EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62018CJ0268

2019 m. gegužės 2 d. Teisingumo Teismo (dešimtoji kolegija) sprendimas.
SC Onlineshop SRL prieš Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor.
Curtea de Apel Bacău prašymas priimti prejudicinį sprendimą.
Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendrasis muitų tarifas – Tarifinis klasifikavimas – Kombinuotoji nomenklatūra – 8526 91 20 ir 8528 59 00 subpozicijos – Daugiafunkcė GPS navigacijos sistema.
Byla C-268/18.

Court reports – general

ECLI identifier: ECLI:EU:C:2019:353

TEISINGUMO TEISMO (dešimtoji kolegija) SPRENDIMAS

2019 m. gegužės 2 d. ( *1 )

„Prašymas priimti prejudicinį sprendimą – Bendrasis muitų tarifas – Tarifinis klasifikavimas – Kombinuotoji nomenklatūra – 85269120 ir 85285900 subpozicijos – Daugiafunkcė GPS navigacijos sistema“

Byloje C‑268/18

dėl Curtea de Apel Bacău (Bakeu apeliacinis teismas, Rumunija) 2018 m. balandžio 5 d. nutartimi, kurią Teisingumo Teismas gavo 2018 m. balandžio 18 d., pagal SESV 267 straipsnį pateikto prašymo priimti prejudicinį sprendimą byloje

SC Onlineshop SRL

prieš

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) – Direcţia Generală a Vămilor

TEISINGUMO TEISMAS (dešimtoji kolegija)

kurį sudaro kolegijos pirmininkas C. Lycourgos (pranešėjas), teisėjai M. Ilešič ir I. Jarukaitis,

generalinis advokatas G. Hogan,

kancleris A. Calot Escobar,

atsižvelgęs į rašytinę proceso dalį,

išnagrinėjęs pastabas, pateiktas:

SC Onlineshop SRL, atstovaujamos S. Ionaşcu-Strungariu,

Rumunijos vyriausybės, atstovaujamos C. Canţăr, O.-C. Ichim ir A. Wellman,

Europos Komisijos, atstovaujamos A. Caeiros ir A. Armenia,

atsižvelgęs į sprendimą, priimtą susipažinus su generalinio advokato nuomone, nagrinėti bylą be išvados,

priima šį

Sprendimą

1

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą pateiktas dėl 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (OL L 256, 1987, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 2 sk., 2 t., p. 382) su pakeitimais, padarytais 2016 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/2013 (OL L 294, 2016, p. 1), I priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros (toliau – KN) 85269120 ir 85285900 subpozicijų ir 2012 m. liepos 25 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 698/2012 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje (OL L 203, 2012, p. 34), iš dalies pakeisto 2014 m. balandžio 29 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentu (ES) Nr. 459/2014 (OL L 133, 2014, p. 43) (toliau – Įgyvendinimo reglamentas Nr. 698/2012), išaiškinimo.

2

Šis prašymas pateiktas nagrinėjant SC Onlineshop SRL (toliau – Onlineshop) ir Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală a Vămilor (Nacionalinės mokesčių administravimo agentūros Muitinės generalinis direktoratas, toliau – ANAF-DGV) ginčą dėl daugiafunkcio prietaiso, naudojamo motorinėse transporto priemonėse ir atliekančio radijo navigacijos, garso ir vaizdo atkūrimo, radijo transliacijos ir vaizdo rodymo funkcijas, tarifinio klasifikavimo.

Teisinis pagrindas

Kombinuotoji nomenklatūra (KN)

3

Pagal Europos Komisijos reglamento Nr. 2658/87 9 straipsnio 1 dalies a punkto pirmą įtrauką ir 10 straipsnį Europos Komisija, padedama Muitinės kodekso komiteto, tvirtina priemones dėl KN, pateiktos šio reglamento I priede, taikymo, kiek tai susiję su prekių klasifikavimu.

4

Pagal Reglamento Nr. 2658/87 12 straipsnį kiekvienais metais Komisija priima reglamentą, kuriame išdėstoma išsami KN redakcija kartu su Bendrojo muitų tarifo muitų normomis, parengtomis pritaikius Europos Sąjungos Tarybos arba Komisijos patvirtintas priemones. Šis reglamentas paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje vėliausiai iki spalio 31 d. ir yra taikomas nuo kitų metų sausio 1 dienos.

5

Remiantis šiomis nuostatomis buvo priimtas 2015 m. spalio 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2015/1754, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamento Nr. 2658/87 I priedas (OL L 285, 2015, p. 1), ir Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1821. Kiekvienas iš šių reglamentų pakeitė KN atitinkamai nuo 2016 m. sausio 1 d. ir 2017 m. sausio 1 d.

6

KN pirmos dalies I skyriaus A poskyryje „Bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės“ nustatyta:

„Klasifikuojant prekes pagal Kombinuotąją nomenklatūrą, turi būti vadovaujamasi šiais principais:

1.

Skyrių, skirsnių ir poskirsnių pavadinimai pateikiami tik nurodymui palengvinti; juridiniais tikslais prekių klasifikacija turi būti nustatoma pagal pozicijų pavadinimus bei skyrių ir skirsnių pastabas ir, jeigu šiuose pozicijų pavadinimuose ir pastabose nenurodyta kitaip, vadovaujantis toliau išdėstytomis nuostatomis.

<…>

3.

Jeigu <…> prekę galima prima facie klasifikuoti dviejose arba daugiau pozicijų, ji turi būti klasifikuojama taip:

<…>

c)

prekės, kurios negali būti klasifikuojamos taikant 3 taisyklės a arba b punktus, turi būti klasifikuojamos pozicijoje, kuri lygiaverčių pozicijų numeracijos požiūriu yra paskutinė.

<…>

6.

Juridiniais tikslais klasifikuojant prekes bet kurios pozicijos subpozicijose vadovaujamasi subpozicijų pavadinimais ir visomis taikytinomis subpozicijų pastabomis, taip pat mutatis mutandis pirmiau išdėstytomis taisyklėmis, laikantis nuostatos, kad gali būti sugretinamos tik to paties lygio subpozicijos. Taikant šią taisyklę taip pat reikia remtis atitinkamo skyriaus ar skirsnio pastabomis, jeigu pagal kontekstą nereikalaujama kitaip.“

7

KN antroje dalyje „Muitų sąrašas“ yra XVI skyrius „Mašinos ir mechaniniai įrenginiai; elektros įranga; jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys bei reikmenys“. Šio skyriaus 3 pastaboje numatyta:

„Jeigu nenurodyta kitaip, tai sudėtinės mašinos, <…> skirtos atlikti dvi arba daugiau viena kitą papildančių arba alternatyvių funkcijų, turi būti klasifikuojamos taip, lyg jos būtų sudarytos tik iš sudedamosios dalies, atliekančios pagrindinę funkciją, arba būtų tik šią funkciją atliekanti mašina.“

8

2016 m. taikytina minėto skyriaus 85 skirsnio „Elektros mašinos ir įranga bei jų dalys; garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatai, šių gaminių dalys ir reikmenys“ redakcija, išdėstyta Reglamente (ES) 2015/1754, apima šias pozicijas ir subpozicijas:

KN kodas

Prekių aprašymas

<…>

<…>

8526

Radarai, radionavigaciniai ir nuotolinio valdymo radijo bangomis aparatai

8526 10 00

– Radarai

 

– Kitos:

8526 91

– – Radionavigaciniai aparatai:

8526 91 20

– – – Radionavigaciniai imtuvai

<…>

<…>

8528

Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų:

 

– elektroninio vamzdžio monitoriai:

<…>

<…>

 

– kiti monitoriai:

8528 51 00

– – priskiriami aparatams, naudojamiems vien tik arba daugiausia automatinio duomenų apdorojimo sistemoje, klasifikuojamoje 8471 pozicijoje

8528 59

– – kiti:

 

– – – Plokštieji monitoriai, galintys priimtinu funkcionalumo lygiu rodyti automatinio duomenų apdorojimo mašinų signalus:

<…>

<…>

8528 59 70

– – – kiti

<…>

<…>

9

2017 metams taikytinu Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1821 nebuvo pakeista KN 8526 pozicija, išdėstyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1754, tačiau 8528 pozicija buvo pakeista taip:

8528

Monitoriai ir projektoriai, be televizinio signalo priėmimo aparatūros; televizinio signalo priėmimo aparatūra, su radijo imtuvais arba su garso ar vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatais arba be jų:

<…>

<…>

 

– kiti monitoriai:

8528 52

– – kuriuos galima tiesiogiai prijungti prie automatinio duomenų apdorojimo mašinos, priskiriamos 8471 pozicijai, ir kurie pritaikyti naudoti kartu su ja:

<…>

<…>

8528 59 00

– – kiti

<…>

<…>

Įgyvendinimo reglamentas Nr. 698/2012

10

Įgyvendinimo reglamento Nr. 698/2012 1 straipsnyje nustatyta:

„Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.“

11

Šio reglamento priedas suformuluotas taip:

Prekių aprašymas

Klasifikavimas (KN kodas)

Priežastys

(1)

(2)

(3)

<…>

<…>

<…>

3. Daugiafunkcis aparatas (vadinamasis medijų centras autotransporto priemonėms), naudojamas autotransporto priemonėse.

Aparato korpuse sumontuotas radijo imtuvas, garso ir vaizdo atkūrimo aparatas, radionavigacinis aparatas ir spalvotas skystakristalis vaizduoklis (LCD), kurio ekrano įstrižainės ilgis apie 18 cm (7 coliai), o ekrano kraštinių santykis – 16:9.

Aparate įmontuotos jungtys vaizdo signalams iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, galinio vaizdo kameros ar antžeminės skaitmeninės televizijos (DVB-T) tiunerio, priimti.

Aparatas taip pat gali atkurti garsą ir vaizdą iš atminties kortelės.

Aparatas pateikiamas su dviem nuotolinio valdymo pulteliais.

Prie aparato galima prijungti papildomą vaizduoklį.

8528 59 70

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (c punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis ir KN kodus 8528, 8528 59 ir 8528 59 70 atitinkančiais prekių aprašymais.

Aparatas skirtas atlikti įvairioms funkcijoms (garso ir vaizdo atkūrimo, radionavigacijos, radijo transliacijų priėmimo, vaizdo rodymo), iš kurių nei viena, atsižvelgiant į aparato konstrukciją ir koncepciją, nenulemia esminio jo požymio.

Todėl, taikant 3 bendrosios aiškinimo taisyklės c punktą, aparatas klasifikuotinas kaip kitas monitorius, priskiriant KN kodą 8528 59 70.

Pagrindinė byla ir prejudiciniai klausimai

12

2016 m. liepos 18 d.Onlineshop pateikė ANAF-DGV prašymą išduoti privalomąją tarifinę informaciją (toliau – PTI) dėl prietaiso „navigacijos sistema GPS PNI S 506“ ir pasiūlė jį klasifikuoti KN 85269120 subpozicijoje, kuri apima radionavigacinius imtuvus.

13

Iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad šis prietaisas iš esmės atlieka keturias funkcijas, t. y. radijo navigacijos, garso ir vaizdo atkūrimo, radijo transliacijos ir vaizdo rodymo funkcijas. Taigi jis gali būti naudojamas ir kaip navigacijos sistema GPS (kuri apima GPS modelį ir anteną), ir kaip planšetinis kompiuteris, ir turi kelias papildomas dalis (priekinio stiklo laikiklį, automobilinį kroviklį ir duomenų perdavimo kabelį). Jis sveria 152 g, o matmenys yra 132 x 184 x 12 mm.

14

2016 m. gruodžio 23 d. sprendimu ANAF-DGV išdavė ieškovei PTI ir priskyrė minėtą prietaisą prie KN 85285900 subpozicijos; šį priskyrimą jis grindė Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (c punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis. Tame sprendime minimas, be kita ko, Įgyvendinimo reglamentas Nr. 698/2012.

15

Po to, kai buvo atmestas Onlineshop išankstinis skundas, 2017 m. sausio 11 d. pateiktas dėl minėto sprendimo, 2017 m. rugpjūčio 2 d.Onlineshop kreipėsi į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusį teismą.

16

Šis teismas nurodo, kad Onlineshop savo prašymą dėl nagrinėjamo įrenginio klasifikavimo KN 85269120 subpozicijoje grindžia tuo, kad pagrindinė šio įrenginio funkcija yra GPS navigacija naudojantis dviem iš anksto įdiegtomis navigacijos aplikacijomis, o ANAF-DGV tvirtina, kad nė viena šio įrenginio funkcijų nesuteikia jam esminio pobūdžio, todėl jis turi būti klasifikuojamas pozicijoje, pagal numeraciją užimančioje paskutinę vietą tarp pozicijų, į kurias gali būti pagrįstai atsižvelgiama, t. y. 8528 pozicijoje, kuri atitinka jo, kaip monitoriaus, skirto atkurti vaizdui, funkciją.

17

Kaip faktą, kuris palankus Onlineshop prašomam klasifikavimui, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, pirma, nurodo tai, kad Vokietijos, Prancūzijos ir Nyderlandų muitinės šį klasifikavimą taiko prekėms, kurių funkcijos, pasak šios bendrovės, panašios į pagrindinėje byloje nagrinėjamo prietaiso funkcijas; pagrindinė šių prekių funkcija yra GPS navigacija. Kita vertus, šis teismas pažymi, kad prietaisas, atsižvelgiant į jo navigacijos funkcijos specifiką, skirtas naudoti transporto priemonėse ir kad dėl nedidelių matmenų (5 coliai, arba 12,7 cm) jo panaudojimas kaip planšetinio kompiuterio, vartotojų požiūriu, būtų tik antraeilis.

18

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas pažymi, jog aplinkybė, kad ANAF-DGV 2016 m. gruodžio 23 d. PTI nurodė Įgyvendinimo reglamento Nr. 698/2012 nuostatas, rodo, kad pagrindinėje byloje nagrinėjamas prietaisas buvo klasifikuotas Įgyvendinimo reglamente (ES) 2016/1821 išdėstytos KN redakcijos 85285900 subpozicijoje; šis įgyvendinimo reglamentas įsigaliojo tik 2017 m. sausio 1 d. Minėtas teismas nurodo, kad nors ANAF-DGV iš tikrųjų rėmėsi Įgyvendinimo reglamentu Nr. 698/2012, šis prietaisas turėjo būti klasifikuotas 85285970 subpozicijoje.

19

Šiuo klausimu minėtas teismas nurodo, kad ANAF-DGV Įgyvendinimo reglamento Nr. 698/2012 nurodymą grindė aplinkybe, kad „jo priede aprašyta trečioji prekė dėl atliekamų funkcijų ir sudedamųjų dalių labai panaši į prekę, dėl kurios priimtas PTI sprendimas; tai yra priežastis, dėl kurios šis reglamentas nurodytas kaip vienas iš teisinių klasifikavimo pagrindų“.

20

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas klausia, ar Įgyvendinimo reglamento Nr. 698/2012 nuostatos taikytinos pagrindinėje byloje, ir prireikus – kokios yra jų taikymo šiuo atveju pasekmės, atsižvelgiant į tai, kad nagrinėjamas prietaisas buvo klasifikuotas ne pagal jų KN kodą.

21

Šiomis aplinkybėmis Curtea de Apel Bacău (Bakeu apeliacinis teismas, Rumunija) nutarė sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pateikti Teisingumo Teismui tokius prejudicinius klausimus:

„1.

Ar [Reglamento Nr. 2658/87], iš dalies pakeisto [Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1821], I priede išdėstyta [KN] turi būti aiškinama taip, kad tokie prietaisai, kaip navigacijos sistemos GPS PNI S 506, kurie yra šio ginčo dalykas, turi būti priskiriami prie šios nomenklatūros 852691 subpozicijos, 85269120 subpozicijos arba 8528 pozicijos 85285900 subpozicijos?

2.

Ar paskesnės [KN] redakcijos, išdėstytos [Įgyvendinimo reglamente Nr. 698/2012] ir [Įgyvendinimo reglamente Nr. 459/2014], yra svarbios siekiant nustatyti tokių prietaisų, kaip navigacijos sistemos, dėl kurių kilo šis ginčas, tinkamą tarifinį klasifikavimą, nes pagal analogiją jos gali būti taikomos į aptariamą navigacijos sistemą panašioms prekėms, ir ar tokias nuostatas taikant pagal analogiją būtų galima pagrįsti muitinės pateiktą kombinuotosios nomenklatūros išaiškinimą?“

Dėl prejudicinių klausimų

22

Pirmiausia reikia nurodyti, kad pagal Teisingumo Teismo jurisprudenciją taikytina KN redakcija yra ta, kuri galiojo nacionalinio sprendimo, kuriuo buvo nustatytas ginčijamas tarifinis klasifikavimas, priėmimo dieną (šiuo klausimu žr. 2006 m. birželio 8 d. Sprendimo Sachsenmilch, C‑196/05, EU:C:2006:383, 18 punktą).

23

Šiuo atveju, nors pirmajame prejudiciniame klausime nurodytas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2016/1821 buvo priimtas 2016 m. spalio 6 d., jis įsigaliojo tik 2017 m. sausio 1 d. Taigi jis netaikytinas ginčui pagrindinėje byloje, kilusiam dėl 2016 m. gruodžio 23 d. išduotos PTI.

24

Kaip nurodo Komisija, šiam ginčui taikytina KN redakcija, išdėstyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1754, kuris priimtas 2015 m. spalio 6 d. ir taikytinas 2016 metams.

25

Nors, palyginti su šiuo įgyvendinimo reglamentu, Įgyvendinimo reglamentu (ES) 2016/1821 KN 85269120 subpozicija nebuvo pakeista, pasikeitė tam tikros KN 8528 pozicijos subpozicijos, konkrečiai – priešpaskutinė subpozicija (kiti), kuri žymima nebe kodu 85285970, bet kodu 85285900.

26

Taigi manytina, kad klausimais, kuriuos reikia nagrinėti kartu, prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas iš esmės siekia sužinoti, ar Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1754 išdėstyta KN redakcija turi būti aiškinama taip, kad toks prietaisas, koks nagrinėjamas pagrindinėje byloje, kuris užtikrina radijo navigacijos, garso ir vaizdo atkūrimo, radijo transliacijos ir vaizdo rodymo funkcijas ir turi priedų, leidžiančių jį naudoti motorinėse transporto priemonėse, priskiriamas prie šios nomenklatūros 85269120 pozicijos arba 85285970 pozicijos.

27

Šiuo klausimu svarbu pažymėti, kad pagal bendrąsias KN aiškinimo taisykles prekių klasifikacija nustatoma pagal pozicijų pavadinimus ir skyrių ar skirsnių pastabas, o skyrių, skirsnių ar poskirsnių pavadinimai yra tik orientacinio pobūdžio (2018 m. lapkričio 15 d. Sprendimo Baby Dan, C‑272/17, EU:C:2018:913, 49 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

28

Siekiant užtikrinti teisinį saugumą ir paprastesnę kontrolę, prekių tarifinį klasifikavimą lemiantis kriterijus paprastai turi būti nustatytas atsižvelgiant į šių prekių objektyvius požymius ir objektyvias savybes, išvardytas KN pozicijos aprašyme ir skyrių ar skirsnių pastabose (2018 m. rugsėjo 13 d. Sprendimo Vision Research Europe, C‑372/17, EU:C:2018:708, 22 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

29

Prekių paskirtis gali būti objektyvus klasifikavimo kriterijus, jeigu ji būdinga šioms prekėms ir šis būdingumas gali būti įvertintas atsižvelgiant į prekės charakteristikas ir objektyvias savybes (2017 m. kovo 22 d. Sprendimo GROFA ir kt., C‑435/15 ir C‑666/15, EU:C:2017:232, 40 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija). Šiuo klausimu kaip svarbią aplinkybę reikia išnagrinėti, kokiam naudojimui gamintojas skiria produktą, taip pat, kokie yra jo naudojimo būdai ir vieta (2015 m. kovo 4 d. Sprendimo Oliver Medical, C‑547/13, EU:C:2015:139, 52 punktas).

30

Be to, pagal KN antros dalies XVI skyriaus 3 pastabą dvi arba daugiau viena kitą papildančių arba alternatyvių funkcijų atliekanti mašina turi būti klasifikuojama pagal ją charakterizuojančią pagrindinę funkciją.

31

Šiuo klausimu Teisingumo Teismas paaiškino, kad būtina atsižvelgti į tai, kas vartotojų požiūriu yra pagrindinė arba papildoma funkcija (2015 m. birželio 11 d. Sprendimo Amazon ES, C‑58/14, EU:C:2015:385, 24 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

32

Šiuo atveju iš nutarties dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą matyti, kad, priešingai, nei tvirtina ANAF-DGV, pagrindinė iš keturių pagrindinėje byloje nagrinėjamo prietaiso funkcijų yra, atsižvelgiant į tai, kaip ir kur jis yra skirtas naudoti, radijo navigacija.

33

Ši pagrindinė funkcija yra būdinga šiam prietaisui, nes ji išplaukia iš jo ypatybių ir objektyvių savybių. Be to, kad šis prietaisas apibūdinamas kaip „GPS navigacijos sistema“, dėl dviejų iš anksto įdiegtų aplikacijų, net jeigu vienai iš jų reikalingas prisijungimas prie interneto naudojantis wi-fi technologija, ir dėl tokių priedų, kaip priekinio stiklo laikiklis ir automobilinis kroviklis, jis skirtas naudoti kaip radijo navigacijos monitorius motorinėse transporto priemonėse.

34

Be to, iš sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą pateiktų faktinių aplinkybių matyti, kad kitos trys šio prietaiso funkcijos, nurodytos šio sprendimo 26 punkte, tik suteikia minėtam prietaisui pridėtinės vertės, tačiau nė viena iš jų negali būti lemiama, dėl kurios vartotojas nuspręstų įsigyti prietaisą.

35

Kaip nurodo prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas, pirma, radijo transliacijos funkcija yra rudimentinio pobūdžio, nes ji užtikrinama ne panaudojant radijo imtuvą, o FM siųstuvą, dėl kurio vidinėje arba išorinėje prietaiso atmintyje išsaugotos dainos gali būti klausomos per transporto priemonės radijo kanalą.

36

Antra, garso ir vaizdo atkūrimo funkcija yra ribota, nes pagrindinėje byloje nagrinėjamas prietaisas neturi jungčių, leidžiančių priimti išorinio šaltinio siunčiamus vaizdo signalus.

37

Trečia, vaizdo rodymo funkcija taip pat ribota, dėl, pirma, mažo ekrano (5 coliai arba 12,7 cm), kuris neužtikrina žiūrėjimo komforto, ir, antra, dėl to, kad, nors ši funkcija leidžia atkurti įdiegtas aplikacijas arba vaizdo rinkmenas, ji neleidžia prijungti prietaiso prie papildomo ekrano.

38

Taigi, atsižvelgiant į jo atliekamą pagrindinę funkciją, pagrindinėje byloje nagrinėjamas prietaisas turi būti klasifikuojamas KN 85269120 subpozicijoje, kuri apima radijo navigacijos imtuvus.

39

Šios analizės nepaneigia informacija apie trečiąją prekę, klasifikuojamą Įgyvendinimo reglamento Nr. 698/2012 priede išdėstytos KN 85285970 subpozicijoje, minimą sprendime dėl prašymo priimti prejudicinį sprendimą.

40

Šiuo klausimu pažymėtina, kad, remiantis suformuota jurisprudencija, reglamentas dėl klasifikavimo yra visuotinio taikymo aktas, nes taikomas ne konkrečiam ūkio subjektui, o visoms prekėms, kurios yra tapačios tai, kurią išnagrinėjo Muitinės kodekso komitetas. Tam, kad aiškinant reglamentą dėl klasifikavimo būtų galima nustatyti jo taikymo sritį, reikia atsižvelgti, be kita ko, į jo motyvus (2017 m. kovo 22 d. Sprendimo GROFA ir kt., C‑435/15 ir C‑666/15, EU:C:2017:232, 35 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

41

Nors reglamentas dėl klasifikavimo tiesiogiai netaikomas prekėms, kurios yra ne identiškos, o tik analogiškos šiame reglamente nurodytai prekei, jis tokioms prekėms taikomas pagal analogiją. Reglamento dėl klasifikavimo taikymas prekėms, kurios yra analogiškos numatytoms šiame reglamente, skatina darnų KN aiškinimą ir vienodą ūkio subjektų vertinimą (2017 m. kovo 22 d. Sprendimo GROFA ir kt., C‑435/15 ir C‑666/15, EU:C:2017:232, 37 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

42

Tam, kad reglamentas dėl klasifikavimo būtų taikomas pagal analogiją, klasifikuotinos prekės ir reglamente numatytos prekės turi būti pakankamai panašios. Šiuo klausimu taip pat reikia atsižvelgti į minėto reglamento motyvus (2017 m. kovo 22 d. Sprendimo GROFA ir kt., C‑435/15 ir C‑666/15, EU:C:2017:232, 38 punktas ir jame nurodyta jurisprudencija).

43

Šiuo atveju, nors prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas vengia tiesiogiai taikyti Įgyvendinimo reglamentą Nr. 698/2012, nes nė viena iš pagrindinės bylos šalių netvirtina, jog pagrindinėje byloje nagrinėjamas prietaisas tapatus trečiajai prekei, aprašytai šio reglamento priede, jis kelia klausimą dėl minėto reglamento taikymo pagal analogiją.

44

Atsižvelgiant į šio teismo faktines išvadas dėl pagrindinėje byloje nagrinėjamo prietaiso, pažymėtina, kad šis prietaisas ir trečioji prekė, aprašyta Įgyvendinimo reglamento Nr. 698/2012 priede, neturi panašumų, kurie pateisintų šio reglamento taikymą pagal analogiją.

45

Iš tikrųjų, be to, kad ši prekė atlieka tikrą radijo transliacijos funkciją, o tam, kad atliktų vaizdo rodymo funkciją, ji turi ekraną, kurio įstrižainė lygi maždaug 7 coliams, arba 18 cm, prie jos gali būti prijungiamas papildomas ekranas. Jame taip pat įmontuotos jungtys vaizdo signalams iš išorinių šaltinių, pavyzdžiui, galinio vaizdo kameros ar antžeminės skaitmeninės televizijos (DVB-T) tiunerio, priimti.

46

Vis dėlto, kaip nurodyta šio sprendimo 35–37 punktuose, pagrindinėje byloje nagrinėjamas prietaisas arba neatlieka tokių funkcijų, arba jo pajėgumai yra mažesni.

47

Taigi tokiam prietaisui, kaip nagrinėjamas pagrindinėje byloje, Įgyvendinimo reglamentas Nr. 698/2012 netaikytinas nei tiesiogiai, nei pagal analogiją.

48

Atsižvelgiant į išdėstytus motyvus, į pateiktus prejudicinius klausimus reikia atsakyti, kad KN redakcija, išdėstyta Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1754, turi būti aiškinama taip, kad motorinėse transporto priemonėse naudojamas daugiafunkcis prietaisas, kuris, kaip ir nagrinėjamas pagrindinėje byloje, tame pačiame korpuse turi radijo navigacijos monitorių su iš anksto įdiegtomis GPS navigacijos aplikacijomis, skirtą pagrindinei funkcijai vykdyti, ir prietaisą, skirtą radijo transliacijoms siųsti, taip pat prietaisą garsui ir vaizdui atkurti ir ekraną, kurio įstrižainė maždaug 5 coliai (12,7 cm), skirtus papildomoms funkcijoms vykdyti, turi būti klasifikuojamas šios nomenklatūros 85269120 subpozicijoje.

Dėl bylinėjimosi išlaidų

49

Kadangi šis procesas pagrindinės bylos šalims yra vienas iš etapų prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikusio teismo nagrinėjamoje byloje, bylinėjimosi išlaidų klausimą turi spręsti šis teismas. Išlaidos, susijusios su pastabų pateikimu Teisingumo Teismui, išskyrus tas, kurias patyrė minėtos šalys, nėra atlygintinos.

 

Remdamasis šiais motyvais, Teisingumo Teismas (dešimtoji kolegija) nusprendžia:

 

1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priede pateikta Kombinuotosios nomenklatūros redakcija, išdėstyta 2015 m. spalio 6 d. Komisijos Įgyvendinimo reglamente (ES) 2015/1754, turi būti aiškinama taip, kad motorinėse transporto priemonėse naudojamas daugiafunkcis prietaisas, kuris, kaip ir nagrinėjamas pagrindinėje byloje, tame pačiame korpuse turi radijo navigacijos monitorių su iš anksto įdiegtomis GPS navigacijos aplikacijomis, skirtą pagrindinei funkcijai vykdyti, ir prietaisą, skirtą radijo transliacijoms siųsti, taip pat prietaisą garsui ir vaizdui atkurti ir ekraną, kurio įstrižainė maždaug 5 coliai (12,7 cm), skirtus papildomoms funkcijoms vykdyti, turi būti klasifikuojamas šios nomenklatūros 85269120 subpozicijoje.

 

Parašai.


( *1 ) Proceso kalba: rumunų.

Top