos valdžios institucijų pateiktas pastabas ELPA priežiūros institucija mano, kad pirmiausia reikia išnagrinėti individualios pagalbos gavėjų grupę. Paskui ELPA priežiūros institucija vertina, ar ši individuali pagalba atitinka BBIR 27 straipsnio 5 dalį. Pagal BBIR 27 straipsnio 5 dalį investicinė pagalba gali būti teikiama inovacijų grupių kūrimui arba atnaujinimui. Tinkamos finansuoti išlaidos nurodomos kaip investicijų į nematerialųjį ir materialųjį turtą išlaidos.

9.1.2.   Individualios pagalbos gavėjai

(76)

Kaip paaiškino Norvegijos valdžios institucijos, schemos taisyklėmis, pagal kurias buvo teikiama individuali pagalba, buvo siekiama įsteigti procesų spartinimo centrus (taip pat žr. 2 ir 3 skirsnius). Todėl skiriant individualią pagalbą investicinė pagalba buvo suteikta procesų spartinimo centrams, o ne vien tarpininkams.

(77)

Norvegijos valdžios institucijos paaiškino, kad procesų spartinimo centrus sudaro tarpininkai ir pagrindiniai partneriai. Tarpininkų ir pagrindinių partnerių teisės ir pareigos procesų spartinimo centrų steigimo etape, investuojant į šiuos centrus ir juos valdant nustatytos pagrindiniuose susitarimuose su Siva dėl valstybės finansavimo, investavimo susitarimuose ir konsorciumų susitarimuose. Norvegijos valdžios institucijos ELPA priežiūros institucijai taip pat pateikė šiuos susitarimus.

(78)

Remdamasi šiais paaiškinimais ir įrodymais, kurie buvo pateikti priėmus Sprendimą pradėti procedūrą, ELPA priežiūros institucija sutinka su Norvegijos valdžios institucijomis dėl to, kad schemos ir skirtos individualios pagalbos tikslas buvo suteikti investicinę pagalbą procesų spartinimo centrams, kuriuos sudaro tarpininkai ir pagrindiniai partneriai. Ši pagalba neturėjo apsiriboti pagalbos teikimu tik tarpininkams.

(79)

Pagal pagrindinius susitarimus su Siva ir konsorciumų susitarimus procesų spartinimo centrai buvo sudaryti ir veiklą vykdė bendromis tarpininkų ir pagrindinių partnerių pastangomis, o užduotys šiems dalyviams buvo paskirstytos sutartimis.

(80)

Remiantis pagrindiniais susitarimais su Siva, investicine pagalba buvo siekiama realizuoti ir plėtoti procesų spartinimo centrus. Šiuose susitarimuose patvirtinta organizacinė iš įvairių dalyvių (t. y. tarpininkų ir pagrindinių partnerių) sudarytų centrų struktūra ir veikimas.

(81)

Tokią pat išvadą galima daryti remiantis Siva pagalbos skyrimo raštų, kuriais skirta individuali pagalba, tekstu, pagal kurį tarpininkai veikia centrų vardu.

(82)

Siva finansuotos investicijos išsamiai nurodytos investavimo planuose ir biudžetuose. Dalyvaudama procesų spartinimo centrų valdymo tarybose stebėtojos teisėmis (žr. 19 punktą), Siva turėjo visą informaciją apie procesų spartinimo centrų struktūrą, veikimo principus ir individualaus investavimo sprendimus.

(83)

ELPA priežiūros institucija daro išvadą, kad, skiriant individualią pagalbą, investicinės pagalbos gavėjai buvo tarpininkų atstovaujami procesų spartinimo centrai, kuriuos sudarė tarpininkai ir pagrindiniai partneriai.

9.1.3.   Atitiktis BBIR 27 straipsnio 5 daliai

(84)

Sprendime pradėti procedūrą ELPA priežiūros institucija abejojo tuo, ar Siva suteikė investicinę pagalbą, susijusią su pagalbos gavėjams nepriklausančiu turtu.

(85)

Vis dėlto, remiantis ankstesniame skirsnyje padaryta ELPA priežiūros institucijos išvada, investicinė pagalba pagal sprendimus dėl individualios pagalbos buvo suteikta procesų spartinimo centrams, kuriuos sudarė tarpininkai ir pagrindiniai partneriai.

(86)

ELPA priežiūros institucija nurodo 6.1 skirsnį, kuriama išsamiau aprašomas skiriant individualią pagalbą suteiktos investicinės pagalbos įgyvendinimas. Iš Norvegijos valdžios institucijų pateiktų įrodymų matyti, kad turtą, kuriam buvo skirta pagalba, įsigijo atitinkamų procesų spartinimo centrų tarpininkai, pagrindiniai partneriai arba šis turtas jiems priklausė.

(87)

Norvegijos valdžios institucijos patvirtino, kad nagrinėjama investicinė pagalba nebuvo suteikta kitiems asmenims, kurie nėra tarpininkai ir pagrindiniai partneriai, ir pagalba nebuvo suteikta išperkamajai turto nuomai be pirkimo įpareigojimo. Siva finansavimas taip pat nebuvo suteiktas pagrindiniam partneriui kaip kompensacinis mokėjimas už turto perdavimą procesų spartinimo centrui. ELPA priežiūros institucija taip pat neturi informacijos, iš kurios būtų matyti, kad taip galėjo būti.

(88)

Todėl ELPA priežiūros institucija mano, kad Sprendimo pradėti procedūrą 6.2 skirsnyje išreikštas pradinis jos susirūpinimas išsklaidytas, nes investicinė pagalba buvo suteikta dėl turto, kurį tarpininkai ir pagrindiniai partneriai įsigijo procesų spartinimo centrų naudai. Todėl ELPA priežiūros institucija daro išvadą, kad nagrinėjama pagalba suteikta išlaidoms, kurios atitinka investicinės pagalbos teikimo pagal BBIR 27 straipsnio 5 dalį sąlygas, padengti.

9.2.    BBIR 27 straipsnio 7–9 dalys (veiklos pagalba, Sprendimo pradėti procedūrą 6.3 skirsnis)

(89)

Sprendimo pradėti procedūrą 6.2 skirsnyje ELPA priežiūros institucija laikėsi preliminarios nuomonės, kad skiriant individualią pagalbą suteikta investicinė pagalba neatitinka BBIR 27 straipsnio 5 dalies. Todėl Sprendimo pradėti procedūrą 6.3 skirsnyje ELPA priežiūros institucija nusprendė, kad tikslinga išnagrinėti, ar ši pagalba atitinka veiklos pagalbai pagal BBIR 27 straipsnio 7–9 dalis taikomas sąlygas.

(90)

Šio sprendimo 9.1.3 skirsnyje ELPA priežiūros institucija padarė išvadą, kad nagrinėjama pagalba yra BBIR 27 straipsnio 5 dalį atitinkanti investicinė pagalba. Todėl vertinti, ar ta pati pagalba yra BBIR 27 straipsnio 7–9 dalis atitinkanti veiklos pagalba, nebeaktualu.

9.3.    BBIR 6 straipsnio 2 dalis (2020 m. Future Materials raštas)

(91)

Remiantis BBIR 6 straipsnio 2 dalimi, „laikoma, kad pagalba turi skatinamąjį poveikį, jei, prieš pradėdamas vykdyti su projektu ar veikla susijusius darbus, gavėjas atitinkamai valstybei narei pateikia rašytinę paraišką gauti pagalbą.“

(92)

Pagal BBIR 2 straipsnio 23 punktą „darbų pradžia – su investicija susijusių statybos darbų pradžia arba pirmasis teisiškai privalomas įsipareigojimas užsakyti įrenginius, arba bet kuris kitas įsipareigojimas, dėl kurio investicija tampa neatšaukiama, žiūrint, kuris įvykis pirmesnis. Žemės pirkimas ir parengiamieji darbai, pvz., leidimų gavimas ir galimybių studijų vykdymas, darbų pradžia nelaikomi. <…>.“

(93)

Sprendimo pradėti procedūrą 6.4 skirsnyje ELPA priežiūros institucija laikėsi nuomonės, kad neaišku, ar pagal 2020 m. Future Materials raštą suteikta investicinė pagalba buvo susijusi su išlaidomis, patirtomis prieš pateikiant 2019 m. gruodžio 20 d. pagalbos paraišką. Konkrečiau, į biudžetą, kuris buvo susijęs su 2019 m. gruodžio 20 d. pagalbos paraiška, buvo įtrauktos per paskutinius tris 2019 m. ketvirčius (2, 3 ir 4 ketvirčius) patirtos išlaidos.

(94)

Priėmus Sprendimą pradėti procedūrą, Norvegijos valdžios institucijos pateikė papildomų su šia pagalba susijusių paaiškinimų ir įrodymų.

(95)

Kaip paaiškino Norvegijos valdžios institucijos, nagrinėjamos investicijos susijusios su pagrindinės centro veiklos srities išplėtimu, siekiant įtraukti į ją baterijų technologijų infrastruktūrą (žr. 58 punktą).

(96)

Iš pateiktų įrodymų matyti, kad investicijos, dėl kurių Future Materials 2019 m. pirmąkart pateikė pagalbos prašymą, yra susijusios su Norner AS – pagrindiniu procesų spartinimo centro partneriu nuo 2019 m. Future Materials su šiomis Norner AS investicijomis centro naudai susijusios pagalbos iš pradžių paprašė 2019 m. kovo 29 d., o dėl administracinių su procesų spartinimo centru arba Norner AS nesusijusių priežasčių dar kartą dėl jos kreipėsi 2019 m. gruodžio 20 d. (žr. 58 punktą). Atitinkamos išlaidos buvo patirtos 2019 m. 2–4 ketvirčiais.

(97)

Todėl, remiantis Norvegijos valdžios institucijų pateikta informacija, Norner AS išlaidos, kurioms buvo taikomas 2020 m. Future Materials raštas, buvo patirtos po pagalbos paraiškos pateikimo 2019 m. kovo 29 d. Tai, kad dėl priežasčių, kurios nėra susijusios su Future Materials, pagalbos paraišką reikėjo pateikti iš naujo, nekeičia to, kad susijusios išlaidos pirmąkart buvo patirtos po 2019 m. kovo 29 d. Todėl ELPA priežiūros institucija mano, kad centras Future Materials pagalbos paraišką pateikė prieš darbų pradžią, kaip nustatyta BBIR 6 straipsnio 2 dalyje.

(98)

ELPA priežiūros institucija taip pat pažymi, kad vienas 2019 m. pagalbos biudžeto punktas susijęs su 2019 m. įvykdyta pagrindinio partnerio, kuris nėra Norner AS, investicija. Vis dėlto Norvegijos valdžios institucijų pateikti įrodymai patvirtina, kad paraišką dėl pagalbos, susijusios su šia investicija, Future Materials pirmąkart pateikė dar 2018 m.

(99)

Tuo pagrindu ELPA priežiūros institucija mano, kad jos pirminis susirūpinimas dėl 2020 m. Future Materials rašto išsklaidytas, ir daro išvadą, kad ši pagalba atitinka BBIR 6 straipsnio 2 dalį.

9.4.    Išvada dėl BBIR 6 straipsnio 2 dalies ir 27 straipsnio 5 dalies laikymosi

(100)

Dėl BBIR 6 straipsnio 2 dalies ir 2020 m. Future Materials rašto ELPA priežiūros institucija daro išvadą, kad nagrinėjama pagalba šią nuostatą atitinka (žr. 9.3 skirsnį).

(101)

Dėl BBIR 27 straipsnio 5 dalies ELPA priežiūros institucija daro išvadą, kad skiriant individualią pagalbą suteikta investicinė pagalba šią nuostatą atitinka (žr. 9.1 skirsnį).

(102)

Kadangi Sprendimas pradėti procedūrą apsiribojo skiriant individualią pagalbą suteiktos investicinės pagalbos atitikties BBIR 6 straipsnio 2 daliai (71) ir 27 straipsnio 5 daliai (72) vertinimu, ELPA priežiūros institucija mano, kad pagalbai netaikomas reikalavimas pranešti pagal 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 dalį ir kad ji yra suderinama su EEE susitarimo 61 straipsnio 3 dalimi, laikantis BBIR 3 straipsnio.

(103)

ELPA priežiūros institucija pažymi, kad dėl pirmiau nurodytų priežasčių vertinti šios pagalbos suderinamumo su EEE susitarimo veikimu, aiškinant šį susitarimą kartu su MTTPI gairėmis arba tiesiogiai, nebereikia.

10.   Išvada

(104)

Remdamasi šiuo vertinimu, ELPA priežiūros institucija mano, kad skiriant individualią pagalbą suteikta investicinė pagalba yra valstybės pagalba, kaip nustatyta EEE susitarimo 61 straipsnio 1 dalyje.

(105)

Remdamasi BBIR 3 straipsniu ELPA priežiūros institucija mano, kad pagalba yra suderinama su EEE susitarimo veikimu pagal šio susitarimo 61 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Remiantis BBIR 3 straipsniu, skiriant individualią pagalbą suteikta investicinė pagalba yra suderinama su EEE susitarimo veikimu pagal šio susitarimo 61 straipsnio 3 dalį ir jai netaikomas 3 protokolo I dalies 1 straipsnio 3 dalyje nustatytas reikalavimas pranešti. Oficiali tyrimo procedūra yra baigta.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Norvegijos Karalystei.

3 straipsnis

Šio sprendimo tekstas autentiškas tik anglų kalba.

Priimta Briuselyje 2023 m. gruodžio 13 d.

ELPA priežiūros institucijos vardu

Arne RØKSUND

Pirmininkas

Atsakingas kolegijos narys

Stefan BARRIGA

Kolegijos narys

Árni Páll ÁRNASON

Kolegijos narys

Melpo-Menie JOSÉPHIDÈS

Už teisinius ir vykdomuosius reikalus atsakinga direktorė,

kontrasignuojanti sprendimą


(1)   2022 m. rugsėjo 7 d. sprendimas Nr. 173/22/COL pradėti oficialią tyrimo procedūrą dėl valstybės pagalbos, suteiktos pagal pagalbos schemą „Norwegian Catapult“ (OL C 428, 2022 11 10, p. 7 ir EEE priedas Nr. 73, 2022 11 10, p. 2).

(2)  Informacijos santrauka GBER 38/2017/R&D&I.

(3)   2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 187, 2014 6 26, p. 1), nurodytas EEE susitarimo XV priedo 1j punkte, žr. Jungtinio komiteto sprendimo Nr. 152/2014, paskelbto OL L 342, 2014 11 27, p. 63, ir EEE priedo Nr. 71, 2014 11 27, p. 61, su pakeitimais, padarytais 2017 m. birželio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2017/1084, kuriuo dėl pagalbos uostų ir oro uostų infrastruktūrai, dėl pranešimo apie pagalbą kultūrai ir paveldo išsaugojimui ir pagalbą sporto ir daugiafunkcėms laisvalaikio infrastruktūroms ribų ir dėl atokiausiems regionams skirtų regioninės veiklos pagalbos schemų iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 651/2014 ir dėl tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 702/2014 (OL L 156, 2017 6 20, p. 1), žr. Jungtinio komiteto sprendimo Nr. 185/2017, paskelbto OL L 174, 2019 6 27, p. 56, ir EEE priedo Nr. 67, 2017 10 19, p. 668, ir 2020 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentą (ES) 2020/972, kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 651/2014 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai (OL L 215, 2020 7 7, p. 3), žr. Jungtinio komiteto sprendimą Nr. 115/2020, dar nepaskelbtas, ir 2021 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentą (ES) 2021/1237, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL L 270, 2021 7 29, p. 39), žr. Jungtinio komiteto sprendimą Nr. 196/2022, dar nepaskelbtas.

(4)  Informacijos santrauka GBER 58/2020/R&D&I.

(5)  Islandija, Lichtenšteinas ir Norvegija.

(6)  Susirašinėjimas dėl stebėsenos užregistruotas byloje Nr. 87323.

(7)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 7 punktą.

(8)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 8 ir 9 punktus.

(9)  Žr. 1 išnašą.

(10)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 13 punktą. ELPA priežiūros institucija pažymi, kad Sprendime pradėti procedūrą (3.2.1, 3.3.1, 3.4.1 ir 3.6.1 skirsniuose) ji laikėsi nuomonės, kad tam tikras finansavimas, nurodytas kaip įsisteigimo pagalba, greičiausiai buvo suteiktas laikantis veiklos pagalbos nuostatų pagal BBIR 27 straipsnį ir kad dėl šios pagalbos abejonių nekilo. Norvegija patvirtino, kad ELPA priežiūros institucija tai suprato teisingai.

(11)  Taip pat žr. šio sprendimo 4.1–4.5 skirsnius.

(12)   OL C 428, 2022 11 10, p. 7, ir EEE priedas Nr. 73, 2022 11 10, p. 2.

(13)  Dokumentai Nr. 1329262 ir Nr. 1330232.

(14)  Dokumentas Nr. 1334726 kartu su 1–16 priedais.

(15)  Dokumentas Nr. 1358377.

(16)  Dokumentas Nr. 1386374 kartu su 1–20 priedais.

(17)  Dokumentas Nr. 1418389.

(18)  Dokumentas Nr. 1420121 kartu su 1–25 priedais.

(19)  Dokumentas Nr. 1419444.

(20)  Dokumentas Nr. 1421792 kartu su 1–8 priedais.

(21)  Dokumentas Nr. 1422151 ir priedas.

(22)  Žr., pvz.,Tools for growth – on Innovation Norway and Siva SF, 2012.

(23)  NORSK KATAPULT, Forslag til program for å dekke økt behov for å teste, simulere og visualisere, 2015 m. vasario 9 d.

(24)   Meld. St. nr. 27 (2016-2017). Industrien – grønnere, smartere og mer nyskapendem, 2017 m. kovo mėn. Santrauka anglų k. – A greener, smarter and more innovative industry authorities („Žalesnės, pažangesnės ir novatoriškesnės pramonės institucijos“).

(25)  Mažosios ir vidutinės įmonės.

(26)   Statsbudsjettet for 2017. Saldert budsjett for 2017 vedtatt i Stortinget høsten 2016. Taip pat žr. Prop. 1 S (2016 – 2017). Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak). FOR BUDSJETTÅRET 2017.

(27)  2017 m. rezoliucija dėl biudžeto, p. 128 ir 193.

(28)   Statsbudsjettet 2017 - Oppdragsbrev til Siva., p. 4 ir 5. ELPA priežiūros institucija pažymi, kad iš esmės tokius pat su procesų spartinimo centrais susijusius nurodymus ministerija įmonei Siva buvo pateikusi 2018 m. 2019 m. ir 2020 m. pavedimo raštuose: 2017 m. pavedimo rašte, 2018 m. pavedimo rašte, 2019 m. pavedimo rašte ir 2020 m. pavedimo rašte.

(29)  SF arba Statsforetak norvegų k. – „valstybės įmonė“; tai tam tikra Norvegijos įmonių rūšis. SF visiškai priklauso Norvegijos vyriausybei, tačiau Vyriausybė neprisiima su šia įmone susijusios ribotos atsakomybės.

(30)  Žr. tinklalapį siva.no/English ir 2021 m. birželio 16 d. Siva įstatų (toliau – Įstatai) 2 skirsnį.

(31)  Žr. 2 ir 4 išnašas, informaciniai biuleteniai GBER 38/2017/R&D&I ir GBER 58/2020/R&D&I.

(32)  Dokumentas Nr. 1420115.

(33)  Dokumentai Nr. 1420117 ir Nr. 1420111.

(34)  Kadangi schemos finansavimas buvo grindžiamas kasmet priimamu valstybės biudžetu, Siva kiekvieno centro taip pat prašė pateikti metinius biudžetus, kuriuose būtų nurodyti išsamūs investicijų planai.

(35)  Žr. About Future Materials.

(36)   Future Materials AS akcininkai yra Arendals Fossekompani ASA, Elkem ASA, Norner AS, ReSiTec AS ir Agderio universitetas.

(37)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 3.2 ir 6.6.1 skirsnius.

(38)  Dokumentas Nr. 1191214.

(39)  Dokumentas Nr. 1191216.

(40)  Dokumentas Nr. 1191224.

(41)  2018–2020 m. SINTEF Manufacturing AS procesų spartinimo centre veikė kaip organizacija tarpininkė. 2021 m. sausio mėn. Manufacturing Technology Norwegian Catapult Centre AS buvo įsteigtas kaip atskiras teisės subjektas.

(42)  Tarpininko Manufacturing Technology AS akcininkai yra SINTEF Manufacturing AS, NCE Manufacturing ir Total.

(43)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 3.3 ir 6.6.2 skirsnius.

(44)  Dokumentas Nr. 1191218.

(45)  Dokumentas Nr. 1191220.

(46)  Dokumentas Nr. 1191222.

(47)  Tarpininko Sustainable Energy AS akcininkai yra Haugland Kraft AS, NCE Maritime CleanTech, Vestlandets Innovasjonsselskap, Unitech Energy Group AS, The Switch Marine Drives Norway AS, NORCE Norwegian Research Centre ir Norwegian Marine & Energy Complex.

(48)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 3.4 ir 6.6.3 skirsnius.

(49)  Dokumentas Nr. 1191228.

(50)  Dokumentas Nr. 1191230.

(51)  Tarpininko Ocean Innovation AS akcininkai yra GCE Ocean Technology, Vestlandets Innovasjonsselskap, NCE Seafood Innovation Cluster, Additech ir Marineholmen Raslab AS.

(52)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 3.5 ir 6.6.4 skirsnius.

(53)  Dokumentas Nr. 1191212.

(54)  Tarpininkas ÅKP AS bendrai priklauso viešosioms įstaigoms ir pramonės subjektams, o didžiausios jo akcininkės yra Siva ir Olesiundo savivaldybė.

(55)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 3.6 ir 6.6.5 skirsnius.

(56)  Dokumentas Nr. 1191228.

(57)  Dokumentas Nr. 1191230.

(58)  Sprendimo pradėti procedūrą 49 punktas.

(59)   2014 m. liepos 9 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimas Nr. 271/14/COL, kuriuo devyniasdešimt septintąjį kartą iš dalies keičiamos procesinės ir materialinės valstybės pagalbos taisyklės priimant naujas gaires dėl mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir inovacijų [2015/1359], paskelbtas OL L 209, 2015 8 6, p. 17, ir EEE priedo Nr. 44, 2015 8 6, p. 1, 14 dalyje. Šios gairės buvo iš dalies pakeistos 2020 m. liepos 15 d. ELPA priežiūros institucijos sprendimu Nr. 090/20/COL, paskelbtu OL L 359, 2020 10 29, p. 6, ir EEE priede Nr. 68, 2020 10 29, p. 4.

(60)  Kaip paaiškino Norvegijos valdžios institucijos, 2017–2020 m. turto naudojimas buvo reguliuojamas procesų spartinimo centrų investavimo ir bendradarbiavimo susitarimais, remiantis tais pačiais principais.

(61)  Atsižvelgdami tik į darbo valandas, kurių reikia įrangai centre įdiegti.

(62)  Kaip paaiškino Norvegijos valdžios institucijos, 2019 m. Siva nusprendė paskelbti dar du kvietimus dėl procesų spartinimo centrų sustiprinimo ir plėtros, kad finansavimo taip pat galėtų prašyti kiti centrai.

(63)  Norvegijos valdžios institucijos pažymi, kad vienas 2019 m. pagalbos biudžeto punktas taip pat susijęs su kito pagrindinio partnerio 2019 m. vykdytomis investicijomis. Kad ir kaip būtų, centras Future Materials pagalbos paraišką dėl šio punkto jau buvo pateikęs 2018 m.

(64)  Pagalbos schema, kaip apibrėžta 3 protokolo II dalies 1 straipsnio d punkte. Sprendimo pradėti procedūrą 58 punktas.

(65)  Sprendimo pradėti procedūrą 6.6 skirsnis.

(66)  Sprendimo pradėti procedūrą 60 punktas.

(67)  3 protokolo II dalies 1 straipsnio b punktas.

(68)  Sprendimo pradėti procedūrą 6.7 skirsnis. Žr., pvz., 2020 m. rugsėjo 9 d. Bendrojo Teismo sprendimo Kerkosand / Komisija, T-745/17, EU:T:2020:400, 40 punktą ir jame nurodytą jurisprudenciją.

(69)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 3, 6.2 ir 6.6 skirsnius.

(70)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 71 punktą.

(71)  Dėl 2020 m. Future Materials rašto.

(72)  Žr. Sprendimo pradėti procedūrą 6.6 skirsnį.


ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/1000/oj

ISSN 1977-0723 (electronic edition)


Top