Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2018/401/09

Kvietimas teikti paraiškas – EACEA/37/2018. Pagal programą „ERASMUS+“. KA3 – Politikos reformų rėmimas. Profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų tinklai ir partnerystės

OJ C 401, 7.11.2018, p. 9–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

7.11.2018   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 401/9


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS – EACEA/37/2018

Pagal programą „ERASMUS+“

KA3 – Politikos reformų rėmimas

Profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų tinklai ir partnerystės

(2018/C 401/09)

1.   Tikslas

Šio kvietimo tikslas – paremti projektus, kuriais siekiama kurti tarptautinius ir nacionalinius profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų tinklus ir partnerystes pirminio ir tęstinio profesinio rengimo ir mokymo srityje, siekiant padėti formuoti Europos lygmens politiką, taip pat didinti informuotumą ir gerinti Europos profesinio rengimo ir mokymo politikos įgyvendinimą nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis.

Bendras kvietimo teikti paraiškas tikslas – paraginti teikti pasiūlymus dėl partnerysčių, sukurtų pagal principą „iš apačios į viršų“, siekiant paskatinti tarpvalstybinių ir nacionalinių profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų tinklų ir partnerysčių kūrimą, kad jie galėtų veikti nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Šiais projektais turėtų būti gerinama profesinio rengimo ir mokymo kokybė ir efektyvumas, didinamas jo poveikis ir aktualumas besimokantiems asmenims ir darbdaviams, užtikrinamas tarpvalstybinis bendradarbiavimas, siekiant gerinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę ir patrauklumą.

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas finansuojamais pasiūlymais taip pat turėtų būti skatinama komunikacija, informacijos sklaida ir parama įgyvendinant profesinio rengimo ir mokymo politikos darbotvarkę ES ir nacionaliniu lygmenimis, kad būtų galima keistis žiniomis, nuomonėmis ir patirtimi, susijusia su politikos įgyvendinimu, ir gerąja profesinio rengimo ir mokymo gebėjimų srities patirtimi.

Pasiūlymus reikia pateikti pagal vieną iš šių dviejų priemonių:

—   1 priemonė. Nacionalinės, regioninės arba sektorių profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų organizacijos

Pagal 1 priemonę remiamais projektais bus sukurti arba stiprinami nacionalinio, regioninio ar sektorių lygmens profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų tinklai ir partnerystės. Tai bus pasiekta vykdant tarptautinius projektus, kurių tikslas – stiprinti gebėjimus ir leisti šioms profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų organizacijoms keistis gerąja patirtimi, ypač tose šalyse, kuriose profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų atstovavimo galimybės ribotos.

—   2 priemonė. Europos skėtinės profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų organizacijos

Pagal 2 priemonę remiamais projektais bus skatinamas Europos skėtinių profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų organizacijų bendradarbiavimas ir remiama Europos lygmens politika bei stiprinami šių organizacijų gebėjimai komunikuoti su nacionaliniais nariais arba susijusiomis įmonėmis. Europos skėtinėms organizacijoms taip pat teks svarbus vaidmuo didinant informuotumą ir remiant Europos profesinio rengimo ir mokymo politikos įgyvendinimą per nacionalines, regionines ir sektorių profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų organizacijas.

2.   Reikalavimus atitinkantys partnerystės projektai

—   1 priemonė. Nacionalinės, regioninės arba sektorių profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų organizacijos

Partnerystę sudaro bent du nacionaliniai, regioniniai arba sektorių tinklai ar profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų asociacijos iš ne mažiau kaip dviejų skirtingų programos „Erasmus+“ šalių (iš jų bent viena turi būti Europos Sąjungos valstybė narė). Vienas iš šių partnerių bus koordinuojanti organizacija, kuri dėl „Erasmus+“ dotacijos kreipiasi partnerystės vardu.

Jei tinklas ir (arba) asociacija dar nėra teisiškai įsisteigę, prašymą gali pateikti jam atstovaujantis profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjas.

Visa partnerystės sudėtis turėtų atitikti konkretų kvietimo teikti paraiškas veiklos pobūdį.

—   2 priemonė. Europos skėtinės profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų organizacijos

Partnerystę sudaro bent dvi profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų Europos skėtinės organizacijos; jos abi privalo turėti narių ar įmonių ne mažiau kaip penkiose programos „Erasmus+“ šalyse (iš jų bent viena turi būti Europos Sąjungos valstybė narė). Viena iš Europos skėtinių organizacijų bus koordinuojanti organizacija, kuri dėl „Erasmus+“ dotacijos kreipiasi partnerystės vardu.

Visa partnerystės sudėtis turėtų atitikti konkretų kvietimo teikti paraiškas veiklos pobūdį.

Programoje „Erasmus+“ dalyvauja šios šalys:

—   28 Europos Sąjungos valstybės narės: Airija, Austrija, Belgija, Bulgarija, Čekija, Danija, Estija, Graikija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė (1), Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Vengrija, Vokietija,

—   ES nepriklausančios programos šalys: buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija, Serbija (2) ir Turkija.

3.   Veikla

Veikla turi būti pradėta vykdyti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. iki 2019 m. lapkričio 1 d.

Projektų įgyvendinimo trukmė – 24 mėnesiai.

Pagrindinis šios veiklos tikslas – remti profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų tinklų ir partnerysčių kūrimą ir (arba) stiprinimą, siekiant ugdyti gebėjimus vietos lygmeniu, kad būtų veiksmingai įgyvendinamos Europos profesinio rengimo ir mokymo programos, iniciatyvos ir prioritetai, taip pat ir tie, dėl kurių susitarta įgyvendinant Kopenhagos procesą.

Pagal abi priemones paraiškas teikiantys dalyviai turėtų vykdyti tokią veiklą:

Stiprinti profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų bendradarbiavimą skatinant tarpusavio mokymąsi, tarpusavio konsultacijas ir stiprinant gebėjimus, kad būtų pagerinta profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikimo kokybė ir patrauklumas. Be to, tinklai ir partnerystės turėtų skatinti ir remti veiksmingą ES finansavimo priemonių naudojimą, taip pat padėti įgyvendinti atitinkamas ES priemones ir iniciatyvas ir skleisti apie jas informaciją profesinio rengimo ir mokymo srityje, kai tik įmanoma, nacionaline (-ėmis) kalba (-omis). Projektais taip pat turėtų būti siekiama įtraukti ir informuoti profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjus, kurie dar neprisideda prie Europos lygmens bendradarbiavimo ir iš jo negauna naudos.

Be to, paramos gavėjai turėtų vykdyti bent trijų toliau išvardytų rūšių veiklą:

1.

dalyvauti Europos profesinių gebėjimų savaitės renginiuose savo šalyje organizuodami koordinuojamus novatoriškus renginius ir veiklą, kuria siekiama didinti profesinio rengimo ir mokymo patrauklumą, kartu pritraukiant plačią auditoriją, įskaitant tėvus, moksleivius, mokytojus, įmones ir ypač mažąsias ir vidutines įmones (MVĮ);

2.

padėti rengti tarptautinimo strategiją paslaugų teikėjų lygmeniu, skatinti vadovų, darbuotojų ir profesinio rengimo ir mokymo įstaigose besimokančių asmenų judumą, taip pat steigti bendradarbiavimo partnerystes;

3.

gerinti profesinio rengimo ir mokymo kokybę pasitelkiant grįžtamojo ryšio mechanizmus, kad siūlomas profesinis rengimas ir mokymas atitiktų Rekomendaciją dėl absolventų karjeros stebėjimo ir Rekomendaciją dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET); kai galima, tobulinti absolventų karjeros stebėjimo sistemas, inter alia, nacionalinius ar regioninius statistinius duomenis derinant su profesinio rengimo ir mokymo paslaugų teikėjų surinktais duomenimis arba naudojantis absolventų karjeros stebėjimo sistemų duomenimis, skirtais profesinio rengimo ir mokymo kokybei gerinti;

4.

padėti labai mažoms įmonėms ir MVĮ plėtoti žmogiškąjį kapitalą, tobulinant darbuotojų kvalifikaciją arba juos perkvalifikuojant. Tam gali prireikti įvertinti jų kvalifikacinius poreikius ir (arba) nustatyti gebėjimus ir (arba) pripažinti ir patvirtinti gebėjimus ir (arba) pasiūlyti jų poreikius atitinkančius mokymo kursus, kai įmanoma, atsižvelgiant į 2016–2018 m. Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokymo srityje strateginės programos („ET 2020“) suaugusiųjų mokymosi darbo grupės išvadas;

5.

diegti novatoriškus svarbiausių profesinių gebėjimų ugdymo metodus (pavyzdžiui, sudaryti lanksčias ir rinktis leidžiančias mokymosi sąlygas atsižvelgiant į individualius poreikius) pritaikant programos pobūdį ir vertinimą;

6.

plėtoti mokytojų, instruktorių, mentorių ir (arba) profesinio rengimo ir mokymo įstaigų vadovų profesinio tobulėjimo priemones ir galimybes, kad jie galėtų geriau pasirengti ateities iššūkiams (pvz., skaitmeninimui), kaip numatyta 2016–2018 m. ET 2020 profesinio rengimo ir mokymo klausimų darbo grupės išvadose.

4.   Dotacijų skyrimo kriterijai

Reikalavimus atitinkančios paraiškos bus vertinamos pagal šiuos kriterijus:

1.

projekto aktualumas (daugiausia – 30 balų, mažiausias būtinas balų skaičius – 16);

2.

projekto parengimo ir įgyvendinimo kokybė (daugiausia – 20 balų, mažiausias būtinas taškų skaičius – 11);

3.

projekto konsorciumo ir bendradarbiavimo susitarimų kokybė (daugiausia – 30 balų, mažiausias būtinas balų skaičius – 16);

4.

poveikis ir sklaida (daugiausia – 20 balų, mažiausias būtinas balų skaičius – 11).

Toliau bus svarstomos tik tos paraiškos, kurioms bus skirta bent 60 balų (iš 100), kartu atsižvelgiant į reikiamą mažiausią būtiną balų skaičių pagal kiekvieną iš keturių dotacijų skyrimo kriterijų.

5.   Biudžetas

Visas bendram projektų finansavimui skirtas biudžetas yra 6 milijonai eurų (maždaug 4 mln. eurų – 1 priemonei ir 2 mln. eurų – 2 priemonei). ES bendro finansavimo dalis – ne daugiau kaip 80 proc.

Kiekvienos dotacijos dydis – nuo 300 000 iki 500 000 EUR (1 priemonė) ir nuo 600 000 iki 800 000 EUR (2 priemonė).

Agentūra pasilieka teisę paskirstyti ne visas turimas lėšas.

6.   Galutinė paraiškų pateikimo data

Paraiškos turi atitikti tokius reikalavimus:

jos turi būti pateiktos ne vėliau kaip 2019 m. sausio 31 d. 12.00 val. (Briuselio laiku),

jos turi būti pateiktos internetu, užpildant tam skirtą oficialią paraiškos formą (eFormą),

jos turi būti parengtos viena iš oficialiųjų ES kalbų,

su paraiškomis būtina pateikti išsamų projekto aprašymą, priesaikos deklaraciją ir subalansuoto biudžeto sąmatą (užpildant atitinkamas oficialias formas).

Jei šių reikalavimų nesilaikoma, paraiška atmetama.

7.   Išsami informacija

Gaires pareiškėjams kartu su elektronine paraiškos forma galima rasti interneto adresu

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-networks-and-partnerships-of-VET-providers_en

Paraiškos turi atitikti visas gairių sąlygas.


(1)  Informacija Jungtinės Karalystės pareiškėjams. Turėkite omenyje, kad tinkamumo kriterijų turi būti laikomasi visą finansavimo laikotarpį. Jei nesibaigus finansavimo laikotarpiui Jungtinė Karalystė išstos iš ES nesudariusi su ES susitarimo, kuriuo būtų užtikrinama visų pirma tai, kad Jungtinės Karalystės pareiškėjai toliau atitiktų tinkamumo kriterijus, jums teikiamas ES finansavimas bus nutrauktas (tačiau, jei įmanoma, galėsite toliau dalyvauti projekte) arba turėsite pasitraukti iš projekto pagal atitinkamas dotacijos susitarimo nuostatas dėl susitarimo nutraukimo.

(2)  Serbija programos „Erasmus+“ šalimi bus laikoma tokiomis sąlygomis:

i)

Serbijai priėmus 2019 m. biudžetą turi būti galimybė naudotis 2019 m. biudžeto projekte numatytais asignavimais;

ii)

turi būti iš dalies pakeistas Europos Sąjungos ir Serbijos susitarimas dėl Serbijos dalyvavimo Sąjungos švietimo, mokymo, jaunimo ir sporto programoje „Erasmus+“.


Top