EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2021/150/04

Kvietimas teikti paraiškas GR/002/21 Parama informavimo veiklai intelektinės nuosavybės vertės ir klastojimo bei piratavimo padarytos žalos klausimais 2021/C 150/04

OJ C 150, 28.4.2021, p. 7–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 4 28   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 150/7


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

GR/002/21

Parama informavimo veiklai intelektinės nuosavybės vertės ir klastojimo bei piratavimo padarytos žalos klausimais

(2021/C 150/04)

1.   Tikslai ir aprašymas

Šiuo kvietimu teikti pasiūlymus siekiama didinti informuotumą apie intelektinės nuosavybės teisių gynimo naudą ir apie šių teisių pažeidimais daromą žalą, pabrėžiant jauniesiems europiečiams intelektinės nuosavybės svarbą remiant kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą. Juo siekiama didinti žinias ir įtraukti prioritetinę auditoriją į pagarbos intelektinės nuosavybės teisėms skatinimą, siekiant galiausiai pakeisti žmonių elgesį mažinant suklastotų prekių pirkimą ir prieigą prie skaitmeninio turinio iš neteisėtų šaltinių.

Kvietimo konkretieji tikslai:

gilinti žinias apie intelektinės nuosavybės, kaip kūrybiškumo ir inovacijų apsaugos priemonės, vertę, pateikiant konkrečią ir objektyvią informaciją apie intelektinę nuosavybę šiomis aplinkybėmis ir didinant informuotumą apie intelektinės nuosavybės teisių pažeidimais daromą žalą;

įtraukti prioritetinę auditoriją į šių klausimų svarstymą, atsižvelgiant į atitinkamas sverto galimybes ir ypač į tai, kokio požiūrio auditorija tikisi (neglobėjiško, objektyvaus ir neutralaus), siekiant pakeisti elgseną ir sumažinti klastočių bei piratavimo patrauklumą.

Tikimasi šių rezultatų:

tinkamai ir priimtinomis sąnaudomis, be kita ko, optimaliai naudojant skaitmeninius sprendimus, informuoti ES piliečius ir ypač prioritetines tikslines grupes, pavyzdžiui, vaikus ir jaunimą mokyklose ir aukštojo mokslo įstaigose, vykdant mokymo programų ir (arba) popamokinę mokymosi veiklą. Taip pat tikimasi informuoti dabartinius ar būsimus mokytojus, akademinius ekspertus, jaunus pedagogus ir vartotojus, ypatingą dėmesį skiriant jauniems (15-24 metų amžiaus) vartotojams;

palengvinti svarbių partnerių ir informacijos skleidėjų, pvz., vartotojų asociacijų, nuomonės formuotojų (pvz., tinklaraštininkų ir menininkų) ir kitų susijusių informacijos skleidėjų, galinčių informuoti tikslinę auditoriją taikant aiškiai apibrėžtą procesą, dalyvavimą;

užtikrinti projekto rezultatų tvarumą ir platesnio pritaikymo galimybę.

2021 m. kvietimas teikti paraiškas vykdomas dviem kryptimis:

1 kryptis. Vaikų, jaunimo ir (arba) mokytojų (būsimų mokytojų) informavimas vykdant šviečiamąją veiklą akademinėje ir neakademinėje mokymosi aplinkoje.

1 krypties tikslas – papildyti projektą „Intelektinė nuosavybė švietime“, kuris šiuo metu rengiamas ateinantiems penkeriems metams, ir kurti sinergiją su juo.

(Turimas biudžetas: 400 000 EUR. Didžiausia projekto suma: 60 000 EUR).

Specifikacijos

Taikymo sritis: švietimo veiksmai mokykloje ir už jos ribų, skirti maždaug 6–18 metų vaikams, taip pat aukštajame moksle dalyvaujančiam jaunimui ir (arba) esamiems ar būsimiems švietimo specialistams, kurie tiesiogiai bendradarbiauja arba bendradarbiaus su vaikais ir jaunimu (mokytojų rengimas);

siūloma veikla turi atitikti 2018 m. gegužės 22 d. Švietimo tarybos patvirtintus naujus Bendruosius mokymosi visą gyvenimą gebėjimus ir 2020 m. rugsėjo mėn. Europos Komisijos paskelbtą naują Skaitmeninio švietimo veiksmų planą (2021-2027 m.), visų pirma atsižvelgiant į intelektinės nuosavybės svarbą remiant kūrybiškumą, inovacijas ir verslumą;

oficialus institucinių subjektų, pavyzdžiui, Švietimo ministerijos ar kitų atitinkamų politikos formuotojų ir (arba) suinteresuotųjų subjektų, dalyvavimas tvirtinant programą ir ją platinant;

mokytojų ir (ar) akademinių ekspertų įtraukimas į medžiagos ar edukacinės veiklos rengimą;

įrodyta pareiškėjo patirtis rengiant švietimo programas ar medžiagą mokykloms ar universitetams.

2 kryptis. Informuoti vartotojus, ypač jaunus vartotojus.

(Turimas biudžetas: 600 000 EUR. Didžiausia projekto suma: 100 000 EUR).

Specifikacijos

Taikymo sritis: informavimo veikla, skirta vartotojams, ypač jauniems vartotojams.

Veikla turi būti tarpvalstybinė ir apimti kelias ES valstybes nares (turi būti įgyvendinama ne mažiau kaip 3 valstybėse narėse);

atitinkamų įtakingų partnerių įtraukimas siekiant vykdyti sklaidą ir informuoti auditoriją (įtraukiami nuomonės formuotojai, pvz., tinklaraštininkai arba menininkai ir informacijos skleidėjai, pvz., atitinkamos žiniasklaidos organizacijos, valdžios institucijos, vartotojų organizacijos ir kt.);

pirmenybė bus teikiama originalumui ir šiuolaikiniams (kūrybiniams) metodams, ypač skaitmeniniams.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių pareiškėjams I skyriuje.

2.   Atitiktis reikalavimams

2.1   Reikalavimus atitinkantys pareiškėjai

Pareiškėjai turi būti valstybinės arba privačios įstaigos, registruotos vienoje iš 27 valstybių narių daugiau kaip 2 metus. Viešieji subjektai, kurie gauna lėšų ar paramos iš EUIPO pasinaudodami kitomis finansavimo priemonėmis, kaip antai, bendradarbiavimo programomis, kuriomis siekiama tų pačių tikslų, kaip ir šiuo kvietimu, neatitinka reikalavimų (pvz., nacionalinės ir regioninės intelektinės nuosavybės tarnybos, tarptautinės organizacijos).

2.2   Reikalavimus atitinkanti veikla

Ilgiausia galima projekto įgyvendinimo trukmė – 12 mėnesių.

Pagal šį kvietimą finansuojama reikalavimus atitinkanti veikla 1 ir 2 kryptyse apima informavimo veiklą pagal Gairių pareiškėjams 1 skyriaus 3 ir 4 skirsnius, įskaitant, pavyzdžiui, šią galimą veiklą:

žiniasklaidos ir socialinių tinklų veikla;

garso ir vaizdo medžiagos ar leidinių gamyba ir platinimas;

renginių, mugių, parodų ar mokymo veiklos, kuri yra konkretaus projekto dalis, organizavimas;

informacinė pramoginė veikla (diskusijos, jaunimo švietimo programos, viktorinos, vaizdo žaidimai arba muzikos programos ir kt.);

internetinės priemonės, veikla, sprendimai ir kt.

Kad atitiktų reikalavimus, veikla turi tenkinti šias sąlygas:

1 kryptis: 20 000–60 000 EUR biudžetas;

2 kryptis: 40 000–100 000 EUR biudžetas.

Be to, paraiškoje pagal 2 kryptį turėtų būti siūloma veikla, vykdoma bent trijose ES valstybėse narėse.

Ši veikla (projektai) neatitinka reikalavimų:

projektai, kurių vienintelis arba pagrindinis tikslas – individualiai paremti praktinių seminarų, seminarų, konferencijų, kongresų ar bet kokių kitų renginių dalyvių ar pranešėjų veiklą;

projektai, kurių vienintelis arba pagrindinis tikslas – skirti individualias stipendijas studentams arba mokymo kursų dalyviams.

Pareiškėjai gali kreiptis pagal abi kryptis, tačiau gali pateikti tik po vieną pasiūlymą kiekvienai krypčiai. Todėl joms gali būti skiriama dotacija pagal vieną ar abi kryptis.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių pareiškėjams II skyriuje.

3.   Atmetimo ir atrankos kriterijai

Pareiškėjai negali būti atsidūrę tokioje padėtyje, kad jie negalėtų dalyvauti procese ir (arba) kad jiems negalėtų būti skirta dotacija, kaip apibrėžta Finansiniame reglamente 2018 m. liepos 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES, Euratomas) 2018/1046 dėl Sąjungos bendrajam biudžetui taikomų finansinių taisyklių (1).

Pareiškėjai privalo turėti finansinių ir veiklos pajėgumų siūlomai veiklai užbaigti.

Daugiau informacijos apie pateiktinus patvirtinamuosius dokumentus pateikiama Gairių pareiškėjams II skyriuje.

4.   Paramos skyrimo kriterijai

Vertinant paraišką naudojami toliau nurodyti paramos skyrimo kriterijai, kurių kiekvienas įvertinamas tam tikru balų skaičiumi (visų kriterijų balų suma yra 100).

Kriterijai

Mažiausia riba

Didžiausias balas

1-

Projekto aktualumas ir visuotinė svarba

18

35

2-

Informavimo aprėptis

25

50

3-

Metodologija ir tvarumas

8

15

Iš viso

51

100

Toliau bus svarstomos tik tos paraiškos, kurioms bus skirta

iš viso bent 51 taškas ir

bent mažiausias būtinas taškų skaičius pagal kiekvieną kriterijaus dalį.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių pareiškėjams II skyriuje.

5.   Biudžetas

Veiksmų finansavimui pagal šį kvietimą teikti paraiškas numatytas bendras biudžetas yra 1 000 000 EUR (400 000 EUR pagal 1 kryptį ir 600 000 EUR pagal 2 kryptį). Ši suma bus paskirstyta per dvejus biudžeto metus, o 2022 m. biudžetą atitinkančios lėšos bus skiriamos atsižvelgiant į tai, ar biudžetą priims Tarnybos biudžeto valdymo institucija.

Mažiausia ir didžiausia galima dotacija bus:

 

20 000–60 000 EUR pagal 1 kryptį;

 

40 000–100 000 EUR pagal 2 kryptį.

Tarnyba pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

6.   Galutinė paraiškų pateikimo data

Paraiškos dokumentų rinkinį galima rasti internete adresu: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Paraiškos Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybai turi būti pateiktos naudojantis elektronine paraiškos forma (e. forma) ne vėliau kaip 2021 m. Birželio 8 d, 13.00 val. (vietos laiku).

Jokie kiti paraiškos pateikimo būdai negalimi.

Pareiškėjai turi užtikrinti, kad būtų pateikti visi e. formose prašomi ir nurodyti dokumentai.

Paraiškos, į kurias neįtraukti visi nurodyti priedai ir kurios nebuvo pateiktos iki nustatyto termino, nebus svarstomos.

Daugiau informacijos pateikiama Gairių pareiškėjams IV skyriuje.

7.   Išsami informacija

Išsamią informaciją apie šio kvietimo teikti paraiškas sąlygas galima rasti Gairėse pareiškėjams adresu: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants

Paraiškos turi atitikti visas gairių sąlygas ir būti pateiktos naudojant pateiktas formas.

8.   Kontaktiniai duomenys

Daugiau informacijos galima gauti el. pašto adresu: grants@euipo.europa.eu


(1)  OL L 193, 2018 7 30, p. 1.


Top