EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2019/115A/02

Bendra pertvarkymo valdyba. Pranešimas apie konkursą dviejų Valdybos narių ir už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių pareigoms (COM/2019/20035)

OJ C 115A , 27.3.2019, p. 6–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.3.2019   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 115/6


Bendra pertvarkymo valdyba

Pranešimas apie konkursą dviejų Valdybos narių ir už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių pareigoms

(COM/2019/20035)

(2019/C 115 A/02)

 

Bendra pertvarkymo valdyba

Bendra pertvarkymo valdyba (BPV) yra Europos pertvarkymo institucija, glaudžiai bendradarbiaujanti su dalyvaujančių valstybių narių nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis, – jos kartu sudaro bendrą pertvarkymo mechanizmą (BPeM). BPV glaudžiai bendradarbiauja su Europos Komisija ir Europos Centriniu Banku (ECB), kad būtų išsaugotas finansinis stabilumas. Jos misija – užtikrinti tvarkingą žlungančių bankų pertvarkymą, padarant mažiausią poveikį dalyvaujančių valstybių narių (ir ne tik jų) realiajai ekonomikai ir viešiesiems finansams. Todėl BPV skirtos konkrečios užduotys ir funkcijos, susijusios su pasirengimu pertvarkyti žlungančius ar galinčius žlugti bankus ir jų pertvarkymu. BPV taip pat yra atsakinga už Bendro pertvarkymo fondo (BPF), kuris įsteigtas BPeM reglamentu, valdymą, kad restruktūrizuojamam ir (arba) pertvarkomam bankui būtų užtikrinta vidutinės trukmės finansinė parama. BPV yra savo veiklą pati finansuojanti Europos Sąjungos agentūra.

Pareigos

Europos Komisija, konsultuodamasi su BPV, organizuoja dviejų Valdybos narių ir už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių atrankos procedūrą.

Darbo vieta bus Briuselyje (Belgija), BPV būstinėje.

Konkurso laureatai eis savo pareigas i) kaip balsavimo teisę turintys BPV sprendimų priėmimo organų (per plenarinę ir vykdomąją Valdybos sesijas) nariai ir ii) kaip už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingi BPV direktoriai. Kaip balsavimo teisę turintys Valdybos nariai, per plenarinę ir vykdomąją Valdybos sesijas jie aktyviai prisidės prie Valdybos užduočių ir funkcijų vykdymo, vadovaudamiesi BPeM reglamentu suteiktu įgaliojimu.

Be to, konkurso laureatai, eidami už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių pareigas, bus atsakingi už pertvarkymo direktoratus. Visų pirma konkurso laureatai:

vadovaus kasdieniam atitinkamo direktorato darbui ir užtikrins sklandžią ir veiksmingą jo veiklą – tai taip pat apims glaudų bendradarbiavimą su kitų sričių BPV padaliniais, ypač tarp kitų trijų pertvarkymo direktoratų,

vadovaus subjektų, kurie patenka į direktorato kompetencijos sritį, pertvarkymo planų rengimui ir prižiūrės šį procesą,

vadovaus veiksmų ir prireikus pertvarkymo sprendimų dėl subjektų, kurie patenka į direktorato kompetencijos sritį, rengimui ir prižiūrės šį procesą,

vadovaus bendradarbiavimui su nacionalinėmis pertvarkymo institucijomis, kurios patenka į direktorato kompetencijos sritį,

prižiūrės ir valdys visą bendradarbiavimą su ECB, susijusį su vidaus pertvarkymo grupių ir jungtinių priežiūros grupių darbais, susijusiais su subjektais, kurie patenka į direktorato kompetencijos sritį,

kaip vyresnysis BPV vadovas, padės nustatyti BPV politikos kryptis ir misiją,

direktorato lygmeniu koordinuos darbo planavimą, nustatys bendro strateginio BPV planavimo tikslus ir prioritetus,

koordinuos direktoratą sudarančių skyrių darbą, motyvuos ir skatins vidurinės grandies vadovybę siekti savo tikslų ir išnaudoti darbuotojų potencialą,

sieks direktorato tikslų, laikydamasis nustatytų terminų ir kokybės standartų, ir stebės bei vertins pažangą,

užtikrins sklandų bendradarbiavimą ir keitimąsi informacija su kitais Valdybos nariais ir (arba) direktoriais bei direktoratais,

skatins teigiamą praktiką, orientuotą į direktorato vidaus ir išorės suinteresuotąsias šalis, ir

užmegs ir palaikys ryšius su ES institucijomis ir įstaigomis ir bet kuria kita viešąja institucija ir privačiuoju subjektu direktorato kompetencijai priklausančiais klausimais.

BPV pirmininkas gali paprašyti konkurso laureatų vykdyti kitas užduotis, kurios patenka į BPV kompetencijos sritį.

Jie atsiskaitys BPV pirmininkui už savo asmeninį indėlį einant už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių pareigas.

Atrankos kriterijai

Kandidatai galės dalyvauti atrankos etape, jei iki paraiškų pateikimo termino atitiks toliau nurodytus formalius kriterijus.

Pilietybė: turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę.

Universitetinis išsilavinimas arba diplomas:

turėti diplomu patvirtintą ketverių metų ar ilgesnį užbaigtą universitetinį išsilavinimą,

arba diplomu patvirtintą bent trejų metų užbaigtą universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip vienų metų atitinkamą profesinę patirtį (ši vienų metų profesinė patirtis negali būti įtraukta į baigus studijas įgytos profesinės patirties, kurios reikalaujama toliau, laikotarpį).

Profesinė patirtis: turėti ne mažesnę kaip dvidešimties metų profesinę patirtį (iš kurios bent dešimt metų su finansų įstaigų priežiūra, restruktūrizavimu arba pertvarkymu ir finansų rinkų reguliavimu susijusiose srityse), įgytą po universitetinių studijų gavus minėtą reikalaujamą kvalifikaciją (1).

Vyresniojo vadovo patirtis: bent penkerių metų vadovavimo organizacijai einant aukštas vadovaujamas pareigas profesinė patirtis (2).

Kalbos: labai gerai mokėti vieną iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbų (3) ir pakankamai gerai mokėti bent vieną kitą oficialiąją Europos Sąjungos kalbą.

Atrankos komisijos per pokalbį (-ius) gali tikrinti, ar kandidatai atitinka reikalavimą pakankamai gerai mokėti kurią nors kitą oficialiąją ES kalbą. Todėl pokalbio dalis gali vykti ta kita kalba.

Amžius neribojamas.

Atrankos kriterijai

Kandidatai turėtų:

puikiai išmanyti bankų ir finansų sektorius,

būti įgiję visapusiškos patirties vienoje ar keliose iš šių sričių: finansų įstaigų priežiūros, restruktūrizavimo arba pertvarkymo, finansų rinkų reguliavimo, visų pirma bankininkystės srityje,

išmanyti ES institucijų veikimą ir ES sprendimų priėmimo procesus, taip pat turėti BPV veiklai svarbios patirties, susijusios su europiniais ir tarptautiniais procesais, arba bent tokios patirties privačiajame sektoriuje tarptautiniu lygmeniu,

būti įgiję sėkmingos patirties eidami aukštas vadovavimo dideliems įvairių sričių (ir geriausiai daugiakultūriams) specialistų kolektyvams pareigas ir motyvuodami darbuotojus siekti puikių rezultatų,

gebėti priimti ir įgyvendinti strateginius ir su veikla susijusius sprendimus ir galėti tai pagrįsti įrodymais,

turėti puikių lyderio savybių ir darbo daugiakultūrėje aplinkoje patirties,

turėti puikių koordinavimo ir analitinių įgūdžių ir galėti užmegzti patikimus darbinius ryšius su atitinkamų suinteresuotųjų šalių aukšto rango atstovais,

turėti išskirtinį atsakomybės jausmą ir iniciatyvumą, taip pat gebėjimą parengti veiksmus ir juos įgyvendinti, ypač krizių valdymo atvejais,

turėti puikių komunikavimo, pristatymo ir bendravimo įgūdžių; labai gerai mokėti anglų kalbą, kadangi tai yra BPV darbo kalba.

Nepriklausomumas ir interesų deklaravimas

Valdybos nariai plenarinėje ir vykdomojoje Valdybos sesijoje turi veikti nepriklausomai, vadovaudamiesi tik Sąjungos interesais, ir nesiekti gauti ir nepriimti jokių Europos Sąjungos institucijų ar įstaigų, valstybių narių Vyriausybių ar bet kurios kitos viešosios arba privačiosios įstaigos nurodymų. Paskirtas eiti Valdybos nario/už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingo direktoriaus pareigas asmuo dirbs visą darbo laiką ir negalės eiti kitų nacionalinio, Sąjungos ar tarptautinio lygmens pareigų.

Prieš paskiriamas jis turės pateikti:

deklaraciją, kad įsipareigoja veikti nepriklausomai vadovaudamasis viešaisiais interesais, ir

deklaraciją dėl visų interesų, kurie galėtų kelti abejonių dėl kandidato nepriklausomumo.

Kandidatai paraiškoje privalo patvirtinti, kad yra tam pasirengę (4). Paskirtam eiti pareigas Valdybos nariui bus taikomas Elgesio kodeksas, o kaip už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingam direktoriui – Tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos, konkrečiai jų II antraštinė dalis, taip pat BPV darbuotojų etikos ir gero administracinio elgesio kodeksas.

ATRANKA IR SKYRIMAS

1.

Europos Komisija, konsultuodamasi su BPV, sudaro atrankos komisiją, kuri vertina visas paraiškas. Kandidatai, kurie laikomi turinčiais tinkamiausią profilį dviejų Valdybos narių/už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių pareigoms, bus pakviesti pokalbio su atrankos komisija.

2.

Po šių pokalbių atrankos komisija sudaro pirmąjį kandidatų sąrašą, atsižvelgdama į jų pasiekimus ir į pranešime apie konkursą nurodytus atrankos kriterijus. Šie kandidatai gali būti pakviesti pokalbio su Europos Komisijos paskyrimų patariamuoju komitetu. Prieš šį pokalbį kandidatai turės atlikti vertinimo centro, kuriame dirba nepriklausomi įdarbinimo konsultantai, užduotis.

3.

Paskyrimų patariamasis komitetas sudaro galutinį sąrašą. Šie kandidatai bus pakviesti pokalbio su vienu ar keliais Europos Komisijos nariais.

4.

Remdamasi šios atrankos procedūros rezultatais ir išklausiusi Valdybos narius per jos plenarinę sesiją, Europos Komisija sudaro galutinį kandidatų, tinkamų dviejų Valdybos narių/už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių pareigoms, sąrašą. Šis galutinis sąrašas perduodamas tvirtinti Europos Parlamentui ir kartu apie tai informuojama Europos Sąjungos Taryba.

5.

Paskui Europos Komisija pateiks Europos Parlamentui tvirtinti dviejų Valdybos narių/už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių paskyrimo pasiūlymą.

6.

Patvirtinus tą pasiūlymą, Taryba priima įgyvendinimo sprendimą paskirti du Valdybos narius/už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingus direktorius. Taryba sprendimą priima kvalifikuota balsų dauguma. Gali būti reikalaujama, kad kandidatai dalyvautų papildomuose pokalbiuose ir (arba) atliktų papildomus, be minėtųjų, testus.

Dėl praktinių priežasčių ir kad dėl kandidatų ir institucijos interesų atrankos procedūra būtų užbaigta kuo greičiau, Europos Komisija vykdo šią atrankos procedūrą tik anglų kalba. Ji užtikrins, kad asmenims, kurių ši kalba yra gimtoji, nebūtų teikiamas nepagrįstas pranašumas.

Pasiūlymą Europos Parlamentui dėl dviejų Valdybos narių ir už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingų direktorių paskyrimo Europos Komisija priims remdamasi šiuo kvietimu teikti paraiškas. Tai, kad kandidatas įtraukiamas į Europos Parlamentui perduosimą galutinį sąrašą arba į paskyrimo pasiūlymą, nesuteikia jam garantijos, kad bus paskirtas. Kandidatai turėtų atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Komisijos priimtas galutinis sąrašas gali būti paskelbtas viešai.

Lygios galimybės

Europos Sąjungos institucijos vykdo lygių galimybių politiką ir priima paraiškas, nediskriminuodamos dėl lyties, rasės, odos spalvos, etninės ar socialinės kilmės, genetinių savybių, kalbos, religijos ar tikėjimo, politinių ar kitų pažiūrų, priklausomybės nacionalinei mažumai, turto, gimimo, negalios, amžiaus ar lytinės orientacijos.

Įdarbinimo sąlygos

Abu Valdybos nariai ir už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingi direktoriai paskiriami nepratęsiamam penkerių metų laikotarpiui. Valdybos nariui ir už pertvarkymo planavimą ir sprendimus atsakingam direktoriui bus taikomos tokios pat tarnybinių pajamų ir pensinio amžiaus taisyklės, nustatytos Reglamente Nr. 422/67/EEB, kaip ir Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sekretoriui (5). Jam bus mokamas AD 16 lygio 3 pakopos darbo užmokestis, padaugintas iš 101 % (6). Tačiau jam nebus taikoma aukščiausia pensinio amžiaus riba. Analogiškai jam taikomos visos kitos įdarbinimo sąlygos, nustatytos Tarnybos nuostatuose ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygose.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Pastaba. Prieš teikdamas paraišką atidžiai pasitikrinkite, ar atitinkate visus tinkamumo reikalavimus, ypač reikalavimus dėl diplomų, taip pat aukšto lygio profesinės bei vadovavimo patirties ir kalbinių gebėjimų. Jeigu netenkinamas bent vienas iš šių tinkamumo reikalavimų, kandidatas automatiškai pašalinamas iš atrankos procedūros. Paraiškos turėtų būti teikiamos interneto svetainėje https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/. Šioje interneto svetainėje rasite visus nurodymus, ką daryti kiekvienu registracijos etapu.

Kad galėtumėte pateikti paraišką, turėsite susikurti paskyrą. Kad užbaigtumėte registraciją, į sistemą reikia įkelti PDF formato gyvenimo aprašymą ir internetu pateikti motyvacinį laišką (ne daugiau kaip 8 000 spaudos ženklų). Taip pat būtina turėti veikiantį e. pašto adresą. Jis bus naudojamas Jūsų registracijai patvirtinti, taip pat juo bus su Jumis bendraujama įvairiais atrankos procedūros etapais. Todėl, jeigu Jūsų e. pašto adresas pasikeis, būtina apie tai pranešti Europos Komisijai. Baigęs registraciją internete, e. paštu gausite patvirtinimą, kad Jūsų paraiška užregistruota. Jei patvirtinimo e. paštu negavote, paraiška nebuvo užregistruota!

Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienos paraiškos nagrinėjimo eigos negalite stebėti internetu. Apie Jūsų paraiškos statusą Jums bus pranešta tiesiogiai. Kad būtų lengviau valdyti atrankos procesą, su kandidatais dėl šios atrankos procedūros bus susirašinėjama tik anglų kalba.

Jei norite daugiau informacijos ir (arba) jei kiltų techninių nesklandumų, siųskite e. laišką šiuo adresu: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu

Galutinis terminas

Paraiškų pateikimo terminas – 2019 m. balandžio 29 d. 12 val. Briuselio laiku; vėliau registracija internetu negalima. Jūs pats atsakingas už tai, kad registracijos internetu forma būtų užpildyta laiku. Primygtinai rekomenduojame nesiregistruoti paskutinėmis registracijai skirto laiko dienomis, nes dėl didelės interneto apkrovos arba dėl interneto ryšio sutrikimų registracija internetu gali nutrūkti neužbaigta, o tada reikia kartoti visą procedūrą. Pasibaigus registracijai skirtam laikui, nebegalėsite įvesti jokių duomenų. Registracijos formos, kurias vėluojama nusiųsti, nepriimamos. Komisija pasilieka teisę pratęsti šio konkurso terminą, apie tai paskelbdama tik Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Svarbi informacija kandidatams

Kandidatams primenama, kad atrankos komitetų darbas yra konfidencialus. Kandidatams draudžiama tiesiogiai arba netiesiogiai susisiekti su šių komitetų nariais arba prašyti kitų asmenų tai daryti jų vardu.

Asmens duomenų apsauga

Komisija ir BPV užtikrins, kad kandidatų asmens duomenys būtų tvarkomi laikantis 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (7).


(1)  Profesinė patirtis bus skaičiuojama nuo datos, kurią kandidatas įgijo minimalią kvalifikaciją, reikalingą norint dalyvauti šioje atrankoje. Bus atsižvelgiama tik į tokią profesinę veiklą (t. y. samdomą arba savarankišką darbą), kuriai patvirtinti bus pateikti reikiami dokumentai. Į ne visą darbo laiką vykdytą profesinę veiklą bus atsižvelgiama proporcingai pagal visą darbo laiką išdirbtų valandų procentinę dalį. Į studijų ar mokymosi ir neatlyginamo stažavimosi laikotarpius neatsižvelgiama. Į profesinę patirtį gali būti įskaičiuojami ne daugiau kaip treji metai studijų su stipendija, dotuojamos veiklos ir doktorantūros.

(2)  Apibūdindami kiekvienas eitas vadovaujančio darbuotojo arba vadovo pareigas kandidatai turi nurodyti: 1) eitas pareigas ir vykdytas funkcijas; 2) darbuotojų, kuriems vadovavo eidami šias pareigas, skaičių; 3) valdyto biudžeto dydį ir 4) hierarchinę struktūrą ir vadovų skaičių.

(3)  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01958R0001-20130701&qid=1408533709461&from=LT

(4)  https://srb.europa.eu/sites/srbsite/files/code_of_conduct.pdf

(5)  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:01967R0422-20121007&qid=1551879217199&from=EN, iš dalies pakeistas Reglamentu (ES, Euratomas) Nr. 904/2012: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:269:0001:0002:LT:PDF

(6)  Žr. Reglamento Nr. 31 (EEB), 11 (EAEB), nustatančio Europos ekonominės bendrijos ir Europos atominės energijos bendrijos pareigūnų tarnybos nuostatus ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygas, 66 straipsnį

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:1962R0031:20140101:LT:PDF

(7)  OL L 295, 2018 11 21, p. 39.


Top