EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022XC0711(01)

Komisijos pranešimas dėl informacijos, susijusios su rizika ir reikalavimų nesilaikymu, naudojamos atliekant periodines Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 peržiūras 2022/C 265/01

C/2022/4679

OL C 265, 2022 7 11, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 7 11   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 265/1


KOMISIJOS PRANEŠIMAS

dėl informacijos, susijusios su rizika ir reikalavimų nesilaikymu, naudojamos atliekant periodines Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 peržiūras

(2022/C 265/01)

1.   Įvadas

Šiame Komisijos pranešime paaiškinami atitinkami kriterijai ir aplinkybės, susiję su periodinėmis peržiūromis pagal Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 (1) 12 straipsnį. Šio pranešimo tikslas – padaryti šį procesą skaidrų piliečiams, verslo subjektams ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms tiek Sąjungoje, tiek tose teritorijose ir trečiosiose valstybėse, iš kurių į Sąjungą importuojami negyvūniniai maisto produktai ir pašarai, kuriems taikomas Įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793.

Šiuo pranešimu siekiama padėti piliečiams, verslo subjektams ir nacionalinėms kompetentingoms institucijoms geriau suprasti, kaip taikomas Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 12 straipsnis. Tik Europos Sąjungos Teisingumo Teismas yra kompetentingas aiškinti Sąjungos teisę. Šiame pranešime išreikštos nuomonės nenulemia pozicijos, kurios Europos Komisija gali laikytis Sąjungos ir nacionaliniuose teismuose.

2.   Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 taikymo sritis

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 nustatytos taisyklės dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių, kuriomis reglamentuojamas tam tikrų negyvūninių maisto produktų ir pašarų įvežimas į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų valstybių, remiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/625 (2) 47 straipsnio 2 dalies b punkte ir 54 straipsnio 4 dalies a ir b punktuose, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 178/2002 (3) 53 straipsnio 1 dalies b punkte numatytais įgaliojimais;

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 tikslas – apsaugoti Sąjungos vartotojus nuo žinomų ar atsirandančių pavojų sveikatai arba apsaugoti juos dėl to, kad esama įrodymų, jog plačiai paplitę rimti Sąjungos žemės ūkio maisto produktų grandinės srities teisės aktų nesilaikymo atvejai (žr. Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies a ir c punktus dėl negyvūninių maisto produktų ir pašarų). Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 numatytas suderintas požiūris į tam tikrų į Sąjungą įvežamų negyvūninių maisto produktų ir pašarų oficialią kontrolę ir juo siekiama užtikrinti Sąjungos žemės ūkio maisto produktų grandinės srities teisės aktų taikymą tokioms prekėms.

Trečiųjų valstybių kilmės prekės, kurių kontrolė laikinai sustiprinta, kurioms taikomos neatidėliotinos priemonės arba kurių įvežimas į Sąjungą sustabdytas, išvardytos Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 prieduose. Prekių, kurių kontrolė laikinai sustiprinta ir kurioms taikomos neatidėliotinos priemonės, tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas nustatomas atsižvelgiant visų pirma į su atitinkamu pavojumi siejamą rizikos lygį, kompetentingoms institucijoms vykdant oficialią kontrolę vidaus rinkoje nustatytus reikalavimų nesilaikymo atvejus ir faktinį siuntų atmetimo pasienyje dažnumą. Priklausomai nuo konkretaus pavojaus, reikės atsižvelgti į skirtingus kriterijus, o santykinis kriterijaus svoris taip pat skirsis (žr. 3.1 ir 3.2.2 skirsnius toliau).

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 prieduose išvardyti negyvūniniai maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų valstybių ir atitinkamos priemonės:

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 I priede išvardyti negyvūniniai maisto produktai ir pašarai iš tam tikrų trečiųjų valstybių, kurių oficiali kontrolė juos įvežant į Sąjungą laikinai sustiprinta;

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 II priede išvardyti maisto produktai ir pašarai, kuriems taikomos specialios sąlygos, pvz., reikalavimas pateikti oficialų sertifikatą ir laboratorinių tyrimų rezultatus, kuriomis reglamentuojamas jų įvežimas į Sąjungą dėl taršos mikotoksinais, įskaitant aflatoksinus, pesticidų liekanomis, pentachlorfenoliu ir dioksinais, ir mikrobiologinės taršos rizikos;

Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 IIa priede išvardyti negyvūniniai maisto produktai ir pašarai, kurių importas į Sąjungą sustabdytas;

II ir IIa prieduose išvardytos neatidėliotinos priemonės, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 53 straipsnyje.

Prekės išvardytos remiantis jų kilmės trečiąja valstybe, prekės aprašymu, Kombinuotosios nomenklatūros (KN) kodo ir Europos Sąjungos integruotojo muitų tarifo (TARIC) klasifikacijos deriniu ir pagal pavojų. Prekėms iš trečiosios valstybės tuo pat metu gali būti taikoma laikinai sustiprinta oficiali kontrolė ir (arba) neatidėliotinos priemonės (jeigu nesustabdomas įvežimas į Sąjungą) dėl daugiau kaip vieno pavojaus.

Pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 12 straipsnį reikalaujama, kad Komisija reguliariai, bet ne rečiau kaip kas šešis mėnesius, peržiūrėtų prieduose pateiktus sąrašus, atsižvelgdama į naują informaciją, susijusią su rizika ir reikalavimų nesilaikymu. Be to, atsirandančios rizikos atveju arba esant įrodymų, kad plačiai paplitę rimti Sąjungos žemės ūkio maisto produktų grandinės srities teisės aktų nesilaikymo atvejai, bet kuriuo metu, nepaisant reguliarių peržiūrų, gali būti taikoma apsaugos priemonė – nuo specialių importo sąlygų (prekės įtraukimas į I arba II priedą) iki įvežimo į Sąjungą sustabdymo (įtraukimas į IIa priedą).

Būtini Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 pakeitimai priimami laikantis Reglamento (EB) Nr. 178/2002 58 straipsnio 2 dalyje ir Reglamento (ES) 2017/625 145 straipsnio 2 dalyje nurodytos nagrinėjimo procedūros.

Gali reikėti numatyti pereinamuosius laikotarpius, kad būtų galima į Sąjungą įvežti prekių siuntas, išsiųstas iš kilmės šalies iki įsigaliojant reglamento pakeitimui. Tokie laikotarpiai suteikia galimybę veiklos vykdytojams ir trečiosioms valstybėms prisitaikyti prie reglamente, kuriuo iš dalies keičiami prieduose pateikti prekių sąrašai, nustatytų reikalavimų ir prireikus trečiųjų valstybių kompetentingoms institucijoms sukurti sertifikavimo sistemą. Tam tikrais atvejais, atsižvelgiant į rizikos lygį, pereinamasis laikotarpis gali būti nenumatytas.

3.   Peržiūros pagal Įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1793 12 straipsnį etapai

3.1.    Į Įgyvendinimo reglamentą (ES) 2019/1793 įtraukti pavojai

Prekės išvardytos pagal kilmę, KN kodą ir pavojų derinį.

Įgyvendinimo reglamente (ES) 2019/1793 pateiktas pavojų, kuriais remiantis gali būti sustiprinta oficiali kontrolė arba taikomos neatidėliotinos priemonės, sąrašas nėra baigtinis. Šiuo metu į šį įgyvendinimo reglamentą, be kita ko, įtraukti šie pavojai:

(a)

mikrobiologiniai – salmonelės;

(b)

cheminiai:

(i)

teršalai – aflatoksinai, pentachlorfenolis ir dioksinai;

(ii)

pesticidų liekanos – pesticidų, išvardytų pagal Reglamento (EB) Nr. 396/2005 (4) 29 straipsnio 2 dalį Komisijos priimtoje suderintoje daugiametėje Bendrijos kontrolės programoje, liekanos ir kitos pesticidų, pvz., amitrazo, nikotino, tolfenpirado, diafentiurono, dikofolio, ditiokarbamatų, dinotefurano, folpeto, prochlorazo, metiltiofanato, triforino, acefato, fentoato, chlorbufamo, formetanato, protiofoso, chinalfoso, karbofurano, metrafenono, liekanos;

(iii)

kiti pavojai: Sudano dažai, Rodaminas B, sulfitai, cianidas, etileno oksidas.

Tam tikrame etape, prireikus dėl konkretaus pavojaus į sąrašus įtraukti tam tikras prekes iš tam tikrų šalių, pirmiau pateiktas pavojų sąrašas gali būti išplėstas, todėl šis sąrašas nėra baigtinis, ir šiame pranešime minimi tik šiuo metu nustatyti pavojai.

3.2.    Informacijos rinkimas

Toliau aprašyti informacijos šaltiniai, gaunama informacija ir ataskaitinis laikotarpis renkant informaciją apie kiekvieną prekę.

3.2.1   Informacijos šaltiniai

Renkant informaciją, kuri yra būtina vertinant galimus Reglamento (ES) 2019/1793 pakeitimus, naudojami keli informacijos šaltiniai:

(a)

informacija, kuria keičiasi Komisija ir valstybės narės, – pasiūlymai dėl naujų produktų ir (arba) pavojų derinių įtraukimo į sąrašus, pastabos, prašymai dėl pakeitimų;

(b)

iš trečiųjų valstybių gaunama informacija, veiksmai, kurių trečiosios valstybės ėmėsi, kad užtikrintų atitiktį atitinkamiems Sąjungos reikalavimams;

(c)

informacija apie Komisijos pagal Reglamento (ES) 2017/625 120 straipsnį trečiosiose valstybėse vykdytą kontrolę, t. y. audito ataskaitos;

(d)

Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) pateikta informacija;

(e)

įrašai apie oficialios kontrolės rezultatus sistemoje TRACES-NT.

3.2.2   Apie kiekvieną prekę gaunama informacija

(a)

TRACES-NT užregistruoti valstybių narių vykdytos į sąrašus įtrauktų prekių oficialios kontrolės rezultatai:

(i)

bendras į Sąjungą importuotų negyvūninių maisto produktų ir pašarų siuntų skaičius;

(ii)

bendras valstybių narių kompetentingų institucijų atliktų į Sąjungą importuotų negyvūninių maisto produktų ir pašarų siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų skaičius;

(iii)

bendras nepalankių kontrolės rezultatų, nustatytų atliekant fizinius patikrinimus (laboratorinę analizę), skaičius konkretaus pavojaus, dėl kurio produktas įtrauktas į sąrašą, atveju;

(iv)

nepalankių kontrolės rezultatų procentinė dalis, atsižvelgiant į siuntų tapatumo ir fizinių patikrinimų skaičių, atitinkamo pavojaus, dėl kurio prekė įtraukta į sąrašą, atveju;

(b)

pranešimai, pateikti Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemoje (RASFF) ir Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo sistemos (toliau – APB sistema) neatitikties ir kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje sistemose: RASFF pateiktų pranešimų apie siuntų atmetimą pasienyje ir APB sistemos neatitikties ir kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje sistemose pateiktų pranešimų skaičius pagal atitinkamą kilmės, produkto ir pavojų derinį;

(c)

Eurostato nurodyta prekybos atitinkamomis prekėmis apimtis.

3.2.3   Informacijos rinkimo ataskaitinis laikotarpis

Ataskaitinis laikotarpis, kurį turi apimti 3.2.2 punkte aprašyta informacija apie kiekvieną prekę, kurią turi surinkti Komisija, atitinka visą pusmetį (ankstesniais metais arba tais pačiais metais) prieš pradedant naują peržiūros procesą. Ataskaitinis laikotarpis (pusmetis) yra atitinkamų metų sausio–birželio mėnesiai ir liepos–gruodžio mėnesiai. Siekiant užtikrinti, kad būtų priimtas visa turima informacija pagrįstas sprendimas, atsižvelgiama į naujausius pokyčius ir tendencijas, jeigu jie yra svarbūs vertinant konkrečias tendencijas. Analizuojant informaciją apie prekes, kurias numatoma pirmą kartą įtraukti į priedus, gali būti atsižvelgiama į kelių pusmečių informaciją.

3.3.    Informacijos analizė

3.3.1.   Informacijos analizės proceso etapai

Reguliarios peržiūros procesas pradedamas nuo atitinkamos informacijos rinkimo, kaip aprašyta 3.2.3 punkte, ir turimos informacijos analizės. Analizės rezultatai, taip pat kilmės, prekių ir pavojų derinio peržiūra ir siūlomi priedų pakeitimai aptariami su valstybėmis narėmis Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų (AGMP) nuolatinio komiteto darbo grupėje. Rezultatai, dėl kurių sutarta su valstybėmis narėmis, pateikiami Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų (AGMP) nuolatiniam komitetui (5), kad valstybės narės pateiktų savo nuomonę.

3.3.2.   Veiksniai, į kuriuos atsižvelgiama atliekant informacijos analizę

Vertinant informaciją, surinktą dėl galimų Reglamento (ES) 2019/1793 pakeitimų, atsižvelgiama į kelis veiksnius.

Analizė grindžiama visa 3.2.2 punkte nurodyta surinkta informacija apie tam tikrą prekę. Tačiau kiekvienas atvejis vertinamas atsižvelgiant į kilmės, prekės ir pavojų derinį. Visų pirma priemonės gali būti toliau taikomos, net jei faktinė prekyba nutraukta, jei nėra įrodymų, kad pagerėjo rizikos valdymas, susijęs su atitinkamu pavojumi, pavojumi prekės kilmės vietoje, todėl, remiantis turima informacija, išlieka rizika, kad į Sąjungą gali būti eksportuojamos nesaugios prekės.

Taip pat svarstomi tokie veiksniai kaip sezoniniai prekybos ypatumai ir laiko bei prekybos apimties tendencijos.

Tais atvejais, kai trečiojoje valstybėje nustatoma galima sisteminė problema, nesusijusi su pažeidimais, kurie priskiriami atskirų veiklos vykdytojų atsakomybei už jų eksportuojamų prekių atitiktį Sąjungos taisyklėms, ir kai valstybės narės praneša apie reikšmingai negerėjančius reikalavimų nesilaikymo lygius, laipsniškai taikomos suderintos atsakomosios priemonės, atsižvelgiant į problemos mastą ir numatomą valdymą:

(a)

prekės įtraukiamos į I priedą arba dažniau atliekami į I priede jau nurodytų produktų patikrinimai (taikoma kaip priemonė, daranti poveikį veiklos vykdytojams, importuojantiems negyvūninių maisto produktų ir pašarų siuntas į Sąjungą ir netiesiogiai į trečiąsias valstybes);

(b)

prekės įtraukiamos į II priedą ir (arba) nustatomos specialios importo sąlygos – jeigu atsakomybė konkrečiu atveju tenka eksportuojančių trečiųjų valstybių kompetentingoms institucijoms – jas įpareigojant atlikti bandymus kilmės vietoje ir sertifikatu patvirtinti siuntų atitiktį Sąjungos taisyklėms;

(c)

prekės įtraukiamos į IIa priedą ir (arba) – jeigu į Sąjungą importuojami negyvūniniai maisto produktai arba pašarai kelia rimtą pavojų žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai – gali būti sustabdomas tam tikrų prekių įvežimas į Sąjungą, tokį draudimą taikant kaip griežčiausią priemonę dėl rimtų ir (arba) besikartojančių probleminių sveikatos klausimų ir (arba) neišspręstų sisteminių problemų.

3.4.    Galimi pakeitimai, atsižvelgiant į informacijos analizės rezultatus

Sprendimai dėl kiekvienos atskiros prekės priimami remiantis informacijos analizių ir diskusijos su valstybėmis narėmis darbo grupės posėdžiuose dėl negyvūninių maisto produktų ir pašarų importui taikytinų laikinųjų priemonių rezultatais. Sprendimas priimamas atsižvelgiant į konkretų kiekvienos atskiros prekės atvejį, įvertinus kelių veiksnių – pavojaus, neatitikties dažnumo, prekybos apimties, problemos masto ir prognozės dėl jos tinkamo valdymo – derinį.

Galimi sprendimai dėl Reglamento (ES) 2019/1793 priedų pakeitimo:

(a)

prekė įtraukiama į priedą;

(b)

prekė išbraukiama iš priedo;

(c)

prekė išbraukiama iš vieno priedo ir perkeliama į kitą priedą;

(d)

keičiamas tapatumo ir fizinių patikrinimų, kuriuos reikia atlikti įvežant prekes į Sąjungą, dažnumas – jis padidinamas arba sumažinamas. Nustatomas 5 proc., 10 proc., 20 proc., 30 proc. ir 50 proc. patikrinimų dažnumas.

Tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumas kiekvienu konkrečiu atveju gali skirtis, atsižvelgiant į 3.1 ir 3.2 punktuose aprašytų kelių veiksnių derinį ir susitarus su valstybėmis narėmis darbo grupės posėdžių metu.

3.5.    Procedūra

Teisės akto dėl reglamento pakeitimo projektas, parengtas remiantis informacijos analize ir diskusijų su valstybėmis narėmis darbo grupės posėdžiuose rezultatais, pateikiamas Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų (AGMP) nuolatiniam komitetui, kad jis pateiktų savo nuomonę. Teisės akto dėl reglamento pakeitimo projektą, jam pritarus AGMP komitete, priima Komisija, ir jis paskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (toliau – Oficialusis leidinys). Laikotarpiu nuo pritarimo teisės akto projektui AGMP komitete iki jo priėmimo Komisijoje Komisija raštu informuoja atitinkamą trečiąją valstybę apie numatomus pokyčius, susijusius su prekėmis, nurodytomis iš dalies keičiančio teisės akto projekto prieduose (pvz., prekių įtraukimą į priedus ir (arba) išbraukimą iš jų, tapatumo ir fizinių patikrinimų dažnumo pakeitimus). Po paskelbimo Oficialiajame leidinyje Sąjunga Pasaulio prekybos organizacijai (PPO) pateikia pranešimą apie sanitarijos ir fitosanitarijos (SF) priemones.

4.   Terminų žodynėlis

APB sistema

Administracinės pagalbos ir bendradarbiavimo (APB) sistema – Komisijos sukurta ir valdoma sistema, kurioje Europos kovos su sukčiavimu maisto produktų srityje tinklo nariai keičiasi informacija. Valstybė narė gali susisiekti su kitos valstybės narės kompetentingomis institucijomis ir saugiai pasidalyti su ja informacija; į kurią atsižvelgiant gali būti imtasi atitinkamų administracinių veiksmų, taikomos administracinės sankcijos arba pradedamas teismo procesas. 2020 m. ji buvo visiškai integruota į Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistemą (iRASFF).

Atitiktis

Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių laikymasis.

KN kodas

Kombinuotosios nomenklatūros kodas (KN kodas) – priemonė prekėms klasifikuoti, sukurta taip, kad atitiktų tiek Bendrojo muitų tarifo, tiek Sąjungos išorės prekybos statistikos reikalavimus. Šis kodas daugiausia naudojamas, kai prekės deklaruojamos Sąjungos muitinei, ir pagal jį nustatomas prekei taikomas muito tarifas. Jis atitinka prekių nomenklatūrą, išdėstytą Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede. Šie kodai yra suderintos sistemos nomenklatūra.

TARIC klasifikacija

Ši klasifikacija atitinka Sąjungos integruotąjį tarifą, sudarytą remiantis Kombinuotąja nomenklatūra. Ji, inter alia, apima papildomus poskyrius, vadinamus TARIC subpozicijomis, kurių reikia prekėms, kurioms taikomos konkrečios Sąjungos priemonės, apibūdinti, ir muitų bei kitų taikytinų mokesčių tarifus, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 2 straipsnyje.

Siunta

Siunta atitinka tam tikrą kiekį prekių, kurioms išduotas tas pats oficialus sertifikatas, oficialus patvirtinimas ar kitas dokumentas, kurios gabenamos tos pačios rūšies transporto priemone iš tos pačios teritorijos ar trečiosios valstybės, išskyrus prekes, kurioms taikomos Reglamento (ES) 2017/625 1 straipsnio 2 dalies g punkte nurodytos taisyklės, ir yra tos pačios, klasės ar aprašymo, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 37 punkte.

EFSA

Europos maisto saugos tarnyba (EFSA) – 2002 m. pagal Reglamentą (EB) Nr. 178/2002 Sąjungos įsteigta Europos agentūra. Ji vertina riziką visoje maisto grandinėje ir teikia nepriklausomas mokslines konsultacijas sprendimus priimantiems asmenims, kurie reguliuoja maisto saugą Sąjungoje. Ši tarnyba veikia nepriklausomai nuo Europos teisėkūros ir vykdomųjų institucijų (Komisijos, Tarybos ir Parlamento) ir Sąjungos valstybių narių.

Įvežimas į Sąjungą

Prekių įvežimo į vieną iš Reglamento (ES) 2017/625 I priede išvardytų teritorijų iš už tų teritorijų ribų veiksmas, kaip apibrėžta šio reglamento 3 straipsnio 40 punkte.

ES

Europos Sąjunga

Eurostatas

Eurostatas yra Sąjungos statistikos tarnyba. Ji koordinuoja su statistika susijusią veiklą Sąjungos lygmeniu ir teikia aukštos kokybės statistiką bei duomenis apie Sąjungą.

Negyvūniniai maisto produktai ir pašarai

Žodžiai „negyvūniniai maisto produktai ir pašarai“ reiškia „maisto produktai“, t. y. bet kokias perdirbtas, iš dalies perdirbtas arba neperdirbtas medžiagas arba produktus, kuriuos žmogus nurys arba pagrįstai tikimasi, kad nurys, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 2 straipsnyje, o „pašarai“ – tai bet kokios perdirbtos, iš dalies perdirbtos arba neperdirbtos medžiagos arba produktai (įskaitant priedus), skirti šerti gyvūnams per burną, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 4 dalyje, kurie yra augalinės kilmės (pvz., vaisiai ir daržovės, prieskoniai, arbata) arba bet kurios kitos negyvūninės kilmės, pvz., mineralai (druska).

Pavojus

Bet koks veiksnys ar aplinkybė, kurie gali daryti nepageidaujamą poveikį žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 23 punkte.

Maisto produktų ir pašarų importas

Maisto produktų ir pašarų importas – tai ne Sąjungos kilmės negyvūniniai maisto produktai ir pašarai, skirti pateikti Sąjungos rinkai arba skirti asmeniniam naudojimui ar vartojimui Sąjungos muitų teritorijoje.

Oficiali kontrolė

Oficiali kontrolė apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžta kaip kompetentingų institucijų arba įgaliotųjų įstaigų ar fizinių asmenų, kuriems pagal Reglamentą (ES) 2017/625 buvo pavestos tam tikros oficialios kontrolės užduotys, vykdoma veikla, kuria siekiama patikrinti, ar a) veiklos vykdytojai laikosi to reglamento ir 1 straipsnio 2 dalyje nurodytų taisyklių; ir b) ar gyvūnai arba prekės atitinka 1 straipsnio 2 dalyje nurodytomis taisyklėmis nustatytus reikalavimus, be kita ko, dėl oficialaus sertifikato ar patvirtinimo išdavimo.

Oficialusis leidinys

Europos Sąjungos oficialusis leidinys (Oficialusis leidinys) – tai oficialus Europos Sąjungos leidinys.

AGMP

Augalų, gyvūnų, maisto ir pašarų (AGMP) nuolatinį komitetą sudaro visų valstybių narių atstovai, jam pirmininkauja Komisijos atstovas ir jis atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant, kad Sąjungos priemonės dėl maisto ir pašarų saugos, gyvūnų sveikatos ir gerovės bei augalų sveikatos būtų praktiškos ir veiksmingos. Šis komitetas teikia nuomones dėl priemonių projektų, kuriuos Komisija ketina priimti. AGMP komiteto įgaliojimai apima visą maisto tiekimo grandinę – nuo probleminių gyvūnų sveikatos klausimų ūkyje iki produktų ant vartotojų stalo; jis padeda Sąjungai veiksmingai mažinti sveikatai kylančią riziką kiekviename gamybos grandinės etape.

Pateikimas rinkai

Reglamento (EB) Nr. 178/2002 3 straipsnio 8 punkte pateikimas rinkai apibrėžiamas kaip maisto arba pašarų laikymas pardavimui, įskaitant siūlymą parduoti arba perduoti kuriuo nors kitu būdu, nemokamai ar už pinigus, ir pats pardavimas, paskirstymas bei perdavimas kitomis formomis.

RASFF

Skubių pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF) sukurta pagal Reglamento (EB) Nr. 178/2002 50 straipsnį kaip skubaus įspėjimo apie pavojų sistema, skirta pranešti apie tiesioginį arba netiesioginį maisto ar pašarų keliamą pavojų žmonių sveikatai, ir atitinka tinklą, kurio veikloje dalyvauja Sąjungos valstybės narės, Komisija, kaip sistemos narė ir valdytoja, bei EFSA. Tinklo veikloje taip pat dalyvauja Europos laisvosios prekybos asociacijos (ELPA) valstybės ir ELPA priežiūros institucija. Įvairios pranešimų rūšys apibrėžtos Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1715 2 straipsnyje. Tame reglamente taip pat nustatytos įgyvendinimo priemonės veiksmingam RASFF veikimui užtikrinti. RASFF pateikti pranešimai apie siuntų atmetimą pasienyje yra susiję su maisto produktų pašarų ar su maistu besiliečiančių medžiagų siuntomis, kurių Sąjungos pasienio poste kompetentinga institucija neleido įvežti į Sąjungą dėl rizikos žmonių sveikatai, gyvūnų sveikatai arba aplinkai.

Rizika

Dėl pavojaus susidariusi nepageidaujamo poveikio žmonių, gyvūnų ar augalų sveikatai, gyvūnų gerovei arba aplinkai tikimybės ir to poveikio rimtumo funkcija, kaip apibrėžta Reglamento (ES) 2017/625 3 straipsnio 24 punkte.

SF

Sanitarija ir fitosanitarija

TRACES-NT

Prekybos kontrolės ir ekspertizių sistema (TRACES) yra Komisijos daugiakalbė internetinė sanitarijos ir fitosanitarijos sertifikavimo platforma, padedanti gyvūnų, gyvūninių produktų, negyvūninių maisto produktų ir pašarų ir augalų importo į Sąjungą, taip pat prekybos Sąjungos viduje ir gyvūnų ir tam tikrų gyvūninių produktų eksporto iš Sąjungos klausimais. Naujojoje priemonės versijoje, vadinamoje „TRACES New Technology“ (liet. naujosios technologijos, TRACES-NT), įdiegta elektroninio sertifikavimo funkcija, suteikianti galimybę tiek Sąjungos, tiek trečiųjų valstybių kompetentingoms institucijoms skaitmeniniu būdu antspauduoti oficialius dokumentus ir sertifikatus arba pasirašyti dėl siuntos priimtą sprendimą, todėl popieriniai sertifikatai tampa nebeaktualūs.

PPO

Pasaulio prekybos organizacija (PPO) sprendžia su visuotinėmis valstybių tarpusavio prekybos taisyklėmis susijusius klausimus. Jos pagrindinė funkcija – užtikrinti, kad prekyba vyktų kuo sklandžiau, kad jos tendencijos būtų kuo labiau nuspėjamos ir kad ji būtų kuo mažiau varžoma.

PPO sutartyje dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių taikymo (toliau – SFP sutartis) nustatyta, kad valstybės turėtų pranešti apie savo SF priemones. SF priemonės – tai bet kokios priemonės, taikomos siekiant i) apsaugoti žmonių arba gyvūnų gyvybę ar sveikatą nuo maisto produktuose, gėrimuose ar pašaruose esančių priedų, teršalų, toksinų ir ligas sukeliančių organizmų keliamos rizikos; ii) apsaugoti žmonių gyvybę ar sveikatą nuo rizikos, kylančios dėl ligų, kurias perneša gyvūnai, augalai ar jų produktai, arba dėl kenkėjų įvežimo, įsitvirtinimo ar išplitimo; iii) apsaugoti gyvūnų arba augalų gyvybę ar sveikatą nuo rizikos, kylančios dėl kenkėjų, ligų, ligas nešiojančių organizmų arba ligas sukeliančių organizmų įvežimo, įsitvirtinimo arba išplitimo; arba iv) išvengti kitos žalos dėl kenkėjų įvežimo, įsitvirtinimo ar išplitimo arba ją sumažinti.

Sutartyje nustatyta: „Sanitarinės ar fitosanitarinės priemonės apima visus atitinkamus įstatymus, nutarimus, kitus teisės aktus, reikalavimus ir procedūras, įskaitant, inter alia, kriterijus, kuriais vertinamas galutinis produktas; perdirbimo bei gamybos būdus; bandymų, patikrinimo, sertifikavimo bei patvirtinimo procedūras; karantino režimą, įskaitant atitinkamus reikalavimus, susijusius su gyvūnų ar augalų transportavimu ar su medžiagomis, reikalingomis, kad jie išgyventų transportuojami; nuostatas apie tinkamus statistikos metodus, atrankos procedūras bei rizikos įvertinimo metodus; pakavimo bei žymėjimo reikalavimus, tiesiogiai susijusius su maisto saugumu.“

Pagal SFP sutartį valstybės privalo pranešti PPO apie siūlomus naujus sanitarijos ir fitosanitarijos srities teisės aktus arba galiojančių teisės aktų pakeitimus tais atvejais, kai: i) nėra tarptautinių standartų, gairių ar rekomendacijų, arba ii) siūlomo SF srities teisės akto turinys iš esmės skiriasi nuo tarptautinio standarto, gairės ar rekomendacijos turinio ir, abiem atvejais, jei: iii) tas teisės aktas gali turėti didelį poveikį kitų valstybių vykdomai prekybai.


(1)  2019 m. spalio 22 d. Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) 2019/1793 dėl laikino oficialios kontrolės sustiprinimo ir neatidėliotinų priemonių taikymo tam tikroms į Sąjungą iš tam tikrų trečiųjų šalių įvežamoms prekėms, kuriuo įgyvendinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (ES) 2017/625 ir (EB) Nr. 178/2002 (OL L 277, 2019 10 29, p. 89).

(2)  2017 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/625 dėl oficialios kontrolės ir kitos oficialios veiklos, kuri vykdoma siekiant užtikrinti maisto ir pašarų srities teisės aktų bei gyvūnų sveikatos ir gerovės, augalų sveikatos ir augalų apsaugos produktų taisyklių taikymą, kuriuo iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 999/2001, (EB) Nr. 396/2005, (EB) Nr. 1069/2009, (EB) Nr. 1107/2009, (ES) Nr. 1151/2012, (ES) Nr. 652/2014, (ES) 2016/429 ir (ES) 2016/2031, Tarybos reglamentai (EB) Nr. 1/2005 ir (EB) Nr. 1099/2009 bei Tarybos direktyvos 98/58/EB, 1999/74/EB, 2007/43/EB, 2008/119/EB ir 2008/120/EB, ir kuriuo panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 854/2004 ir (EB) Nr. 882/2004, Tarybos direktyvos 89/608/EEB, 89/662/EEB, 90/425/EEB, 91/496/EEB, 96/23/EB, 96/93/EB ir 97/78/EB bei Tarybos sprendimas 92/438/EEB (Oficialios kontrolės reglamentas) (OL L 95, 2017 4 7, p. 1).

(3)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įkuriantis Europos maisto saugos instituciją ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).

(4)  2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 91/414/EEB (OL L 70, 2005 3 16, p. 1).

(5)  AGMP komitetai (europa.eu)


Top