EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/402A/01

Pranešimas apie laisvą darbo vietą CONS/AD/150/19

OL C 402A, 2019 11 28, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

28.11.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 402/1


Pranešimas apie laisvą darbo vietą CONS/AD/150/19

(2019/C 402 A/01)

BENDRA INFORMACIJA

Departamentas

LIFE 3 – Veterinarijos ir augalų sveikatos klausimai, maistas ir miškininkystė

Darbo vieta

Pastatas „Justus Lipsius“, Briuselis

Pareigybė

Direktorius

Pareigų grupė ir lygis

AD 14

Reikalaujamas asmens patikimumo pažymėjimas

Slaptumo žyma „EU SECRET“

PARAIŠKŲ PATEIKIMO TERMINAS

2020 m. sausio 3 d., 12.00 val., vidurdienis (Briuselio laiku)

Apie mus

Tarybos generalinis sekretoriatas (TGS) padeda Europos Vadovų Tarybai ir ES Tarybai bei jų parengiamiesiems organams visose jų veiklos srityse. Jis konsultuoja Europos Vadovų Tarybos bei Tarybos narius bei jų pirmininkus ir jiems padeda visose jų veiklos srityse, be kita ko, teikia politines ir teisines konsultacijas, padeda koordinuoti veiksmus su kitomis institucijomis, rengti kompromisus, vykdyti priežiūrą ir rūpintis visais praktiniais aspektais, kurie yra būtini geram pasirengimui Europos Vadovų Tarybos bei Tarybos darbui ir jo vykdymui.

Nuo 2020 m. sausio 1 d. LIFE generalinį direktoratą sudaro 4 direktoratai, kurių kiekvienas rūpinasi konkrečiomis politikos sritimis.

Direktoratas LIFE 3 bus atsakingas už veterinarijos ir augalų sveikatos klausimus, maistą ir miškininkystę.

Direktoratas koordinuos Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdžių organizavimą; ši Taryba paprastai posėdžiauja 11 kartų per metus ir jos posėdžiams rengiamasi Nuolatinių atstovų komitete ir keliose darbo grupėse, kurios rūpinasi teisėkūros procedūra priimamais ir su teisėkūros procedūra nesusijusiais dokumentais, taip pat tarptautiniais ryšiais, susijusiais su šiais dokumentais.

Mes siūlome

Užimti LIFE 3 direktorato direktoriaus pareigas politiniu požiūriu įdomioje aplinkoje ir vadovauti 12 aukštos kvalifikacijos darbuotojų komandai, taip pat spręsti klausimus, susijusius su jos tvarkomų dokumentų tiek operaciniais, tiek strateginiais aspektais.

Prižiūrint generaliniam direktoriui, profesionaliai vadovauti direktoratui ir jo ištekliams, organizuoti jo veiklą, padėti darbuotojams ir juos motyvuoti jų darbe. Užtikrinti direktorato teikiamų paslaugų ir darbo rezultatų kokybę, taip pat veiksmingą ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą tiek pačiame direktorate, tiek su kitais direktoratais ir kitomis TGS tarnybomis.

Savo iniciatyva arba kai prašoma, jūs teiksite aukšto lygio politikos ir procedūrines konsultacijas žodžiu ir raštu Europos Vadovų Tarybai, Tarybai, Nuolatinių atstovų komitetui ir jiems pirmininkaujantiems asmenims, taip pat Generaliniam sekretoriatui visais aspektais, susijusiais su direktorato kompetencijai priklausančiais dokumentais, dalyvausite posėdžiuose ir, kai tikslinga, informaciniuose susitikimuose ir (arba) derybose siekiant rasti kompromisus ir sprendimus. Šiame kontekste padėsite pirmininkaujančiai valstybei narei derybose ir užtikrinsite veiksmingą ryšių palaikymą ir bendradarbiavimą su ES institucijoms, agentūromis ir kitomis įstaigomis direktorato kompetencijai priklausančiose srityse.

Apibrėšite siektinus tikslus ir padėsite jų siekti nustatant direktorato darbo programą ir užtikrinant tinkamą jos įgyvendinimo stebėseną.

Jums taip pat teks atsakomybė inicijuoti ir prižiūrėti politikos analizės veiklą, siekiant teikti konsultacijas dėl sprendimų priėmimo direktorato kompetencijai priklausančiose srityse.

Turėsite lanksčiai planuoti ir organizuoti darbą laikydamiesi Nuolatinių atstovų komiteto ir Tarybos posėdžių darbo valandų ir tvarkaraščio direktorato veiklos srityje. Jūs ir jūsų darbuotojai taip pat galės pasinaudoti Tarybos generalinio sekretoriato darbo sąlygomis, įskaitant nuotolinio darbo galimybę. Kartais reikės vykti į komandiruotes, paprastai Europos Sąjungoje, pvz., į Liuksemburgą ir Strasbūrą (apie 8 kartus per metus).

Mes ieškome

Ieškome vadovo, kuris turėtų patirties ES sprendimų priėmimo ir ES teisėkūros proceso srityse ir gerai išmanytų ES institucinius klausimus. Direktoratui priklausančių sričių žinios yra privalumas.

Iš visų TGS vadovų tikimasi, kad jie konsultuos savo vadovybę ir suinteresuotuosius subjektus, vadovaus darbuotojams ir valdys finansinius išteklius bei atstovaus TGS. Šie lūkesčiai išdėstyti I priede pateiktame TGS horizontaliajame vadovo vaidmens apraše.

Be to, pareigas užimsiantis asmuo turės:

gebėti strategiškai mąstyti ir planuoti, iš anksto numatyti bei nustatyti galimas problemas ir siūlyti praktiškus sprendimus bei kompromisus,

turėti vadovavimo įgūdžių ir gebėti nustatyti darbo gaires, motyvuoti darbuotojus bei įgalinti juos veikti daugiakultūrėje ir įvairioje aplinkoje, ypač daug dėmesio skiriant darbuotojų ugdymui,

turėti puikių bendravimo įgūdžių, įskaitant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius, gebėti skatinti komandinio darbo atmosferą ir palaikyti gerus darbinius santykius su įvairiais vidaus bei išorės partneriais ir turėti diplomatinių gebėjimų,

gebėti valdyti pokyčius ir remti darbuotojus vykstant pokyčiams,

puikiai gebėti planuoti ir organizuoti visą direktorato darbą, siekiant laikytis svarbių terminų ir užtikrinti teisingą darbo krūvio pasidalijimą tarp komandos narių bei personalo poreikio planavimą,

gebėti pasiekti bendrą sutarimą ar tikslus, teikiant tikslines konsultacijas suinteresuotiesiems subjektams ir veiksmingai bei konstruktyviai padedant kreipti diskusiją visiems naudingų rezultatų linkme.

Atsižvelgiant į tai, kad TGS skatinamas jame dirbančių vadovų, kurių patirtis turėtų apimti įvairias sritis, judumas, kandidatai turėtų būti pasirengę ir sugebėti savo karjeros TGS metu dirbti įvairiose veiklos srityse.

ĮDARBINIMO POLITIKA

Kandidatai paraiškų pateikimo dieną privalo tenkinti šiuos reikalavimus:

a)

Bendrosios sąlygos

būti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai,

turėti visas piliečio teises,

būti įvykdę visas su karine tarnyba susijusių įstatymų nustatytas prievoles.

b)

Specialiosios sąlygos

turėti universiteto diplomą (1),

turėti ne mažesnę kaip 15 metų atitinkamą profesinio darbo patirtį, iš kurių – ne mažiau kaip 3 metus jie būtų faktiškai dirbę vadovaujamą darbą ir vykdę darbo organizavimo pareigas. Trejų metų patirtis užimant su didele koordinavimo atsakomybe susijusias pareigas būtų prilyginama reikalaujamai vadovaujamo darbo patirčiai,

kadangi vidaus komunikavimui TGS ir su kitomis institucijomis yra plačiai vartojama anglų ir prancūzų kalba, vieną iš šių dviejų kalbų reikia mokėti puikiai, kitą – gerai. Kitų ES oficialių kalbų mokėjimas būtų privalumas.

NB:

1.

Šiai pareigybei užimti reikalaujamas asmens patikimumo pažymėjimas, kuriuo suteikiama teisė susipažinti su įslaptintais dokumentais (pažymėtais slaptumo žyma „EU SECRET“). Kandidatai, teikiantys paraišką dėl šios pareigybės, sutinka, kad būtų patikrintas jų patikimumas pagal Tarybos sprendimą 2013/488/ES (2). Paskyrimas eiti šias pareigas įsigalios tik tuo atveju, jei atrinktas kandidatas turės galiojančią asmens patikimumo pažymėjimą patvirtinančią pažymą. Asmens patikimumo pažymėjimo neturintiems kandidatams bus pasiūlyta sudaryti laikinąją darbo sutartį, kol bus gauti asmens patikimumo tikrinimo rezultatai.

2.

Sėkmingai atranką praėję kandidatai turi būti pasirengę baigti TGS vadybos mokymo programą.

ATRANKOS PROCEDŪRA

Pasirinkti tinkamą kandidatą paskyrimų tarnybai padeda Patariamasis atrankos komitetas. Kandidatus vertins ne vien Patariamasis atrankos komitetas – jie dalyvaus vertinimo centro testuose, kuriuos rengia išorės įdarbinimo konsultantai. Vertinimo centro tos pačios pareigybės atžvilgiu parengtos ataskaitos nustos galioti praėjus dvejiems metams nuo dienos, kurią vyko atitinkama procedūra, arba nustojus galioti TGS ir atitinkamo vertinimo centro preliminariajai sutarčiai, atsižvelgiant į tai, kuri data yra ankstesnė.

Patariamasis atrankos komitetas pirmiausia įvertins ir palygins visų kandidatų kvalifikaciją, patirtį bei motyvaciją, remdamasis jų paraiškomis. Remdamasis šiuo lyginamuoju vertinimu Patariamasis atrankos komitetas parengs tinkamiausių, jo nuomone, kandidatų sąrašą; šie kandidatai bus pakviesti į pirmąjį pokalbį. Kadangi ši pirmoji atranka yra grindžiama lyginamuoju paraiškų vertinimu, atitikimas šios laisvos darbo vietos reikalavimams neužtikrina pakvietimo į pirmąjį pokalbį. Iš pokalbyje dalyvavusių kandidatų Patariamasis atrankos komitetas preliminariai atrinks kandidatus, kurie turės dalyvauti vertinimo centro testuose ir dalyvauti antrajame pokalbyje su Patariamuoju atrankos komitetu.

Preliminarus atrankos tvarkaraštis:

pokalbiams atrinktus kandidatus numatoma informuoti iki 2020 m. sausio mėn. pabaigos,

pirmuosius pokalbius numatyta surengti 2020 m. vasario mėn. viduryje,

vertinimo centro testus numatoma surengti ne vėliau kaip 2020 m. kovo mėn. pradžioje,

antras pokalbių etapas numatomas 2020 m. kovo mėn. pabaigoje.

TEISINIS PAGRINDAS

Pranešimas apie šią laisvą darbo vietą skelbiamas laikantis Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (3) 29 straipsnio 2 dalies (vyresniosios vadovybės pareigybė).

Pranešimas apie šią laisvą darbo vietą skelbiamas visoms Europos Sąjungos institucijoms ir plačiajai visuomenei.

KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?

Galutinis paraiškų pateikimo terminas yra 2020 m. sausio 3 d., 12.00 val., vidurdienis (Briuselio laiku).

Bus priimamos tik el. paštu pateiktos paraiškos. Jos turi būti išsiųstos adresuapplications.management@consilium.europa.eu (4) ne vėliau kaip iki galutinio paraiškų pateikimo termino. Po nurodyto termino pateiktos paraiškos nagrinėjamos nebus.

Pirmiau nurodytas el. pašto adresas turi būti naudojamas bet kokiai su atrankos procedūra susijusiai korespondencijai (el. laiško temos eilutėje turi būti nurodytas šis pavadinimas: CONS/AD/150/19 LIFE3).

Prieš pateikdami paraišką, kandidatai turėtų atidžiai patikrinti, ar jie atitinka visus tinkamumo kriterijus, kad nebūtų automatiškai pašalinti iš atrankos procedūros.

Paraiškos bus laikomos atitinkančiomis reikalavimus, jei bus pateikta:

a)

paraiškos forma (V priedas) – tinkamai užpildyta ir su data; elektroninė paraiškos forma pateikiama Tarybos interneto svetainėje šiuo adresu: http://www.consilium.europa.eu/lt/general-secretariat/jobs/job-opportunities/;

b)

išsamus gyvenimo aprašymas (curriculum vitae, CV) (5), prie kurio pridėtas motyvacinis laiškas, anglų arba prancūzų kalba, pageidautina, naudojant „Europass“ formą (http://europass.cedefop.europa.eu), apimantis visą kandidato karjerą, nurodant, be kita ko, kandidato kvalifikaciją, kalbų mokėjimą, patirtį ir šiuo metu užimamas pareigas, ir

c)

išsilavinimą patvirtinančių diplomų kopijos ir dokumentų bei sertifikatų, susijusių su profesine patirtimi, kopijos. Patvirtinamieji dokumentai privalo būti išduoti trečiosios šalies; nepakanka nusiųsti tik b punkte nurodytą CV.

Visi su paraiška pateikiami patvirtinamieji dokumentai turi būti pateikiami tekstiniu „Word“, PDF arba JPG formatu, pavadinti (anglų arba prancūzų k.) ir sunumeruoti pagal eilės tvarką (1 priedas, 2 priedas ir t. t.). Taip pat turi būti pridėtas visų priedų sąrašas. Paštu arba per debesijos sprendimais grindžiamas duomenų saugyklas ar dalijimosi failais platformas gautos paraiškos nebus nagrinėjamos.

Sėkmingai atranką praėjusio kandidato bus paprašyta pateikti pirmiau minėtų dokumentų originalus.

Jūs gausite el. laišką, kuriuo patvirtinama, kad paraiška gauta. Atkreipiame dėmesį, kad niekada neįmanoma visiškai garantuoti, kad nekils su el. laiškų perdavimu susijusių techninių problemų. Todėl negavus el. laiško, patvirtinančio, kad jūsų paraiška gauta, prašom įsitikinti, kad TGS ją gavo, kreipiantis adresu applications.management@consilium.europa.eu. Kadangi Patariamasis atrankos komitetas darbą pradės netrukus po to, kai sueis galutinio paraiškų pateikimo terminas, rekomenduojame reikiamais patvirtinimais pasirūpinti per savaitę nuo tos datos.

LYGIOS GALIMYBĖS

TGS yra įsipareigojęs užtikrinti lygias galimybes visiems savo darbuotojams ir paraiškas dėl darbo teikiantiems asmenims (žr. II priedą). Kaip darbdavys TGS yra įsipareigojęs užtikrinti lygias galimybes moterims ir vyrams ir užkirsti kelią diskriminacijai bet kokiu pagrindu. Jis laukia paraiškų iš visų tinkamos kvalifikacijos kandidatų, turinčių įvairios patirties ir visokių gebėjimų, iš kuo įvairesnių ES valstybių narių geografinių vietovių.

Įdarbinimo procedūros metu neįgaliesiems gali būti suteikta pagalba. Norėdami gauti daugiau informacijos, teiraukitės el. pašto adresu: Equal.opportunities@consilium.europa.eu.

PAKARTOTINIS PARAIŠKŲ NAGRINĖJIMAS

Su skundais, apeliaciniais skundais ir kreipimusi į Europos ombudsmeną susijusi tvarka išdėstyta šio pranešimo apie laisvą darbo vietą III priede.

DUOMENŲ APSAUGA

Asmens duomenų tvarkymą reglamentuojančios taisyklės, susijusios su šia atrankos procedūra, išdėstytos šio pranešimo apie laisvą darbo vietą IV priede.


(1)  Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Tarnybos nuostatai) 5 straipsnio 3 dalies c punkte reikalaujama, kad kandidatas turėtų bent jau:

i)

diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas, kai įprastinis universitetinio mokslo laikotarpis yra ketveri metai ar daugiau, arba

ii)

diplomu patvirtintą išsilavinimą, atitinkantį užbaigtas universitetines studijas, ir ne mažiau kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį, kai įprastinis universitetinio mokslo laikotarpis yra ne mažiau kaip treji metai.

(2)  2013 m. rugsėjo 23 d. Tarybos sprendimas 2013/488/ES dėl ES įslaptintos informacijos apsaugai užtikrinti skirtų saugumo taisyklių (OL L 274, 2013 10 15, p. 1).

(3)  Pareigūnų tarnybos nuostatai ir kitų Europos Sąjungos tarnautojų įdarbinimo sąlygos, nustatytos Tarybos reglamentu (EEB, Euratomas, EAPB) Nr. 259/68 (OL L 56, 1968 3 4, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 1023/2013 (OL L 287, 2013 10 29, p. 15).

(4)  Šis el. pašto adresas yra susietas su funkcine el. pašto dėžute ir joje gali būti apdorojami tik slaptumo lygiu „paprastasis“ pažymėti pranešimai; el. laiškai, siunčiami pasirinkus kitus slaptumo lygius (pvz., „asmeninis“, „privatus“, „konfidencialus“), negali būti apdoroti. Todėl prašom pasirinkti slaptumo lygį „paprastasis“. Jūsų el. laiškas turi neviršyti 25 MB. Jeigu jūsų el. laiškas kartu su priedais viršija šį didžiausią leistiną dydį, priedus prašom siųsti keliais atskirais el. laiškais.

(5)  Kandidatų prašoma gyvenimo aprašyme nepateikti nuotraukų.


I PRIEDAS

TGS horizontalusis vadovų profilis

Kaip vienas iš TGS vadovų, jūs suteikiate papildomos vertės ir kaip patarėjas, ir kaip vadovas ir visada esate TGS atstovas.

Vykdant šiuos vaidmenis, iš jūsų tikimasi:

kaip iš atstovo

veikti sąžiningai, tiek išorės, tiek vidaus lygmeniu,

veikti vadovaujantis Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos, taip pat visos Sąjungos interesais. Užtikrinti, kad būtų nustatyti ir valdomi visi nukrypimai,

kurti pasitikėjimu ir atvirumu pagrįstus santykius ir gebėti aktyviai megzti ryšius,

būti orientuotam į rezultatus ir daryti įtaką, kartu būti pagarbiam ir orientuotam į tarnybos interesus,

kaip iš patarėjo

prisidėti prie Sąjungos vystymosi. Būti iniciatyviam ir kūrybingam. Galvoti apie ateitį ir numatyti būsimus pokyčius. Rasti sprendimus,

konsultuoti mūsų suinteresuotuosius subjektus, kad jiems būtų lengviau pasiekti savo tikslus, vadovaujantis mūsų abiejų institucijų interesais. Būti objektyviam ir sąžiningam,

suprasti sprendimų priėmimo ir viešų debatų sąveiką. Užtikrinti, kad jūsų rekomendacijose būtų atsižvelgta į mūsų suinteresuotųjų subjektų politinę padėtį ir su komunikavimu susijusius aspektus,

palengvinti teisėtą sprendimų priėmimo procesą bendradarbiaujant, palaikant gerus darbo santykius ir užtikrinant kompromisą tarp valstybių narių ir su institucijomis, taip pat kitais suinteresuotaisiais subjektais,

gerai išmanyti tai, kas vyksta jūsų atsakomybės srityje, be kita ko, kiek tai susiję ne tik su tiesioginiu Europos Vadovų Tarybos ir ES Tarybos darbu. Atsižvelgti į bendrą vaizdą,

kaip iš vadovo

įgalinti savo darbuotojus, deleguoti užduotis ir pasitikėti, padėti ir motyvuoti, teikti grįžtamąją informaciją ir konsultuoti, skatinti iniciatyvą ir drąsą mastyti nestandartiškai; mažinti hierarchiją ir kuo mažiau kontroliuoti, kartu išlaikant kokybę,

aiškiai informuoti apie tikslus ir lūkesčius ir užtikrinti informacijos srautą darbuotojams, iš jų ir tarp jų, taip pat su kitais generaliniais direktoratais, direktoratais ir skyriais,

visada veikti vadovaujantis viso TGS, o ne vien tik savo generalinio direktorato, direktorato ar skyriaus, interesais, ir užtikrinti, kad mūsų suinteresuotiesiems subjektams pateiktume rezultatų. Šalinti vidaus izoliuotumą,

išdrįsti laiku reaguoti į konfliktus, nepatenkinamus rezultatus ir kitus sunkumus; užtikrinti savo darbuotojų gerovę ir tobulėjimą ir vykdyti savo pareigą rūpintis jais,

į pokyčių skatinimą ir palengvinimą įtraukti savo darbuotojus siekiant užtikrinti, kad TGS neatsiliktų nuo pokyčių ir taptų dinamiškesnis, lankstesnis ir labiau bendradarbiaujantis. Žodžius paversti darbais,

prisiimti atsakomybę už optimalų TGS žmogiškųjų ir finansinių išteklių naudojimą.


II PRIEDAS.

Lygios galimybės Tarybos generaliniame sekretoriate (TGS)

Tarybos generalinis sekretoriatas yra įsipareigojęs užtikrinti lygias galimybes visiems savo darbuotojams ir paraiškas dėl darbo teikiantiems asmenims. Kaip darbdavys TGS yra įsipareigojęs užtikrinti moterų ir vyrų lygybę ir užkirsti kelią diskriminacijai bet kokiu pagrindu. Jis laukia paraiškų iš visų tinkamos kvalifikacijos kandidatų, turinčių įvairios patirties ir visokių gebėjimų, iš kuo įvairesnių ES valstybių narių geografinių vietovių.

Pagrindiniai TGS lygių galimybių politikos tikslai:

pasiekti, kad moterų ir vyrų darbuotojų skaičius būtų subalansuotas. TGS skatina moteris teikti paraiškas, ypač į vadovaujamas pareigas, kadangi šiuo metu šias pareigas einančių moterų dalis yra nepakankama,

pagerinti darbo aplinkos prieinamumą ir užtikrinti, kad ji būtų įtrauki. Darbo vietos neįgaliems darbuotojams gali būti pritaikytos, jeigu dėl to institucijai nebus užkrauta nepagrįsta našta. Įdarbinimo procedūros metu neįgaliesiems gali būti suteikta pagalba,

užtikrinti, kad vykdant žmogiškųjų išteklių ir personalo valdymo politiką būtų laikomasi lygybės ir nediskriminavimo principų,

apsaugoti savo darbuotojus nuo bauginimų darbe,

suderinti profesinį ir asmeninį gyvenimą. Tarybos generalinis sekretoriatas siūlo išsamų lanksčių darbo priemonių paketą, įskaitant nuotolinį darbą, individualų darbo laiką ir galimybę imti vaiko priežiūros atostogas motinoms ir tėvams pagal Tarnybos nuostatus. TGS turi vaikų lopšelį 0–4 metų amžiaus vaikams. Europos Komisija organizuoja popamokinės priežiūros ir priežiūros atostogų metu centrus, kuriuos gali lankyti TGS darbuotojų vaikai.

Norėdami gauti daugiau informacijos, teiraukitės el. pašto adresu equal.opportunities@consilium.europa.eu.


III PRIEDAS

Vidaus skundas. Apeliacinis skundas teismui. Skundas Europos ombudsmenui

Jei kuriame nors atrankos procedūros etape jūsų netenkina tai, kaip jūsų paraiška tvarkoma, turite teisę pateikti skundą.

Vidaus skundas

Per 3 mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą, kuris jūsų netenkina, gavimo dienos galite pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį pateikti skundą adresu:

Council of the European Union

Legal Advisers to the Administration Unit, ORG 1.F

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

El. paštas: legal.advisersHR@consilium.europa.eu

Atsakymus į tokius skundus paskyrimų tarnyba raštu pateikia per 4 mėnesius nuo skundo gavimo dienos. Tačiau jei jūsų skundas gaunamas pakankamai anksti, gali būti įmanoma, kad Patariamoji atrankos komisija peržiūrėtų sprendimą, dėl kurio pateikėte skundą, ir tuo pagrindu jums atsakytų.

Apeliacinis skundas teismui

Jei jūsų netenkina iš paskyrimų tarnybos pagal vidaus skundų procedūrą gautas atsakymas, galite pateikti apeliacinį skundą teismui pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnį adresu:

General Court of the European Union

Rue du Fort Niedergrünewald

L-2925 Luxembourg

LUXEMBOURG

Skundas Europos ombudsmenui

Jei išnaudotos visos teisių gynimo galimybės TGS, visų pirma taikant vidaus skundų nagrinėjimo procedūrą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį, kaip ir bet kuris kitas Sąjungos pilietis, galite pateikti skundą Europos ombudsmenui adresu:

The European Ombudsman

1, avenue du Président Robert Schuman – BP 403

67001 Strasbourg Cedex

FRANCE

pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 228 straipsnio 1 dalį ir laikantis sąlygų, išdėstytų Europos Parlamento sprendime 94/262/EAPB, EB, Euratomas (1).

Turėtumėte atkreipti dėmesį į tai, kad pateikus skundą Europos ombudsmenui Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalyje ir 91 straipsnyje nustatytas terminas pateikti skundus ar apeliacinius skundus Europos Sąjungos Bendrajam Teismui pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 270 straipsnį skaičiuojamas toliau.


(1)  1994 m. kovo 9 d. Europos Parlamento sprendimas 94/262/EAPB, EB, Euratomas dėl ombudsmeno pareigų atlikimą reglamentuojančių nuostatų ir bendrųjų sąlygų (OL L 113, 1994 5 4, p. 15).


IV PRIEDAS

Duomenų apsauga

Tarybos generalinis sekretoriatas, būdamas už atrankos procedūros organizavimą atsakinga institucija, užtikrina, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) 2018/1725 (1).

Atrankos procedūros teisinis pagrindas yra Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatai ir Sprendimas 2013/488/ES. Už atrankos procedūros vykdymą atsako Žmogiškųjų išteklių direktorato (ORG.1) Personalo formavimo ir judumo skyrius, o duomenų valdytojas yra to skyriaus vadovas. Su kandidatų pateikta informacija galės susipažinti Pareigūnų atrankos tarnybos darbuotojai ir jų vadovai, Patariamojo atrankos komiteto nariai ir prireikus Teisės patarėjų skyrius. Administracinė informacija, skirta kandidato tapatybės nustatymui ir (arba) reikalinga praktiniam procedūros organizavimui, gali būti perduodama vertinimo centrui.

Duomenų tvarkymo tikslas – surinkti duomenis siekiant nustatyti visus kandidatus į pareigybę Tarybos generaliniame sekretoriate ir atrinkti vieną iš jų.

Šie duomenys yra:

asmens duomenys, pagal kuriuos galima nustatyti kandidatų tapatybę (pavardė, vardas, gimimo data, lytis, pilietybė),

kandidatų pateikta informacija, kad būtų lengviau praktiškai organizuoti procedūrą (pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris),

kandidatų pateikta informacija, kad būtų galima įvertinti, ar jie atitinka pranešime apie laisvą darbo vietą nustatytas dalyvavimo konkurse sąlygas (pilietybė, kalbų mokėjimas, kandidato kvalifikacijos ir jų įgijimo metai, diplomo / laipsnio rūšis, juos suteikusios įstaigos pavadinimas, profesinė patirtis),

jei taikytina, informacija apie kandidato patikimumo pažymėjimo rūšį ir galiojimo trukmę,

kandidatų atliktų atrankos testų rezultatai, įskaitant atrankos komiteto vardu parengtus vertinimo centro konsultantų įvertinimus.

Duomenys pradedami tvarkyti paraiškos gavimo dieną. Paraiškos kataloguojamos ir saugomos archyvuose dvejus metus.

Visi kandidatai gali pasinaudoti teise susipažinti su savo asmens duomenimis ir juos ištaisyti. Pagrįsti prašymai turėtų būti siunčiami el. paštu pareigūnų atrankos tarnybai adresu selection.officials@consilium.europa.eu.

Kandidatai bet kuriuo metu gali kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (edps@edps.europa.eu).


(1)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).


V PRIEDAS

Image 1

Image 2

Image 3

Image 4

LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1:

ANNEXE 2:

ANNEXE 3:

ANNEXE 4:

ANNEXE 5:

ANNEXE 6:

ANNEXE 7:

ANNEXE 8:


 

Image 5

Image 6

Image 7

Image 8

TABLE OF ANNEXES

ANNEX 1:

ANNEX 2:

ANNEX 3:

ANNEX 4:

ANNEX 5:

ANNEX 6:

ANNEX 7:

ANNEX 8:


Top