Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/135A/01

Pranešimas apie konkursą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigoms — COM/2019/20036

OJ C 135A , 11.4.2019, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.4.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 135/1


Pranešimas apie konkursą Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigoms

COM/2019/20036

(2019/C 135 A/01)

 

Apie mus (pagrindiniai faktai)

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno pareigybė numatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 (1), 52 straipsnyje. Šiuo reglamentu nustatomi su asmens duomenų tvarkymu susiję principai, teisės ir pareigos siekiant užtikrinti, kad Europos Sąjungos institucijos, įstaigos, agentūros ir organai, tvarkydami asmens duomenis, gerbtų pagrindines asmenų teises ir laisves, visų pirma teises į asmens duomenų apsaugą ir privatumą. Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas (toliau – priežiūros pareigūnas) vadovauja nepriklausomai priežiūros institucijai, užtikrinančiai, kad šio reglamento nuostatos būtų tinkamai taikomos. Savo pareigas jis atlieka visiškai nepriklausomai.

2019 m. bendrajame Europos Sąjungos biudžete priežiūros institucijai numatyta iš viso apie 16,6 mln. EUR ir apie 100 darbuotojų.

Priežiūros pareigūnas bus paskirtas penkerių metų kadencijai; ji gali būti vieną kartą atnaujinta.

Reglamento (ES) 2018/1725 54 straipsnyje nustatytos priežiūros pareigūno pareigas reglamentuojančios taisyklės ir bendrosios sąlygos, be kita ko, dėl atlyginimų, priemokų ir kitų vietoje atlygio gaunamų išmokų. Šiuo atžvilgiu priežiūros pareigūnas laikomas lygiaverčiu Europos Sąjungos Teisingumo Teismo teisėjui (2).

Priežiūros pareigūno būstinė yra Briuselyje.

Siūlome (darbo aprašymas)

Priežiūros pareigūnas stebi ir užtikrina Reglamento (ES) 2018/1725 taikymą. Šiuo tikslu jis atlieka šiame reglamente nustatytas pareigas ir naudojasi jame suteiktais įgaliojimais. Be to, jis konsultuoja Europos Sąjungos institucijas, įstaigas ir duomenų subjektus su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Apskritai priežiūros pareigūnas atsako už tai, kad Europos Sąjungos institucijos, įstaigos, agentūros ir organai, tvarkydami asmens duomenis, gerbtų pagrindines fizinių asmenų teises ir laisves, visų pirma jų teises į asmens duomenų apsaugą ir privatumą. Jis stebi ir užtikrina reglamento ir kitų Europos Sąjungos aktų, kuriais reglamentuojama fizinių asmenų pagrindinių teisių ir laisvių apsauga Europos Sąjungos institucijai, įstaigai, agentūrai ar organui tvarkant asmens duomenis, nuostatų taikymą.

Priežiūros pareigūno užduotys:

stebėti, kaip Sąjungos institucijos ir įstaigos taiko Reglamentą (ES) 2018/1725, ir užtikrinti, kad jos jį taikytų, išskyrus asmens duomenų tvarkymą, kurį atlieka Teisingumo Teismas vykdydamas savo teismines funkcijas;

didinti visuomenės informuotumą apie riziką, taisykles, apsaugos priemones ir teises, susijusias su duomenų tvarkymu, ir jų supratimą (ypatingas dėmesys turi būti skiriamas konkrečiai vaikams skirtai veiklai);

didinti duomenų valdytojų ir tvarkytojų informuotumą apie jų pareigas, nustatytas Reglamente (ES) 2018/1725;

bet kurio duomenų subjekto prašymu teikti jam informaciją apie naudojimąsi Reglamente (ES) 2018/1725 nustatytomis jo teisėmis ir prireikus tuo tikslu bendradarbiauti su nacionalinėmis priežiūros institucijomis;

nagrinėti skundus, kuriuos pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 pateikia duomenų subjektas arba įstaiga, organizacija ar asociacija, ir, kiek tinkama, tirti skundo dalyką, taip pat per pagrįstą laikotarpį informuoti skundo pateikėją apie skundo tyrimo eigą ir rezultatus, visų pirma tais atvejais, kai reikia tęsti tyrimą arba derinti veiksmus su kita priežiūros institucija;

atlikti Reglamento (ES) 2018/1725 taikymo tyrimus, be kita ko, remiantis iš kitos priežiūros institucijos arba kitos valdžios institucijos gauta informacija;

savo iniciatyva arba gavus prašymą konsultuoti visas Sąjungos institucijas ir įstaigas dėl teisėkūros ir administracinių priemonių, susijusių su fizinių asmenų teisių ir laisvių apsauga tvarkant asmens duomenis;

stebėti aktualius pokyčius, kurie turi įtakos asmens duomenų apsaugai, visų pirma informacinių ir ryšių technologijų raidą;

tvirtinti Reglamente (ES) 2018/1725 nurodytas standartines sutarčių sąlygas;

sudaryti ir tvarkyti sąrašą, susijusį su Reglamente (ES) 2018/1725 nustatytu reikalavimu atlikti poveikio duomenų apsaugai vertinimą;

dalyvauti Europos duomenų apsaugos valdybos veikloje;

teikti sekretoriato paslaugas Europos duomenų apsaugos valdybai pagal Reglamento (ES) 2016/679 75 straipsnį;

teikti konsultacijas dėl Reglamento (ES) 2018/1725 40 straipsnio 2 dalyje nurodyto duomenų tvarkymo;

duoti leidimą taikyti sutarčių sąlygas ir nuostatas, nurodytas Reglamente (ES) 2018/1725;

tvarkyti vidaus įrašus apie Reglamento (ES) 2018/1725 pažeidimus ir apie priemones, kurių imtasi;

vykdyti visas kitas su asmens duomenų apsauga susijusias užduotis;

nustatyti savo darbo tvarkos taisykles.

Ieškome (atrankos kriterijai)

Kandidatai turėtų:

turėti įrodymais pagrįstos su duomenų apsauga susijusios patirties, įgytos būnant duomenų apsaugos priežiūros institucijos nariu arba dirbant didelėje privačiojoje arba viešojoje organizacijoje;

gerai išmanyti Europos Sąjungos duomenų apsaugos politiką ir turėti šios srities patirties;

turėti duomenų apsaugos taisyklių įgyvendinimo ir užtikrinimo, kad jų būtų laikomasi, praktinės patirties; pageidautina, kad ji būtų įgyta didelėse privačiojo arba viešojo sektoriaus organizacijose;

turėti Europos Sąjungos duomenų apsaugos politikos poveikio Europos piliečiams, įmonėms ir viešojo administravimo įstaigoms vertinimo patirties;

gebėti parengti ir pristatyti ateities viziją, globaliai mąstyti apie sistemas ir procesus ir pasiūlyti konkrečių rekomendacijų ir praktinių sprendimų;

turėti aukšto lygio vadovavimo patirties ir lyderio įgūdžių, reikalingų, kad galėtų vadovauti itin specializuotam duomenų apsaugos ekspertų kolektyvui, valdyti jo biudžetą ir bendrauti su įvairiomis suinteresuotosiomis šalimis;

gebėti veikti nepriklausomai;

turėti bendravimo ir tinklų kūrimo patirties, kad galėtų aukščiausiu lygiu atstovauti Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno tarnybai ir užmegzti bei palaikyti veiksmingus ryšius su suinteresuotosiomis šalimis kitose Europos Sąjungos institucijose, valstybėse narėse, trečiosiose šalyse ir kitose tarptautinėse organizacijose.

Kandidatai privalo (tinkamumo reikalavimai)

Kandidatai galės dalyvauti atrankos etape tik jei iki paraiškų pateikimo termino atitiks toliau nurodytus formalius reikalavimus.

Pilietybė: kandidatas turi turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę.

Universitetinis išsilavinimas arba diplomas: kandidatas privalo turėti:

arba diplomu patvirtintą ketverių metų ar ilgesnį užbaigtą universitetinį išsilavinimą,

arba diplomu patvirtintą bent trejų metų užbaigtą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį (ši vienų metų profesinė patirtis negali būti įtraukta į baigus studijas įgytos profesinės patirties, kurios reikalaujama toliau, laikotarpį).

Profesinė patirtis: kandidatas privalo turėti ne mažesnę kaip 15 metų darbo patirtį, įgytą baigus studijas, kurios lygmuo atitinka minėtus kvalifikacinius reikalavimus. Bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti susijusi su priežiūros pareigūno veiklos sritimi.

Vadovavimo patirtis: iš baigus studijas įgytos profesinės patirties bent penkerių metų profesinė patirtis turi būti įgyta einant aukšto lygio vadovo pareigas (3), susijusias su siūlomų pareigų darbo sritimi.

Kalbos: kandidatai turi labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (4) ir pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą ES oficialiąją kalbą.

Įdarbinimo politika

Europos Sąjunga vykdo lygių galimybių ir nediskriminavimo politiką.

Atrankos ir skyrimo tvarka

Europos Parlamentas ir Taryba bendru sutarimu paskiria Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną penkerių metų kadencijai pagal sąrašą, kurį po viešo konkurso šioms pareigoms sudaro Europos Komisija.

Europos Komisija šį sąrašą sudarys laikydamasi savo atrankos ir įdarbinimo tvarkos (taip pat žr. Su vyresniaisiais pareigūnais susijusios politikos apžvalginį dokumentą (5)). Šiuo tikslu ji sudarys pirminės atrankos komisiją – ši įvertins visas paraiškas pagal minėtus tinkamumo kriterijus ir nustatys kandidatus, kurie geriausiai atitinka priežiūros pareigūno atrankos kriterijus. Šie kandidatai gali būti pakviesti pokalbio su pirminės atrankos komisija.

Po šių pokalbių pirminės atrankos komisija parengs išvadas ir pateiks kandidatų, kurie galėtų būti pakviesti tolesnio pokalbio su Europos Komisijos paskyrimų patariamuoju komitetu (PPK), sąrašą. PPK, atsižvelgdamas į pirminės atrankos komisijos išvadas, nuspręs, kuriuos kandidatus pakviesti pokalbio.

Pokalbio su PPK pakviesti kandidatai dalyvaus visą dieną vykstančiose vadovų vertinimo centro, kuriame dirba nepriklausomi įdarbinimo konsultantai, procedūrose.

Atsižvelgdama į pirminės atrankos komisijos išvadas ir pokalbių su Paskyrimų patariamuoju komitetu rezultatus, Europos Komisija sudarys sąrašą, kuriame bus nurodyti bent trys kandidatai. Kandidatų sąrašas bus viešas ir bus perduotas Europos Parlamentui ir Tarybai. Šios institucijos gali nuspręsti surengti papildomus pokalbius su sąraše nurodytais kandidatais. Tai, kad kandidatas įtrauktas į šį sąrašą, nereiškia, kad jis bus paskirtas eiti pareigas.

Atkreipkite dėmesį į tai, kad dėl praktinių priežasčių ir kad dėl kandidatų ir institucijų interesų atrankos procedūra būtų užbaigta kuo greičiau, atrankos procedūra vyks tik anglų ir (arba) prancūzų kalbomis (6).

Paraiškų teikimo tvarka

Prieš teikdamas paraišką turėtumėte atidžiai pasitikrinti, ar atitinkate visus kandidatams taikomus tinkamumo reikalavimus (žr. skyrelį „Kandidatai privalo“), ypač diplomų, aukšto lygio profesinės patirties ir kalbų mokėjimo reikalavimus. Jeigu netenkinamas bent vienas iš tinkamumo reikalavimų, kandidatas automatiškai pašalinamas iš atrankos procedūros.

Jeigu norite dalyvauti konkurse, turite užsiregistruoti internetu šioje svetainėje ir kiekvienu registracijos etapu laikytis pateiktų nurodymų:

https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/.

Turite turėti veikiantį e. pašto adresą. Jis bus naudojamas jūsų registracijai patvirtinti, be to, juo bus su jumis susisiekiama įvairiais procedūros etapais. Todėl jeigu jūsų e. pašto adresas pasikeis, būtina apie tai pranešti Europos Komisijai.

Kad užbaigtumėte registraciją, į sistemą reikia įkelti PDF formato gyvenimo aprašymą ir internetu pateikti motyvacinį laišką (ne daugiau kaip 8 000 spaudos ženklų). Paraiška ir motyvacinis laiškas gali būti teikiami bet kuria iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų.

Baigęs registraciją internete, e. paštu gausite patvirtinimą, kad jūsų paraiška užregistruota. Jei patvirtinimo e. paštu negavote, paraiška nebuvo užregistruota!

Atkreipkite dėmesį į tai, kad paraiškos nagrinėjimo eigos negalite stebėti internetu. Apie jūsų paraiškos statusą jums tiesiogiai praneš Europos Komisija.

Jei norite daugiau informacijos ir (arba) jei kiltų techninių nesklandumų, siųskite e. laišką šiuo adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu.

Galutinis terminas

Galutinis registracijos terminas – 2019 m. gegužės 16 d. 12 val. Briuselio laiku; vėliau registracija negalima.

Jūs pats atsakingas už tai, kad registracijos internetu forma būtų užpildyta laiku. Primygtinai rekomenduojame nesiregistruoti paskutinėmis registracijai skirto laiko dienomis, nes dėl didelės interneto apkrovos arba dėl interneto ryšio sutrikimų registracija internetu gali nutrūkti neužbaigta, o tada reikia kartoti visą procedūrą. Pasibaigus registracijai skirtam laikui, nebegalėsite įvesti jokių duomenų. Registracijos formos, kurias vėluojama nusiųsti, nepriimamos.

Svarbi informacija kandidatams

Kandidatams primenama, kad įvairių atrankos komisijų darbas yra konfidencialus. Kandidatams draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai susisiekti su atskirais šių komisijų nariais arba prašyti kitų asmenų tai daryti jų vardu. Visos užklausos turi būti siunčiamos atitinkamos komisijos sekretoriatui.

Asmens duomenų apsauga

Komisija užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis Reglamento (ES) 2018/1725. Tai visų pirma taikoma tokių duomenų konfidencialumui ir saugumui.


(1)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39).

(2)  Mėnesinis bazinis atlyginimas lygus sumai, kuri gaunama AD kategorijos 16 lygio trečios pakopos Europos Sąjungos pareigūno baziniam atlyginimui pritaikius šią procentinę dalį: teisėjas – 112,5 %.

(3)  Gyvenimo aprašymuose aprašydami kiekvienų metų vadovavimo patirtį, kandidatai turėtų aiškiai nurodyti: 1) eitas vadovo pareigas ir vykdytas funkcijas; 2) darbuotojų, kuriems vadovavo eidami šias pareigas, skaičių; 3) valdyto biudžeto dydį; 4) hierarchinę struktūrą; 5) vadovų skaičių.

(4)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=LT.

(5)  https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/compilation-of-the-senior-official-policy-at-the-european-commission_en.pdf.

(6)  Atrankos komisija užtikrins, kad asmenims, kurių viena iš šių kalbų yra gimtoji, nebūtų teikiamas nepagrįstas pranašumas.


Top