EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021XC0407(02)

Komisijos pranešimas dėl antidempingo muitų grąžinimo 2021/C 118/06

C/2021/2097

OJ C 118, 7.4.2021, p. 59–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2021 4 7   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

C 118/59


Komisijos pranešimas dėl antidempingo muitų grąžinimo

(2021/C 118/06)

Šiame pranešime pateikiamos prašymo grąžinti antidempingo muitus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 (1) (toliau – pagrindinis reglamentas) 11 straipsnio 8 dalį gairės. Šiomis gairėmis panaikinamos ir pakeičiamos 2014 m. paskelbtos gairės (2). Gairių tikslas – išaiškinti įvairiems grąžinimo procedūroje dalyvaujantiems subjektams sąlygas, kurias turi tenkinti prašymas, ir išsamiai išaiškinti kiekvieną procedūros, kurią atlikus muitai gali būti grąžinti, etapą.

1.   Tikslas

Grąžinimo procedūros tikslas – grąžinti sumokėtus antidempingo muitus, jei įrodoma, kad dempingo skirtumas, kurio pagrindu buvo nustatyti muitai, yra pašalintas arba sumažintas. Atliekant šią procedūrą tiriamas eksportuojančio gamintojo eksportas į Sąjungą ir apskaičiuojamas naujas dempingo skirtumas.

2.   Pagrindiniai grąžinimo procedūros principai

2.1.   Kokios sąlygos turi būti tenkinamos?

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 8 dalį teikiamame prašyme grąžinti muitus turi būti įrodyta, kad dempingo skirtumas, kurio pagrindu buvo nustatyti muitai, sumažėjo arba buvo pašalintas. Kitomis aplinkybėmis gali būti taikomos Sąjungos muitinės kodekso III antraštinės dalies 3 skyriaus 3 skirsnio nuostatos dėl importo muitų grąžinimo ir atsisakymo juos išieškoti (3).

2.2.   Kas gali prašyti grąžinti muitus?

a)

Grąžinti muitus gali prašyti kiekvienas importuotojas, importavęs prekes, kurioms muitinės institucijos buvo nustačiusios antidempingo muitus.

b)

Jei antidempingo muitai buvo nustatyti atlikus tyrimą, kuriam Komisija atrinko tam tikrus eksportuojančius gamintojus, kad įvertintų dempingą pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį, importuotojai gali prašyti grąžinti muitus, nesvarbu, ar jų eksportuojantys gamintojai buvo atrinkti tyrimui, ar ne.

2.3.   Koks yra prašymo grąžinti muitus pateikimo terminas?

a)

Prašymus reikia pateikti per šešis mėnesius nuo tada, kai kompetentingos muitinės institucijos nustatė antidempingo muitus, t. y. nuo pranešimo apie skolą muitinei pagal Sąjungos muitinės kodekso 102 straipsnį dienos. Prašymai teikiami kompetentingai institucijai toje valstybėje narėje (4), kurioje buvo gautas leidimas išleisti prekes į laisvą apyvartą Sąjungoje (žr. tolesnius 3.2 ir 3.3 punktus).

b)

Net jei importuotojas ginčija antidempingo muitų, kurie buvo pritaikyti jo importui pagal Sąjungos muitinės teisės aktus, galiojimą (nesvarbu, ar dėl šio skundo muitų mokėjimas sustabdomas, ar ne), prašymą grąžinti muitus importuotojas turi pateikti per šešis mėnesius nuo muitų nustatymo – tik tuomet prašymas bus priimtinas.

c)

Susitarusi su pareiškėju Komisija gali nuspręsti sustabdyti muitų grąžinimo tyrimą, kol bus galutinai nustatyta prievolė mokėti antidempingo muitus.

2.4.   Kaip nustatomas patikslintas dempingo skirtumas?

a)

Komisija nustato reprezentatyviojo laikotarpio eksportuojančio gamintojo viso nagrinėjamojo produkto eksporto ne tik grąžinti muitus prašančiam importuotojui, bet visiems Sąjungos importuotojams, dempingo skirtumą.

b)

Todėl atliekant muitų grąžinimo tyrimą atsižvelgiama į visus produkto kontrolės numerius (5), atitinkančius reglamente dėl antidempingo muitų nustatymo pateiktą produkto apibrėžtį, o ne tik į pareiškėjo importuotų produktų kontrolės numerius.

c)

Jeigu aplinkybės nėra pasikeitusios, taikytina ta pati metodika kaip ir atliekant tyrimą, po kurio nustatyti muitai.

2.5.   Kurie subjektai turi bendradarbiauti?

Prašymo grąžinti muitus sėkmė priklauso ne tik nuo pareiškėjo, bet ir eksportuojančio gamintojo bendradarbiavimo. Pareiškėjas turi užtikrinti, kad eksportuojantis gamintojas Komisijai pateiktų reikiamą informaciją. Tai reiškia, kad jis turi užpildyti klausimyną, kuriame prašoma pateikti įvairių nurodyto praėjusio reprezentatyviojo laikotarpio komercinių duomenų, ir leisti atlikti tokios informacijos patikrinimą, taip pat tikrinamąjį vizitą. Eksportuojantis gamintojas negali bendradarbiauti iš dalies ir pateikti tik tam tikrus pasirinktus duomenis. Toks elgesys Komisijai reikštų, kad jis nebendradarbiavo, ir ji atmestų prašymą.

2.6.   Kaip saugoma konfidenciali informacija?

Pagrindinio reglamento 19 straipsnyje nustatytos konfidencialumo taisyklės yra taikomos visai informacijai, susijusiai su prašymais grąžinti antidempingo muitus.

2.7.   Kokia suma gali būti grąžinta?

Jei nustatoma, kad prašymas priimtinas ir pagrįstas, galimi tokie tyrimo rezultatai:

sumokėti antidempingo muitai negrąžinami, jei nustatoma, kad dempingo skirtumas lygus surinktiems antidempingo muitams arba didesnis,

arba

grąžinama dalis sumokėtų antidempingo muitų, jei dempingo skirtumas yra mažesnis, palyginti su surinktais muitais,

arba

grąžinami visi sumokėti antidempingo muitai, jei dempingo skirtumas buvo pašalintas.

2.8.   Per kokį terminą turi būti užbaigtas muitų grąžinimo tyrimas?

Įprastomis aplinkybėmis dėl muitų grąžinimo Komisija turėtų nuspręsti per 12 mėnesių, ir jokiu būdu ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo tos dienos, kai prašymas grąžinti muitus buvo tinkamai pagrįstas įrodymais. Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 8 dalies trečią pastraipą prašymas laikomas tinkamai pagrįstu įrodymais tuomet, jei jame pateikiama tiksli informacija apie prašomą grąžinti antidempingo muitų sumą, visi šių muitų apskaičiavimo ir sumokėjimo muitinės dokumentai, informacija apie normaliąsias vertes (žr. 3.5–3.7 punktus ir 4 punkto d papunktį) ir eksportuojančio gamintojo, kuriam taikomi muitai, eksporto kainos (žr. 4 punktą).

Jei muitą leidžiama grąžinti, valstybių narių institucijos turi atlikti atitinkamą mokėjimą per 90 dienų nuo tos dienos, kai joms pranešama apie Komisijos sprendimą.

3.   Prašymas

3.1.   Prašymo forma

Prašymas turi būti pateiktas raštu, oficialia Sąjungos kalba ir pasirašytas asmens, įgalioto atstovauti pareiškėjui. Prašymas turi būti pateikiamas užpildžius šio pranešimo I priede pateiktą formą.

Prašyme turi būti aiškiai nurodyta visa antidempingo muitų suma, kurią prašoma grąžinti, ir nurodyti konkretūs importo sandoriai, kuriais ta suma grindžiama.

Prašymas turi būti grindžiamas dempingo skirtumo sumažėjimu arba panaikinimu. Todėl jame turi būti pareiškimas, kad pareiškėjo eksportuojančio gamintojo dempingo skirtumas, kuriuo remiantis buvo nustatyti antidempingo muitai, pasidarė mažesnis už muito, kuris taikomas importui ir kurį prašoma grąžinti, dydį arba buvo pašalintas.

3.2.   Prašymo pateikimas

Prašymas turi būti pateiktas valstybės narės, kurios teritorijoje į laisvąją rinką išleistas produktas, apmokestintas antidempingo muitais, kompetentingoms institucijoms (6). Kompetentingų institucijų sąrašas skelbiamas Prekybos generalinio direktorato svetainėje.

Valstybė narė turėtų nedelsdama perduoti prašymą ir visus susijusius dokumentus Komisijai. Nedarant poveikio jokioms kitoms siuntimo formoms, tai atliekama elektroniniu būdu.

3.3.   Prašymo pateikimo terminai

a)

Šešių mėnesių terminas

Visi prašymai grąžinti muitus atitinkamos valstybės narės kompetentingoms institucijoms turi būti pateikti per šešis mėnesius (7), kaip nustatyta pagrindinio reglamento 11 straipsnio 8 dalies antroje pastraipoje.

Šešių mėnesių termino turi būti laikomasi net tais atvejais, kai reglamentas, kuriuo nustatytas atitinkamas muitas, yra ginčijamas Europos Sąjungos teismuose arba kai dėl to reglamento taikymo pateiktas skundas nacionalinėms administracinėms arba teisminėms institucijoms (žr. 2.3 punkto b papunktį).

Atsižvelgiant į kiekvieną konkretų atvejį, šešių mėnesių terminas skaičiuojamas nuo:

 

reglamento, kuriuo nustatytas galutinis muitas ir surinktinos laikinuoju muitu užtikrintos sumos (jei laikinieji muitai galutinai surenkami), įsigaliojimo dienos,

arba

 

galutinio antidempingo muito nustatymo, t. y. pranešimo apie skolą muitinei pagal Sąjungos muitinės kodekso 102 straipsnį dienos,

arba

 

mokėtinų muitų nustatymo dienos, jei tiksli muitų suma nustatyta remiantis po muitinės formalumų atliktu patikrinimu.

b)

Prašymo pateikimo data

Persiųsdama Komisijai prašymą valstybė narė turi nurodyti prašymo pateikimo datą, t. y. dieną, kurią valstybės narės kompetentinga institucija faktiškai gavo prašymą.

Pareiškėjai turėtų būti suinteresuoti gauti iš atitinkamos valstybės narės įstaigų patvirtinimą apie prašymo gavimą, pavyzdžiui:

 

prašymai paštu gali būti siunčiami registruotu laišku su gavimo patvirtinimo forma;

 

diena, kurią kompetentinga valstybės narės institucija gavo faksą, gali būti nustatyta pagal pranešimą apie sėkmingą persiuntimą ir fakso išklotinę;

 

oficialaus gavimo patvirtinimo data, kai prašymas pateikiamas asmeniškai ar elektroniniu būdu.

3.4.   Įrodymai, kuriuos turi pateikti pareiškėjas

Kad Komisija galėtų nagrinėti prašymą, prie atitinkamai valstybei narei teikiamo prašymo pareiškėjas, jei įmanoma (8), turėtų pridėti šiuos įrodymus:

a)

sąskaitą faktūrą (-as) ir visus kitus dokumentus, pagal kuriuos buvo atliktos muitinės procedūros;

b)

visus muitinės dokumentus, pagal kuriuos galima identifikuoti importo sandorius, susijusius su prašomais grąžinti muitais, iš kurių matyti, kuo remiantis buvo nustatyta mokėtina muitų suma (deklaruotų prekių tipas, kiekis bei vertė ir taikoma antidempingo muito norma), taip pat tikslią sumokėtų antidempingo muitų sumą;

c)

pareiškimus, kad:

i)

surinkti muitai nebuvo grąžinti eksportuojančio gamintojo ar trečiosios šalies;

ii)

prašyme nurodytos kainos yra tikros;

iii)

nei iki nagrinėjamo (-ų) pardavimo (-ų), nei pardavimo (-ų) metu, nei pardavus nebuvo sudarytas joks susitarimas dėl grąžinimo;

d)

informaciją apie normaliąsias vertes ir eksporto kainas, iš kurios matyti, kad eksportuojančio gamintojo dempingo skirtumas pasidarė mažesnis už galiojančio muito dydį arba buvo pašalintas. Ši informacija ypač svarbi, jei pareiškėjas yra susijęs su eksportuojančiu gamintoju.

Jeigu pareiškėjas su eksportuojančiu gamintoju nesusijęs ir atitinkamos informacijos iš karto pateikti neįmanoma, prašyme turėtų būti pateikiamas eksportuojančio gamintojo pareiškimas, kad dempingo skirtumas buvo sumažintas arba pašalintas ir kad jis pateiks Komisijai visus tai pagrindžiančius duomenis. Tai duomenys apie normaliąsias vertes ir eksporto kainas reprezentatyviuoju laikotarpiu, per kurį prekės buvo eksportuotos į Sąjungą. Šį laikotarpį vėliau nustato Komisija (žr. 4.1 punkto a papunktį).

Jeigu eksportuojantis gamintojas yra įsisteigęs tam tikrose šalyse, kurios nėra PPO narės, normalioji vertė nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį (daugiau informacijos apie procedūrą, taikytiną tam tikroms šalims, kurios nėra PPO narės, pateikiama 3.5 punkte).

Jeigu eksportuojantis gamintojas yra šalyje, kurioje, kaip nustatyta, esama didelių iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, kiek tai susiję su taikomu muitu, normalioji vertė bus nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį (daugiau informacijos apie procedūrą, taikytiną didelių iškraipymų turinčioms šalims, pateikiama 3.6 punkte).

Informacija apie normaliosios vertės nustatymo pereinamąjį laikotarpį pateikiama 3.7 punkte;

e)

su pareiškėju susijusią informaciją apie įmones;

f)

įgaliojimą, jei prašymą teikia trečioji šalis;

g)

importo sandorių, už kuriuos prašoma grąžinti muitus, sąrašą (pareiškėjo patogumui šio pranešimo II priede pateikiamas formos ruošinys su prašoma informacija);

h)

prašomų grąžinti antidempingo muitų sumokėjimo įrodymą.

Sąskaitų faktūrų, muitinės deklaracijų ir kitų panašių dokumentų kopijos turi būti pateikiamos su pareiškėjo arba eksportuojančio gamintojo autentiškumo deklaracija. Be to, minėti dokumentai turėtų būti surašyti viena iš oficialių Sąjungos kalbų arba į ją išversti.

Komisija įvertina, ar prašyme pareiškėjas pateikė visą prašomą informaciją. Prireikus Komisija pareiškėjui praneša, kokią informaciją dar reikia pateikti, ir nurodo terminą, per kurį turi būti pateikti reikalingi įrodymai. Komisija turi teisę prašyti papildomų įrodymų prašymui pagrįsti.

3.5.   Normaliosios vertės įrodymai importo iš tam tikrų šalių, kurios nėra PPO narės, atveju

Jei prašoma grąžinti muitus už importą iš šalies, kuri nėra PPO narė ir kuri įtraukta į Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2015/755 (9) I priedą, normalioji vertė nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį ir remiantis metodika, taikoma nagrinėjamajam importui nustatytam muitui.

Šiuo atveju normalioji vertė nustatoma remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte atitinkamoje panašioje šalyje ir pareiškėjas turėtų susirasti gamintoją panašioje šalyje ir paprašyti jo bendradarbiauti.

Jis turėtų bendradarbiauti su tomis pačiomis įmonėmis, kurios bendradarbiavo per pirminį tyrimą, nebent galėtų įrodyti, kad tinkamesnis yra kitas tos pačios šalies gamintojas ar duomenys iš kitos panašios šalies.

Jeigu pareiškėjui nepavyksta užmegzti bendradarbiavimo, jis gali siūlyti bet kurį kitą pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalyje nustatytą metodą ir pateikti duomenis, reikalingus normaliosioms vertėms pagal tą metodą apskaičiuoti. Pareiškėjas turėtų pateikti patikimus įrodymus, kad nesėkmingai prašė bendradarbiauti visų žinomų tiriamojo produkto gamintojų.

Jei per pagrįstą laiką pareiškėjas nepateikia duomenų normaliosioms vertėms pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį apskaičiuoti, Komisija atmeta prašymą dėl patvirtinančių įrodymų trūkumo.

3.6.   Normaliosios vertės įrodymai importo iš didelių iškraipymų turinčios šalies atveju

Jei prašoma grąžinti muitus už importą iš šalies, kurioje per pirminį tyrimą arba atlikus priemonių galiojimo termino peržiūrą nustatyta, kad esama didelių iškraipymų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalies b punkte, kiek tai susiję su taikomu nagrinėjamuoju muitu, normalioji vertė paprastai nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6a dalį.

Šiuo atveju normalioji vertė apskaičiuojama remiantis tik gamybos ir pardavimo sąnaudomis, atitinkančiomis neiškraipytas kainas ar lyginamuosius dydžius.

Informacija apie šios metodikos taikymo pereinamąjį laikotarpį pateikiama 3.7 punkte.

3.7.   Metodikos normaliajai vertei nustatyti taikymo pereinamasis laikotarpis

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 4 dalį pereinamuoju laikotarpiu normaliajai vertei nustatyti taikoma iki 2017 m. gruodžio 19 d. galiojusi ne rinkos ekonomikos šalims skirta metodika, jei:

prašoma grąžinti muitus, pagrįstus normaliąja verte, apskaičiuota taikant ne rinkos ekonomikos šalims skirtą metodiką, galiojusią iki 2017 m. gruodžio 19 d.,

iki dienos, kurią inicijuota pirmoji šių priemonių galiojimo termino peržiūra (po 2017 m. gruodžio 19 d.) (10).

Šiuo tikslu taikomos iki 2017 m. gruodžio 19 d. galiojusio pagrindinio reglamento (toliau – 2017 m. pagrindinis reglamentas) (11) nuostatos. Tokiais atvejais normalioji vertė nustatoma pagal 2017 m. pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą, nebent eksportuojančiam gamintojui būtų taikomas rinkos ekonomikos režimas (toliau – RER) pagal 2017 m. pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktą.

Jei RER netaikomas, normalioji vertė nustatoma pagal 2017 m. pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą remiantis kaina arba apskaičiuotąja verte rinkos ekonomikos trečiojoje šalyje (toliau – panaši šalis). Pareiškėjas turėtų susirasti gamintoją panašioje šalyje ir paprašyti jo bendradarbiauti.

Jis turėtų bendradarbiauti su tomis pačiomis įmonėmis, kurios bendradarbiavo per pirminį tyrimą, nebent galėtų įrodyti, kad tinkamesnis yra kitas tos pačios šalies gamintojas ar duomenys iš kitos panašios šalies.

Jeigu pareiškėjui nepavyksta užmegzti bendradarbiavimo, jis gali siūlyti bet kurį kitą 2017 m. pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punkte nustatytą metodą ir pateikti duomenis, reikalingus normaliosioms vertėms pagal tą metodą apskaičiuoti. Pareiškėjas turėtų pateikti patikimus įrodymus, kad nesėkmingai prašė bendradarbiauti visų žinomų tiriamojo produkto gamintojų.

Jei per pagrįstą laiką pareiškėjas nepateikia duomenų normaliosioms vertėms pagal 2017 m. pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies a punktą apskaičiuoti, Komisija atmeta prašymą dėl patvirtinančių įrodymų trūkumo.

3.8.   Jei teikiamas ne vienas prašymas

Nusprendęs pateikti daugiau kaip vieną prašymą grąžinti antidempingo muitus, sumokėtus už nagrinėjamąjį produktą, pareiškėjas turėtų apie tai pranešti Komisijai. Ši informacija reikalinga tam, kad Komisija galėtų kuo veiksmingiau ir efektyviau suplanuoti tyrimą.

4.   Prašymo pagrįstumo vertinimas

Komisija susisiekia su eksportuojančiu gamintoju ir paprašo informacijos apie nustatyto reprezentatyviojo laikotarpio normaliąją vertę ir eksporto kainas. Tinkamai pagrįstu įrodymais (12) prašymas laikomas tik tuomet, jei Komisija gavo visą prašomą informaciją ir užpildytus klausimynus (įskaitant atsakymus į pastabas dėl nustatytų esminių trūkumų).

a)

Reprezentatyvusis laikotarpis

Siekdama nustatyti patikslintą dempingo skirtumą, Komisija nurodo reprezentatyvųjį laikotarpį, kuris paprastai yra ne trumpesnis kaip šeši mėnesiai ir apima trumpą laiką iki eksportuojančio gamintojo sąskaitos faktūros už pirmąjį sandorį, dėl kurio prašoma grąžinti muitus, išrašymo dienos.

b)

Dempingo klausimynai

Pagal pagrindinio reglamento 6 straipsnio 2 dalį prašoma, kad pareiškėjo eksportuojantis gamintojas, o tam tikrais atvejais ir susijęs (-ę) importuotojas (-ai), pateiktų informaciją ne tik apie pardavimą pareiškėjui, bet ir apie visą reprezentatyviuoju laikotarpiu vykdytą pardavimą į Sąjungą.

Informacijos prašoma pareiškėjo eksportuojančiam gamintojui (ir visiems susijusiems Sąjungos importuotojams) nusiunčiant klausimyną, į kurį reikia atsakyti per 37 dienas.

Konfidencialią informaciją eksportuojantis gamintojas gali išsiųsti tiesiogiai Komisijai, o ne pateikti pareiškėjui. Pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnio 2 dalį parengiama nekonfidenciali klausimyno atsakymų ir bet kokios kitos pateiktos konfidencialios informacijos versija. Tokia nekonfidenciali informacija pateikiama suinteresuotosioms šalims susipažinti ir su ja galima susipažinti internetu per TRON.tdi (https://tron.trade.ec.europa.eu/tron/TDI).

c)

Rinkos ekonomikos režimas (RER)

Jeigu taikomas 3.7 punkte nurodytas pereinamasis laikotarpis, eksportuojantis gamintojas gali prašyti muitų grąžinimo tyrimo tikslais taikyti jam RER. Tokiu atveju jis turi pateikti visą reikiamą informaciją pagal 2017 m. pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktą.

Jeigu eksportuojančiam gamintojui suteikiamas RER, normalioji vertė nustatoma remiantis jo paties kainomis ir sąnaudomis, kaip nustatyta 2017 m. pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1–6 dalyse.

Jeigu RER nesuteikiamas, normalioji vertė nustatoma pagal 2017 m. pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies c punktą.

Atliekant muitų grąžinimo tyrimą suteiktas RER galioja tik nustatant dempingo skirtumą reprezentatyviuoju grąžinimo laikotarpiu.

RER suteikimas muitų grąžinimo tyrimo tikslais nepriklauso nuo to, ar per pirminį tyrimą eksportuojančiam gamintojui RER jau buvo suteiktas, ir nuo to, ar per pirminį tyrimą jis bendradarbiavo.

d)

Eksportas iš tam tikrų šalių, kurios nėra PPO narės

Jei prašoma grąžinti muitus už eksportą iš tam tikrų šalių, kurios nėra PPO narės, normalioji vertė nustatoma pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalį (žr. 3.5 punkte nurodytus reikalingus įrodymus, kuriuos turi pateikti pareiškėjas).

e)

Eksportas iš didelių iškraipymų turinčių šalių

Be b punkte minėtos procedūros pareiškėjo eksportuojančio gamintojo prašoma pateikti informaciją apie gamybos veiksnius per reprezentatyvųjį laikotarpį.

Informacijos prašoma pareiškėjo eksportuojančiam gamintojui nusiunčiant formą, į kurią reikia atsakyti per 15 dienų.

f)

Tikrinamieji vizitai

Informaciją teikiantys subjektai turėtų žinoti, kad Komisija gali patikrinti gautą informaciją per tikrinamąjį vizitą pagal pagrindinio reglamento 16 straipsnį.

4.1.   Pagrįstumo analizė

a)

Bendroji metodika

Patikslintas dempingo skirtumas nustatomas palyginus reprezentatyviojo laikotarpio nagrinėjamo (-ų) eksportuoto (-ų) produkto (-ų):

normaliąją (-iąsias) vertę (-es) ir

eksporto kainą (-as)

pagal taikytinas pagrindinio reglamento 2 straipsnio nuostatas.

Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 dalyje numatyta taikyti „tą pačią metodiką, kaip ir tyrimui, po kurio buvo nustatytas muitas, tinkamai atsižvelgiant į 2 straipsnį (Dempingo nustatymas), ypač į jo 11 ir 12 dalis (Svertinių vidurkių naudojimas apskaičiuojant dempingo skirtumą) ir į 17 straipsnį (Atranka)“.

Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį, ypač jo 3 dalį, Komisija gali apskaičiuoti patikslintą dempingo skirtumą remdamasi atrinktais eksportuojančiais gamintojais, produktų tipais ar prašyme (-uose) minimu (-ais) sandoriu (-ais). Atranka vykdoma tuomet, kai eksportuojančių gamintojų, produktų tipų ar nagrinėjamų sandorių yra tiek daug, kad atskirai juos įvertinti būtų pernelyg sudėtinga ir tyrimas nebūtų užbaigtas per pagrįstą laiką. Dėl to nusprendžiama ne vėliau kaip per 6 mėnesių laikotarpį, nuo tada, kai buvo pateiktas pirmasis prašymas, arba per 12 mėnesių nuo galutinių priemonių nustatymo dienos – pasirenkama vėlesnė iš šių datų.

b)

Pagrindinio reglamento 11 straipsnio 10 dalies įgyvendinimas

Jei eksporto kaina apskaičiuojama pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 9 dalį, Komisija ją apskaičiuoja neatimdama sumokėtų antidempingo muitų sumos, kai pateikiami įtikinami įrodymai, jog muitas yra tinkamai atspindėtas perpardavimo kainose ir tolesnio pardavimo Sąjungoje kainose. Komisija išnagrinėja, ar per laikotarpį nuo pirminio tyrimo iki muitų grąžinimo tyrimo padidėjusiose pardavimo nepriklausomiems Sąjungos pirkėjams kainose jau įskaičiuoti antidempingo muitai.

c)

Peržiūros metu nustatytų faktų naudojimas

Nagrinėdama prašymą grąžinti muitus Komisija bet kada gali nuspręsti inicijuoti tarpinę peržiūrą pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalį. Prašymų grąžinti muitus nagrinėjimo procedūra sustabdoma, kol bus baigta peržiūra.

Peržiūros tyrimo nustatyti faktai gali būti panaudoti tik vertinant prašymo grąžinti muitus pagrįstumą, jei sandoriai, susiję su prašomais grąžinti muitais, buvo atlikti per peržiūros tiriamąjį laikotarpį.

d)

Ekstrapoliacija

Nepaisant c punkto, dempingo skirtumas, nustatytas per kurį nors tyrimą, siekiant administravimo veiksmingumo gali būti ekstrapoliuotas į tiriamąjį laikotarpį nepatenkantiems importo sandoriams, dėl kurių pateiktas prašymas grąžinti muitus. Tai gali būti daroma, jei tenkinamos šios sąlygos:

 

ekstrapoliacija gali būti vykdoma tik prieš pat tiriamąjį laikotarpį arba tuoj pat po jo;

 

ilgiausias laikotarpis, per kurį tyrimo rezultatai gali būti ekstrapoliuoti, yra šeši mėnesiai;

 

ekstrapoliacija gali būti taikoma tik tada, kai dempingo skirtumas buvo apskaičiuotas ir nustatytas remiantis užbaigtu tyrimu;

 

ekstrapoliacija taikoma tik tai muitų sumai, kuri, palyginti su visa prašyme prašoma suma, yra nedidelė.

4.2.   Nebendradarbiavimas

Tais atvejais, kai pareiškėjas, eksportuojantis gamintojas arba gamintojas panašioje šalyje (nelygu situacija):

 

pateikia melagingą arba klaidinančią informaciją,

arba

 

atsisako pateikti susijusią informaciją arba nepateikia jos per pagrįstą laiką,

arba

 

akivaizdžiai trukdo tyrimui, įskaitant trukdymą patikrinti tiek informacijos, kiek, Komisijos nuomone, patikrinti būtina,

į informaciją nebus atsižvelgiama, o Komisija gali padaryti išvadą, kad pareiškėjas neįvykdė savo įrodinėjimo įsipareigojimų. Dėl to prašymas gali būti atmestas pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 8 dalies trečią pastraipą.

4.3.   Atskleidimas

Užbaigus prašymo pagrįstumo vertinimą pareiškėjui atskleidžiami pagrindiniai faktai ir argumentai, kuriais remdamasi Komisija ketina priimti sprendimą dėl prašymo grąžinti muitus. Bendradarbiaujančiam (-iems) eksportuojančiam (-iems) gamintojui (-ams) gali būti pateikiama tik informacija apie konkrečių jo (jų) duomenų tvarkymą, visų pirma apie normaliosios vertės ir eksporto kainų skaičiavimo rezultatus.

5.   Rezultatas

5.1.   Grąžintina perteklinė suma

Pareiškėjui grąžintina perteklinė suma paprastai apskaičiuojama kaip skirtumas tarp surinktų muitų ir per muitų grąžinimo tyrimą nustatyto dempingo skirtumo, išreikštas absoliučia suma.

5.2.   Mokėjimas

Paprastai grąžinamą sumą turėtų sumokėti valstybė narė, kurioje buvo nustatyti ir vėliau surinkti antidempingo muitai – tai ji turi padaryti per 90 dienų nuo pranešimo apie sprendimą grąžinti muitus dienos.

Ar tuo atveju, jei mokėjimas atliekamas vėliau kaip po 90 dienų, atsiranda teisė reikalauti palūkanų, priklauso nuo konkrečios valstybės narės nacionalinės teisės.

5.3.   Sprendimo grąžinti muitus panaikinimas

Jeigu vėliau nustatoma, kad sprendimas grąžinti muitus buvo priimtas remiantis melaginga ar nepakankama informacija, jis atgaline data panaikinamas. Tai, kad sprendimas grąžinti muitus buvo grindžiamas melaginga ar nepakankama informacija, reiškia, jog nebuvo objektyvaus teisinio pagrindo jį priimti, todėl pareiškėjas ab initio netenka teisės susigrąžinti muitus, o sprendimas turi būti panaikintas.

Panaikinus sprendimą pradinius antidempingo muitus atitinkančios grąžintos sumos vėl turi būti surinktos.

Komisijai priėmus sprendimą panaikinti sprendimą grąžinti muitus atitinkama valstybė narė užtikrina, kad jos teritorijoje šis sprendimas būtų tinkamai įgyvendintas – susigrąžina neteisėtai išmokėtas sumas remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 8 dalimi.

Įgyvendindamos tokį sprendimą atitinkamos valstybės narės nacionalinės institucijos vadovaujasi savo nacionalinės procesinės ir materialinės teisės nuostatomis. Dėl nacionalinės teisės taikymo Komisijos sprendimo panaikinti savo ankstesnį sprendimą dėl muitų grąžinimo taikymo sritis ir veiksmingumas neturėtų pakisti.

5.4.   Skaidrumas

Pagal pagrindinio reglamento 11 straipsnio 8 dalį nekonfidenciali Komisijos sprendimų ir vykdomų muitų grąžinimo tyrimų versija skelbiama Prekybos generalinio direktorato svetainėje.


(1)  2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių (OL L 176, 2016 6 30, p. 21).

(2)  Komisijos pranešimas apie antidempingo muitų grąžinimą (OL C 164, 2014 5 29, p. 9).

(3)  2013 m. spalio 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 952/2013, kuriuo nustatomas Sąjungos muitinės kodeksas (OL L 269, 2013 10 10, p. 1).

(4)  Šiame pranešime aprašyta procedūra mutatis mutandis taikoma prašymams grąžinti muitus, kuriuos pateikė importuotojai, sumokėję Sąjungos antidempingo muitus už importuojamas prekes, kurių muitinis įforminimas atliktas Šiaurės Airijoje, pagal Susitarimo dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos protokolo dėl Airijos ir Šiaurės Airijos (OL C 384 I, 2019 11 12, p. 1) su pakeitimais, padarytais Susitarimu dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės išstojimo iš Europos Sąjungos ir Europos atominės energijos bendrijos įsteigto Jungtinio komiteto sprendimu Nr. 3/2020 (OL L 443, 2020 12 30, p. 3), II priedo 5 skirsnį.

(5)  Produkto kontrolės numeriai sukurti tam, kad būtų galima apskaičiuoti dempingo skirtumą visiems unikalių savybių ar jų galimo derinio produktams, gaminamiems ir eksportuojamiems į Europos Sąjungą, taip pat vidaus rinkoje parduodamiems produktams.

(6)  Prašymai grąžinti muitus už produktus, įvežtus į valstybės narės kontinentinį šelfą arba išskirtinę ekonominę zoną, turi būti teikiami institucijoms toje valstybėje narėje, kuri nustatė skolą muitinei pagal 2019 m. liepos 2 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2019/1131, kuriuo nustatoma muitinės priemonė Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 14a straipsniui ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1037 24a straipsniui įgyvendinti, 4straipsnį.

(7)  Dėl termino apskaičiavimo žr. 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantį terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (OL L 124, 1971 6 8, p. 1).

(8)  Jei teikiant prašymą šios informacijos pateikti neįmanoma, vėliau ji turi būti perduota tiesiogiai Komisijai.

(9)  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/755 dėl bendrų importo iš tam tikrų trečiųjų šalių taisyklių (OL L 123, 2015 5 19, p. 33).

(10)  Žr. pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalies ketvirtą pastraipą.

(11)  Dėl atitinkamų nuostatų žr. III priedą.

(12)  Žr. pagrindinio reglamento 11 straipsnio 8 dalies ketvirtą pastraipą.


I PRIEDAS

PRAŠYMO GRĄŽINTI MUITUS FORMA (1)

Image 1

Image 2


(1)  Elektroninė šios formos versija pateikiama Europos Komisijos Prekybos generalinio direktorato svetainėje https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/november/tradoc_152900.pdf.


II PRIEDAS

IMPORTO SANDORIŲ LENTELĖ

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

Sandorio numeris

Pirkimo sąskaitos faktūros numeris

Pirkimo sąskaitos faktūros data

Tiekėjo arba eksportuotojo pavadinimas

Gamintojo kilmės šalyje pavadinimas

Kilmės šalis

Produkto tipas (pavadinimas)

Produkto tipas (nuoroda arba modelio numeris)

Tarifas / KN kodas

Nupirktų produktų kiekis

Sąskaitos faktūros vertė

Valiuta

Vieneto kaina

Sąskaitos apmokėjimo data

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lentelės paaiškinimai

a

Sandorio numeris

Kiekvieną sandorį reikėtų pažymėti eilės numeriu, kuriuo taip pat turėtų būti pažymėti patvirtinamieji dokumentai (pvz., sąskaitos faktūros).

h

Produkto tipas (nuoroda arba modelio numeris)

Nurodykite komercinį numerį arba produkto kodą.

s

Išsiuntimo data

Nurodykite dieną, kurią tiekėjas išsiuntė produktus.

w

Muitinė vertė (muito pagrindas)

Tai turėtų būti muitinė vertė, nurodyta muitinės įrašuose. Paprastai muitinė vertė grindžiama sąskaitos faktūros vertės ir vežimo / draudimo išlaidų suma.

v

Muitų nustatymo muitinėje data

Tai diena, kurią muitinė nustatė muitus – paprastai tai muitinės deklaracijos priėmimo data.

aa

Muitų sumokėjimo data

Tai diena, kurią muitinei buvo faktiškai sumokėti muitai. Todėl tai turėtų būti diena, kurią atitinkama suma buvo pervesta iš įmonės banko sąskaitos į muitinės banko sąskaitą.

 

Mokėjimo nuoroda

Nurodykite sąskaitos faktūros apmokėjimo įrašus (pvz., banko sąskaitos išrašo numerį ir datą).

 

Valiuta

Pateikite ISO kodus. ISO kodų sąrašą galima rasti internete: http://www.cc.cec/inforecu/files.htm.

Prašymo grąžinti muitus priimtinumo nustatymas. Priedas. Importo sandorių lentelė

o

p

q

r

s

t

u

v

w

x

y

z

aa

ab

Mokėjimo nuoroda

Valiutos kursas

Sąskaitos faktūros vertė importuotojo valiuta

Incoterms

Išsiuntimo data

Krovinio vežimo mokestis

Muitinės dokumentas (BAD Nr.)

Muitų nustatymo muitinėje data

Muitinė vertė (muito pagrindas)

Valiuta

Antidempingo muito norma (%)

Antidempingo muito suma

Muitų sumokėjimo data

Mokėjimo nuoroda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incoterms

EXW

Iš įmonės

FCA

Franko vežėjas

FAS

Franko vieta prie laivo

FOB

Franko laivo denis

CFR

Kaina ir frachtas

CIF

Kaina, draudimas ir frachtas

CPT

Transportavimas apmokėtas iki

CIP

Transportavimas ir draudimas apmokėtas iki

DAF

Pristatyta į pasienį

DES

Pristatyta į laivą

DEQ

Pristatyta į krantinę (muitai sumokėti)

DDU

Pristatyta, muitas nesumokėtas

DDP

Pristatyta, muitas sumokėtas


III PRIEDAS

Ištrauka iš 2016 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/1036 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos Sąjungos narėmis nesančių valstybių 2 straipsnio 7 dalies, galiojusios iki 2017 m. gruodžio 19 d.

7.   

a)

Importuojant iš ne rinkos ekonomikos valstybių (1), normalioji vertė apskaičiuojama pagal trečiosios rinkos ekonomikos valstybės kainą arba apskaičiuotą vertę, arba pagal kainą, taikomą importuojant iš tokios trečiosios valstybės į kitas valstybes, įskaitant Sąjungą, o jei tai neįmanoma – remiantis kuriuo nors kitu pagrįstu pagrindu, įskaitant už panašų produktą Sąjungoje faktiškai sumokėtą arba mokėtiną kainą, kuri prireikus tinkamai pakoreguojama, kad būtų įskaičiuojama pagrįsta pelno norma.

Tinkama trečioji rinkos ekonomikos valstybė parenkama pagrįstu būdu ir tinkamai atsižvelgiant į visą atrankos metu pateiktą patikimą informaciją. Be to, atsižvelgiama į terminus. Kai tinkama, pasirenkama trečioji rinkos ekonomikos valstybė, kuri yra to pačio tyrimo objektas.

Pradėjus tyrimą, tiriamosioms šalims iš karto pranešama apie pasirinktą trečiąją rinkos ekonomikos valstybę ir suteikiamas 10 dienų laikotarpis pastaboms pareikšti.

b)

Atliekant su importu iš Kinijos Liaudies Respublikos, Vietnamo ir Kazachstano bei bet kurios ne rinkos ekonomikos valstybės, kuri tyrimo pradžios dieną yra Pasaulio prekybos organizacijos narė, susijusius antidempingo tyrimus, normalioji vertė apskaičiuojama pagal 1–6 dalis, jei remiantis vieno ar kelių gamintojų, kurių veikla turi būti tiriama, paduotais tinkamai pagrįstais skundais ir c punkte išdėstytais kriterijais ir tvarka įrodoma, kad minėtam gamintojui ar gamintojams dėl atitinkamo panašaus produkto gamybos ir pardavimo vyrauja rinkos ekonomikos sąlygos. Kitais atvejais laikomasi a punkte išdėstytų taisyklių.

c)

Pagal b punktą paduotas skundas turi būti išdėstomas raštu ir jame turi būti pateikta pakankamai įrodymų, jog gamintojas dirba rinkos ekonomikos sąlygomis, tai yra ar:

įmonių sprendimai dėl kainų, išlaidų ir sąnaudų, įskaitant, pavyzdžiui, išlaidas žaliavoms, technologijoms ir darbo jėgai apmokėti, gamybai, pardavimams ir investicijoms, priimami pagal rinkoje vyraujančią pasiūlą ir paklausą bei valstybei per daug nesikišant į tą sritį, o pagrindinės gamybos sąnaudos iš esmės atitinka rinkos vertes,

įmonės turi vieną aiškų svarbiausių apskaitos dokumentų, kurių nepriklausomas auditas buvo atliktas pagal tarptautinius apskaitos standartus ir kurie yra taikomi įvairiems tikslams, rinkinį,

įmonių gamybos sąnaudoms ir finansinei būklei nedaro įtakos iš buvusios ne rinkos ekonomikos sistemos išlikę ženklūs iškraipymai, pirmiausia tie, kurie susiję su turto nuvertėjimu, kitais nurašymais, barterine prekyba ir mokėjimu kompensuojant skolas,

atitinkamoms įmonėms taikomi bankroto ir nuosavybės teisės aktai, kurie garantuoja įmonių veiklos teisinį tikrumą bei pastovumą, ir

valiuta konvertuojama pagal rinkos kursą.


(1)  Įskaitant Albaniją, Armėniją, Azerbaidžaną, Baltarusiją, Gruziją, Kirgiziją, Moldovą, Mongoliją, Šiaurės Korėją, Tadžikiją, Turkmėniją ir Uzbekiją.


Top