EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0564

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS kuriuo, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje, skiriami atrankos komisijos nariai

COM/2022/564 final

Briuselis, 2022 10 28

COM(2022) 564 final

2022/0350(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje, skiriami atrankos komisijos nariai


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje, priimtas 2017 m. spalio 12 d. ir įsigaliojo 2017 m. lapkričio 20 d. 1  2021 m. birželio 1 d. Europos prokuratūra prisiėmė šiuo reglamentu jai priskirtas tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo užduotis. Europos prokuratūra atsako už Sąjungos finansiniams interesams kenkiančių nusikalstamų veikų, numatytų Direktyvoje (ES) 2017/1371 2 ir nustatytų Reglamente (ES) 2017/1939, tyrimą, šių nusikalstamų veikų vykdytojų ir jų bendrininkų baudžiamąjį persekiojimą ir perdavimą teismui.

Pagal Reglamento (ES) 2017/1939 8 straipsnį Europos prokurorai yra Europos prokuratūros centrinio lygmens dalis. Kartu su Europos vyriausiuoju prokuroru visi Europos prokurorai, t. y. po vieną Europos prokurorą iš kiekvienos valstybės narės, dalyvaujančios įgyvendinant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, sudaro Europos prokuratūros kolegiją. 2020 m. liepos mėn. Taryba paskyrė pirmuosius 22 Europos prokuratūros Europos prokurorus 3 .

Europos prokurorams įgaliojimai suteikiami šešeriems metams ir Taryba gali nuspręsti įgaliojimus pratęsti ne ilgiau kaip trejiems metams (Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 3 dalis). Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad kas trejus metus pakeičiama trečdalis Europos prokurorų, ir reikalaujama, kad Taryba paprasta balsų dauguma priimtų pereinamojo laikotarpio taisykles dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai ir tos kadencijos metu. Tuo remdamasi Taryba priėmė 2019 m. balandžio 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimą (ES) 2019/598 4 , kuriame nustatyta, kad traukiant burtus paskirtų Europos prokurorų iš aštuonių valstybių narių įgaliojimai turėtų būti suteikiami trejiems metams ir neturėtų būti atnaujinami. Todėl šių Europos prokurorų įgaliojimai baigsis 2023 m. liepos mėn.

Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad Taryba, gavusi to paties reglamento 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos atrankos komisijos motyvuotą nuomonę, atrenka vieną iš valstybių narių pasiūlytų kandidatų ir skiria jį Europos prokuroru. Pagal pastarąją nuostatą atrankos komisiją turėtų sudaryti 12 asmenų, kuriuos, remdamasi Komisijos pasiūlymu, skiria Taryba ir kurie parenkami iš buvusių Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų narių, buvusių Eurojusto nacionalinių narių, nacionalinių aukščiausiųjų teismų narių, aukšto lygio prokurorų ir pripažintos kompetencijos teisininkų. Vieną iš parenkamų asmenų turėtų pasiūlyti Europos Parlamentas. Pagal Tarybos sprendimo (ES) 2018/1275 1 straipsnį dabartinių atrankos komisijos narių įgaliojimai baigiasi 2022 m. spalio 9 d. 5

Kadangi atrankos komisija turi būti atnaujinta, kad galėtų rengti pokalbius su valstybių narių pasiūlytais kandidatais, siekiant pakeisti aštuonis Europos prokurorus, Komisija siūlo priimti Tarybos sprendimą dėl komisijos narių skyrimo. Visi siūlomi nariai atitinka pirmiau nurodytus Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus. Vieną iš parinktų asmenų 2022 m. birželio 7 d. pasiūlė Europos Parlamentas. Siūlydama 12 atrankos komisijos narių, Komisija atsižvelgė į poreikį užtikrinti geografinę pusiausvyrą, lyčių pusiausvyrą ir tinkamas žinias apie Europos prokuratūros veikloje dalyvaujančių valstybių teisines sistemas.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Europos prokuratūra įsteigta remiantis SESV 86 straipsniu priimtu Reglamentu (ES) 2017/1939. Europos prokuratūra Reglamentu (ES) 2017/1939 jai priskirtas funkcijas vykdo nuo 2021 m. birželio 1 d. Pateikdama šį Tarybos sprendimo, kuriuo skiriami atrankos komisijos nariai, pasiūlymą Komisija vykdo savo pareigą pagal Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalį. Šiuo pasiūlymu sudaroma galimybė skirti naujus atrankos komisijos narius, nes dabartinių narių įgaliojimai baigiasi 2022 m. spalio 9 d., kaip nustatyta Tarybos sprendimo (ES) 2018/1275 1 straipsnyje. Tarybai paskyrus atrankos komisiją, būtų galima pradėti reikiamas procedūras, kad 2023 m. būtų pakeisti aštuoni Europos prokurorai ir prireikus kiti Europos prokurorai bei Europos vyriausiasis prokuroras. Todėl šis pasiūlymas dera su galiojančiomis šios politikos srities nuostatomis.

Suderinamumas su kitomis Sąjungos politikos sritimis

Šis pasiūlymas dera su kitų sričių Sąjungos politika, kuria siekiama stiprinti Sąjungos finansinių interesų apsaugą.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

Pasiūlymas grindžiamas Reglamento (ES) Nr. 2017/1939 14 straipsnio 3 dalimi.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju) 

Pasiūlymą dėl Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos atrankos komisijos narių skyrimo gali pateikti tik Komisija, taigi tai yra išimtinė kompetencija, kuriai subsidiarumo principas netaikomas.

Proporcingumo principas

Šis pasiūlymas apima tik tai, kas būtina siūlomiems tikslams pasiekti, taigi jis atitinka proporcingumo principą. Šis pasiūlymas yra labai svarbus siekiant užtikrinti, kad pasibaigus Europos prokurorų ir Europos vyriausiojo prokuroro įgaliojimams būtų galima juos pakeisti, užtikrinant Europos prokuratūros operatyvinės veiklos tęstinumą.

Priemonės pasirinkimas

Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, turi priimti sprendimą, kuriuo skiriami atrankos komisijos nariai. Todėl pagal galiojančius šios srities teisės aktus turi būti pasirinkta siūloma priemonė.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Galiojančių teisės aktų ex post vertinimas / tinkamumo patikrinimas

Atsižvelgiant į techninį šio pasiūlymo pobūdį ir tai, kad Komisija neturi veiksmų laisvės, tai yra privalo vykdyti Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje nustatytą pareigą, ex post vertinimai, konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis ir poveikio vertinimai nebuvo atlikti.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Šis pasiūlymas neturi poveikio biudžetui.

5.KITI ELEMENTAI

Įgyvendinimo planai ir stebėsena, vertinimas ir ataskaitų teikimo tvarka

Atsižvelgiant į šios priemonės pobūdį, įgyvendinimo planų, stebėsenos, vertinimo ir ataskaitų nereikia.

Išsamus konkrečių pasiūlymo nuostatų paaiškinimas

1 straipsnyje nustatyta, kad 12 jame išvardytų asmenų turėtų būti paskirti Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos komisijos nariais ketverių metų laikotarpiui nuo 2 straipsnyje nurodytos įsigaliojimo dienos.

2022/0350 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

kuriuo, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje, skiriami atrankos komisijos nariai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje 6 , ypač į jo 14 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Europos vyriausiąjį prokurorą iš Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje nustatytos atrankos komisijos atrinktų kandidatų skiria Europos Parlamentas ir Taryba. Europos prokurorus skiria Taryba iš trijų kiekvienos valstybės narės pasiūlytų kvalifikuotų kandidatų, gavusi tos atrankos komisijos pagrįstą nuomonę;

(2)pagal Tarybos įgyvendinimo sprendimo (ES) 2019/598 7 3 straipsnį traukiant burtus paskirtų Europos prokurorų iš aštuonių valstybių narių įgaliojimai turėtų būti suteikiami trejiems metams ir neturėtų būti atnaujinami. Todėl šių Europos prokurorų įgaliojimai baigsis 2023 m. liepos mėn.;

(3)pagal Tarybos sprendimo (ES) 2018/1275 1 straipsnį dabartinių atrankos komisijos narių įgaliojimai baigiasi 2022 m. spalio 9 d. 8 Todėl turi būti skirti nauji nariai;

(4)atrankos komisiją turi sudaryti 12 asmenų, kurie parenkami iš buvusių Teisingumo Teismo ir Audito Rūmų narių, buvusių Eurojusto nacionalinių narių, nacionalinių aukščiausiųjų teismų narių, aukšto lygio prokurorų ir pripažintos kompetencijos teisininkų;

(5)vieną iš atrankos komisijos narių turi pasiūlyti Europos Parlamentas. 2022 m. birželio 7 d. Europos Parlamentas atrankos komisijos nare skyrė Margreet Fröberg;

(6)atrinkdama kandidatus į atrankos komisiją, Komisija atsižvelgė į poreikį užtikrinti geografinę pusiausvyrą, lyčių pusiausvyrą ir tinkamą valstybių narių, dalyvaujančių įgyvendinant tvirtesnį bendradarbiavimą Europos prokuratūros įsteigimo srityje, teisinių sistemų atstovavimą;

(7)iš 11 Komisijos pasiūlytų asmenų vienas yra buvęs Teisingumo Teismo narys, vienas – buvęs Audito Rūmų narys, vienas – buvęs Eurojusto nacionalinis narys, šeši – aukšto lygio prokurorai ir du – nacionalinių aukščiausiųjų teismų nariai; iš viso šeši vyrai ir penkios moterys;

(8)todėl turėtų būti paskirti atrankos komisijos nariai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Ketverių metų laikotarpiui nuo [šio sprendimo 2 straipsnyje nurodyta įsigaliojimo data] Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje nurodytos atrankos komisijos nariais skiriami šie asmenys:

Jean-François BOHNERT

Vítor Manuel DA SILVA CALDEIRA

Peter FRANK

Margreet Fröberg

Ulrike HABERL-SCHWARZ

María Ángeles GARRIDO LORENZO

Saale LAOS

Ján MAZÁK

Marin MRČELA

Antonio MURA

Martine SOLOVIEFF

Tuire Tamminiemi.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)     2017 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (ES) 2017/1939, kuriuo įgyvendinamas tvirtesnis bendradarbiavimas Europos prokuratūros įsteigimo srityje (OL L 283, 2017 10 31, p. 1–71).
(2)     2017 m. liepos 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2017/1371 dėl kovos su Sąjungos finansiniams interesams kenkiančiu sukčiavimu baudžiamosios teisės priemonėmis (OL L 198, 2017 7 28, p. 29–41).
(3)     2020 m. liepos 27 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2020/1117, kuriuo skiriami Europos prokuratūros Europos prokurorai (OL L 244, 2020 7 29, p. 18–20).
(4)     Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/598 2019 m. balandžio 9 d. dėl Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 4 dalyje numatytų pereinamojo laikotarpio taisyklių dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai ir tos kadencijos metu (OL L 103, 2019 4 12, p. 29–30).
(5)     2018 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1275, kuriuo, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje, skiriami atrankos komisijos nariai (OL L 238, 2018 9 21, p. 92–93)
(6)     OL L 283, 2017 10 31, p. 1.
(7)     2019 m. balandžio 9 d. Tarybos įgyvendinimo sprendimas (ES) 2019/598 dėl Reglamento (ES) 2017/1939 16 straipsnio 4 dalyje numatytų pereinamojo laikotarpio taisyklių dėl Europos prokurorų skyrimo pirmai kadencijai ir tos kadencijos metu (OL L 103, 2019 4 12, p. 29–30).
(8)     2018 m. rugsėjo 18 d. Tarybos sprendimas (ES) 2018/1275, kuriuo, kaip nustatyta Reglamento (ES) 2017/1939 14 straipsnio 3 dalyje, skiriami atrankos komisijos nariai (OL L 238, 2018 9 21, p. 92–93)
Top