EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023SC0207

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA pridedamas prie pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus skaidrumo ir sąžiningumo

SWD/2023/207 final

Strasbūras, 2023 06 13

SWD(2023) 207 final

KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS

POVEIKIO VERTINIMO ATASKAITOS SANTRAUKA

pridedamas prie

pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento

dėl reitingavimo pagal aplinkos, socialinius ir valdymo (ASV) kriterijus skaidrumo ir sąžiningumo

{COM(2023) 314 final} - {SEC(2023) 241 final} - {SWD(2023) 204 final}


Būtinybė imtis veiksmų

Aplinkos, socialinės ir valdymo (ASV) investicijos (tvarios investicijos) tampa svarbia įprastinio finansavimo dalimi; kai kuriais vertinimais apskaičiuota jų vertė pasauliniu mastu siekia 40 trln. USD. ES sukūrė tvaraus finansavimo sistemos ramsčius. Dabar suinteresuotieji subjektai nurodo likusius rinkos trūkumus ir reguliavimo spragas, galinčius kliudyti ES tvaraus finansavimo rinkos vystymuisi ir rinkos integracijai. Kilo daug susirūpinimą keliančių klausimų dėl ASV reitingų rinkos veikimo.

Ši iniciatyva – 2021 m. liepos mėn. paskelbtos Perėjimo prie tvarios ekonomikos finansavimo strategijos dalis. Ja tęsiamas 2018 m. Tvaraus augimo finansavimo veiksmų planu pradėtas darbas. Tai viena iš Europos Komisijos siūlomų priemonių, kuriomis būtų padedama siekti Europos žaliojo kurso tikslų, pagerinant informacijos, kuria investuotojai, įmonės ir kiti suinteresuotieji subjektai remiasi priimdami sprendimus, srautus ir kokybę. ASV reitingai atlieka svarbų pagalbinį vaidmenį, nuo kurio priklauso tinkamas ES tvaraus finansavimo rinkos veikimas: jie teikia svarbių vertinimo duomenų šaltinių, kuriuos investuotojai ir finansų įstaigos gali naudoti investavimo strategijoms, rizikos valdymui ir vidaus analizei. Jais naudojasi ir įmonės, siekiančios geriau suprasti su savo ar partnerių veikla susijusią tvarumo riziką bei galimybes ir įvertinti savo padėtį šiais atžvilgiais, palyginti su kitomis įmonėmis.

Visų pirma šia iniciatyva siekiama pašalinti netinkamai veikiančios rinkos trūkumus. Su ASV reitingais susiję naudotojų ir reitinguojamų įmonių poreikiai netenkinami ir prarandamas pasitikėjimas reitingais. Ši problema pasižymi įvairiais aspektais, iš kurių pagrindiniai yra nepakankamas ASV reitingų metodikos bei tikslų aiškumas ir nepakankamas ASV reitingų teikėjų veiklos aiškumas, visų pirma susijęs su tuo, kaip jie valdo potencialius interesų konfliktus.

Dėl to ASV reitingai neatlieka savo funkcijos ir nepakankamai padeda naudotojams, investuotojams ir reitinguojamoms įmonėms priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl su ASV veiksniais susijusios rizikos, poveikio ir galimybių. Kadangi investuotojų ir įmonių sprendimai yra itin reikšmingi pereinant prie neutralaus poveikio klimatui ir tvaresnės ekonomikos, tai galiausiai kliudo išnaudoti rinkos potencialą prisidėti prie Europos žaliojo kurso ir padėti pasiekti JT darnaus vystymosi tikslus. Kartu itin svarbu skatinti pasitikėjimą ASV reitingų teikėjų veikla, užtikrinant, kad tinkamai veiktų rinka ir kad ASV reitingų teikėjai užkirstų kelią interesų konfliktams ir juos valdytų. Patikimi ir aukštos kokybės ASV reitingai taip pat prisidės prie finansų rinkų vientisumo ir investuotojų apsaugos. Vidaus rinka geriau veiktų, jei subjektų, kurie atlieka vis svarbesnį vaidmenį nukreipiant finansavimą, veiksmai būtų aiškesni.

Todėl yra du konkretūs tikslai: i) didesnis ASV reitingų tikslų, savybių, metodikos ir duomenų šaltinių, naudojamų jiems gauti, aiškumas; ii) didesnis ASV reitingų teikėjų veiklos aiškumas ir dėl reitingų teikėjų interesų konfliktų kylančios rizikos prevencija ir mažinimas.

Kadangi tvarioms investicijoms ir ASV reitingams skiriama vis daugiau dėmesio viso pasaulio šalių jurisdikcijose, ES tampa itin svarbu bendradarbiauti su savo partneriais, vadovaujantis nuosekliu ir visapusišku Europos požiūriu. Taip pat daugiau dėmesio skiriama ASV reitingų vaidmeniui ir ASV reitingų teikėjų veiklai. 2022 m. Tarptautinė vertybinių popierių komisijų organizacija (IOSCO) pateikė keletą rekomendacijų ASV reitingų teikėjams ir reguliavimo institucijoms. Kelių šalių jurisdikcijos ėmėsi veiksmų priimdamos ASV reitingų teikėjų elgesio kodeksus.

Galimi sprendimai

Išanalizuotos kelios su teisėkūra susijusios ir nesusijusios politikos galimybės, skirtos subjektams (ASV reitingų teikėjams) ir produktams (ASV reitingams). Svarstytos trys ASV reitingų teikėjų reguliavimo tvarkos galimybės: veiklos sektoriaus elgesio kodeksas (1 galimybė); registracija ir neintensyvi priežiūra (2 galimybė); leidimų išdavimas, principais grindžiami organizaciniai reikalavimai, skaidrumo reikalavimai ir rizika grindžiama priežiūra (3 galimybė). Dėl ASV reitingų ir jų metodikos bei tikslų skaidrumo reikalavimų svarstytos dvi galimybės: minimalieji informacijos atskleidimo visuomenei reikalavimai (1 galimybė) ir minimalieji informacijos atskleidimo visuomenei reikalavimai bei išsamesnės informacijos atskleidimo ASV reitingų teikėjų klientams ir reitinguojamoms įmonėms reikalavimai (2 galimybė). Atliekant analizę taip pat atidžiai nagrinėtas šių politikos galimybių ekonominis efektyvumas ir suderinamumas.

Dėl taikymo srities pritarta tam, kad ASV reitingų apibrėžtis pagal šią iniciatyvą būtų grindžiama plačiu mastu sutarta IOSCO pateikta ASV reitingų apibrėžtimi. ASV reitingų apibrėžtis reikalinga siekiant apibrėžti teisės akto taikymo sritį ir jo reikalavimų taikymą. Ši iniciatyva būtų skirta subjektams, teikiantiems ASV reitingus ar balus visuomenei ar prenumeratoriams, ir neapimtų finansų įstaigų ar kitų rinkos dalyvių, rengiančių ASV reitingus savo reikmėms.

Tinkamiausių politikos galimybių poveikis

Remiantis analizuotų galimybių veiksmingumo, produktyvumo ir suderinamumo palyginimu, tinkamiausia politikos galimybė būtų 3 galimybės dėl ASV reitingų teikėjų (leidimų išdavimo taisyklės, organizaciniai reikalavimai ir priežiūra) ir 2 galimybės dėl ASV reitingų (minimalieji informacijos apie reitingų metodiką ir tikslus atskleidimo plačiajai visuomenei skaidrumo tikslu reikalavimai ir išsamesnės informacijos atskleidimas ASV reitingų teikėjų klientams ir reitinguojamoms įmonėms) derinys. Pasirenkamas toks galimybių derinys, pagal kurį veiksmingiausiai ir efektyviausiai pasiekiami šios iniciatyvos tikslai.

Nors, pasirinkus tinkamiausią politikos galimybę, pradinės išlaidos gali būti didesnės, numatoma, kad ilgainiui gauta nauda viršytų išlaidas. Tikimasi, kad tinkamiausia politikos galimybė duos reikšmingos ekonominės naudos. Šia iniciatyva būtų tikimasi teigiamai paveikti finansų rinkų veikimą ir ASV investicijų sąlygas. Ji turėtų padėti investuotojams ir reitinguojamiems subjektams geriau suprasti ASV reitingus rinkoje, priimti informacija pagrįstus sprendimus dėl jų ir sumažinti tiek informacijos rinkimo išlaidas, tiek poreikį naudotis papildomų teikėjų paslaugomis, todėl sumažėtų verslo ir išsamaus patikrinimo išlaidos. Tinkamiausia galimybė taip pat būtų nediskriminacinė ir vienodai taikoma tiek vidaus, tiek ne ES rinkos dalyviams. Ši iniciatyva, tikėtina, padidins verslo sąnaudas trumpuoju laikotarpiu, tačiau sustiprėjęs pasitikėjimas ASV reitingais galėtų paskatinti rinkos augimą ir galiausiai padidinti pelningumą. Siekiant sušvelninti mažų reitingų teikėjų patiriamą administracinę naštą ir galimus rūpesčius dėl galimybės patekti į rinką praradimo, numatomas pereinamasis laikotarpis, kad jie turėtų daugiau laiko prisitaikyti.

Tikimasi, kad ši iniciatyva taip pat turės teigiamą (nors ir nedidelį) netiesioginį socialinį poveikį ir poveikį aplinkai.

Top