EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0514

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijų, kurių Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje

COM/2023/514 final/2

Briuselis, 2024 04 03

COM(2023) 514 final/2 DOWNGRADED on 1.4.2024

2023/0313(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijų, kurių Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO DALYKAS

Šis pasiūlymas teikiamas dėl sprendimo, kuriuo nustatomos pozicijos, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi 2023 m. lapkričio 20–25 d. Panamoje vyksiančioje Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje.

2.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

2.1.PSO tabako kontrolės pagrindų konvencija

Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija (toliau – TKPK, arba Konvencija) siekiama apsaugoti dabartines ir būsimas kartas nuo tabako vartojimo pasekmių – nustatyti tabako kontrolės priemonių, kurias šalys turi įgyvendinti nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygmenimis, sistemą, kad būtų sumažintas tabako vartojimo paplitimas ir tabako dūmų poveikis. Ji įsigaliojo 2005 m. vasario 27 d.

Europos Sąjunga ir jos valstybės narės yra Konvencijos šalys 1 .

2.2.Šalių konferencija

Šalių konferencija yra Konvencija įsteigtas organas, kurio užduotis – reguliariai peržiūrėti Konvencijos įgyvendinimą ir priimti sprendimus, būtinus veiksmingam jos įgyvendinimui skatinti. Šalių konferencija gali priimti Konvencijos protokolus, priedus ir pakeitimus. Šiuo tikslu Šalių konferencija, be kita ko, skatina keitimąsi informacija ir mokslinių tyrimų bei duomenų rinkimo tabako kontrolės srityje metodų kūrimą ir tobulinimą, strategijų, planų ir programų, taip pat politikos, teisės aktų ir kitų priemonių vertinimą – priima sprendimus, kuriuose pateikiamos gairės ir rekomendacijos, parengtos taikant didelio masto konsultacinį ir tarpvyriausybinį procesą ir paprastai šalių pripažįstamos kaip vertinga ir patikima Konvencijos įgyvendinimo priemonė. Šalių konferencija taip pat reguliariai priima Konvencijos įgyvendinimo ataskaitas.

Eilinės Šalių konferencijos sesijos rengiamos kas dvejus metus. Pagal Šalių konferencijos darbo tvarkos taisykles Konvencijos sekretoriatas (taip pat – Sekretoriatas) turėtų šalims pateikti preliminarią darbotvarkę kartu su kitais patvirtinamaisiais dokumentais (tarp kurių dažnai yra sprendimų projektai) dėl kiekvieno darbotvarkės punkto ne vėliau kaip prieš 60 dienų iki Šalių konferencijos pradžios 2 . Šalių konferencijos sprendimai biudžeto ir finansų klausimais priimami bendru sutarimu. Dėl visų kitų sprendimų reikėtų kiek įmanoma siekti bendro sutarimo. Kraštutiniu atveju sprendimai esminiais klausimais priimami trijų ketvirtadalių dalyvaujančių ir balsuojančių šalių balsų dauguma, o sprendimai dėl procedūrinių klausimų turėtų būti priimami dalyvaujančių ir balsuojančių šalių balsų dauguma 3 .

2.3.    Numatomi Šalių konferencijos dešimtosios sesijos aktai

Tikimasi, kad 2023 m. lapkričio mėn. Šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje (COP 10) bus surengtos esminės diskusijos ir priimti sprendimai, visų pirma dėl punktų, kurie buvo atkelti iš Šalių konferencijos devintosios sesijos dėl to, kad per COVID-19 pandemiją ji buvo rengiama virtualiu formatu.

Šie atidėti punktai apima sprendimus dėl TKPK 9 ir 10 straipsnių, susijusių su tabako gaminių sudėties ir informacijos apie tabako gaminius paskelbimo reguliavimu, įgyvendinimo, dėl TKPK 13 straipsnio dėl tarpvalstybinės tabako reklamos, pardavimo skatinimo, rėmimo ir vaizdavimo pramoginėje žiniasklaidoje įgyvendinimo gairių ir rekomendacijų ir dėl naujoviškų bei naujų tabako gaminių.

Taip pat tikimasi, kad bus aptartas galimas Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimas ir dėl jo bus priimtas sprendimas.

Be to, tikimasi, kad Šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje bus aptarti ir priimti sprendimai, susiję su TKPK 2 straipsnio 1 dalimi dėl perspektyvinių tabako kontrolės priemonių, TKPK 19 straipsniu dėl atsakomybės, TKPK ataskaitų teikimo sistemos tobulinimu, įgyvendinimo peržiūros mechanizmu ir TKPK indėliu propaguojant ir užtikrinant žmogaus teises. Be to, kalbant apie biudžeto ir institucinius klausimus, tikimasi, kad Šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje bus priimti sprendimai dėl siūlomo 2024–2025 m. finansinio laikotarpio darbo plano ir biudžeto, dėl TKPK investicinio fondo, dėl nustatytųjų įnašų mokėjimo ir įsiskolinusių šalių skaičiaus mažinimo priemonių, dėl nevyriausybinių organizacijų, Šalių konferencijoje turinčių stebėtojos statusą, akreditacijos peržiūros, dėl Šalių konferencijos ir Pasaulio sveikatos asamblėjos sinergijos stiprinimo ir dėl Sekretoriato vadovo skyrimo.

3.POZICIJOS, KURIŲ TURI BŪTI LAIKOMASI SĄJUNGOS VARDU

Tikimasi, kad Šalių konferencija priims tam tikrus sprendimus, kurie laikomi teisinę galią turinčiais sprendimais, kaip apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje. Be to, tikimasi, kad Šalių konferencija priims ir kitus sprendimus, kurie teisinio poveikio neturi. Siekiant užtikrinti procedūrų veiksmingumą, šiame pasiūlyme pateikiamos pozicijos, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi dėl abiejų rūšių sprendimų.

Sprendimų priėmimą nukėlus iš devintosios į dešimtąją Šalių konferencijos sesiją, suteikiama galimybė jau dabar pateikti išsamias Sąjungos pozicijas dėl daugelio punktų. Taip yra todėl, kad susiję patvirtinamieji dokumentai buvo išplatinti prieš devintąją Šalių konferencijos sesiją. Tačiau tais atvejais, kai patvirtinamieji dokumentai dar nebuvo išplatinti, siūloma laikytis bendresnio požiūrio.

Kalbant apie TKPK 9 ir 10 straipsnių, susijusių su tabako gaminių sudėties ir informacijos apie tabako gaminius paskelbimo reguliavimu, įgyvendinimą ir atsižvelgiant į poreikį nuolat stebėti (naujų) tabako gaminių sudėtį ir išsiskiriančias medžiagas, Sąjunga turėtų susitarti tęsti darbą ekspertų grupės lygmeniu ir neatnaujinti sustabdytų susijusios darbo grupės įgaliojimų.

Atsižvelgiant į ankstesnes Sąjungos pozicijas dėl tarpvalstybinės tabako reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo, kuriomis remiamas visapusiškas TKPK 13 straipsnio įgyvendinimas, tikslinga patvirtinti konkrečias gaires, jei jomis tinkamai vykdomi Šalių konferencijos aštuntojoje sesijoje suteikti įgaliojimai.

Atsižvelgiant į susirūpinimą keliantį spartų naujoviškų ir naujų tabako gaminių rinkos augimą ir poveikį žmonių sveikatai, tikslinga pabrėžti, kad svarbu nuolat stebėti šių gaminių naudojimą, ir paprašyti sekretoriato ir PSO imtis tolesnių veiksmų, susijusių su jų ataskaitomis.

Sąjunga taip pat turėtų pripažinti, kad reikia bendradarbiauti tarptautiniu mastu siekiant įvertinti TKPK indėlį į žmogaus teisių gynimą ir užtikrinimą, ir susitarti bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu, kad būtų aptartos TKPK 2 straipsnio 1 dalyje minimos perspektyvinės tabako kontrolės priemonės.

Taip pat tikslinga, kad Sąjunga sutiktų bendradarbiauti su visomis šalimis siekiant išnagrinėti galimą TKPK 19 straipsnio ir 5 straipsnio 3 dalies sąsają dėl tabako pramonės atsakomybės.

Kadangi TKPK ataskaitų teikimo sistema yra svarbi užtikrinant, kad šalys galėtų mokytis vienos iš kitų patirties įgyvendinant TKPK, Sąjunga turėtų remti tolesnį šios sistemos plėtojimą.

Tikslinga, kad Sąjunga pritartų įgyvendinimo peržiūros mechanizmo sukūrimui, o kartu atkreiptų dėmesį į tai, kad TKPK 5 straipsnio 3 dalis ir 6 straipsnis nėra visiškai įgyvendinti.

Sąjunga taip pat turėtų pritarti siūlomo 2024–2025 m. finansinio laikotarpio darbo plano bei biudžeto priėmimui ir pasiūlyti išnagrinėti galimybes sutaupyti lėšų, kad ateityje būtų išvengta nustatytųjų įnašų didinimo.

Atsižvelgdama į ankstesnes Sąjungos pozicijas dėl TKPK investicinio fondo 4 , Sąjunga turėtų pritarti siūlomai Fondo teisinei ir administracinei tvarkai, atitinkamai atsižvelgdama į pagrindinius principus, į kuriuos Sąjunga ir valstybės narės atkreipė dėmesį Šalių konferencijos devintojoje sesijoje.

Remdamasi jų ataskaitų analize, Sąjunga turėtų pritarti tam, kad 26 nevyriausybinės organizacijos išsaugotų Šalių konferencijos stebėtojo statusą.

Kalbant apie numatomą diskusiją dėl galimų Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimų, Sąjunga turėtų pritarti pakeitimams, kuriais siekiama supaprastinti Šalių konferencijos darbą, organizuoti virtualias Šalių konferencijos sesijas ir aiškiau apibrėžti Šalių pasitarimo biuro dalyvavimą skiriant Konvencijos sekretoriato vadovą, taip pat pakeitimui, kuriuo numatoma galimybė prireikus paskirti laikinai einantį pareigas Sekretoriato vadovą. Be to, Sąjunga turėtų pasiūlyti pratęsti laikotarpį, per kurį sekretoriatas turi išplatinti oficialius konferencijos dokumentus nuo dabartinių 60 iki 120 dienų iki Šalių konferencijos pradžios. Tai padės ateityje tinkamai parengti Sąjungos pozicijas.

Siekdama stiprinti Šalių konferencijos ir Pasaulio sveikatos asamblėjos sinergiją, Sąjunga turėtų palankiai įvertinti galimybę gauti naujausią informaciją apie Pasaulio sveikatos asamblėjos priimtas rezoliucijas, kurios yra svarbios įgyvendinant TKPK.

Kalbant apie Konvencijos sekretoriato vadovo skyrimą, Sąjunga turėtų prisidėti prie sekretoriato vadovo atrankos ir skyrimo proceso 5 tobulinimo, visų pirma siekiant supaprastinti vienkartinio kadencijos pratęsimo procesą ir kartu laikantis objektyvių veiksmingumo kriterijų. Atsižvelgdama į tai, Sąjunga taip pat turėtų padėti tobulinti kandidatų į Sekretoriato vadovo pareigas atrankos kriterijus, į kuriuos turėtų būti įtraukti ir aspektai, susiję su TKPK protokolu.

Šias pozicijas gali prireikti toliau koreguoti dešimtojoje Šalių konferencijos sesijoje atliekant koordinavimą vietoje, atsižvelgiant į kitų šalių pozicijas ir susijusius pokyčius toje Šalių konferencijoje.

4.TEISINIS PAGRINDAS

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

SESV 218 straipsnio 9 dalyje numatyta priimti sprendimus, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

Sąvoka „teisinę galią turintys aktai“ apima aktus, turinčius teisinę galią pagal aptariamą organą reglamentuojančias tarptautinės teisės normas. Ji taip pat apima priemones, kurios nėra privalomos pagal tarptautinę teisę, tačiau „gali stipriai paveikti Sąjungos teisės akto leidėjo priimamų teisės aktų [...] turinį“ 6 .

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Šalių konferencija yra susitarimu, t. y. PSO tabako kontrolės pagrindų konvencija, įsteigtas organas.

Tam tikri aktai, kuriuos tikimasi priimti Šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje, yra teisinę galią turintys aktai, nes jie yra privalomi arba gali daryti lemiamą įtaką Sąjungos teisės aktų, visų pirma Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/40/ES 7 ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/33/EB 8 , turiniui.

Numatomas sprendimas, susijęs su tabako reklama, pardavimo skatinimu ir rėmimu, įskaitant papildomų specialių TKPK gairių dėl TKPK 13 straipsnio priėmimą, yra teisinę galią turintis aktas, nes jis gali daryti lemiamą įtaką Sąjungos teisės aktų dėl tabako kontrolės turiniui.

Direktyvos 2014/40/ES 1 straipsnyje aiškiai nustatyta, kad vienas iš direktyvos tikslų yra „laikytis Sąjungos įsipareigojimų pagal PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK)“.

Be to, 7 konstatuojamojoje dalyje patikslinama, kad „teisėkūros veiksmai Sąjungos lygmeniu būtini ir siekiant įgyvendinti 2003 m. gegužės mėn. PSO tabako kontrolės pagrindų konvenciją (TKPK), kurios nuostatos Sąjungai ir jos valstybėms narėms yra privalomos. Ypač svarbios yra TKPK nuostatos dėl tabako gaminių sudėties reguliavimo, informacijos apie tabako gaminius paskelbimo reguliavimo, tabako gaminių pakuočių ir etikečių, reklamos ir neteisėtos prekybos tabako gaminiais. TKPK šalys, įskaitant Sąjungą ir jos valstybes nares, įvairių konferencijų metu bendru sutarimu priėmė keletą gairių TKPK nuostatoms įgyvendinti“.

Be to, kaip galima matyti iš Direktyvos 2014/40/ES 15 ir 24 konstatuojamųjų dalių, TKPK gairėse raginama nustatyti kelias direktyvos nuostatas 9 . Be to, Direktyvos 2014/40/ES 3 straipsnio 4 dalyje ir 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Komisija priima deleguotuosius aktus siekiant į Sąjungos teisę integruoti standartus, dėl kurių susitarė TKPK šalys 10 .

Taigi dėl TKPK gairių Direktyvoje 2014/40/ES nurodyta, kad Sąjungos institucijos jas pripažįsta kaip teisės šaltinį, kuris daro lemiamą įtaką Sąjungos tabako kontrolės srities teisės aktų turiniui. Tai, kad TKPK gairės gali daryti lemiamą įtaką Sąjungos teisės turiniui, taip pat išplaukia iš to, kad TKPK gairės yra susijusios su tam tikrų Konvencijos nuostatų, kurios yra privalomos visoms TKPK šalims, įgyvendinimu. Todėl ir ateityje Sąjungos institucijos, kaip paskelbta Europos kovos su vėžiu plane, rengdamos papildomus teisės aktus dėl tabako ir susijusių gaminių, visų pirma atlikdamos abiejų direktyvų – 2014/40/ES ir 2003/33/EB – peržiūrą, atsižvelgs į Šalių konferencijos sprendimus, kuriuose pateikiamos gairės ir politikos rekomendacijos. Kalbant apie numatomas konkrečias TKPK gaires dėl TKPK 13 straipsnio, Sąjungos teisės aktų leidėjai turės į jas atsižvelgti, visų pirma spręsdami klausimus dėl naujų ir novatoriškų rinkodaros strategijų, pvz., susijusių su socialinės žiniasklaidos platformomis ir kitomis skaitmeninės žiniasklaidos komunikacijos platformomis, taip pat su tabako vaizdavimu vis įvairesnėse pramoginės žiniasklaidos priemonėse.

Numatomas sprendimas, susijęs su galimais Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimais, yra teisinę galią turintis aktas, nes darbo tvarkos taisyklės yra privalomos, taip pat dėl to, kad Šalių konferencija yra organas, kuriam pagal TKPK suteikti įgaliojimai priimti sprendimus 11 . Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimai TKPK šalims (taigi ir Sąjungai) būtų privalomi taip pat kaip ir pagrindinis susitarimas.

Numatomas sprendimas, susijęs su Sekretoriato vadovo skyrimo procedūros pakeitimu, taip pat yra teisinę galią turintis sprendimas. Pirma, Sekretoriato vadovo funkcijos apima ne tik administracines funkcijas, bet ir poveikį TKPK politikai ir esminiam darbui. Todėl sekretoriato vadovo paskyrimas būtų teisinę galią turintis sprendimas, kaip apibrėžta SESV 218 straipsnio 9 dalyje. Taigi ši išvada taip pat taikoma Šalių konferencijos sprendimams, kuriais iš dalies keičiama Sekretoriato vadovo skyrimo procedūra ir kurie yra organizacinio pobūdžio sprendimai, darantys poveikį teisinę galią turinčių sprendimų (t. y. susijusių su Sekretoriato vadovo skyrimu) priėmimo procesui.

Numatomais aktais susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama.

Kadangi keli sprendimai, kuriuos tikimasi priimti Šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje, laikomi turinčiais teisinę galią, siūlomo Tarybos sprendimo, kuriuo Šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje bus nustatomos Sąjungos pozicijos, tinkamas procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis.

Siekiant užtikrinti procedūrų veiksmingumą, dabartiniame pasiūlyme dėl Tarybos sprendimo pateikiamos Sąjungos pozicijos dėl visų numatomų esminių diskusijų ir sprendimų, kurie turi būti priimti Šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje, nepaisant to, ar jie turi teisinę galią.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas pirmiausia priklauso nuo numatomo akto, dėl kurio Sąjungos vardu nustatoma pozicija, tikslo ir turinio. Jeigu numatomu aktu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Pagrindinis numatomo akto tikslas ir turinys yra susiję su vidaus rinka, visų pirma su laisvu prekių ir paslaugų judėjimu, remiantis aukšto lygio žmonių, ypač jaunimo, sveikatos apsauga. Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas yra SESV 114 straipsnis.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 114 straipsnis kartu su 218 straipsnio 9 dalimi.

2023/0313 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijų, kurių Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos

114 straipsnį kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencija (TKPK) Sąjungos buvo sudaryta remiantis Tarybos sprendimu 2004/513/EB 12 ir įsigaliojo 2005 m. vasario 27 d.;

(2)pagal TKPK 23 straipsnio 5 dalį Šalių konferencija gali priimti sprendimus, būtinus veiksmingam TKPK įgyvendinimui skatinti;

(3)Direktyvos 2014/40/ES 13 tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus dėl tabako ir susijusių gaminių gamybos, pateikimo ir pardavimo, siekiant, be kita ko, užtikrinti, kad Sąjunga vykdytų savo įsipareigojimus pagal TKPK. Direktyvos 2003/33/EB 14 tikslas – suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius tabako gaminių reklamą ir jų pardavimo skatinimą:

(4)Tikimasi, kad 2023 m. lapkričio 20–25 d. vyksiančioje dešimtojoje sesijoje Šalių konferencija priims tam tikrus teisinę galią turinčius aktus, įskaitant aktą, kuris gali turėti lemiamos įtakos su tabako kontrole susijusios Sąjungos teisės turiniui. Todėl pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį tikslinga nustatyti pozicijas, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi Šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje;

(5)kadangi svarbu nuolat stebėti tabako gaminių, ypač naujų, sudėtį ir išsiskiriančias medžiagas, tikslinga susitarti šioje srityje tęsti darbą ekspertų grupės lygmeniu ir neatnaujinti sustabdytų susijusios darbo grupės įgaliojimų;

(6)atsižvelgdama į Šalių konferencijos aštuntojoje sesijoje išreikštą Sąjungos poziciją ir laikydamasi bendro Sąjungos tikslo mažinti tabako gaminių vartojimą, Sąjunga turėtų pritarti tam, kad būtų priimtos naujos siūlomos gairės dėl tabako reklamos, pardavimo skatinimo bei rėmimo ir tabako gaminių vaizdavimo pramoginėje žiniasklaidoje;

(7)atsižvelgiant į susirūpinimą keliantį spartų naujoviškų ir naujų tabako gaminių rinkos augimą ir poveikį žmonių sveikatai, tikslinga pabrėžti, kad svarbu nuolat stebėti šių gaminių naudojimą;

(8)Sąjunga turėtų pripažinti, kad reikia bendradarbiauti tarptautiniu mastu siekiant spręsti su TKPK indėliu propaguojant ir užtikrinant žmogaus teises susijusį klausimą, ir susitarti bendradarbiauti tarptautiniu lygmeniu, kad būtų nustatytos ir aptartos perspektyvinės tabako kontrolės priemonės. Sąjunga taip pat turėtų susitarti bendradarbiauti su visomis šalimis atsakomybės už tabako daromą žalą klausimu;

(9)Sąjunga turėtų remti tolesnį TKPK ataskaitų teikimo sistemos plėtojimą ir pritarti TKPK įgyvendinimo peržiūros mechanizmo sukūrimui;

(10)Sąjunga turėtų pritarti siūlomai TKPK investicinio fondo teisinei ir administracinei tvarkai bei siūlomo 2024–2025 m. finansinio laikotarpio darbo plano ir biudžeto priėmimui ir pasiūlyti išnagrinėti galimybes sutaupyti lėšų, kad ateityje būtų išvengta nustatytųjų įnašų didinimo;

(11)Sąjunga turėtų pritarti tam, kad 26 nevyriausybinės organizacijos išsaugotų Šalių konferencijos stebėtojo statusą, ir palankiai įvertinti galimybę gauti naujausią informaciją apie Pasaulio sveikatos asamblėjos priimtas rezoliucijas, kurios yra svarbios TKPK;

(12)kad būtų galima tinkamai parengti ir pristatyti Sąjungos pozicijas, Sąjunga turėtų pasiūlyti Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimą, pagal kurį būtų reikalaujama, kad Sekretoriatas oficialius konferencijos dokumentus išplatintų likus ne mažiau kaip 120 dienų iki kiekvienos Šalių konferencijos;

(13)siekdama supaprastinti Šalių konferencijos darbą, organizuoti virtualias Šalių konferencijos sesijas ir numatyti galimybę paskirti laikinai einantį pareigas Sekretoriato vadovą, Sąjunga taip pat turėtų pritarti siūlomiems Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimams, kuriais siekiama šių tikslų;

(14)laikydamasi objektyvių veiksmingumo kriterijų, Sąjunga turėtų prisidėti prie Sekretoriato vadovo atrankos ir skyrimo proceso tobulinimo, visų pirma kad būtų supaprastintas vienkartinio kadencijos pratęsimo procesas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicijos, kurių Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje, atitinka šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Atsižvelgdami į Pasaulio sveikatos organizacijos tabako kontrolės pagrindų konvencijos šalių konferencijos dešimtosios sesijos eigą, Sąjungos atstovai, pasikonsultavę su valstybėmis narėmis per koordinacinius pasitarimus vietoje, be papildomo Tarybos sprendimo gali susitarti dėl 1 straipsnyje nurodytų pozicijų koregavimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas / Pirmininkė

(1)    2004 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimas 2004/513/EB dėl PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos sudarymo (OL L 213, 2004 6 15, p. 8).
(2)    Šalių konferencijos (TKPK) darbo tvarkos taisyklių 8 taisyklė.
(3)    Šalių konferencijos (TKPK) darbo tvarkos taisyklių 50 taisyklė.
(4)    Tarybos dokumentas st13022/21 dėl pozicijų Šalių konferencijos devintojoje sesijoje.
(5)    Procedūra nustatyta sprendimais FCTC/COP8(8) ir FCTC/MOP1(12).
(6)    2014 m. spalio 7 d. Sprendimo byloje Vokietija / Taryba, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, 61–64 punktai.
(7)    2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1).
(8)    2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo (OL L 152, 2003 6 20, p. 16).
(9)    15 konstatuojamojoje dalyje pripažįstama, kad „TKPK gairėse dėl tabako gaminių sudėties reglamentavimo bei dėl informacijos apie tabako gaminius atskleidimo raginama, visų pirma, pašalinti sudedamąsias dalis, kurios pagerina maloniąsias savybes, sudaro įspūdį, kad tabako gaminiai yra naudingi sveikatai, yra susiję su energija ir gyvybingumu arba turi dažančiųjų medžiagų savybių“. Be to, 24 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad „nuostatų dėl ženklinimo pritaikymas taip pat būtinas siekiant suderinti Sąjungos lygiu taikomas taisykles su tarptautiniais pokyčiais. Pavyzdžiui, TKPK gairėse dėl tabako gaminių pakuočių ir ženklinimo raginama pateikti didelius vaizdinius įspėjimus abiejose pagrindinėse informacijos pateikimo vietose, nustatyti privalomą informacijos dėl metimo rūkyti teikimą ir griežtas taisykles dėl klaidinančios informacijos.“
(10)    3 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad „Komisija priima deleguotuosius aktus siekiant į Sąjungos teisę integruoti standartus, dėl kurių susitarė TKPK šalys arba PSO, susijusius su didžiausiais leistinais iš cigarečių išsiskiriančių medžiagų, nenurodytų 1 dalyje, kiekiais ir iš kitų nei cigaretės tabako gaminių išsiskiriančių medžiagų didžiausiais leistinais kiekiais.“ Be to, 4 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad Komisija priima deleguotuosius aktus „siekiant į Sąjungos teisę integruoti standartus, dėl kurių susitarė TKPK šalys arba PSO, susijusius su matavimo metodais“.
(11)    Žr. 2.2 skirsnį.
(12)    2004 m. birželio 2 d. Tarybos sprendimas 2004/513/EB dėl PSO tabako kontrolės pagrindų konvencijos sudarymo (OL L 213, 2004 6 15, p. 8).
(13)    2014 m. balandžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/40/ES dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, reglamentuojančių tabako ir susijusių gaminių gamybą, pateikimą ir pardavimą, suderinimo ir kuria panaikinama Direktyva 2001/37/EB (OL L 127, 2014 4 29, p. 1).
(14)    Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/33/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių tabako produktų reklamą ir rėmimą, suderinimo (OL L 152, 2003 6 20, p. 16).
Top

Briuselis, 2024 04 03

COM(2023) 514 final/2 DOWNGRADED on 1.4.2024

PRIEDAS

prie

pasiūlymo dėl TARYBOS SPRENDIMO

dėl pozicijų, kurių Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Tabako kontrolės pagrindų konvencijos (TKPK) šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje


PRIEDAS

Sąjungos pozicijos dėl pagrindinių klausimų, kurie turi būti aptarti 2023 m. lapkričio 20–25 d. Panamoje vyksiančioje TKPK šalių konferencijos dešimtojoje sesijoje.

I.PSO TKPK 9 ir 10 straipsnių (Tabako gaminių sudėties ir informacijos apie tabako gaminius paskelbimo reguliavimas) įgyvendinimas. Biuro, ekspertų grupės ir PSO ataskaitos

Atsižvelgdama į Biuro ir ekspertų grupės ataskaitas, Sąjunga:

1.dėkoja už ekspertų grupės atliktą darbą ir pritaria pagrindinėms rekomendacijoms, kuriose pateikiami šie teiginiai:

tabako gaminių reguliavimas yra veiksminga priemonė ir turėtų būti bet kokios visapusiškos tabako kontrolės strategijos dalis, ypač kintančioje tabako rinkoje ir reglamentavimo aplinkoje;

priimant sprendimus dėl naujų tabako ir susijusių gaminių reikia laikytis daugialypio požiūrio, grindžiamo veiksmingu įvairių subjektų, įskaitant Sekretoriatą, jo žinių centrus, PSO, PSO tabako gaminių reguliavimo tyrimo grupę, PSO tabako laboratorijų tinklą, PSO bendradarbiavimo centrus, Pasaulinį tabako reguliavimo institucijų forumą ir pilietinę visuomenę, veiksmų koordinavimu, taip pat

atkreipiamas dėmesys į kai kurias įdomias toje ataskaitoje pateiktas idėjas, pavyzdžiui, pasiūlymą, kad šalys turėtų išnagrinėti galimybę finansuoti su TKPK 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimu susijusią veiklą iš mokesčių, surenkamų iš ekonominės veiklos vykdytojų;

2.atkreipia dėmesį į rekomendaciją įsteigti žinių centrą ir ragina Sekretoriatą bei ekspertų grupę pademonstruoti papildomo žinių centro sukūrimo naudą bei pridėtinę vertę ir tai, kaip jis sąveikautų su jau veikiančiomis struktūromis;

3.sutinka tęsti darbą ekspertų grupės lygmeniu, kad būtų aptarti būsimi veiksmai įgyvendinant ir galbūt rengiant būsimas gaires dėl 9 ir 10 straipsnių, visų pirma atsižvelgiant į:

visas susijusias problemas ir įrodymus, įskaitant į rinką patenkančių naujų gaminių ir jų savybių poveikį;

ekspertų grupės pagrindinių rekomendacijų (pateiktų 1 punkte) pridėtinę vertę;

4.pritaria tam, kad darbo grupės įgaliojimai parengti TKPK 9 ir 10 straipsnių įgyvendinimo gaires ir toliau nebūtų atnaujinti tol, kol vienoje iš būsimų sesijų Šalių konferencija nuspręs kitaip.

Atsižvelgdama į PSO ataskaitą, Sąjunga:

1.palankiai vertina tai, kad PSO ypatingą dėmesį skiria elektroninėms nikotino tiekimo sistemoms (angl. electronic nicotine delivery systems, ENDS), įskaitant vienkartines sistemas, elektroninėms ne nikotino tiekimo sistemoms (angl. electronic non-nicotine delivery systems, ENNDS), naujiems gaminiams ir aromatų bei kvapiųjų medžiagų vaidmeniui, taip pat susijusias šalims skirtas rekomendacijas;

2.atkreipia dėmesį į tai, kad ateityje reikėtų vykdyti vienkartinių ENDS, taip pat nikotino maišelių ir kitų gaminių be tabako stebėseną, o siekiant apsaugoti vaikus ir paauglius reikėtų apsvarstyti galimybę griežtai reguliuoti pirmuosius du gaminius;

3.palankiai vertina tabako ir nikotino gaminių, taip pat ENDS ir ENNDS atitinkamos sudėties ir išsiskiriančių kenksmingųjų medžiagų nustatymo metodų kūrimą, pritaikymą ir tvirtinimą;

4.pripažįsta, kad ventiliacija yra vienas iš kelių metodų, kuriuos tabako pramonė taiko siekdama užtikrinti švelnesnį skonį ir padaryti gaminius patrauklesnius; į tai reikia atsižvelgti stengiantis apsaugoti vaikus, paauglius ir nerūkančiuosius nuo žalingo rūkymo poveikio, be to, ji turi įtakos mašininio matavimo rezultatų tikslumui;

5.pakartoja, kad PSO ir susiję subjektai turėtų toliau vykdyti techninį darbą.

II.Tabako reklama, pardavimo skatinimas ir rėmimas: tabako gaminių vaizdavimas pramoginėje žiniasklaidoje. Darbo grupės ataskaita

Sąjunga:

1.remia konkrečių tarpvalstybinės tabako reklamos, pardavimo skatinimo ir rėmimo (angl. tobacco advertising, promotion and sponsorship, TAPS) gairių, kuriomis siekiama spręsti klausimus, susijusius, be kita ko, su naujomis ir novatoriškomis rinkodaros strategijomis, pvz., vis dažnesniu socialinės žiniasklaidos platformų naudojimu ir tabako gaminių vaizdavimu pramoginėje žiniasklaidoje, įskaitant filmus, kompiuterinius žaidimus, televizijos ir srautinio duomenų siuntimo programas, muziką, vaizdo įrašus ir t. t., priėmimą.

2.Tokios gairės turėtų:

papildyti galiojančias TKPK 13 straipsnio gaires, o ne jas pakeisti;

padėti užtikrinti, kad pilietinei visuomenei tektų esminis vaidmuo užtikrinant jų vykdymą ir jas įgyvendinant;

kuo išsamiau aprėpti skaitmeninės žiniasklaidos komunikacijos platformas, įskaitant interneto erdves, kuriose naudotojai gali skelbti, pirkti, peržiūrėti, kurti, įkelti, srautiniu būdu transliuoti turinį, apimantį bet kokios formos elektroninės žiniasklaidos priemones, pvz., skaitmeninę vaizdo ir garso medžiagą, nuotraukas, socialinius tinklus, programėles, žaidimus, tinklalapius ir interaktyviąsias medijas, taip pat juo dalytis arba naudotis;

užtikrinti veiksmingą TAPS draudimų vykdymo užtikrinimą, prašant šalių bendradarbiauti ir sistemingai stebėti, nustatyti ir šalinti tarpvalstybiniu mastu ir skaitmeninės žiniasklaidos komunikacijos platformose platinamą TAPS turinį ir neleisti jo platinti;

rekomenduoti visiškai uždrausti reklamuoti ir remti naujoviškus ir naujus tabako gaminius, įskaitant kartu su jais naudojamus įtaisus, kurių paskirtis – sudaryti sąlygas vartoti tokius gaminius, taip pat uždrausti skatinti jų pardavimą;

pagal nacionalinę teisę nustatyti turinio prieglobos paslaugų teikėjams konkrečias pareigas nustatyti TAPS turinį ir jį šalinti, bent jau tais atvejais, kai kompetentingos institucijos ar pilietinė visuomenė praneša apie tabako reklamą, pardavimo skatinimą ir rėmimą.

III.Naujoviški ir nauji tabako gaminiai. Sekretoriato ir PSO ataskaitos

Atsižvelgdama į Sekretoriato ir PSO ataskaitas, Sąjunga:

1.su susirūpinimu atkreipia dėmesį į tai, kad auga naujoviškų ir naujų tabako gaminių, įskaitant kaitinamojo tabako gaminius, rinka;

2.apgailestauja dėl to, kad buvo atidėtos esminės diskusijos dėl šio darbotvarkės punkto, nes tai leido tabako pramonei pateikti rinkai dar daugiau naujoviškų ir naujų tabako gaminių. Dėl to galėjo būti vėluojama parengti ir įgyvendinti veiksmingas šiems gaminiams, įskaitant kaitinamojo tabako gaminius, skirtas tabako kontrolės priemones;

3.atkreipia dėmesį į tai, jog pripažįstama, kad naujoviškiems ir naujiems tabako gaminiams taikomos TKPK nuostatos ir kad Sekretoriato ataskaitoje dėl naujoviškų ir naujų tabako gaminių keliamų iššūkių ir jų klasifikavimo daroma išvada, kad visi TKPK straipsniai ir jų įgyvendinimo gairės gali būti taikomi naujoviškiems ir naujiems tabako gaminiams, įskaitant kaitinamojo tabako gaminius, ir, kai tinkama, turėtų būti taikomi ir šiems gaminiams naudoti reikalingiems įtaisams, jei jiems netaikomi nacionalinės teisės aktai;

4.reiškia susirūpinimą dėl to, kad nebuvo padaryta aiški išvada dėl tolesnio dabartinių TKPK gairių atnaujinimo ir papildymo, kad būtų aiškiai atsižvelgta į naujoviškus ir naujus tabako gaminius, įskaitant kaitinamojo tabako gaminius;

5.atkreipia dėmesį į išvadas dėl dūmų, kurios yra aktualios su tabaku susijusioms diskusijoms tarptautiniu lygmeniu, ir į tai, kad ataskaitoje vienareikšmiškai nenurodyta, ar naudojant kaitinamojo tabako gaminius vyksta degimas;

6.pabrėžia, kad tinkamas kaitinamojo tabako gaminių, kaip kitų tabako gaminių pakaitalo, apmokestinimas yra svarbi tabako kontrolės strategijos priemonė;

7.mano, kad svarbu nuolat stebėti, kaip naudojami naujoviški ir nauji tabako gaminiai, įskaitant kaitinamojo tabako gaminius, ypač kaip juos naudoja jaunimas, taip pat stebėti pokyčius kitose tarptautinėse organizacijose, pvz., Pasaulio muitinių organizacijoje, siekiant patikrinti, kokiu mastu reikia atsižvelgti į sveikatos aspektus įgyvendinant naujoviškų ir naujų tabako ir nikotino gaminių naują muitinį klasifikavimą.

IV.Perspektyvinės tabako kontrolės priemonės (susijusios su PSO TKPK 2 straipsnio 1 dalimi)

Sąjunga:

1.atkreipia dėmesį į tai, kad TKPK 2 straipsnio 1 dalyje šalys raginamos įgyvendinti ir kitas priemones, ne tik tas, kurių reikalaujama TKPK;

2.šiuo atžvilgiu susitaria bendradarbiauti su kitomis šalimis (pvz., ekspertų grupės lygmeniu), kad būtų nustatytos ir aptartos į TKPK 2 straipsnio 1 dalies taikymo sritį patenkančios perspektyvinės tabako kontrolės priemonės, kurios yra svarstomos, siūlomos ar priimtos įvairiose šalyse.

V.PSO TKPK 19 straipsnio įgyvendinimas Atsakomybė

Sąjunga:

1.primena, jog TKPK 19 straipsnyje reikalaujama, kad šalys apsvarstytų galimybę priimti naujus ir prireikus tobulinti galiojančius įstatymus, numatančius baudžiamąją bei civilinę atsakomybę, o tam tikrais atvejais – žalos atlyginimą;

2.pripažįsta galimą TKPK 19 straipsnio ir 5 straipsnio 3 dalies sinergiją ir susitaria bendradarbiauti su kitomis šalimis (pvz., ekspertų grupės lygmeniu), kad išnagrinėtų šią sinergiją ir tinkamas priemones, kuriomis, gavus prašymą, būtų galima remti šalių teisėkūros, vykdymo užtikrinimo ir kitus veiksmus, užtikrinti atskaitomybę ir atgrasymą, taip pat teisę kreiptis į teismą ir veiksmingas teisių gynimo priemones tabako žalą patyrusiems asmenims.

VI.PSO TKPK ataskaitų teikimo sistemos tobulinimas

Sąjunga:

1.pripažįsta kiekvienos šalies periodiškai teikiamų Konvencijos įgyvendinimo ataskaitų vertę;

2.dėkoja Sekretoriatui už tai, kad jis ištyrė, kaip patobulinti TKPK ataskaitų teikimo sistemą ir remti tolesnį jos plėtojimą.

VII.Įgyvendinimo peržiūros mechanizmas

Atsižvelgdama į Sekretoriato ataskaitą dėl įgyvendinimo peržiūros mechanizmo, Sąjunga:

1.palankiai vertina ataskaitą ir dėkoja Sekretoriatui, ekspertams ir šalims savanorėms už sėkmingą bandomojo projekto užbaigimą;

2.susitaria sukurti įgyvendinimo peržiūros ir paramos mechanizmą, taip pat patvirtinti su juo susijusius įgaliojimus ir sąnaudų strategiją, pagal kurią išsamiai apskaičiuojamos su parama susijusios sąnaudos;

3.prašo Sekretoriato paaiškinti tolesnius veiksmus, susijusius su įgyvendinimo peržiūros ir paramos mechanizmo veikimo pradžia.

VIII.PSO TKPK indėlis propaguojant ir užtikrinant žmogaus teises

Sąjunga:

1.pripažįsta TKPK ir žmogaus teisių tarpusavio papildomumą ir poreikį didinti informuotumą apie tai, kaip svarbu įgyvendinti TKPK, kad būtų užtikrintos ir apsaugotos žmogaus teisės;

2.pripažįsta, kad, siekiant spręsti padidėjusio tabako vartojimo problemą, reikia bendradarbiauti tarptautiniu mastu žmogaus teisių sistemą susiejant su tabako kontrolės veiksmais.

IX.Siūlomas 2024–2025 m. finansinio laikotarpio darbo planas ir biudžetas

Sąjunga:

1.pritaria siūlomo 2024–2025 m. darbo plano ir biudžeto priėmimui laikantis ankstesniais laikotarpiais nustatytos tvarkos;

2.palankiai vertina tai, kad nesiūloma didinti nustatytųjų įnašų, ir remia Sekretoriato pastangas išnagrinėti galimybes sutaupyti lėšų;

3.remia ir skatina papildomus biudžeto įnašus siekiant remti tolesnį TKPK įgyvendinimą;

4.pritaria tam, kad pradinės Investicinio fondo valdymo ir administravimo išlaidos būtų dengiamos papildomais biudžeto įnašais.

X.PSO TKPK investicinis fondas

Atsižvelgdama į Sekretoriato ataskaitą, Sąjunga:

1.dėkoja Sekretoriatui už tai, jog jis ėmėsi priemonių, kad pradėtų veikti PSO TKPK investicinis fondas, kaip reikalaujama Šalių konferencijos sprendime FCTC/COP9(13);

2.dar kartą patvirtina 9-ojoje Šalių konferencijoje (COP 9) pristatytus Investicinio fondo veiklos pradžios ir veikimo principus, kaip tai:

įnašai į Investicinį fondą turėtų išlikti savanoriški, ir šalims, nusprendusioms neinvestuoti į šią specialią finansinę priemonę, tai neturėtų turėti jokio poveikio;

lėšos turėtų išlikti papildomojo pobūdžio, o sukaupti papildomieji ištekliai neturėtų būti naudojami nesumokėtiems nustatytiesiems įnašams pakeisti arba trukdyti paramos teikėjams prireikus teikti nebiudžetinius įnašus;

su investicinių fondų veikla susijusios išlaidos turėtų būti atidžiai vertinamos ir stebimos, siekiant sinergijos ir apribojant papildomą Sekretoriato darbo krūvį ir išlaidas;

iš Investicinio fondo finansuotina veikla turėtų būti aiškiai bei išsamiai aprašyta ir įvertinta, o Šalių konferencija ir Šalių pasitarimo biuras yra pagrindiniai organai, turintys teisę priimti sprendimus dėl fondo lėšų paskirstymo;

Investiciniam fondui skiriami Sekretoriato ištekliai neturėtų trukdyti Sekretoriatui įgyvendinti jo pagrindinius tikslus;

užtikrinamas TKPK 5 straipsnio 3 dalies laikymasis;

3.pritaria tam, kad būtų įsteigtas vienas priežiūros komitetas, kuriam būtų suteikti atitinkami įgaliojimai ir kuris aptarnautų TKPK ir Protokolo investicijų fondus ir padėtų Šalių konferencijai, Šalių pasitarimui ir jų biurams valdyti fondus.

XI.Nustatytųjų įnašų mokėjimo ir įsiskolinusių šalių skaičiaus mažinimo priemonės

Sąjunga:

1.palankiai vertina tai, kad, reaguodamos į Sekretoriato veiksmus, kurių imtasi siekiant paskatinti sumokėti nustatytuosius įnašus ir sumažinti įsiskolinusių šalių skaičių, kai kurios šalys panaikino savo įsiskolinimus;

2.atkreipia dėmesį į tai, kad šie Sekretoriato veiksmai turės būti tęsiami, kad būtų išvengta tolesnio bendros nesumokėtų nustatytųjų įnašų sumos didėjimo;

3.ragina šalis vykdyti savo finansinius įsipareigojimus pagal Konvenciją ir skatina visas nustatytųjų įnašų nesumokėjusias šalis kuo greičiau sumokėti savo įnašą pagal TKPK.

XII.Nevyriausybinių organizacijų, Šalių konferencijoje turinčių stebėtojos statusą, akreditacijos peržiūra

Sąjunga:

1.dėkoja Konvencijos sekretoriatui už tai, kad jis pagal šį punktą parengė ataskaitą, ir pabrėžia, kad visos 26 nevyriausybinės organizacijos (NVO), akredituotos dalyvauti Šalių konferencijoje stebėtojų teisėmis, iki nustatyto termino atsakė į internetinio klausimyno klausimus. Nė vienoje NVO ataskaitoje nebuvo pranešta apie interesų konfliktus;

2.pritaria tam, kad būtų išlaikytas šių 26 NVO stebėtojos statusas.

XIII.Galimi Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių pakeitimai

Sąjunga:

1.siūlo iš dalies pakeisti 8 taisyklę, pagal kurią Sekretoriatas šiuo metu įpareigojamas preliminarią darbotvarkę kartu su kitais konferencijos dokumentais šalims išplatinti likus ne mažiau kaip šešiasdešimčiai dienų iki sesijos pradžios dienos. Šis laikotarpis turėtų būti pratęstas iki 120 dienų iki sesijos pradžios, kad regioninės ekonominės integracijos organizacijos ir federacinės šalys galėtų tinkamai parengti ir nustatyti savo pozicijas. Šis laikotarpis turėtų būti taikomas bent jau konferencijos dokumentams, skirtiems Šalių konferencijos sprendimams, kurie šalims yra teisiškai privalomi arba turi svarbių pasekmių politikai ar teisinių pasekmių;

2.pritaria siūlomiems pakeitimams, kuriais siekiama supaprastinti ir racionalizuoti Šalių konferencijos darbą, pvz., priimti stenogramų patvirtinimą pasibaigus sesijai arba numatyti bendrą galimybę tiesiogiai transliuoti Šalių konferencijos sesijų darbotvarkės punktų svarstymą internetu, jei Šalių konferencija tam pritars kiekvienos sesijos pradžioje;

3.pritaria tam, kad, nekeičiant Šalių konferencijos darbo tvarkos taisyklių, būtų paaiškinta, kad plenarinių posėdžių stenogramos apima ir garso rinkmenas;

4. pritaria pakeitimui, susijusiam su virtualių Šalių konferencijos sesijų organizavimu. Tačiau virtualios sesijos neturėtų būti rengiamos tik išskirtinėmis aplinkybėmis – taip pat turėtų būti atsižvelgta į poreikį, kai tik įmanoma, mažinti su gyvai vykstančiomis sesijomis susijusias aplinkos apsaugos išlaidas;

5.pritaria pakeitimui, kuriuo siekiama aiškiau apibrėžti Šalių susitikimo biuro narių dalyvavimą skiriant Sekretoriato vadovą, taip pat pakeitimui, kuriuo numatoma galimybė prireikus paskirti laikinai einantį pareigas Sekretoriato vadovą;

6. pritaria pakeitimui, susijusiam su akredituotų žiniasklaidos atstovų dalyvavimu viešose sesijose, nes šiuo pakeitimu geriau užtikrinamas 2 ir 32 taisyklių nuoseklumas.

XIV.Šalių konferencijos ir Pasaulio sveikatos asamblėjos sinergijos stiprinimas. PSO generalinio direktoriaus ataskaita dėl Pasaulio sveikatos asamblėjos rezoliucijų ir sprendimų

Sąjunga:

1.atkreipia dėmesį į PSO generalinio direktoriaus ataskaitą dėl septyniasdešimt penktosios ir septyniasdešimt šeštosios Pasaulio sveikatos asamblėjos rezultatų ir PSO regioninių komitetų, susijusių su TKPK įgyvendinimu;

2.palankiai vertina galimybę gauti naujausią informaciją apie Pasaulio sveikatos asamblėjos (PSA) priimtas rezoliucijas, kurios yra svarbios TKPK.

XV.Konvencijos sekretoriato vadovo skyrimas. Biuro ataskaita

Sąjunga:

1.prisideda prie Sekretoriato vadovo atrankos ir skyrimo proceso, nustatyto sprendimais FCTC/COP8(8) ir FCTC/MOP1(12), tobulinimo, įskaitant pakeitimus, kuriais supaprastinamas vienkartinis Sekretoriato vadovo kadencijos pratęsimas dar ketveriems metams, jei prieš tai jo veikla įvertinama teigiamai;

2.padeda tobulinti kandidatų į Sekretoriato vadovo pareigas atrankos kriterijus, tačiau prašo į atrankos kriterijus įtraukti ir su TKPK protokolu susijusius aspektus. Visų pirma 1 dokumentinis kriterijus turėtų apimti gerą kovos su neteisėta prekyba išmanymą, žinias ir didelę patirtį šioje srityje, o 2 dokumentinis kriterijus turėtų apimti kovos su neteisėta prekyba patirtį ir tvirtus ryšius su tarptautine kovos su sukčiavimu bendruomene.

* * *

Top