Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document E2006C0921(01)

ELPA priežiūros institucijos pranešimas dėl ELPA konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimo

OJ C 227, 21.9.2006, p. 10–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

21.9.2006   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 227/10


ELPA priežiūros institucijos pranešimas dėl ELPA konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimo

(2006/C 227/07)

A.

Šis pranešimas priimamas vadovaujantis Europos ekonominės erdvės susitarimo (toliau — EEE susitarimas) ir ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo (toliau — Institucijos ir Teismo susitarimas) nuostatomis.

B.

Europos Komisija (toliau — Komisija) parengė pranešimą apie Konkurencijos tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimą (1). Šiame neprivalomame teisės akte pateikiami principai ir taisyklės, kurių Komisija laikosi konkurencijos srityje. Jame taip pat aiškinama, koks numatomas Konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimas.

C.

ELPA priežiūros institucija laikosi nuomonės, kad pirmiau minėtas aktas yra svarbus EEE. Siekdama išlaikyti vienodas konkurencijos sąlygas ir užtikrinti vienodą EEE konkurencijos taisyklių taikymą visoje Europos ekonominėje erdvėje, ELPA priežiūros institucija šį pranešimą tvirtina neviršydama Institucijos ir Teismo susitarimo 5 straipsnio 2 dalies b punkte jai suteiktų įgaliojimų. Institucija ketina laikytis šiame pranešime išdėstytų principų ir taisyklių konkrečiai bylai taikydama atitinkamas EEE taisykles (2).

D.

Šiuo pranešimu visų pirma siekiama išsamiai aprašyti, kaip ELPA priežiūros institucija siekia bendradarbiauti su ELPA valstybių konkurencijos institucijomis (3) taikant EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius nagrinėjant atskiras bylas ir koks numatomas ELPA konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimas.

E.

Šiuo pranešimu keičiamas ELPA priežiūros institucijos pranešimas dėl nacionalinių konkurencijos institucijų ir ELPA priežiūros institucijos bendradarbiavimo nagrinėjant EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių taikymo sričiai priklausančias bylas (4).

F.

Šis pranešimas taikomas tais atvejais, kai Institucija yra kompetentinga priežiūros institucija pagal EEE susitarimo 56 straipsnį.

1.   ĮŽANGA

1.

Institucijos ir Teismo susitarimo 4 protokolo II skyriuje dėl bendrų EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių įgyvendinimo procesinių taisyklių (toliau — II skyrius) (5) sukuriama sistema, pagal kurią ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybių konkurencijos institucijos (toliau — NKI) (6) gali taikyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius. NKI ir Institucija kartu sudaro valstybinių institucijų tinklą: jos veikia visuomenės interesų labui ir glaudžiai bendradarbiauja siekdamos apsaugoti konkurenciją. Tinklas yra diskusijų ir bendradarbiavimo forumas taikant ir įtvirtinant EEE konkurencijos politiką. Tinkle formuojamas ELPA konkurencijos institucijų bendradarbiavimas tais atvejais, kai taikomi EEE susitarimo 53 ir 54 straipsniai, ir sudaromas pagrindas kurti bei palaikyti bendrą ELPA valstybių konkurencijos kultūrą. Tinklas vadinamas ELPA konkurencijos institucijų tinklu.

2.

NKI struktūra ELPA valstybėse skiriasi. Vienoje ELPA valstybėje bylas nagrinėja ir sprendimus priima viena įstaiga. Kitoje ELPA valstybėje funkcijos paskirstytos dviem įstaigoms, iš kurių viena yra atsakinga už bylos nagrinėjimą, o kita, kolegija, yra atsakinga už sprendimo dėl bylos priėmimą. Be to, vienoje nacionalinėje sistemoje tam tikrų rūšių sankcijas gali skirti tik teismas. Vadovaujantis bendru veiksmingumo principu, pagal II skyriaus 40 straipsnį ELPA valstybėms leidžiama pasirinkti įstaigą arba įstaigas, kurios bus paskirtos nacionalinėmis konkurencijos institucijomis ir joms paskirstyti funkcijas. Pagal bendruosius EEE teisės principus, visų pirma pagal EEE susitarimo 3 straipsnį, ELPA valstybių pareiga sukurti sankcijų sistemą, numatančią veiksmingas, proporcingas ir nuo EEE teisės pažeidimo atgrasančias sankcijas (7), (8). Taisyklių laikymąsi užtikrinančios sistemos ELPA valstybėse skiriasi, bet ELPA NKI pripažįsta viena kitos sistemų standartus kaip bendradarbiavimo pagrindą pasirašydamos šio pranešimo priede pateiktą pareiškimą.

3.

Iš konkurencijos institucijų sudarytas tinklas turėtų užtikrinti tiek veiksmingą darbo pasidalijimą, tiek veiksmingą ir nuolatinį EEE konkurencijos taisyklių taikymą. II skyriuje nustatomi bendri tinklo veikimo principai. Šiame pranešime pateikiami išsamūs duomenys apie šią sistemą.

4.

Už konsultacijas ir mainus tinklo viduje atsakingos teisę taikančios valstybinės institucijos ir nekeičia jokių teisių ir įsipareigojimų, susijusių su EEE arba nacionaline įmonių teise. Kiekviena konkurencijos institucija yra atsakinga už tinkamo bylų nagrinėjimo proceso užtikrinimą.

2.   DARBO PADALIJIMAS ELPA INSTITUCIJOMS

2.1.   Bylų skyrimo principai

5.

II skyrius grindžiamas sistema, pagal kurią visos konkurencijos institucijos turi teisę taikyti EEE susitarimo 53 arba 54 straipsnį ir yra atsakingos už veiksmingą darbo padalijimą ELPA institucijoms, nagrinėjant tas bylas, dėl kurių laikomasi nuomonės, kad atlikti tyrimą būtina. Kiekvienas tinklo narys taip pat turi teisę veikti savo nuožiūra, nuspręsdamas, ar bylą nagrinėti, ar ne. Pagal sistemą bylas nagrinės:

viena NKI, kuriai gali padėti kita ELPA NKI arba

kelios ELPA NKI veikdamos lygiagrečiai, arba

ELPA priežiūros institucija.

6.

Dauguma atvejų skundą gavusi arba procedūrą ex officio  (9) pradėjusi institucija yra atsakinga už tą bylą. Bylos skyrimas kitai institucijai būtų numatomas tik procedūros pradžioje (žr. toliau pateiktą 18 punktą), jeigu ta institucija laikėsi nuomonės, kad ji buvo netinkama imtis veiksmų, arba jeigu kitos institucijos taip pat laikėsi nuomonės, kad jos yra tinkamos imtis veiksmų (žr. šio pranešimo 8–14 punktus).

7.

Jeigu nustatoma, kad paskirti bylą kitai institucijai yra būtina, kad būtų veiksmingai apsaugota konkurencija ir ginamas EEE interesas, tinklo narės stengsis kuo dažniau bylas skirti vienai tinkamai konkurencijos institucijai (10). Bet kuriuo atveju, byla turėtų būti paskirta kitai institucijai greitai ir veiksmingai, kad nebūtų sustabdyti vykdomi tyrimai.

8.

Institucija gali būti laikoma tinkama bylai nagrinėti, jeigu tenkina visas šias tris sąlygas:

(1)

susitarimas arba veiksmai daro svarbų tiesioginį faktinį arba numatomą poveikį konkurencijai valstybės teritorijoje, yra joje vykdomas (-i) arba pradėtas (-i);

(2)

institucija gali veiksmingai panaikinti visą pažeidimą, t. y. gali priimti tęsti veiklą draudžiančią nutartį, kurios poveikio pakaks pažeidimui panaikinti, ir prireikus atitinkamai už pažeidimą gali skirti sankciją;

(3)

institucija gali kitoms institucijoms padedant surinkti reikiamus pažeidimo įrodymus.

9.

Pirmiau išdėstyti kriterijai rodo, kad būtinas esminis ryšys tarp pažeidimo ir ELPA valstybės teritorijos, kad ELPA valstybės konkurencijos institucija būtų laikoma tinkama. Galima tikėtis, kad dauguma atvejų tų ELPA valstybių, kuriose dėl pažeidimo buvo padarytas esminis poveikis konkurencijai, institucijos gali būti tinkamos bylai nagrinėti su sąlyga, kad jos gali veiksmingai panaikinti pažeidimą imdamosi vieno veiksmo arba lygiagrečių veiksmų, nebent ELPA priežiūros institucija yra tinkamesnė imtis veiksmų (žr. šio pranešimo 15 punktą).

10.

Dėl to galima daryti išvadą, kad paprastai susitarimams arba veiksmams, kurie iš esmės paveikia konkurenciją daugiausia tos institucijos valstybės teritorijoje, nagrinėti yra tinkama viena NKI.

1 pavyzdys.

A ELPA valstybės teritorijoje esančios įmonės priklauso produktų, kurie daugiausia parduodami A ELPA valstybėje, kainų nustatymo karteliui.

A valstybės NKI yra tinkama bylai nagrinėti.

11.

Be to, gali būti tikslinga veiksmų imtis vienai NKI tais atvejais, kai visam pažeidimui panaikinti pakanka imtis veiksmų vienai NKI, nors tinkama galima laikyti daugiau negu vieną NKI.

2 pavyzdys.

Dvi įmonės A ELPA valstybėje įsteigė bendrą įmonę. Bendra įmonė teikia paslaugas A ir B ELPA valstybėse bei sukelia konkurencijos problemų. Laikomasi nuomonės, kad pakanka tęsti veiklą draudžiančios nutarties, kad byla būtų veiksmingai išspręsta, nes šis nurodymas gali panaikinti pažeidimą. Įrodymų daugiausia bendros įmonės A ELPA valstybėje esančiuose biuruose.

Tiek A, tiek B valstybės NKI yra tinkamos bylai nagrinėti, bet imtis veiksmų užtektų vien A valstybės NKI, ir tai būtų veiksmingiau negu jų imtis vien B valstybės NKI arba abiem NKI imtis lygiagrečių veiksmų.

12.

Kelioms NKI imtis lygiagrečių veiksmų gali būti tikslinga, kai susitarimas arba veiksmas daro esminį poveikį konkurencijai daugiausia atitinkamose teritorijose ir kai visam pažeidimui panaikinti ir (arba) atitinkamai už jį skirti sankciją nepakaktų vienos NKI veiksmų.

3 pavyzdys.

Dvi įmonės susitaria sudaryti rinkos pasidalijimo susitarimą, kuriuo apribojama A ELPA valstybėje esančios įmonės veikla A ELPA valstybėje ir B ELPA valstybėje esančios įmonės veikla B ELPA valstybėje.

A ir B valstybių NKI yra tinkamos bylai nagrinėti kiekvienai iš jų atitinkamoje teritorijoje veikiant lygiagrečiai.

13.

Institucijos, besiimančios lygiagrečių veiksmų bylai nagrinėti, stengsis kuo labiau derinti veiksmus. Šiam tikslui gali būti naudinga vieną iš jų paskirti vadovaujančia institucija ir jai pavesti užduotis, pavyzdžiui, derinti tiriamąsias priemones, tuo tarpu kiekviena institucija liktų atsakinga už savo darbo vykdymą.

14.

ELPA priežiūros institucija yra ypač tinkama, jeigu vienas arba keli susitarimai arba veiksmas (veiksmai), įskaitant glaudžiai susijusius panašius susitarimus arba veiksmus, daro poveikį konkurencijai dviejose arba daugiau ELPA valstybių (dviejų arba daugiau ELPA valstybių tarpvalstybinėms rinkoms arba kelioms nacionalinėms rinkoms).

15.

Be to, ELPA priežiūros institucija ypač tinkama nagrinėti bylai, jeigu ji glaudžiai susijusi su kitomis EEE nuostatomis, kurias gali taikyti tik Institucija arba kurias jai taikyti tikslingiau, jeigu dėl EEE intereso reikia priimti Institucijos sprendimą plėtoti EEE konkurencijos politiką, kai iškils naujas konkurencijos klausimas, arba veiksmingam įgyvendinimui užtikrinti.

2.2.   Bendradarbiavimo mechanizmai, siekiant skirti bylas ir pagalbą

2.2.1.   Informacija procedūros pradžioje (II skyriaus 11 straipsnis)

16.

Siekiant nustatyti sudėtines procedūras ir užtikrinti, kad bylas nagrinėja tinkama konkurencijos institucija, tinklo narės turi būti informuotos pradiniu bylų, kurių įvairios konkurencijos institucijos nebaigė nagrinėti, etapu. (11) Jeigu bylą reikia paskirti kitai institucijai, tiek tinklas, tiek susijusios įmonės yra labai suinteresuotos, kad tai būtų padaryta greitai.

17.

II skyriumi sukuriamas konkurencijos institucijų tarpusavio informavimo mechanizmas siekiant užtikrinti, kad bylos paskyrimas kitai institucijai būtų veiksmingas ir greitas. II skyriaus 11 straipsnio 3 dalyje NKI nustatomi įsipareigojimai veikiant pagal EEE susitarimo 53 arba 54 straipsnį pranešti ELPA priežiūros institucijai prieš pradedant įgyvendinti pirmą oficialią tiriamąją priemonę arba iš karto tik pradėjus (12). Taip pat teigiama, kad ši informacija gali būti teikiama kitoms NKI. NKI taip pat planuoja visoms tinklo narėms sudaryti galimybę susipažinti su visa informacija, kuria buvo keičiamasi pagal 11 straipsnį, ir ja lengvai naudotis. II skyriaus 11 straipsnio 3 dalies loginis pagrindas — sudaryti galimybę tinklui nustatyti sudėtines procedūras ir spręsti bylų perdavimo klausimus institucijai iš karto pradėjus nagrinėti bylą. Taigi NKI ir Institucijai informaciją reikėtų pateikti prieš imantis arba iš karto pradėjus imtis veiksmų, panašių į tyrimo, kurį pagal II skyriaus 18–21 straipsnius gali pradėti Institucija, priemones. Institucija yra atitinkamai įpareigota informuoti NKI pagal II skyriaus 11 straipsnio 2 dalį. Tinklo narės viena kitą informuos apie nebaigtas nagrinėti bylas pateikdamos standartinę formą, kurioje nurodyti tam tikri bylos duomenys, pavyzdžiui, bylą nagrinėjanti institucija, produktas, susijusios teritorijos ir šalys, tariamas pažeidimas, įtariama pažeidimo trukmė bei bylos ištakos. Atlikus atitinkamus pakeitimus, jos taip pat viena kitai pateiks atnaujinimus.

18.

Klausimai dėl bylos perdavimo turėtų būti išspręsti greitai, paprastai per du mėnesius nuo tos dienos, kai pagal II skyriaus 11 straipsnį informacija tinklui buvo pirmą kartą išsiųsta. Per šį laikotarpį konkurencijos institucijos stengsis susitarti dėl galimo bylos perdavimo ir prireikus dėl lygiagrečių veiksmų sąlygų.

19.

Apskritai bylos perdavimui skirto laikotarpio pabaigoje bylą nagrinėjanti konkurencijos institucija arba institucijos turėtų tą bylą nagrinėti iki procedūros pabaigos. Praėjus perduoti bylą skirtam pradiniam dviejų mėnesių laikotarpiui, ji turėtų būti perduota tik jeigu žinomi faktai apie bylą vykstant procedūrai iš esmės pasikeičia.

2.2.2.   Proceso sustabdymas arba nutraukimas (II skyriaus 13 straipsnis)

20.

Jeigu kelios konkurencijos institucijos gauna skundą arba savo iniciatyva pradeda procedūrą prieš tą patį susitarimą arba veiksmą, II skyriaus 13 straipsnyje numatytas teisinis pagrindas sustabdyti procesą arba atmesti skundą dėl to, kad bylą nagrinėja arba nagrinėjo kita institucija. II skyriaus 13 straipsnyje bylos nagrinėjimas nereiškia, kad kitai institucijai skundas buvo tik pateiktas. Tai reiškia, kad kita institucija savo vardu tiria arba ištyrė bylos medžiagą.

21.

II skyriaus 13 straipsnis yra taikomas, kai kita institucija išnagrinėjo arba nagrinėja skundą pateikusio asmens iškeltą su konkurencija susijusį klausimą, net jeigu atitinkama institucija veikė arba veikia skundo, kurį pateikė kitas asmuo, pagrindu arba dėl ex officio procedūros. Tai reiškia, kad II skyriaus 13 straipsniu galima remtis, kai susitarimu arba veiksmu toje pačioje atitinkamoje geografinėje ir produktų rinkoje padaromas (-i) tas pats (tie patys) pažeidimas (-ai).

22.

NKI gali sustabdyti arba nutraukti procesą, bet ji nėra įpareigota tai padaryti. Pagal II skyriaus 13 straipsnį leidžiama atsižvelgti į kiekvienos bylos ypatumus. Toks lankstumas yra svarbus: jeigu institucija skundą atmetė, išnagrinėjusi bylą iš esmės, kita institucija galbūt nenorės šios bylos nagrinėti iš naujo. Kita vertus, jeigu skundas buvo atmestas dėl kitų priežasčių (pvz., institucija negalėjo surinkti būtinų pažeidimo įrodymų), kita institucija gali nuspręsti tęsti tyrimą ir bylą nagrinėti. Kiekviena NKI taip pat gali lanksčiai pasirinkti, ar nutraukti, ar sustabdyti nebaigtų nagrinėti bylų procesus. Institucija gali nuspręsti nenutraukti bylos, kol nepaaiškės kitos institucijos procedūros rezultatai. Galimybė sustabdyti procedūrą leidžia institucijai vėliau nuspręsti, ar procedūrą nutraukti, ar ne. Dėl šio lankstumo lengviau taisykles taikyti nuosekliai.

23.

Jeigu institucija procesą nutraukia arba sustabdo, nes bylą nagrinėja kita institucija, pagal II skyriaus 12 straipsnį ji gali perduoti bylai svarbią informaciją, kurią institucijai buvo perdavęs skundą pateikęs asmuo.

24.

II skyriaus 13 straipsnis gali būti taikomas ir skundo arba bylos proceso daliai. Su kitos konkurencijos institucijos nagrinėjama arba jau nagrinėta byla sutapti gali tik skundo arba ex officio procedūros dalis. Tokiu atveju konkurencijos institucija, kuriai pateiktas skundas, turi teisę II skyriaus 13 straipsnio pagrindu atmesti dalį skundo, o likusią skundo dalį nagrinėti numatyta tvarka. Tas pats principas taikomas proceso nutraukimui.

25.

II skyriaus 13 straipsnis nėra vienintelis teisinis pagrindas ex officio procesui sustabdyti, jį nutraukti arba skundams atmesti. NKI nacionalinė procesinė teisė taip pat turėtų numatyti tokią galimybę. ELPA priežiūros institucija skundą gali atmesti ir dėl nepakankamo intereso pagal EEE susitarimą arba dėl kitų su skundo pobūdžiu susijusių priežasčių (13).

2.2.3.   Keitimasis konfidencialia informacija ir jos naudojimas (II skyriaus 12 straipsnis)

26.

Svarbiausia tinklo funkcionavimui yra visų konkurencijos institucijų įgaliojimai keistis jų surinkta informacija (įskaitant dokumentus, pareiškimus ir skaitmeninę informaciją) ir ja naudotis, siekiant taikyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius. Šie įgaliojimai yra būtina sąlyga, norint bylas skirti ir nagrinėti veiksmingai.

27.

II skyriaus 12 straipsnyje teigiama, kad siekdamos taikyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius, ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybių konkurencijos institucijos turi teisę viena kitai teikti ir naudoti kaip įrodymą bet kurį fakto ar teisės klausimą, įskaitant konfidencialią informaciją. Tai reiškia, kad informacija gali keistis ne tik viena NKI ir Institucija, bet visos NKI tarpusavyje. Jeigu ELPA valstybių teisė prieštarauja II skyriaus 12 straipsniui, pastarasis turi viršenybę. Klausimas, ar perduodančioji institucija informaciją surinko teisėtu būdu, reglamentuojamas šiai institucijai taikomos teisės pagrindu. Perduodama informaciją perduodančioji institucija gali informuoti gaunančiąją instituciją, ar informacijos surinkimas buvo ginčijamas arba gali būti ginčijamas.

28.

Keičiantis ir naudojantis informacija įmonėms ir fiziniams asmenims visų pirma taikomos šios apsaugos priemonės.

(a)

Pirma, II skyriaus 28 straipsnyje teigiama, kad „ELPA priežiūros institucija ir ELPA valstybių konkurencijos institucijos, jų pareigūnai, tarnautojai ir kiti asmenys, kurių darbą prižiūri šios institucijos (...), neatskleidžia informacijos, kuri buvo gauta ar kuria apsikeista pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 4 protokolą arba EEE susitarimo 58 straipsnį ir 23 protokolą ir kuriai“ galioja įpareigojimas užtikrinti profesinį slaptumą„. Tačiau dėl įmonių teisėto intereso ginti savo verslo paslaptis negali būti atsisakyta atskleisti informaciją, būtiną EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių pažeidimui įrodyti. II skyriaus 28 straipsnyje vartojamas terminas profesinė paslaptis“ yra EEE teisės sąvoka, į kurią visų pirmą įeina verslo paslaptys ir kita konfidenciali informacija. Taip visoje EEE bus sukurtas bendras minimalus apsaugos lygis (14).

(b)

Antra apsaugos priemonė, skirta įmonėms, yra susijusi su informacijos, kuria keitėsi tinklui priklausančios institucijos, naudojimu. Pagal II skyriaus 12 straipsnio 2 dalį šia apsikeista informacija galima naudotis tik kaip įrodymu, kad siekiama taikyti Sutarties 53 arba 54 straipsnį ir tik dėl dalyko, kuriam ji buvo surinkta (15). Pagal II skyriaus 12 straipsnio 2 dalį, apsikeista informacija galima naudotis ir nagrinėjant tą pačią bylą lygiagrečiai taikant nacionalinius konkurencijos įstatymus. Vis dėlto tai įmanoma tik jeigu dėl nacionalinės teisės taikymo, nustatant pažeidimą, rezultatas nebūtų kitoks negu jį nustatant pagal EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius.

(c)

Trečia II skyriuje nustatyta apsaugos priemonė yra susijusi su sankcijomis fiziniams asmenims pagal 12 straipsnio 1 dalį apsikeistos informacijos pagrindu. II skyriuje sankcijos numatytos tik įmonėms už EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių pažeidimus. Kai kurie nacionaliniai įstatymai taip pat numato su EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių pažeidimais susijusias sankcijas fiziniams asmenims. Paprastai fiziniai asmenys turi didesnes teises į gynybą (pvz., teisė tylėti, tuo tarpu įmonės gali tik atsisakyti atsakyti į klausimus, dėl ko joms gali tekti pripažinti padarius pažeidimą (16)). II skyriaus 12 straipsnio 3 dalimi užtikrinama, kad iš įmonių surinkta informacija negali būti naudojama taip, kad sutrukdytų aukštesnio lygmens fizinių asmenų apsaugai. Ši nuostata neleidžia skirti sankcijų fiziniams asmenims pagal II skyrių apsikeistos informacijos pagrindu, jeigu perduodančiosios ir gaunančiosios institucijų nacionaliniai įstatymai fiziniams asmenims nenumato panašios rūšies sankcijų, nebent perduodančioji institucija užtikrina tokį patį fizinių asmenų teisių surinkti įrodymus lygį, kaip gaunančioji institucija. Sankcijų skirstymas pagal nacionalinę teisę (į administracines arba baudžiamąsias sankcijas) nėra svarbus siekiant taikyti II skyriaus 12 straipsnio 3 dalį. II skyriuje siekiama atskirti sankcijas, kuriomis skiriamos laisvės atėmimo bausmės, nuo kitų rūšių sankcijų, pavyzdžiui, baudų fiziniams asmenims ir kitų asmeninių sankcijų. Jeigu tiek perduodančiosios, tiek gaunančiosios institucijos teisinėje sistemoje numatytos panašaus tipo sankcijos (pvz., abiejose ELPA valstybėse galima skirti baudą įmonės personalo darbuotojui, susijusiam su EEE susitarimo 53 arba 54 straipsnio pažeidimu), pagal II skyriaus 12 straipsnį gaunančioji institucija gali naudotis apsikeista informacija. Tokiu atveju abiejų teisinių sistemų procedūrinės apsaugos priemonės yra laikomos lygiavertėmis. Kita vertus, jeigu nė vienoje teisinėje sistemoje panašios rūšies sankcijos nenumatytos, informacija galima naudotis tik jeigu nagrinėjamu atveju užtikrinamas toks pat fizinių asmenų teisių apsaugos lygis (žr. II skyriaus 12 straipsnio 3 dalį). Vis dėlto pastaruoju atveju laisvės atėmimo bausmes galima skirti tik jeigu tiek perduodančioji, tiek gaunančioji institucija turi teisę skirti tokią sankciją.

2.2.4.   Tyrimai (II skyriaus 22 straipsnis)

29.

II skyriuje numatyta, kad siekdama savo vardu surinkti informaciją NKI gali prašyti pagalbos kitos NKI. NKI gali prašyti kitos NKI savo vardu įgyvendinti tyrimo priemones. II skyriaus 12 straipsnis talkinančiai NKI suteikia įgaliojimus surinktą informaciją perduoti prašančiajai NKI. Dvi ar daugiau NKI keičiasi informacija, o prašančioji NKI ja naudojasi kaip įrodymu pagal II skyriaus 12 straipsnį. Jeigu NKI veikia kitos NKI vardu, ji tai daro vadovaudamasi savo darbo tvarkos taisyklėmis.

30.

Pagal II skyriaus 22 straipsnio 2 dalį ELPA priežiūros institucija gali prašyti NKI atlikti patikrinimą jos vardu. Institucija gali pagal II skyriaus 20 straipsnio 4 dalį priimti sprendimą arba tiesiog pateikti prašymą NKI. NKI pareigūnai naudosis pagal nacionalinę teisę suteiktais įgaliojimais. Institucijos darbuotojai gali NKI padėti atlikti patikrinimą.

2.3.   Įmonių pozicija

2.3.1.   Bendroji dalis

31.

Visos tinklo narės stengsis, kad bylos būtų skiriamos greitai ir veiksmingai. Atsižvelgiant į tai, kad II skyriuje buvo sukurta sistema, pagal kurią tiek ELPA priežiūros institucija, tiek ELPA NKI turi įgaliojimus taikyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius, bylų skyrimas tinklo narėms — tai tiesiog darbo pasidalijimas, jeigu kai kurios narės atsisako veikti. Taigi skiriant bylas su pažeidimu susijusioms arba jo paveiktoms bendrovėms nenustatomos individualios teisės, kad bylą nagrinėtų tam tikra institucija.

32.

Byla perduodama nustatytai konkurencijos institucijai todėl, kad taikant pirmiau išdėstytus bylų skyrimo kriterijus, buvo padaryta išvada, kad ta institucija, imdamasi veiksmų viena arba veikdama lygiagrečiai su kita institucija, yra tinkama bylai nagrinėti. Konkurencijos institucija, kuriai perduodama byla, būtų bet kuriuo atveju galėjusi dėl pažeidimo pradėti procedūrą ex officio.

33.

Be to, visos konkurencijos institucijos taiko EEE konkurencijos teisę, o II skyriuje nustatyti mechanizmai, kad būtų užtikrintas nuoseklus taisyklių taikymas.

34.

Jeigu byla perduodama kitai to paties tinklo institucijai, susijusios konkurencijos institucijos apie tai kuo skubiau informuoja atitinkamas įmones ir skundą pateikusį (-ius) asmenį (-is).

2.3.2.   Skundą pateikusių asmenų pozicija

35.

Jeigu pagal II skyriaus 7 straipsnį ELPA priežiūros institucijai pateikiamas skundas ir jeigu Institucija jo nenagrinėja arba uždraudžia apskųstą susitarimą arba veiksmą, skundą pateikęs asmuo turi teisę gauti sprendimą skundą atmesti. Tai neprieštarauja Institucijos ir Teismo susitarimo 4 protokolo III skyriaus 7 straipsnio 3 daliai (17). Asmenų, pateikusių skundą NKI, teises reglamentuoja taikytini nacionaliniai teisės aktai.

36.

Be to, pagal II skyriaus 13 straipsnį visoms NKI sudaroma galimybė skundą sustabdyti arba atmesti dėl to, kad tokį patį skundą nagrinėja arba nagrinėjo kita konkurencijos institucija. Ši nuostata taip pat leidžia ELPA priežiūros institucijai skundą atmesti dėl to, kad jį nagrinėja arba nagrinėjo ELPA valstybės konkurencijos institucija. Pagal II skyriaus 12 straipsnį tinklui priklausančioms konkurencijos institucijoms leidžiama viena kitai perduoti informaciją taikant šiame straipsnyje numatytas apsaugos priemones (žr. šio dokumento 27 punktą).

2.3.3.   Pareiškėjų, pretenduojančių naudotis atleidimo nuo baudų programa, pozicija

37.

ELPA priežiūros institucija laikosi nuomonės (18), kad įmonėms, su ja bendradarbiaujančioms tiriant kartelinius pažeidimus, taikyti palankų režimą yra EEE interesas. ELPA valstybės taip pat patvirtino atleidimo nuo baudų programas (19), susijusias su kartelių tyrimais. Atleidimo nuo baudų programomis siekiama konkurencijos institucijoms padėti lengviau nustatyti kartelių veiklą ir taip atgrasinti nuo dalyvavimo neteisėtuose karteliuose.

38.

Kadangi nėra visapusiškai suderintos visos ELPA atleidimo nuo baudų programų sistemos, prašymas atleisti nuo baudų, pateiktas vienai institucijai, neturi būti laikomas prašymu atleisti nuo baudų bet kuriai kitai institucijai. Todėl pareiškėjas yra suinteresuotas teikti prašymą atleisti nuo baudų visoms konkurencijos institucijoms, kurios yra kompetentingos taikyti EEE susitarimo 53 straipsnį teritorijose, kurioms pažeidimas padarė poveikį, ir toms konkurencijos institucijoms, kurias galima laikyti tinkamomis imtis veiksmų dėl atitinkamo pažeidimo (20). Atsižvelgiant į sutartinių veiksmų svarbą vykdant daugumą esamų atleidimo nuo baudų programų, pareiškėjams reikės apsvarstyti, ar tikslinga tinkamoms institucijoms vienu metu pateikti prašymą atleisti nuo baudų. Pats pareiškėjas turi imtis veiksmų, kuriuos jis laiko tinkamais apginti savo poziciją dėl proceso, kurį šios institucijos gali pradėti.

39.

Vykdant atleidimo nuo baudų programą gautos informacijos naudojimą ir perdavimą reglamentuoja II skyriaus 11 B straipsnis. Tinklo narės ragins prašymą atleisti nuo baudų pateikusius asmenis pritarti, kad informacija, kurią savanoriškai pateikė prašymą dėl atleidimo nuo baudų pateikęs asmuo, ir kita II skyriaus 11 B straipsnio 2 dalyje nurodyta informacija būtų perduota kitai institucijai, ypač, kad ji būtų atskleista toms institucijoms, kurios galėtų pareiškėją atleisti nuo baudų.

3.   NUOSEKLUS EEE KONKURENCIJOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS (21)

3.1.   Bendradarbiavimo mechanizmas (II skyriaus 11 straipsnio 4 ir 5 dalys)

40.

II skyriumi siekiama, kad EEE susitarimo 53 ir 54 straipsniai būtų nuosekliai taikomi visoje EEE. Šiuo atžvilgiu NKI laikysis konvergencijos taisyklės, kuri nurodyta II skyriaus 3 straipsnio 2 dalyje. Pagal 16 straipsnio 2 dalį, priimdamos nutarimus dėl susitarimų, sprendimų ir veiksmų pagal EEE susitarimo 53 arba 54 straipsnį, kurie jau yra ELPA priežiūros institucijos sprendimo dalykas, jos negali priimti sprendimų, kurie prieštarautų Institucijos priimtiems sprendimams. Institucijai tenka galutinė (22), bet neabsoliuti atsakomybė plėtoti politiką, susijusią su EEE konkurencijos teisės taikymu, ir užtikrinti jo nuoseklumą.

41.

Pagal II skyriaus 11 straipsnio 4 dalį NKI informuoja ELPA priežiūros instituciją apie sprendimo, kuriam taikomi EEE susitarimo 53 arba 54 straipsnis ir kuriuo reikalaujama nutraukti pažeidimą, priimami įsipareigojimai arba panaikinama teisė pasinaudoti bendrosios išimties reglamento nuostatomis, priėmimą ne vėliau kaip likus 30 dienų iki jo priėmimo. Ne vėliau kaip likus 30 dienų iki sprendimo priėmimo jos turi pateikti Institucijai bylos santrauką ir numatomą priimti sprendimą arba, jo neturint, bet kurį kitą dokumentą, kuriame išdėstyti siūlomi veiksmai.

42.

Kaip nurodyta II skyriaus 11 straipsnio 3 dalyje, ELPA priežiūros instituciją informuoti privalu, bet Instituciją informuojanti NKI informaciją gali teikti ir kitoms tinklo narėms.

43.

Jeigu NKI informavo ELPA priežiūros instituciją pagal II skyriaus 11 straipsnio 4 dalį, o 30 dienų terminas praėjo, sprendimas gali būti priimtas, kol Institucija nepradėjo proceso. Institucija dėl bylos gali pateikti raštiškas pastabas prieš tai, kai NKI priima sprendimą. NKI ir Institucija dės atitinkamas pastangas, kad būtų užtikrintas nuoseklus EEE teisės taikymas (plg. šio pranešimo 3 punktą).

44.

Jeigu dėl ypatingų aplinkybių nacionalinį sprendimą reikia priimti per mažiau negu 30 dienų po informacijos perdavimo pagal II skyriaus 11 straipsnio 4 dalį, atitinkamos NKI gali prašyti ELPA priežiūros institucijos paspartinti įvykių eigą. Institucija stengsis veikti kuo greičiau.

45.

Konkurencijos politikai gali būti svarbūs ir kitų tipų sprendimai, t. y. sprendimai atmesti skundus, sprendimai baigti ex officio procedūrą arba sprendimai taikyti laikinąsias apsaugos priemones, o tinklo narės gali būti suinteresuotos viena kitai apie juos pranešti ir pasinaudoti galimybe juos aptarti. Taigi, remdamosi II skyriaus 11 straipsnio 5 dalimi, NKI gali informuoti ELPA priežiūros instituciją, taigi ir visą tinklą, apie bet kurią kitą bylą, kurioje taikoma EEE konkurencijos teisė.

46.

Visos tinklo narės turėtų viena kitą informuoti apie procedūras, kurias jos baigė ir apie kurias tinklui buvo pranešta pagal II skyriaus 11 straipsnio 2 ir 3 dalis.

3.2.   Proceso pradėjimas ELPA priežiūros institucijoje pagal II skyriaus 11 straipsnio 6 dalį

47.

ELPA priežiūros institucijai pagal EEE susitarimo 55 straipsnio 1 dalį pavestas uždavinys užtikrinti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsniuose nustatytų principų taikymą; Institucija taip pat atsakinga už EEE konkurencijos politikos krypčių nustatymą ir įgyvendinimą (23), (24). Vadovaudamasi EEE susitarimo 56 straipsniu ji gali bet kuriuo metu priimti atskirus sprendimus pagal EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius.

48.

II skyriaus 11 straipsnio 6 dalyje teigiama, kad ELPA priežiūros institucijai pradėjus sprendimo priėmimo pagal II skyriaus nuostatas procedūras, visos NKI netenka kompetencijos taikyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius. Tai reiškia, kad Institucijai pradėjus procedūrą, NKI negali tuo pačiu teisiniu pagrindu imtis veiksmų prieš tos pačios atitinkamos geografinės ir produktų rinkoje veikiančios (-ų) tos pačios (tų pačių) įmonės (-ių) tą patį (tuos pačius) susitarimą (-us) arba veiksmą (-us).

49.

Proceso pradėjimas ELPA priežiūros institucijoje yra oficialus dokumentas (25), kuriuo Institucija nurodo, kad pagal II skyriaus III skirsnį ketina priimti sprendimą. Tai gali įvykti bet kuriuo ELPA priežiūros institucijos atliekamo bylos aplinkybių tyrimo etapu. Vien fakto, kad Institucija gavo skundą, nepakanka, kad NKI netektų kompetencijos.

50.

Galimos dvi situacijos. Pirma, jeigu ELPA priežiūros institucija yra pirma konkurencijos institucija, kuri pradeda bylos procesą, siekdama pagal II skyrių priimti sprendimą, nacionalinės konkurencijos institucijos bylos nagrinėti nebegali. II skyriaus 11 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad jeigu Institucija pradėjo procesą, NKI nebeturėtų pačios pradėti proceso siekdamos taikyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius tos pačios atitinkamos geografinės ir produktų rinkoje veikiančios (-ų) tos pačios (tų pačių) įmonės (-ių) tam pačiam (tiems patiems) susitarimui (-ams) arba veiksmui (-ams).

51.

Antra situacija — jeigu viena arba daugiau NKI informavo tinklą pagal II skyriaus 11 straipsnio 3 dalį, kad jos ėmėsi veiksmų tam tikrai bylai nagrinėti. Pradiniu bylos skyrimo laikotarpiu (nustatytas dviejų mėnesių laikotarpis, žr. šio dokumento 18 punktą), pasikonsultavusi su atitinkamomis institucijomis, ELPA priežiūros institucija gali pradėti procesą atsižvelgdama į II skyriaus 11 straipsnio 6 dalį. Pasibaigus bylos skyrimo laikotarpiui, Institucija iš esmės taikys tik II skyriaus 11 straipsnio 6 dalį, esant vienai iš šių situacijų:

a)

Tinklo narės dėl tos pačios bylos numato vienas kitam prieštaraujančius sprendimus.

b)

Tinklo narės numato sprendimą, kuris aiškiai prieštarauja konsoliduotai teismų praktikai; Bendrijos teismų ir ELPA teismo sprendimuose bei ankstesniuose ELPA priežiūros institucijos sprendimuose (26) ir EEE susitarime numatytuose Komisijos reglamentuose apibrėžti standartai turėtų būti naudojami kaip kriterijai; Institucija kištųsi tik jeigu vertinant faktus (pvz., rinkos apibrėžimą) atsirastų didelių skirtumų;

c)

tinklo narė (-s) pernelyg vilkina bylos procesą;

d)

reikia priimti ELPA priežiūros institucijos sprendimą, siekiant plėtoti EEE konkurencijos politiką, ypač jeigu panašus klausimas dėl konkurencijos iškyla keliose ELPA valstybėse, arba siekiant veiksmingo taisyklių laikymosi užtikrinimo;

e)

atitinkama (-os) NKI tam neprieštarauja.

52.

Jeigu NKI jau ėmėsi veiksmų bylai nagrinėti, ELPA priežiūros institucija atitinkamai NKI ir kitoms tinklo narėms raštu paaiškins II skyriaus 11 straipsnio 6 dalies taikymo priežastis.

53.

ELPA priežiūros institucija savo ketinimus taikyti II skyriaus 11 straipsnio 6 dalį tinklui paskelbs laiku, kad tinklo narės turėtų galimybę prieš tai, kai Institucija pradės procesą, prašyti šiuo klausimu surengti patariamojo komiteto posėdį.

54.

Paprastai ELPA priežiūros institucija nepriims sprendimo, jei tai nesusiję su EEE interesu, ir kuris prieštarautų NKI sprendimui, kol negaus tinkamos informacijos pagal II skyriaus 11 straipsnio 3 ir 4 dalis ir nepasinaudos II skyriaus 11 straipsnio 6 dalimi.

4.   PATARIAMOJO KOMITETO VAIDMUO IR FUNCIONAVIMAS TAIKANT NAUJĄ SISTEMĄ

55.

Patariamasis komitetas — tai forumas, kuriame įvairių konkurencijos institucijų ekspertai aptaria atskiras bylas ir EEE konkurencijos teisės bendrus klausimus (27).

4.1.   Konsultacijų taikymo sritis

4.1.1.   ELPA priežiūros institucijos sprendimai

56.

Su patariamuoju komitetu konsultuojamasi prieš ELPA priežiūros institucijai priimant sprendimą pagal II skyriaus 7, 8, 9, 10, 23 straipsnius, 24 straipsnio 2 dalį arba 29 straipsnio 1 dalį. Institucija privalo kuo labiau atsižvelgti į patariamojo komiteto nuomonę ir jam pranešti apie tai, kaip į nuomonę buvo atsižvelgta.

57.

Dėl sprendimų patvirtinti laikinąsias apsaugos priemones su patariamuoju komitetu konsultuojamasi sparčiau ir paprasčiau, trumpo paaiškinimo ir sprendimo rezoliucinės dalies pagrindu.

4.1.2.   NKI sprendimai

58.

Tinklas yra suinteresuotas, kad pagal EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius NKI nagrinėjamas svarbias bylas būtų galima aptarti patariamajame komitete. Pagal II skyrių ELPA priežiūros institucijai leidžiama tam tikrą NKI nagrinėjamą bylą įtraukti į patariamojo komiteto darbotvarkę. Aptarti bylą gali prašyti Institucija arba bet kuri ELPA valstybė. Bet kuriuo atveju Institucija bylą įtrauks į darbotvarkę informavusi atitinkamą (-as) NKI. Po aptarimo patariamajame komitete nebus patvirtinta oficiali nuomonė.

59.

Nagrinėjant svarbias bylas patariamasis komitetas galėtų būti forumas bylos skyrimo klausimams aptarti. Ypač jeigu ELPA priežiūros institucija ketina II skyriaus 11 straipsnio 6 dalį taikyti pasibaigus pradiniam bylos skyrimo laikotarpiui, bylą galima aptarti patariamajame komitete prieš tai, kai Institucija pradės procesą. Patariamasis komitetas tam tikru klausimu gali pateikti neoficialų pareiškimą.

4.1.3.   Įgyvendinimo priemonės, rekomendacijos, gairės ir kiti pranešimai (II skyriaus 33 straipsnis)

60.

Su patariamuoju komitetu bus konsultuojamasi dėl ELPA priežiūros institucijos rekomendacijų projektų, susijusių su tam tikrų teisės aktų netaikymu taikant EEE susitarimo 53 straipsnio 3 dalį, kaip numatyta EEE susitarimo XIV priede (28).

61.

Be rekomendacijų ELPA priežiūros institucija taip pat gali patvirtinti pranešimus ir gaires. Šios lankstesnės priemonės yra labai naudingos norint paaiškinti ir paskelbti apie Institucijos politiką ir nurodyti, kaip ji aiškina konkurencijos taisykles. Dėl šių pranešimų ir gairių taip pat bus konsultuojamasi su patariamuoju komitetu.

4.2.   Procedūra

4.2.1.   Įprastinė procedūra

62.

Patariamojo komiteto posėdis, kuriame konsultuojamasi dėl ELPA priežiūros institucijos sprendimų projektų, vyksta ne anksčiau kaip praėjus 14 dienų po to, kai Institucija išsiunčia kvietimą į posėdį. Kartu su kvietimu Institucija prideda bylos santrauką, svarbiausių dokumentų, t. y. reikiamų bylai įvertinti dokumentų, sąrašą ir sprendimo projektą. Patariamasis komitetas pateikia nuomonę apie Institucijos sprendimo projektą. Vienai arba kelioms narėms paprašius, nuomonė yra argumentuojama.

63.

Pagal II skyrių numatoma galimybė ELPA valstybėms susitarti sutrumpinti laikotarpį nuo kvietimo išsiuntimo iki posėdžio.

4.2.2.   Rašytinė procedūra

64.

Pagal II skyrių numatoma rašytinės konsultacijų procedūros galimybė. Jeigu nė viena ELPA valstybė neprieštarauja, ELPA priežiūros institucija gali ELPA valstybes konsultuoti joms išsiųsdama dokumentus ir nustatydama terminą pastaboms apie sprendimo projektą pateikti. Paprastai terminas neturėtų būti trumpesnis negu 14 dienų, išskyrus sprendimams dėl laikinųjų apsaugos priemonių pagal II skyriaus 8 straipsnį. Jeigu ELPA valstybė prašo surengti posėdį, tai padarys ELPA priežiūros institucija.

4.3.   Patariamojo komiteto nuomonės skelbimas

65.

Patariamasis komitetas gali rekomenduoti paskelbti jo nuomonę. Tokiu atveju ELPA priežiūros institucija paskelbs nuomonę ir sprendimą kartu, atsižvelgdama į įmonių teisėtą interesą apsaugoti verslo paslaptis.

5.   BAIGIAMOSIOS PASTABOS

66.

Šis pranešimas neprieštarauja jokiam taikomo EEE susitarimo bei Bendrijos teismų ir ELPA teismo norminių teisės aktų nuostatų aiškinimui.

67.

Šį pranešimą NKI kartu su ELPA priežiūros institucija periodiškai persvarstys. Remiantis įgyta patirtimi, pranešimas bus persvarstomas ne vėliau kaip praėjus trejiems metams po jo patvirtinimo.

68.

Šiuo pranešimu keičiamas 2000 m. paskelbtas ELPA priežiūros institucijos pranešimas dėl nacionalinių konkurencijos institucijų ir ELPA priežiūros institucijos bendradarbiavimo nagrinėjant EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių taikymo sričiai priklausančias bylas (29).

6.   KITŲ TINKLO NARIŲ PAREIŠKIMAS

69.

Šiame pranešime nustatytų principų taip pat laikysis tos ELPA valstybių konkurencijos institucijos, kurios pasirašė šio pranešimo priede pateiktą pareiškimo formą. Šiame pareiškime jos pripažįsta šio pranešimo principus ir pareiškia, kad jų laikysis. Šių institucijų sąrašas yra paskelbtas ELPA priežiūros institucijos tinklalapyje. Tam tikrais atvejais jis bus atnaujintas.


(1)  OL C 101, 2004 4 27, p. 43.

(2)  Nagrinėti atskiras bylas, kaip numatyta EEE susitarimo 53 ir 54 straipsniuose, priklauso ELPA priežiūros institucijos ir Komisijos kompetencijai pagal EEE susitarimo 56 straipsnyje nustatytas taisykles. Sprendimą dėl kiekvieno konkretaus atvejo gali priimti tik viena iš priežiūros institucijų.

(3)  Pažymima, kad pagal Institucijos ir Teismo susitarimo 4 protokolo II skyriaus 41 straipsnį Lichtenšteinas nėra įpareigotas skirti konkurencijos instituciją. Kol Lichtenšteinas nepriims sprendimo įgalioti nacionalinę instituciją taikyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnius, Lichtenšteino nacionalinės ekonomikos biuras dalyvaus ELPA konkurencijos institucijų tinkle. Šis biuras neturi įgaliojimų taikyti EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių ir negali padėti kitai ELPA nacionalinei konkurencijos institucijai, norėdamas jos vardu rinkti informaciją arba įgyvendinti tyrimo priemonę.

(4)  OL C 307, 2000 10 26, p. 6, ir OL EEE priedas Nr. 61, 2000 12 21, p. 5.

(5)  Įsigaliojus 2004 m. rugsėjo 24 d. Susitarimui, iš dalies pakeičiančiam ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo steigimo 4 protokolą, Institucijos ir Teismo susitarimo 4 protokolo II skyrius daugiausia atspindi Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1/2003 (OL L 1, 2003 1 4, p. 1).

(6)  Šiame pranešime ELPA priežiūros institucija kartu su NKI vadinamos konkurencijos institucijomis.

(7)  Plg. ETT bylą 68/88 – Komisija prieš Graikiją [1989] Rink. 2965 (23–25 konstatuojamosios dalys). EEE susitarimo 6 straipsnyje numatyta, kad nepažeidžiant tolesnės teismų praktikos plėtotės, įgyvendinant ir taikant EEE susitarimo nuostatas, jeigu jos yra iš esmės tolygios atitinkamoms Europos bendrijos steigimo sutarties ir Europos anglių ir plieno bendrijos steigimo sutarties bei taikant šias dvi sutartis priimtų aktų normoms, jų įgyvendinimas ir taikymas yra aiškinami remiantis atitinkamais Europos Bendrijų Teisingumo Teismo sprendimais, kurie buvo priimti prieš pasirašant EEE susitarimą. Kalbant apie Teisingumo Teismo sprendimus, priimtus po EEE susitarimo pasirašymo, Institucijos ir Teismo susitarimo 3 straipsnio 2 dalyje nurodoma, kad ELPA priežiūros institucija ir ELPA teismas turi tinkamai laikytis tuose sprendimuose nustatytų principų.

(8)  Kaip paminėta 3 išnašoje, Lichtenšteinas nėra įpareigotas skirti konkurencijos instituciją.

(9)  Šiame pranešime terminas „procedūra“ vartojamas kalbant apie tyrimus ir (arba) oficialią sprendimo priėmimo procedūrą pagal II skyrių, kurią vykdo NKI arba prireikus ELPA priežiūros institucija.

(10)  Reglamento 1/2003 18 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad „siekiant užtikrinti, kad bylas nagrinėtų tinkamiausios tinklo institucijos, turėtų būti nustatyta bendra taisyklė, leidžianti konkurencijos institucijai sustabdyti ar nutraukti bylą tuo pagrindu, kad šią bylą nagrinėja ar jau nagrinėjo kita institucija, siekiant, kad bylą nagrinėtų viena institucija. Ši nuostata neturėtų trukdyti Komisijai atmesti skundą dėl Bendrijos intereso nebuvimo, kaip pripažino Teisingumo Teismas precedentų teisėje, netgi jei jokia kita konkurencijos institucija nėra pareiškusi, kad ketina nagrinėti šią bylą.“ II skyriuje, kaip Reglamente 1/2003, konkurencijos institucijai nustatoma galimybė sustabdyti arba nutraukti bylos nagrinėjimą, kuri būtų grindžiama tuo, kad kita institucija tą bylą jau nagrinėja arba nagrinėjo. Vadovaudamasi pirmiau cituota Reglamento 1/2003 18 konstatuojamąja dalimi, ELPA priežiūros institucija laikosi nuomonės, kad ji gali atmesti skundą dėl nepakankamo intereso pagal EEE susitarimą netgi jeigu jokia kita konkurencijos institucija nenurodė ketinanti bylą nagrinėti.

(11)  Dėl bylų, pradėtų nagrinėti gavus prašymus atleisti nuo baudų žr. 37 ir tolesnius punktus.

(12)  Pagal II skyriaus 11 straipsnio 3 dalį pateikta informacija taip pat bus perduota Komisijai laikantis pagal EEE susitarimo 23 protokolo 2 straipsnio 2 dalį numatyto Institucijos įsipareigojimų.

(13)  Žr. ELPA priežiūros institucijos pranešimą dėl skundų, dar nepaskelbtas.

(14)  EEE susitarimo 23 protokolo 10 straipsnio 2 dalyje užtikrinama, kad informaciją, kuria keičiamasi pagal šį protokolą, įsipareigota saugoti kaip profesinę paslaptį.

(15)  Žr. Bylą 85/87 – Dow Benelux, [1989] Rink. 3137 (17–20 konstatuojamosios dalys).

(16)  Žr. Bylą 374/87 – Orkem [1989] Rink. 3283 ir bylą T-112/98 – Mannesmannröhren-Werke AG, [2001] Rink. II-729.

(17)  2005 m. liepos 1 d. įsigaliojus 2004 m. gruodžio 3 d. Susitarimui, iš dalies keičiančiam ELPA valstybių susitarimo dėl Priežiūros institucijos ir Teisingumo Teismo įsteigimo 4 protokolą, Institucijos ir Teismo susitarimo 4 protokolo III skyrius atspindi 2004 m. balandžio 7 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 773/2004, OL L 123, 2004 4 27, p. 18–24.

(18)  OL C 10, 2003 1 16, p. 13 ir OL EEE priedas Nr. 3, 2003 1 16, p. 1 (Pranešimas apie baudų neskyrimą arba jų sumažinimą kartelių bylose).

(19)  Šiame pranešime terminas „atleidimo nuo baudų programa“ reiškia visas programas (įskaitant ELPA priežiūros institucijos programą), pagal kurias visiškai atleidžiama nuo baudų, kurios būtų skiriamos kartelio dalyviui, arba jos labai sumažinamos, jeigu prieš prasidedant arba prasidėjus teisminio bylos nagrinėjimo etapui yra savanoriškai atskleidžiama konkrečius kriterijus atitinkanti informacija apie kartelį. Terminas nereiškia, kad sumažinamos dėl kitų priežasčių skirtos baudos. ELPA priežiūros institucija tinklalapyje paskelbs atleidimo nuo baudų programą vykdančių institucijų sąrašą.

(20)  Žr. Pirmiau nurodytus 6–14 punktus.

(21)  Pagal II skyriaus 15 straipsnį NKI ir ELPA priežiūros institucijai suteikiama teisė teismo proceso dėl EEE susitarimo 53 ir 54 straipsnių taikymo metu teikti rašytinę ir, Teismui leidus, žodinę medžiagą. Tai labai svarbi nuolatinio EEE taisyklių taikymo užtikrinimo priemonė. Naudodamosi šia teise NKI ir Institucija glaudžiai bendradarbiaus.

(22)  Ši galutinė atsakomybė plėtoti politiką ir užtikrinti EEE konkurencijos teisės nuoseklumą priklauso ir Komisijai pagal EEE susitarimo 56 straipsnio taisykles dėl kompetencijos suteikimo.

(23)  Šie uždaviniai atliekami kartu su Komisija pagal EEE susitarimo 56 straipsnio kompetencijos taisykles.

(24)  Žr. Bylą C-344/98 – Masterfoods Ltd., [2000] Rink. I-11369.

(25)  Europos Bendrijų Teisingumo Teismas šią sąvoką apibrėžė byloje 48/72 – SA Brasserie de Haecht, [1973] Rink. 77 punkte: „pradėti procesą, kaip apibrėžta Reglamento Nr. 17 9 straipsnyje, reiškia, kad Komisija sudaro oficialų dokumentą, įrodantį, kad ji ketina priimti sprendimą.“

(26)  Konkurencijos institucijos turėtų atsižvelgti ir į ankstesnius Komisijos sprendimus.

(27)  Pagal II skyriaus 14 straipsnio 2 dalį aptariant horizontalius klausimus, pavyzdžiui, gaires ir rekomendacijas, ELPA valstybės gali paskirti papildomą atstovą, kompetentingą konkurencijos klausimais, kuris nebūtinai priklauso konkurencijos institucijai.

(28)  Pvz., žr. EEE susitarimo XIV priedo 2 ir 4b punktus su pakeitimais, padarytais EEE jungtinio komiteto sprendimu 29/2004, OL L 127, 2004 4 29, p. 137, EEE priedas Nr. 22, 2004 4 29, p. 16. (EEE susitarimo XIV priedo (Konkurencija) pakeitimas, Komisijos reglamento (EB) 2790/1999 ir Komisijos reglamento (EB) Nr. 1400/2002 adaptacijų papildymai).

(29)  OL C 307, 2000 10 26, p. 6, ir OL EEE priedas Nr. 61, 2000 12 21, p. 5.


PRIEDAS

PAREIŠKIMAS DĖL ELPA PRIEŽIŪROS INSTITUCIJOS PRANEŠIMO DĖL KONKURENCIJOS INSTITUCIJŲ TINKLUI PRIKLAUSANČIŲ INSTITUCIJŲ BENDRADARBIAVIMO

Norint glaudžiai bendradarbiauti siekiant EEE apsaugoti konkurenciją vartotojų naudai, toliau pasirašiusi konkurencijos institucija:

(1)

pripažįsta ELPA priežiūros institucijos pranešime dėl Konkurencijos institucijų tinklui priklausančių institucijų bendradarbiavimo nustatytus principus; bei

(2)

pareiškia, kad laikysis šių principų visais atvejais, kai imsis veiksmų, ar galės jų imtis, ir kuriems taikomi šie principai.

 

(vieta)

 

(data)


Top