EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2017/242A/01

Pranešimas apie viešuosius konkursus. Pastatų sektoriaus administratoriai ir asistentai. EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Už pastatų valdymą atsakingi inžinieriai (įskaitant už aplinką ir paslaugas atsakingus inžinierius). EPSO/AST/141/17 (AST 3). 1 specializacija. Pastatų statybos koordinatoriai/technikai. 2 specializacija. Pastatų oro kondicionavimo ir elektromechanikos bei elektros inžinerijos koordinatoriai/technikai. 3 specializacija. Už darbuotojų saugą/pastatų saugą atsakingi asistentai

OJ C 242A , 27.7.2017, p. 1–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.7.2017   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 242/1


PRANEŠIMAS APIE VIEŠUOSIUS KONKURSUS

PASTATŲ SEKTORIAUS ADMINISTRATORIAI IR ASISTENTAI

EPSO/AD/342/17 (AD 6) – Už pastatų valdymą atsakingi inžinieriai (įskaitant už aplinką ir paslaugas atsakingus inžinierius)

EPSO/AST/141/17 (AST 3)

1 specializacija. Pastatų statybos koordinatoriai/technikai

2 specializacija. Pastatų oro kondicionavimo ir elektromechanikos bei elektros inžinerijos koordinatoriai/technikai

3 specializacija. Už darbuotojų saugą/pastatų saugą atsakingi asistentai

(2017/C 242 A/01)

Galutinis registracijos terminas – 2017 m. rugsėjo 12 d. 12.00 (vidurdienis) Vidurio Europos laiku

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešuosius konkursus, kurių tikslas – pagal kvalifikaciją ir testų rezultatus sudaryti Europos Sąjungos institucijų, daugiausia Europos Komisijos, Europos Parlamento ir Tarybos, administratorių ir asistentų (atitinkamai AD ir AST pareigų grupių naujų darbuotojų) rezervo sąrašus. Darbo vietos bus Briuselyje, Liuksemburge arba Strasbūre.

Šis pranešimas apie konkursus ir jo priedai sudaro teisiškai privalomus šių atrankos procedūrų pagrindus.

Viešiesiems konkursams taikytinos bendrosios taisyklės pateikiamos III PRIEDE.

Reikalingas kiekvieno konkurso ir specializacijos laureatų skaičius

EPSO/AD/342/17–24

EPSO/AST/141/17:

1 specializacija – 22

2 specializacija – 31

3 specializacija – 12

Šiame pranešime skelbiami du konkursai, kurių vieną sudaro kelios specializacijos. Paraišką galite teikti tik dėl vienos kiekvieno konkurso specializacijos. Tai turite pasirinkti registruodamasis elektroniniu būdu. Patvirtinęs elektroninę paraiškos formą pasirinkti dar kartą negalėsite.

KOKIŲ UŽDUOČIŲ GALIU TIKĖTIS?

EPSO/AD/342/17

Prižiūrėti, kaip valdomi ES institucijų pastatai ir (arba) kaip užtikrinamas jų aplinkosauginis veiksmingumas ir kaip pagal programas ar projektus valdomi pastatų projektai.

EPSO/AST/141/17

1 specializacija. Padėti administratoriams valdyti pastatų (statybos ir renovacijos) projektus, specialiąsias technologijas, konstrukcinius ir apdailos darbus.

2 specializacija. Padėti administratoriams valdyti pastatų oro kondicionavimo ir elektromechanikos bei elektros inžinerijos projektus.

3 specializacija. Padėti administratoriams įgyvendinti prevencines darbo higienos ir saugos priemones, koordinuoti sveikatos ir saugos klausimus pastatų planavimo ir statybos etapais, rengti saugos ir higienos instrukcijas, valdyti ekstremaliąsias situacijas.

Daugiau informacijos apie paprastai atliekamas pareigas pateikiama I PRIEDE.

AR GALIU TEIKTI PARAIŠKĄ?

Patvirtindamas paraišką kandidatas turi atitikti VISUS toliau nurodytus reikalavimus.

1)    Bendrieji reikalavimai

Naudotis visomis ES valstybės narės piliečio teisėmis

Būti atlikusiam visas valstybės narės įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles

Būti tinkamam eiti atitinkamas pareigas moralės atžvilgiu

2)    Specialieji reikalavimai – kalbos

Kandidatas turi mokėti bent dvi oficialiąsias ES kalbas : vieną – bent C1 lygiu (labai gerai), o kitą – bent B2 lygiu (patenkinamai).

Atkreipkite dėmesį, kad nurodyto bent minimalaus lygio turi būti kiekvienas paraiškos formoje nustatytas kalbinis gebėjimas (kalbėjimas, rašymas, skaitymas ir klausymas). Šie gebėjimai atitinka nurodytuosius Bendros Europos kalbų mokėjimo orientacinės sistemos svetainėje https://europass.cedefop.europa.eu/lt/resources/european-language-levels-cefr.

Šiame pranešime apie konkursus kalbos nurodomos taip:

1-oji kalba – kalba, vartojama atliekant kompiuterinius klausimų su keliais atsakymų variantais testus,

2-oji kalba – kalba, vartojama pildant paraiškos formą, atliekant vertinimo centro užduotis ir EPSO bei kandidatų, pateikusių galiojančias paraiškas, tarpusavio bendravimui. Ji būtinai turi skirtis nuo 1-osios kalbos.

2-ąja turi būti pasirenkama anglų, prancūzų arba vokiečių kalba.

Įdarbinti nauji pastatų administratoriai, technikai ir asistentai turės kasdien palaikyti ryšius su rangovais, išorės bendrovėmis ir vietos valdžios institucijomis tiek Briuselyje, Liuksemburge, tiek Strasbūre. Pagrindinė šių išorės suinteresuotųjų šalių Briuselyje ir Strasbūre darbo kalba yra anglų ir prancūzų, o Liuksemburge – prancūzų ir vokiečių. Todėl laureatai privalo bent vieną iš šių kalbų mokėti patenkinamai (bent B2 lygiu), kad įdarbinti sugebėtų dirbti iš karto.

3)    Specialieji reikalavimai – kvalifikacija ir darbo patirtis

EPSO/AD/342/17

Diplomu patvirtintas užbaigtas bent trejų metų universitetinis inžinerijos arba architektūros srities išsilavinimas, po kurio įgyta bent trejų metų atitinkama profesinė patirtis, tiesiogiai susijusi su nurodytomis pareigomis.

EPSO/AST/141/17

Visos specializacijos

Diplomu patvirtintas užbaigtas aukštesnysis arba aukštasis pastatų saugumo, darbuotojų ir pastatų saugos, statybos technologijų ar kitos tiesiogiai su pareigomis susijusios srities išsilavinimas, po kurio įgyta bent trejų metų atitinkama profesinė patirtis, tiesiogiai susijusi su nurodytomis pareigomis,

arba

teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo suteikiančiu diplomu patvirtintas užbaigtas vidurinis išsilavinimas, po kurio įgyta bent šešerių metų atitinkama profesinė patirtis, tiesiogiai susijusi su nurodytomis pareigomis.

Būtinos kvalifikacijos pavyzdžių pateikiama IV PRIEDE.

KAIP BŪSIU ATRINKTAS?

1)    Paraiškos teikimas

Paraiškos formą turite pildyti ta kalba, kurią pasirinkote kaip 2-ąją kalbą (žr. skirsnį „Specialieji reikalavimai – kalbos“).

Kai pildysite paraiškos formą, jūsų bus prašoma patvirtinti, kad atitinkate tinkamumo dalyvauti konkurse reikalavimus, ir pateikti papildomos su konkurso specializacija susijusios informacijos (pavyzdžiui, nurodyti diplomus bei darbo patirtį ir atsakyti į klausimus, susijusius su konkurso sritimi („Talent Screener“)). Taip pat turėsite pasirinkti 1-ąją kalbą (bet kurią iš 24 oficialiųjų ES kalbų) ir 2-ąją kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą).

Patvirtindamas paraiškos formą sąžiningai pareiškiate, kad atitinkate visus skirsnyje „Ar galiu teikti paraišką?“ nurodytus reikalavimus. Patvirtinęs paraiškos formą informacijos keisti nebegalėsite. Jūs esate atsakingas už savo paraiškos užpildymą ir patvirtinimą laiku .

2)    Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai

Jei kandidatų skaičius viršys paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančio EPSO direktoriaus kiekvienam konkursui ir specializacijai nustatytą tam tikrą ribą , visi laiku paraiškas patvirtinę kandidatai bus pakviesti į vieną iš EPSO akredituotų centrų atlikti kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų.

Jei nenurodyta kitaip, privalote rezervuoti klausimų su keliais atsakymų variantais testų laiką laikydamasis iš EPSO gautų nurodymų. Paprastai siūlomos kelios testų datos ir įvairiose vietose esantys centrai, kuriuose juos galima laikyti. Laikotarpiai, per kuriuos galima rezervuoti laiką ir atlikti testus, yra riboti .

Jei kandidatų skaičius nesieks šios ribos , šie testai bus rengiami vertinimo centre (5 punktas).

Kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai bus rengiami taip:

Testai

Kalba

Klausimai

Trukmė

Vertinimas

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

Žodinis mąstymas

1-oji kalba

20 klausimų

35 min.

0–20

10 iš 20

Matematinis mąstymas

1-oji kalba

10 klausimų

20 min.

0–10

Bendras balų už matematinį ir abstraktųjį mąstymą skaičius – 10 iš 20

Abstraktusis mąstymas

1-oji kalba

10 klausimų

10 min.

0–10

Šie testai yra atkrintamieji ir už juos gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre surengtus testus.

3)    Tinkamumo patikros

Remiantis elektroninėse paraiškose kandidatų pateiktais duomenimis, bus tikrinama, ar kandidatai atitinka skirsnyje „Ar galiu teikti paraišką?“ nustatytus tinkamumo reikalavimus. EPSO tikrins, ar kandidatai atitinka bendruosius tinkamumo reikalavimus, o atrankos komisija – ar kandidatai atitinka specialiuosius tinkamumo reikalavimus.

Galimi du scenarijai:

jei kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai bus rengiami iš anksto , kandidatų dokumentų atitiktis reikalavimams mažėjančia už tuos testus gautų balų tvarka bus tikrinama tol, kol reikalavimus atitinkančių kandidatų skaičius pasieks paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančio EPSO direktoriaus prieš testus kiekvienam konkursui ir specializacijai nustatytą tam tikrą ribą. Kiti dokumentai nebus tikrinami,

jei kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , bus tikrinama visų laiku paraiškas patvirtinusių kandidatų dokumentų atitiktis reikalavimams.

4)    Atranka pagal kvalifikaciją („Talent Screener“)

Kad atrankos komisija galėtų struktūriškai ir objektyviai įvertinti santykinius visų kandidatų pranašumus, visi tame pačiame konkurse dalyvaujantys ir tą pačią specializaciją pasirinkę kandidatai turi atsakyti į tuos pačius klausimus paraiškos formos skirsnyje „Talent Screener“. Į atrankos pagal kvalifikaciją etapą pateks tik tie kandidatai, kurie pagal 3 punkte aprašytą tvarką bus pripažinti atitinkančiais reikalavimus . Ši atranka bus atliekama remiantis tik paraiškos skirsnyje „Talent Screener“ pateikta informacija. Todėl atsakant į skirsnyje „Talent Screener“ pateiktus klausimus reikėtų pateikti visą susijusią informaciją, net jei ji jau buvo paminėta kituose paraiškos formos skirsniuose. Klausimai parengti remiantis šiame pranešime pateiktais atrankos kriterijais. Kriterijų sąrašas pateikiamas II PRIEDE.

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją, atrankos komisija pirmiausia kiekvienam atrankos kriterijui pagal jo santykinę svarbą suteiks svertinį koeficientą nuo 1 iki 3 ir kiekvieną kandidato atsakymą įvertins 0–4 balais. Siekiant nustatyti tinkamiausią kvalifikaciją pareigoms eiti turinčius kandidatus, balai bus padauginti iš kiekvieno kriterijaus svertinio koeficiento ir sudėti.

Į kitą etapą pateks tik geriausiai bendrai per atranką pagal kvalifikaciją įvertinti kandidatai.

5)    Vertinimo centras

Į šį etapą bus pakviesta ne daugiau kaip 3 kartus daugiau kiekvieno konkurso ir specializacijos kandidatų, nei reikia laureatų. Kandidatai, kurie, remiantis jų elektroninėse paraiškose pateiktais duomenimis, atitiks tinkamumo reikalavimus ir kurie pateks tarp geriausiai bendrai per atranką pagal kvalifikaciją įvertintų kandidatų, bus vienai arba dviem dienoms pakviesti į vertinimo centrą (veikiausiai Briuselyje ) atlikti testų 2-ąja kalba .

Jei 2 punkte apibūdinti kompiuteriniai klausimų su keliais atsakymų variantais testai nebus rengiami iš anksto , kandidatai juos atliks vertinimo centre. Šie testai yra atkrintamieji ir, apskaičiuojant bendrą gautų balų skaičių, už šiuos testus gauti balai nepridedami prie balų, gautų už kitus vertinimo centre surengtus testus.

Jei nenurodyta kitaip, į vertinimo centrą turėsite atsinešti patvirtinamuosius dokumentus (originalus arba patvirtintas kopijas). Per vertinimo centro testus EPSO šiuos dokumentus nuskenuos ir tą pačią dieną jums grąžins.

Vertinimo centre bus tikrinami AST konkursui reikalingi septyni bendrieji įgūdžiai ir AD konkursui reikalingi aštuoni bendrieji įgūdžiai, taip pat kiekvieno konkurso ir specializacijos kandidatams reikalingi specialieji įgūdžiai – tam bus atliekami keturi testai (bendrųjų ir specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbiai, grupinė užduotis ir atvejo tyrimas), kaip nurodyta šiose lentelėse:

Įgūdis

Testai

1.

Analizė ir problemų sprendimas

Grupinė užduotis

Atvejo tyrimas

2.

Bendravimas

Atvejo tyrimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

3.

Darbo kokybė ir rezultatai

Atvejo tyrimas

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

4.

Mokymasis ir tobulėjimas

Grupinė užduotis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

5.

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

Grupinė užduotis

Atvejo tyrimas

6.

Atsparumas

Grupinė užduotis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

7.

Darbas su kitais žmonėmis

Grupinė užduotis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

8.

Vadovavimas (vertinama tik per konkursą EPSO/AD/342/17)

Grupinė užduotis

Bendrųjų įgūdžių vertinimo pokalbis


Minimalus reikalaujamas konkurso EPSO/AST/141/17 dalyvių balų skaičius

3 iš 10 už kiekvieną įgūdį ir iš viso 35 iš 70

Minimalus reikalaujamas konkurso EPSO/AST/342/17 dalyvių balų skaičius

3 iš 10 už kiekvieną įgūdį ir iš viso 40 iš 80


Įgūdis

Testas

Specialieji įgūdžiai

Specialiųjų įgūdžių vertinimo pokalbis

Minimalus reikalaujamas balų skaičius

50 iš 100

6)    Rezervo sąrašas

Patikrinusi kandidatų tinkamumą pagal patvirtinamuosius dokumentus atrankos komisija sudarys kiekvieno konkurso ir specializacijos rezervo sąrašą, į kurį įtrauks reikalavimus atitinkančius, bent minimalų reikalaujamą balų skaičių už visus testus gavusius ir po vertinimo centro etapo geriausiai bendrai įvertintus kandidatus – jų skaičius neviršys reikalingų laureatų skaičiaus. Vardai ir pavardės bus išdėstyti abėcėlės tvarka.

Su laureatų rezervo sąrašais ir įgūdžių pasais, kuriuose atrankos komisija pateiks kokybinių pastabų, galės susipažinti ES institucijos – jos galės jais naudotis įdarbindamos laureatus ir vėlesniais jų karjeros etapais. Tai, kad kandidatas įtrauktas į rezervo sąrašą, nesuteikia jam teisės į darbo vietą arba jos garantijos .

KADA IR KUR GALIU PATEIKTI PARAIŠKĄ?

Paraišką pateikite EPSO interneto svetainėje http://jobs.eu-careers.eu iki

2017 m. rugsėjo 12 d. 12.00 (vidurdienis) Vidurio Europos laiku.


I PRIEDAS

PAREIGOS

EPSO/AD/342/17 – Už pastatų valdymą atsakingi inžinieriai (įskaitant už aplinką ir paslaugas atsakingus inžinierius)

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarnyboms Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre reikalingi statybos inžinieriai, kad prižiūrėtų, kaip valdomi ES institucijų pastatai ir (arba) užtikrinamas jų aplinkosauginis veiksmingumas ir kaip pagal jų vadovų arba Parlamento organų nustatytas programas ar projektus valdomi pastatų projektai.

Įdarbinti laureatai turės vykdyti projektavimo ir techninio valdymo, taip pat analizės ir techninės bei administracinės priežiūros užduotis, susijusias su techniniais įrenginiais.

Šioms pareigoms eiti, be kita ko, reikalingas dokumentų rengimo, analizės, techninės priežiūros ir administracinio valdymo gebėjimas, taip pat puikus mokėjimas dirbti su programine biuro įranga ir naudotis planų arba projektų valdymo ir (arba) kompiuterinio projektavimo (CAD) programomis.

Įdarbinti laureatai taip pat turės būti ypač diplomatiški, mokėti aiškiai dėstyti mintis viešai ir lengvai bendrauti su įvairiais politiniais, ekonominiais ir socialiniais partneriais.

Į pareigas gali įeiti tokios užduotys:

planuoti ir administruoti su išorės bendrovėmis/partneriais sudarytas sutartis,

rengti metinėje darbo programoje numatytos veiklos planus ir prižiūrėti jų vykdymą,

konsultuoti sudėtingais techniniais klausimais ir juos analizuoti, taip pat padėti paprastinti atitinkamos srities procedūras,

stebėti, kaip vykdomi statybos ir renovacijos projektai, ir koordinuoti statybos darbus su paslaugų užsakovais, teikėjais, rangovais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis (pvz., sveikatos ir saugos klausimų koordinatoriais, konsultacinėmis bendrovėmis, valdžios institucijomis, kontrolės įstaigomis ir kt.),

stebėti, kaip vykdoma techninė pastatų priežiūra, ir ją planuoti (kompiuterizuoto techninės priežiūros valdymo sistema (CMMS), susitarimai dėl paslaugų lygio, skundų nagrinėjimas ir kt.),

administruoti ir koordinuoti konkrečius projektus ir prižiūrėti biudžetą, išlaidas ir planavimo sistemą,

prisidėti prie skyriaus administracinio ir finansinio valdymo atsižvelgiant į atitinkamas teisines nuostatas,

pasitarnauti tarnybai vienoje iš puikiai išmanomų projektų valdymo sričių (organizavimas, planavimas, koordinavimas, išteklių valdymas, rizikos valdymas ir kt.),

prižiūrėti, kokių veiksmų imamasi po išorės techninės ir (arba) aplinkosauginės kontrolės tarnybų pateiktų ataskaitų,

rengti projektus ir įgyvendinti priemones, kuriais siekiama didinti aplinkosauginį pastatų veiksmingumą, didinti naudotojų gerovę bei komfortą ir (arba) užtikrinti pastatų bei jų įrenginių atitiktį standartams ir (arba) techninį modernizavimą,

atlikti pastatų (energijos vartojimo) auditus, analizuoti ir lyginti techninių rodiklių duomenis ir perduoti informaciją (vidaus ir (arba) išorės adresatams),

rengti technines specifikacijas ir dalyvauti viešojo pirkimo procedūrose,

dalyvauti su pastatais susijusiose (darbų, medžiagų, paslaugų ar įrangos) (tvaraus) pirkimo procedūrose arba jas rengti,

palaikyti ryšius su institucijos vadovais įgyvendinant politiką praktikoje,

užtikrinti atitiktį atitinkamiems veiklos srities teisės aktų pakeitimams ir nuolatos jais domėtis.

EPSO/AST/141/17

1 specializacija. Pastatų statybos koordinatoriai/technikai

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarnyboms Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre reikalingi pastatų statybos koordinatoriai/technikai, kad padėtų valdyti pastatų (statybos ir renovacijos) projektus, specialiąsias technologijas, konstrukcinius ir apdailos darbus, susijusius su konstrukcijomis, fasadu, vidinėmis ir išorinėmis žaliuzėmis, stogo danga, medinėmis pastatų išorės ir vidaus dalimis, grindų ir sienų danga.

Į pareigas gali įeiti tokios užduotys:

užtikrinti techninę pastatų priežiūrą ir įrengimą,

taikyti kompiuterizuoto techninės priežiūros valdymo sistemą (CMMS) ir užtikrinti centralizuotą techninį valdymą, taip pat energetinį pastatų valdymą ir tvarų jų eksploatavimą,

užtikrinti pastatų gaisrinę saugą ir jų techninę saugą,

atlikti daugiamečio pastatų arba techninės įrangos priežiūros programavimo poreikių analizę,

stebėti su pastatų valdymu susijusių visiško įrengimo/renovacijos/statybos/atstatymo projektų vykdymą,

rengti eksploatavimo procedūras ir naudotojų mokymus,

padėti valdyti pastatus ir (arba) eksploatuoti saugumo įrangą ir įrenginius,

padėti rengti specifikacijas prieš skelbiant kvietimus pateikti pasiūlymus, dalyvauti pirkimo procedūrose, taip pat stebėti ir koordinuoti su statybos metodais susijusių darbų vykdymą arba paslaugų teikimą,

užtikrinti administracinį ir techninį pastatų sektoriaus sutarčių, sudarytų su paslaugas teikiančiomis, darbus vykdančiomis ir medžiagas bei baldus tiekiančiomis išorės bendrovėmis, valdymą (visų pirma prižiūrėti veiklą, atlikti stebėseną ir vykdyti kokybės kontrolę),

vykdyti su techninės pastatų priežiūros darbais susijusį sutarčių valdymą ir stebėjimą,

užtikrinti projektų valdymą, įskaitant finansinį valdymą, ir (arba) pastatų ir techninės priežiūros valdymą,

dalyvauti atrankos procedūrose ir derybose, kuriomis siekiama įsigyti pastatų arba juos užimti,

rengti planus, juos peržiūrėti ir atnaujinti taikant kompiuterinio projektavimo (CAD) programą,

palaikyti ryšius su rangovais ir nacionalinės administracijos įstaigomis siekiant spręsti su darbo sritimi susijusius klausimus,

rengti daugiadalykius saugumo klausimų sprendimus,

pradėti, stebėti ir koordinuoti tarpinstitucinius projektus bei diskusijas ir juose dalyvauti,

užvesti ir tvarkyti taisyklių, nuostatų arba atitikties dokumentų bylas, taip pat imtis su tuo susijusių veiksmų (užtikrinti atitiktį),

stebėti technologinę pažangą.

Šioms užduotims atlikti taip pat būtina turėti administracinio ir finansinio valdymo įgūdžių, būti gerai įvaldžiusiam kompiuterines priemones (automatines biuro programas, „Excel“, „Word“, „MS Project“ ir kt.) ir mokėti dirbti su valdymo ir kompiuterinio projektavimo (CAD) programomis.

2 specializacija. Pastatų oro kondicionavimo ir elektromechanikos bei elektros inžinerijos koordinatoriai/technikai

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarnyboms Briuselyje, Liuksemburge ir Strasbūre reikalingi koordinatoriai/technikai, kad dirbtų vienoje iš toliau nurodytų sričių.

Oro kondicionavimas Oro kondicionavimas, vėdinimas, šildymas, vandens/sanitariniai įrenginiai, tvaraus biuro pastatų naudojimo būdai ir metodai, energijos vartojimo valdymas, centralizuotas techninis valdymas, automatizuota kontrolė.

Elektromechanikos ir elektros inžinerija Elektros energija (aukštoji ir žemoji įtampa), kėlimo įranga, automatinė įranga, gaisrų aptikimas ir gaisrinė sauga, centralizuotas techninis valdymas, generatoriai, avarinis apšvietimas, EIB, KNX ir analogiškos sistemos.

Į kiekvienos srities pareigas gali įeiti tokios užduotys:

užtikrinti techninę pastatų priežiūrą ir įrengimą,

taikyti kompiuterizuoto techninės priežiūros valdymo sistemą (CMMS) ir užtikrinti centralizuotą techninį valdymą, taip pat energetinį pastatų valdymą ir tvarų jų eksploatavimą,

užtikrinti pastatų gaisrinę saugą ir jų techninę saugą,

atlikti daugiamečio pastatų arba techninės įrangos priežiūros programavimo poreikių analizę,

stebėti pastatų visiško įrengimo/renovacijos/statybos/atstatymo projektų vykdymą;

rengti eksploatavimo procedūras ir naudotojų mokymus,

padėti valdyti pastatus ir (arba) eksploatuoti saugumo įrangą ir įrenginius,

padėti rengti specifikacijas prieš skelbiant kvietimus pateikti pasiūlymus, dalyvauti pirkimo procedūrose, taip pat stebėti ir koordinuoti su statybos metodais susijusių darbų vykdymą arba paslaugų teikimą,

užtikrinti administracinį ir techninį pastatų sektoriaus sutarčių, sudarytų su paslaugas teikiančiomis, darbus vykdančiomis ir medžiagas bei baldus tiekiančiomis išorės bendrovėmis, valdymą (visų pirma prižiūrėti veiklą, atlikti stebėseną ir vykdyti kokybės kontrolę),

vykdyti su techninės pastatų priežiūros darbais susijusį sutarčių valdymą ir stebėjimą;

užtikrinti projektų valdymą, įskaitant finansinį valdymą,

dalyvauti atrankos procedūrose ir derybose, kuriomis siekiama įsigyti pastatų arba juos užimti,

rengti planus, juos peržiūrėti ir atnaujinti taikant kompiuterinio projektavimo (CAD) programą,

palaikyti ryšius su rangovais ir nacionalinės administracijos įstaigomis siekiant spręsti su darbo sritimi susijusius klausimus,

rengti daugiadalykius saugumo klausimų sprendimus,

pradėti, stebėti ir koordinuoti tarpinstitucinius projektus bei diskusijas ir juose dalyvauti,

užvesti ir tvarkyti taisyklių, nuostatų arba atitikties dokumentų bylas, taip pat imtis su tuo susijusių veiksmų (užtikrinti atitiktį),

stebėti technologinę pažangą.

Šioms užduotims atlikti taip pat būtina turėti administracinio ir finansinio valdymo įgūdžių, būti gerai įvaldžiusiam kompiuterines priemones (automatines biuro programas, „Excel“, „Word“, „MS Project“ ir kt.) ir mokėti dirbti su valdymo ir kompiuterinio projektavimo (CAD) programomis.

3 specializacija. Už darbuotojų saugą/pastatų saugą atsakingi asistentai

Europos Komisijos ir Tarybos tarnyboms Briuselyje reikalingi už darbuotojų ir pastatų saugą atsakingi asistentai.

Įdarbinti laureatai turės padėti administratoriams įgyvendinti prevencines darbo higienos ir saugos priemones, koordinuoti sveikatos ir saugos klausimus pastatų planavimo ir statybos etapais, rengti saugos ir higienos instrukcijas, valdyti ekstremaliąsias situacijas.

Į pareigas gali įeiti parama:

atliekant su pastatų gaisrine sauga ir jų technine sauga susijusias užduotis, taip pat vykdant higienos srities arba kitas su darbo sauga susijusias užduotis,

rengiant eksploatavimo procedūras ir naudotojų mokymus,

rengiant specifikacijas prieš skelbiant kvietimus pateikti pasiūlymus, dalyvaujant pirkimo procedūrose, taip pat stebint ir koordinuojant su pastatų sauga susijusių darbų vykdymą arba paslaugų teikimą,

palaikant ryšius su rangovais ir nacionalinės administracijos įstaigomis siekiant spręsti su darbo sritimi susijusius klausimus,

taikant rizikos vertinimo metodus, susijusius su ergonomika, darbo vietomis ir psichosocialine rizika, ir rengiant saugos klausimų sprendimus,

užvedant ir tvarkant su sauga kitose srityse, pavyzdžiui, elektros energijos/kabelių tiesimo, vidaus darbų, ergonomikos, gaisrų gesinimo, šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo ir kt., susijusias dokumentų bylas,

rengiant saugos standartus ir specifikacijas; taikant ir peržiūrint tuos standartus ir specifikacijas arba dalyvaujant su tuo susijusių darbo grupių veikloje.

Šioms užduotims atlikti taip pat būtina turėti administracinio ir finansinio valdymo įgūdžių, būti gerai įvaldžiusiam kompiuterines priemones (automatines biuro programas, „Excel“, „Word“, „MS Project“ ir kt.) ir mokėti dirbti su specializacijos srities IT priemonėmis (pvz., naudotis evakavimo imitavimo priemonėmis, kompiuteriu rengti evakavimo planus, atlikti kompiuterinį projektavimą ir rizikos vertinimą, kt.).

I PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


II PRIEDAS

ATRANKOS KRITERIJAI

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją, atrankos komisija atsižvelgs į šiuos kriterijus:

EPSO/AD/342/17 – Už pastatų valdymą atsakingi inžinieriai (įskaitant už aplinką ir paslaugas atsakingus inžinierius)

1)

profesinę patirtį, įgytą rengiant ir įgyvendinant priemones, kuriomis siekiama didinti aplinkosauginį pastatų veiksmingumą, atliekant pastatų (energijos vartojimo) auditus arba tikrinant techninių įrenginių atitiktį (pagal teisinius reikalavimus) ir (arba) nagrinėjant techninio įrenginių moderninimo poreikius (irgi pagal teisinius reikalavimus);

2)

profesinę patirtį, įgytą koordinuojant statybos darbus su paslaugų užsakovais, teikėjais, rangovais ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis (pvz., sveikatos ir saugos klausimų koordinatoriais, konsultacinėmis bendrovėmis, valdžios institucijomis, kontrolės įstaigomis ir kt.);

3)

profesinę patirtį, susijusią su pastatų (darbų, medžiagų, paslaugų ir (arba) įrangos) (tvaraus) pirkimo procedūromis;

4)

profesinę patirtį, įgytą naudojant konkrečią programinę pastatų statybos, planavimo arba techninės priežiūros srities įrangą;

5)

profesinę patirtį, susijusią su pastatų projektų biudžeto ir (arba) išlaidų valdymu;

6)

profesinę patirtį, įgytą valdant žmogiškuosius išteklius, biudžetą, finansus, informacines technologijas, teisinius aspektus ir kt.;

7)

profesinę patirtį, įgytą valdant pastatų techninių įrenginių eksploatavimą ir techninę priežiūrą arba užtikrinant pastatų ir jų įrenginių atitiktį aplinkosaugos reikalavimams;

8)

profesinę patirtį, įgytą rengiant technines specifikacijas, susijusias su sudėtingų techninių įrenginių statybos projektais;

9)

profesinę patirtį, įgytą stebint, kaip vykdoma techninė pastatų priežiūra, ir ją planuojant (kompiuterinis valdymas, susitarimai dėl paslaugų lygio, skundų nagrinėjimas ir kt.) arba dirbant su pastatų energijos valdymo sistemomis;

10)

statybų srities, pavyzdžiui, specialių statybos metodų, darbuotojų saugos, pastatų saugos, gaisro saugos inžinerijos arba architektūros, profesinę patirtį arba po universiteto gautą diplomą (išskyrus patirtį ir diplomą, kurių reikalaujama norint dalyvauti šiame konkurse).

EPSO/AST/141/17

1 specializacija. Pastatų statybos koordinatoriai/technikai

1)

be profesinės patirties, kurios reikalaujama norint dalyvauti konkurse, – bent dvejų metų profesinę patirtį, tiesiogiai susijusią su specializacijos pareigomis;

2)

bent šešių mėnesių profesinę patirtį, įgytą naudojant konkrečią programinę pastatų statybos, planavimo ir (arba) techninės priežiūros srities IT įrangą;

3)

be diplomo (-ų), kurio (-ių) reikalaujama norint dalyvauti konkurse, – aukštesniojo arba aukštojo mokslo diplomą (-us), tiesiogiai susijusį (-ius) su specializacijos pareigomis;

4)

be 3 punkte minėtų mokymų – pastatų sektoriaus mokymus arba su specializacija susijusius techninius pažymėjimus;

5)

profesinę projektų valdymo patirtį ir (arba) mokymus;

6)

profesinę su statybos metodais susijusio pirkimo patirtį, įgytą rengiant konkurso dokumentus ir (arba) vertinant pasiūlymus ir (arba) teikiant pasiūlymus;

7)

profesinę patirtį, įgytą taikant kokybės kontrolės metodus statybos darbams;

8)

profesinę su techninės pastatų priežiūros darbais susijusio sutarčių valdymo ir stebėjimo patirtį.

2 specializacija. Pastatų oro kondicionavimo ir elektromechanikos bei elektros inžinerijos koordinatoriai/technikai

1)

be profesinės patirties, kurios reikalaujama norint dalyvauti konkurse, – bent dvejų metų profesinę patirtį, tiesiogiai susijusią su viena iš specializacijos sričių;

2)

bent šešių mėnesių profesinę patirtį, įgytą naudojant konkrečią programinę pastatų statybos, planavimo ir (arba) techninės priežiūros srities IT įrangą;

3)

be diplomo (-ų), kurio (-ių) reikalaujama norint dalyvauti konkurse, – diplomą (-us), susijusį (-ius) su viena iš specializacijos sričių;

4)

be 3 punkte minėtų mokymų – pastatų sektoriaus mokymus arba su viena iš specializacijos sričių susijusius techninius pažymėjimus;

5)

profesinę projektų valdymo patirtį ir (arba) mokymus;

6)

profesinę su statybos metodais susijusio pirkimo patirtį, įgytą rengiant konkurso dokumentus ir (arba) vertinant pasiūlymus ir (arba) teikiant pasiūlymus;

7)

profesinę patirtį, įgytą taikant kokybės kontrolės metodus statybos darbams;

8)

profesinę su techninės pastatų priežiūros darbais susijusio sutarčių valdymo ir stebėjimo patirtį.

3 specializacija Už darbuotojų saugą/pastatų saugą atsakingi asistentai

1)

be profesinės patirties, kurios reikalaujama norint dalyvauti konkurse, – bent dvejų metų profesinę patirtį, įgytą darbuotojų arba pastatų saugos srityje;

2)

be diplomų ar pažymėjimų, kurių reikalaujama norint dalyvauti konkurse, – ES valstybės narės pripažintus darbuotojų saugos, pastatų saugos, gaisrinės saugos arba civilinės saugos srities (-ių) aukštesniojo arba aukštojo mokslo diplomą arba sertifikatą;

3)

darbuotojų saugos, pastatų saugos, gaisrinės saugos arba civilinės saugos srities (-ių) mokymus (bent 20 val.);

4)

profesinę patirtį, įgytą taikant su darbuotojų arba pastatų sauga susijusius standartus;

5)

bent vienų metų su statybos metodais susijusią profesinę patirtį, įgytą kitoje srityje nei pasirinkta konkursui;

6)

žinias ir profesinę patirtį, susijusias su darbuotojų arba pastatų saugos srities IT priemonėmis (pvz., mokėjimą naudotis evakavimo imitavimo priemonėmis, kompiuteriu rengti evakavimo planus, atlikti kompiuterinį projektavimą ir rizikos vertinimą, kt.);

7)

žinias ir profesinę patirtį, įgytas taikant rizikos vertinimo metodus, susijusius su ergonomika, darbo vietomis ir (arba) psichosocialine rizika;

8)

profesinę su pastatų sauga arba rizikos vertinimu susijusio pirkimo patirtį, įgytą rengiant konkurso dokumentus ir (arba) vertinant pasiūlymus ir (arba) teikiant pasiūlymus.

II PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


III PRIEDAS

VIEŠIESIEMS KONKURSAMS TAIKYTINOS BENDROSIOS TAISYKLĖS

BENDROJI INFORMACIJA

EPSO organizuojamose atrankos procedūrose bet kokia nuoroda į tam tikros lyties asmenį laikoma nuoroda ir į bet kurios kitos lyties asmenį.

Jeigu kuriuo nors konkurso etapu paskutinę laisvą vietą užima keli vienodai įvertinti kandidatai, į kitą konkurso etapą kviečiami jie visi. Į kitą etapą kviečiami ir tie kandidatai, kuriems leista toliau dalyvauti konkurse patenkinus jų apeliacinį skundą.

Jeigu rezervo sąraše paskutinę laisvą vietą užima keli vienodai įvertinti kandidatai, į rezervo sąrašą įtraukiami jie visi. Į rezervo sąrašą įtraukiami ir tie kandidatai, kuriems leista toliau dalyvauti konkurse patenkinus jų apeliacinį skundą šiuo procedūros etapu.

1.   KAS GALI TEIKTI PARAIŠKĄ?

1.1.   Bendrieji ir specialieji reikalavimai

Kiekvienai sričiai ar specializacijai taikomi bendrieji ir specialieji reikalavimai (įskaitant reikalavimus dėl kalbų mokėjimo) nurodyti skirsnyje „Ar galiu teikti paraišką?“.

Kvalifikacijai, profesinei patirčiai ir kalbų mokėjimui taikomi specialieji reikalavimai priklauso nuo ieškomų specialistų. Savo paraiškoje turėtumėte pateikti kuo daugiau su savo kvalifikacija ir profesine patirtimi (jei reikalaujama) susijusios informacijos, aprašytos šio pranešimo apie konkursą skirsnyje „Ar galiu teikti paraišką?“ ir susijusios su pareigų pobūdžiu .

a)

Diplomai ir (arba) pažymėjimai. Europos Sąjungos arba jai nepriklausančiose šalyse išduoti diplomai turėtų būti pripažinti ES valstybės narės oficialios institucijos (pvz., ES valstybės narės švietimo ministerijos). Atrankos komisija atsižvelgia į švietimo sistemų skirtumus.

Jei įgijote aukštesnįjį arba aukštąjį, techninį ar profesinį išsilavinimą arba išklausėte specialybės kursus, nurodykite studijuotus dalykus, studijų trukmę ir studijų pobūdį (dieninės, neakivaizdinės ar vakarinės studijos).

b)

Profesinė patirtis (jei reikalaujama). Į ją atsižvelgiama tik tuomet, jei ji tinka norint eiti nurodytas pareigas ir yra:

įgyta atliekant realų, faktinį darbą,

įgyta gaunant užmokestį,

susijusi su pavaldumo ryšiu arba paslaugų teikimu,

įgyta šiomis sąlygomis:

savanoriškas darbas, jei jis apmokamas ir savaitiniu valandų skaičiumi bei trukme prilygsta įprastam darbui,

stažuotės: jei jos apmokamos,

privaloma karinė tarnyba, jei ji užbaigta iki arba po reikalaujamo diplomo įgijimo ir yra tokios trukmės, kokia yra privaloma pagal kandidato valstybės narės teisės aktus,

motinystės/tėvystės/įvaikinimo atostogos, jeigu jų išeita dirbant pagal darbo sutartį,

doktorantūros studijos, jei jos ne ilgesnės kaip trejų metų, net jei jos neapmokamos, su sąlyga, kad iš tiesų įgytas daktaro laipsnis,

darbas ne visą darbo dieną, apskaičiuojamas proporcingai pagal išdirbtas valandas, pavyzdžiui, dirbant šešis mėnesius puse etato į profesinę patirtį būtų įskaičiuojami trys mėnesiai.

1.2.   Patvirtinamieji dokumentai

Įvairiais atrankos procedūros etapais turėsite pateikti oficialų pilietybę patvirtinantį dokumentą (pavyzdžiui, pasą ar asmens tapatybės kortelę), kuris turi galioti galutinę jūsų paraiškos pateikimo dieną (galutinę pirmosios paraiškos dalies užpildymo dieną, jei paraiška teikiama dviem dalimis).

Visi profesinės veiklos laikotarpiai turi būti patvirtinti šiais originaliais dokumentais arba patvirtintomis jų kopijomis:

buvusio (-ių) ir dabartinio (-ų) darbdavio (-ių) išduotais dokumentais, kuriuose nurodomas eitų pareigų pobūdis ir lygmuo, darbo pradžios ir pabaigos datos. Ant šių pažymų turi būti oficialūs įmonės rekvizitai ir antspaudas, atsakingo asmens vardas, pavardė ir parašas, arba

darbo sutartimi (-is) ir pirmu bei paskutiniu algalapiais, pateikiant išsamų eitų pareigų aprašymą,

(nesamdomo darbuotojo, pvz., savarankiškai dirbančių asmenų, laisvųjų profesijų atstovų, atveju) sąskaitomis faktūromis ar užsakymų formomis, kuriose išsamiai apibūdinti atlikti darbai, arba kitais tinkamais oficialiais patvirtinamaisiais dokumentais,

(konferencijų vertėjų, iš kurių reikalaujama profesinės patirties, atveju) dokumentais, kuriais patvirtinamas konkrečiai vertimo konferencijose dirbtų dienų skaičius ir kalbos, iš kurių ir į kurias versta.

Apskritai nereikia pateikti jokių kalbų mokėjimą įrodančių patvirtinamųjų dokumentų, išskyrus kai kuriuos lingvistų ar specialistų konkursus.

Jūsų gali būti paprašyta pateikti papildomos informacijos arba dokumentų bet kuriuo procedūros etapu. EPSO jus informuos, kokius patvirtinamuosius dokumentus ir kada turite pateikti.

1.3.   Lygios galimybės ir specialios priemonės

Jei esate neįgalus arba jūsų sveikatos būklė yra tokia, kad jums galėtų būti sudėtinga atlikti testus, prašom tai nurodyti paraiškoje ir mus informuoti, kokios specialios priemonės jums reikalingos. Jei neįgalus arba minėtos sveikatos būklės tampate po paraiškos pateikimo galutinio termino, privalote kuo skubiau informuoti EPSO pateikdamas toliau nurodytus duomenis.

Atkreipiame dėmesį, kad EPSO atsižvelgia tik į tuos prašymus, kuriems pagrįsti EPSO atsiunčiama nacionalinės institucijos išduota ar medicinos pažyma. Išnagrinėjus jūsų pateiktus patvirtinamuosius dokumentus, prireikus gali būti imtasi pagrįstų priemonių.

Norėdamas gauti papildomos informacijos susisiekite su EPSO prieinamumo grupe (angl. EPSO-accessibility team)

elektroniniu paštu (EPSO-accessibility@ec.europa.eu),

faksu + 32 22998081 arba

įprastu paštu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

EPSO accessibility

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

2.   KAS MANE VERTINS?

Skiriama atrankos komisija, kurios tikslas – palyginti ir atrinkti geriausius kandidatus atsižvelgiant į jų įgūdžius, gebėjimus ir kvalifikaciją, atitinkančius šiame pranešime apie konkursus nustatytus reikalavimus. Jos nariai taip pat nustato konkurso testų sudėtingumo lygį ir patvirtina jų turinį remdamiesi EPSO pasiūlymais.

Siekiant užtikrinti atrankos komisijos nepriklausomumą, kandidatams arba asmenims, kurie nėra jos nariai, griežtai draudžiama bandyti susisiekti su kuriuo nors iš komisijos narių, išskyrus testų, dėl kurių reikalingas tiesioginis kandidatų ir komisijos bendravimas, atvejus.

Kandidatai, pageidaujantys išdėstyti savo argumentus arba pareikšti savo teises, tai turi padaryti raštu, adresuodami atrankos komisijai skirtą korespondenciją EPSO, o ši ją perduoda komisijai. Tiesioginis ar netiesioginis šių procedūrų neatitinkantis kandidatų kišimasis draudžiamas – tokie kandidatai gali būti diskvalifikuoti.

Visų pirma kandidato ir atrankos komisijos nario šeiminiai ryšiai ar pavaldumo santykiai gali tapti interesų konflikto priežastimi. Atrankos komisijos narių prašoma nedelsiant vos sužinojus informuoti EPSO apie visus tokius atvejus. EPSO kiekvieną tokį atvejį vertina atskirai ir imasi reikiamų priemonių. Dėl pirmiau minėtų taisyklių nesilaikymo atrankos komisijos nariams gali būti taikomos drausminės nuobaudos, o kandidatai – diskvalifikuoti (žr. 4.4 skirsnį).

Vertinimo komisijos narių vardai ir pavardės skelbiami EPSO interneto svetainėje (www.eu-careers.eu) prieš vertinimo centro (vertinimo etapo) užduočių pradžią.

3.   BENDRAVIMAS

3.1.   Bendravimas su EPSO

Turėtumėte bent du kartus per savaitę prisijungdamas prie savo EPSO aplanko stebėti konkurso eigą. Jei dėl nuo EPSO priklausančių techninių problemų tikrinti savo aplanko negalite, privalote nedelsdamas apie tai pranešti EPSO

pageidautina EPSO interneto svetainės (www.eu-careers.eu) skirsnyje „Kreiptis į mus“ arba

skambindamas tarnybai „Europe Direct“ (tel. 00 800 67 89 10 11), arba

paštu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

EPSO pasilieka teisę neteikti informacijos, kuri jau yra aiškiai nurodyta šiame pranešime apie konkursus, jo prieduose arba EPSO interneto svetainėje, įskaitant „Dažnai užduodamų klausimų“ skyrelį.

Prašom visoje su paraiška susijusioje korespondencijoje nurodyti savo vardą ir pavardę (tokius, kokie nurodyti EPSO aplanke), paraiškos numerį ir atrankos procedūros nuorodos numerį.

EPSO taiko Gero administracinio elgesio kodekso (https://ec.europa.eu/info/about-european-union/principles-and-values/ethics-and-integrity/code-conduct-eu-staff_lt, paskelbta Oficialiajame leidinyje) principus. Taigi EPSO pasilieka teisę nutraukti korespondenciją, jei ji netinkama (t. y. pasikartojanti, įžeidžianti ir (arba) nesusijusi su atranka).

3.2.   Galimybė susipažinti su informacija

Atsižvelgiant į pareigą argumentuoti kandidatūrų atmetimo sprendimus, kandidatams suteikiamos specialios teisės susipažinti su tam tikra su jais asmeniškai susijusia informacija, kad jie galėtų pateikti apeliacinį skundą dėl tokių sprendimų.

Ši pareiga argumentuoti sprendimus turi būti derinama su atrankos komisijos posėdžių slaptumu, kad būtų užtikrintas komisijos nepriklausomumas ir atrankos objektyvumas. Dėl konfidencialumo negali būti atskleidžiamas atrankos komisijų narių požiūris į atskirą ar lyginamąjį kandidatų vertinimą.

Šios susipažinimo su informacija teisės konkrečiai suteikiamos viešojo konkurso kandidatams, todėl dėl teisės aktų, kuriais reglamentuojama galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais, kandidatai negali įgyti platesnių nei šiame skirsnyje nurodytos teisių.

3.2.1.   Automatinis informacijos atskleidimas

Po kiekvieno tam tikro konkurso atrankos procedūros etapo į jūsų EPSO aplanką automatiškai įkeliama tokia informacija:

klausimų su keliais atsakymų variantais testai: jūsų rezultatai ir lentelė su jūsų atsakymais ir teisingais atsakymais pagal nuorodos numerį/raidę. Galimybė susipažinti su klausimų ir atsakymų tekstais niekada nesuteikiama,

tinkamumas: nurodoma, ar jums leista dalyvauti konkurse; jei ne, nurodomi neįvykdyti tinkamumo reikalavimai,

gabumai: jūsų rezultatai ir lentelė su klausimų svertiniais koeficientais, už atsakymus surinktais balais ir bendru balų skaičiumi,

preliminarūs testai: jūsų rezultatai,

tarpiniai testai: jūsų rezultatai, jei nepatekote tarp į kitą etapą pakviestų kandidatų,

vertinimo centras (vertinimo etapas): jei jūs nediskvalifikuotas, jūsų įgūdžių pasas, kuriame nurodyti bendri kiekvieno įgūdžio vertinimo balai ir atrankos komisijos kiekybinės ir kokybinės pastabos dėl jūsų rezultatų vertinimo centre (vertinimo etapu).

Paprastai EPSO kandidatams nepateikia nei originalių tekstų, nei testų užduočių, nes juos ketinama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose. Tačiau išimties tvarka EPSO gali savo interneto svetainėje paskelbti tam tikrų testų originalius tekstus arba užduotis, jeigu:

testai jau užbaigti,

rezultatai apskaičiuoti ir pranešti kandidatams,

originalių tekstų ir (arba) užduočių neplanuojama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose.

3.2.2.   Gavus prašymą teikiama informacija

Galite prašyti jums pateikti netaisytą savo atsakymų kopiją, kai testai laikyti raštu, o jų turinio neplanuojama pakartotinai naudoti būsimuose konkursuose. Atvejų tyrimų atsakymai kandidatams neteikiami niekada.

Ištaisytiems jūsų atsakymų originalams ir ypač taisymo duomenims taikomas atrankos komisijos slapto darbo principas ir jie nėra atskleidžiami.

Atsižvelgdama į pareigą argumentuoti sprendimą ir konfidencialų atrankos komisijos darbą, taip pat laikydamasi asmens duomenų apsaugos taisyklių, EPSO siekia kandidatams pateikti kuo daugiau informacijos. Visi prašymai pateikti informacijos vertinami atsižvelgiant į šias pareigas.

Visi prašymai pateikti informacijos turėtų būti pateikti EPSO interneto svetainės (www.eu-careers.eu) skirsnyje „Kreiptis į mus“ per 10 kalendorinių dienų nuo dienos, kurią jūsų rezultatai paskelbti EPSO aplanke.

4.   SKUNDAI IR PROBLEMOS

4.1.   Techniniai nesklandumai

Jei kuriuo nors atrankos procedūros etapu susiduriate su didelėmis techninėmis arba organizacinėmis problemomis, kad galėtume jas ištirti ir imtis veiksmų padėčiai ištaisyti, prašom nedelsiant informuoti EPSO:

pageidautina EPSO interneto svetainės (www.eu-careers.eu) skirsnyje „Kreiptis į mus“ arba

paštu:

European Personnel Selection Office (EPSO)

Avenue de Cortenbergh/Kortenberglaan 25

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Prašom visoje korespondencijoje nurodyti savo vardą ir pavardę (tokius, kokie nurodyti EPSO aplanke), paraiškos numerį ir atrankos procedūros nuorodos numerį.

Jei problema susijusi ne su testavimo centru (o, pavyzdžiui, su paraiška ar laiko rezervavimu), prašom kreiptis į EPSO (žr. 3.1 skirsnį) su trumpu problemos aprašymu.

Jei problema susijusi su testavimo centru, prašom:

pranešti apie ją stebėtojams, paprašyti jų užfiksuoti jūsų skundą raštu ir

kreiptis į EPSO jos svetainės (www.eu-careers.eu) skirsnyje „Kreiptis į mus“ su trumpu problemos aprašymu.

4.2.   Vidaus patikrinimo procedūros

4.2.1.   Klaidos kompiuteriniuose klausimuose su keliais atsakymų variantais

EPSO ir atrankos komisijos nuolat išsamiai tikrina kompiuteriniams klausimams su keliais atsakymų variantais naudojamų duomenų bazės kokybę.

Jei manote, kad viename ar keliuose kompiuterinių testų su atsakymų variantais klausimuose pasitaikė klaidų, kurios neigiamai paveikė jūsų gebėjimą teisingai atsakyti, galite prašyti, kad atrankos komisija (pagal klausimų panaikinimo tvarką) šį (šiuos) klausimą (-us) peržiūrėtų.

Pagal šią tvarką atrankos komisija gali nuspręsti panaikinti klaidingą klausimą ir balus padalyti likusiems testo klausimams. Perskaičiuojami tik tų kandidatų, kuriems buvo pateiktas tas klausimas, balai. Atitinkamuose šio pranešimo apie konkursą skirsniuose nurodytas testų vertinimas nesikeičia.

Skundų dėl kompiuterinių klausimų su keliais atsakymų variantais testų teikimo tvarka:

procedūra: prašom kreiptis į EPSO (žr. 3.1 skirsnį) tik užpildant elektroninę paklausimo formą;

kalba: 2-oji kalba, kurią pasirinkote šiam konkursui;

galutinis terminas: per 10 kalendorinių dienų nuo kompiuterinių testų atlikimo dienos;

papildoma informacija: kad būtų galima nustatyti skundžiamą klausimą ar klausimus, nurodykite klausimo temą (turinį) ir kuo aiškiau paaiškinkite, kokia yra įtariama klaida.

Pavėluotai pateikti prašymai arba prašymai, kuriuose ginčijamas (-i) klausimas (-ai) ir įtariama klaida nėra aiškiai aprašyti, nenagrinėjami.

Visų pirma nenagrinėjami skundai, kuriuose įtariamos vertimo problemos tik nurodomos, bet konkretesnės informacijos nepateikiama.

4.2.2.   Prašymai dėl patikrinimo

Galite teikti prašymą patikrinti visus atrankos komisijos arba EPSO sprendimus, kuriais nustatomi jūsų rezultatai ir (arba) tai, ar galite dalyvauti tolesniame konkurso etape arba esate iš konkurso pašalinamas.

Prašymai dėl patikrinimo gali būti motyvuojami:

formaliu konkurso tvarkos nesilaikymu ir (arba)

tuo, kad atrankos komisija arba EPSO nesilaiko Tarnybos nuostatų, pranešimo apie konkursą, jo priedų ir (arba) teismų praktikos.

Atkreipkite dėmesį, kad nuginčyti atrankos komisijos vertinimo, susijusio su jūsų testo rezultatais arba jūsų kvalifikacijos ir profesinės patirties tinkamumu, teisėtumo jūs neturite teisės. Šis individualus vertinimas priklauso atrankos komisijos kompetencijai, todėl jūsų nesutikimas su tuo, kaip komisija įvertino jūsų testus, patirtį ir (arba) kvalifikaciją, neįrodo, kad ji suklydo. Šiuo pagrindu pateikti prašymai dėl patikrinimo teigiamų rezultatų neduoda.

Prašymų dėl patikrinimo pateikimo tvarka:

procedūra: prašom kreiptis į EPSO (žr. 3.1 skirsnį);

kalba: 2-oji kalba, kurią pasirinkote šiam konkursui;

galutinis terminas: per 10 kalendorinių dienų nuo ginčijamo sprendimo paskelbimo jūsų EPSO aplanke dienos;

papildoma informacija: aiškiai nurodykite ginčijamą sprendimą ir prašymo motyvus.

Pavėluotai pateikti prašymai nenagrinėjami.

Per 15 darbo dienų atsiunčiame jums gavimo patvirtinimą. Ginčijamą sprendimą priėmusi įstaiga (atrankos komisija arba EPSO) išnagrinėja jūsų prašymą, priima dėl jo sprendimą ir kuo greičiau jums išsiunčia pagrįstą atsakymą.

Jei patikrinimo rezultatas jums palankus, jūs grąžinamas į tą atrankos etapą, iš kurio buvote pašalintas, nesvarbu, kiek toli per tą laiką pasistūmėjo konkursas.

4.3.   Kitos ginčijimo formos

4.3.1.   Administraciniai skundai

Viešojo konkurso kandidatai turi teisę paskyrimų tarnybos įgaliojimus vykdančiam EPSO direktoriui teikti administracinį skundą.

Jūs galite teikti skundą dėl sprendimo, kuriuo tiesiogiai ir iškart daromas poveikis jūsų, kaip kandidato, teisiniam statusui, priėmimo arba nepriėmimo tik tuo atveju, jeigu atrankos procedūros taisyklių buvo akivaizdžiai nesilaikyta. EPSO direktorius negali panaikinti atrankos komisijos priimto individualaus vertinimo (žr. 4.2.2 skirsnį).

Administracinių skundų teikimo tvarka:

procedūra: prašom kreiptis į EPSO (žr. 3.1 skirsnį);

kalba: 2-oji kalba, kurią pasirinkote šiam konkursui;

galutinis terminas: per tris mėnesius nuo pranešimo apie ginčijamą sprendimą dienos arba nuo dienos, kurią sprendimas turėjo būti priimtas;

papildoma informacija: aiškiai nurodykite ginčijamą sprendimą ir prašymo motyvus.

Pavėluotai pateikti prašymai nenagrinėjami.

4.3.2.   Apeliaciniai skundai teismui

Viešojo konkurso kandidatai turi teisę teikti apeliacinį skundą Bendrajam Teismui.

Prieš teikdamas apeliacinį skundą dėl EPSO priimto sprendimo pirmiausia turite pateikti administracinį skundą (žr. 4.3.1 skirsnį).

Apeliacinių skundų teismui teikimo tvarka:

procedūra: daugiau informacijos pateikiama Bendrojo Teismo interneto svetainėje (http://curia.europa.eu/jcms/).

4.3.3.   Europos ombudsmenas

Visi Europos Sąjungos piliečiai ir gyventojai gali teikti skundus Europos ombudsmenui.

Prieš teikdamas skundą Ombudsmenui pirmiausia turite kreiptis į atitinkamas institucijas ir įstaigas (žr. 4.1–4.3 skirsnius).

Dėl skundo pateikimo Ombudsmenui nepratęsiamas nustatytų terminų, per kuriuos turi būti pateikti administraciniai skundai arba skundai teismui, skaičiavimas.

Skundų Ombudsmenui teikimo tvarka:

procedūra: daugiau informacijos pateikiama Ombudsmeno interneto svetainėje (http://www.ombudsman.europa.eu/).

4.4.   Diskvalifikacija

Galite būti diskvalifikuotas bet kuriuo atrankos procedūros etapu, jei EPSO nustato, kad jūs:

susikūrėte daugiau kaip vieną EPSO aplanką,

pateikėte paraišką dėl nesuderinamų sričių ar specializacijų,

atitinkate ne visus tinkamumo reikalavimus,

pateikėte neteisingų arba reikiamais dokumentais nepatvirtintų duomenų,

nerezervavote testų laiko arba neatvykote jų laikyti,

sukčiavote testų metu,

savo paraiškos formoje nenurodėte kalbos arba vienos iš kalbų, kurias mokate kaip 2-ąją kalbą, arba nenurodėte minimalaus reikalaujamo lygio, kuriuo reikalaujama mokėti 2-ąją kalbą,

neleistinu būdu bandėte susisiekti su atrankos komisijos nariu,

neinformavote EPSO apie galimą interesų konfliktą su atrankos komisijos nariu,

savo paraišką pateikėte kita kalba, nei nustatyta (-os) šiame pranešime apie konkursus (išlygos gali būti daromos kita kalba pateikiamiems tikriniams daiktavardžiams, patvirtinamuosiuose dokumentuose nurodytiems oficialių titulų ir pareigų pavadinimams arba diplomų pavadinimams), ir (arba)

pasirašėte ant anonimiškai atliktinų raštiškų arba praktinių užduočių arba jas aiškiai pažymėjote.

ES institucijose norintys dirbti kandidatai privalo įrodyti, kad yra patys sąžiningiausi. Sukčiavimas arba bandymas sukčiauti gali užtraukti sankcijas ir kelti abejonių dėl jūsų tinkamumo dalyvauti būsimuose konkursuose.

III PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


IV PRIEDAS

BŪTINOS KVALIFIKACIJOS, IŠ ESMĖS ATITINKANČIOS PRANEŠIMUOSE APIE KONKURSUS REIKALAUJAMĄ KVALIFIKACIJĄ, PAVYZDŽIAI PAGAL ŠALIS IR PAREIGŲ LYGIUS

Jei norite su šiais pavyzdžiais susipažinti lengvai skaitomu formatu, spauskite čia.

 

AST-SC 1 – AST-SC 6

AST 1 – AST 7

AST 3 – AST 11

AD 5 – AD 16

ŠALIS

Vidurinis išsilavinimas (suteikiantis teisę siekti aukštesniojo arba aukštojo išsilavinimo)

Aukštesnysis arba aukštasis išsilavinimas (aukštesnysis neuniversitetinis išsilavinimas arba trumpas bent dvejų metų universitetinis išsilavinimas)

Universitetinio lygio išsilavinimas (bent trejų metų)

Universitetinio lygio išsilavinimas (ketverių metų arba ilgesnis)

Belgique — België — Belgien

Certificat de l’enseignement secondaire supérieur (CESS)/Diploma secundair onderwijs

Diplôme d’aptitude à accéder à l’enseignement supérieur (DAES)/

Getuigschrift van hoger secundair onderwijs

Diplôme d’enseignement professionnel

Getuigschrift van het beroepssecundair onderwijs

Candidature — Kandidaat

Graduat — Gegradueerde

Bachelor/Professioneel gerichte Bachelor

Bachelor académique (180 crédits)

Academisch gerichte Bachelor (180 ECTS)

Licence/Licentiaat

Master

Diplôme d’études approfondies (DEA)

Diplôme d’études spécialisées (DES)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Gediplomeerde in de Voortgezette Studies (GVS)

Gediplomeerde in de Gespecialiseerde Studies (GGS)

Gediplomeerde in de Aanvullende Studies (GAS)

Agrégation/Aggregaat

Ingénieur industriel/Industrieel ingenieur

Doctorat/Doctoraal diploma

България

Диплома за завършено средно образование

Специалист по …

 

Диплома за висше образование

Бакалавър

Магистър

Česká republika

Vysvědčení o maturitní zkoušce

Vysvědčení o absolutoriu (Absolutorium) + diplomovaný specialista (DiS.)

Diplom o ukončení

bakalářského studia (Bakalář)

Diplom o ukončení vysokoškolského studia

Magistr

Doktor

Danmark

Bevis for:

Studentereksamen

Højere Forberedelseseksamen (HF)

Højere Handelseksamen (HHX)

Højere Afgangseksamen (HA)

Bac pro: Bevis for Højere Teknisk Eksamen (HTX)

Videregående uddannelser

= Bevis for = Eksamensbevis som (erhversakademiuddannelse AK)

Bachelorgrad (BA or BS)

Professionsbachelorgrad

Diplomingeniør

Kandidatgrad/Candidatus

Master/Magistergrad (mag.art)

Licenciatgrad

ph.d.-grad

Deutschland

Abitur/Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife

Fachabitur/Zeugnis der Fachhochschulreife

 

Fachhochschulabschluss

Bachelor

Hochschulabschluss/ Fachhochschulabschluss/ Master

Magister Artium/Magistra Artium

Staatsexamen/Diplom

Erstes Juristisches Staatsexamen

Doktorgrad

Eesti

Gümnaasiumi lõputunnistus + riigieksamitunnistus

Lõputunnistus kutsekeskhariduse omandamise kohta

Tunnistus keskhariduse baasil kutsekeskhariduse omandamise kohta

Bakalaureusekraad (min 120 ainepunkti)

Bakalaureusekraad (< 160 ainepunkti)

Rakenduskõrghariduse diplom

Bakalaureusekraad (160 ainepunkti)

Magistrikraad

Arstikraad

Hambaarstikraad

Loomaarstikraad

Filosoofiadoktor

Doktorikraad (120–160 ainepunkti)

Éire/Ireland

Ardteistiméireacht, Grád D3, i 5 ábhar

Leaving Certificate Grade D3 in 5 subjects

Gairmchlár na hArdteistiméireachta (GCAT)

Leaving Certificate Vocational Programme (LCVP)

Teastas Náisiúnta

National Certificate

Gnáthchéim bhaitsiléara

Ordinary bachelor degree

Dioplóma náisiúnta (ND, Dip.)

National diploma (ND, Dip.)

Ardteastas (120 ECTS)

Higher Certificate (120 ECTS)

Céim onóracha bhaitsiléara (3 bliana/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Honours bachelor degree (3 years/180 ECTS) (BA, B.Sc, B.Eng)

Céim onóracha bhaitsiléara (4 bliana/240 ECTS)

Honours bachelor degree (4 years/240 ECTS)

Céim ollscoile

University degree

Céim mháistir (60–120 ECTS)

Master’s degree (60–120 ECTS)

Dochtúireacht

Doctorate

Ελλάδα

Απολυτήριο Γενικού Λυκείου Απολυτήριο Κλασικού Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου

Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου

Απολυτήριο Τεχνολογικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου

Δίπλωμα επαγγελματικής κατάρτισης (ΙΕΚ)

 

Πτυχίο ΑΕΙ (πανεπιστημίου,

πολυτεχνείου, ΤΕΙ)

Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης

(2ος κύκλος)

Διδακτορικό Δίπλωμα (3ος κύκλος)

España

Bachillerato + Curso de Orientación Universitaria (COU)

Bachillerato

BUP

Diploma de Técnico especialista

FP grado superior (Técnico superior)

Diplomado/ Ingeniero técnico

Licenciatura

Máster

Ingeniero

Título de Doctor

France

Baccalauréat

Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)

Brevet de technicien

Diplôme d’études universitaires générales (DEUG)

Brevet de technicien supérieur (BTS)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Diplôme d’études universitaires scientifiques et techniques (DEUST)

Licence

Maîtrise

Maîtrise des sciences et techniques (MST), maîtrise des sciences de gestion (MSG), diplôme d’études supérieures techniques (DEST), diplôme de recherche technologique (DRT),

diplôme d’études supérieures

spécialisées (DESS), diplôme

d’études approfondies (DEA),

master 1, master 2 professionnel,

master 2 recherche

Diplôme des grandes écoles

Diplôme d’ingénieur

Doctorat

Italia

Diploma di maturità (vecchio ordinamento)

Perito ragioniere

Diploma di superamento dell’esame di Stato conclusivo dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore

Diploma universitario (DU)

Certificato di specializzazione tecnica superiore/

Attestato di competenza (4 semestri)

Diploma di laurea – L (breve)

Diploma di laurea (DL)

Laurea specialistica (LS)

Master di I livello

Dottorato di ricerca (DR)

Κύπρος

Απολυτήριο

Δίπλωμα = Programmes offered by Public/Private Schools of Higher Education (for the latter accreditation is compulsory)

Higher Diploma

 

Πανεπιστημιακό Πτυχίο/Bachelor

Master

Doctorat

Latvija

Atestāts par vispārējo vidējo izglītību

Diploms par profesionālo vidējo izglītību

Diploms par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību

Bakalaura diploms (min. 120 kredītpunktu)

Bakalaura diploms (160 kredītpunktu)

Profesionālā bakalaura diploms

Maģistra diploms

Profesionālā maģistra diploms

Doktora grāds

Lietuva

Brandos atestatas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštesniojo mokslo diplomas

Profesinio bakalauro diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Aukštojo mokslo diplomas

Bakalauro diplomas

Magistro diplomas

Daktaro diplomas

Meno licenciato diplomas

Luxembourg

Diplôme de fin d’études secondaires et techniques

BTS

Brevet de maîtrise

Brevet de technicien supérieur

Diplôme de premier cycle universitaire (DPCU)

Diplôme universitaire de technologie (DUT)

Bachelor

Diplôme d’ingénieur technicien

Master

Diplôme d’ingénieur industriel

DESS en droit européen

Magyarország

Gimnáziumi érettségi bizonyítvány

Szakközépiskolai érettségi – képesítő bizonyítvány

Felsőfokú szakképesítést

igazoló bizonyítvány (Higher

Vocational Programme)

Főiskolai oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 180 credits)

Egyetemi oklevél

Alapfokozat (Bachelor degree 240 credits)

Mesterfokozat (Master degree)

(Osztatlan mesterképzés)

Doktori fokozat

Malta

Advanced Matriculation or GCE Advanced level in 3 subjects (2 of them grade C or higher)

Matriculation certificate (2 subjects at Advanced level and 4 at Intermediate level including Systems of Knowledge with overall grade A-C) + Passes in the Secondary Education Certificate examination at Grade 5

2 A Levels (passes A-C) + a number of subjects at Ordinary level, or equivalent

MCAST diplomas/certificates

Higher National Diploma

Bachelor’s degree

Bachelor’s degree

Master of Arts

Doctorate

Nederland

Diploma VWO

Diploma staatsexamen (2 diploma’s)

Diploma staatsexamen voorbereidend wetenschappelijk onderwijs

(Diploma staatsexamen VWO)

Diploma staatsexamen hoger algemeen voortgezet onderwijs (Diploma staatsexamen HAVO)

Kandidaatsexamen

Associate degree (AD)

Bachelor (WO)

HBO bachelor degree

Baccalaureus of „Ingenieur“

HBO/WO Master’s degree

Doctoraal examen/Doctoraat

Österreich

Matura/Reifeprüfung

Reife- und Diplomprüfung

Berufsreifeprüfung

Kollegdiplom/ Akademiediplom

Fachhochschuldiplom/Bakkalaureus/Bakkalaurea

Universitätsdiplom/ Fachhochschuldiplom/

Magister/Magistra

Master

Diplomprüfung, Diplom-Ingenieur

Magisterprüfungszeugnis Rigorosenzeugnis

Doktortitel

Polska

Świadectwo dojrzałości

Świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego

Dyplom ukończenia kolegium nauczycielskiego

Świadectwo ukończenia szkoły policealnej

Licencjat/Inżynier

Magister/Magister inżynier

Dyplom doktora

Portugal

Diploma de Ensino Secundário/

Certificado de Habilitações do Ensino Secundário

 

Bacharel Licenciado

Licenciado

Mestre

Doutorado

Republika Hrvatska

Svjedodžba o državnoj maturi

Svjedodžba o završnom ispitu

Stručni pristupnik/pristupnica

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Baccalaureus/Baccalaurea (sveučilišni prvostupnik/prvostupnica)

Stručni specijalist

Magistar struke

Magistar inženjer/magistrica inženjerka (mag. ing)

Doktor struke

Doktor umjetnosti

România

Diplomă de bacalaureat

Diplomă de absolvire

(Colegiu universitar)

învățământ preuniversitar

Diplomă de licenţă

Diplomă de licenţă

Diplomă de inginer

Diplomă de urbanist

Diplomă de master

Certificat de atestare (studii academice

postuniversitare)

Diplomă de doctor

Slovenija

Maturitetno spričevalo

(spričevalo o poklicni maturi)

(spričevalo o zaključnem izpitu)

Diploma višje strokovne šole

Diploma o pridobljeni visoki strokovni izobrazbi

Univerzitetna diploma/magisterij/specializacija/doktorat

Slovensko

Vysvedčenie o maturitnej skúške

Absolventský diplom

Diplom o ukončení bakalárskeho štúdia (Bakalár)

Diplom o ukončení vysokoškolského štúdia

Bakalár (Bc.)

Magister

Magister/Inžinier

ArtD.

Suomi/Finland

Ylioppilastutkinto tai peruskoulu + kolmen vuoden ammatillinen koulutus – Studentexamen eller grundskola + treårig yrkesinriktad utbildning

(Betyg över avlagd yrkesexamen på andra stadiet)

Todistus yhdistelmäopinnoista

(Betyg över kombinationsstudier)

Ammatillinen opistoasteen tutkinto – Yrkesexamen på institutnivå

Kandidaatin tutkinto – Kandidatexamen/ Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 120 opintoviikkoa – studieveckor)

Maisterin tutkinto – Magisterexamen/

Ammattikorkeakoulututkinto –

Yrkeshögskoleexamen (min. 160 opintoviikkoa – studieveckor)

Tohtorin tutkinto (Doktorsexamen) joko 4 vuotta tai 2 vuotta lisensiaatin tutkinnon jälkeen – antingen 4 år eller 2 år efter licentiatexamen

Lisensiaatti/Licentiat

Sverige

Slutbetyg från gymnasieskolan

(3-årig gymnasial utbildning)

Högskoleexamen (80 poäng)

Högskoleexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Yrkeshögskoleexamen/

Kvalificerad yrkeshögskoleexamen, 1–3 år

Kandidatexamen (akademisk examen omfattande minst 120 poäng, varav 60 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 10 poäng)

Meriter på grundnivå:

Kandidatexamen, 3 år, 180 högskolepoäng (Bachelor)

Magisterexamen (akademisk examen omfattande minst 160 poäng, varav 80 poäng fördjupade studier i ett ämne + uppsats motsvarande 20 poäng eller två uppsatser motsvarande 10 poäng vardera)

Licentiatexamen

Doktorsexamen

Meriter på avancerad nivå:

Magisterexamen, 1 år, 60 högskolepoäng

Masterexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Meriter på forskarnivå:

Licentiatexamen, 2 år, 120 högskolepoäng

Doktorsexamen, 4 år, 240 högskolepoäng

United Kingdom

General Certificate of Education Advanced level — 2 passes or equivalent (grades A to E)

BTEC National Diploma

General National Vocational Qualification (GNVQ), advanced level

Advanced Vocational Certificate of Education, A level (VCE A level)

Higher National Diploma/Certificate (BTEC)/SCOTVEC

Diploma of Higher Education (DipHE)

National Vocational Qualifications (NVQ)

Scottish Vocational Qualifications (SVQ) level 4

(Honours) Bachelor degree

NB: Master’s degree in Scotland

Honours Bachelor degree

Master’s degree (MA, MB, MEng, MPhil, MSc)

Doctorate

IV PRIEDO pabaiga. Jei norite grįžti į pagrindinį tekstą, spauskite čia.


Top