EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022PC0471

Pasiūlymas TARYBOS SPRENDIMAS dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimu, dėl ES ir Farerų Salų jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

COM/2022/471 final

Briuselis, 2022 09 21

COM(2022) 471 final

2022/0285(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimu, dėl ES ir Farerų Salų jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

1.Pasiūlymo dalykas

Šis pasiūlymas teikiamas dėl Tarybos sprendimo, kuriuo nustatoma pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu Jungtiniame komitete, įsteigtame pagal Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimą 1 (toliau – Susitarimas). Pasiūlymas visų pirma yra susijęs su Susitarimo 31 straipsnio 3 dalimi, kurioje nurodyta, kad Jungtinis komitetas pats priima savo darbo taisykles.

2.Pasiūlymo aplinkybės

2.1.Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimas

Susitarimu siekiama:

plėtojant abipusę prekybą prisidėti prie darnios ekonominių ryšių tarp Europos Sąjungos (toliau – ES) ir Farerų Salų plėtros ir tokiu būdu skatinti ES ir Farerų Salose ekonominės veiklos pažangą, gyvenimo ir užimtumo sąlygų gerinimą bei produktyvumo ir finansinio stabilumo augimą;

prekyboje tarp Susitariančiųjų Šalių užtikrinti sąžiningos konkurencijos sąlygas;

šalinant prekybos kliūtis taip prisidėti prie pasaulinės prekybos darnaus vystymosi ir plėtros 2 .

Susitarimas įsigaliojo 1997 m. sausio 1 d.

2.2.Jungtinis komitetas

Pagal Susitarimo 31 straipsnio 1 dalį įsteigtas EB ir Farerų Salų jungtinis komitetas (toliau – Jungtinis komitetas) yra atsakingas už Susitarimo administravimą, tinkamą jo įgyvendinimą, rekomendacijų teikimą ir sprendimų dėl ES ir Farerų Salų prekybos santykių priėmimą. Pagal Susitarimo 31 straipsnio 3 dalį Jungtinis komitetas taip pat yra atsakingas už savo darbo tvarkos taisyklių priėmimą.

2.3.Numatomas Jungtinio komiteto aktas

Šiuo metu Jungtinis komitetas veikia pagal pasenusias darbo tvarkos taisykles, parengtas iki Susitarimo įsigaliojimo. Todėl 2022 m. trečiąjį ketvirtį Jungtinis komitetas, taikydamas rašytinę procedūrą, turi priimti sprendimą, kuriuo nustatomos jo darbo tvarkos taisyklės (toliau – numatomas aktas).

Numatomo akto tikslas – nustatyti darbo tvarkos taisykles, kad būtų užtikrintas tinkamas Susitarimo įgyvendinimas ir administravimas ir kad būtų laikomasi Susitarimo 31 straipsnio 3 dalyje nustatytos pareigos.

3.Pozicija, kurios turi būti laikomasi Sąjungos vardu

Siūlomu Tarybos sprendimu nustatoma pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo.

Tokia pozicija grindžiama prie siūlomo Tarybos sprendimo pridėtu Jungtinio komiteto sprendimo projektu. Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių projektas atitinkamai pridedamas prie Jungtinio komiteto sprendimo projekto. Darbo tvarkos taisyklių projekte pateikta informacija apie Jungtinio komiteto vaidmenį ir pavadinimą, jo sudėtį ir pirmininką, sekretoriatą, posėdžių organizavimą, delegacijų sudėtį, posėdžių darbotvarkę, ekspertų kvietimą, protokolus, sprendimus ir rekomendacijas, skaidrumą, kalbas, išlaidas, darbo grupes ir darbo tvarkos taisyklių pakeitimus.

4.Teisinis pagrindas

4.1.Procedūrinis teisinis pagrindas

4.1.1.Principai

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 218 straipsnio 9 dalyje numatyti sprendimai, kuriais „nustatomos pozicijos, kurios Sąjungos vardu priimamos susitarimu įsteigtame organe, kai tam organui reikia priimti teisinę galią turinčius aktus, išskyrus aktus, papildančius arba pakeičiančius susitarimo institucinę struktūrą“.

4.1.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Jungtinis komitetas yra susitarimu, būtent Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimu, įsteigtas organas. Aktas, kurį turi priimti Jungtinis komitetas, yra teisinę galią turintis aktas. Numatomas aktas bus privalomas pagal tarptautinę teisę, vadovaujantis Susitarimo 31 straipsniu.

Numatomu aktu Susitarimo institucinė struktūra nepapildoma ir nekeičiama.

Todėl siūlomo sprendimo procedūrinis teisinis pagrindas yra SESV 218 straipsnio 9 dalis.

4.2.Materialinis teisinis pagrindas

4.2.1.Principai

Sprendimo pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį materialinis teisinis pagrindas pirmiausia priklauso nuo numatomo akto, dėl kurio Sąjungos vardu nustatoma pozicija, tikslo ir turinio. Jeigu numatomu aktu siekiama dviejų tikslų arba jį sudaro dvi dalys ir jeigu vieną iš tų tikslų ar dalių galima laikyti pagrindiniu tikslu arba pagrindine dalimi, o kita dalis ar kiti tikslai yra tik papildomi, sprendimas pagal SESV 218 straipsnio 9 dalį turi būti grindžiamas tik vienu materialiniu teisiniu pagrindu – tuo, kurio reikalauja pagrindinis ar svarbesnis tikslas arba dalis.

4.2.2.Taikymas aptariamuoju atveju

Numatomo akto tikslas ir turinys yra susiję tik su bendra prekybos politika.

Todėl siūlomo sprendimo materialinis teisinis pagrindas yra SESV 207 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa.

4.3.Išvada

Siūlomo sprendimo teisinis pagrindas turėtų būti SESV 207 straipsnio 4 dalis kartu su 218 straipsnio 9 dalimi.

5.Numatomo akto skelbimas

Jungtinio komiteto aktu bus papildyta teisinė Susitarimo struktūra, todėl tikslinga priimtą aktą paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2022/0285 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS SPRENDIMAS

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimu, dėl ES ir Farerų Salų jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 207 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą kartu su 218 straipsnio 9 dalimi,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimas (toliau – Susitarimas) buvo Sąjungos sudarytas Tarybos sprendimu 97/126/EB 3 ir įsigaliojo 1997 m. sausio 1 d.;

(2)pagal Susitarimo 31 straipsnio 1 ir 2 dalis įsteigiamas Jungtinis komitetas, kuris, be kita ko, turi užtikrinti tinkamą Susitarimo įgyvendinimą;

(3)Susitarimo 31 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad Jungtinis komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles;

(4)tikslinga nustatyti poziciją, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo, nes darbo tvarkos taisyklės bus privalomos Sąjungai,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pozicija, kurios Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, dėl Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimo – pritarti prie šio sprendimo pridėto Jungtinio komiteto sprendimo projekto priėmimui.

2 straipsnis

Jungtinio komiteto sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Komisijai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    OL L 53, 1997 2 22, p. 2.
(2)    Susitarimo 1 straipsnis.
(3)    1996 m. gruodžio 6 d. Tarybos sprendimas 97/126/EB dėl susitarimo tarp, pirma, Europos bendrijos ir, antra, Danijos Vyriausybės bei Farerų salų vietinės Vyriausybės sudarymo (OL L 53, 1997 2 22, p. 1).
Top

Briuselis, 2022 09 21

COM(2022) 471 final

PRIEDAS

prie

Pasiūlymo dėl Tarybos sprendimo

dėl pozicijos, kurios Europos Sąjungos vardu turi būti laikomasi Jungtiniame komitete, įsteigtame Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimu, dėl ES ir Farerų Salų jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklių priėmimoPRIEDAS

PROJEKTAS 
2022 xx xx

EB IR FARERŲ SALŲ JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 1/2022

kuriuo priimamos jo darbo tvarkos taisyklės

EB IR FARERŲ SALŲ JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimą 1 , ypač į jo 31 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)pagal Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimo (toliau – Susitarimas) 31 straipsnio 1 ir 2 dalis įsteigiamas Jungtinis komitetas, kuris, be kita ko, atsako už tinkamo Susitarimo įgyvendinimo užtikrinimą;

(2)pagal Susitarimo 31 straipsnio 3 dalį Jungtinis komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles;

(3)todėl, siekiant reglamentuoti Jungtinio komiteto veikimą, turėtų būti priimtos prie šio sprendimo pridedamos darbo tvarkos taisyklės,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:


1 straipsnis

Priimamos šio sprendimo priede pateiktos Jungtinio komiteto darbo tvarkos taisyklės.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2022 xx xx

   Jungtinio komiteto vardu

   Pirmininkas

   Marco Düerkop

PRIEDAS

EB IR FARERŲ SALŲ JUNGTINIO KOMITETO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

nustatytos pagal Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimo 31 straipsnio 1 dalį

1 STRAIPSNIS

Jungtinio komiteto vaidmuo ir pavadinimas

1.Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų Salų vietos valdžios susitarimo (toliau – Susitarimas) 31 straipsnio 1 dalimi įsteigtas komitetas yra atsakingas už visus Susitarimo 31 straipsnyje nurodytus klausimus.

2.Šis komitetas jo dokumentuose, įskaitant sprendimus ir rekomendacijas, vadinamas EB ir Farerų Salų jungtiniu komitetu (toliau – Jungtinis komitetas).

2 STRAIPSNIS

Sudėtis ir pirmininkas

1.Pagal Susitarimo 32 straipsnį Jungtinį komitetą sudaro vyresniųjų pareigūnų lygmens Europos Sąjungos ir Farerų Salų Vyriausybės atstovai arba jų paskirti asmenys.

2.Kiekviena iš Šalių paeiliui pirmininkauja Jungtiniam komitetui. Pirmininkaujančiai Šaliai atstovauja vyresnysis pareigūnas, kuris yra Jungtinio komiteto pirmininkas. Laikoma, kad pirmininkas yra įgaliotas atstovauti pirmininkaujančiai Šaliai iki tos dienos, kurią ta Šalis praneša kitai Šaliai apie naują pirmininką.

3.Taikant 2 dalį, viena Šalis pirmininkavimo funkcijas perduoda kitai kiekvienų kalendorinių metų pradžioje, ir pirmininkavimas trunka vienus metus. Pirmasis pirmininkavimo laikotarpis prasideda šių darbo tvarkos taisyklių priėmimo dieną ir baigiasi tų pačių metų gruodžio 31 d.

4.Šalys užtikrina, kad Jungtiniam komitetui pirmininkaujanti Šalis taip pat būtų ta Šalis, kuri pagal šių darbo tvarkos taisyklių 4 straipsnio 1 ir 2 dalis pirmininkavimo metais rengia metinį Jungtinio komiteto posėdį.

3 STRAIPSNIS

Sekretoriatas

1.Jungtinio komiteto sekretoriato funkcijas kartu atlieka Europos Komisijos pareigūnas ir Farerų Salų pareigūnas.

2.Kiekviena Šalis praneša kitai Šaliai Jungtinio komiteto sekretoriato nario pareigas einančio tai Šaliai atstovaujančio pareigūno vardą, pavardę, pareigas ir kontaktinius duomenis. Laikoma, kad šis pareigūnas Šaliai sekretoriate atstovauja iki tos dienos, kurią Šalis praneša kitai Šaliai apie naują sekretoriato narį.

4 STRAIPSNIS

Posėdžiai

1.Jungtinis komitetas posėdžiauja kartą per metus, kad persvarstytų bendrą šio Susitarimo veikimą, nebent pirmininkas ir kitos Jungtinio komiteto šalies atstovas nuspręstų kitaip. Jungtinis komitetas taip pat posėdžiauja, kai to reikia dėl ypatingų aplinkybių arba skubiais atvejais kurios nors iš Šalių prašymu.

2.Posėdžiai sutartą dieną ir sutartu laiku rengiami pakaitomis Briuselyje ir Torshaune, nebent Jungtinio komiteto pirmininkas ir kitos šalies atstovas susitaria kitaip.

3.Posėdžius sušaukia pirmininkas.

4.Posėdis gali būti organizuojamas dalyviams atvykstant asmeniškai, surengiant vaizdo konferenciją arba bet kokiomis kitomis priemonėmis.

5 STRAIPSNIS

Įgaliojimų perdavimas

Likus pakankamai laiko iki posėdžio, kiekvienos Šalies Jungtinio komiteto sekretoriaus pareigas einantis pareigūnas praneša kitos Šalies sekretoriaus pareigas einančiam pareigūnui apie numatomą atitinkamai Europos Sąjungos ir Farerų Salų delegacijų sudėtį. Sąrašuose nurodomi kiekvieno delegacijos nario vardas, pavardė ir pareigos.

6 STRAIPSNIS

Posėdžių darbotvarkė

1.Likus ne mažiau kaip 14 dienų iki posėdžio Jungtinio komiteto sekretorius, remdamasis posėdį rengiančios Šalies pateiktu pasiūlymu, parengia preliminarią kiekvieno posėdžio darbotvarkę, o kitai Šaliai nustatomas terminas pastaboms pateikti.

2.Jungtinis komitetas darbotvarkę tvirtina kiekvieno posėdžio pradžioje. Bendru sutarimu į darbotvarkę gali būti įtraukiami į preliminarią darbotvarkę neįtraukti klausimai.

7 STRAIPSNIS

Ekspertų kvietimas

Jungtinio komiteto šalys bendru sutarimu gali pakviesti ekspertus (t. y. nevyriausybinius pareigūnus) dalyvauti Jungtinio komiteto posėdžiuose, kad jie pateiktų informacijos konkrečiais klausimais ir tik tose posėdžio dalyse, kuriose aptariami tie konkretūs klausimai.

8 STRAIPSNIS

Posėdžio protokolas

1.Jei pirmininkas ir kitos Jungtinio komiteto šalies atstovas nenusprendžia kitaip, kiekvieno posėdžio protokolo projektą per 15 dienų nuo posėdžio pabaigos parengia pareigūnas, einantis posėdį rengiančios Šalies sekretoriaus pareigas. Protokolo projektas perduodamas kitos Šalies sekretoriaus pareigas einančiam pareigūnui, kad ta Šalis pateiktų savo pastabas.

2.Jei šios taisyklės taikomos pakomitečių posėdžiams, pakomitečio posėdžių protokolai pateikiami paskesniuose Jungtinio komiteto posėdžiuose.

3.Protokole paprastai apibendrinamas kiekvienas darbotvarkės punktas ir, kai taikytina, nurodomi:

(a)visi Jungtiniam komitetui pateikti dokumentai,

(b)bet kokie pareiškimai, kuriuos įtraukti į protokolą paprašė Jungtinio komiteto šalių atstovas, ir

(c)priimti sprendimai, pateiktos rekomendacijos, pareiškimai, dėl kurių sutarta, ir dėl konkrečių punktų priimtos išvados.

4.Protokole pateikiamas visų Jungtinio komiteto sprendimų, priimtų taikant rašytinę procedūrą pagal 9 straipsnio 2 dalį nuo paskutinio Jungtinio komiteto posėdžio, sąrašas.

5.Protokolo priede taip pat pateikiamas visų Jungtinio komiteto posėdžio dalyvių vardų, pavardžių, prievardžių ir pareigų sąrašas.

6.Sekretorius patikslina protokolo projektą remdamasis gautomis pastabomis, o patikslintą protokolo projektą Šalys patvirtina per 30 dienų nuo posėdžio dienos arba ne vėliau kaip bet kurią kitą Šalių sutartą dieną. Kai protokolas patvirtinamas, sekretoriatas parengia du protokolo originalus ir kiekviena Šalis gauna po vieną protokolo originalą.

9 STRAIPSNIS

Sprendimai ir rekomendacijos

1.Jungtinis komitetas gali priimti sprendimus ir rekomendacijas visais Susitarime numatytais klausimais. Jungtinis komitetas sprendimus ir rekomendacijas priima bendru sutarimu, kaip nustatyta Susitarimo 31 straipsnio 1 dalyje ir 32 straipsnio 2 dalyje.

2.Laikotarpiu tarp posėdžių Jungtinis komitetas sprendimus ar rekomendacijas gali priimti taikydamas rašytinę procedūrą.

3.Sprendimo ar rekomendacijos projekto tekstą siūlančiosios Šalies sekretorius kitos Šalies sekretoriui pateikia surašytą Jungtinio komiteto darbo kalba. Kita Šalis pritarimą sprendimo ar rekomendacijos projektui turi pareikšti per vieną mėnesį arba siūlančiosios Šalies nurodytą ilgesnį laikotarpį. Jei kita Šalis nepareiškia pritarimo, siūlomas sprendimas ar rekomendacija aptariami ir gali būti priimti kitame Jungtinio komiteto posėdyje. Sprendimų ar rekomendacijų projektai laikomi priimtais kitai Šaliai pareiškus savo pritarimą ir pagal 8 straipsnio 3 dalį įrašomi į Jungtinio komiteto posėdžio protokolą.

4.Jeigu pagal Susitarimą Jungtinis komitetas įgaliojamas priimti sprendimus ar rekomendacijas, tokie dokumentai atitinkamai vadinami sprendimu arba rekomendacija. Jungtinio komiteto sekretoriatas kiekvienam sprendimui ar rekomendacijai suteikia eilės numerį, nurodo jų priėmimo datą ir apibūdina jų dalyką. Kiekviename sprendime ar rekomendacijoje nurodoma jų įsigaliojimo data.

5.Jungtinio komiteto priimti sprendimai ir rekomendacijos parengiami dviem egzemplioriais, kurių autentiškumą patvirtina Šalys, ir kiekvienai Šaliai perduodamas vienas egzempliorius.

10 STRAIPSNIS

Skaidrumas

1.Šalys gali nuspręsti rengti viešus posėdžius.

2.Kiekviena Šalis gali nuspręsti, ar skelbti Jungtinio komiteto sprendimus ir rekomendacijas savo atitinkamame oficialiajame leidinyje arba internete.

3.Visi Šalies pateikti dokumentai laikomi konfidencialiais, nebent pirmininkas ir kitos Jungtinio komiteto šalies atstovas nuspręstų kitaip.

4.Preliminarios posėdžių darbotvarkės skelbiamos viešai prieš Jungtinio komiteto posėdį. Posėdžių protokolai, juos patvirtinus pagal 8 straipsnį, skelbiami viešai.

5.2–4 dalyse nurodyti dokumentai skelbiami laikantis kiekvienos Šalies taikomų duomenų apsaugos taisyklių.

11 STRAIPSNIS

Kalbos

1.Jungtinio komiteto darbo kalba yra anglų kalba.

2.Jungtinis komitetas sprendimus dėl Susitarimo keitimo arba aiškinimo priima Susitarimo autentiškų tekstų kalbomis. Visi kiti Jungtinio komiteto sprendimai, įskaitant sprendimą, kuriuo priimamos šios darbo tvarkos taisyklės, priimami 1 dalyje nurodyta darbo kalba.

3.Kiekviena Šalis atsako už sprendimų ir kitų dokumentų vertimą raštu į savo oficialiąją (-iąsias) kalbą (-as), jei to reikalaujama pagal šį straipsnį, ir padengia su tokiu vertimu raštu susijusias išlaidas.

12 STRAIPSNIS

Išlaidos

1.Kiekviena Šalis padengia visas dėl dalyvavimo Jungtinio komiteto posėdžiuose patirtas išlaidas – visų pirma personalo, kelionių ir pragyvenimo išlaidas, taip pat vaizdo konferencijų arba telekonferencijų, pašto ir telekomunikacijų išlaidas.

2.Posėdžių organizavimo ir dokumentų dauginimo išlaidas apmoka posėdį rengianti Šalis.

3.Vertimo žodžiu į Jungtinio komiteto darbo kalbą ir iš tos kalbos paslaugų teikimo per posėdžius išlaidas padengia posėdį rengianti Šalis.

13 STRAIPSNIS

Darbo grupės

1.Tam, kad Jungtinis komitetas tinkamai vykdytų savo užduotis, jis gali įsteigti sau pavaldžias darbo grupes konkretiems su Susitarimu susijusiems klausimams spręsti. Šiuo tikslu Jungtinis komitetas nustato tokių darbo grupių sudėtį ir užduotis.

2.Pagal Susitarimo 33 straipsnio 3 dalį Jungtinis komitetas prižiūri visų pagal Susitarimą įsteigtų darbo grupių darbą.

3.Jungtiniam komitetui raštu pranešama apie pagal Susitarimą įsteigtų darbo grupių paskirtus ryšių centrus. Visa susijusi korespondencija, dokumentai ir pranešimai, kuriais dėl Susitarimo įgyvendinimo tarpusavyje keičiasi kiekvienos darbo grupės ryšių centrai, vienu metu perduodami Jungtinio komiteto sekretoriatui.

4.Darbo grupės Jungtiniam komitetui praneša apie kiekvieno savo posėdžio rezultatus ir išvadas.

5.Šios darbo tvarkos taisyklės mutatis mutandis taikomos pagal Susitarimą įsteigtoms darbo grupėms.

14 STRAIPSNIS

Darbo tvarkos taisyklių keitimas

Šios darbo tvarkos taisyklės gali būti iš dalies keičiamos raštu Jungtinio komiteto sprendimu pagal 9 straipsnį.

(1)    OL L 53, 1997 2 22, p. 2.
Top