Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2014/098A/01

Pranešimas apie viešą konkursą EPSO/AST/131/14 – Asistentai (AST 3) – Branduolinės saugos priežiūra

OJ C 98A , 3.4.2014, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

3.4.2014   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

CA 98/1


PRANEŠIMAS APIE VIEŠĄ KONKURSĄ

EPSO/AST/131/14 – ASISTENTAI (AST 3)

BRANDUOLINĖS SAUGOS PRIEŽIŪRA

2014/C 098 A/01

 

Europos personalo atrankos tarnyba (EPSO) rengia viešo konkurso atranką pagal kvalifikaciją ir egzaminus asistentų rezervo sąrašui sudaryti (1).

Šio konkurso tikslas yra sudaryti kandidatų į laisvas pareigūnų darbo vietas Europos Komisijoje rezervo sąrašą. Darbo vietos numatytos Liuksemburge veikiančiame Energetikos generaliniame direktorate (Energetikos GD) ir Jungtinio tyrimų centro (JRC) padaliniuose, kurių veikla susijusi su branduolinės saugos kontrole: Karlsrūhėje (Vokietija) įsikūrusiame Transuraninių elementų institute (ITU), Petene (Nyderlandai) įsteigtame Energetikos institute (IE) ir Isproje (Italija) veikiančiame Ispros padalinio valdymo direktorate (ISD).

Prieš pateikdamas paraišką kandidatas turi atidžiai perskaityti 2014 m. kovo 1 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje C 60 A ir EPSO interneto svetainėje paskelbtas Bendrąsias viešųjų konkursų taisykles.

Šis dokumentas yra sudedamoji pranešimo apie konkursą dalis ir padės suprasti atrankos procedūrų taisykles bei registracijos tvarką.

TURINYS

I.

BENDROJI INFORMACIJA

II.

PAREIGŲ POBŪDIS

III.

ATRANKOS REIKALAVIMAI

IV.

ATRANKOS TESTAI

V.

ATRANKA Į KONKURSĄ IR ATRANKA PAGAL KVALIFIKACIJĄ

VI.

VIEŠAS KONKURSAS

VII.

REZERVO SĄRAŠAS

VIII.

KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?

I.   BENDROJI INFORMACIJA

Laureatų skaičius: 32

II.   PAREIGŲ POBŪDIS

Energetikos GD užduotis, susijusi su branduolinės saugos kontrole, – užtikrinti, kad būtų laikomasi Euratomo sutarties, kuria nustatyta Euratomo saugos kontrolės sistema, 7 skyriuje apibūdintų prievolių ir teisių nenaudoti branduolinių medžiagų neleistinais būdais.

Jungtinio tyrimų centro užduotis – teikti užsakovo poreikius atitinkančią mokslinę ir techninę pagalbą, susijusią su įvairių sričių Europos Sąjungos politikos formavimu, rengimu, įgyvendinimu ir stebėjimu. Jungtinis tyrimų centras yra Komisijos tarnyba ir veikia kaip pavyzdinis Sąjungos mokslo ir technologijų centras.

Branduolinės saugos inspektorių uždavinys – tikrinti, ar branduolinės energetikos objektus eksploatuojančių organizacijų pateiktos deklaracijos ir ataskaitos yra teisingos, atlikti fizines branduolinės įrangos patikras ir išdėstyti išvadas ataskaitose. Prižiūrimi vadovų, jie taip pat atsako už ryšius su objektus eksploatuojančiomis organizacijomis, nacionaliniais partneriais ir tarptautinėmis organizacijomis. Be to, jiems gali tekti padėti kurti, diegti ir prižiūrėti saugos kontrolės įrangą.

Pagrindinės branduolinės saugos inspektoriaus funkcijos:

branduolinės energetikos objektuose atlikti visų branduolinio kuro ciklo etapų (daliųjų medžiagų gavybos, konversijos, sodrinimo, branduolinio kuro gamybos, branduolinių reaktorių veikimo, branduolinio kuro regeneravimo, atliekų tvarkymo ir galutinio saugojimo) patikras, kurių tikslas – kontroliuoti technines objektų savybes ir tikrinti, ar objektą eksploatuojančios organizacijos pateikti patvirtinamieji apskaitos dokumentai atitinka faktinę padėtį. Per patikras atliekami kiekybiniai ir kokybiniai matavimai, imami mėginiai ir analizuojami matavimų, vaizdo priežiūros bei plombų duomenys.

Tikrinti branduolinės energetikos objektus eksploatuojančių organizacijų pateiktų branduolinių medžiagų apskaitos dokumentų atitiktį ir nuoseklumą: įkelti duomenis į kompiuterinę apskaitos sistemą, analizuoti sistemos aptiktas anomalijas ir jas šalinti kartu su branduolinės energetikos objektus eksploatuojančiomis organizacijomis.

Dalyvauti rengiant kiekvieno branduolinės energetikos objekto saugos kontrolės priemones, atstovauti Komisijai posėdžiuose su eksploatuojančiomis organizacijomis, nacionalinėmis valdžios institucijomis ir tokiomis tarptautinėmis organizacijomis kaip Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA), taip pat rengti išsamias ataskaitas.

Vietinėse arba Europos Komisijos laboratorijose analizuoti branduolinių medžiagų mėginius ir tepinius: atlikti analizės įrangos kalibravimą bei tinkamumo bandymus ir dirbti su radioaktyviaisiais mėginiais kontroliuojamoje aplinkoje.

Kurti, rengti ir kalibruoti įrangą bei įrankius, kurie bus naudojami per patikras vietoje, taip pat montuoti ir prižiūrėti matavimo bei priežiūros įrenginius, įskaitant branduolinės energetikos objektų vaizdo priežiūros sistemas ir elektronines sandarumo sistemas.

Išvardytos funkcijos gali būti paskirstomos skirtingoms darbo grupėms. Nors kandidatas gali būti vienos ar kitos grupės užduočių specialistas, pranašumas gali būti įvairių disciplinų kompetencija, įgyta minėtose srityse. Ilgainiui branduolinės saugos inspektoriai skatinami keisti darbo grupę.

Ši veikla reglamentuojama Euratomo sutarties ir ja remiantis priimtų antrinės teisės aktų nuostatomis, taip pat tarptautiniais susitarimais, kurių šalis yra Europos atominės energijos bendrija. Veikla susijusi su dažnomis komandiruotėmis ir prieiga prie branduolinės energetikos objektų kontroliuojamų zonų. Kadangi branduolinės energetikos objektai dažnai yra atokiose vietose, privaloma turėti vairuotojo pažymėjimą.

Branduolinės saugos inspektoriai turi dalyvauti patikimumo patikrinime.

III.   ATRANKOS REIKALAVIMAI

Paskutinę elektroninės registracijos dieną kandidatas privalo atitikti visus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

1.

Bendrieji reikalavimai

a)

turėti vienos iš Europos Sąjungos valstybių narių pilietybę;

b)

naudotis visomis piliečio teisėmis;

c)

būti atlikęs visas įstatymų nustatytas karo tarnybos prievoles;

d)

būti tinkamas eiti pareigas moralės atžvilgiu.

2.

Specialieji reikalavimai

2.1

Kvalifikacija ir diplomai

Studijų baigimo diplomu patvirtintas aukštasis arba aukštesnysis išsilavinimas, įgytas techninėje arba gamtos ar taikomųjų mokslų srityse, pvz., branduolinės fizikos, branduolinės chemijos, radiacinės saugos, radiobiologijos, fizikos, chemijos, inžinerijos.

ARBA

Studijų baigimo diplomu patvirtintas ir teisę studijuoti aukštojoje mokykloje suteikiantis bendrasis arba techninis vidurinis išsilavinimas, po kurio įgyta bent 3 metų profesinė patirtis su šiomis pareigomis susijusioje srityje.

NB. Šie treji metai nebus įskaičiuojami į 2.2 punkte reikalaujamos profesinės patirties metų skaičių.

2.2

Profesinė patirtis

Bent 3 metų profesinė patirtis, iš jos bent 2 metų patirtis, susijusi su branduoline fizika, branduoline chemija, radiacine sauga, radiobiologija, fizika, chemija, inžinerija arba bet kuria kita atitinkama techninės srities arba taikomųjų mokslų disciplina ir įgyta branduolinės energetikos pramonėje, branduolinių tyrimų centre, nacionalinėje ar tarptautinėje viešojoje įstaigoje arba bet kurioje kitoje atitinkamoje srityje.

Į papildomą mokymą, susijusį su reikalaujama specializacija ir išklausytą gavus reikalaujamą diplomą, gali būti atsižvelgiama, įskaičiuojant laikotarpį iki vienų metų.

Į profesinę patirtį atsižvelgiama tik tuomet, jei ji įgyta gavus diplomą, suteikiantį teisę dalyvauti konkurse.

2.3.

Kalbų mokėjimas  (2)

1-oji kalba

Pagrindinė kalba

labai geras vienos iš oficialiųjų Europos Sąjungos kalbos mokėjimas

2-oji kalba

2-oji kalba (būtinai turi skirtis nuo 1-osios kalbos)

pakankamai gerai mokėti anglų, prancūzų arba vokiečių kalbą.

Remdamosi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo (didžiosios kolegijos) sprendimu, priimtu byloje Italijos Respublika prieš Komisiją (C-566/10 P), ES institucijos privalo motyvuoti šio konkurso antrosios kalbos pasirinkimo apribojimą nedideliu oficialiųjų Sąjungos kalbų skaičiumi.

Todėl kandidatams pranešama, kad šio konkurso antrųjų kalbų pasirinkimo galimybės nustatytos vadovaujantis tarnybos interesais, t. y. atsižvelgiant į tai, kad įdarbinti nauji darbuotojai privalo sugebėti dirbti iš karto ir veiksmingai bendrauti kasdienėje veikloje. Kitaip būtų smarkiai pakenkta veiksmingam institucijų veikimui.

Remiantis ES institucijose nusistovėjusia kalbų vartojimo vidaus komunikacijai praktika ir atsižvelgiant į tarnybų poreikius, susijusius su išorės komunikacija ir dokumentų tvarkymu, dažniausiai tebevartojamos anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos. Be to, anglų, prancūzų ir vokiečių kalbos yra dažniausiai Europos Sąjungoje vartojamos ir studijuojamos antrosios kalbos. Tai atitinka dabartinius studijų ir darbo standartus, pagal kuriuos kandidatai į darbo vietas ES institucijose turėtų mokėti bent vieną iš šių kalbų. Taigi, tarnybos interesus derinant su kandidatų gebėjimais, kartu atsižvelgiant į konkrečią šio konkurso sritį, rengti užduotis šiomis trijomis kalbomis yra teisėta siekiant užtikrinti, kad visi kandidatai bent vieną iš šių trijų kalbų mokėtų pakankamai gerai, kad galėtų ją vartoti darbe, nesvarbu, kokia jų pirmoji oficialioji kalba. Tokiu būdu institucijos, vertindamos kandidatų specialiuosius įgūdžius, gali įvertinti jų gebėjimą iškart dirbti aplinkoje, labai panašioje į tą, kurioje jie dirbtų, jei būtų įdarbinti.

Dėl tų pačių priežasčių tikslinga apriboti kandidatų ir institucijos bendravimo kalbų, įskaitant kalbą, kuria turi būti rengiamos paraiškos, pasirinkimą. Beje, tokiu reikalavimu užtikrinamas vienodas kandidatų palyginimas ir kontrolė remiantis jų pačių paraiškomis.

Be to, kad visiems kandidatams būtų taikomos vienodos sąlygos, kiekvienas kandidatas, įskaitant tuos, kurių pirmoji oficialioji kalba yra viena iš šių trijų kalbų, privalo per tam tikrus egzaminus vartoti antrąją kalbą, pasirinktą iš šių trijų kalbų.

Kandidatams paliekama galimybė vėliau mokytis trečiosios darbo kalbos, kaip nurodyta Tarnybos nuostatų 45 straipsnio 2 dalyje.

IV.   ATRANKOS TESTAI

Atrankos testai atliekami kompiuteriu ir rengiami Europos personalo atrankos tarnybos. Vertinimo komisija nustato šių testų sudėtingumo lygį ir patvirtina jų turinį remdamasi EPSO pasiūlymais.

Kompiuteriniai atrankos testai bus rengiami tik jei užsiregistravusių kandidatų skaičius viršys tam tikrą ribą. Pasibaigus kandidatų registracijai, ribą nustatys EPSO direktorius, vykdantis paskyrimų tarnybos įgaliojimus. Apie ją kandidatams bus pranešta EPSO aplanke.

Priešingu atveju vertinimo centre bus surengti gebėjimų testai (žr. VI antraštinės dalies 2 punktą).

1.

Kvietimas

Kandidatas bus pakviestas į testus, jei laiku patvirtins paraišką (žr. VIII antraštinę dalį).

Pastaba

1.

Patvirtindamas paraišką, kandidatas pareiškia, kad atitinka III antraštinėje dalyje išdėstytus bendruosius ir specialiuosius reikalavimus.

2.

Kandidatas turi pasirinkti dalyvavimo testuose datą. Pasirinkti datą privaloma per laikotarpį, kuris pranešamas EPSO aplanke.

2.

Testų pobūdis ir vertinimas

Testai, kuriuose pateikiami klausimai su keliais atsakymų variantais ir kuriais siekiama įvertinti kandidato mąstymo gebėjimus:

a testas

žodinis mąstymas

vertinimas: 0–20 balų

minimalus reikalaujamas balų skaičius: 10

b testas

matematinis mąstymas

vertinimas: 0–10 balų

c testas

abstraktusis mąstymas

vertinimas: 0–10 balų

 

Minimali reikalaujama b ir c testų balų suma – 10

3.

Testų kalba

1-oji kalba

V.   ATRANKA Į KONKURSĄ IR ATRANKA PAGAL KVALIFIKACIJĄ

1.   Procedūra

Pirmiausia tikrinama, ar kandidatų paraiškose pateikti duomenys atitinka bendruosius, specialiuosius ir kvalifikacijos reikalavimus:

a)

siekiant nustatyti, ar įtraukti kandidatą į visus atrankos į konkursą reikalavimus atitinkančiųjų sąrašą, tikrinami jo atsakymai į klausimus, susijusius su bendraisiais ir specialiaisiais reikalavimais;

Jei rengiami pirminės atrankos testai, mažėjančia per atrankos testus gautų balų tvarka tikrinama, ar kandidatai atitinka bendruosius ir specialiuosius reikalavimus, tol, kol pasiekiamas paskyrimų tarnybos nustatytas skaičius  (3) kandidatų, kurie:

iš atrankos testų gavo bent minimalius reikalaujamus balus ir vieną iš geriausių įvertinimą ir

atitinka konkurso atrankos reikalavimus.

Jei paskutinę vietą užims keli vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, visi šie kandidatai bus laikomi perėjusiais į atrankos pagal kvalifikaciją etapą. Kandidatų, kurie dėl per mažo surinktų balų skaičiaus į šį sąrašą nepateks, elektroninės paraiškos nebus tikrinamos.

b)

vėliau vertinimo komisija, atsižvelgdama į šiame pranešime apie konkursą apibūdintą pareigų pobūdį ir atrankos kriterijus, iš konkurso atrankos reikalavimus atitinkančių kandidatų atrenka turinčiuosius tinkamiausią kvalifikaciją (pvz., diplomus ir profesinę patirtį). Ši atranka vyksta remiantis tik paraiškos laukelyje „Gabumai“ kandidato pateiktais duomenimis ir toliau išdėstyta vertinimo tvarka:

kiekvienam atrankos kriterijui suteikiamas koeficientas nuo 1 iki 3, atsižvelgiant į vertinimo komisijos jam teikiamą svarbą;

vertinimo komisija tikrina kandidatų atsakymus ir kiekvieną atsakymą įvertina 0–4 balais pagal kandidato kvalifikaciją. Bendra balų suma gaunama sudėjus balus, padaugintus iš kiekvieno klausimo koeficiento.

Atsižvelgdama į bendras balų sumas, vertinimo komisija sudaro kandidatų sąrašą. Į vertinimo centrą pakviestų (4) kandidatų skaičius neviršija laureatų skaičiaus, padauginto 3 kartus. Šis skaičius bus paskelbtas EPSO interneto svetainėje (http://blogs.ec.europa.eu/eu-careers.info/).

2.   Kandidatų pateiktų duomenų patikra

Pasibaigus vertinimo centro užduočių etapui, atsižvelgdama į jų rezultatus, EPSO tikrins elektroninėse paraiškose kandidatų pateiktų duomenų atitiktį bendriesiems reikalavimams, o vertinimo komisija – jų atitiktį specialiesiems reikalavimams, remdamosi kandidatų pateiktais patvirtinamaisiais dokumentais. Tikrinant kvalifikaciją, į patvirtinamuosius dokumentus bus atsižvelgiama tik paraiškos laukelyje „Gabumai“ kandidato jau pateiktiems atsakymams patvirtinti. Jei atlikus patikrą paaiškės, kad šiems duomenims (5) patvirtinti nepateikta reikiamų dokumentų, atitinkami kandidatai bus pašalinti iš konkurso.

Iš kandidatų, kurie iš visų vertinimo centro užduočių – d, e, f ir g – gavo bent minimalius reikalaujamus balus ir vieną iš geriausių įvertinimų, mažėjančia nuopelnų tvarka tikrinamos geriausiai įvertintų kandidatų paraiškos (žr. VI antraštinės dalies 2 punktą). Prireikus šie kandidatai taip pat turi būti surinkę bent minimalius reikalaujamus balus iš gebėjimų tikrinimo a, b ir c testų. Patikra atliekama tol, kol pasiekiamas kandidatų, kuriuos galima įtraukti į rezervo sąrašą ir kurie iš tikrųjų atitinka visus atrankos reikalavimus, skaičius. Kandidatų, kurie dėl per mažo surinktų balų skaičiaus į šį sąrašą nepateks, patvirtinamieji dokumentai nebus tikrinami.

3.   Atrankos kriterijai

Atlikdama atranką pagal kvalifikaciją, vertinimo komisija atsižvelgs į šiuos kriterijus:

1.

Profesinę patirtį kuriant eksperimentinius metodus branduolinės fizikos, branduolinės chemijos, radiacinės saugos, radiobiologijos, fizikos, chemijos, inžinerijos ar kitoje atitinkamoje techninės srities ar taikomųjų mokslų disciplinoje, įskaitant bandymų atlikimą, jų analizavimą ir vertinimą.

2.

Profesinę patirtį taikant eksperimentinius metodus branduolinės fizikos, branduolinės chemijos, radiacinės saugos, radiobiologijos, fizikos, chemijos, inžinerijos ar kitoje atitinkamoje techninės srities ar taikomųjų mokslų disciplinoje, įskaitant bandymų atlikimą, jų analizavimą ir vertinimą.

3.

Profesinę patirtį kuriant matavimo metodus branduolinės fizikos, branduolinės chemijos, radiacinės saugos, radiobiologijos, fizikos, chemijos, inžinerijos ar kitoje atitinkamoje techninės srities ar taikomųjų mokslų disciplinoje.

4.

Profesinę patirtį taikant matavimo metodus branduolinės fizikos, branduolinės chemijos, radiacinės saugos, radiobiologijos, fizikos, chemijos, inžinerijos ar kitoje atitinkamoje techninės srities ar taikomųjų mokslų disciplinoje.

5.

Profesinę patirtį IT srityje, susijusią su eksperimentinių arba matavimo metodų branduolinės fizikos, branduolinės chemijos, radiacinės saugos, radiobiologijos, fizikos, chemijos, inžinerijos ar kitoje atitinkamoje techninės srities ar taikomųjų mokslų disciplinoje kūrimu arba taikymu.

6.

Profesinę patirtį IT srityje, susijusią su duomenų bazių administravimu ir apskaitos programomis.

7.

Profesinę patirtį, susijusią su branduolinės energetikos srities reglamentavimo aspektais.

8.

Profesinę branduolinių medžiagų apskaitos patirtį.

9.

Tarptautinę patirtį bent vienoje iš išvardytų (1–8 kriterijai) sričių, įskaitant bendradarbiavimo su minėtose srityse veikiančiomis tarptautinėmis organizacijomis patirtį.

10.

Derybų su trečiosiomis šalimis, pvz., valstybių narių institucijomis, objektus eksploatuojančių organizacijų atstovais arba bendrovėmis, patirtį.

VI.   VIEŠAS KONKURSAS

1.

Kvietimas

Jei kandidatas patenka tarp tų (6), kurie,

kaip nurodė atlikdami elektroninę registraciją, atitinka III antraštinėje dalyje išdėstytus bendruosius ir specialiuosius atrankos reikalavimus

ir

gavo vieną iš geriausių įvertinimų per atranką pagal kvalifikaciją,

jis bus pakviestas atvykti į vertinimo centrą, kurio užduotys paprastai rengiamos Briuselyje (7) vieną ar dvi dienas.

2.

Vertinimo centras

Per kandidatų vertinimo užduotis, kurių turinį tvirtina vertinimo komisija, bus vertinami trys dalykai:

mąstymo gebėjimai (jei jie dar nebuvo įvertinti per pirminės atrankos testus), vertinami per tokius testus:

a)

žodinio mąstymo testas;

b)

matematinio mąstymo testas;

c)

abstrakčiojo mąstymo testas;

specialieji įgūdžiai, vertinami atliekant tokią užduotį:

d)

struktūrinis pokalbis, per kurį vertinami įgūdžiai pasirinktoje srityje, remiantis paraiškos laukelyje „Gabumai“ kandidato pateiktais atsakymais;

bendrieji įgūdžiai  (8), vertinami atliekant tokias užduotis:

e)

atvejo tyrimas;

f)

grupinė užduotis;

g)

struktūrinis pokalbis, per kurį vertinami bendrieji įgūdžiai.

Kiekvienas iš bendrųjų įgūdžių bus tikrinamas taip:

 

Atvejo tyrimas

Grupinė užduotis

Struktūrinis pokalbis

Analizė ir problemų sprendimas

x

x

 

Bendravimas

x

 

x

Darbo kokybė ir rezultatai

x

 

x

Mokymasis ir tobulėjimas

 

x

x

Prioritetų nustatymas ir darbo organizavimas

x

x

 

Atsparumas

 

x

x

Darbas su kitais žmonėmis

 

x

x


3.

Vertinimo centro kalba

A, b ir c užduotys: 1-oji kalba

D, e, f ir g užduotys: 2-oji kalba

4.

Vertinimas ir balų apskaičiavimas

Mąstymo gebėjimai

a)

žodinis mąstymas: 0–20 balų

minimalus reikalaujamas balų skaičius: 10

b)

matematinis mąstymas: 0–10 balų

c)

abstraktusis mąstymas: 0–10 balų

minimali reikalaujama b ir c testų balų suma: 10

A, b ir c testai yra atkrintamieji, tačiau jų balai nebus pridedami prie kitų vertinimo centro užduočių balų.

Specialieji įgūdžiai (d užduotis)

0–100 balų

minimalus reikalaujamas balų skaičius: 50

apskaičiavimas: 55 % bendros balų sumos

Bendrieji įgūdžiai (e, f ir g užduotys)

0–10 balų už kiekvieną bendrąjį įgūdį

minimalus reikalaujamas balų skaičius:

3 balai už kiekvieną įgūdį

ir

35 balai iš 70 už visus 7 bendruosius įgūdžius

apskaičiavimas: 45 % bendros balų sumos

VII.   REZERVO SĄRAŠAS

1.

Registracija

Vertinimo komisija įtraukia kandidato pavardę į rezervo sąrašą, jei jis patenka tarp kandidatų (9), iš a–g užduočių surinkusių bent minimalų reikalaujamą balų skaičių ir iš visų d, e, f bei g vertinimo centro užduočių gavusių vieną iš geriausių įvertinimų (žr. I antraštinės dalies 1 punkte nurodytą laureatų skaičių)

ir jei, atsižvelgiant į patvirtinamuosius dokumentus, jis atitinka visus atrankos reikalavimus.

2.

Skirstymas

Sąrašas sudaromas abėcėlės tvarka.

VIII.   KAIP PATEIKTI PARAIŠKĄ?

1.

Elektroninė registracija

Registruotis reikia elektroniniu būdu EPSO interneto svetainėje nurodyta tvarka, laikantis registracijos instrukcijų.

Galutinis terminas (iki kurio reikia užpildyti ir patvirtinti paraišką): 2014 m. gegužės 6 d. 12.00 val. (vidurdienis) Briuselio laiku.

2.

Paraiškos dokumentai

Jei kandidatas patenka tarp atrinktųjų į vertinimo centrą, į vertinimo centrą reikia atsinešti (10) visus paraiškos dokumentus (pasirašytą elektroninę paraišką ir patvirtinamuosius dokumentus).

Tvarka: žr. Bendrųjų viešųjų konkursų taisyklių 2.1.7 punktą.


(1)  Šiame pranešime bet kokia nuoroda į vyriškosios lyties asmenį laikoma nuoroda ir į moteriškosios lyties asmenį.

(2)  Žr. Bendrą Europos kalbų mokėjimo orientacinę sistemą (CECR), minimalus reikalaujamas lygis: 1-oji kalba = C1, 2-oji kalba = B2 (http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/CEF/LanguageSelfAssessmentGrid.csp).

(3)  Šis skaičius atitinka IV antraštinės dalies antroje pastraipoje minėtą ribą.

(4)  Į vertinimo centrą nepakviesti kandidatai gaus vertinimo komisijos atlikto jų vertinimo rezultatus ir už kiekvieną klausimą gautų balų apskaičiavimo rezultatus.

(5)  Ši informacija remiantis patvirtinamaisiais dokumentais tikrinama iki rezervo sąrašo sudarymo (žr. VII antraštinės dalies 1 punktą ir VIII antraštinės dalies 2 punktą).

(6)  Jeigu paskutinę vietą užims keli vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, į vertinimo centrą bus pakviesti visi šie kandidatai.

(7)  Organizaciniais sumetimais gebėjimų testai galėtų būti rengiami valstybėse narėse esančiuose testų centruose, nepriklausomai nuo kitų vertinimo centre rengiamų užduočių.

(8)  Šie įgūdžiai apibrėžti Bendrųjų viešųjų konkursų taisyklių 1.2 punkte.

(9)  Jeigu paskutinę vietą užims keli vienodą balų skaičių surinkę kandidatai, į rezervo sąrašą bus įtraukti visi šie kandidatai.

(10)  Apie testų ir užduočių vertinimo centre datą tinkamu laiku kandidatui bus pranešta EPSO aplanke.


Top