Help Print this page 

Document C2007/223/01

Title and reference
Elgesio kodeksas

OJ C 223, 22.9.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Multilingual display
Text

22.9.2007   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 223/1


Elgesio kodeksas

(2007/C 223/01)

EUROPOS BENDRIJŲ TEISINGUMO TEISMAS,

atsižvelgęs į 2007 m. kovo 28 d., balandžio 24 d. ir liepos 3 d. susirinkimuose vykusius Teisingumo Teismo pasitarimus,

atsižvelgęs į Teisingumo Teismo statuto 2, 4, 6, 18 ir 47 straipsnius ir į minėto Statuto priedo 5 straipsnį, Teisingumo Teismo procedūros reglamento 3 ir 4 straipsnius, taip pat į Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamento 4 ir 5 straipsnius,

kadangi, nepažeidžiant taikytinų Statuto ir procedūros reglamentų nuostatų, reikia Elgesio kodekse išdėstyti tam tikras iš minėtų nuostatų Teisingumo Teismo, Pirmosios instancijos teismo ir Tarnautojų teismo nariams kylančias pareigas;

pasikonsultavęs su Pirmosios instancijos teismu ir Tarnautojų teismu;

nusprendžia priimti šį Elgesio kodeksą:

1 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Elgesio kodeksas taikomas Teisingumo Teismo, Pirmosios instancijos teismo bei Tarnautojų teismo nariams ir buvusiems jų nariams.

2.   Per savo kadenciją nariai privalo visiškai atsidėti savo pareigoms.

3.   Nariai už Teisingumo Teismo ribų diskusijose, kurios nepatenka į šio Teismo, kaip institucijos, funkcijas, susilaiko nuo bet kokių komentarų, galinčių pakenkti Teisingumo Teismo reputacijai ar būti aiškinamų kaip Teisingumo Teismo pozicija.

2 straipsnis

Sąžiningumas

Nariai nepriima jokių dovanų, kurios gali sukelti abejonių dėl jų nepriklausomumo.

3 straipsnis

Nešališkumas

Nariai vengia bet kokios situacijos, galinčios sukelti interesų konfliktą.

4 straipsnis

Finansinių interesų deklaravimas

1.   Pradėdami eiti savo pareigas nariai pateikia Teisingumo Teismo pirmininkui savo finansinių interesų deklaraciją.

2.   1 dalyje numatyta deklaracija išdėstyta taip: „Patvirtinu, kad mano turtinė padėtis nesusijusi su jokiais finansiniais interesais, galinčiais pakenkti mano nešališkumui ir nepriklausomumui vykdant mano pareigas“.

5 straipsnis

Kita veikla

1.   Pageidaudami dalyvauti veikloje už Teismo ribų, nariai prašo suteikti išankstinį leidimą to Teismo, į kurį jie paskirti. Vis dėlto jie įsipareigoja laikytis pareigos būti Teismo dispozicijoje, kad per savo kadenciją visiškai atsidėtų savo pareigoms.

2.   Nariams gali būti leista užsiimti pedagogine veikla, dalyvauti konferencijose, seminaruose arba koliokviumuose, tačiau už tai jie negali gauti jokio neįprasto atlyginimo.

3.   Nariams taip pat gali būti leista užsiimti moksline veikla, taip pat atlikti neatlygintinas garbės funkcijas kultūros, meno, socialiniuose, sporto ar labdaros fonduose arba analogiškose organizacijose ir mokymo arba tyrimų įstaigose. Šiuo tikslu jie įsipareigoja neužsiimti valdymo veikla, galinčia pakenkti jų nepriklausomumui ar jų pareigai būti Teismo dispozicijoje arba sukelti interesų konfliktą. Fondais arba analogiškomis organizacijomis laikomos pelno nesiekiančios įstaigos arba asociacijos, užsiimančios visuomenei naudinga veikla išvardytose srityse.

6 straipsnis

Narių įsipareigojimas baigus eiti savo pareigas

1.   Baigę eiti savo pareigas nariai ir toliau privalo laikytis pareigos apdairiai elgtis.

2.   Nariai įsipareigoja baigę eiti savo pareigas nedalyvauti

bet kuriuo būdu bylose, nagrinėtose Teisme, į kurį jie buvo paskirti, tuo metu, kai baigė eiti savo pareigas,

bet kuriuo būdu bylose, tiesiogiai ir aiškiai susijusiose su bylomis, netgi baigtomis, kurias jie nagrinėjo eidami teisėjo arba generalinio advokato pareigas,

ir per trejus metus nuo šios dienos

šalims neatstovauti raštu arba per teismo posėdį bylose, kurios nagrinėjamos Bendrijos teismuose.

3.   Buvę nariai gali dalyvauti kaip patarėjai arba ekspertai kitose bylose arba suteikti teisinę konsultaciją, tačiau su sąlyga, jog laikysis iš 1 dalies išplaukiančių įsipareigojimų.

7 straipsnis

Kodekso taikymas

1.   Teisingumo Teismo pirmininkas, padedamas iš trijų ilgiausiai pareigas einančių Teisingumo Teismo narių sudaryto konsultacinio komiteto, prižiūri, kad Elgesio kodeksas būtų tinkamai taikomas.

2.   Teisingumo Teismas užtikrina jo laikymąsi ir, kilus abejonių, pasikonsultavęs, atsižvelgiant į atvejį, su Pirmosios instancijos teismu arba Tarnautojų teismu, priima sprendimą.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Elgesio kodeksas įsigalioja 2007 m. spalio 1 dieną.

2.   Tą dieną pareigas einančių narių finansinių interesų deklaracija turi būti pateikta Teisingumo Teismo pirmininkui ne vėliau kaip 2007 m. lapkričio 30 dieną.


Top