Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2011/212/11

Kvietimas teikti paraiškas – „Parama informavimo apie bendrąją žemės ūkio politiką priemonėms“ – Informavimo priemonių pagal 2012 m. išlaidų kategoriją 05 08 06 įgyvendinimas

OJ C 212, 19.7.2011, p. 22–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.7.2011   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 212/22


KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS

„Parama informavimo apie bendrąją žemės ūkio politiką priemonėms“

Informavimo priemonių pagal 2012 m. išlaidų kategoriją 05 08 06 įgyvendinimas

2011/C 212/11

1.   ĮVADAS

Šis kvietimas teikti paraiškas parengtas remiantis 2000 m. balandžio 17 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 814/2000 dėl bendrosios žemės ūkio politikos informacinių priemonių (1), kuriame nustatyta, kokios rūšies ir turinio informavimo priemones Sąjunga gali finansuoti. Komisijos reglamente (EB) Nr. 2208/2002 (2), iš dalies pakeistame Reglamentu (EB) Nr. 1820/2004 (3), nustatytos išsamios Reglamento (EB) Nr. 814/2000 taikymo taisyklės.

Tai kvietimas teikti informavimo priemonių, apibūdintų Tarybos reglamento (EB) Nr. 814/2000 3 straipsnio 1 dalyje, finansavimo iš 2012 m. biudžeto paraiškas. Pagal šį kvietimą teikti paraiškas priimamos informavimo priemonių, vykdytinų nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. (įskaitant priemonės rengimą, įgyvendinimą, tolesnius veiksmus ir vertinimą), finansavimo paraiškos.

Informavimo priemonė – tai atskiras, nuoseklus ir integruotas informacinis projektas, finansuojamas iš vieno biudžeto. Įgyvendinant tokį projektą gali būti vykdoma įvairi veikla – tai gali būti ir kelios konferencijos, ir plataus masto informavimo kampanija, susijusi su kelių rūšių informavimo veikla ir viešosiomis informavimo priemonėmis.

Kaip nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2208/2002 4 straipsnio 2 dalyje, paraiškas pagal šį kvietimą teikti gali juridiniai asmenys, pagal įstatymus įsisteigę valstybėje narėje bent prieš dvejus metus.

2.   2012 m. PRIORITETAI IR PRIEMONIŲ RŪŠYS

2.1.   Prioritetai

Bendrajai žemės ūkio politikai (BŽŪP), Europos statinio kertiniam akmeniui, 2012 m. sukaks 50 metų. Šis jubiliejus – tai proga informuoti apie BŽŪP: apie jos istoriją ir kaitą, konkrečius rezultatus ir vystymosi perspektyvas, susijusias su reformos pasiūlymais.

Šiame kvietime teikti paraiškas Komisija pageidauja pirmenybę teikti priemonėms, kurios gali turėti didelį poveikį, yra novatoriško ir kūrybinio pobūdžio ir skirtos ne tik kaimui, bet ir visai visuomenei.

Priemonėmis turi būti siekiama pabrėžti BŽŪP, kaip bendros ES politikos, atitinkančios visuomenės poreikius ir lūkesčius, vaidmenį ir naudą; šios politikos tikslai yra:

geriau spręsti apsirūpinimo maistu saugumo, klimato kaitos, tvaraus gamtinių išteklių naudojimo, subalansuotos teritorijų plėtros klausimus,

padėti kaimo sektoriui įveikti ekonomikos krizės ir žemės ūkio produktų kainų nepastovumo poveikį,

prisidėti prie pažangaus, tvaraus ir integracinio augimo, kaip nustatyta „Europa 2020“ strategijoje.

2.2.   Informavimo priemonių rūšys

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas Komisija pageidauja remti dvi visuomenės informavimo priemonių rūšis:

nacionaliniu lygmeniu – suburiant įvairius partnerius į bendrą plataus masto projektą,

Europos lygmeniu – dalyvaujant kuo didesniam valstybių narių skaičiui, kad poveikis būtų didesnis.

Informavimo priemonių tikslai turi būti tokie:

padėti geriau pažinti BŽŪP, jos istoriją ir kaitą, su reformos pasiūlymais susijusias vystymosi perspektyvas atitinkamoje valstybėje narėje ir Europoje apskritai,

skatinti kuo platesnės auditorijos, ypač miesto vietovių visuomenės, domėjimąsi žemės ūkio ir kaimo plėtros vaidmeniu mūsų visuomenėje ir pabrėžiant ūkininkų atliekamų įvairių užduočių svarbą.

Informavimo priemonės turės būti vykdomos kaip plataus masto informavimo kampanijos, apimančios vieną ar kelias toliau išvardytas veiklas:

novatoriškos ir originalios multimedijos ir (arba) audiovizualinės medžiagos gamyba ir platinimas („realybės šou“ pobūdžio radijo ir (arba) TV programos (4), debatų laidos, klipai …) (5),

viešų skelbimų kampanijos intensyvaus judėjimo vietose (metro, stotys, ir pan.),

„Ūkis mieste“ ir pan. pobūdžio renginiai,

žiniasklaidos įvykiai,

gerai apibrėžtai tikslinei auditorijai skirtos konferencijos, seminarai ir specializuotos darbo grupės.

2.3.   Tikslinė auditorija

Šio kvietimo teikti paraiškas tikslinė auditorija yra visuomenė (daugiausia – miesto jaunuomenė), žiniasklaidos priemonės, pilietinė visuomenė ir žemės ūkio sektoriaus dalyviai.

3.   TRUKMĖ IR BIUDŽETAS

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas priimamos informavimo priemonių, vykdytinų nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d. (įskaitant priemonės rengimą, įgyvendinimą, tolesnius veiksmus ir vertinimą), tačiau kurios įgyvendinamos turi būti būtinai 2012 m., finansavimo paraiškos.

Informavimo priemonėms, kurios bus vykdomos pagal šį kvietimą teikti paraiškas, iš viso numatyta skirti 3 250 000 EUR. Ši suma bus padalyta geriausioms paraiškoms, kurioms vertinimo komisija skirs didžiausią balų skaičių pagal III priedo 2 punkte nurodytus kriterijus. Komisija pasilieka teisę sumažinti šią didžiausią sumą, jei reikia.

Dotacijos suma, kurios 2.2 punkte nurodytoms priemonėms galima prašyti iš Komisijos vienoje paraiškoje – nuo 100 000 iki 500 000 EUR (fiksuota suma išlaidoms personalui įskaičiuota).

Komisija apmoka 50 % visų tinkamų finansuoti su atrinktų paraiškų įgyvendinimu susijusių išlaidų (žr. IV priedą – „Biudžeto sudarymas“), išskyrus išlaidas personalui – tam bus skirta fiksuota ne didesnė kaip 10 000 EUR išmoka išlaidoms personalui padengti, kai su priemone susijusios tinkamos finansuoti išlaidos (be fiksuoto dydžio išmokos personalo išlaidoms padengti) yra mažesnės už 400 000 EUR ir ne didesnė kaip 25 000 EUR išmoka, kai su priemone susijusios tinkamos finansuoti išlaidos (be fiksuoto dydžio išmokos personalo išlaidoms padengti) yra 400 000–950 000 EUR.

Procentinė Komisijos įnašo į išskirtinių informavimo priemonių finansavimą dalis gali padidėti iki 75 %, jei toks prašymas pateikiamas paraiškoje.

Informavimo priemonė priskiriama išskirtinėms priemonėms, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2208/2002 7 straipsnio 2 dalyje, jeigu tenkinami visi šie reikalavimai:

1)

jos sklaidos planas parengtas taip, kad priemonė turėtų kuo plačiausią auditoriją ne mažiau kaip 3 valstybėse narėse ir pasiektų ne mažiau kaip 5 % visų tų valstybių narių gyventojų, o jos numatomą (ex-ante) ir vėlesnį (ex-post) poveikį būtų galima pagrįsti išoriniais tinkamais įrodymais (publikos statistika ir pan.);

2)

vertinimo komisija (toliau – komisija) ją įvertino bent 75 iš 100 balų pagal III priedo 2 punkte pateiktus dotacijos skyrimo kriterijus.

Informavimo priemonių, kurioms suteikta dotacija pagal šį kvietimą teikti paraiškas, išankstinis finansavimas nebus skiriamas. Gavėjas galės prašyti tarpinio mokėjimo; tam jis turės pateikti tarpinę techninę ir finansinę ataskaitą. Tarpinio mokėjimo suma negali viršyti 30 % visos dotacijos sutarties sumos. Ši suma bus nustatyta remiantis įgyvendinant priemonę realiai atliktu darbu ir realiai į tarpinę finansinę ataskaitą įtrauktomis Komisijos patvirtintomis reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis, kurioms bus taikoma dotacijos sutartyje numatyta bendro finansavimo procentinė dalis. Fiksuota išmoka už išlaidas personalo reikmėms bus sumokėta tik atliekant galutinį mokėjimą.

Atrinkdama paraišką Komisija neįsipareigoja skirti visos pareiškėjo prašytos sumos. Dotacija jokiu būdu negalės viršyti prašomos sumos. Jei priemonei skirtas kitas Europos Sąjungos finansavimas, dotacija jai skiriama nebus.

4.   BENDROSIOS PARAIŠKOS TEIKIMO INSTRUKCIJOS

4.1.   Kaip parengti paraišką

Per vienerius biudžeto metus pareiškėjas gali pateikti tik vienos informavimo priemonės finansavimo paraišką.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato šūkiai bus pateikiami internete adresu http://ec.europa.eu/agriculture/grants/capinfo/index_lt.htm

Ji turi būti parengta viena oficialiųjų Sąjungos kalbų. Tačiau, siekiant palengvinti paraiškos nagrinėjimą ir užtikrinti, kad ji būtų išnagrinėta laiku, pareiškėjai raginami paraiškas teikti anglų arba prancūzų kalbomis; jei tai neįmanoma, pareiškėjai turėtų pateikti bent 3 formos vertimą į anglų arba prancūzų kalbas.

Paraiškoje privaloma pateikti tokius minėtoje interneto svetainėje nurodytus dokumentus:

teisiškai įgalioto organizacijos pareiškėjos atstovo pasirašytas paraiškos laiškas, kuriame nurodomas siūlomos informavimo priemonės pavadinimas ir prašoma dotacijos suma; pažymėtina, kad laiške nurodyta prašoma dotacijos suma turi atitikti biudžeto pajamų lentelėje nurodytą Europos Sąjungos finansavimo sumą (punktai g ir h),

1 forma (informacija apie pareiškėją), 2 forma (informacija apie visus kitus organizatorius, jei tokių yra), 3 forma (išsamus informavimo priemonės aprašymas). Jeigu klausimas siūlomai informavimo priemonei netaikomas, turite įrašyti „n“ arba „netaikoma“. Bus vertinamos tik naudojant šias formas parengtos paraiškos; jei 2 forma nereikalinga, įrašykite „n“ pirmajame jos puslapyje,

vienas tinkamai užpildytas siūlomos informavimo priemonės biudžeto projektas (pateikiama viena išsami išlaidų ir viena pajamų lentelė; išlaidos ir pajamos turi būti subalansuotos), kurį pasirašo ir datą nurodo įgaliotas organizacijos pareiškėjos atstovas,

visi papildomi I priede minimi dokumentai (papildomi dokumentai, kuriuos reikia pateikti su dotacijos paraiška).

4.2.   Paraiškos išsiuntimo data ir adresatas

Kandidatai vieną visos paraiškos spausdintinę kopiją registruotu paštu su gavimo patvirtinimu (išsiuntimo diena patvirtinama pašto antspaudu ant voko) iki 2011 m. rugsėjo 30 d. siunčia šiuo adresu:

European Commission

Unit AGRI. K.1.

Call for proposals 2011/C /…

Attn. Angela Filote

L130 4/148A

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Paraiškos turi būti pateiktos užklijuotame voke (kartoninėje dėžėje), kuris turi būti įdėtas į antrą užklijuotą voką (kartoninę dėžę). Ant vidinio voko (kartoninės dėžės) turi būti užrašyti skyriaus, kuriam jis adresuotas, pavadinimas, nurodytas kvietime teikti paraiškas, ir žodžiai „Appel à propositions — à ne pas ouvrir par le service du courrier (Kvietimas teikti paraiškas – Pašto tarnybai atplėšti draudžiama)“. Jei naudojami užsiklijuojantys vokai, ant jų būtina užklijuoti lipnią juostelę, skersai kurios siuntėjas turi pasirašyti.

Kadangi kiekvienas visų Komisijos tarnybų gaunamų dokumentų puslapis turi būti skenuojamas, prašome nei paraiškos, nei jos priedų lapų nesusegti. Be to, siekiant tausoti aplinką kandidatai raginami paraišką pateikti ant perdirbto popieriaus ir ant abiejų lapo pusių.

Tuo pačiu metu ir ne vėliau kaip iki 2011 m. rugsėjo 30 d. 24.00 val. Briuselio laiku paraiškos elektroninę kopiją (pasirinkite variantą „su patvirtinimu apie gavimą“), kurią turi sudaryti bent jau paštu išsiųstoms kopijoms tapačios paraiškos laiško, 1–3 formų ir biudžeto projekto elektroninės versijos, kandidatai siunčia šiuo adresu:

AGRI-GRANTS-APPLICATIONS-ONLY@ec.europa.eu

Išsamias paraiškas (popierinį ir elektroninį variantą) pareiškėjai privalo atsiųsti iki nustatyto termino. Paraiškos, išsiųstos po nustatyto galutinio termino, bus laikomos nepriimtinomis ir atmetamos.

5.   TAIKOMA TVARKA IR TERMINAI

5.1.   Paraiškų gavimas ir registravimas

Komisija užregistruos paraišką ir per 15 darbo dienų nuo paraiškų pateikimo termino el. paštu atsiųs patvirtinimą, kuriame bus nurodytas paraiškos registravimo numeris.

5.2.   Paraiškų nagrinėjimas atsižvelgiant į tinkamumo ir atmetimo kriterijus

Speciali vertinimo komisija vertina paraiškų tinkamumą. Paraiškos, neatitinkančios II priede nustatytų kriterijų (tinkamumo ir atmetimo kriterijų), bus atmestos.

Visos reikalavimus atitinkančios paraiškos pateks į kitą etapą (vertinimas pagal atrankos kriterijus – pareiškėjų techninį ir finansinį pajėgumą).

5.3.   Vertinimas pagal atrankos kriterijus – techninį ir finansinį pareiškėjų pajėgumą

Šiame vertinimo etape komisija, remdamasi paraiškoje pateikta informacija ir III priedo 1 punkte nustatytais kriterijais (atrankos kriterijais), vertins tinkamų pareiškėjų techninį ir finansinį pajėgumą.

Visos šiame etape teigiamai įvertintos paraiškos pateks į kitą etapą (vertinimo pagal dotacijos skyrimo kriterijus etapą).

5.4.   Paraiškų vertinimas pagal dotacijos skyrimo kriterijus

Šiame etape komisija vertins paraiškas pagal III priedo 2 punkte nustatytus dotacijos skyrimo kriterijus (dotacijos skyrimo kriterijus).

Komisija siūlys skirti dotaciją tik jei šiame etape paraiška bus įvertinta bent 60 balų iš 100 (ir ne mažiau kaip 50 % kiekvienam kriterijui numatytų balų). Ypatingas dėmesys bus skirtas pasiūlymams, kuriuose numatytos miesto jaunuomenei skirtos informavimo priemonės. Tačiau tai, kad paraiška bus įvertinta 60 balų iš 100, dar nereiškia, kad dotacija informavimo priemonei bus skirta. Komisija, atsižvelgusi į reikalavimus atitinkančių paraiškų skaičių ir turimas lėšas, mažiausią priimtiną vertinimo balą gali padidinti.

Paraiškos, kurios bus įvertintos mažiau kaip 60 balų iš 100 arba mažiau kaip 50 % kiekvienam kriterijui numatytų balų, bus atmestos, o pareiškėjui bus raštu pranešta apie paraiškos atmetimo priežastis.

Jeigu prašoma dotacija bus skirta, gavėjas gaus dotacijos sutartį (jos pavyzdį galima rasti šio kvietimo teikti paraiškas 4.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje), kurioje bus išdėstytos finansavimo sąlygos ir nurodyta skiriamų lėšų suma eurais, kuri gali būti mažesnė už paraiškoje nurodytą sumą. Jei paraiškoje yra aritmetinių klaidų arba jei laikoma, kad išlaidos neatitinka reikalavimų, Komisijos tarnybos biudžetą pataisys. Jei dėl pataisymo bendros išlaidos išaugs, prašoma suma liks nepakitusi, o pareiškėjo įnašas bus atitinkamai padidintas.

Planuojama, kad vertinimo procedūra bus baigta 2012 m. pradžioje. Kol bus priimtas sprendimas dėl dotacijos skyrimo, Komisijos tarnybos neturi teisės pareiškėjams teikti informacijos apie jų paraiškos vertinimo eigą. Todėl pageidautina, kad iki minėtos dienos pareiškėjai nei telefonu, nei raštu į Komisiją dėl paraiškos nagrinėjimo rezultatų nesikreiptų.

6.   REKLAMA

6.1.   Dotacijos gavėjo atsakomybė

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktoratas sukurs visų Bendrosios žemės ūkio politikos (BŽŪP) informacinių projektų logotipą. Šį logotipą bus galima rasti interneto svetainėje http://ec.europa.eu/comm/agriculture/grants/capinfo/index_lt.htm; taip pat bus ir jo elektroninė versija įvairioms paviršių rūšims (vėliavėlėms, plakatams ir pan.)

Dotacijos gavėjai turės sutartinį įsipareigojimą atsisiųsti šią medžiagą ir vykdydami savo kampaniją naudoti ją ant tinkamų paviršių remdamiesi dotacijos sutartyje numatytomis sąlygomis. Su tokių paviršių pagaminimu susijusios išlaidos turės būti įtrauktos į priemonės biudžetą.

Be to, dotacijos gavėjai turės prisiimti sutartinį įsipareigojimą visomis tinkamomis priemonėmis pagal dotacijos sutarties sąlygas užtikrinti, kad apie informavimo priemonei skirtą Sąjungos finansavimą būtų skelbiama visą jos įgyvendinimo laikotarpį apie priemonę teikiamoje informacijoje, leidžiamuose leidiniuose ar reklaminėje medžiagoje.

Be to, visoje dotacijos gavėjo teikiamoje informacijoje ir leidiniuose, nepriklausomai nuo jų formos ir platinimo būdo, turi būti nurodoma, kad autoriaus nuomonė nebūtinai sutampa su Komisijos nuomone.

Tokį viešą skelbimą patvirtinantys dokumentai pateikiami galutinėse techninio įgyvendinimo ataskaitose. Logotipo pavyzdį galima rasti šiuo interneto adresu: http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_lt.htm su nuoroda „remiant Europos Sąjungai“.

Jei dotaciją gaunanti organizacija minėtų įsipareigojimų nesilaiko, Komisija pasilieka teisę atitinkamai informavimo priemonei skirtą sumą sumažinti arba visiškai atsisakyti išmokėti dotaciją.

7.   ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Europos Komisija užtikrina, kad paraiškoje pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6). Tai visų pirma taikoma tokių duomenų konfidencialumui ir saugumui.


(1)  OL L 100, 2000 4 20, p. 7.

(2)  OL L 337, 2002 12 13, p. 21.

(3)  OL L 320, 2004 10 21, p. 14.

(4)  Bendro finansavimo atveju, dėl bet kokios adiovizualinės programos turi būti prisiimtas tvirtas transliavimo įsipareigojimas,

(5)  Dotacijos sutartyje dėl šios priemonės bus aiškiai nustatyta, kad Komisija teisę atgaminti ir transliuoti nekomerciniais tikslais, naudojant bet kurias laikmenas, neribotą laiką ir be teritorinių apribojimų pagal šią priemonę numatytus gaminius ar programas arba jų ištraukas.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


I PRIEDAS

SU DOTACIJOS PARAIŠKA PATEIKTINI PAPILDOMI DOKUMENTAI

Paraiškos laikomos išsamiomis, jei pateikiami visi toliau nurodyti papildomi dokumentai (kartu su paraiškos laišku, paraiškos formomis ir biudžeto projektu, kurių pavyzdžiai pateikti šio kvietimo teikti paraiškas 4.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje). Pareiškėjai užtikrina, kad dokumentai prie paraiškos būtų pridėti toliau nustatyta tvarka. Nepateikus kurio nors dokumento paraiška gali būti atmesta.

Dokumentas

Apibūdinimas

Pastabos

A dokumentas

Juridinio asmens duomenų forma

Teikia visi pareiškėjai. Pavyzdį galima rasti šio kvietimo teikti paraiškas 4.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje.

B dokumentas

Finansinių duomenų forma

Teikia visi pareiškėjai. Pavyzdį galima rasti šio kvietimo teikti paraiškas 4.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje.

C dokumentas

Bendrovės įstatai

Teikia visi pareiškėjai, kurie nėra valstybės įstaigos.

D dokumentas

Naujausia pažyma apie pareiškėjo įtraukimą į oficialų registrą, numatytą valstybės narės, kurioje pareiškėjas įsisteigęs, įstatymuose, arba bet kuris kitas oficialus dokumentas (pavyzdžiui, oficialaus leidinio arba įmonių registro išrašas), kuriame aiškiai nurodytas pareiškėjo pavadinimas, adresas ir registracijos data.

Teikia visi pareiškėjai.

E dokumentas

PVM registracijos dokumento kopija, jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas.

Jei pareiškėjas neturi teisės susigrąžinti PVM – oficialus tai patvirtinantis dokumentas.

Teikia pagal privatinę teisę veikiantys pareiškėjai (valstybės įstaigų mokama PVM neatitinka reikalavimų). Jeigu PVM negalima susigrąžinti, pareiškėjas prideda arba PVM tvarkančios įstaigos ar bet kurio kito nepriklausomo asmens, atsakingo už apskaitą ar jos priežiūrą (nepriklausomo buhalterio, auditoriaus ir pan.), pažymą arba iš pradžių pateikia paties pareiškėjo liudijimą apie tai. Tačiau dotacijos sutarties prireikus pasirašyti nebus galima, kol nebus pateikta nepriklausomos institucijos ar asmens pažyma.

F dokumentas

Dvejų pastarųjų finansinių metų, kurių sąskaitos jau uždarytos, balansai ir pelno (nuostolio) ataskaitos arba kitas dokumentas (pvz., banko pažyma), patvirtinantis pareiškėjų finansinę padėtį ir jų gebėjimą tęsti veiklą informavimo priemonės įgyvendinimo laikotarpiu.

Teikia visi pareiškėjai, kurie nėra valstybės įstaigos.

G dokumentas

Darbuotojų, kurie rengs siūlomą informavimo priemonę, ją įgyvendins, vykdys tolesnius su ja susijusius veiksmus ir vertinimą, gyvenimo aprašymai.

Teikia visi pareiškėjai ir organizatoriai.

H dokumentas

Jeigu siūlomai informavimo priemonei įgyvendinti naudojamos ir kitų finansuotojų (net jei toks finansuotojas yra ir vienas iš organizatorių) lėšos – tokią finansinę paramą patvirtinantys dokumentai (būtina pateikti kiekvieno galimo finansuotojo oficialią pažymą apie skiriamą finansavimą, nurodant informavimo priemonės pavadinimą ir skiriamą sumą).

Forma privaloma, jei naudojamos ir kitų finansuotojų lėšos.

Pastaba:

Pažymėtina, kad dvi pagrindinės priežastys, dėl kurių pastaruosius metus paraiškos pripažintos netinkamomis, buvo su minėtais E ir H dokumentais susijusių reikalavimų nesilaikymas. PVM atveju (E dokumentas), labai svarbu pateikti reikalaujamus dokumentus, net jei pareiškėjas nėra PVM mokėtojas (bent paties pareiškėjo liudijimą apie tai). Finansinę paramą patvirtinančių dokumentų (H dokumentas) atveju, turi būti pateikiami dokumentai apie kiekvieno finansuotojo paramą (biudžeto pajamų lentelės c, d ir f punktai).


II PRIEDAS

TINKAMUMO IR ATMETIMO KRITERIJAI

1.   Tinkamumo kriterijai

a)   Pareiškėjui taikomi tinkamumo kriterijai

Pareiškėjas yra juridinis asmuo, teisėtai įsisteigęs vienoje iš valstybių narių bent prieš dvejus metus. Tai aiškiai nurodoma paraiškoje ir patvirtinamuosiuose dokumentuose. Pareiškėjai, kurie valstybėje narėje nėra teisėtai įsisteigę bent prieš dvejus metus arba to neįrodo, bus diskvalifikuoti.

b)   Paraiškai taikomi tinkamumo kriterijai

Pagal šį kvietimą teikti paraiškas teikiama paraiška turi atitikti visus šiuos kriterijus:

ji pateikiama ne vėliau kaip 2011 m. rugsėjo 30 d. (išsiuntimo diena patvirtinama pašto antspaudu ant voko),

ji parengta naudojant nustatytas paraiškos ir biudžeto projekto formas, kurias galima parsisiųsti iš 4,1 punkte nurodytos interneto svetainės; taip pat elektroninė jos versija,

ji parengta viena oficialiųjų Sąjungos kalbų,

prie jos pridedami visi šio kvietimo teikti paraiškas 4.1 punkte nurodyti dokumentai,

teisiškai įgalioto organizacijos pareiškėjos atstovo pasirašytame paraiškos laiške nurodomas informavimo priemonės pavadinimas ir prašoma dotacijos suma, kuri turi būti tokia pati, kaip biudžeto pajamų lentelės g ir h punktuose nurodyta suma,

per vienerius biudžeto metus pareiškėjai gali pateikti tik vieną paraišką,

Komisijos prašoma dotacijos suma (įskaitant fiksuoto dydžio sumą išlaidoms personalui padengti) – nuo 100 000 iki 500 000 EUR,

siūlomų informavimo priemonių biudžetas turi būti:

pateiktas eurais,

sudarytas taip, kad jame būtų viena išlaidų ir viena pajamų lentelė, o išlaidos ir pajamos subalansuotos,

pasirašytas organizacijos pareiškėjos teisiškai įgalioto atstovo ir nurodyta pasirašymo data (ir išlaidų, ir pajamų lentelėse),

parengtas naudojant išsamius skaičiavimus (kiekio, vieneto kainų, visų kainų) ir biudžeto rengimo specifikacijas; fiksuoto dydžio sumos (išskyrus išlaidas personalui) nebus priimamos,

sudarytas taip, kad nebūtų viršytos tam tikroms išlaidų kategorijoms Komisijos nustatytos didžiausios leistinos sumos (žr. IV priedą ir dokumentą „Didžiausios Komisijai priimtinos apgyvendinimo viešbutyje išlaidos“, kurį galima rasti 4.1 nurodytoje interneto svetainėje),

pateiktas be PVM, jei pareiškėjas yra PVM mokėtojas ir turi teisę jį išskaičiuoti arba jei tai yra valstybinė įstaiga,

parengtas taip, kad pajamų skiltyje būtų nurodytas tiesioginis pareiškėjo įnašas, Komisijos lėšų, kurias prašoma skirti, suma ir (jei būtina) kitų finansuotojų įnašai, taip pat visos iš projekto gaunamos pajamos, įskaitant (jei būtina) iš dalyvių imamus mokesčius.

siūloma informavimo priemonė (įskaitant priemonės rengimą, įgyvendinimą, tolesnius veiksmus ir vertinimą) įgyvendinama nuo 2012 m. kovo 1 d. iki 2013 m. vasario 28 d.

Netinkamos finansuoti:

įstatymais numatytos priemonės,

priemonės, finansuojamos iš Europos Sąjungos biudžeto pagal kitą biudžeto eilutę,

priemonės, kuriomis siekiama pelno,

visuotiniai susirinkimai arba juridinio asmens įstatuose numatyti susirinkimai.

Vieno ar daugiau minėtų kriterijų neatitinkančios paraiškos bus laikomos netinkamomis ir atmetamos.

2.   Atmetimo kriterijai

Komisija atmes paraiškas visų pareiškėjų, kurių padėtis bus tokia, kokia nurodyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 2208/2002 5 straipsnyje ir Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (2002 m. birželio 25 d. Finansinis reglamentas, taikomas Europos Sąjungos bendrajam biudžetui) 93 straipsnio 1 dalyje, 94 straipsnyje ir 96 straipsnio 2 dalies a punkte.

Dotacijos negali būti skiriamos, jeigu tuo metu, kai svarstoma dėl dotacijos skyrimo, pareiškėjai:

yra bankrutavę arba likviduojami, jų veiklą administruoja teismai, jie yra sudarę susitarimą su kreditoriais ar sustabdę veiklą, dėl minėtų priežasčių jiems iškelta byla arba jų padėtis yra panaši į nurodytąsias dėl atitinkamos nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose įtvirtintos procedūros,

res judicata galią turinčiu teismo sprendimu pripažinti kaltais padarę teisės pažeidimą, susijusį su jų profesine veikla,

padarė rimtą profesinį nusižengimą, kurį sutartį sudaranti institucija gali tinkamai įrodyti,

neįvykdė įsipareigojimų, susijusių su socialinio draudimo įmokomis arba mokesčių mokėjimu pagal šalies, kurioje jie yra įsisteigę, sutartį sudarančios institucijos šalies arba šalies, kurioje turi būti vykdoma priemonė, teisines nuostatas,

yra subjektai, kuriems skirtas res judicata galią turintis teismo sprendimas dėl sukčiavimo, korupcijos, dalyvavimo nusikalstamoje organizacijoje arba kokioje nors kitoje neteisėtoje veikloje, kuri žalinga Sąjungos finansiniams interesams,

po kitos viešojo pirkimo procedūros arba po dotacijų, finansuojamų iš Europos Sąjungos biudžeto, skyrimo procedūros yra pripažinti nesilaikę savo sutartinių įsipareigojimų ir taip rimtai pažeidę sutarties sąlygas;

pateko į interesų konfliktą,

teikdami tvirtinančio padalinio reikalaujamą informaciją pateikė melagingus duomenis arba tokios reikalaujamos informacijos apskritai nepateikė.

Pareiškėjai turi patvirtinti, kad jiems netaikomos nė vienos iš pirmiau išvardytų aplinkybių (žr. paraiškos laišką, kurio forma pateikta šio kvietimo teikti paraiškas 4.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje). Atsižvelgdama į valdymo rizikos analizės rezultatus Komisija gali paprašyti pateikti papildomų duomenų. Klaidingą informaciją pateikusiems pareiškėjams gali būti skiriamos administracinės ir piniginės baudos.


III PRIEDAS

ATRANKOS IR DOTACIJOS SKYRIMO KRITERIJAI

1.   Atrankos kriterijai

Norėdami pagrįsti savo techninį pajėgumą pareiškėjai pateikia įrodymų, kad:

jie turi būtinų techninių įgūdžių, susijusių su siūlomos informavimo priemonės pobūdžiu, jos rengimu, įgyvendinimu, tolesniais veiksmais ir vertinimu;

per pastaruosius dvejus metus įgyvendino bent vieną viešojo informavimo projektą;

jie turi ne mažesnę kaip dvejų metų patirtį, susijusią su siūlomu dalyku (siūlomais dalykais).

Norėdami įrodyti finansinį pajėgumą pareiškėjai privalo pateikti įrodymų, kad:

jų finansinė padėtis pakankamai gera, kad įgyvendindami informavimo priemonę galėtų toliau vykdyti savo įprastinę veiklą.

Pareiškėjų techninis ir finansinis pajėgumas bus vertinamas atsižvelgiant į informaciją, kurią pareiškėjai pateiks paraiškoje. Tačiau Komisija gali paprašyti pateikti papildomą informaciją. Pareiškėjams primenama, kad informavimo priemonėms, kurioms pagal šį kvietimą teikti paraiškas bus skirta dotacija, Komisija jokio išankstinio finansavimo neskirs. Visas informavimo priemonės įgyvendinimo išlaidas pareiškėjai turės apmokėti patys. Komisijos dotacija bus išmokėta tik patvirtintus galutinę techninio ir finansinio įgyvendinimo ataskaitą, kurią dotacijos gavėjai pateiks įgyvendinus informavimo priemonę, ir jei to prireiks – išskaičiavus reikalavimų neatitinkančias išlaidas.

Dotacijos gavėjas galės prašyti tarpinio mokėjimo (žr. kvietimo teikti paraiškas 3 punktą – Trukmė ir biudžetas).

2.   Dotacijos skyrimo kriterijai

Speciali vertinimo komisija kiekvieną informavimo priemonę vertins pagal toliau nurodytus kriterijus.

1.

(daugiausia 30 balų): Priemonės aktualumas ir visuotinė svarba įvertinami visų pirma atsižvelgiant į:

tai, kiek priemonės tikslai ir turinys atitinka Reglamento (EB) Nr. 814/2000 1 straipsnyje nustatytus tikslus, 2.1 punkte nustatytus prioritetus ir 2.2 punkte išvardytų priemonių rūšis (15 taškų),

bendrą paraiškos kokybę. Projektų paraiškose turėtų būti pateikta aiški koncepcija ir siektini rezultatai. Priemonė bei tikslai turi būti pateikti tiksliai, taip pat turėtų būti aiškiai nurodyti pareiškėjo ir kiekvieno organizatoriaus uždaviniai bei atsakomybė. Priemonės programa turi būti išsami, o darbo grafikas tikroviškas ir atitinkantis projekto tikslus (15 balų).

2.

(daugiausia 30 balų): Bendra paraiškos nauda įvertinama visų pirma atsižvelgiant į:

tikslinę auditoriją, kuriai taikoma priemonė. Pirmenybė bus teikiama priemonėms, skirtoms kelioms šalims ir 5 % jų gyventojų (15 balų),

novatorišką ir kūrybinį siūlomų priemonių pobūdį (10 balų),

finansinę paraiškos kokybę. Paraiškos turėtų būti parengtos taip, kad būtų aišku, jog priemonei skirta Komisijos finansinė parama bus panaudota tinkamai ir priemonė bus rentabili (5 balai).

3.

(daugiausia 25 balai): Priemonės poveikis ir pasirinkta sklaidos politika bus įvertinta visų pirma atsižvelgiant į:

tikslinės auditorijos (įskaitant netiesioginius naudos gavėjus), kuriai skiriama tam tikros rūšies priemonė, dydį, kokybę ir reprezentatyvumą (15 balų),

pareiškėjo ir visų kitų organizatorių gebėjimą įgyvendinus priemonę imtis tolesnių veiksmų ir skleisti gautus rezultatus, taip pat į naudojamus sklaidos kanalus (visų pirma spaudą, radiją ir televiziją, internetą, tiesioginį platinimą) ir jų naudojimą įgyvendinant priemonę (10 balų),

4.

(daugiausia 15 balų) Priemonės vertinimas nustatomas visų pirma atsižvelgiant į:

numatomo susidomėjimo priemone pagrindimą ir priemonės įgyvendinimo rezultatų vertinimą (10 balų),

siunčiamų žinių poveikio vertinimo būdus (apklausos, anketos, statistiniai duomenys ir kt.) (5 balų).

Kokybiškiausiomis priemonėmis vertinimo komisija laikys tas priemones, kurioms pagal minėtus 1–4 kriterijus bus skirta ne mažiau kaip 60 balų iš 100 ir ne mažiau kaip 50 % kiekvieno kriterijaus balų; šioms priemonėms ji pasiūlys skirti dotaciją. Atsižvelgdama į turimas biudžeto lėšas, Komisija gali padidinti mažiausią priimtiną vertinimo balų sumą. Reikia pabrėžti, kad galutinis Komisijos sprendimas skirti dotaciją gali skirtis nuo vertinimo komisijos pateikto pasiūlymo.


IV PRIEDAS

BIUDŽETO SUDARYMAS

Sudarant biudžetą turėtų būti atsižvelgiama į II priede numatytas taisykles (Tinkamumo ir atmetimo kriterijai). Jis turėtų būti pateiktas užpildant nustatytas formas (išlaidų ir pajamų lenteles).

Išlaidų lentelė turi būti išsami ir sudaryta taip, kad būtų aiškios visos išlaidos (pvz., jokių straipsnių „kitos išlaidos“). Informavimo priemonės aprašyme turėtų atsispindėti skirtingų kategorijų išlaidos (3 forma).

Pajamų lentelė turi būti išsami ir sudaryta taip, kad būtų aiškios visos pajamos (finansiniai įnašai) ir kad būtų laikomasi pelno nesiekimo taisyklės. Būtina pridėti kitų finansuotojų įnašus patvirtinančius dokumentus (žr. I priedo H dokumentą).

Kad biudžetą parengti būtų lengviau, tinkamai sudaryto biudžeto pavyzdys pateikiamas 4.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje.

Biudžeto išlaidų lentelėje turėtų būti nurodytos tik reikalavimus atitinkančios išlaidos (žr. toliau).

Už išlaidas iki sutarties pasirašymo atsako pareiškėjas – Komisija dėl jų neprisiima jokių teisinių ar finansinių įsipareigojimų.

1.   Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Informavimo priemonės reikalavimus atitinkančios išlaidos yra faktinės gavėjo išlaidos, atitinkančios tokius kriterijus:

a)

jos yra susijusios su sutarties dalyku ir nurodytos informavimo priemonės bendrojo biudžeto projekte;

b)

jos yra būtinos informavimo priemonei, kuriai skiriama dotacija, įgyvendinti;

c)

gavėjas jas patiria ir apmoka per dotacijos sutarties I.2.2 straipsnyje nurodytą informavimo priemonės įgyvendinimo laikotarpį; kartu pateikiami patvirtinamųjų dokumentų originalai (žr. 3 punkto lentelę toliau) ir atitinkami mokėjimą patvirtinantys dokumentai;

d)

jas galima apibrėžti ir patikrinti; visų pirma jos fiksuojamos gavėjo apskaitos dokumentuose ir nustatomos pagal taikomus šalies, kurioje gavėjas yra įsisteigęs, apskaitos standartus ir pagal įprastus gavėjo išlaidų apskaitos principus;

e)

jos yra proporcingos, pagrįstos ir atitinka patikimo finansų valdymo reikalavimus, visų pirma susijusius su ekonomiškumu ir veiksmingumu;

f)

jos atitinka taikytinų mokesčių ir socialinę sritį reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Didesnės kaip 10 000 EUR vertės paslaugų TEIKĖJAI (SUBRANGOVAI)

Pažymėtina, kad kai pareiškėjas ketina pasitelkti teikėjus (subrangovus) ir kai visų paslaugų, kurias teiks vienas teikėjas (subrangovas), suma viršija 10 000 EUR, pareiškėjas Komisijai turės pateikti bent trijų skirtingų bendrovių pasiūlymus, pridėti pasirinktą pasiūlymą ir nurodyti tokio pasirinkimo priežastį (pareiškėjai turės įrodyti, kad pasirinktasis teikėjas (subrangovas) užtikrina geriausią kokybės ir kainos santykį, o jei pasirenkamas ne pigiausias pasiūlymas – pagrįsti tokį pasirinkimą).

Šie dokumentai Komisijai turi būti pateikti kuo greičiau; vėliausiai – su galutinėmis techninėmis ir finansinėmis ataskaitomis.

Priešingu atveju tokias išlaidas Komisija galės laikyti netinkamomis finansuoti.

2.   Reikalavimų neatitinkančios išlaidos

Reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis nelaikomos tokios išlaidos:

įnašai natūra,

neįvardytos ar fiksuoto dydžio išlaidos, išskyrus išlaidas personalui,

netiesioginės (nuomos, elektros energijos, vandens, dujų, draudimo, mokesčių ir kt.) išlaidos,

biuro reikmenų (pavyzdžiui, popieriaus, kanceliarinių reikmenų ir pan.) įsigijimo išlaidos,

naujos arba naudotos įrangos įsigijimo išlaidos,

įrangos amortizacijos sąnaudos,

išankstiniame biudžete nenumatytos išlaidos,

PVM, nebent gavėjas gali įrodyti, kad jis negali PVM susigrąžinti pagal taikomus nacionalinius teisės aktus. Tačiau valstybės įstaigų sumokėta PVM reikalavimų neatitinka,

kapitalo grąža,

skolos ir skolų aptarnavimo mokesčiai,

atidėjimai nuostoliams arba galimiems būsimiems skoliniams įsipareigojimams,

mokėtinos palūkanos,

abejotini skoliniai įsipareigojimai,

valiutos keitimo nuostoliai,

dotacijos gavėjo deklaruotos išlaidos, apmokamos pagal kitą veiklos ar darbo programą, kuriai skiriama Europos Sąjungos dotacija,

per didelės ar neapgalvotos išlaidos.

3.   Konkrečios nuostatos dėl tinkamų finansuoti išlaidų ir privalomų patvirtinamųjų dokumentų

Išlaidų rūšis

Reikalavimus atitinkančios išlaidos

Privalomi patvirtinamieji dokumentai (PASTABA: jei nurodomi keli dokumentai, jie turi būti pateikti visi)

Išlaidos darbuotojams

1.

Darbuotojai

Bus išmokėta fiksuota ne didesnė kaip 10 000 EUR išmoka, kai su priemone susijusios tinkamos finansuoti išlaidos yra (be fiksuoto dydžio išmokos personalo išlaidoms padengti) mažesnės už 400 000 EUR; ir ne didesnė kaip 25 000 EUR išmoka, kai su priemone susijusios tinkamos finansuoti yra (be fiksuoto dydžio išmokos personalo išlaidoms padengti) 400 000–950 000 EUR. Įskaitomos išlaidos personalui, susijusios su priemonės rengimu, įgyvendinimu, tolesniais veiksmais ir vertinimu.

Norint gauti fiksuoto dydžio išmoką, pateikti patvirtinamųjų dokumentų nereikia.

Tačiau analizės tikslais dotacijos gavėjai prie paraiškos turės pridėti dokumentą, kuriame privalės nurodyti su informavimo priemone susijusias faktines išlaidas personalui.

2.

Savarankiškai dirbantys asmenys

Sąskaita faktūra, kurioje nurodytas bent informavimo priemonės pavadinimas, atliktų darbų pobūdis ir jų atlikimo datos.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Transporto išlaidos (1)

1.

Traukiniai

Trumpiausio maršruto kelionės antrąja klase išlaidos (2).

Bilietas.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

2.

Oro transportas

Bilietų rezervavimo mokesčiai ir kelionių lėktuvais ekonomine klase išlaidos, taikant patį palankiausią nuolaidų tarifą (APEX, PEX, Excursion ir kt.)

Elektroninio rezervavimo internetu dokumentas, kuriame nurodyta kaina.

Panaudota įlaipinimo kortelė. Įlaipinimo kortelėje turėtų būti nurodytas vardas, pavardė, data, išvykimo ir atvykimo vietos.

Jei taikytina, kelionių agentūros sąskaita faktūra.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

3.

Tarpmiestinis autobusas

Tarpmiestinė kelionė trumpiausiu maršrutu

Sąskaita faktūra, kurioje nurodoma bent išvykimo ir atvykimo vieta, keleivių skaičius ir kelionės datos.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

4.

Keltas

Bilietas.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Apgyvendinimas

1.

Rengiant informavimo priemonę:

Apgyvendinimo viešbutyje išlaidos – ne didesnės kaip didžiausia leistina suma už nakvynę, nustatoma pagal šalį. Tokia didžiausia leistina suma nurodyta šio kvietimo teikti pasiūlymus 4.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje („Didžiausios Komisijai priimtinos apgyvendinimo viešbutyje išlaidos“)

Išsami viešbučio sąskaita faktūra, kurioje nurodoma asmenų vardai bei pavardės, datos ir nakvynių skaičius. Tokia pati informacija pateikiama ir tuo atveju, kai sąskaita faktūra išrašyta grupei.

Dotacijos gavėjo pateiktas apgyvendinimo tikslo, ryšio su bendrai finansuojama informavimo priemone ir atitinkamų asmenų vaidmens įgyvendinant priemonę aprašymas.

Esant reikalui, susitikimo protokolas.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

2.

Įgyvendinant informavimo priemonę:

Apgyvendinimo viešbutyje išlaidos – ne didesnės kaip didžiausia leistina suma už nakvynę, nustatoma pagal šalį. Tokia didžiausia leistina suma nurodyta šio kvietimo teikti pasiūlymus 4.1 punkte nurodytoje interneto svetainėje („Didžiausios Komisijai priimtinos apgyvendinimo viešbutyje išlaidos“)

Išsami viešbučio sąskaita faktūra, kurioje nurodoma asmenų vardai bei pavardės, datos ir nakvynių skaičius. Tokia pati informacija pateikiama ir jei sąskaita išrašyta grupei.

Dalyvių pasirašytas dalyvavimo sąrašas, kaip reikalaujama techninėje ataskaitoje (žr. dotacijos sutarties I.5.2.2 straipsnį).

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Maitinimas

Tik įgyvendinant informavimo priemonę ir ne daugiau kaip (be PVM):

5 EUR asmeniui už kavos pertraukėlę,

25 EUR asmeniui už pietus,

40 EUR asmeniui už vakarienę.

Bendra sąskaita faktūra (3) (pateikia viešojo maitinimo įstaiga, viešbutis, konferencijų centras ir pan.), kurioje nurodoma bent informavimo priemonės pavadinimas, data, asmenų skaičius, suteiktų paslaugų rūšis (kavos pertraukėlės, pietūs ir (arba) vakarienė), vieneto kainos ir visa kaina.

Dalyvių pasirašytas dalyvavimo sąrašas, kaip reikalaujama techninėje ataskaitoje (žr. dotacijos sutarties I.5.2.2 straipsnį).

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Vertimas žodžiu

1.

Darbuotojai: išlaidos personalui įtraukiamos į didžiausią leistiną fiksuoto dydžio išmoką pagal kategoriją „Išlaidos personalui“.

Jokių patvirtinamųjų dokumentų nereikalaujama.

2.

Savarankiškai dirbantys asmenys: ne daugiau kaip 600 EUR per dieną (be PVM).

Sąskaita faktūra, kurioje būtinai nurodoma informavimo priemonės pavadinimas, vertimo kalbos, paslaugų suteikimo data ir darbo valandų skaičius.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Vertimas raštu

1.

Darbuotojai: išlaidos personalui įtraukiamos į didžiausią leistiną fiksuoto dydžio išmoką pagal kategoriją „Išlaidos personalui“.

Jokių patvirtinamųjų dokumentų nereikalaujama.

2.

Savarankiškai dirbantys asmenys: ne daugiau kaip 45 EUR už puslapį (be PVM).

PASTABA Vienas puslapis yra lygus 1 800 ženklų be tarpų.

Sąskaita faktūra, kurioje nurodoma bent informavimo priemonės pavadinimas, vertimo kalbos ir išverstų puslapių skaičius.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Konsultantų ir pranešėjų honorarai

Ne daugiau kaip 600 EUR per dieną (be PVM).

Išlaidos ekspertams ir pranešėjams neatlyginamos, jeigu šie asmenys yra nacionaliniai, Europos Sąjungos arba tarptautiniai valstybės tarnautojai, dotaciją gaunančios organizacijos, asocijuotos arba antrinės organizacijos nariai arba darbuotojai.

Apgyvendinimo ir transporto išlaidos: žr. atitinkamų kategorijų išlaidas.

Sąskaita faktūra, kurioje nurodoma bent informavimo priemonės pavadinimas, atliktų darbų pobūdis ir jų atlikimo datos.

Galutinė konferencijos programa, įskaitant pranešėjo pavardę ir pareigas.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Konferencijų salių ir įrangos nuoma

PASTABA: Sinchroniniam vertimui naudojamų vertimo kabinų nuomos mokestis neturi viršyti 750 EUR per dieną (be PVM).

Sąskaita faktūra, kurioje nurodoma bent informavimo priemonės pavadinimas, įrangos apibūdinimas ir konferencijų salės bei įrangos nuomos datos.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.

Pašto išlaidos

Pašto arba kurjerio paslaugos, kuriomis naudojamasi siunčiant su informavimo priemone susijusius dokumentus (pavyzdžiui, kvietimus ir pan.)

Sąskaita faktūra, kurioje nurodoma bent dokumento pavadinimas ir išsiųstų dokumentų skaičius arba pašto kvitas su dotacijos gavėjo patvirtinimu.

Mokėjimą patvirtinantis dokumentas.


(1)  Bus finansuojamos tik viešojo transporto (kelionės traukiniu, lėktuvu, laivu) išlaidos. Tačiau pažymėtina, kad važiavimo autobusu, metro, tramvajumi ir taksi išlaidos neatlyginamos.

(2)  Jei naudojamasi kita klase, išlaidos bus laikomos tinkamomis kompensuoti tik pateikus transporto įmonės patvirtinimą, kuriame nurodoma kelionės antrąja klase kaina, ir kompensuojama bus būtent ta suma.

(3)  Atskiros restoranų sąskaitos nebus priimamos.


Top