EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0565

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) dalinio pakeitimo (Reglamentas dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties)

COM/2023/565 final

Briuselis, 2023 10 04

COM(2023) 565 final

2023/0340(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) dalinio pakeitimo

(Reglamentas dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties)

(Tekstas svarbus EEE)


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.Pasiūlymo dalykas

Šis pasiūlymas yra susijęs su sprendimu, kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu EEE jungtiniame komitete dėl numatomo priimti Jungtinio komiteto sprendimo iš dalies pakeisti EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)

2.Pasiūlymo aplinkybės

2.1.EEE susitarimas

Europos ekonominės erdvės susitarimu (toliau – EEE susitarimas) užtikrinamos vienodos EEE piliečių ir ekonominės veiklos vykdytojų teisės ir pareigos vidaus rinkoje. Juo numatyta keturias laisves apimančius ES teisės aktus taikyti visose 30 EEE valstybių, t. y. ES valstybėse narėse, Norvegijoje, Islandijoje ir Lichtenšteine. Be to, EEE susitarimu numatomas bendradarbiavimas kitose svarbiose srityse, pavyzdžiui, mokslinių tyrimų ir plėtros, švietimo, socialinės politikos, aplinkos, vartotojų apsaugos, turizmo ir kultūros srityse, kurios bendrai vadinamos gretutinės ir horizontaliosios politikos sritimis. EEE susitarimas įsigaliojo 1994 m. sausio 1 d. Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra EEE susitarimo šalys.

2.2.EEE jungtinis komitetas

EEE jungtinis komitetas yra atsakingas už EEE susitarimo valdymą. Tai forumas, kuriame keičiamasi nuomonėmis, susijusiomis su EEE susitarimo veikimu. Jo sprendimai priimami bendru sutarimu ir yra privalomi Susitarimo šalims. Atsakomybė už EEE klausimų koordinavimą ES tenka Europos Komisijos generaliniam sekretoriatui. 

2.3.Numatomas EEE jungtinio komiteto aktas

EEE jungtinis komitetas turėtų priimti EEE jungtinio komiteto sprendimą (toliau – numatomas aktas) dėl EEE susitarimo II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) dalinio pakeitimo.

Numatomo akto tikslas – į EEE susitarimą įtraukti Reglamentą dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties 1 , Komisijos įgyvendinimo reglamentą, kuriuo nurodomi išsamūs statistiniai duomenys, kuriuos turi pateikti valstybės narės apie į Sąjungos rinką įvežamų gaminių saugos ir atitikties kontrolę 2 , ir Komisijos įgyvendinimo reglamentą, kuriuo nustatomos Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimo rinkos priežiūros ir gaminių atitikties tikrinimo tikslais procedūros 3 .

Vadovaujantis EEE susitarimo 103 ir 104 straipsniais, numatomas aktas taps privalomas Susitarimo šalims.

3.Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu

Komisija teikia pridedamą EEE jungtinio komiteto sprendimo projektą, kad Taryba jį priimtų kaip Sąjungos poziciją. Priimta pozicija turėtų būti artimiausiu metu pateikta EEE jungtiniame komitete.

Pridedamu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu nustatomos EEE narėmis esančioms ELPA valstybėms taikomos adaptacijos, kuriomis viršijama tai, ką galima laikyti vien tik Tarybos reglamente (EB) Nr. 2894/94 nurodytomis techninėmis adaptacijomis. Todėl Taryba turi nustatyti Sąjungos poziciją.

4.Teisinis pagrindas

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų [...] turinį“ 4 .

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

EEE jungtinis komitetas yra susitarimu, būtent EEE susitarimu, įsteigtas organas. Aktas, kurį turi priimti EEE jungtinis komitetas, yra teisinę galią turintis aktas. Vadovaujantis EEE susitarimo 103 ir 104 straipsniais, numatomas aktas bus privalomas pagal tarptautinę teisę.

Numatomu aktu Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama. Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis kartu su Tarybos reglamento Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos 1 straipsnio 3 dalimi.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2894/94 1 straipsnio 3 dalį materialinis teisinis pagrindas visų pirma priklauso nuo ES teisės akto, kuris turi būti įtrauktas į EEE susitarimą, materialinio teisinio pagrindo.

Jeigu numatomu aktu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Kadangi Jungtinio komiteto sprendimu į EEE susitarimą įtraukiamas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1), šį Tarybos sprendimą tikslinga grįsti tuo pačiu materialiniu teisiniu pagrindu, kokiu grindžiamas įtraukiamas aktas. Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas yra SESV 33 ir 114 straipsniai.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 33 ir 114 straipsniai kartu su 218 straipsnio 9 dalimi ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos 1 straipsnio 3 dalimi.

5.Numatomo akto skelbimas

EEE jungtinio komiteto aktu bus iš dalies pakeistas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas), todėl priimtą aktą tikslinga paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2023/0340 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) dalinio pakeitimo

(Reglamentas dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties)


(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 33 ir 114 straipsnius kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į 1994 m. lapkričio 28 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2894/94 dėl Europos ekonominės erdvės susitarimo įgyvendinimo tvarkos 5 , ypač į jo 1 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)1994 m. sausio 1 d. įsigaliojo Europos ekonominės erdvės susitarimas 6 (toliau – EEE susitarimas);

(2)pagal EEE susitarimo 98 straipsnį EEE jungtinis komitetas gali nuspręsti iš dalies pakeisti, be kita ko, EEE susitarimo II priedą (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas);

(3)į EEE susitarimą turi būti įtrauktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 7 , Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1121 8 ir Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1267 9 ;

(4)todėl EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas;

(5)todėl Sąjungos pozicija EEE jungtiniame komitete turėtų būti grindžiama pridedamu sprendimo projektu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl siūlomo EEE susitarimo II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, tyrimai ir sertifikavimas) dalinio pakeitimo, grindžiama prie šio sprendimo pridėtu EEE jungtinio komiteto sprendimo projektu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas / Pirmininkė

(1)    2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011, OL L 169, 2019 6 25, p. 1.
(2)    2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1121, kuriuo nurodomi išsamūs statistiniai duomenys, kuriuos turi pateikti valstybės narės apie į Sąjungos rinką įvežamų gaminių saugos ir atitikties kontrolę, OL L 243, 2021 7 9, p. 37.
(3)    2022 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1267, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1020 nustatomos Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimo rinkos priežiūros ir gaminių atitikties tikrinimo tikslais procedūros, OL L 192, 2022 7 21, p. 21.
(4)    2014 m. spalio 7 d. Teisingumo Teismo sprendimo Vokietija prieš Tarybą, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 punktai.
(5)    OL L 305, 1994 11 30, p. 6.
(6)    OL L 1, 1994 1 3, p. 3.
(7)    2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011, OL L 169, 2019 6 25, p. 1.
(8)    2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1121, kuriuo nurodomi išsamūs statistiniai duomenys, kuriuos turi pateikti valstybės narės apie į Sąjungos rinką įvežamų gaminių saugos ir atitikties kontrolę, OL L 243, 2021 7 9, p. 37.
(9)    2022 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1267, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1020 nustatomos Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimo rinkos priežiūros ir gaminių atitikties tikrinimo tikslais procedūros, OL L 192, 2022 7 21, p. 21.
Top

Briuselis, 2023 10 04

COM(2023) 565 final

PRIEDAS

prie

pasiūlymo dėl

TARYBOS SPRENDIMO

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi EEE jungtiniame komitete dėl EEE susitarimo II priedo (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas) dalinio pakeitimo

(Reglamentas dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties)


PRIEDAS

EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMO PROJEKTAS

Nr. […]

[…]

kuriuo iš dalies keičiamas EEE susitarimo II priedas (Techniniai reglamentai, standartai, bandymai ir sertifikavimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – EEE susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 1 ;

(2)į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1121, kuriuo nurodomi išsamūs statistiniai duomenys, kuriuos turi pateikti valstybės narės apie į Sąjungos rinką įvežamų gaminių saugos ir atitikties kontrolę 2 ;

(3)į EEE susitarimą turi būti įtrauktas 2022 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1267, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1020 nustatomos Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimo rinkos priežiūros ir gaminių atitikties tikrinimo tikslais procedūros 3 ;

(4)todėl EEE susitarimo II priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

EEE susitarimo II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.XVII skyriaus 9 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/42/EB) papildomas šia įtrauka:

32019 R 1020: 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1020 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1).“

2.XIX skyriaus 3b punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 765/2008) iš dalies keičiamas taip:

i)pridedama:

„su pakeitimais, padarytais:

 32019 R 1020: 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1020 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1).“;

ii)b adaptacija išbraukiama.

3.XIX skyriuje po 3u punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/515) įterpiama:

„3v.32019 R 1020: 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2019/1020 dėl rinkos priežiūros ir gaminių atitikties, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2004/42/EB ir reglamentai (EB) Nr. 765/2008 ir (ES) Nr. 305/2011 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1).

Reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)    jeigu nenurodyta kitaip, nuorodos į Sąjungos teisę suprantamos kaip nuorodos į EEE susitarimą;

b)    3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

i)    24 punkte po nuorodos į Reglamentą (ES) Nr. 952/2013 įrašomi žodžiai „arba ELPA valstybių muitinės administracijos, atsakingos už muitų teisės aktų taikymą, ir visos kitos ELPA valstybių valdžios institucijos, nacionalinės teisės aktais įgaliotos taikyti tam tikrus muitų teisės aktus“;

ii)    25 punkte po nuorodos į Reglamentą (ES) Nr. 952/2013 įrašomi žodžiai „arba, kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, atitinkamuose jų nacionalinės muitų teisės aktuose nustatytos procedūros“;

iii)    26 punkte po žodžių „Sąjungos muitų teritorijoje“ įrašomi žodžiai „arba ELPA valstybių muitų teritorijose“;

c)    14 straipsnio 2 dalies žodžiai „įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos principus“ netaikomi ELPA valstybėms;

d)    kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 25 straipsnio 3 ir 4 dalyse ir 28 straipsnio 4 dalies antroje pastraipoje pateiktos nuorodos į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 952/2013 laikomos nuorodomis į atitinkamas nacionalinės muitų teisės aktų nuostatas;

e)    kiek tai susiję su Lichtenšteinu, pagal 25 straipsnio 1 dalį paskirtų institucijų pareigos reglamentuojamos pagal nacionalinę teisę;

f)    iš Lichtenšteino į kitas susitariančiąsias šalis eksportuojamų produktų patekimo į EEE metu gali būti atliekama tų produktų kontrolė pagal 25–28 straipsnius;

g)    25 straipsnio 2, 4 ir 6 dalys ir 34 straipsnio 6 dalis netaikomos Lichtenšteinui;

h)    26 straipsnio 4 dalis netaikoma ELPA valstybėms;

i)    kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 28 straipsnyje žodžiai „muitinės duomenų tvarkymo sistema“ suprantami kaip „bet koks susijusioms šalims skirtas pranešimas pagal nacionalines procedūras“;

j)    ELPA valstybės visomis teisėmis, išskyrus teisę balsuoti, dalyvauja Sąjungos gaminių atitikties tinkle pagal 29–31 straipsnius. ELPA priežiūros institucija dalyvauja stebėtojos teisėmis.

3va.32021 R 1121: 2021 m. liepos 8 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2021/1121, kuriuo nurodomi išsamūs statistiniai duomenys, kuriuos turi pateikti valstybės narės apie į Sąjungos rinką įvežamų gaminių saugos ir atitikties kontrolę (OL L 243, 2021 7 9, p. 37).

Įgyvendinimo reglamento nuostatos šio Susitarimo tikslais pritaikomos taip:

a)kiek tai susiję su ELPA valstybėmis, 1 straipsnio 1 dalies c punkte ir 4 dalyje pateiktos nuorodos į Komisijos deleguotąjį reglamentą (ES) 2015/2446 laikomos nuorodomis į atitinkamas nacionalinės muitų teisės aktų nuostatas;

b)1 straipsnio c punkto ix papunkčio žodžiai „nustatytus pagrindinius pažeistus Sąjungos teisės aktus“ pakeičiami žodžiais „nustatytas pagrindines pažeistas EEE susitarimo nuostatas“.

3vb.32022 R 1267: 2022 m. liepos 20 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2022/1267, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/1020 nustatomos Sąjungos gaminių bandymų įstaigų paskyrimo rinkos priežiūros ir gaminių atitikties tikrinimo tikslais procedūros (OL L 192, 2022 7 21, p. 21).“

4.XXI skyriaus 1 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 305/2011) papildomas šia įtrauka:

32019 R 1020: 2019 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2019/1020 (OL L 169, 2019 6 25, p. 1).“

2 straipsnis

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede skelbtini Reglamento (ES) 2019/1020 ir įgyvendinimo reglamentų (ES) 2021/1121 ir (ES) 2022/1267 tekstai islandų ir norvegų kalbomis yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja […], jei pateikti visi pranešimai pagal EEE susitarimo 103 straipsnio 1 dalį 4*.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje […].

   EEE jungtinio komiteto vardu

   Pirmininkas / Pirmininkė

   […]

   EEE jungtinio komiteto

   sekretoriai

   […]

(1)    OL L 169, 2019 6 25, p. 1.
(2)    OL L 243, 2021 7 9, p. 37.
(3)    OL L 192, 2022 7 21, p. 21.
(4) *    [Konstitucinių reikalavimų nenurodyta.] [Konstituciniai reikalavimai nurodyti.]
Top