EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52023PC0368

Pasiūlymas EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS dėl valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamų skaitmeninių eurų paslaugų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1230

COM/2023/368 final

Briuselis, 2023 06 28

COM(2023) 368 final

2023/0211(COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamų skaitmeninių eurų paslaugų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1230

(Tekstas svarbus EEE)

{COM(2023) 364 final} - {COM(2023) 369 final} - {SEC(2023) 257 final} - {SWD(2023) 233 final} - {SWD(2023) 234 final}


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Šiuo pasiūlymu papildomas Reglamentas (ES) Nr. (XXX/XXX) dėl skaitmeninio euro sukūrimo, kiek tai susiję su skaitmeninių eurų paslaugomis, kurias teikia valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai. Reglamentas (ES) Nr. (XXX/XXX) dėl skaitmeninio euro sukūrimo yra skirtas valstybėms narėms, kurių valiuta yra euras. Siekiant užtikrinti, kad valstybėje narėje, kurios valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų euro zonoje teikiamos skaitmeninių eurų paslaugos būtų tinkamai prižiūrimos valstybės narės, kurios valiuta nėra euras, kompetentingos institucijos, būtina nustatyti taisykles, kurios bus taikomos šiems mokėjimo paslaugų teikėjams. Taisyklės dėl galimybės naudoti skaitmeninį eurą ir dėl jo naudojimo valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, nustatytos Reglamento (ES) Nr. (XXX/XXX) dėl skaitmeninio euro sukūrimo 18 straipsnyje.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Šis reglamentas dera su 2015 m. lapkričio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) XXX/23. Mokėjimo paslaugų direktyvoje nustatytos suderintos taisyklės, kuriomis reglamentuojamas laisvas mokėjimo paslaugų teikimas visoje Sąjungoje, ir jos taip pat turėtų būti taikomos mokėjimo skaitmeniniais eurais operacijoms. Visų pirma pagal šį reglamentą valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusiems mokėjimo paslaugų teikėjams bus leidžiama euro zonos gyventojams siūlyti mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugas kartu su kitomis mokėjimo ar banko paslaugomis, atsižvelgiant į įsisteigimo laisvę arba laisvę teikti paslaugas.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis reglamentas yra būtinas siekiant išvengti bet kokio vidaus rinkos susiskaidymo, nes visi ES mokėjimo paslaugų teikėjai, nepriklausomai nuo to, kur jiems suteikta licencija, turėtų turėti galimybę teikti panašias paslaugas, kad galėtų kuo geriau patenkinti įmonių ir žmonių poreikius.

Šis reglamentas dera su Komisijos skaitmeninių finansų ir mažmeninių mokėjimų strategijomis 1 . Tame komunikate pabrėžta, kad sukūrus skaitmeninį eurą būtų skatinamos inovacijos mokėjimų, finansų ir prekybos srityse, atsižvelgiant į nuolatines pastangas mažinti ES mažmeninių mokėjimų rinkos susiskaidymą. Todėl mokėjimo paslaugų teikėjai, nepriklausomai nuo to, kur Sąjungoje jie yra įsisteigę, turėtų platinti skaitmeninių eurų paslaugas, kad būtų užtikrinama didelė mokėjimo paslaugų teikėjų konkurencija.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Šis reglamentas grindžiamas SESV 114 straipsniu, kaip ir Direktyva (ES) 2015/2366. Šiuo pasiūlymu reglamentuojamas valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamų skaitmeninių eurų paslaugų platinimas, todėl šiuo pasiūlymu bus užtikrinamas laisvas mokėjimo paslaugų judėjimas visoje Sąjungoje. Šiuo pasiūlymu bus užtikrinama, kad mokėjimo paslaugų teikėjams, nepriklausomai nuo to, kur Sąjungoje jie yra įsisteigę, būtų taikomi panašūs reikalavimai ir priežiūros standartai, kurie yra būtini siekiant apsaugoti finansinį stabilumą ir užtikrinti vienodas sąlygas visiems mokėjimo paslaugų teikėjams.

Subsidiarumas

Taikant šį reglamentą, Reglamento (ES) Nr. XX dėl skaitmeninio euro sukūrimo atitinkamas nuostatas būtų galima taikyti mokėjimo paslaugų teikėjams, įsisteigusiems valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras. Reglamentas (ES) Nr. XX dėl skaitmeninio euro sukūrimo grindžiamas 133 straipsniu, kuriuo nustatyta išimtinė Sąjungos kompetencija.

Be to, atsižvelgiant į tai, kad siūlomomis priemonėmis siekiama užtikrinti, kad galiojantys Sąjungos teisės aktai, grindžiami SESV 114 straipsniu, būtų taikomi valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamoms skaitmeninių eurų paslaugoms, tai geriausiai galima pasiekti ES lygmeniu, o ne skirtingomis nacionalinėmis iniciatyvomis.

Proporcingumo principas

Šis reglamentas yra būtinas siekiant užkirsti kelią kliūtims vidaus rinkoje, susijusioms su skirtumais tarp euro zonoje ir už jos ribų įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų. Šiame reglamente nustatytos prievolės yra panašios į nustatytąsias Reglamente, kuriuo sukuriamas skaitmeninis euras, ir dėl priežasčių, nurodytų prie to pasiūlymo pridedamame aiškinamajame memorandume, šios prievolės atitinka proporcingumo principą.

Priemonės pasirinkimas

Reglamentas yra tinkama priemonė, kuria padedama sukurti bendrą taisyklių sąvadą, kuris būtų visuotinai taikomas ir privalomas visas bei tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse, taip pašalinant skirtingo taikymo galimybę skirtingose valstybėse narėse.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Šis pasiūlymas grindžiamas ex post vertinimais, konsultacijomis su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimu, atliktu rengiant pasiūlymą dėl reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo. Pasiūlymo dėl reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo poveikio vertinimas Reglamentavimo patikros valdybai pateiktas 2022 m. spalio 14 d. ir patvirtintas 2023 m. balandžio 25 d.

Siekiant nuoseklumo su Mokėjimo paslaugų direktyva, visi ES mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų turėti teisę platinti mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugas euro zonoje. Taip bus dar labiau prisidedama prie novatoriškos ir konkurencingos mažmeninių mokėjimų rinkos kūrimo.

Kalbant apie pagrindines teises, šiuo pasiūlymu konkrečiai užtikrinama, kad valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai galėtų naudotis laisve užsiimti verslu (skaitmeninių eurų paslaugų teikimu) pagal Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 16 straipsnį. Pagarba kitoms pagrindinėms teisėms išsamiau išdėstyta pasiūlymo dėl reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo aiškinamajame memorandume.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis reglamentas biudžetui poveikio neturi.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Tikslas užtikrinti, kad centrinis bankas išleistų pinigus, eurą, galėtų padėti ES patenkinti mokėjimų poreikius skaitmeniniame amžiuje, o tai, kaip jo siekiama, gali būti nuolat stebima remiantis mokėjimo paslaugų teikėjų, prekybininkų ir Europos Centrinio Banko duomenimis. Bendras mažmeninių mokėjimų skaitmeniniais eurais skaičius ir suma bei jų santykinė dalis, palyginti su kitomis mokėjimo priemonėmis, galėtų būti pagrindiniai rodikliai stebint skaitmeninio euro naudojimą ES skaitmeninėje ekonomikoje.

Į pasiūlymą įtrauktas bendras poveikio konkretiems tikslams stebėsenos ir vertinimo planas, kuriame nustatyta, kad praėjus trejiems metams po šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija turės atlikti pirmąją jo peržiūrą (o vėliau atlikti peržiūrą kas trejus metus) ir pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą dėl pagrindinių išvadų. Peržiūra turi būti atliekama vadovaujantis Komisijos geresnio reglamentavimo gairėmis.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

Dalykas (1 straipsnis)

Šio reglamento tikslas – nustatyti taisykles dėl konkrečių prievolių, kurias turi įvykdyti valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai platindami skaitmeninį eurą, ir dėl tų prievolių priežiūros ir vykdymo užtikrinimo.

Skaitmeninio euro platinimas (3 straipsnis)

Nedarant poveikio Reglamento (ES) Nr. (XXX/XXX) dėl skaitmeninio euro sukūrimo, kuriuo reglamentuojama galimybė naudotis skaitmeniniu euru ir jo naudojimas už euro zonos ribų, V skyriui, valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamos skaitmeninių eurų paslaugos pirmiausia turėtų būti skirtos i) fiziniams ar juridiniams asmenims, gyvenantiems arba įsisteigusiems valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, ii) fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie atsidarė sąskaitą skaitmeniniais eurais tuo metu, kai gyveno arba buvo įsisteigę valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, bet tokiose valstybėse nebegyvena arba nebėra įsisteigę, iii) lankytojams, kuriems taikomos Reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo 20 straipsnyje nustatytos sąlygos.

Mokėjimo paslaugų teikėjai, kuriems veiklos leidimas suteiktas už euro zonos ribų, gali teikti šias paslaugas naudodamiesi įsisteigimo laisve arba laisve teikti paslaugas pagal Direktyvą 2015/2366.

Taikytina teisė ir kompetentingos institucijos (4–6 straipsniai)

5 straipsnyje paaiškinama, kad skaitmeniniam eurui taikoma 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiama Direktyva 98/26/EB ir panaikinamos direktyvos 2015/2366/ES ir 2009/110/EB – COM(2023) 366 final]. Toje direktyvoje nustatyta, kad mažmeniniam naudojimui išleisti centrinio banko pinigai, o ne tik banknotai ir monetos, turėtų būti laikomi lėšomis, kaip apibrėžta toje direktyvoje. Skaitmeniniam eurui taip pat turėtų būti taikoma 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas, nustatyta kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu sistema.

Valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai gali platinti skaitmeninį eurą, jei jiems taikoma valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, priežiūros ir sankcijų tvarka.

Nors pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 ir Direktyvą (ES) 2015/849 kompetentingos institucijos būtų atsakingos už visų šiuose Sąjungos aktuose nustatytų prievolių vykdymo priežiūrą ir užtikrinimą, remiantis SESV 114 straipsniu, tos pačios kompetentingos institucijos taip pat būtų atsakingos už atitinkamų Reglamento, kuriuo sukuriamas skaitmeninis euras, nuostatų laikymosi užtikrinimą, kaip nurodyta šiame reglamente.

Buveinės valstybės narės kompetentingų institucijų ir priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų priežiūros susitarimai, nustatyti Direktyvoje (ES) 2015/2366 ir Direktyvoje (ES) 2015/849, taip pat turėtų būti taikomi skaitmeniniam eurui.

Baigiamosios nuostatos (8 straipsniai)

Šis reglamentas turėtų įsigalioti dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2023/0211 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

dėl valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamų skaitmeninių eurų paslaugų, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/1230

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę 2 ,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę 3 ,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)2020 m. rugsėjo mėn. skaitmeninių finansų ir mažmeninių mokėjimų strategijose 4 Komisija pabrėžė, kad skaitmeniniu euru, kaip mažmenine centrinio banko skaitmenine valiuta, būtų skatinamos inovacijos mokėjimų, finansų ir prekybos srityse, atsižvelgiant į nuolatines pastangas mažinti ES mažmeninių mokėjimų rinkos susiskaidymą;

(2)Reglamentu (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] dėl skaitmeninio euro sukūrimo sukuriamas skaitmeninis euras ir nustatomos su juo susijusios taisyklės, visų pirma dėl jo, kaip teisėtos mokėjimo priemonės, statuso, jo platinimo, naudojimo ir esminių savybių, siekiant pritaikyti eurą prie technologinių pokyčių ir užtikrinti jo, kaip bendros valiutos, naudojimą;

(3)labai svarbu užtikrinti, kad visi mokėjimo paslaugų teikėjai, įsisteigę valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, arba valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, galėtų platinti skaitmeninį eurą ir taip pasinaudoti savo laisve teikti paslaugas Sąjungoje. Jei mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugas teiktų visi mokėjimo paslaugų teikėjai, būtų prisidedama prie aukšto lygio inovacijų, palengvinami mokėjimai ir didinama konkurencija visoje Sąjungoje, be to, tai būtina siekiant apsaugoti bendrosios rinkos vientisumą. Todėl visi Sąjungoje įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai turėtų turėti galimybę vienodomis sąlygomis platinti mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugas fiziniams ar juridiniams asmenims, gyvenantiems arba įsisteigusiems valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie atsidarė sąskaitą skaitmeniniais eurais tuo metu, kai gyveno arba buvo įsisteigę valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, bet tokiose valstybėse narėse nebegyvena ar nebėra įsisteigę, ir euro zonoje besilankantiems asmenims. Valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai taip pat turėtų turėti galimybę skaitmeninį eurą platinti visiems kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims, gyvenantiems arba įsisteigusiems valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, ir kitose Europos ekonominės erdvės šalyse arba trečiosiose valstybėse, laikydamiesi Reglamente (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] nustatytų sąlygų;

(4)valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai skaitmeninio euro platinimo tikslais turėtų taikyti tas pačias taisykles, kurias taiko valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai. Tai labai svarbu siekiant užtikrinti, kad visi Sąjungoje įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai skaitmeninį eurą platintų vienodai;

(5)valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų teikiamoms mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugoms turėtų būti taikomi tokie patys priežiūros standartai, kokie taikomi valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, įsisteigusiems mokėjimo paslaugų teikėjams. Tuo tikslu Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 5 , pakeistos Direktyva (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Direktyvos dėl mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų paslaugų vidaus rinkoje – COM(2023) 366 final], Direktyvos (ES) 2015/843 6 , pakeistos Direktyva (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Kovos su pinigų plovimu direktyvos, COM(2021) 423 final], atitinkamos nuostatos turėtų būti taikomos kompetentingų institucijų vykdomai priežiūrai ir buveinės valstybių narių bei priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų taikomai sankcijų tvarkai ir priežiūros susitarimams, taikomiems mokėjimo paslaugų teikėjų, įsisteigusių valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, teikiamoms mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugoms;

(6)panašiai, kaip kompetentingų institucijų valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, atveju pagal Reglamentą (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final], kompetentingos institucijos, atsakingos už mokėjimo paslaugų teikimo priežiūrą pagal Direktyvą (ES) 2015/2366, taip pat turėtų bendradarbiauti su Europos Centriniu Banku Reglamente (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] nustatytų su mokėjimu susijusių prievolių taikymo priežiūros tikslais;

(7)pagal Direktyvos 2015/2366 4 straipsnio 25 punktą lėšos – tai banknotai ir monetos, pinigai sąskaitoje arba elektroniniai pinigai. Kaip naujos formos centrinio banko pinigai, turintys teisėtos mokėjimo priemonės statusą, skaitmeniniai eurai turėtų būti laikomi lėšomis pagal Direktyvą 2015/2366, pakeistą Direktyva (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Direktyvos dėl mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų paslaugų vidaus rinkoje – COM(2023) 366 final], kuria išplečiama lėšų apibrėžtis, įtraukiant visas mažmeniniam naudojimui išleistų centrinio banko pinigų formas. Ta pati lėšų apibrėžtis turėtų būti įtraukta į 2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/1230 dėl tarptautinių mokėjimų Sąjungoje;

(8)kadangi šio reglamento tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes mokėjimo paslaugų teikėjams taikomos taisyklės turėtų būti vienodos, nepriklausomai nuo to, ar jie yra įsisteigę valstybėje narėje, kurios valiuta yra euras, o dėl veiksmų, kuriais siekiama užtikrinti bendrosios rinkos vientisumą, masto arba poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(9)vadovaujantis Reglamento (ES) 2018/1725 42 straipsniu buvo konsultuojamasi su Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnu ir Europos duomenų apsaugos valdyba ir jie pateikė bendrą nuomonę [2023 m. XX XX d.],

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis
Dalykas ir taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos taisyklės dėl:

a)konkrečių prievolių, kurias valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai turi įvykdyti teikdami mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugas;

b)valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, vykdomos a punkte nurodytų prievolių vykdymo priežiūros ir užtikrinimo;

c)konkrečių prievolių, kurias mobiliųjų įrenginių pirminės įrangos gamintojai ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjai, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/1972 2 straipsnio 1 punkte, įsisteigę valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, turi įvykdyti, kiek tai susiję su skaitmeniniu euru.

2 straipsnis
Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamų terminų apibrėžtys:

1.skaitmeninis euras – bendros valiutos skaitmeninė forma, kuria gali naudotis fiziniai ir juridiniai asmenys, kaip apibrėžta Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 2 straipsnio 1 punkte;

2.mokėjimo paslaugų teikėjas – mokėjimo paslaugų teikėjas, apibrėžtas Direktyvos 2015/2366 4 straipsnio 11 punkte;

3.mokėjimo skaitmeniniais eurais paslauga – mokėjimo skaitmeniniais eurais paslauga, apibrėžta Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 2 straipsnio 8 punkte;

4.gyvenamoji vieta – Sąjungoje esanti vieta, kurioje fizinis asmuo teisėtai gyvena, apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/92/ES 7 2 straipsnio 2 punkte;

5.lankytojas – fizinis asmuo, apibrėžtas Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 2 straipsnio 22 punkte;

6.valstybė narė, kurios valiuta nėra euras, – valstybė narė, apibrėžta Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 2 straipsnio 23 punkte;

7.mobilusis įrenginys – įrenginys, apibrėžtas Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 2 straipsnio 31 punkte.

3 straipsnis
Mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugų teikimas

Pagal Direktyvą (ES) 2015/2366 valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigę mokėjimo paslaugų teikėjai gali teikti mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugas:

a)fiziniams ir juridiniams asmenims, gyvenantiems arba įsisteigusiems valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras;

b)fiziniams ir juridiniams asmenims, kurie tuo metu, kai gyveno arba buvo įsisteigę valstybėse narėse, kurių valiuta yra euras, atsidarė sąskaitą skaitmeniniais eurais, bet tokiose valstybėse narėse nebegyvena ar nebėra įsisteigę;

c)lankytojams;

d)fiziniams ir juridiniams asmenims, gyvenantiems arba įsisteigusiems valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, jeigu laikomasi Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 18 straipsnyje nustatytų sąlygų;

e)fiziniams ir juridiniams asmenims, gyvenantiems arba įsisteigusiems trečiosiose valstybėse, įskaitant teritorijas, kuriose taikomas susitarimas dėl pinigų su Europos Sąjunga, jei laikomasi Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 19 ir 20 straipsniuose nustatytų sąlygų.

4 straipsnis
Taikytina teisė

1.Reglamento (ES) Nr. X dėl skaitmeninio euro sukūrimo 13 straipsnyje, 14 straipsnio 1 dalyje, V skyriuje, 18 straipsnyje, VII skyriuje, VIII skyriuje ir IX skyriuje nustatyti reikalavimai taikomi valstybių narių, kurių valiuta nėra euras, teritorijoje įsisteigusiems mokėjimo paslaugų teikėjams, teikiantiems mokėjimo skaitmeniniais eurais paslaugas pagal šio reglamento 1 straipsnį.

Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 33 straipsnyje nustatytas reikalavimas taikomas valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusiems mobiliųjų įrenginių pirminės įrangos gamintojams ir elektroninių ryšių paslaugų teikėjams, kaip apibrėžta Direktyvos (ES) 2018/1972 2 straipsnio 1 punkte.

2.Pagal 2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje su pakeitimais, padarytais Direktyva (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Direktyvos dėl mokėjimo paslaugų ir elektroninių pinigų paslaugų vidaus rinkoje – COM(2023) 366 final], 4 straipsnio 25 punktą tos direktyvos nuostatos taikomos mokėjimo skaitmeniniais eurais operacijoms.

3.Pagal 2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1230 dėl tarptautinių mokėjimų Sąjungoje 2 straipsnio 10 punktą to reglamento nuostatos taikomos mokėjimo skaitmeniniais eurais operacijoms.

4.Nedarant poveikio Reglamento [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] 37 straipsniui, naudojant skaitmeninį eurą taikoma 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos ir 2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/847 dėl informacijos, teikiamos pervedant lėšas.

5 straipsnis
Kompetentingos institucijos

1.Taikant šį reglamentą ir Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] dėl skaitmeninio euro sukūrimo IV, V, VI ir VII skyriuose nurodytas prievoles, kompetentingų institucijų vykdomai priežiūrai ir buveinės valstybių narių bei priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų taikomai sankcijų tvarkai ir priežiūros susitarimams, susijusiems su valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų veikla, susijusia su skaitmeniniu euru, taikoma Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366.

2.Taikant šį reglamentą ir Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimo – COM(2023) 369 final] IX skyriuje nustatytas prievoles, kompetentingų institucijų vykdomai priežiūrai ir buveinės valstybių narių bei priimančiųjų valstybių narių kompetentingų institucijų taikomai sankcijų tvarkai ir priežiūros susitarimams, susijusiems su valstybėse narėse, kurių valiuta nėra euras, įsisteigusių mokėjimo paslaugų teikėjų veikla, susijusia su skaitmeniniu euru, taikoma Direktyva (ES) 2015/843.  

6 straipsnis
Bendradarbiavimas su Europos Centriniu Banku

Siekdamos prižiūrėti, kaip taikomi Reglamento (ES) [įrašyti nuorodą – pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl skaitmeninio euro sukūrimoCOM(2023) 369 final] IV, V ir VII skyriai, 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos bendradarbiauja su Europos Centriniu Banku.

7 straipsnis
Pakeitimai

2021 m. liepos 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/1230 dėl tarptautinių mokėjimų Sąjungoje 2 straipsnio 10 punktas pakeičiamas taip: „lėšos – mažmeniniam naudojimui išleisti centrinio banko pinigai, pinigai sąskaitoje arba elektroniniai pinigai“.

8 straipsnis
Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu    Tarybos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė    Pirmininkas / Pirmininkė

(1)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui dėl ES skaitmeninių finansų strategijos (COM(2020) 591 final).
(2)    OL C [...], [...], p. [...].
(3)    OL C […], […], p. […].
(4)    Komisijos komunikatas Europos Parlamentui, Tarybai ir Regionų komitetui dėl ES skaitmeninių finansų strategijos (COM(2020) 591 final).
(5)    2015 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/2366 dėl mokėjimo paslaugų vidaus rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 2002/65/EB, 2009/110/EB ir 2013/36/ES bei Reglamentas (ES) Nr. 1093/2010 ir panaikinama Direktyva 2007/64/EB (OL L 337, 2015 12 23, p. 35).
(6)    2015 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos, kuria iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 648/2012 ir panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB bei Komisijos direktyva 2006/70/EB (OL L 141, 2015 6 5, p. 73).
(7)    2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/92/ES dėl mokesčių, susijusių su mokėjimo sąskaitomis, palyginamumo, mokėjimo sąskaitų perkėlimo ir galimybės naudotis būtiniausias savybes turinčiomis mokėjimo sąskaitomis (OL L 257, 2014 8 28, p. 214).
Top