EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52021PC0735

Pasiūlymas TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo Prancūzijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 218 ir 232 straipsnių

COM/2021/735 final

Briuselis, 2021 12 01

COM(2021) 735 final

2021/0388(NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

kuriuo Prancūzijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 218 ir 232 straipsnių


AIŠKINAMASIS MEMORANDUMAS

Pagal 2006 m. lapkričio 28 d. Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 1 (toliau – PVM direktyva) 395 straipsnio 1 dalį Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu, gali vieningai leisti bet kuriai valstybei narei taikyti specialias priemones, kuriomis nukrypstama nuo tos direktyvos nuostatų, kad būtų supaprastinta PVM surinkimo procedūra arba užkirstas kelias tam tikrų formų mokesčių slėpimui ar vengimui.

Raštu (jį Komisija užregistravo 2021 m. balandžio 12 d.) Prancūzija paprašė leidimo nukrypti nuo PVM direktyvos 218, 178 ir 232 straipsnių, kad galėtų nustatyti privalomą elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo tvarką visiems Prancūzijos teritorijoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims. Buvo prašoma suteikti leidimą laikotarpiui nuo 2021 m. gruodžio 1 d. iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Be to, raštu (jį Komisija užregistravo 2021 m. rugsėjo 20 d.) Prancūzija paprašė, kad nukrypti būtų leidžiama tik nuo PVM direktyvos 218 ir 232 straipsnių ir kad leidimas būtų taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Vadovaudamasi PVM direktyvos 395 straipsnio 2 dalies antra pastraipa, 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Komisija apie Prancūzijos prašymą pranešė kitoms valstybėms narėms. 2021 m. rugsėjo 30 d. raštu Komisija pranešė Prancūzijai turinti visą informaciją, būtiną prašymui įvertinti.

1.PASIŪLYMO APLINKYBĖS

Pasiūlymo pagrindimas ir tikslai

Prancūzija pateikė prašymą leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą pagal PVM direktyvos 395 straipsnį, kad jai būtų leista įgyvendinti prievolę išrašyti elektronines sąskaitas faktūras, susijusias su nacionaliniais sandoriais tarp Prancūzijoje įsisteigusių PVM apmokestinamųjų asmenų, pagal 2020 m. Finansų įstatymo 153 straipsnį ir 2021 m. Finansų įstatymo 195 straipsnį. Kartu su šia prievole minėti apmokestinamieji asmenys privalės mokesčių institucijoms nusiųsti tam tikrus papildomus duomenis.

Prancūzija mano, kad elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo prievolė padės geriau kovoti su sukčiavimu ir kartu sustiprins įmonių konkurencingumą. Ji taip pat papildys tikralaikes žinias apie įmonių veiklą, kad ekonominę politiką būtų galima kuo labiau susieti su dalyvių ekonomine tikrove. Ši prievolė taip pat leis supaprastinti įmonių pareigas teikti PVM ataskaitas, nes atsiras galimybė iš anksto užpildyti jų deklaracijas.

PVM direktyvos 218 straipsnyje numatyta valstybių narių prievolė sąskaitomis faktūromis laikyti visus rašytinės ar elektroninės formos dokumentus ar pranešimus. Todėl Prancūzija norėtų gauti leidimą netaikyti šio PVM direktyvos straipsnio, kad Prancūzijos mokesčių administratorius galėtų laikyti sąskaitomis faktūromis tik mišrios arba struktūrizuotos formos elektronines sąskaitas faktūras.

PVM direktyvos 232 straipsnyje reikalaujama, kad elektroninė sąskaita faktūra būtų pateikiama tik tada, jei gavėjas sutinka. Todėl Prancūzijoje nustačius prievolę išrašyti elektronines sąskaitas faktūras reikia nukrypti nuo šio straipsnio, kad sąskaitą faktūrą išrašiusiam asmeniui nebereikėtų gauti gavėjo sutikimo siųsti sąskaitą faktūrą elektroniniu formatu.

Prancūzija teigia, kad nustačius bendrą prievolę išrašyti elektronines sąskaitas faktūras būtų lengviau kovoti su sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, taip pat būtų sudarytos palankesnės sąlygos savanoriškai laikytis mokesčių teisės aktų. Iš tikrųjų prievolė išrašyti elektronines sąskaitas faktūras kartu su papildomų sandorių duomenų perdavimu taikant sistemą, kurioje veikia sertifikuotos privačios platformos ir centralizuota viešoji platforma, leis mokesčių administratoriui realiuoju laiku patikrinti, ar deklaruotas ir surinktas PVM atitinka išrašytas ir gautas sąskaitas faktūras. Todėl bus gerokai sustiprinti administratorių pajėgumai užkirsti kelią sukčiavimui PVM ir su juo kovoti.

Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo prievolė apims tik apmokestinamųjų asmenų tarpusavio sandorius (B2B). Sandorių, susijusių su galutiniais vartotojais (B2C), duomenys bus teikiami taikant kitokį mechanizmą. Įsigijimų Bendrijos viduje atveju apmokestinamieji asmenys išsaugo teisę gauti rašytinės formos sąskaitas faktūras. Reikėtų pažymėti, kad prievolė naudoti elektronines sąskaitas faktūras verslo įmonių sandoriams su valdžios institucijomis (B2G) Prancūzijoje palaipsniui įsigaliojo nuo 2017 m. sausio 1 d. iki 2020 m. sausio 1 d. Todėl įmonės, kurios jau yra išrašiusios elektronines sąskaitas faktūras per Valstybinės finansinių skaičiavimų agentūros (AIFE) sukurtą „B2G Chorus Pro“ elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo platformą, jau yra pasirengusios elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo prievolės taikymo išplėtimui, įtraukiant B2B santykius. Prancūzija teigia, kad dauguma Prancūzijos PVM apmokestinamųjų asmenų jau siunčia arba gauna sąskaitas faktūras elektroniniu formatu. Pasak Prancūzijos, 2017 m. tik 31 proc. Prancūzijos įmonių, turinčių daugiau kaip 10 darbuotojų, naudojosi rašytinės formos sąskaitomis faktūromis, ir nuo to laiko ši dalis tikriausiai sumažėjo. Perėjus prie elektroninio formato visam laikui bus panaikintas rašytinis sąskaitų faktūrų tvarkymo formatas, o tai padės įmonėms sutaupyti daug lėšų.

Prancūzija mano, kad elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas bus naudingas apmokestinamiesiems asmenims, pavyzdžiui, sutrumpės paslaugų teikėjo mokėjimų vykdymo laikas, sumažins spausdinimo ir pašto išlaidas, sumažins su sąskaitų duomenų tvarkymu susijusias išlaidas ir vėlavimus, sumažins saugojimo išlaidas ir sumažins mokymo bei sistemos plėtros išlaidas.

Prancūzija numato laipsniškai įvesti prievolę, kad būtų galima pereiti prie naujos sistemos ir skatinti naudojimąsi ja, pritaikant ją prie kiekvienos rūšies įmonių. Nuo 2024 m. visoms įmonėms bus taikoma prievolė priimti elektroninę sąskaitą faktūrą. Laipsniškas prievolės išrašyti elektronines sąskaitas faktūras įvedimas planuojamas atsižvelgiant į įmonių dydį: nuo 2024 m. – didelėms įmonėms, nuo 2025 m. – įmonėms, turinčioms nuo 250 iki 4 999 darbuotojų ir kurių apyvarta mažesnė kaip 1,5 mlrd. EUR, ir nuo 2026 m. – mažosioms ir vidutinėms įmonėms bei labai mažoms įmonėms, įskaitant apmokestinamuosius asmenis, kurie naudojasi PVM direktyvos 282 straipsnyje nurodyta mažosioms įmonėms taikoma išimtimi.

Siekdamos užtikrinti mainų sąveikumą, platformos, tiek privačios, tiek viešos, teikiančios elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo paslaugas, turėtų pasiūlyti apmokestinamiesiems asmenims minimalų struktūrizuoto arba mišraus formato rinkinį, nepažeidžiant jų laisvės siūlyti alternatyvius formatus.

Atsižvelgiant į plačią nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo sritį, svarbu užtikrinti, kad ją taikant būtų imtasi būtinų tolesnių veiksmų, visų pirma nustatytas šios priemonės poveikis kovai su sukčiavimu PVM ir jo slėpimu ir apmokestinamiesiems asmenims. Jei Prancūzija norėtų pratęsti nukrypti leidžiančios priemonės galiojimo laikotarpį, reikalaujama, kad kartu su pratęsimo prašymu ji pateiktų šios priemonės veikimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje turėtų būti pateiktas priemonės vertinimas, ar ją taikant veiksmingiau kovojama su sukčiavimu PVM ir jo slėpimu ir ar paprasčiau surinkti šį mokestį. Į ataskaitą, be kita ko, turėtų būti įtrauktas priemonės poveikio apmokestinamiesiems asmenims vertinimas, visų pirma ar nepadidėjo jiems tenkanti administracinė našta ir reikalavimų laikymosi išlaidos.

Nukrypti leidžiančią nuostatą siūloma leisti taikyti nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Suderinamumas su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis

Remiantis PVM direktyvos 218 straipsniu, rašytinės ir elektroninės formos sąskaitos faktūros vienodai galioja, nes jame numatyta, kad valstybės narės sąskaitomis faktūromis laiko rašytinės ar elektroninės formos dokumentus ar pranešimus. Pagal PVM direktyvos 232 straipsnį naudoti elektronines sąskaitas faktūras galima tik gavus gavėjo sutikimą Iš tikrųjų, Prancūzijos numatyta privaloma elektroninių sąskaitų išrašymo tvarka būtų nukrypstama nuo šių dviejų nuostatų.

Nukrypti leidžiančią nuostatą gali būti leista taikyti remiantis PVM direktyvos 395 straipsniu, kad būtų supaprastinta PVM surinkimo procedūra arba užkirstas kelias tam tikrų formų mokesčių slėpimui ar vengimui. Prancūzija paprašė leisti taikyti nukrypti leidžiančią priemonę, kad galėtų kovoti su mokestiniu sukčiavimu ir mokesčių slėpimu, taip pat kad būtų paprasčiau rinkti mokesčius. Remiantis Prancūzijos pateikta informacija, nukrypti leidžianti nuostata yra suderinama su toje pačioje politikos srityje galiojančiomis nuostatomis.

Panašus leidimas, kuriuo Italijai leidžiama nukrypti nuo PVM direktyvos 218 ir 232 straipsnių įgyvendinant privalomą elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymą, buvo suteiktas Tarybos įgyvendinimo sprendimu (ES) 2018/593 2 .

Galiausiai 2020 m. Komisija priėmė dokumentą „Komisijos komunikatas Europos Parlamentui ir Tarybai. Sąžiningo ir supaprastinto apmokestinimo veiksmų planas, kuriuo remiama ekonomikos atgaivinimo strategija 3 . Vienas iš šiame veiksmų plane numatytų veiksmų – Komisijos pateiktas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto dėl pareigų teikti PVM ataskaitas modernizavimo. Atsižvelgiant į tai, kas pirmiau išdėstyta, bus nagrinėjama būtinybė toliau plėsti e. sąskaitų faktūrų išrašymo funkciją. Todėl nukrypti leidžianti priemonė yra suderinta su tikslais, kurių siekiama Komisijos veiksmų planu. Vienas iš būsimojo Komisijos pasiūlymo tikslų bus supaprastinti esamus ir būsimus vidaus sandorių ataskaitų teikimo mechanizmus, įskaitant tuos, kuriuos leidžiama taikyti pagal šią nukrypti leidžiančią priemonę.

2.TEISINIS PAGRINDAS, SUBSIDIARUMO IR PROPORCINGUMO PRINCIPAI

Teisinis pagrindas

PVM direktyvos 395 straipsnis.

Subsidiarumo principas (neišimtinės kompetencijos atveju)

Atsižvelgiant į PVM direktyvos nuostatą, kuria grindžiamas pasiūlymas, subsidiarumo principas netaikomas.

Proporcingumo principas

Pasiūlymas atitinka proporcingumo principą dėl toliau nurodytų priežasčių.

Šis sprendimas yra susijęs su valstybei narei pačios prašymu suteiktu leidimu ir nėra įpareigojimas.

Nustačius privalomą elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo tvarką, atsiras pokyčių apmokestinamiesiems asmenims. Tačiau Prancūzija numatė šiuos pokyčius ir pasirengimas jų įgyvendinimui jau prasidėjo. Dėl prievolės naudoti elektronines sąskaitas faktūras B2G sandoriams daugelis įmonių jau yra pasirengusios elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymo prievolės taikymo išplėtimui, įtraukiant B2B santykius.

Ši priemonė bus taikoma apmokestinamiesiems asmenims, kurie naudojasi mažosioms ir vidutinėms įmonėms taikoma išimtimi. Tačiau laipsniškas priemonės įgyvendinimas suteiks jiems pakankamai laiko pasirengti. Be to, šios įmonės galės pasirinkti, ar naudotis privačia platforma arba AIFE valdoma viešąja sąskaitų faktūrų išrašymo platforma („Chorus Pro“). Pastarojoje bus nemokamai pasiūlyta minimali paslauga, įskaitant PDF formatų tvarkymą (su duomenų paieška struktūrizuotu formatu) ir 10 metų archyvavimo galimybę (atitinkančią Prancūzijos teisės aktų numatytą prievolės archyvuoti komerciniais tikslais trukmę). Remiantis Prancūzijos pateiktais duomenimis, sutaupytos lėšos ir nauda, kurią šie apmokestinamieji asmenys gaus įgyvendinus prievolę išrašyti elektronines sąskaitas faktūras, iš esmės padengs pradines investicijų sąnaudas, kurias jie patirs pritaikydami savo sistemas.

Be to, ribojamas nukrypti leidžiančios nuostatos taikymo laikotarpis, o Prancūzijai pageidaujant pratęsti nukrypti leidžiančios priemonės taikymą, turi būti parengta priemonės veikimo veiksmingumo ataskaita.

Todėl speciali priemonė yra proporcinga siekiamam tikslui – kovoti su mokesčių slėpimu ir supaprastinti mokesčių surinkimą.

Priemonės pasirinkimas

Siūloma priemonė – Tarybos įgyvendinimo sprendimas.

Pagal PVM direktyvos 395 straipsnį nukrypti nuo bendrų PVM taisyklių galima tik tada, kai tai vieningai leidžia Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu. Tarybos įgyvendinimo sprendimas yra tinkamiausia priemonė, nes jis gali būti skirtas atskirai valstybei narei.

3.EX POST VERTINIMO, KONSULTACIJŲ SU SUINTERESUOTOSIOMIS ŠALIMIS IR POVEIKIO VERTINIMO REZULTATAI

Poveikio vertinimas

Prievolė išrašyti elektronines sąskaitas faktūras turės įtakos tiek mokesčių administratoriams, tiek apmokestinamiesiems asmenims.

Prancūzija tikisi, kad privalomas elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas padės kovoti su mokesčių slėpimu, įskaitant netyčinį mokesčių slėpimą, susijusį su nedeklaravimu arba nepakankamu deklaravimu, ir apskritai su PVM nemokėjimu. Be kovos su sukčiavimu PVM srityje, informacijos apie komercinius sandorius prieinamumas leis nustatyti įmonių tarpusavio komercinių ryšių intensyvumą. Todėl bus galima atlikti geresnę tarp susijusių įmonių sudarytų sandorių analizę, kad būtų nustatyti neįprasti sandoriai, kuriais gali būti slepiamas galimas pelno mokesčio bazių sumažinimas arba paslėptas pelno paskirstymas. Be to, pagal šią schemą bus galima tikruoju laiku rinkti apmokestinamųjų asmenų sandorių duomenis. Tokie duomenys gali būti panaudoti ekonominėms analizėms, kurias atlieka, pavyzdžiui, INSEE (Nacionalinis statistikos institutas) arba Iždo generalinis direktoratas, siekiant užtikrinti, kad viešoji politika būtų valdoma kuo glaudžiau.

Prancūzija teigia, kad elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas įmonėms bus labai naudingas skaitmenizacijos ir administracinės naštos mažinimo srityse, kartu užtikrinant įmonių tarpusavio santykius, kad jie taptų konkurencingesni. Tai padėtų sutaupyti, nes Generalinės finansų inspekcijos skaičiavimais, bendros elektroninės sąskaitos faktūros išrašymo sąnaudos būtų mažesnės nei vienas euras, palyginti su daugiau kaip dešimt eurų išrašant rašytinės formos sąskaitą faktūrą.

Tikėtina nauda bus kitokio pobūdžio, priklausomai nuo to, ar įmonės jau naudoja elektronines sąskaitas faktūras, ar ne. Įmonių, kurios dar nesinaudoja elektroninėmis sąskaitomis faktūromis, daugiausia mažųjų ir vidutinių įmonių, gaunama nauda sudarys maždaug 10 EUR už gautą sąskaitą faktūrą. Kalbant apie tuos apmokestinamuosius asmenis, kurie jomis jau plačiai naudojasi, daugiausia 250 ar daugiau darbuotojų turinčias įmones, ši priemonė pagerins jų sąskaitų faktūrų išrašymo grandinės tvarkymą, nes didžioji dalis sąskaitų faktūrų, kuriomis šiuo metu keičiamasi elektroniniu būdu, vis dar yra PDF formato, todėl vis dar patiriamos tvarkymo išlaidos.

Remiantis šiais aspektais, minimali įmonių gaunama nauda sudarytų apie 4,5 mlrd. EUR per metus. Apie 1,5 mln. mažųjų įmonių išrašo tik rašytinės formos sąskaitas faktūras. Atsižvelgiant į tai, kad šios įmonės išrašo mažiau nei 2 000 sąskaitų faktūrų per metus (65 proc. jų išrašo mažiau nei 500 sąskaitų faktūrų per metus), apskaičiuota, kad atitinkamų sąskaitų faktūrų išrašoma 450 mln. Panaikinus rašytinės formos sąskaitas faktūras, būtų sutaupyta 10 EUR tvarkymo išlaidų už vieną sąskaitą faktūrą, taigi šių įmonių gaunama bendra nauda sudarytų 4,5 mlrd. EUR.

Pasak Prancūzijos, šiame vertinime neatsižvelgiama į naudą, susijusią su sandorių srautų užtikrinimu ir mokėjimų vykdymo laiko sutrumpinimu, o tai, pasak Mokėjimo terminų stebėjimo centro, turi poveikį apmokestinamųjų asmenų, ypač mažesnių, grynųjų pinigų srautams, kurie sudaro apie 15 mlrd. EUR kasmet.

Kadangi reikiamos programinės įrangos įsigijimo sąnaudos gali būti didelės, prievolė įdiegti sąskaitų faktūrų išrašymo programinę įrangą nebus nustatyta. Prancūzija paliks apmokestinamiesiems asmenims galimybę tiesiogiai persiųsti savo sąskaitas faktūras viešajai platformai, kuri jas perduos gavėjams, arba privačioms platformoms, kurios bus atsakingos už sąskaitų faktūrų perdavimą mokesčių administratoriui ir gaunančiajai įmonei, kad būtų išvengta papildomų išlaidų. Be to, siekdami sumažinti mažųjų ir vidutinių įmonių patekimo į rinką sąnaudas, mokesčių administratoriai pasiūlys galimybę pateikti PDF rinkmeną, kad būtų galima sukurti elektroninę sąskaitą faktūrą tam tikram laikotarpiui.

4.POVEIKIS BIUDŽETUI

Ši priemonė neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams iš PVM.

2021/0388 (NLE)

Pasiūlymas

TARYBOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS

kuriuo Prancūzijai leidžiama nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 218 ir 232 straipsnių

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos 4 , ypač į jos 395 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į Europos Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)raštais (juos Komisija užregistravo 2021 m. balandžio 12 d. ir 2021 m. rugsėjo 20 d.) Prancūzija paprašė leidimo nustatyti specialią priemonę, kuria nukrypstama nuo Direktyvos 2006/112/EB 218 ir 232 straipsnių (toliau – speciali priemonė), kad visiems Prancūzijos teritorijoje įsisteigusiems apmokestinamiesiems asmenims būtų nustatytas privalomas elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas. Ši prievolė apimtų sąskaitas faktūras, išrašytas sudarant sandorius tarp apmokestinamųjų asmenų. Buvo prašoma suteikti leidimą laikotarpiui nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.;

(2)Komisija 2021 m. rugsėjo 29 d. raštu Prancūzijos prašymą nusiuntė valstybėms narėms. 2021 m. rugsėjo 30 d. raštu Komisija pranešė Prancūzijai turinti visą informaciją, būtiną prašymui įvertinti;

(3)Prancūzija teigia, kad bendros prievolės išrašyti elektronines sąskaitas faktūras nustatymas būtų naudingas kovojant su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčiu (PVM) ir jo slėpimu. Prievolė išrašyti elektronines sąskaitas faktūras kartu su papildomų sandorių duomenų perdavimu leistų mokesčių administratoriui tikruoju laiku patikrinti, ar deklaruotas ir surinktas PVM atitinka išrašytas ir gautas sąskaitas faktūras, todėl padidėtų administratoriaus gebėjimai užkirsti kelią sukčiavimui PVM ir su juo kovoti. Ji taip pat papildytų tikralaikes žinias apie įmonių veiklą, kad ekonominę politiką būtų galima kuo labiau susieti su dalyvių ekonomine tikrove;

(4)Prancūzija mano, kad prievolė išrašyti elektronines sąskaitas faktūras sudarytų geresnes sąlygas užtikrinti savanorišką mokesčių teisės aktų laikymąsi. Ši prievolė taip pat leistų supaprastinti apmokestinamųjų asmenų pareigas teikti PVM ataskaitas, nes atsiras galimybė iš anksto užpildyti jų deklaracijas. Elektroninių sąskaitų faktūrų išrašymas apmokestinamiesiems asmenims suteiktų kitų privalumų, pavyzdžiui, sutrumpėtų mokėjimų vykdymo laikas, sumažėtų spausdinimo ir pašto išlaidos, sumažėtų su sąskaitų faktūrų duomenimis susijusios tvarkymo išlaidos ir vėlavimai arba sumažėtų saugojimo išlaidos. Sutaupytos lėšos ir nauda, kurią apmokestinamieji asmenys gautų, iš esmės padengtų pradinių investicijų sąnaudas, kurias jie patirs pritaikydami savo sistemas;

(5)atsižvelgiant į plačią specialios priemonės taikymo sritį ir jos naujumą, svarbu įvertinti specialios priemonės poveikį kovai su sukčiavimu PVM ir jo slėpimu, taip pat poveikį apmokestinamiesiems asmenims. Todėl jeigu Prancūzija manytų, kad būtina specialią priemonę pratęsti, kartu su pratęsimo prašymu ji turėtų pateikti Komisijai ataskaitą, į kurią turi būti įtrauktas specialios priemonės vertinimas, ar ją taikant veiksmingiau kovojama su sukčiavimu PVM ir jo slėpimu ir ar paprasčiau surinkti šį mokestį;

(6)ši speciali priemonė neturėtų daryti poveikio apmokestinamųjų asmenų teisei gauti rašytinės formos sąskaitą faktūrą, kai atliekami Bendrijos vidaus įsigijimo sandoriai;

(7)prašoma speciali priemonė turėtų būti taikoma ribotą laiką, kad būtų galima įvertinti, ar speciali priemonė yra tinkama ir veiksminga atsižvelgiant į jos tikslus;

(8)todėl speciali priemonė yra proporcinga siekiamiems tikslams, nes yra ribotos trukmės ir bus įgyvendinama palaipsniui. Nuo 2024 m. visoms įmonėms bus taikoma prievolė priimti elektronines sąskaitas faktūras. Prievolė išrašyti elektronines sąskaitas faktūras nuo 2024 m. bus taikoma didelėms įmonėms, nuo 2025 m. – įmonėms, turinčioms nuo 250 iki 4 999 darbuotojų, kurių apyvarta mažesnė kaip 1,5 mlrd. EUR, ir nuo 2026 m. – mažosioms ir vidutinėms įmonėms, įskaitant apmokestinamuosius asmenis, kurie naudojasi Direktyvos 2006/112/EB 282 straipsnyje nurodyta mažosioms įmonės taikoma išimtimi. Be to, taikant specialią priemonę nekyla rizika, kad bus pradėta sukčiauti kituose sektoriuose arba kitose valstybėse narėse;

(9)speciali priemonė neturės neigiamo poveikio bendrai mokestinių pajamų, surenkamų galutinio vartojimo etape, sumai ir neturės neigiamo poveikio Sąjungos nuosaviems ištekliams iš PVM,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 218 straipsnio nuostatų, Prancūzijai leidžiama priimti Prancūzijos teritorijoje įsisteigusių apmokestinamųjų asmenų išrašytas dokumentų arba pranešimų formos sąskaitas faktūras tik tuo atveju, jei tie dokumentai ar pranešimai perduodami elektronine forma.

2 straipsnis

Nukrypstant nuo Direktyvos 2006/112/EB 232 straipsnio nuostatų, Prancūzijai leidžiama nustatyti, kad Prancūzijos teritorijoje įsisteigusių apmokestinamųjų asmenų išrašytų elektroninių sąskaitų faktūrų naudojimas nepriklauso nuo to, ar gavėjas sutinka naudoti elektronines sąskaitas faktūras.

3 straipsnis

Prancūzija praneša Komisijai apie nacionalines priemones, kuriomis įgyvendinamos specialios nukrypti leidžiančios priemonės, nurodytos 1 ir 2 straipsniuose.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2024 m. sausio 1 d. iki 2026 m. gruodžio 31 d.

Jeigu Prancūzija mano, kad būtina pratęsti specialias nukrypti leidžiančias priemones, nurodytas 1 ir 2 straipsniuose, kartu su pratęsimo prašymu ji pateikia Komisijai ataskaitą, kurioje būtų pateiktas 3 straipsnyje nurodytų nacionalinių priemonių vertinimas, ar jas taikant veiksmingiau kovojama su sukčiavimu PVM ir jo slėpimu ir ar paprasčiau surinkti šį mokestį. Į tą ataskaitą įtraukiamas tų priemonių poveikio apmokestinamiesiems asmenims vertinimas, visų pirma, ar nepadidėjo jiems tenkanti administracinė našta ir išlaidos.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje

   Tarybos vardu

   Pirmininkas

(1)    OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
(2)    OL L 99, 2018 4 19, p. 14.
(3)     https://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2020-07/2020_tax_package_tax_action_plan_en.pdf  
(4)    OL L 347, 2006 12 11, p. 1.
Top