EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52022AG0002(01)

Per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija (ES) Nr. 2/2022 siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 805/2004, kiek tai susiję su reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimu, siekiant jį pritaikyti prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio Tarybos priimta 2022 m. birželio 28 d. (Tekstas svarbus EEE) 2022/C 280/02

ST/9279/2022/REV/1/ADD/1

OJ C 280, 21.7.2022, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2022 7 21   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 280/14


PER PIRMĄJĮ SVARSTYMĄ PRIIMTA TARYBOS POZICIJA (ES) Nr. 2/2022

siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 805/2004, kiek tai susiję su reguliavimo procedūros su tikrinimu naudojimu, siekiant jį pritaikyti prie Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnio

Tarybos priimta 2022 m. birželio 28 d.

(Tekstas svarbus EEE)

(2022/C 280/02)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 81 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros (1),

kadangi:

(1)

Lisabonos sutartimi padaryti teisinės sistemos, reglamentuojančios teisės aktų leidėjo Komisijai suteiktus įgaliojimus, pakeitimai ir nustatytas skirtumas tarp Komisijai deleguotų įgaliojimų priimti visuotinai taikomus ne teisėkūros procedūra priimamus aktus, papildančius ar iš dalies keičiančius tam tikrus teisėkūros procedūra priimto akto neesminius elementus, (deleguotieji aktai) ir Komisijai suteiktų įgaliojimų priimti aktus, kuriais užtikrinamos vienodos teisiškai privalomų Sąjungos aktų įgyvendinimo sąlygos, (įgyvendinimo aktai);

(2)

teisėkūros procedūra priimamuose aktuose, priimtuose prieš įsigaliojant Lisabonos sutarčiai, Komisijai suteikiami įgaliojimai priimti priemones pagal reguliavimo procedūrą su tikrinimu, nustatytą Tarybos sprendimo 1999/468/EB 5a straipsniu (2);

(3)

ankstesni pasiūlymai, susiję su teisės aktų, kuriuose daroma nuorodų į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, suderinimu su Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema, sustojus tarpinstitucinėms deryboms buvo atšaukti (3);

(4)

vėliau Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (4) susitarė dėl naujos deleguotųjų aktų sistemos ir pripažino poreikį suderinti visus esamus teisės aktus su Lisabonos sutartimi nustatyta teisine sistema. Visų pirma jie susitarė dėl poreikio teikti didelį prioritetą tam, kad visų pagrindinių aktų, kuriuose tebėra nuorodų į reguliavimo procedūrą su tikrinimu, suderinimas vyktų greitai. Komisija įsipareigojo ne vėliau kaip 2016 m. pabaigoje parengti pasiūlymą dėl to suderinimo;

(5)

Komisijai suteikiant įgaliojimus iš dalies keisti standartines formas, pateiktas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 805/2004 (5) prieduose, numatyta naudoti reguliavimo procedūrą su tikrinimu. Kadangi toks įgaliojimų suteikimas atitinka Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (toliau – SESV) 290 straipsnyje nustatytus kriterijus, jis turėtų būti pritaikytas prie tos nuostatos;

(6)

siekiant atnaujinti Reglamentą (EB) Nr. 805/2004, pagal SESV 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus, kad ji galėtų iš dalies keisti to reglamento priedus, siekiant atnaujinti standartines formas. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(7)

šis reglamentas turėtų nedaryti poveikio nebaigtoms procedūroms, kurių metu komitetas jau pateikė savo nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį iki šio reglamento įsigaliojimo;

(8)

pagal prie Europos Sąjungos sutarties (toliau – ES sutartis) ir SESV pridėto Protokolo Nr. 21 dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės 3 straipsnį bei 4a straipsnio 1 dalį Airija pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą;

(9)

pagal prie ES sutarties ir SESV pridėto Protokolo Nr. 22 dėl Danijos pozicijos 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas;

(10)

todėl Reglamentas (EB) Nr. 805/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 805/2004 daliniai pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 805/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

31 straipsnis pakeičiamas taip:

„31 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai

Komisijai pagal 31a straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kad būtų iš dalies pakeisti priedai siekiant atnaujinti standartines formas.“;

2)

įterpiamas šis straipsnis:

„31a straipsnis

Įgaliojimų delegavimas

1.   Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

2.   31 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo … [šio iš dalies keičiančio reglamento įsigaliojimo diena]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.

3.   Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 31 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

4.   Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais, vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros (*1) nustatytais principais.

5.   Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama vienu metu praneša Europos Parlamentui ir Tarybai.

6.   Pagal 31 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

(*1)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.“;"

3)

32 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Nebaigtos procedūros

Šis reglamentas nedaro poveikio nebaigtoms procedūroms, kurių metu komitetas jau pateikė savo nuomonę pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnį.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas pagal Sutartis privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse.

Priimta … …

Europos Parlamento vardu

Pirmininkė

Tarybos vardu

Pirmininkas / Pirmininkė


(1)  2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento pozicija (OL C 158, 2021 4 30, p. 832) ir 2022 m. birželio 28 d. per pirmąjį svarstymą priimta Tarybos pozicija. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimas 1999/468/EB, nustatantis Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (OL L 184, 1999 7 17, p. 23).

(3)  OL C 80, 2015 3 7, p. 17.

(4)  OL L 123, 2016 5 12, p. 1.

(5)  2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 805/2004, sukuriantis neginčytinų reikalavimų Europos vykdomąjį raštą (OL L 143, 2004 4 30, p. 15).


Top