EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XX1201(01)

Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama Sąjungos vardu pradėti derybas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl dirbtinio intelekto, žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės, santrauka 2022/C 458/04 (Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje https://edps.europa.eu)

OL C 458, 2022 12 1, p. 4–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 12 1   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 458/4


Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno nuomonės dėl rekomendacijos dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama Sąjungos vardu pradėti derybas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl dirbtinio intelekto, žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės, santrauka

(2022/C 458/04)

(Visą šios nuomonės tekstą anglų, prancūzų ir vokiečių kalbomis galima rasti EDAPP interneto svetainėje https://edps.europa.eu)

2022 m. rugpjūčio 18 d. Europos Komisija pagal SESV 218 straipsnį paskelbė rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama Sąjungos vardu pradėti derybas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl dirbtinio intelekto (DI), žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės (toliau – konvencija).

Atsižvelgdamas į tarpvalstybinį dirbtinio intelekto pobūdį, EDAPP palankiai vertina Europos Tarybos siekiamą bendrą tikslą nuodugniai parengti pirmą teisiškai privalomą tarptautinę priemonę dėl dirbtinio intelekto, pagrįstą Europos Tarybos žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės standartais. Todėl EDAPP pritaria tam, kad Sąjungos vardu būtų pradėtos derybos dėl konvencijos, ir palankiai vertina Sąjungos vaidmenį skatinant patikimą Sąjungos vertybes atitinkantį DI.

EDAPP atkreipia dėmesį į tai, kad konvencijos dalykas ES būtų reglamentuojamas siūlomu DI aktu, ir pritaria Komisijos siekiui užtikrinti, kad konvencija būtų suderinama su siūlomu DI aktu, teisėkūros proceso metu atsižvelgiant į naujausius pokyčius. Be to, EDAPP laikosi nuomonės, kad konvencija suteikiama reikšminga galimybėpapildyti siūlomą DI aktą sustiprinant visų asmenų, kuriems DI sistemos daro poveikį, pagrindinių teisių apsaugą, todėl pasisako už tai, kad konvencijoje būtų numatytos aiškios ir griežtos asmenų, kuriems DI sistemų naudojimas daro poveikį, apsaugos priemonės.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, EDAPP pateikia keturias pagrindines rekomendacijas dėl derybinių nurodymų:

atsižvelgiant į pagrindinius Europos Tarybos prioritetus ir tikslus, derybų dėl konvencijos bendruosiuose tiksluose daugiau dėmesio turėtų būti skiriama asmenims ir asmenų grupėms, kuriems taikomos DI sistemos, teikiamoms apsaugos priemonėms ir teisėms;

konkrečiame nurodyme turėtų būti aiškiai nurodyta, kad konvencija turi atitikti esamą ES duomenų apsaugos teisinę sistemą;

laikantis rizika grindžiamo požiūrio, turėtų būti nustatytas tikslas uždrausti nepriimtiną riziką keliančias DI sistemas;

konvencija turėtų būti skatinama taikyti pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos metodą kiekviename DI sistemų gyvavimo ciklo etape.

Be to, nuomonėje pateikiamos papildomos rekomendacijos dėl būtiniausių procedūrinių apsaugos priemonių, taip pat būtiniausių skaidrumo, paaiškinamumo ir patikrinamumo, atitikties ir kontrolės mechanizmų reikalavimų įtraukimo į konvenciją ir dėl konvencijos šalių skiriamų kompetentingų institucijų tarpvalstybinio bendradarbiavimo dėl apsaugos priemonių ir teisių, kurios turi būti suteiktos pagal konvenciją, priežiūros.

1.   ĮVADAS

1.

2022 m. rugpjūčio 18 d. Europos Komisija pagal SESV 218 straipsnį paskelbė rekomendaciją dėl Tarybos sprendimo, kuriuo leidžiama Sąjungos vardu pradėti derybas dėl Europos Tarybos konvencijos dėl dirbtinio intelekto (DI), žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės (1) (toliau – rekomendacija).

2.

Rekomendacijos tikslas – leisti Sąjungos vardu pradėti derybas dėl būsimos Europos Tarybos konvencijos dėl DI, žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės (toliau – konvencija), priimti derybinius nurodymus ir paskirti Komisiją Sąjungos derybininke (2).

3.

Aiškinamajame memorandume (3) Komisija pabrėžia, kad derybos dėl konvencijos yra susijusios su klausimais, priklausančiais išimtinei Sąjungos kompetencijai, be kita ko dėl to, kad turiniu ir apimtimi (4) Europos Tarybos Komiteto dirbtinio intelekto klausimais (CAI) išplatintas konvencijos pirminis projektas ir Komisijos pasiūlymas dėl reglamento dėl DI (toliau – siūlomas DI aktas) (5) labai sutampa.

4.

Rekomendacijos aiškinamajame memorandume (6) pabrėžiama, kad pirminiame projekte siūloma įtraukti šias nuostatas:

(pagrindų) konvencijos tikslas ir taikymo sritis;

DI sistemos, gyvavimo ciklo, tiekėjo, naudotojo ir DI subjekto apibrėžtys;

tam tikri pagrindiniai principai, įskaitant DI subjektams taikomas procedūrines apsaugos priemones ir teises, kurios būtų taikomos visoms DI sistemoms, neatsižvelgiant į jų rizikos lygį;

viešajam sektoriui skirtos papildomos priemonės, taip pat DI sistemos, keliančios nepriimtiną ir didelę riziką, nustatytą remiantis rizikos ir poveikio vertinimo metodika (bus išdėstyta vėliau konvencijos priede);

tolesni veiksmai ir šalių bendradarbiavimo mechanizmas;

baigiamosios nuostatos, įskaitant galimybę ES valstybėms narėms tarpusavio santykiuose taikyti ES teisę sprendžiant klausimus, kuriems taikoma konvencija, ir galimybę Sąjungai prisijungti prie konvencijos.

5.

Rekomendacijos 6 ir 7 konstatuojamosiose dalyse pabrėžiama, kad konvencijos sudarymas gali turėti įtakos galiojančioms ir numatomoms Sąjungos taisyklėms. siekiant apsaugoti Sąjungos teisės vientisumą ir užtikrinti tarptautinės teisės ir Sąjungos teisės normų nuoseklumą, būtina įgalioti Komisiją Sąjungos vardu derėtis dėl konvencijos.

6.

Ši EDAPP nuomonė pateikta remiantis 2022 m. rugpjūčio 18 d. Komisijos konsultacija pagal ES duomenų apsaugos reglamento 42 straipsnio 1 dalį (7). EDAPP palankiai vertina pasiūlymo 8 konstatuojamojoje dalyje pateiktą nuorodą į šią konsultaciją.

8.   IŠVADOS

49.

Atsižvelgdamas į tai, kas išdėstyta pirmiau, EDAPP teikia šias rekomendacijas:

(1)

daugiau dėmesio skirti tikslui „užtikrinti aukšto lygio žmogaus teisių apsaugą ir Europos vertybių išsaugojimą“, atsižvelgiant į Europos Tarybos veiklos pobūdį ir įgaliojimus;

(2)

5 ir 11 nurodymuose po žodžių „ES bendrosios rinkos teisė ir kitos teisės sritys“ išbraukti žodį „įskaitant“ siekiant geriau atspindėti bendrųjų principų ir pagrindinių teisių bei antrinės teisės (ES bendrosios rinkos teisės ir kitų teisės sričių) sąveiką;

(3)

įtraukti konkretų nurodymą, kuriuo būtų atkreipiamas dėmesys, kad būtina rasti tinkamą viešojo intereso ir asmenų, kuriems taikomos DI sistemos, interesų pusiausvyrą, siekiant užtikrinti visišką teisių į privatumą ir teisių į asmens duomenų apsaugą, taip pat kitų nustatytų pagrindinių teisių, visų pirma teisės į nekaltumo prezumpciją ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisės į gerą administravimą ir nediskriminavimo principo laikymąsi;

(4)

nurodyme patikslinti, kad konvencijoje turi būti numatytos tam tikros būtiniausios procedūrinės apsaugos priemonės ir teisės asmenims, kuriems DI sistemų naudojimas daro poveikį;

(5)

nurodyme patikslinti, kad konvencijoje turėtų būti numatyti būtiniausi DI sistemų skaidrumo, paaiškinamumo ir patikrinamumo reikalavimai;

(6)

į 14 nurodymą įtraukti patikslinimą, kad taip pat turi būti įvertinta ir sumažinta DI sistemų keliama rizika visuomenei ir (arba) grupėms;

(7)

derybiniuose nurodymuose patikslinti, kad tam tikros nepriimtiną riziką keliančios DI sistemos turi būti uždraustos, taip pat pateikti orientacinį tokių DI sistemų sąrašą;

(8)

įtraukti derybinį nurodymą, pagal kurį konvencija turėtų būti skatinama taikyti pritaikytosios ir standartizuotosios duomenų apsaugos metodą kiekviename DI sistemų gyvavimo ciklo etape;

(9)

taip patikslinti 17 nurodymo turinį:

turi būti atliktas trečiosios šalies atliekamas didelės rizikos DI ex ante atitikties vertinimas;

kai įvyksta reikšmingas pokytis, didelės rizikos DI sistemoms turėtų būti taikoma nauja atitikties vertinimo procedūra;

patikslinti sertifikatų objektą ir teisinį poveikį;

patikslinti, kad nors techniniai standartai gali teigiamai paveikti produktų ir paslaugų derinimą, tačiau techniniais standartais siekiama pateikti teisės aktais jau nustatytų taisyklių technines specifikacijas;

(10)

įtraukti nurodymą, pagal kurį konvencijoje turėtų būti numatyta, kad kompetentingoms priežiūros institucijoms turi būti suteikti pakankami tyrimo ir vykdymo užtikrinimo įgaliojimai;

(11)

įtraukti derybinį nurodymą, kuriuo siekiama užtikrinti, kad konvencija palengvintų ir skatintų kompetentingų institucijų tarpvalstybinį bendradarbiavimą.

2022 m. spalio 13 d., Briuselis

Wojciech Rafał WIEWIÓROWSKI


(1)  COM(2022) 414 final.

(2)  COM(2022) 414 final, p. 3.

(3)  COM(2022) 414 final, p. 5.

(4)  Taip pat žr. rekomendacijos 5 konstatuojamąją dalį.

(5)  Pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo nustatomos suderintos dirbtinio intelekto taisyklės (Dirbtinio intelekto aktas) ir iš dalies keičiami tam tikri Sąjungos teisėkūros procedūra priimti aktai, COM(2021) 206 final.

(6)  COM(2022) 414 final, p. 2, 3.

(7)  2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001 ir Sprendimas Nr. 1247/2002/EB (OL L 295, 2018 11 21, p. 39.).


Top